œÁ¡Áôå ‡©Á§ÃžÃ    parts 21 to 30 of 30 parts by manmadha_murthy@yahoo.com             visithttp://in.grou...
œÁ¡Éå©Á§ÃžÃ - Part 21 - Manmadha Murthy       þ ÌÏœÁÅ ©ÃþÁÂþÊ ©Áô¨ÃÃÑ ¡Á™ÃþÁ ¬ÁÅ¥ÁþÁ œÁþÁ úʜèÍþà ¡Áô¬ÁàÂþÃä ú...
¥Á®Äò þÊþÊ "€žÊ §ÂœÃë ýËëþ÷ ¨Í €ÏýÆ ˆžÍ €™ÁŏÁÅœÁÅþÂä©Áô ÁžÂ..ˆ¥ÃýÃ?" €þÂäþÁÅ.       €¡ÁåýÍà ÂþÄ œÁþÁÅ þͧÁÅ œÉ§Á...
"œÉ¨Å³Â?" €ÏýÅ ªÁÖ§ÁêϏ €ÏžÃ.       "œÉ¨Ã¬Ê.. €¨Â..?" €þà ¥Á®Äò œÁþÊ €ÏžÃ.       "€¬Á¨Å ©Ã«Á¦ÁÏ úÉ¡ÁåþÄ.. €§...
"€ÏžÁÅ¨Í ûÄ ˆ¥ÃýÃ? ƒ Â¨Ï €¥Á Â馨Š©Í›Ä¨Å ©É¦ÁêÁ ¥ÁÅÏžÊ £Â¦÷ ¢ÉëÏ™÷ð þà       ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä§ÁŏÂ?" €þÂäþÁÅ.     ...
ƒ ³Â§Ã ¥Á ÂœÁëÏ €™ÁÅÝ úÉ¡ÁåÁÅϙ €¨ÂþÊ „ÏžÃ. þ Ářà úÊœÍà œÁþÁ ‡™Á¥Á §Ì¥ÁÅéþà       ¡ÁýÅۍÁÅþà žÂþà ¬Ëü÷ úÁƬÁÅàþ...
€ÏžÁÅÊ ¨Êúà þ裙à "þÁÅ©Áôí  £Ì¥Áé¨Å úÁƬÁÅàÏ™ÁÅ, þÊþÁÅ ‡¦§÷ ÁϙëÁþ÷ þ÷ úʬà       ©Á³ÂàþÁÅ. ú¨ „Áѱ͜ÁÂ „Ï...
"©Áõ.." €ÏýÅ ©ÁõÌýÃÛÏžÃ.       “þčÁÅ £Â¦÷ ¢ÉëÏ™÷ð ¨Ê§ÁÅ ¬Á§Ê.. ±ÍþÄ ‡¡Áôå™ÁþÂä ˆ ¥ÁÁ©Â™ÃþËþ ‚¨Â úÁƳ©Â?" €ÏýÆ ...
"ˆ¥Ä ¥Á Âý¨Â™Á©ÊÏýÃ? ¥Ä €ÏÁŨ÷ ©ÁúÊÖ ¬Á§ÃÃ ‡ÏœÁ ¨ÊžÁþÂä ‚ÏÍ ÁÏý ¡ËþÊ       ¡Á™ÁÅœÁÅÏžÃ. þÁÅ©Áôí ¬Á§Ê €ÏýÊ.. œÁþÁ...
€žÁŧÁÅœÁÅþÁä œÁþÁ ¡ÉžÁ©Áô¨Å ©ÉúÁ֏ Â¨Ã±ÍœÁÅþÂä¦. ¥É¨ÃìÂ þ ¡ÉžÁ©Áô¨Å œÁþÁ ¡ÉžÁ©Áô¨       ¥ÄžÁ „Ïúà œÁþÁ œÁ¨þà þÂ...
€¨Â Â¬Ê¡Áô ŠÁ§Ãþ̍Á§ÁÏ ¥ÁÅžÂâ™ÁōÁÅþÂäÁ ¥É¨ÃìÂ ¨Êúà ÁƧÁÅÖþà "ŠÁÑ þåëÁÏ ¨É¦ê"       €þÁäýÅì œÁþÁÁÅ ¬ËÁ úʳ...
“‚žÃÍ þÊþÁÆ ™ÁžÂþÊä ÁžÂ þ žÁÁÓ§Á ¬ÃÉÓÏžÁōÁÅ.. ‚¨Â úÁÆ™ÁÅ þÊþÁÅ ‡¨Â „þÂäþÍ.. ƒ       ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í Áƙ žÂ¡Á§ÃÁÏ...
"€¦þ þÃþÁÅä €ÏœÁÂ €™ÁÂ¨ÃðþÁ €©Á¬Á§ÁÏ ˆ¥ÁÅÏžÃ. þÄ £ÅüÃØžÂþÃä ýɬ÷Û úʬÊà þÂÊ œÉ¨Ã¬Ã       ±ÍœÁÅϞà Â" €ÏýÆ œÁþÁ ...
€ÏœÊ.. þÊþÁÅ úʬÃþÁ ¡ÁþÍà œÁþÁ¨Íþà ©Ê¬ÁÏ œÂ§Â³Â঍à úʧÁōÁÅþÁäýÅìϞà "ÿ÷ ñ.. „¥÷é..       ÏýÄ.." €ÏýÆ þÁþÁÅä Á...
€ÏýÊ..  ¡Ã¨ì¨Í ‚Á ©ÊªÁÏ ±ÌϏà ±Í¦ÏžÃ. "ÏýÄ.. úÁÏ¡ÁôœÁÅþÂä§ÁÅ.. ÏýÄ.. ˆ¥ËþÂ..       úɦÁêÏ™Ã.. ¡Äìü÷. ‚ύÂ.. ÿ÷...
þ ¥Á Âý¨Å ©ÃþÁÂþÊ œÁþÁÅ ¨Êúà þÁÅ ‡žÁŧÁŏ ÁƧÁÅÖÏžÃ. €¨Â ÁƧÁÅÖþÁä œÁþÁ œÁ¨þà       ¡ÁýÅۍÁÅþà þ ‡žÁ ¥ÄžÁÁÅ...
ƒ ÌžÃâ þåô¨ ªÁÇϏ§Á ¬Á¥Á§ÁÏœÍ œÁþÁ ¬ÃÁÅÓ ¡Áõ§ÃàÂ ©ÁžÃ¨Ã±Í¦ÏžÃ. ‚žÁâ§ÁÏ Â¬Ê¡Áô       €¨Â §Ã¨Â÷𠀦Á ÂêÁ ¥É¨...
“€¦þ ‚ÏœÁ ¡ÉžÁâžÃ.. €ÏžÁÅ¨Í ¡Á™ÁÅœÁÅÏžÂ?" ¥Á®Äò œÁþÁ ¡ÁëªÁä.       “§ÂœÃë €ÏœÂ úÁƳÂþÁþÂä©ÁôÂ ¥Á§Ã ¥Ä œÂœÁ¦ÁêžÃ Á...
œÁþÁÅ ˆ¥Ä ¥Á ÂýÂì™Á¨ÊžÁÅ. "þÃþÊäþÁ¥Á Âé €™ÃÊžÃ.. ¥Ä €ÏÁŨ÷ œÍ úɦêÏúÁōÁÅÏý©Â?"       €ÏýÅ œÁþÁ œÌ™Á¡Ë úÉ¦ê ©Ê¬Ã ...
œÁ¡Éå©Á§ÃžÃ - Part 22 - Manmadha Murthy       œÁþÁþà ˆ¥Ã úɦÁê¥Áþà ±ÍëœÁðÿìÁÅàþÂäþÍ þÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅ. ‡ýÅ©ÁÏýà ¥ÁþëÃþ...
"¥Ä ‚«ÁÛÏ €þÂäþÁÅ" ƒ³Â§Ã ¥Á§ÃÏœÁ ÁýÃۏ €ÏžÃ.       "€ÏýÊ ¥Ä €ÏÁŨ÷ œÍ €žÊ ¥Á  ©Â§ÃœÍ  €þÁŤÁ©ÁÏ §ÁÅúà úÁƬÊÏžÁÅ...
"ªÄë©Â§ÁÅ §ÂÂþÊ œÁþÁÁÅ ¬ÁÅ¥ÁþÁ ©Ã«Á¦ÁÏ ‡¨Â úɱÂå¨Â? €¬Á¨Å œÁþÁÅ žÄþÍà       Š¡ÁôåÁÅÏý§Â? €¦þ üÏ¡ÁÏ™ÁÅ ¨ÂÏýà Á...
"¨ÊžÁÅ ÏýÄ. ‚žÃ ©Â™ÃœÊ Á™ÁÅ¡Áô §ÂžÂ?" €ÏýÅ €¥Á ¦ÁÁϏ €™ÁŏÁÅœÁÅþÁä œÁþÁ ¡ÁëªÁäÁÅ       þÁ©ÁôíœÁÆ "€©ÁþÄä þÊþÁÅ...
 ý©Á¨÷ þà ¡ÁÁÑþÊ „þÁä þÄ®Áò £ÉýÍì ü™ÃÏúà ¥Á§Í §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ ³Â§ÁÅì œÁþÁ ¥ÉŨ       ¥Ä™Á ©Ê¬Ã œÁÅ™ÃúʬÁ§ÃÃ œÁþÁ ...
þÊþÁÅ úÉ¡ÃåϞà ©ÃþÂäÁ "ÏýÄ.. þÂÊžÍ ¤Á¦ÁϏ „ÏžÃ.." €ÏýÅ ¥Á®Äò ±ÂœÁ ±ÂýÊ ‡œÁÅàÍ       £ÍœÁÅþÁä œÁþÁþà ©Â§Ã¬ÁÆà "‚...
"ÏýÄ..!" €ÏýÅ œÁþÁÅ ¨Êúà þ úÉ¦ê ¡ÁýÅۍÁÅÏžÃ. œÁþÁ úɦê þÁŨà ©ÉúÁ֏ Â¨Ã ±ÍœÁÆ       ¤Á¦ÁÏœÍ Â£Í¨Å ©Á›ÃÃ ±ÍœÁÅÏ...
œÁþÁÅ ±ÂÏý÷ ©Ã¡ÃåþÁ ¥Á§ÁůÁ›¥Ê þ úÊœÁŨŠœÁþÁ €Ï™Á§÷ ©Ê¦Á§÷ ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã žÂþÃþà ŠÁÑ       „žÁÅýÅþÁ ÃÏžÁÁÅ ¨ÂÊ³ÂþÁÅ...
©Ã¡Á§ÄœÁ¥ËþÁ Í§ÃÁœÍ ˜ÁϏÁÅ ˜ÁϏÁÅþÁ ¨Êúà ™ÁÅœÁÅþÁä žÂþÃþà þ Ářà úʜà ÁÅ¡Ãåý¨ÍÃ       œÄ¬ÁōÁÅþà ¥ÁœÁÅàÂ þ ...
œÁþÁÅ ¥Á§Ê¥Ä ¥Á Âý¨Â™ÁÁÅϙ ¨Êúà ÁƧÁÅÖþÂä§ÁÅ. ©ÉÏýþÊ  úÁřЧ÷ úÁÅþÄäþà œÁþÁ       Á®ÁòÁÅ ©Ê¬Ã Áý۳ÂþÁÅ. ...
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Tappu evaridi-21-30
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tappu evaridi-21-30

17,333 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
17,333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
154
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tappu evaridi-21-30

 1. 1. œÁ¡Áôå ‡©Á§ÃžÃ parts 21 to 30 of 30 parts by manmadha_murthy@yahoo.com visithttp://in.groups.yahoo.com/group/hot-indin-telugu-stories-05/ http://teluguliterature.co.nr/ http://kama.ravi.us/cpg143/
 2. 2. œÁ¡Éå©Á§ÃžÃ - Part 21 - Manmadha Murthy þ ÌÏœÁÅ ©ÃþÁÂþÊ ©Áô¨ÃÃÑ ¡Á™ÃþÁ ¬ÁÅ¥ÁþÁ œÁþÁ úʜèÍþà ¡Áô¬ÁàÂþÃä úÁýōÁÅÑþÁ ¡Á§ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁ ¡Á™Ê¬Ã œÁþÁ œÁ¨ ‡œÃà þ ©Ë¡Áô úÁƬÃÏžÃ. ¡Áô¬ÁàÁÏ ¨Íþà £Ì¥Áé¨Å úÁƬà ©Ê™ÉÃÑ ±Í¦ÏžÍ, ¨ÊÁ þÊþÁÅ œÁþÁþà €¨Â §É™÷ öÁϙə÷ Â ¡ÁýÅۍÁÅþÁäÏžÁōÁÅ £ÉžÃ§Ã ±Í¦ÏžÍ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ ÂþÄ, œÁþÁ ¡ÉžÁ©Áô¨Å €žÁŧÁÅœÁÅþÂä¦, œÁþÁ úÊœÁŨŠ¥É¨ÃìÂ ©Á›Á™ÁÏ Áƙ Á¥ÁþÃÏúÂþÁÅ. "þÃþÊä €™ÃÊžÃ, ˆ¥Ãýà €ÏœÁ žÄ¯ÁÂ úÁƬÁÅàþÂä©÷?" €ÏýÅ ©ÁϏà œÁþÁÅ ¡Á§ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁ ¡Á™Á©Ê¬ÃþÁ  ¡Áô¬ÁàÂþÃä úʜè͍à œÄ¬ÁōÁÅþà žÂþÃþà €¡Áôå™Ê úÁƬÁÅàþÁäýÅì ¥ÁÅŽÏ ¡ÉýÃÛ.. “ûÄ ûÄ.. ƒ¦ÁþÁÁÅ €¬Á¨Å £ÅžÃ⠨ʍÁÅϙ ±ÍœÁÅÏžÃ. ƒ ¡Áô¬ÁàÂþÃä ‚¨Â ‹¡Éþ÷ Â ¡Á§ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã ©É®Âò§ÁÅ" €ÏýÆ ªÂ¬Ãàë ¥ÄžÁ ©Ã¬ÁōÁÅÑþÁäýÅì €ÏýÆ  ¡Áô¬ÁàÂþÃä œÄ¬Ã ¡ÁÁÑþÊ „þÁä ýʣŨ÷ ¥ÄžÁ ©Ê³ÂþÁÅ. ¬ÁÅ¥ÁþÁ ˆ¥Ä ¥Á Âý¨Â™ÁÁÅϙ þ ©Ë¡Ê úÁƬÁÅàÏžÃ. þÊþÁÅ Áƙ ˆ¥Ã ¥Á ÂýÂì™ÁÁÅϙ œÁþÁ ©Ë¡Ê ¡Á§ÃªÄ¨þÁÂ úÁÆ™Á ³ÂÂþÁÅ. ¡Áõ§Ãà ¥Ã§Áë§÷ ©Á§÷Ñ œÍ úʬÃþÁ ¨Ä©÷ Äëþ÷ úÁřЧ÷ ©Ê¬ÁōÁÅþà „Ϟà ¬ÁÅ¥ÁþÁ. úÁÅþÄäþà ‡žÁ ¥ÄžÁ Á¡ÁôåÍÁÅϙ ¥É™Á úÁÅýÆÛ ¥Á¢Áì§÷ ¨Â úÁÅýÅۍÁÅþà „ÏžÃ. œÁþÁ §Ì¥ÁÅé¨¡Ë ‚ύ ¥ÁÁ©Â®Áò úÊœÁŨŠ¡Á™ÂݦÉ ¨ÊžÍ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ ÂþÄ œÁþÁ ‡žÁ ¥Á ÂœÁëÏ €ÏœÁ ‡œÁÅàÂ ¨ÊÁÅϙ ¬Á§ÃÂÓ  ƒ™ÁÅ ¡Ã¨ìÁÅ œÁÁÓ ¬Ëü÷ ¨ÍþÊ „þÂä¦. œÁ¨ ©ÉþÁÁÅÑ žÁÅ©ÁôíÁÅþà ±ÍþÄ ý˨÷ ©Ê¬ÁōÁÅþà „ÏžÃ. úÁřЧ÷ §ÁϏÁōÁÅ ¥Á Âú÷ €¦Êê¨Â Äëþ÷ Á¨§÷ ¬ÃۍÁѧ÷ £ÌýÅÛ ¡ÉýÅۍÁÅþà „ÏžÃ. ‡™Á¥Á úʜÍà ŠÁ £ÏÂ§ÁÅ ÂüÅ, Ářà úʜÍà úÃþÃä ™Á¦Á¨÷ œÍ ¥ÁÅžÌâúÊ֨ „þÁä ©Âú÷ ¡ÉýÅۍÁÅþà „ÏžÃ. ¥É™Á¨Í ¬ÁþÁäþà ŠÁ úËþ÷ ©Ê¨Â™ÁÅœÁÅÏžÃ. þÊþÁÅ œÁþÁ ©Ë¡Áô €ÏœÁ ¡Á§ÃªÄ¨þÁÂ úÁÆ™Á™ÁÏ Á¥ÁþÃÏúÃþÁ œÁþÁÅ ÌÏúÉÏ ‚£çϞÏ ÁžÃ¨ÃÏžÃ. ‚Á ¥Á  ‚žÁâ§Ã ¥ÁŸÁê ¥ÎþÂþÃä ‡¨ÂÍ ¨Â þÊþÊ £Êë÷ úÊžÂâ¥ÁþÊ „žÊâªÁÏœÍ "ˆÏýà ¬ÁÅ¥ÁþÂ, ‚ϞÁ ÿÍý¨÷ ¨Â£Ä¨Í ¡ÁëªÁä ¥ÄžÁ ¡ÁëªÁä ©Ê¬Ã þÁþÁÅä „Ãѧà £ÃÃѧà úʬÃþÁ þÁÅ©Êíþ ‚¨Â ¥Á Âý¨Å §Âþà žÂþ蠍ÁƧÁÅÖþà ©ÁôϙʞÃ?" €þÂäþÁÅ. œÁþÁÅ ˆ¥Ä ¥Á Âý¨Â™ÁÁÅϙ ¬ÁþÁäÂ þÁ©ÃíÏžÃ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 3. 3. ¥Á®Äò þÊþÊ "€žÊ §ÂœÃë ýËëþ÷ ¨Í €ÏýÆ ˆžÍ €™ÁŏÁÅœÁÅþÂä©Áô ÁžÂ..ˆ¥ÃýÃ?" €þÂäþÁÅ. €¡ÁåýÍà ÂþÄ œÁþÁÅ þͧÁÅ œÉ§Á©Á¨ÊžÁÅ. "§ÂœÃë ýËëþ÷ ¨Í.. ¥Ä§ÁÅ.. ¥Á  œÂœÁ¦Á Âê.." €ÏýÆ ¥Á®Äò ¥Á Âý¨Å §Âþà žÂþ蠏̛ÏÃÏžÃ. œÁþÁ ÌÏœÁÅ¨Í ©Á›ÅÁÅ þÁÅ ¬Áå«ÁÛϏ œÉ¨Å¬ÁÅàÏžÃ. €žÃ £ÿÁŪ œÁþÁÅ €¡Áôå™Ê úÁƬÃþÁ £Ì¥Áé¨ ¥ÁÿÁœÁêÏ ¨ÂÁÅÏžÃ. ©ÉÏýþÊ þÊþÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ "©Áõ.. þÊþÁÆ ¥Ä œÂœÁ¦Á Âê..? ˆ¥Ãýà þÁÅ©Áôí €ÏýÅÏžÃ?" €þÂäþÁÅ. "þÊþÁÅ €ÏœÂ úÁƬʳÂþÁÅ" €ÏžÃ œÁþÁÅ ©ÉÏýþÊ. "ˆ¥Ã úÁƳ©Áô?" €þÂäþÁÅ þÊþÁÅ. "€žÉ.. ¥Ä§ÁÆ.. ¥Á  œÂœÁ¦Á Âê.." €ÏýÆ ¥Á®Äò €žÊ ±Âý ±Â™ÃÏžÃ. "þÊþÁÆ.. ¥Ä œÂœÁ¦Á Âê..? ˆÏýÄ Â¬Áà €§ÁãÏ €¦Êê¨Â úɣŜ©Â?" €þÂäþÁÅ. œÁþÁÅ ˆ¥Ã úÁƬÃÏžÍ þÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅ ÂþÄ œÁþÁ úÊœÊ úÉ¡ÃåÏú¨þà þ ¡Áë¦ÁœÁäÏ. "€žÊ.. €žÊ.." €þà œÁþÁÅ ˆžÍ úÉ¡Áå£Í¦ ÃÏžÃ. ©Áõ.. €žÄ..?" €þÂäþÁÅ. €ÏœÊ œÁþÁÅ ÁƧÁÅÖþÁä úÍýÅ þÁÅÏúà úÁýōÁÅÑþÁ ¨Êúà þ裙à þÊþÁÅ ‚ϞÁ ¡Á§ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁ þÃÏúà œÄ¬Ã ýʣŨ÷ ¥ÄžÁ ©Ê¬ÃþÁ £Ì¥Áé¨ ¡Áô¬ÁàÁÏ œÄ¬Ã úÁÁ úÁÂ ¡ÊüĨŠœÃ¡Ãå ŠÁ ¡ÊüÄ žÁÁÓ§Á Ã "¥Ä§ÁÆ.. ¥Á  œÂœÁ¦Á Âê ‚¨Â úʬÁōͩÁ™ÁÏ úÁƳÂþÁÅ" €ÏýÆ  ¡ÊüÄþà þ ©Ë¡Áô œÃ¡Ãå úÁÆ¡ÃÏžÃ.  ¡ÊüÃ¨Í ŠÁ ©ÃžÊªÄ œÉ¨ì ¡Ã¨ì ¡Á§ÁÅ¡Áô ¡Ë ¡Á™ÁōÁÅþà „ÏýÉ  ¡Ã¨ì ¥ÄžÁ ‡ÃÑ §ÉÏ™ÁÅ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê ©Â¦¬ÁÅàþÂä™ÁÅ œÁþÁ ¡Ãë¦ÁÅ™ÁÅ. œÁþÁÅ €¨Â €þÁÂþÊ þÁÅ ¬ÃÁÅÓ ¥ÁÅÏúÁōÌúÃÖÏžÃ. ©ÉÏýþÊ "€£Âç,  ©Ã«Á¦ÁÏ úÉ¡ÊåÏžÁō ‚þÃä œÃ¡Áå¨Å. €¦þ þÁÅ©Áôí úÁƳ©Áþà þÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅ" €þÂäþÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 4. 4. "œÉ¨Å³Â?" €ÏýÅ ªÁÖ§ÁêϏ €ÏžÃ. "œÉ¨Ã¬Ê.. €¨Â..?" €þà ¥Á®Äò œÁþÊ €ÏžÃ. "€¬Á¨Å ©Ã«Á¦ÁÏ úÉ¡ÁåþÄ.. €§Á㠧œÃë ¥ÁÏúà þÞÁë¨Í „þÁä¡Áôå™ÁÅ ‡©Á§Í ¥ÄžÁ ¡Á™ÃœÊ ¥Á  ©Â§Ê¥É €þÁōÁÅþÂäþÁÅ. ÂþÄ œÁþÁ úÊœÁ¨Íì  ¡ÁýÅÛ úÁƬà ¥Á  ©Â§ÁÅ ÂžÁþà €§ÁãÏ €¦ÏžÃ. €¡Áôå™ÁÅ Á®ÁÅò œÉ§Ãúà úÁƬÊà €žÃ ¥Ã œÂœÁ¦Áê. ÂþÄ €¡ÁåýÃÊ ü§ÁÁ©Á¨ÃðþÁ Í§ÁÏ ü§ÃÃ±Í¦ÏžÃ ÁþÁōÁ úʬʞà ˆ¥Ä ¨ÊÁ œÁþÁœÍþÊ €¨Â.." €ÏýÆ ±ÂþÁÅ. €ÏœÁ ©Á§ÁÁÆ þÊþÁÅ úɣŜÁÅþÁä ©Ã«Á¦Á ÂþÃä þÁ¥Áé¨ÊþÁýÅì ©ÃÏýÅþÁä œÁþÁÅ þ ¥Á Âý¨ÁÅ €™ÁÅÝ©Á¬ÁÆà "€ÏýÊ €ÏÁŨ÷ €ÁÑ™Ê „þÂä§ÁÅ €þà ¥Ä§ÁÅ ¤Á¦Á¡Á™Á¨ÊžÂ?" €ÏžÃ. " ©Ã«Á¦ÁÏ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ úɣŜÂþÁÅ ÂþÄ ¥ÁÅÏžÁÅ þÉþÁÅ úÉ¡ÊåžÃ ¡Áõ§Ãà úɦÁêþæê" €ÏýÆ ‚ϞÁ ¡Ê¬ÃþÁ ©Ã«Á¦Á ÂþÃä œÃ§ÃÃ ÁÏýÃþÁÆ úɦÁê™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛþÁÅ. “€¨Â.. ¥Ä œÂœÁ¦Áê œÁþÁ ¡ÁþÃ¨Í œÂþÁÅ £Ãüď „ÏýÊ ‡ÏžÁÅÍ œÁ¨ ‡œÃà úÁƬÃþÁ þÁÅ ¡Ë £É§÷à ¥ÄžÁ þÁÅÏúà žÌϏÁ úÁÆ¡Áô¨Å úÁƬÁÅàþÁä þÁÅ©Áôí ÁþáÃÏú©Áô. €ÏœÊ ©ÉÏýþÊ ¥Ä œÂœÁ¦Á Âêþà žÁƧÁϏ œÍ¬Ê¬Ã œÃ§ÃÃ žÁÅ¡Áåýà ¥ÁŬÁŏÁÅ œÁþÊä³ÂþÁÅ.. þÁÅ©Áôí ÁþÁōÁ úÁÆ™ÁÁÅÏýÊþÂ.." €ÏýÅ ±ÂþÁÅ. “öÁ.. þÊþÁÅ úÁÆ™ÁÁÅÏýÉ..?" €ÏžÃ œÁþÁÅ. ©ÉÏýþÊ þÊþÁÅ œÁþÁ úʜèÍþà ¡Áô¬ÁàÂþÃä ¨ÂÁÅÑþà ¥Á§Í ¡ÊüÄ œÃ¡Ãå ŠÁ £Ì¥Áé œÁþÁ Ê¬Ã úÁơìÁÆà "öÁ¦Â ¥Ä œÂœÁ¦Áê œÍ ‚¨Â.." €ÏýÅ þÁ©ÂíþÁÅ.  £Ì¥Áé¨Í ŠÁ €¥Á Âé¦ §ÉÏ™ÁÅ œÌ™Á¨Å ©Ã™ÁžÄ¬Ã ÁŧÃÖ¨Í ÁƧÁÅÖþà „ÏýÉ, ¥É ¡Ãë¦ÁÅ™ÁÅ œÁþÁ Â®Áò ¥ÁŸÁê þʨ¡Ë ÁƧÁÅÖþà ¥É §ÉÏ™ÁÅ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê œÁþÁ ¥ÁÅŽÂþÃä ¡ÉýÃÛ œÁþÁ ™ÁœÁþÂþÃä üŧÁÅëÁÅÏýÅþÂä™ÁÅ. "ûÄ.. ‚¨Â þÍýà œÍþÂ?" €ÏžÃ œÁþÁÅ. "€©ÁôþÁÆ.. ˆÏ? þÄ £Â¦÷ ¢ÉëÏ™÷ ‡¡Áôå™ÁÅ €¨Â úɦÁê¨ÊžÂ?" €þÂäþÁÅ. "£Â¦÷ ¢ÉëÏ™Â? þÂ? ûÄ !" €ÏžÃ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 5. 5. "€ÏžÁÅ¨Í ûÄ ˆ¥ÃýÃ? ƒ Â¨Ï €¥Á Â馨Š©Í›Ä¨Å ©É¦ÁêÁ ¥ÁÅÏžÊ £Â¦÷ ¢ÉëÏ™÷ð þà ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä§ÁŏÂ?" €þÂäþÁÅ. “€¦ÉÂê.. þÊþÂ.. £Â¦÷ ¢ÉëÏ™÷ þÂ.. ¥Á  ‚ÏýÍì ú¨ ¬ÃÛë÷Û ÏýÄ" €ÏžÃ œÁþÁÅ. “þÊþÁÅ þÁ¥ÁéþÁÅ" €þÂäþÁÅ. “þÃüϏÂ.. ©ÌýÅÛ" €ÏžÃ. “€ÏœÁ úÃþÁä ©Ã«Á¦Á ÂþÃÊ ©ÌýÅÛ ‡ÏžÁōÁŨÊ. €¦þ þÁÅ©Áôí þÃüÏ úɣŜÁÅþÂä©Í ¨ÊžÍ þÊþÁÅ ƒüÄ Â œÉ¨Å¬ÁÅÍ Á¨þÁÅ.. œÉ¨Å³Â?" €þÂäþÁÅ. “‡¨Â?" €ÏžÃ œÁþÁÅ. "‡¨Â.. €ÏýÊ" €ÏýÅ þ úʜèÍþà ¡Áô¬ÁàÂþÃä ¡ÁÁÑþÁ ¡ÉýÃÛ ©ÁϏà þ Ářà úÊœÃþà œÁþÁ ‡žÁ ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã œÁþÁ ‡™Á¥Á §Ì¥ÁÅéþà ©Á™Ã¬Ã ¡ÁýÅۍÁÅþà "‚¨Â" €þÂäþÁÅ. þ úÊ«ÁÛ¨ÁÅ ´Â÷ ÌýÃÛþÁýÅìÂ ©Áô¨ÃÃÑ ¡Á™ÃϞà œÁþÁÅ. ©ÉÏýþÊ œÁþÁ úÊœÃœÍ þ úÊœÃþà ¡ÁýÅۍÁÅþà œÁþÁ ‡žÁ ¥ÄžÁ þÁÅÏúà ¨ÂÊ¬Ã "ÏýÄ" €ÏžÃ. "ˆÏýÃ?" €þÂäþÁÅ. "ˆ¥Ã úʬÁÅàþÂä§ÁÅ?" €ÏžÃ. " §ÉÏ™Ãýà ¬ËüŨŠúÁƬà ¥ÁÁ©Â™Ã úÉ¦ê ¡Á™ÃÏžÍ ¨ÊžÍ úÉ¡Éå¦Áê Á¨þÁÅ" €ÏýÅ þÁ©Ãí ¥Á®Äò þ úÊœÃþà œÁþÁ ‡žÁ ¥ÄžÁÁÅ ±ÍþÃúÂÖþÁÅ. “¡Äìü÷.. ©ÁžÁÅâ" €ÏýÅ þ úÊœÃþà €ÁÑ™ÁÁÅ §ÂþéÁíÁÅϙ €™ÁÅݍÁÅÏžÃ. "€¦ýÉ þčÁÅ £Â¦÷ ¢ÉëÏ™÷ „þÁäýÊì €þÁä ¥Á Âý. ¨ÊÁÅÏýÉ ‡ÏžÁōÁÅ ¤Á¦Á¡Á™ÁœÂ©Áô?" €þÂäþÁÅ. "€žÊ¥Ä ¨ÊžÁÅ. þÁÅ ¬ÃÊÓ¬ÁÅàÏžÃ" €ÏžÃ œÁþÁÅ. "¬ÃÉÓÏžÁōÁÅ? þÊþÁÅ ™Á žÂþÊäÂ" €ÏýÆ þ úÊœÃþà ¥Á®Äò œÁþÁ ‡žÁ ¥ÄžÁÁÅ ü§Ã±ÂþÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 6. 6. ƒ ³Â§Ã ¥Á ÂœÁëÏ €™ÁÅÝ úÉ¡ÁåÁÅϙ €¨ÂþÊ „ÏžÃ. þ Ářà úÊœÍà œÁþÁ ‡™Á¥Á §Ì¥ÁÅéþà ¡ÁýÅۍÁÅþà žÂþà ¬Ëü÷ úÁƬÁÅàþÁäýÅìÂ ¥ÉœÁàÂ ©ÁœÁÅàœÁÆ þ £ÌýþÁ ©Ê¨Ãþà úÁřЧ÷ ¥ÄžÁþÁÅÏúÊ œÁþÁ ‡™Á¥Á ¥ÁÅúÃ֍Á ¡Ë ©Ê¬Ã §ÁÅžÂâþÁÅ. "‚«÷.. ÿ÷éé" €ÏýÅ þ úÊœÃþà ¡ÁýÅۍÁÅþà œÁþÁ ‡žÁ ¥ÄžÁþÁÅÏúà ¨ÂÊ¬ÃÏžÃ. œÁþÁÅ ¨Í¡Á¨ £Âë ©Ê¬ÁōÁÅþà „Ï™Á™ÁÏœÍ €©ÁÂªÁÏ ©ÁúÃÖþ œÁþÁþà ƒüď §ÉúÁ֏ÌýۨʍÁ ±ÍœÁÅþÂäþÁÅ. "€žÊÏýà €¨Â ¨ÂÊ³Âà©Áô. ¡Áõ§ÃàÂ úÁƬÊà ÂþÄ þčÁÅ £Â¦÷ ¢ÉëÏ™÷ð „þÂä§Í ¨Ê§Í þÊþÁÅ úÉ¡Áå¨ÊþÊ" €þÂäþÁÅ. "¥Ä§ÁÅ ‡ÏœÁ úÉ¡ÃåþÂ, þÁÅ £Â¦÷ ¢ÉëÏ™÷ð ¨Ê§ÁÅ ÏýÄ. €¦þ ¥Ä§ÁÅ €ÏœÁ ¬Ê¡Áô ¡ÁýÅۍͩ¨ ˆÏýÃ?" €ÏžÃ. “‡ÁÑ™Â?  ¬ËüŨŠœÉ¨Ã¬Êà ÁžÂ. úÁřЧ÷ ÃÏžÁ ŠÁ £Âë ©Ê¬Ã ©ÂýÃþà £ÏŸÃ¬Ãà©Ã. €žÊ þÁþÁÅä úÁÆ™ÁÅ" €ÏýÆ œÁþÁ úÊœÃþà ¡ÁýÅۍÁÅþà þ ‡žÁ ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã €žÁÅ¥ÁōÁÅþÂäþÁÅ. œÁþÁ úÉ¦ê ¬ÁþÁäÂ ©Á›ÅÁÅœÁÅÏžÃ. þÊþÁÅ ¨Í¡Á¨ £Âë ©Ê¬Áō͍Á ±Í©Á™ÁÏœÍ þ ¥ÁÅúÃ֍Á œÁþÁ €§Á úʜÍà œÁÁŨŜÁÅϙ¨Ã. €¨Â œÁþÁ úÊœÃþà þ ‡žÁ ¥ÄžÁÁÅ ¨ÂÁÅÑþÃ, þ úÊœÃþà œÁþÁ úʜà ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã ÁýÃۏ ©ÁœÂàþÁÅ. ˆ¥ÁþÁōÁÅÏžÍ ˆ¥É ©ÉÏýþÊ œÁþÁ úÊœÃþà ©ÉþÁÁÅÑ ¨ÂÁÅÑþà úÁÆ¡Áôþà œÁþÁ ©Á™Ã¨Í ¡ÉýÅۍÁÅþà „þÁä  ¡Áô¬ÁàÁÏ ©Ë¡Áô œÃ¡ÃåÏžÃ. œÁþÁÅ ¬ÃÁÅÓ ¡Á™ÁÅœÁÅÏžÍ, ¨ÊžÂ ¤Á¦Á ¡Á™ÁÅœÁÅÏžÍ €§ÁãÏ Â©Á™ÁϨʞÁÅ. ‡¨ÂËþ œÁþÁ¨Íþà ¤Á¦Á ÂþÃä ¨ÊžÂ ¬ÃÁÅÓþÁÅ ±ÍÁýÂÛ¨ÏýÊ œÁþÁ¨Í ‚ύ Í§ÃÁþà ¡ÉÏú¨Ã. €ÏžÁōÊ.. "¬Á§É¨Ê.. þčÁÅ £Â¦÷ ¢ÉëÏ™÷ð ¨Ê§ÁÅ €þà ©Ì¡ÁôåÁÅþÂäþÁÅ.." €ÏýÅ œÁþÁ ¡ÁÁÑþÊ ÁƧÁÅÖþà  ¡Áô¬ÁàÁϨÍþà £Ì¥Áé¨Ãä úÁÆ™Á ³ÂÂþÁÅ. œÁþÁÅ ˆ¥Ä ¥Á Âý¨Â™Á¨ÊžÁÅ.  ¡Áô¬ÁàÁÏ ¡ÊüĨŠÁƙ œÃ¡ÁåÁÅϙ €¨ÂÊ œÁ¨ ©ÁÏúÁōÁÅþà  ¡Áô¬ÁàÁÏ ©Ë¡Ê úÁƬÁÆà ÁƧÁÅÖþà „ÏžÃ. þÊþÁÅ €¨Â œÁþÁ ¡ÁÁÑþÁ ÁƧÁÅÖÏýÊ ¬ÃÁÅÓœÍþÍ ¨ÊÁ ¤Á¦ÁÏœÍþÍ œÁþÁÅ ¡ÊüĨŠœÃ¡Áå™ÂþÍà Áƙ ¥ÉÅÿÁ¥Á Âý¡Á™ÁÅœÁÅþÁäýÅì „ÏžÁþà €þáÃÏúÃÏžÃ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 7. 7. €ÏžÁÅÊ ¨Êúà þ裙à "þÁÅ©Áôí  £Ì¥Áé¨Å úÁƬÁÅàÏ™ÁÅ, þÊþÁÅ ‡¦§÷ ÁϙëÁþ÷ þ÷ úʬà ©Á³ÂàþÁÅ. ú¨ „Áѱ͜ÁÂ „ÏžÃ" €ÏýÆ ‡¦§÷ ÁϙëÁþÁ§÷ ©Ë¡Áô þÁ™ÃúÂþÁÅ. þÊþÁÅ ¨Êúà €ýÅ €™ÁŏÁŨŠ©Ê¬ÃþÁ ¥Á§ÁůÁ›¥Ê œÁþÁ úÊœÁŨŠ ¡Áô¬ÁàÁϨÍþà ¡ÊüĨŠœÃ§ÁÉ¦Áê™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛ¦. þÊþÁÅ ©É®Ãò ‡¦§÷ ÁϙëÁþÁ§÷ þà þ÷ úʬà Â¬Ê¡Áô žÂþà žÁÁÓ§Ê þ裙ÂÝþÁÅ. ÁžÃ¨ÍÃ ¥É¨ÃìÂ úÁ¨ì Â¨Ã §Â©Á™ÁÏ ±Âë§ÁϤÁ¥Á¦Á ÂêÁ œÃ§ÃÃ ¬ÁÅ¥ÁþÁ ÁƧÁÅÖþÁä ¥ÁÏúÁÏ ©Ë¡Áô þÁ™ÃúÂþÁÅ. €¡ÁåýÃÊ œÁþÁÅ  ¡Áô¬ÁàÁÏ¨Ì £ÂÂ ¨ÄþÁ¥Ë±Í¦ÏžÃ. ‡ÏœÁÂ ¨ÄþÁ¥Á¦ÏžÁÏýÊ  §ÁÆÏ ¨Ì œÁþÁœÍ ±ÂýÅ þÊþÁÅ Áƙ „þÂäþÁþÁä ©Ã«Á¦Á ÂþÃä ¥Á§ÃÖ ±Í¦þÁýÅìÂ œÁþÁÅ œÁ¨ ©ÁÏúÁōÁÅþà œÁžÊÁϏ €ÏžÁÅ¨Í þà £Ì¥Áé¨Ãä €¨ÂÊ úÁƬÁÅàÏžÃ.  ¡Áô¬ÁàÁÏ ¨Íþà ¡ÊüĨŠœÃ¡ÁôåœÁÅþÁä¡Áôå™ÁÅ œÁþÁ úÊœÁŨŠ¬ÁþÁäÂ ©Á›ÅÁÅœÁÅÏ™Á™ÁÏ Á¥ÁþÃÏúÂþÁÅ. "¡Ã¨ì ¥É¨ÃìÂ žÂ§Ã¨ÍÃ ©Á¬ÁÅàÏžÃ" €þÁōÁÅÏýÆ úÁ¡Áôå™ÁÅ úɦÁêÁÅϙ œÁþÁÅ ÁƧÁÅÖþÁä ©Ë¡ÁôÁÅ þÁ™Ãúà  ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ œÁþÁ ©ÉþÁōÁÂ ÁƧÁÅÖþÂäþÁÅ. þÊþÁÅ €ÁÑ™Á ÁƧÁÅÖþÁäžÃ Áƙ Á¥ÁþÃÏúÁþÁýÅì œÁ¨ ©ÁÏúà  ¡Áô¬ÁàÁÏ ¨Íþà £Ì¥Áé¨Êä úÁƬÁÅàþÁä ¬ÁÅ¥ÁþÁþà úÁƬà þÁ©ÁôíÁÅþà ¥É¨ÃìÂ œÁþÁ ©Ä¡ÁôÁÅ žÁÁÓ§ÁÂ ü§ÃÃ œÁþÁ ¤ÁÅü¨ ¥ÄžÁŏ þ œÁ¨ ±ÍþÃúÃÖ œÁþÁ úÉ©Ã¨Í "£Ì¥Áé¨Å £ÂÁÅþÂä¦Á Â?" €ÏýÆ ÁŬÁ ÁŬÁÂ €™ÃÂþÁÅ. "©Áõ" €ÏýÆ ¬ÁþÁäÂ þÁ©Ãí ¥Á§Í ¡ÊüÄ œÃ¡ÃåÏžÃ. œÁþÁÅ €¨Â "©Áõ" €þÁä¡Áôå™ÁÅ œÁþÁ ÌÏœÁÅ¨Í ŸÁíþÃÏúÃþÁ üħÁ þà £ýÃÛ œÁþÁ ªÁ§Ä§ÁÏ ‡ÏœÁ ©Ê™ÉÃÑ ±Í¦ „ÏžÍ €§Áã¥Á¦ÏžÃ þÁÅ. þ œÁ¨þà €¨ÂÊ œÁþÁ ¤ÁÅü¨ žÁÁÓ§ÁÂ ¡ÉýÃÛ þÊþÁÆ  ¡Áô¬ÁàÁϨÍþà £Ì¥Áé¨Å úÁƬÁÅàþÁäýÅìÂ þÁýìÁÆà þ Ářà úÊœÃþà úÃþÁäÂ œÁþÁ ©Ä¡Áô ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã þÃ¥Á§Á ³ÂÂþÁÅ. þÊþÁÅ ©ÁõÿÃÏúÃþÁýÊì ƒ ³Â§Ã œÁþÁ žÁÁÓ§ÁþÃÏúà ‡ýÅ©ÁÏýà ©ÁêœÃ§ÊÁœÂ ¨ÊžÁÅ. €¬Á¨Å ü§ÁŏÁÅœÁÅþÁä ©Ã«Á¦ÁÏ œÁþÁÅ Á¥ÁþÃÏúÁþÁýÊì œÁ¨ ©ÁÏúà €ÏžÁŨÍþà £Ì¥Áé¨Ãä úÁƬÁÆà ¥Á§Í ¡ÊüÄ œÃ¡ÃåÏžÃ. þ œÁ¨þà €¨ÂÊ œÁþÁ ¤ÁÅüÂþÍà þÃúÃÖ œÁþÁ úÉ©Ã¨Í ¥É¨ÃìÂ "¬ÁÅ¥ÁþÂ" €þÂäþÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 8. 8. "©Áõ.." €ÏýÅ ©ÁõÌýÃÛÏžÃ. “þčÁÅ £Â¦÷ ¢ÉëÏ™÷ð ¨Ê§ÁÅ ¬Á§Ê.. ±ÍþÄ ‡¡Áôå™ÁþÂä ˆ ¥ÁÁ©Â™ÃþËþ ‚¨Â úÁƳ©Â?" €ÏýÆ  ¡Áô¬ÁàÁÏ¨Í £ýۨŠ¨ÊÁÅϙ þ裙à „þÁä ŠÁ ¥ÁÁ©Â™Ã €ÏÂþÃä þ ‡™Á¥Á úʜà úÁÆ¡Áô™ÁÅ ©Ê¨ÅœÍ úÁơìÁÆà €™ÃÂþÁÅ. “©ÁõÿÁÆ.." €ÏžÃ œÁþÁÅ. þÊþÁÅ ˆžÍ €þÊ ¨Í¡Á¨ œÁþÊ ¥Á®Äò "úÃþÁä ¡Ã¨ì¨Ãä úÁƳÂþÁÅ ÂþÄ ‚¨Â ¡ÉžÁ⠩®ÁòžÃ.. ‡¡Áôå™ÁÆ ¨ÊžÁÅ" €ÏžÃ. “±ÍþÄ ¥ÁÁ©Â®Áò ¬ÁϏÁœÃ ©ÁžÃ¨É¦ê.. Â¨Êüà ¨Í ¥Ä ¬ÊäÿÃœÁŧ®ÁòœÍ ‡¡Áôå™Ëþ ‚¨Â úʳ©Â" €ÏýÅ ¥Á§Í §ÉÏ™ÁÅ ¡ÊüĨŠœÃ¡Ãå €ÁÑ™Á ‚žÁâ§ÁÅ ™Á©Â®ÁÅò úʬÁōÁÅÏýÅþÁä £Ì¥Áé¨Ãä úÁƱÂþÁÅ. "ûÄ.. ûÄ.." €ÏžÃ œÁþÁÅ. “€ÏžÁÅ¨Í ûÄ.. ûÄ.. €þÊÏœÁ œÁ¡Áôå ˆ¥ÁÅÏžÃ?" €þÂäþÁÅ. “¥Á§Ã ¥Ä§ÁÅ ‡¡Áôå™ÁþÂä ‚¨Â ©Ê§Ê ™ÁžÂþÃœÍ.." €ÏžÃ œÁþÁÅ. “öÁ.. ªÁÅ£ëϏÂ.. þÊþÁÅ Â¨ÊüÃ¨Í úÁžÁÅ©ÁôÁÅþÊ §ÍüŨÍì ‚ÏúÁÅ ¥ÃÏúÁÅ ¡ÁëœÃ §ÍüÆ ˆžÍ ŠÁ ¬ÊäÿÃœÁÅ§Â¨ÃœÍ ÁÁÅѧÃà ¡Á™Ê žÂþÃä. ‚žÃÍ ¥Ä €ÏÁŨ÷ œÍ ¡É®Ãò €¦ê.. ¦ÁþÁ ‚úÊÖ ¬ÁÅŽþÃä ¥Á§ÃÂÁ  ©Ã«Á¦Á ¨Š¡Áõ§ÃàÂ ¥Á§ÃÖ ±Í¦Á ÂþÁÅ" €ÏýÆ €£žÁâ¥Á ™ÂþÁÅ. £ÿÁŪ Á¬ÁÆà§Ã ©ÁžÃþÁ Áƙ þÁþÁÅä ¨Í£§ÁÅ֍ÁÅþÊÏžÁōÁÅ €¨ÂþÊ €£žÁâ¥Á ™ÃϞʥÉ €þà  ¯Á›ÂþÁ Âþà ¬ÁÅå§ÃÏúÁ ¨ÊžÁÅ þÁÅ. “þÃüϏÂ?" €ÏžÃ œÁþÁÅ. “©ÌýÅÛ.. €¦þ þčÁÅ €£žÁâÏ úɱÂå¨ÃðþÁ €©Á¬Á§ÁÏ þʥÁÅÏžÃ. þÁÅ©Áôí €ÏœÁÂ þÁ¥ÁéÁ ±ÍœÊ..  Â¨Êüà §ÍüŨÍì þÊþÁÅ þ ¢ÉëÏ™÷𠈥à úʬÁōÁÅþÊ ©Â®Áò¥É úʬà úÁÆ¡ÃÏúÁþÂ?" €þÂäþÁÅ. œÁþÁÅ ˆ¥Ä ¥Á Âý¨Â™Á¨ÊžÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 9. 9. "ˆ¥Ä ¥Á Âý¨Â™Á©ÊÏýÃ? ¥Ä €ÏÁŨ÷ ©ÁúÊÖ ¬Á§ÃÃ ‡ÏœÁ ¨ÊžÁþÂä ‚ÏÍ ÁÏý ¡ËþÊ ¡Á™ÁÅœÁÅÏžÃ. þÁÅ©Áôí ¬Á§Ê €ÏýÊ.. œÁþÁÅ ©ÁúÊÖ ¨Í¡Á¨ ¥Á  Â¨Êüà ¥ÁÅúÁÖýÅì þÄœÍ ¡ÁÏúÁōͩÁúÁÅÖ.." €þÂäþÁÅ. þ ¥Á Âý¨ÁÅ œÁþÁÅ ˆ¥Ä ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡ÁåÁÅϙ œÁ¨ ©ÁÏúà  ‚žÁâ§ÁÅ ™Á©Â®ÁÅò úʬÁōÁÅþÊ £Ì¥Áé¨Êä €¨Â œÁžÊÁϏ úÁƬÁÅàÏžÃ. "¥Á Âý¨Â™Á©ÊÏýÃ. ¥ÎþÁ¥Ê €ÏÄÂ§ÁÏ €þÁōͥÁÏý©Â" €ÏýÆ œÁþÁ ©Ä¡Áô ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã „þÁä þ úÊœÃþà ¥É¨ÃìÂ ¤ÁÅü¨ ÃÏžÁŏ ±ÍþÃúÃÖ œÁþÁ Ářà §Ì¥ÁÅé ¥ÄžÁ ©Ê³ÂþÁÅ. þÊþÁÅ ©ÁõÿÃÏúÃþÁýÅìÂþÊ œÁþÁ žÁÁÓ§ÁþÁÅÏúà ‡ýÅ©ÁÏýà ¡ÁëœÃÁ ˜ÁþÁ ¨ÊžÁÅ. ©ÉÏýþÊ œÁþÁ ¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁ ©ÁôþÁä þ œÁ¨þà ÌžÃâÂ ¡ÁÁэÁÅ ü§Ã¡Ã œÁþÁ úÉ©Ã ÃÏžÁŏ ¥É™Á ¥ÄžÁ ¥ÁÇŸÁÅ©ÁôÂ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÂÛþÁÅ. þÊþÁÅ úʬÃþÁ ¡ÁþÍà œÁþÁ ©Á®ÁòϜ ŠÁÑ ³Â§Ã ©Á›ÃÃþÁýÅì €žÃ§ÃÏžÃ. œÁþÁ ¡ÉžÁ©Áô¨Å €¬Áå«ÁÛϏ ˆžÍ Ì›ÅÁÅœÁÅþÂä¦ ÂþÄ þÁÅ œÁþÁÅ ˆ¥Ã €ÏýÅÏžÍ ©ÃþÁ¡Á™Á¨ÊžÁÅ. œÁþÁ úÉ©Ã ÃÏžÁŏÂ, ¥É™Á úÁÅýÆÛ ¥ÁÅžÁÅ⠥ĞÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡É™ÁÅœÁÆ œÁþÁ ©Á™Ã¨Íþà ¡Áô¬ÁàÂþÃä œÄ¬Ã ¡ÁÁÑþÊ „þÁä ýʣŨ÷ ¥ÄžÁÁÅ ©Ã¬Ã§Ê³ÂþÁÅ. þ úÊ«ÁÛ¨ÁÅ œÁþÁ þÁÅÏúà ‡ýÅ©ÁÏýà ©ÁêœÃ§ÊÁœÂ §Â©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. œÁþÁ ©Á™Ã¨Íþà ¡Áô¬ÁàÂþÃä œÄ¬Ã ©Ê¬ÃþÁ þÊþÁÅ ¥É¨ÃìÂ ¥Ê¥ÁÅ ÁƧÁÅÖþÁä ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁþÃÏúà ¨Êúà þèÅÖþÂäþÁÅ. €¨Â ¨Êúà þèÍ֏ÂþÊ þ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠœÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ ¤ÁÅü¨ ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã œÁþÁþà Áƙ ¨Ê¡Ã þÁÅ ‡žÁŧÁŏ þèÍÖ £ÉýÂÛþÁÅ. þÊþÁÅ œÁþÁ ¤ÁÅü¨ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã ¨Ê¡ÁÂþÊ ¥Á§Ê¥Ä ¥Á Âý¨Â™ÁÁÅϙ ¨Êúà þèÅÖϞà ¬ÁÅ¥ÁþÁ. €¨Â þ ‡žÁŧÁŏ þèÅÖþÁä œÁþÁþà þ ÎÃ¨Ã¨ÍÃ œÄ¬ÁōÁÅþà £ÅÁÓ¨ ¥ÄžÁ ¥ÁÇŸÁÅ©ÁôÂ ¥ÁÅžÂâ™ÂþÁÅ. œÁþÁ ©Á®ÁòϜ üí§ÁÏ ©ÁúÃÖþÁ žÂþ蠩ʙÏ Â¨Ã±ÍœÁÅÏžÃ. œÁþÁ¨Íþà üύÁÅ, £É§ÁōÁÅ ‚ύ ¡Áõ§ÃàÂ ©ÁžÃ¨ÃþÁýÅì ¨Ê©Áô. þ ÎÃ¨Ã¨Í ¥ÁÅ™ÁÅúÁōÁÅ ±Í³ÂÃÏžÃ. þ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠœÁþÁ úÉÏ¡Á¨ ¡Ë ©Ê¬Ã œÁþÁ œÁ¨þà ÁžÁ¨ÁÅϙ ¡ÁýÅۍÁÅþà þ ¡ÉžÁ©Áô¨þÁÅ œÁþÁ ¡ÉžÁ©Áô¨ ¥ÄžÁ þÃÏúÂþÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 10. 10. €žÁŧÁÅœÁÅþÁä œÁþÁ ¡ÉžÁ©Áô¨Å ©ÉúÁ֏ Â¨Ã±ÍœÁÅþÂä¦. ¥É¨ÃìÂ þ ¡ÉžÁ©Áô¨Å œÁþÁ ¡ÉžÁ©Áô¨ ¥ÄžÁ „Ïúà œÁþÁ œÁ¨þà þʬà ÁýÃۏ €žÁÅ¥ÁōÁÅþÂäþÁÅ. €¡ÁåýÍà ÂþÄ œÁþÁ¨Í ¡ÁëœÃ¬ÁåÏžÁþÁ ¥ÉÅžÁ¨©Á¨ÊžÁÅ. þÊþÁÅ œÁþÁ œÁ¨ ¥ÄžÁ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã œÁþÁ ¥ÁÅŽÂþÃä þ ¥ÁÅŽþÍʬà €žÁÅ¥ÁōÁÅÏýÅÏýÊ œÁþÁ úÊœÁŨŠþ ¡Ã§Áë¨ ¡Ë ©Ê¬Ã €žÁÅ¥ÁÅœÁÆ þÁþÁÅä ¥Á§ÃÏœÁ ÁýÃۏ ÎÃ¨ÃÏúÁōÁÅϞà ¬ÁÅ¥ÁþÁ. €¡ÁåýÃÊ þ þ¨ōÁ œÉ§ÁÅúÁōÁÅþÁä ¬ÁÅ¥ÁþÁ þÍýè͍à ©É®Ãò œÁþÁ þ¨ōÁœÍ ¡ÉþÁ©Ê¬ÁōÁÅþà ¥É þÍýèÍþà €ŸÁ§Â¥ÁÇœÂþÃä §ÁÅúà úÁƬÁÅàÏžÃ. þÂ¨Í Áƙ ©Ê™Ã §ÂüōͩÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨¦êϞʥÉ þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ þ úÊœÁŨŠœÁþÁ ©Á®ÁòϜ £Â œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÅþÂä¦. ÌžÃâ¬Ê¡Áýà ©Á§ÁÁÆ ŠÁ§Ã þÍýÍì ŠÁ§ÁÏ þͧÁÅ ¡ÉýÃÛ Á  šÁϏ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþÂäÁ ¥Á  ÎÃ¨Ãþà ¥É¨ÃìÂ ©Ã™Ã¡ÃÏúà þ úÊœÁŨÃä œÁþÁ úÁřЧ÷ ý¡÷ ÿÁōÁÅѨ¡Ë ©Ê³ÂþÁÅ. þÊþÁÅ ŠÌэÁÑ ÿÁō÷ ©Ã¡ÁôåœÁÅÏýÊ œÁþÁþÁÅÏúà ‡ýÅ©ÁÏýÄ €¤ÁêÏœÁ§ÁÏ §Â©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. œÁþÁ ÌÏœÁÅ ÃÏžÁþÃÏúà ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÃÛ ‡žÁ ©Á§ÁÁÆ „þÁä þ¨ŏÁÅ ÿÁōÁÅѨŠ©Ã¡ÁåžÄ³ÂþÁÅ. žÂþÃœÍ œÁþÁ úÁƙЧ÷ ý¡÷ ¥ÄžÁ ÌÏœÁÅ žÁÁÓ§ÁþÁÅÏúà ‡žÁ ©Á§ÁÁÅ ÌÏúÉÏ úĨÍÁ ©ÁúÃÖ žÂþà ¥ÁŸÁê¨ÍþÃÏúà þÁ¨ìþà œÁþÁ £Âë ÁþÁ¡Á™Á³ÂÃÏžÃ. ©ÉÏýþÊ œÁþÁþà ¥É¨ÃìÂ ¡Á§ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁ ÁƧÍÖ ¡ÉýÃÛ þ úÊœÃþà  úĨÍÁ¨ÍÁÅϙ ¨Í¡Á¨ÁÅ ±ÍþÃúÃÖ œÁþÁ £Âë Á¡÷ ¨Í žÁƧÂÖþÁÅ. €¨Â žÁƧÃÖþÁ þ úʜÍà þÁÅþÁäÂ, ÁýÃۏ ÁÅÏ™ÁëϏ œÁÃ¨ÃϞà œÁþÁ ‡™Á¥Á §Ì¥ÁÅé. ¬Ëü÷ úÃþÁäžÃ €©Á™ÁÏœÍ þ ÁÅ¡ÉåýÍìÃ ¬ÁŨ¤ÁϏ ‚¥Ã™Ã±Í¦ÏžÃ. žÂþÃþà ¥É¨ÃìÂ ©Á™Ã¬Ã ¡ÁýÅۍÁÅþà ¥ÉœÁàÂ ¡Ã¬ÃÂþÁÅ.  ¡Ã¬ÁōÁÅ™ÁōÁÅ ¬ÁÅ¥ÁþÁ þÍýèÍþÃÏúà "©Áõ.. ÿ÷éé" €þÁä ¥ÁƨŏÁÅ ©ÁúÃÖÏžÃ. "£ÂÁÅÏžÂ?" €ÏýÅ œÁþÁ úÉ©Ã¨Í ÁŬÁ ÁŬÁÂ €þÂäþÁÅ. þ ¡ÁëªÁäÁÅ ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡ÁåÁÅϙ ¡Á§ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁ €¨ÂÊ ©É¨ÃìÁ¨Â ©Â¨ÅœÁÆ þ ¡Ã§Áë¨ ¡Ë œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã þÁþÁÅä œÁþÁ ¥ÄžÁÁÅ ¨ÂÁÅÑϞà ¬ÁÅ¥ÁþÁ. œÁþÁÅ úʬÃþÁ  ¡ÁþÃœÍ œÁþÁÅ ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ ©É¨ÃìÁ¨Â ¡Á™ÃœÊ œÁþÁ ¥ÄžÁ þÊþÁÅ £Í§Âì ¡Á™ÂÝþÁÅ. €¨Â ¡Á™ÃþÁ þÊþÁÅ œÁþÁþà ÁýÃۏ ÎÃ¨ÃÏúÁōÁÅþà œÁþÁ ¥ÁÅŽÏ ¡Ë ¥ÁÅžÁÅ⨠©Á§Á ïÏ ÁŧáÃÏúÁ³ÂÂþÁÅ. ƒ ³Â§Ã œÁþÁÅ Áƙ þÁÅ œÃ§ÃÃ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡É™ÁÅœÁÆ þÁþÁÅä ¥Á§ÃÏœÁ ±ÍëœÂðÿÃÏúÁ ³ÂÃÏžÃ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 11. 11. €¨Â Â¬Ê¡Áô ŠÁ§Ãþ̍Á§ÁÏ ¥ÁÅžÂâ™ÁōÁÅþÂäÁ ¥É¨ÃìÂ ¨Êúà ÁƧÁÅÖþà "ŠÁÑ þåëÁÏ ¨É¦ê" €þÁäýÅì œÁþÁÁÅ ¬ËÁ úʳÂþÁÅ. þ ¬ËÁ úÁƬà ¨Êúà œÁþÁÆ ¨Êúà ÁƧÁÅÖÏžÃ. œÁþÁÅ €¨Â ¨Êúà ÁŧÍ֏ÂþÊ ¥ÁÅÏžÁÅ œÁþÁ ¥É™Á úÁÅýÆÛ úÁÅýÅۍÁÅþà „þÁä úÁÅþÄäþà œÌ¨ÃÏúà þʨ ¥ÄžÁÁÅ ©Ã¬Ã§Ê³ÂþÁÅ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ œÁþÁ úÁřЧ÷ ý¡÷ €ÏúÁÅ ¡ÁýÅۍÁÅþà ¥É¨ÃìÂ žÂþÃþà œÁþÁ œÁ¨ ¥ÄžÁŏ ¨ÂÃ œÁþÁ ©ÁÏýà ¥ÄžÁþÁÅÏúà ©Ê§ÁÅúʳÂþÁÅ. ‚¡Áôå™ÁÅ œÁþÁ ©ÁÏýà ¥ÄžÁ úÁřЧ÷ £ÍýÏ, £Âë ¥Á ÂœÁë¥Ê „þÂä¦. þÊþÁÅ œÁþÁ ý¡÷ ¨ÂÃ ÃÏžÁ ©É¦ÁêÂþÊ œÁþÁÁÅ ‡ÁÑ™Á ¨Êþà ¬ÃÁÅÓ ¥ÁÅÏúÁōÌúÃÖþÁýÅìÏžÃ. ©ÉÏýþÊ œÁþÁ ¥ÁÅŽÂþÃä §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ Á¡ÁôåÁÅþà  ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ £Í§Âì ¡Á™ÁōÁÅÏžÃ. €¨Â ¡Á™ÁōÁÅþÁä œÁþÁ ©Ë¡Áô úÁƬà þÁ©ÁôíœÁÆ ¨Êúà þ裙à þ úÁřЧ÷ ý¡÷ Áƙ œÄ¬Ã ÃÏžÁÃ ©Ë¬Ã§Ê³ÂþÁÅ. þÊþÁÅ ¨Í¡Á¨ £Âë ©Ê¬Áō͍Á ±Í©Á™ÁÏœÍ úÁ¨ìýà ‡¦§÷ ÁϙëÁþ÷ Â¨Ãþà ¡Ä¨Å֍ÁÅÏýÆ úÁϏÁÅþÁ £¦Áý ¡Á™Âݦ þ £ÏœÁŨŠ§ÉÏ™ÁÆ. ¬ÁÅ¥ÁþÁ ¥Á ÂœÁëÏ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨÍà ¥ÁÅŽÂþÃä žÂúÁōÁÅþà €¨ÂÊ £Í§Âì ¡Á™ÁōÁÅþà „ÏžÃ. €¨Â ¡Á™ÁōÁÅþà „þÁä œÁþÁ ©Ä¡Áô¥ÄžÁ þ úÉ¦ê ©Ê¬Ã þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ ¥É¨ÃìÂ œÁþÁ £Âë ÿÁōÁÅÑþà ©Áõ™ÁžÄ³ÂþÁÅ. žÂþÃœÍ œÁþÁ £Âë ³ÂÛë¡÷ §ÉÏ™ÁÅ ±Â¦Á¨ÅÂ …™Ã¡Á™Ã œÁþÁ ©Ä¡Áô ¡Áõ§Ãà þÁÁäϏ žÁ§ÁîþÁ¥ÃúÃÖÏžÃ. €¨Â þÁÁäϏ „þÁä œÁþÁ ©Ä¡Áô ¥ÄžÁ ˆ úÂÖŸÁþ ¨Êþà þ §Ì¥ÁÅé¨Ãä ©Ê¬Ã §ÁÅžÁÅâœÁÆ œÁþÁ ¥ÄžÁ þÊþÁÅ Áƙ £Í§Âì ¡Á™ÁōÁÅþà œÁþÁþà ©ÉþÁōÁþÁÅÏúà ÎÁ¨ÃÏúÁōÁÅþÂäþÁÅ. þÁÁäϏ „þÁä œÁþÁ ©Ä¡ÁôÁÅ þ ¥ÁÅúÃ֍Á¨Å œÁÁ¨ÂþÊ þÊþÁÅ Áƙ £ýۨŠ©Ã¡ÁôåÁÅþà „þÂäþÁþà œÁþÁÁÅ œÉ¨Ã¬Ã ±Í¦þÁýÅìÏžÃ. œÁþÁ úÊœÁŨÃä ¥Á§ÃÏœÁ ÁýÃۏ œÁþÁ ¥ÁÅŽÂþÍʬà ¬ÃÁÅӏ €žÁÅ¥ÁōÁÅÏžÃ. þ þÍýÃþà œÁþÁ úÉ©Áô¨ žÁÁÓ§ÁÂ ±ÍþÃúÃÖ œÁþÁ úÉ©Ã úéÁ§ÁþÁÅ ¥É¨ÃìÂ þ ¡ÉžÁ©Áô¨œÍ Ì§ÁōÁÅœÁÆ "¬ÁÅ¥ÁþÂ.." €ÏýÆ ¡Ã¨ÃúÂþÁÅ. "©Áõ.." €ÏýÅ ¥ÉœÁàÂ ¥ÁƨÏÃÏžÃ. “‚ÏœÁ žÂÂ ©ÁúÃÖ ‚¡Áôå™ÁÅ €ÏœÁ ¬ÃÁÅÓ ¡Á™ÃœÊ ‡¨Â.. Â¬Áà ‚ýÅ œÃ§ÁÁ©Á¥Á Âé?" €þÂäþÁÅ. “¬ÃÊÓ¬ÁÅàÏžÃ.. ..ÏýÄ" €ÏýÆ Ì›ÃÃÏžÃ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 12. 12. “‚žÃÍ þÊþÁÆ ™ÁžÂþÊä ÁžÂ þ žÁÁÓ§Á ¬ÃÉÓÏžÁōÁÅ.. ‚¨Â úÁÆ™ÁÅ þÊþÁÅ ‡¨Â „þÂäþÍ.. ƒ ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í Áƙ žÂ¡Á§ÃÁÏ ¨ÊÁÅϙ þÊþÁÅ „ÏýÊ.. þÁÅ©Áôí ˆÏýÃ?" €ÏýÆ ¥É¨ÃìÂ œÁþÁ ¥ÄžÁ þÁÅÏúà ¡ÁÁэÁÅ ±Ì§Ãì œÁþÁþà þ ©Ë¡ÁôÁÅ œÃ¡ÁôåÁÅþÁäþÁÅ. ¬ÃÁÅӏ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨÍà €¨ÂÊ ¥ÁÅŽÂþÃä Á¡ÁôåÁÅþà ¥É¨ÃìÂ þ ©Ë¡ÁôÁÅ œÃ§ÃÃϞà œÁþÁÅ. œÁþÁÅ €¨Â œÃ§ÁÁ™Á¥Ê œÁ§Áũ¦ œÁþÁ ©ÁÏýà ¥ÄžÁ þÂ¥Á¥Á ÂœÁëϏ ©ÁõÁŨ™ÁÅœÁÅþÁä £Âëþà ¨ÂÃ ±Â§Ê¬Ã ‚ύʥÁ ÂœÁëÏ ¨ªÁêÏ úɦÁêÁÅϙ þ þÍýÃœÍ ¬ÁÅ¥ÁþÁ ¨ÊœÁ §Ì¥ÁÅé¨ ¥ÄžÁ žÂ™Ã úʳÂþÁÅ. ¬Ëü÷ œÍ ±Í¨Ã¬Êà þ §Ì¥ÁÅé¨ ¬ËüÅ¨Í ¬ÁÁÏ „Ïý¦ʥÉ œÁþÁ §Ì¥ÁÅé¨Å. ÂþÄ £ÃÁÅ©Áô¨Í œÁþÁ ©Âýà ¥ÁÅÏžÁÅ þ §Ì¥ÁÅé¨Å žÊþÃÄ ¡ÁþÍç©Áô. ˆ¡ÁôÂ Á¬ÃÂ žÍ§Á üÂ¥ÁÁ¦Á¨ ¬ËüÅ¨Í ÁýÃۏ £ÃÁÅ©ÁôÂ „þÁä œÁþÁ ŠÌэÁÑ §Ì¥ÁÅéþà þ þÍýè͍à œÄ¬ÁōÁÅþà ¥É¨ÃìÂ úÁ¡Áå§ÃÏúÁ ³ÂÂþÁÅ. úÃþÃä úÃþÃä £ÌýÃ¥Á¨ ¬ËüÅ¨Í „þÁä œÁþÁ ¥ÁÅúÃ֍Á¨Å þ ¡ÉžÁ©Áô¨ ¥ÁŸÁê þÁ¨Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂۏÂþÊ €¥Á Â馏§à ©ÁÏýÍì ©ÊªÁÏ ¡É§ÃÃ±Í¦þÁýÅìÏžÃ. €ÏœÁ©Á§ÁÁÆ ¥ÁÅŽÂþÍʬà Á¡ÁôåÁÅþÁä úÊœÁŨÃä œÄ¬Ã þÁþÁÅä ÁýÃۏ ÎÃ¨ÃÏúÁōÁÅþà œÁþÁ §Ì¥ÁÅé¨Ãä þ þÍýÍʬà ¥Á§ÃÏœÁ ÁýÃۏ €žÁ¥Á³ÂÃÏžÃ. œÁþÁ ©ÊªÁÏ úÁƬʍ̞Äâ þ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê Áƙ üéÁôí¥ÁÏýÆ Í§ÃÁ §ÂüÅÍ ³ÂÃÏžÃ. ‡ÏœÁ œÁí§ÁÂ €¬Á¨Å ¡Áþè͍à žÃÃ  ¡Ã¨ì úÊœÁ þ ¡Á¡Áå þÃÏúÁōÁÅϞ¥Á  €þà þ ªÁ§Ä§ÁÏ ‡žÁŧÁÅ úÁƬÁÅàÏžÃ. €ÏžÁÅÊ účÁÅœÁÅþÁä §Ì¥ÁÅé ¥ÄžÁþÃÏúà ¥ÁÅŽÂþÃä ¡ËÉœÃà œÁþÁ úÉ©Ã¨Í "¬ÁÅ¥ÁþÂ.." €ÏýÅ ÁŬÁ ÁŬÁÂ €þÂäþÁÅ. “ÿ÷ñ..ÿ÷ñ” €ÏžÃ. “£ÂÂ ©Ê™ÉÃÑ ±Í¦Á ©Â?” €þÂäþÁÅ. “€žÃ.. €žÊ¥Ä ¨ÊžÁÅ ÏýÄ” €ÏžÃ. "¨ÊžÁŨÊ.. þÄ ©ÊªÁÏ úÁƬÁÅàÏýÊþÊ œÉ¨Å¬ÁÅàÏžÃ" €þÂäþÁÅ. “€¦ÉÂê.. ¨ÊžÁÅ ÏýÄ" €ÏýÆ ¬ÃÁÅӏ Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅÏžÃ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 13. 13. "€¦þ þÃþÁÅä €ÏœÁÂ €™ÁÂ¨ÃðþÁ €©Á¬Á§ÁÏ ˆ¥ÁÅÏžÃ. þÄ £ÅüÃØžÂþÃä ýɬ÷Û úʬÊà þÂÊ œÉ¨Ã¬Ã ±ÍœÁÅϞà Â" €ÏýÆ œÁþÁ úÁřЧ÷ £ÂýÏ £ÌÏžÁÅ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã ŠÁÑ „žÁÅýÅþÁ ¥Ářà ¨ÂÊ³ÂþÁÅ. þÊþÁÅ €¨Â úʳÂàþÁþà œÁþÁÅ ©ÁõÿÃÏúÃþÁýÅì ¨ÊžÁÅ. "€¦ÉÂê.. ©ÁžÁÅ⠁ÏýÄ" €ÏýÆ œÁþÁ úÊœÃœÍ þ úÊœÃþà ¡ÁýÅÛÍ £Í¦ÏžÃ. ÂþÄ €¡ÁåýÃÊ þ úÊœÁŨŠªÁ§Á©ÊÁÏœÍ œÁþÁ úÁřЧ÷ £ÍýÏ þà ¥É®Áò ÃÏžÁ ©Á§ÁÁÆ ¨ÂÊ³Â¦. ‚¡Áôå™ÁÅ œÁþÁ œÌ™Á¨ ¥ÄžÁ Ê©Á¨Ï ±ÂÏýÄ ¥Á ÂœÁëÏ „ÏžÃ. ©ÉÏýþÊ œÁþÁþà ¡ÉþÁ©Ê¬ÁōÁÅþÁäýÅì ÎÁ¨ÃÏúÁōÁÅþà þ Â®ÁòœÍ œÁþÁ úÁřЧ÷ £Íý¥Ãä ©Ä¨¦þÁÏœÁ ÃÏžÁÃ œÍ¬ÁÆà þ úÊœÃþà œÁþÁ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁêÁÅ ±ÍþÃúÂÖþÁÅ. œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê žÁƧÃþÁ þ úÊœÃœÍ ±ÂÏýÄ ¥ÄžÁþÁÅÏúÊ œÁþÁ ¡Á¡Áåþà þÃ¥Á§Á³ÂÂþÁÅ. €¡ÁåýÃÊ œÁþÁÅ ‡ÏœÁ ©Ê™ÉÃѱͦ „ÏžÍ €ÁÑ™Á œÁÃ¨ÃþÁ œÁ™Ãþà £ýÃÛ €§ÁãÏ €¦êÏžÃ. œÁþÁ £Åüà ؞Âþà úÁÅýÆÛ „þÁä ±ÂëÏœÁ¥ÁϜ ±ÂÏýÄœÍ ¬ÁöÁ œÁ™ÃœÍ ¥ÁÅžÁâÂ €¦±Í¦ „ÏžÃ. "ÿÁÆ.. ‚ÏœÁ ©ÊªÁ ¡Á™Ã±ÍœÁÆ.. ‚ύ £ÅÂ¦¬Êà ‡¨ÂÁ¥Á Âé?" €ÏýÅ þ úÊœÃþà ¥É ±ÌýÛ ©Ë¡Áô ü§Ã¡Ã ¥É¨ÃìÂ þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ úÁýōÁÅÑþÁ œÁþÁ ±ÂÏýÄ ¨ÍÃ žÁƧÊÖ³ÂþÁÅ. ÁţŧÁÅ ÁţŧÁŏ „þÁä ©ÉÏýÅëÁ¨ ¥ÁŸÁê ©ÉúÁ֏ Â¨Ã±ÍœÁÆ þ úʜÍà œÁÃ¨ÃϞà œÁþÁ ¡Á¡Áå. œÁþÁÅ ©ÊªÁÏœÍ Â§ÃÖþÁ §Á³Â¨œÍ €ÁÑ™ÁϜ œÁ™ÃÂ „ÏžÃ. €ÏœÁ œÁ™Ã¨Í Áƙ þ úʜÍà ©ÉúÁ֏ œÁÁŨŜÁÅþÁä  §É¥Áé¨Ãä úÁƬÊà œÁþÁÅ ‡ÏœÁÂ ©Ê™ÉÃÑ ±Í¦ÏžÍ €§ÁãÏ €©ÁôœÁÅÏžÃ. €ÏžÁÅÊ œÁþÁœÍ "ˆ¥Ä ¨ÊžÁþà þÁÅ©Áôí €ÏýÊ ¬Á§Ã±ÍœÁÅÏžÂ. þÄ £Åüà ؞à úÁÆ™ÁÅ ±Â¡ÁÏ ¬ÃÁÅÓ ¡Á™ÁÁÅϙ ©Ê™Ã ©Ã§ÁÅì ©ÁžÁŨŜÁÆ œÁþÁ Í§ÃÁþÁÅ ‡¨Â úÂýōÁÅÏýÅÏžÍ" €þÂäþÁÅ. œÁþÁÅ ˆ¥Ä ¥Á Âý¨Â™Á¨ÊžÁÅ. ¥Á®Äò þÊþÊ "€¦ÉÂê.. €¦ÉÂê þÄ £ÅüÃ؞à úÁÆ™Á¥Á Âé, ˆžÍ ±Â¡ÁÏ €þà œÁþÁ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã þÃ¥ÁŧÁÅœÁÅÏýÊ þ ©Ê¨Åþà ‡¨Â œÁþÁ¨ÍÃ ¡Ä¨Å֍ÁÅÏýÅÏžÍ" €ÏýÆ þ £ÌýþÁ ©Ê¨Å, ¥ÁŸÁê ©Ê¨ÅœÍ œÁþÁ §É¥Áé¨Ãä ©Ã™ÁžÄ¬Ã þ úÁÆ¡Áô™ÁÅ ©Ê¨ÅþÁÅ  §É¥Áé¨ ¥ÁŸÁê¨ÍÃ Á¬ÁōÁÅÑþÁ žÃϱÂþÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 14. 14. €ÏœÊ.. þÊþÁÅ úʬÃþÁ ¡ÁþÍà œÁþÁ¨Íþà ©Ê¬ÁÏ œÂ§Â³Â঍à úʧÁōÁÅþÁäýÅìϞà "ÿ÷ ñ.. „¥÷é.. ÏýÄ.." €ÏýÆ þÁþÁÅä ÁýÃۏ ÿÁœÁÅàÁÅþà "ÿ÷éé.. ‹ÿ÷.. ¥Á Âé.." €ÏýÅ ¥ÁœÁÅàÂ ¥ÁƨÁ ³ÂÃÏžÃ. œÁþÁ §É¥Áé¨ ¥ÁŸÁê žÁƧÃÖþÁ þ úÁÆ¡Áô™ÁÅ ©Ê¨ÅœÍ  ¡Ã¨ì §É¥Áé¨ €ÏúÁŨÃä þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ þ ¥Á§Í úÊœÍà œÁþÁ úÊœÁŨÃä ¡ÁýÅۍÁÅþà þ úÁřЧ÷ £ÍýÏ £ÌÏžÁÅ ¥ÄžÁ ©Ê³ÂþÁÅ. þ „žÊâªÁêÏ €§ÁãÏ úʬÁōÁÅþÁä ¬ÁÅ¥ÁþÁ ©Á›ÅÁÅœÁÅþÁä úÊœÁŨÍà þ úÁřЧ÷ £ÍýÏ £ÌÏžÁÅ ¥Ářà ©Ã¡Ãå þ úÁřЧ÷ £ÍýÏ þà þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥ÄžÁþÁÅÏúà ÃÏžÁÁÅ ¨ÂÃÏžÃ. €ÏœÊ ¨Í¡Á¨ ±ÂÏýÄ ©Ê¬Áō͍Á ±Í©Á™ÁÏœÍ þ ¡Á¡Áå þÁÁäϏ £¦Áý ¡Á™Ã ¬ÁÅ¥ÁþÁ úʜÍà þÁÁäϏ œÁÃ¨ÃÏžÃ. œÁþÁÅ þ úÁřЧ÷ £ÍýÏ þà ¥ÉÅœÁàÏ ÃÏžÁÃ ¨ÂÃþÁ ¥Á§ÁůÁ›¥Ê þÊþÁÅ œÁþÁ §É¥Áé¨ ¥ÁŸÁê „þÁä þ ©Ê¨Ãþà £¦ÁýÁÅ ¨ÂÃ ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ ¨Êúà ÁƧÁÅÖþÂäþÁÅ. þÊþÁÅ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ˆ¥Ã úɦÁê£ÍœÁÅþÂäþÍ €þÁäýÅì £É§ÁōÁŏ þ ©Ë¡Áô úÁƬÁÅàþÁä ¬ÁÅ¥ÁþÁ ¥ÁÅŽÏ ©Ë¡Áô úÁƬà þÁ©ÁôíœÁÆ "‚ύ ¬ÃÊÓþÂ?" €þÂäþÁÅ. œÁþÁÅ ˆ¥Ä ¥Á Âý¨Â™Á¨ÊžÁÅ. œÁþÁ ©ÁÏýà ¥ÄžÁ ¡ÃÁѨ žÂÂ ü§à ±Í¦þÁ úÁřЧ÷ £ÍýÏ, ¥É®Áò žÂÂ ü§à ±Í¦þÁ ±ÂÏýÄ, ¥É™Á¨Í ¬ÁþÁäþà £ÏÂ§ÁÅ úËþ÷ œÁ¡ÃåœÊ ¥Á§Ê¥Ä ¨Ê©Áô. ‚Á þ úÁřЧ÷ £ÍýÏ, ¥É™Á¨Í ¥ÁϏÁ®Á ¬ÁÆœÁëÏ œÁ¡ÃåœÊ ¥Á§Ê¥Ä ¨Ê©Áô. þÊþÁÅ œÁþÁ ©Ë¡Áô ¡Á§ÃªÄ¨þÁÂ úÁÆ™Á™ÁÏ Á¥ÁþÃÏúÃþÁ ¬ÁÅ¥ÁþÁ ¬ÃÁÅӏ Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅÏžÃ. €¨Â Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅþà ¡Á™ÁōÁÅþà „þÁä œÁþÁ©Ë¡Áô úÁƬà þÁ©ÁôíÁÅÏýÆ þ úÁřЧ÷ £ÍýÏ þà ¡Áõ§ÃàÂ ©ÁÏýà ¥ÄžÁ þÁÅÏúà ¨ÂÃ¡Á™Ê¬Ã, œÁþÁ Â®Áò ©Ë¡Áô ü§ÃÂþÁÅ. œÁþÁ ¡ÃÁѨ ©ÁžÁâ „þÁä úÁřЧ÷ £ÍýÏ þà ¨ÂÊ¬Ã, œÁþÁ Â®ÁòþÁÅ ÌÏúÉÏ ¡ËÃ ‡œÃà œÁþÁ ¥É®Áò ©Á§ÁÁÆ œÂ§ÃÖ „þÁä ±ÂÏýÄþà Áƙ œÁþÁ ©ÁÏýà ¥ÄžÁþÁÅÏúà ¨ÂÃ ¡ÁÁэà ©Ã¬Ã§Ê³ÂþÁÅ. ‚¡Áôå™ÁÅ ¥Ê¥ÁÅ ‚žÁâ§ÁÏ ¡Áõ§Ãà þÁÁäϏ €¡Áôå™Ê ¡ÁôýÃÛþÁ ±Â±Â¦¨Âì „þÂä¥ÁÅ. ¥Á  ‚žÁâ§Ã ©ÁÏýà ¥ÄžÁ þÁÅÏúà £ýۨŠ©Áõ™ÃþÁ ¥Á§ÁůÁ›¥Ê œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ Â®ÁÅò ¡ÁýÅۍÁÅþà §ÉÏ™ÁÅ ©Ë¡Áô¨Â ©Ã™ÁžÄ¬Ã œÁþÁ Â®Áò ¥ÁŸÁê¨Í ¬ÁÏžÁÅ úʬÁōÁÅþà ÁƧÁÅÖþÂäþÁÅ. €¨Â ÁƧÁÅÖþÁä ©ÉÏýþÊ œÁþÁ ¡Á¡Áå ¥ÄžÁ þ €§Á úÊœÃþà ©Ê¬Ã þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ "‚ÁÑ™ÊÏýà ‚¨Â ‚ÏœÁ €™Ã©Ãþà ¡ÉÏúʳ©÷" €ÏýÅ ÁţŧÁÅ ÁţŧÁŏ „þÁä ©ÉÏýÅëÁ¨ ¥ÁŸÁê úÍÁÅэÁÅ ±Í¦ „þÁä ¥É Â¥Á ¡Ä˜ÂþÃä þ £ÌýÃþÁ ©Ê¨Æ úÁÆ¡Áô™ÁÅ ©Ê®Áò ¥ÁŸÁ¨ÍÃ œÄ¬ÁōÁÅþà þÁ¨¡Á ³ÂÂþÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 15. 15. €ÏýÊ..  ¡Ã¨ì¨Í ‚Á ©ÊªÁÏ ±ÌϏà ±Í¦ÏžÃ. "ÏýÄ.. úÁÏ¡ÁôœÁÅþÂä§ÁÅ.. ÏýÄ.. ˆ¥ËþÂ.. úɦÁêÏ™Ã.. ¡Äìü÷. ‚ύÂ.. ÿ÷.. ¥÷éé.. ‚ύÂ.. þÁ¨¡ÁÏ™Ã.. €žÊ.. ‹ÿ÷ ñ.. ÿ÷éé.. ÿ÷.. €¥Á Âé.. ¥÷éé...." €ÏýÅ ¥ÁƨÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÃÛÏžÃ. ŠÁ úʜà ©Ê®ÁòœÍ œÁþÁ £ÌýÃ¥ÁþÁÅ €¨Â þÁ¨Å¡ÁôœÁÆ ¥Á§Í úÊœÃþà Áƙ œÁþÁ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁêÁÅ ±ÍþÃúÃÖ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨ £ÌýþÁ ©Ê®ÁòœÍ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ §É¥Áé¨Ãä ©Ã™ÁžÄ¬Ã ¡ÁýÅۍÁÅþÃ.. ÁŨ£à §ÁϏÁÅ¨Í ÁÅÿÁ¨Â þͧÁÅ œÉŧÁÅ֍ÁÅþÁä œÁþÁ £ÅüÃ Ø ¥ÁÅÏ™Áþà ©ÁϏà "úÁÅ¡÷" €þÁÅ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþÂäþÁÅ. þÊþÁÅ ¡ÉýÃÛþÁ ¥ÁÅžÁÅâÁÅ œÁþÁÅ "‚«÷ññ.. ¥÷éé.." €þà ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ œÁþÁ úÊœÁŨŠþ œÁ¨ ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã œÁþÁ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁêÁÅ ÁýÃÂÛ €žÁÅ¥ÁōÁÅϞà œÁþÁÅ. €ÏœÊ œÁþÁÅ þ œÁ¨þà €¨Â €žÁÅ¥ÁōÁÅþÁä ¥Á§ÁůÁ›¥Ê þ þ¨ōÁþÁÅ œÁþÁ §É¥Áé¨ ¥ÁŸÁ¨ÍÃ žÁƧÃÖ žÂþÃœÍ œÁþÁ §É¥Áé¨ ¥ÁŸÁê ©Ã¨¦Á œÂÏ™Á©ÁÏ úɦÁê ³ÂÂþÁÅ. þ þÁÅ™ÁÅœÍ œÁþÁÁÅ ¬Áí§ÁÓÏ ÁþáìÁÅàþÁäýÅìϞà "‹ÿ÷ñ.. ¥÷é.. €¥Á Âé.. ‹ÿ÷ñ..‚«÷ñ.." €ÏýÅ ¬ÁþÁäÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ þ œÁ¨þà ¥Á§ÃÏœÁ ÁýÃۏ œÁþÁ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁêÊ¬Ã €žÁÅ¥ÁÅÍ ³ÂÃÏžÃ. Á¬ÁÆà§Ã ©ÁžÃþÁ þÁþÁÅä ¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã úʬÁÅàþÁä¡Áôå™ÁÅ ¥Á§Í ™ÁžÂþà ±ÌÏžÁÅþà ¡ÉžÁâÂ ‡Ïü¦÷ úɦÁêþà þÊþÁÅ ƒ§ÍüÅ ¥Á ÂœÁëÏ ƒ ¡Ã¨ìœÍ ‚ÏœÁ ÁŜÏ ‡¨Â ¡Áë©Á§Ãà¬ÁÅàþÂäþÍ þÂÊ €§ÁãÏ Â©Á™ÁϨʞÁÅ. £ÿÁŪ ‚ÁÑ™Á þÊþÁÅ ¦Á ÃÛ©÷ ±Â§÷Û œÄ¬ÁōÁÅþà  ¡Ã¨ìÁÅ ¥ÉÅžÁýà €þÁŤÁ©ÁÏ §ÁÅúà úÁơìÁÅàþÁäÏžÁÅ©Á¨ì þʥɠþÂ¨Í ‚ÏœÁ Í§ÃÁ Á¨ÅÁÅœÁÅÏžÃ. ˆžÃ ˆ¥Ëþ  ¡Ã¨ìþÁÅ ¬Áí§ÁÓ žÂí§Â¨ÍìÃ œÄ¬ÁōɮÃòþÁ þÊþÁÅ ‚Á ‚¡Áôå™ÁÅ þ úÂþ÷ ¬÷ ÁÅ §É™Ä €©ÁôžÂ¥Áþà œÁþÁ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê „þÁä þ œÁ¨þà ¡ËÃ ‡œÂàþÁÅ. þÊþÁÅ €¨Â ‡œÁà™ÁÏ  ¡Ã¨ìÁÅ þÁúÁ֨ʞÁÅ. "¡Äìü÷ ÏýÄ ‚ύ¬ʡÁô úɦÁê§Â.." €þÁäýÅì þ ©Ë¡Áô úÁƬà þ œÁ¨þà ¡ÁýÅۍÁÅþà ¥Á®Äò œÁþÁ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁêÁÅ ¨ÂÍÑ ³ÂÃÏžÃ. "ŠÁÑ þåëÁÏ „Ï™ÁÅ" €þÂäþÁÅ. “‡ÏžÁōÁÅ" €þÁäýÅì ©Ã¬ÁŏÂÓ úÁƬÃÏžÃ. “þÄ ¥ÁýōÁÅ þÁÅ©Áôí £ÂÂ ‡Ïü¦÷ úʬÊà ú¨Â?.. þ ¬ÁϏÁœÃ ¨ÍúÃÏúÁ©Â?" €þÂäþÁÅ. þÊþÁÅ ‚¡Áôå™ÁÅ ˆ¥Ã úɦÁ Âê¨Ã €þÁäœÁÅì £ÃÁÑ ¥ÁÅŽÏ ¡ÉýÃÛþÁ œÁþÁþà úÁƬà þÁ©ÁôíœÁÆ "¡ËÃ ¨É¦ê úɣŜÂþÁÅ" €þÂäþÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 16. 16. þ ¥Á Âý¨Å ©ÃþÁÂþÊ œÁþÁÅ ¨Êúà þÁÅ ‡žÁŧÁŏ ÁƧÁÅÖÏžÃ. €¨Â ÁƧÁÅÖþÁä œÁþÁ œÁ¨þà ¡ÁýÅۍÁÅþà þ ‡žÁ ¥ÄžÁÁÅ ¨ÂÁÅÑþà þ Ářà §Ì¥ÁÅéþà œÁþÁ þÍýÃ¨Í ÁōÁÅÑ "©Áõ.. £ÂÂ účÁÅ" €þÂäþÁÅ. ¥Á§Ê¥Ä ¥Á Âý¨Â™ÁÁÅϙ žÂþÃþà účÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å¡ÉýÃÛÏžÃ. œÁþÁÅ účÁÅœÁÅþÁäÏœÁ ¬Ê¡Áô ŠÁ úÊœÃþà œÁþÁ þÁÅþÁäþà ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ ¥Á§Í úÊœÍà œÁþÁ œÁ¨þà ¥Á§ÃÏœÁ ÁýÃۏ þ ‡žÁÊ¬Ã €žÁÅ¥ÁÅÍ ³ÂÂþÁÅ. ÌžÃâ þåô¨¬Ê¡Áô œÁþÁ úÊœÁ þ §ÉÏ™ÁÅ §Ì¥ÁÅé¨Ãä ¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ účÃÏúÁōÁÅþÂäÁ "‚Á úʬÃϞà ú¨ŠÂþÄ €¬Á¨Å ¡Áþà ¥ÉÅžÁ¨Å ¡É™ÁžÂÏ §Â" €ÏýÆ œÁþÁþà ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁÁÅ œÍ³ÂþÁÅ. ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ ©É¨ÃìÁ¨Â ¡Á™ÁōÁÅþÁä œÁþÁ ¥ÁÅŽÂþÍà þ ©Ä¡Áô ÁþÁ¡Á™Ê¨Â œÃ§ÃÃ  ¡Ã¨ì ‡žÁ ¥ÄžÁ €ýÍ Â¨Å ‚ýÍ Â¨Å ©Ê¬Ã þ ¥ÉÅœÁàþà œÁþ÷ ¥ÁÅŽÏ ¥ÄžÁÁÅ ©ÁúÊ֨ ±ÌüëÁþ÷ úʬà ©ÁϏà œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ Â®ÁòþÁÅ ©Ã™ÁžÄ¬Ã œÁþÁ £Åüà ؞Âþà ¡Ë þ þÍýÃœÍ žÂ™Ã úʳÂþÁÅ. þÊþÁÅ ÁƧÁÅÖþÁä ±ÌüëÁþ÷ œÍ þ ©ÁôžÊâªÁêÏ €§ÁãÏ úʬÁōÁÅþÁä žÂþè œÁþÁÆ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨÍà þ ¡Á¡Áå §É¥Áé¨Ãä ©Ã™ÁžÄ¬Ã œÁþÁ þ¨ōÁþÁÅ þ ¡Á¡Áå¨ÍÃ žÁƧÃÖÏžÃ. €ÏœÊ œÁþÁ þ¨ōÁ þ §É¥Áé¨Ãä œÂÃþÁ ¥Á§ÁůÁ›¥Ê þ ©ÁÏýÍìþà §ÁÁà¥ÁϜ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁÆêÁÅ ¡Á§ÁŏÉýÃÛþÁÏœÁ ©ÊªÁÏ Á¨ÃÃϞà þ¨Í. ©ÉÏýþÊ þ ¥ÉÅœÁàþà œÁþÁ ¥ÁÅŽÂþÍà ©Ê¬Ã €žÁÅ¥ÁÅœÁÆ ¬ÁÅ¥ÁþÁ §É¥Áé¨ ¥ÁŸÁê „þÁä þ þ¨ōÁþÁÅ ¥Á§ÃÏœÁ ¨ÍœÁŏ žÁƧÃÖ ¥É ¡Á¡Áå §Á³Â¨Ãä üŧÁÅëÍ ³ÂÂþÁÅ. ¥Ê¥ÃžÁâ§ÁÏ ŠÁ§Ã ¡Á¡Áåþà ŠÁ§ÁÏ þÁÅœÁÅþÁä¡Áôå™ÁÅ "¡÷Ö.. ¡÷Ö" €ÏýÆ ©ÁúÊÖ ªÁ£Ââ¨Å, ¥Á  ‚žÁâ§Ã þÍýà þÁÅÏúà ©ÁúÊÖ ¥ÁƨŏÁŨÅ, €§ÁÅ¡Áô¨Æ, þÃýÆÛ§ÁÅå¨œÍ ÌžÃâ þåà ´Â¨ ±ÂýÅ  §ÁÆÏ žÁžÁâ§Ã¨Ãì±Í¦ÏžÃ. ÌžÃâ þåô¨ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ¡Á§ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁ ŠÁ§Ã ¡ÁÁÑþÁ ŠÁ§ÁÏ €¨¬ÁýÂ ¡Á™ÁōÁÅþà „þÂä¥ÁÅ þÊþÁÆ ¬ÁÅ¥ÁþÂ. ‚žÁâ§ÁÏ ¡Áõ§Ãà þÁÁäϏ „þÂä¥ÁÅ. ŠÁ ¡ÁÁÑ ‡¦§÷ ÁϙëÁþÁ§÷ ¡ÁþÃúʬÁÅàþÂä ÂþÄ ¥Á  ‚žÁâ§Ã þÁÅžÃýà ¥ÄžÁ úçÁÅ úÉ¥Áý¨Å ¡ÁýÃÛ „þÂä¦. œÁþÁ ‡™Á¥Á úÉ¦ê œÁ¨ ÃÏžÁ ¡ÉýÅۍÁÅþÃ, Ářà úʦê þ §Ì¥ÁÅé¨ ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã „Ϟà ¬ÁÅ¥ÁþÁ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 17. 17. ƒ ÌžÃâ þåô¨ ªÁÇϏ§Á ¬Á¥Á§ÁÏœÍ œÁþÁ ¬ÃÁÅÓ ¡Áõ§ÃàÂ ©ÁžÃ¨Ã±Í¦ÏžÃ. ‚žÁâ§ÁÏ Â¬Ê¡Áô €¨Â §Ã¨Â÷𠀦Á ÂêÁ ¥É¨ÃìÂ þÊþÊ þͧÁÅ ©Ã¡Ãå "¬ÁÅ¥ÁþÂ" €þÂäþÁÅ. “” €ÏžÃ œÁþÁÅ. “‡¨Â „ÏžÃ? þÁúÃÖÏžÂ?” €þÂäþÁÅ. “©Áõ” €ÏžÃ. "‚ύ ˆžÍ Â©Â¨þÃ, ˆžÍ úɦÁ Âê¨þÄ ¨ÊžÁÆ" €þÂäþÁÅ. “©Áõ ÿÁÆ" €ÏžÃ. “¥Á§Ã" €þÂäþÁÅ. ˆžÍ úÉ¡Áå£Í¦ ¥Á®Äò ‡ÏžÁōÁþÍ Ã ±Í¦.. "ˆ¥Ã ¨ÊžÁÅ" €ÏžÃ. "¬ÃÁÅÓ¡Á™ÁÁÅϙ úÉ¡Áôå" €ÏýÆ ÁžÃâÏúÂþÁÅ. “¥÷éé.. ¥Á®Äò ¥Á®Äò.. ‚ύ ‚ύ Â©Â¨þà „ÏžÃ" €ÏýÆ ¬ÃÁÅӏ þÁ©ÃíÏžÃ. “¥ÁþÞÁâ§ÁÏ ‡þÃä ³Â§ÁÅì ¥Á®Äò ¥Á®Äò úʬÁōÁÅþÂä.. ˆžÍ  þåôÂþÁ £ÂÁÅÏýÅϞà ÂþÄ.. €£Âç ƒ §Íüōà ‚Á ú¨Š€þáÃÏúÁžÁÅ œÉ¨Å³Â.." €þÂäþÁÅ. “‡ÏžÁōÁþÃ?" €ÏžÃ œÁþÁÅ. “‡ÏžÁōÁþÂ?" €ÏýÆ ¨Êúà ÁƧÁÅÖþà ¡ÁÁÑþÊ ýʣŨ÷ ¥ÄžÁ ¡Á™Ã „þÁä ¡Áô¬ÁàÂþÃä €ÏžÁōÁÅþà œÃ§ÃÃ œÁþÁ ¡ÁÁÑþÁ ¡Á™ÁōÁÅþà €ÏžÁÅ¨Í £Â§É™ÁÅ ±Ì™ÁŏÁÅþÁä ¥ÁÁ©Âþà žÁÏ™ÂþÃä úÁơìÁÆà "‚žÃÍ úÁÆ™ÁÅ.. ‚ÏœÁ ¡ÉžÁ⠏ÁÆýÏ žÂþè͍à žÃÃ Á¬Ã œÄ§Â žÁÏúÃÏžÁþÁōÍ.. ©Á®ÁòϜ ¬Áí§ÁÓϨ͍à œÊ¨Ã±Í¦ ƒ §ÍüōÁÅ ˆ¥Ã Ž§Áé.. ƒ üþÁéÃ ‚Á ú¨Š€þáìÁÅàϞà œÉ¨Å³Â" €þÂäþÁÅ. “€¥ÉÂé.. €ÏœÁ ¡ÉžÁâžÊ.. þÌ¡Ãå „Ï™ÁžÂ?" €ÏžÃ œÁþÁÅ. "þ̱Âå? ƒ £Ì¥Áé¨Íþà ¡Ã¨ìþÁÅ úÁÆ™ÁÅ.. œÁþÁ ¥ÁÅŽÏ ¨Í þÌ¡Ãå „þÁäýÅì œÉ¨Å¬ÁÅàÏžÂ?" €þÂäþÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 18. 18. “€¦þ ‚ÏœÁ ¡ÉžÁâžÃ.. €ÏžÁÅ¨Í ¡Á™ÁÅœÁÅÏžÂ?" ¥Á®Äò œÁþÁ ¡ÁëªÁä. “§ÂœÃë €ÏœÂ úÁƳÂþÁþÂä©ÁôÂ ¥Á§Ã ¥Ä œÂœÁ¦ÁêžÃ Áƙ ‚ÏúÁÅ ¥ÃÏúÁÅ ‚ÏœÊ „Ϟà ÁžÂ.. ¥Á§Ã €ÏžÁÅ¨Í ¡ÁýÃÛϞ ¨ÊžÂ?" €þÂäþÁÅ. “ účÁýÍì ¬Á§ÃÂ Á¥ÁþÃÏúÁ ¨ÊžÁÅ. ¥Á  œÂœÁ¦ÁêžÃ ‚ÏœÁ „ÏýÅÏžÂ?" ªÁÖ§ÁêϏ €ÏžÃ œÁþÁÅ. “‚ÏœÁ €ÏýÊ ¬Á§ÃÂÓ ‚ÏœÁ €þà ÂžÁÅ. ŠÁýà §ÉÏ™ÁÅ €ÏÁ٨Š€ýÍ ‚ýÍ „ÏýÅϞà ¨Ê" €þÂäþÁÅ. “ÏýÄ" €ÏžÃ œÁþÁÅ. “©Áõ" €þÂäþÁÅ. “¥Á§Ã €ÏÁŨ÷ žÃ Áƙ ‚ÏœÊ „ÏýÅÏžÂ?" €ÏžÃ. þÊþÁÅ ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡Êå¨Í¡Á¨Ê "€©ÁôþÁÆ €ÏÁŨ÷ žÃ ¡ÉžÁâžÂ ¨ÊÁ ¥Á  œÂœÁ¦ÁêžÃ ¡ÉžÁâžÂ?" €ÏžÃ. “ˆ¥ÉÂþÁ¥Á Âé.. þÊþÁÅ Ì¨Ã¬Ã úÁÆ™Á¨ÊžÁÅ.. ‚žÁâ§ÃžÃ ‚ÏúÁÅ ¥ÃÏúÁÅ ŠÊ ¬Ëü÷ „ÏýÅϞʥÉÂ" €ÏýÆ þÁ©Ãí "ˆ¥Ãýà ¬Á™Éþ÷ Â žÂþà ¬Ëü÷ ¥ÄžÁ €ÏœÁ ‚ÏýÉë¬÷Û ¡ÁôýÅۍÌúÃÖϞà œÁ¥ÁÁÅ" €þÂäþÁÅ. þÊþÁÅ €™ÁŏÁÅœÁÅþÁä ¡ÁëªÁäÁÅ ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡ÁåÁÅϙ "þÃüϏ þÌ¡Ãå ¡ÁôýÛžÂ?" €ÏžÃ ¥Á®Äò. "€ÏœÁÂ þ ¥Á Âý ¥ÄžÁ þÁ¥ÁéÁÏ ¨ÊÁÅÏýÊ, ¥Ä €ÏÁŨ÷ ©Á³Âà™ÁŏÂ.. ¦ÁþÁœÌ ¡ÉýÃÛÏúÁōÁÅþà úÁÆ™ÁÅ, þÄÊ œÉ¨Å¬ÁÅàÏžÃ" €þÂäþÁÅ. œÁþÁÅ ˆ¥Ä ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡Áå¨ÊžÁÅ. œÁþÁ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í ˆ¥ÁÅÏžÍ œÉ¨Å¬ÁōÁÅϞ¥Áþà ¥Á®Äò "ˆÏýà úÉ¡Áôå? ¥Ä œÂœÁ¦Áê ‡¨ÂÁÆ §ÂœÃë ©Á§ÁÁÆ §Â§ÁÅ ÁžÂ.. ¥Ä €ÏÁŨ÷ §ÂÂþÊ ¦ÁþÁ úÊœÁ þčÁÅ £Í›Ä úɦêÏúÁþÂ?" €þÂäþÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ. "ûÄ.. ±Íϙà ÏýÄ" €ÏýÅ ¬ÃÁÅӏ œÁþÁ úÊœÁŨœÍ ¥ÁÅŽÂþÃä žÂúÁōÁÅϞà ¬ÁÅ¥ÁþÁ. “ûÄ ÂžÁÅ, ¬Ä§Ã¦Á¬÷ Â €™ÁŏÁÅœÁÅþÂäþÁÅ, Â©Â¨Â? ©ÁžÂâ? úÉ¡Áôå" €þÂäþÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 19. 19. œÁþÁÅ ˆ¥Ä ¥Á ÂýÂì™Á¨ÊžÁÅ. "þÃþÊäþÁ¥Á Âé €™ÃÊžÃ.. ¥Ä €ÏÁŨ÷ œÍ úɦêÏúÁōÁÅÏý©Â?" €ÏýÅ œÁþÁ œÌ™Á¡Ë úÉ¦ê ©Ê¬Ã þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ ¥Á®Äò €™ÃÂþÁÅ. þÊþÁÅ €ÏœÁÂ §ÉýÃÛÏúà €™ÃÊ¬Á§ÃÃ, €ÏœÁ©Á§ÁÁÆ ©É¨ÃìÁ¨Â ¡Á™ÁōÁÅþà „þÁä œÁþÁÅ þÁÅ œÁþÁ ¥ÁÅŽÏ ÁþáÃÏúÁÁÅϙ ŠÁ ¡ÁÁэÁÅ œÃ§ÃÃ ¡Á™ÁōÁÅþà ¥É¨ÃìÂ ©ÃþÁ¡Á™Ä ©ÃþÁ¡Á™ÁþÁýÅìÂ ˆžÍ Ì›ÃÃÏžÃ. "ˆ¥ÁþÂä©÷ ¬Á§ÃÂ ©ÃþÁ¡Á™Á¨ÊžÁÅ" €ÏýÅ œÁþÁÅ œÃ§ÃÃþÁ ©Ë¡Ê œÃ§ÁŏÁÅœÁÆ œÁþÁþà ©ÉþÁÁþÁÅÏúà ÎÁ¨ÃÏúÁōÁÅÏýÆ €þÂäþÁÅ. þ ¡ÁëªÁäÁÅ ¬Á¥Á ŸÂþÁϏ œÁþÁÅ ‚ϞÁ €þÁä ©ÂŽÂêþÊä ƒ ³Â§Ã ÌÏúÉÏ ÁýÃۏ €ÏžÃ. žÂþÃœÍ þ ¡ÁŸÁÁÏ ¡Áõ§Ãà ¬ÁÉð¬÷ €¦þÁýÊì.. ‚ÏœÁÁÆ œÁþÁÅ €þÃϞà ˆ¥ÃýÏýÊ.. "¥Ä ‚«ÁÛÏ ÏýÃ!" (.. ‚ύ „ÏžÃ.. )PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 20. 20. œÁ¡Éå©Á§ÃžÃ - Part 22 - Manmadha Murthy œÁþÁþà ˆ¥Ã úɦÁê¥Áþà ±ÍëœÁðÿìÁÅàþÂäþÍ þÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅ. ‡ýÅ©ÁÏýà ¥ÁþëÃþà ‡¨Â €¦±Í¦ÁþÍ œÁ¨úÁōÁÅÏýÅÏýÊþÊ ªÁÖ§ÁêÏ ©Ê¬ÁÅàÏžÃ. ÌžÃ⠩§¨ ÃëœÁÏ ˆ §ÍüÅ €¦œÊ ªÄë©Â§ÁÅ ÿÍý¨÷ ÁžÃ¨Í þÁþÁÅä þÁÁäϏ úʬà þ ¥ÁÅÏžÁÅ §Á¥Á› Â™Ã £ýۨŠ©Ã¡ÃåÏúÃ, ©Â™Ã úÊœÁ þ ¡Á¡Áå þÃÏúÂ§Í  §ÍüÊ þ¨Íþà ±ÂœÁ ¨¨ÃœÁ úÁúÃֱͦϞÃ.  œÁ§ÁÅ©ÂœÁ £Â¨ÅÂ™ÃœÍ §ÁύÁÅ þÁþÁÅä ÌžÃâÂ žÃÁü§ÃÖþ ‚ύ ˆ ¥ÁƨþÍ þÊþÁÅ ¡ÁôýÃÛþÁ¡ÁåýÃþÁÅÏúà ¡É§ÃÃþÁ ©ÂœÂ©Á§Á›Ï, €¥Á Âé þÂþÁä¨ žÁÁÓ§ÁþÁÅÏúà þʧÁÅ֍ÁÅþÁä þĜà ±Â˜Â¨Å, þæÁ¥Á þëÁۨŠþÁþÁÅä ‚£çϞà ¡É™ÁÅœÁÆþÊ „ϙʩÃ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ Á¬ÁÆà§Ã ©ÁžÃþÁ §ÂÁœÍ þÊþÁÅ ¥Á§ÃÏœÁÂ ¥Á §Ãþ þ €ÏœÁ§ÂœÁé ¥ÁýōÁÅ "‚¨Â ©ÃúÁÖ¨ ©Ã™ÃÂ £§ÃœÉÃÏúÃþÁ žÂþè ¡Áë©Á§ÃàÏúÁ™ÂþÃä" ¡ÁëªÃä¬ÁÆàþÊ „ϙʞÃ. ‚Á ˆ ¯Á›¥ËœÊ €Ãä ³Â¯ÃÂ œÂ®Ã ÁýÃÛþÁ ªÄë©Â§ÁÅ ¥Á  ¡Á™ÁÁ ÁžÃ¨ÍÃ ¥Á§Í ¥ÁÂ›Ãß œÄ¬ÁōÌúÃÖ œÁþÁ Á®Áò ¥ÁÅÏžÊ ©Â™Ã úÊœÁ þÁþÁÅä €þÁŤÁ©ÃÏúʨ úÊ³Â§Í  ¯Á›¥Ê þÊþÁÅ ¡Áõ§ÃàÂ ¥Á §ñͦÁ ÂþÁÅ. ‚¡Áôå™ÁÅ þÂ¨Í Í§ÃÁ¨œÍ §ÁÃ¨Ã±ÍœÁÅþÁä ÌœÁà ¨¨ÃœÁ ¡ÁôýÃÛÏžÃ. ‚ÏœÁÁÅ¥ÁÅÏžÁÅ ªÄë©Â§Ã ¥É¡Áôå Í¬ÁÏ œÁþÁÅ úÉ¡ÃåþÁýÅì úɦÁê™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÃÛþÁ þÊþÁÅ ‚¡Áôå™ÁÅ €žÊ ¡ÁþÁŨŠþ œÁÇ¡Ãà Í¬ÁÏ úʬÁÅàþÂäþÁÅ. ÂþÄ ‡ÁÑ™Í ˆ ¥ÁÆ¨Í þÊþÁÅ úəñͦÁ Âþʥɠ€þÁä £ÂŸÁ þÁþÁÅä ‚ÏÂ ¡Ä™Ã¬ÁÅàþÁäýÅìÏžÃ. €ýÅ©ÁÏýà £ÂŸÁ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í þÁÅÏúà ±Í©Â¨ÏýÊ ¥ÁþÁÏ úʬÁÅàþÁä ¡ÁþÃþÊ ¥Á§Í þÁ¨ÅÁŧà úÊœÁ úɦêÏúà "¥ÁþÁÏ ŠÁÑ§Ã¥Ê ÂžÁÅ ‚ύ ú¨ ¥ÁϞà ¥ÁþÁ £Âý¨Í ¡Áë¦Á ݓÁÅàþÂä§ÁÅ" €þà ¥ÁþÁ¬ÁōÁÅ ¬Á§Ãâ úÉ¡ÁôåÍ©Á™ÁÏ ¥ÁþëÍà ¥Á Â¥ÁƨʥÉÂ. €ÏžÁÅÊ €¤ÁÏ ªÁŤÁÏ ‡§ÁŏÁþà  ¡Ã¨ìþà €þÁ©Á¬Á§ÁϏ §ÉúÁÖ ÌýÃÛ ‚¡Áôå™ÁÅ ªÂ¬Ãàë ÃÏžÁ þÁ¨ÃÊÏžÁōÁÅ ¬ÃžÁâÏ úʬÃþ þÂ¨Í ‡ýÅ©ÁÏýà Ã¨ÄÛ ¢Ä¨ÃϏ÷ð ¨Ê©Áô. œÁþÁÅ ˆ þåëÁ¥ËœÊ "¥Ä ‚«ÁÛÏ ÏýÄ" €ÏžÍ  þåëÁ¥Ê þ ¥ÁþÁ¬ÁÅ þÁÏžÁÏœÍ þÃϙñͦϞÃ. ‚¡Áôå™ÁÅ þÊþÁÅ ŠÁÑ žÂþÃþÊ ÂžÁÅ.. Á¬ÁÆà§Ã ©ÁžÃþÂ, ¥ÁŸÁÅ Â™Ã ©ÁžÃþÂ, ¬ÁÅ¥ÁþÂ.. ‚¨Â €ÏžÁ§ÁÆ þ £Âý¨Í ¡Áë¦Á ݓÁÅàþÁä ©Â®Êò. €ÏýÊ þÊþÁÅ úʬÁÅàþÁä žÂþÃ¨Í œÁ¡Áôå ¨ÊžÁþʏÂ? ˆžÃ ˆ¥Ëþ þ ¡ÁŸÁÁÏ ¡Áõ§ÃàÂ ©Ãü¦Á©ÁÏœÁÏ €¦þÁýÊì. œÁþÁÅ úÉ¡ÃåþÁ ¬Á¥Á ŸÂþÂþÃä £ýÃÛ œÁþÁ „žÊâªÁÏ €§ÁãÏ €¦þÂ, ¥Á§Í ³Â§Ã þçÂã§Á› úʬÁōÁÅϞ¥Áþà "ˆ¥ÁþÂä©÷?" €þÂäþÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 21. 21. "¥Ä ‚«ÁÛÏ €þÂäþÁÅ" ƒ³Â§Ã ¥Á§ÃÏœÁ ÁýÃۏ €ÏžÃ. "€ÏýÊ ¥Ä €ÏÁŨ÷ œÍ €žÊ ¥Á  ©Â§ÃœÍ  €þÁŤÁ©ÁÏ §ÁÅúà úÁƬÊÏžÁōÁÅ þčÁÅ ‚«ÁÛ¥ÁþÊþÂ?" €þÂäþÁÅ. "¥Ä§ÁÅ ‡¨Â €ÏýÊ €¨ÂþÊ" €ÏžÃ œÁþÁÅ ¥Á®Äò. "€¦œÊ ‚ύÊÏ? úÁÁя þÊþÁÅ žÁÁÓ§ÁÅϙà þčÁÅ ‡ýÅ©ÁÏýà ‚£çϞà §ÂÁÅϙ úÁƬÁōÁÅÏýÂ. ¥Ä €ÏÁŨ÷ ÌžÃ⠬ʡÁýÍì ©ÁúÊÖ³Âà§ÁÅ. ƒ ¨Í¡Á¨ ¥ÁþÁÏ úɦÁ Âê¨ÃðþÁ ¡ÁþÁŨŠÌþÃä „þÂä¦" €þÂäþÁÅ. "ˆ¥Ãýà €©Ã?" €þÁäýÅì þ ©Ë¡Áô úÁƬÃϞà ¬ÁÅ¥ÁþÁ. "þÁÅ©Áôí ¨É¦ê úɣŜÂþÁÅ" €ÏýÆ þÊþÁÅ ¨Êúà ÁƧÁÅÖþà þ ¬ÁÆý÷ Ê¬÷ œÉ§Ãúà €ÏžÁŨÍþÁÅÏúà ÿɦ§÷ §Ã¥ÁÆ©Á§÷ ÄëÏ œÄ¬Ã œÁþÁ úʜÍà ‚úÃÖ.. "¥ÁÅÏžÁÅ þÁÅ©Áôí £ÂœÁÆëϨ͍à þÁ™Ãúà þÄ £ÅüÃØžÂþà úÁÅýÆÛ „þÁä  ÁţŧÁÅ œÌ¨ÃÏúÁōͩ¨Ã. ¥Ä €ÏÁŨ÷ ÁÅ €ÁÑ™Á ŠÁÑ ©ÉÏýÅëÁ „þÂä ¥ÁöÁ úÉ™ÁÝ úçÁÅ" €þÂäþÁÅ. œÁþÁÅ ˆ¥Ä ¥Á Âý¨Â™ÁÁÅϙ ÃÏžÁ ¡Á™Ã „þÁä œÁþÁ £ýۨŠœÄ¬Ã úÊœÃ¨Í ¡ÁýÅۍÁÅþà £ÂœÁÆëÏ ©Ë¡Áô þÁ™ÃúÃÏžÃ. "ŠÁÑ þåëÁÏ" €þÂäþÁÅ. "¥Á®Äò ˆ¥ÃýÃ?" €þÁäýÅì þ ©Ë¡Áô úÁƬÃÏžÃ. " £ýۨŠ‡ÏžÁōÁÅ, €©Ã ‚ÁÑ™Á ¡Á™Ê¬Ã ‚žÃÍ ƒ ý©Á¨÷ œÄ¬ÁōɮÁÅò. £ÂœÁÆëÏ Á™Ã¦Á ¡ÉýۍÁÅ. þÊþÁÆ ©Á³ÂàþÁÅ" €ÏýÆ œÁþÁÁÅ ŠÁ ý©Á¨÷ ‚úÃÖ ¥Á§Í ý©Á¨÷ œÄ¬Ã þ ©ÁÏýÍà úÁÅýÅۍͳÂþÁÅ. ýÄúÁ§÷ úÉ¡ÃåþÁ ¥Á Âý £ÅžÃâÂ ©ÃþÊ ¬ÁÆÛ™ÉÏý÷ ¨Â œÁþÁ úʜèÍþà £ýÛ¨þà ¡ÁÁÑþÁ ¡ÉýÃÛ þÊþÁÅ €ÏžÃÏúÃþÁ ý©Á¨÷ ŠÁ úÊœÍà, ÿɦ§÷ §Ã¥ÁÆ©Á§÷ ÄëÏ ¥Á§Í úÊœÍà ¡ÁýÅۍÁÅþà £ÂœÁÆëϨ͍à þÁ™ÃúÃÏžÃ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 22. 22. "ªÄë©Â§ÁÅ §ÂÂþÊ œÁþÁÁÅ ¬ÁÅ¥ÁþÁ ©Ã«Á¦ÁÏ ‡¨Â úɱÂå¨Â? €¬Á¨Å œÁþÁÅ žÄþÍà Š¡ÁôåÁÅÏý§Â? €¦þ üÏ¡ÁÏ™ÁÅ ¨ÂÏýà ÁþÉä¡Ã¨ìÁÅ ÁýÅۍÁÅþÁä ¤Â§Áê ¥ÁÅÏžÊ ÁþÉä§ÃÁÏ úɦÁê¥ÁÏýÊ ˆ ¥ÁÂ™Ëþ ˆ¥ÁÏý™ÁÅ? ‡Ã§Ã ÁϜɦÁê™ÁÅ?" ‚¨Â ¨ÍúìÁÆà £ÂœÁÆëÏ ©Ë¡Áô €™ÁŏÁŨʳÂþÁÅ. þÊþÁÅ £ÂœÁÆëÏ ¨ÍÃ ©ÁúÊÖ ¬Á§ÃÃ ý©Á¨÷ œÁþÁ ©ÁÏýÍà úÁÅýÅۍÁÅþà €žÃ ü§ñ͍ÁÅϙ ŠÁ úÊœÍà ¡ÁýÅۍÁÅþà þ裙à „Ϟà ¬ÁÅ¥ÁþÁ. œÁþÁÅ þèÅÖþÁä úÍýōÁÅ ¡ÁÁÑþÊ ÃÏžÁ þʨ ¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ „Ϟà þÊþÁÅ ‚úÃÖþÁ ÿɦ§÷ §Ã¥ÁÆ©Á§÷ ÄëÏ. "ˆ¥ËÏžÃ? ÄëÏ §Â¬ÁōͨʞÂ?" €ÏýÆ œÁþÁþà ¡ÁëªÃäÏúÂþÁÅ. "¨ÊžÁÅ ÏýÄ. þÁÅ ‡ÏžÁÅÍ ¤Á¦ÁϏ „ÏžÃ" €ÏžÃ œÁþÁÅ. "¤Á¦Á¥Á Â? ‡ÏžÁōÁÅ? þÊþÁÅ ‡¡Áôå™ÁÆ ©Â™Ê ÄëÏ ‚žÃ. þčÁÅ þÌ¡Ãå œÉ¨Ã¦ÁÁÅϙ  ©ÉÏýÅëÁ¨Ãä Äìþ÷ Â œÄ¬Ê¬ÁÅàÏžÃ" €þÂäþÁÅ. "ûÄ.. ûÄ.. €žÃ ÂžÁÅ.. þÊþÁÅ, €ÏÁŨ÷..  ©Ã«Á¦ÁÏ œÁ¨Å֍ÁÅÏýÊþÊ ¤Á¦ÁÏ Â „ÏžÃ" €ÏžÃ œÁþÁÅ. "¤Á¦Á¥ÉÏžÁÅÊ ¡ÃúÃÖ ¡Ã¨Âì. ŠÁ ©Ê®Á þčÁÅ þÌ¡ÃåÂþÍ ¨ÊžÂ ‚£çϞà ÂþÍ „ÏýÊ þÊþÁÅ ¡ÁÁÑþÊ „ÏýÂþÁÅ ÁžÂ, þÁÅ úÉ¡Áôå.. ¦ÁþÁ úÊœÁ þÁÅ©Áôí ‡¡Áôå™ÁÅ Â©Â¨ÏýÊ €¡Áôå™ÁÅ ¡ÃÏúʳÂàþÁÅ" €þÂäþÁÅ. "€žÃ ÂžÁÆ.. ŠÁ ©Ê®Á Á™ÁÅ¡Áõ ÁýÂë ©ÁúÃÖÏžÁþÁōÍÏ™Ã.. ¥Á  ‚ÏýÍì ©Â®ÁÆò úÁϡʳÂà§ÁÅ" €ÏýÆ œÁþÁ ¬ÁÏžÊÿÁÏ £¦Áý ¡ÉýÃÛÏžÃ. "€¦ÉÂê.. ‚ÏœÁ ¥Á ÂœÁëÏ žÂþÍà €ÏœÁ ¤Á¦Á¡Á™Â¨Â? þ úɨÉì¨Å ¨ÂÏýà žÂþéÃ. þÄ ÁŧÃÏúà €ÏœÁ ¥Á ÂœÁëÏ ¨ÍúÃÏúÁþ ˆÏýÃ? þčÁÅ Á™ÁÅ¡Áô §ÂÁÅÏ™Á ¥Ä €ÏÁŨ÷ úÊœÁ œÌ™ÁŏÁŨŠ©Â™Ã³ÂàþÁÅ ÁžÂ!" €þÂäþÁÅ. "œÌ™ÁŏÁŨÂ?" €ÏýÆ ¡ÁëªÂä§ÁãÁϏ ¥ÁÅŽÏ ¡ÉýÃÛϞà œÁþÁÅ. "öÁ.. œÌ™ÁŏÁŨÊ.. ŠÁÑ þåëÁÏ „Ï™ÁÅ" €ÏýÆ œÃ§ÃÃ §ÁÆ¥ÁŨ͍à ©É®Ãò €ÁÑ™Á þ £Â÷ ¨Í ¡ÉýÃÛ „þÁä ÁÏ™ÍϬ÷ ¨ÍþÁÅÏúà ŠÁýà œÄ¬ÁōÌúÃÖ œÁþÁÁÅ úÁÆ¡ÃÏúÂþÁÅ. œÁþÁÅ žÂþéˡÁô ©ÃÏœÁÂ úÁÆ™Á™ÁÏ Á¥ÁþÃÏúà "‚ýÅ©ÁÏýéà ‡¡Áôå™ÁÅ úÁÆ™Á¨ÊžÂ?" €þÂäþÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 23. 23. "¨ÊžÁÅ ÏýÄ. ‚žÃ ©Â™ÃœÊ Á™ÁÅ¡Áô §ÂžÂ?" €ÏýÅ €¥Á ¦ÁÁϏ €™ÁŏÁÅœÁÅþÁä œÁþÁ ¡ÁëªÁäÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ "€©ÁþÄä þÊþÁÅ úÁƬÁōÁÅÏýÂþÁÅ ÁžÂ. þčÁÅ Á™ÁÅ¡Áô ©ÁúÊÖ ¡Áë¬ÁÊà ¨ÊžÁÅ. žÂþÍà þÊþÁÅ öÁ¥Ä. ¬Á§ÊþÂ. ‚Á þÄ ¬ÁÏžÊöÁ¨Å ¡ÁÁÑþÁ ¡ÉýÃÛ €¬Á¨Å ¡Áþà úÁÆ™ÁÅ. ¥Á®Äò ¥Ä €ÏÁŨ÷ ©ÁúÊÖ ýËÏ €¦êÏžÃ" €ÏýÅ œÁþÁ ©ÁÏýà ¥ÄžÁ ý©Á¨÷ ¨ÂÃ¡Á™Ê³ÂþÁÅ. þÊþÁÅ €¨Â ¬Á™Éþ÷ Â œÁþÁ ©ÁÏýà ¥ÄžÁþÁÅÏúà ý©Á¨÷ þà ¨ÂÊ³ÂàþÁþà …ÿÃÏúÃþÁýÅì ¨ÊžÁÅ. ©ÉÏýþÊ ¬ÃÁÅӏ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ œÌ™Á¨Å Á¡ÁôåÁÅÏýÆ ©ÁϏÃþÁýÅì þ裙ÃÏžÃ. "€žÃÍ €¨Â ¬ÃÁÅÓ ¡Á™ÁÅœÁÆ ±ÍœÊ €¬Á¨Å ¬ÁÅŽÂþÃä €þÁŤÁ©ÃÏúÁ¨Ê©Áô" €ÏýÆ œÁþÁ úÊœÁŨÃä £¨©ÁÏœÁϏ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁêþÁÅÏúà œÄ¬Ã  £ÂœÁÆëÏ ÁúÁÅÖ ¥ÄžÁ ÁƧÍÖ £ÉýÃÛ þ úÊœÁŨœÍþÊ ÄëÏ œÄ¬Ã œÁþÁ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê §Â¦Á³ÂÂþÁÅ. "„ÿ÷ñ.. ÿÃ.. ÿÄ.. úÁÃѨÏèÏ „Ϟà ÏýÄ" €ÏýÆ œÁþÁÅ ¥É¨ÃÁ¨Å œÃ§ÃÃ±ÍœÁÅÏýÊ, ‡¨ÂÍ œÁÏý¨Š¡Á™Ã ¥ÉÅœÂàþÍà €ÁÑ™Á ÄëÏ §Â¦Á™ÁÏ ¡Áõ§Ãà úʬà ¨Êúà þèÅÖþÃ.. "ˆžÃ  úÊœÁŨŠ§ÉÏ™ÁÅ ‡œÁÅà.. ‚ϞÁ ¬Á§ÃÂ úÁÆ™Á¨ÊžÁÅ" €ÏýÆ œÁþÁ úÊœÁŨŠ§ÉÏ™ÁÆ ‡œÃà úÁƳÂþÁÅ. €ÁÑ™Á ¥Á ÂœÁëÏ þÁÅþÁäÂ ŠÁÑ ©ÉÏýÅëÁ Áƙ ¨ÊÁÅϙ ªÁÅ£ëÏ úʬÁōÁÅþà „ÏžÃ. ‚Á Â®ÁÅò §ÉÏ™ÁÆ Áƙ œÌ™Á¨ ©Á§ÁÁÆ þÁÅþÁäÂ ¡ÁýÅۨ „þÂä¦. "ˆ¥Ã ±Â¡ÁÏ £ÅüÃØžÂþà ¥ÄžÁ ¥Á ÂœÁëÏ €™Á©Ã ¡ÉÏúʬà ¥ÃÃ¨ÃþÁ ¤ÂÂ¨þÄä ¥ÁýōÁÅ þÁÅþÁäÂ ¥É¦þ÷ ýËþ÷ úʬÁÅàþÂä©Ê" €ÏýÅ þÁ©ÁôíœÁÆ €™ÃÃþÁ þ ¡ÁëªÁäÁÅ. "€žÄ.. €ÁÑ™Â.. ‡©Á§ÁÆ úÁÆ™Á§ÁÅ ÁžÂ ÏýÄ.. þÃüÏ úÉ¡ÁåþÂ.. þÁÅ ©Á¦Á¬ÁÅ ©ÁúÂ֍Á €ÁÑ™Á þÁþÁÅä úÁƬÃþÁ ¥ÉÅžÁýà ©ÁêÃà ¥Ä§Ê œÉ¨Å³Â?" €ÏýÆ žÄ§Â ԨŠœÄ¬ÁÆà ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ ‚úÃÖÏžÃ. €¨Â ¥Á§Í ¡ÁžÃ þåô¨±ÂýÅ ‚žÁâ§ÁÏ ˆžÍ ŠÁýà ¥Á Âý¨Â™ÁÅœÁÆ Â¨Ï ©É®Áò£ÅúÂÖ¥ÁÅ. þÃþÁäýà þÁÅÏúÄ Á¥ÁþÃÏúÁ¨ÊžÁÅ ÂþÄ  ¡Ã¨ì ŠýÃÛ ©ÂÁÅ™Áō¦Á ¨ÂÁÅÏžÃ. £ÂœÁÆëÏ ÁúÁÅÖ ¥ÄžÁ §ÉÏ™ÁÅ Â®ÁÆò ©Ã™ÁžÄ¬Ã œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê ÿɦ§÷ §Ã¥ÁÆ©ÃϏ÷ ÄëÏ §Â¬ÁōÁÅþà þÁÁäϏ ÁƧÁÅÖþà „þÂäþÁÅ €þà Áƙ ¨ÊÁÅϙ ˆžÍ ŠÁýà ©ÂÁÅœÁÆþÊ „ÏžÃ. ¥Á§Í €¦žÁÅ þåô¨ŠÁ™ÃúÁ œÁþÁœÍ "‚¡ÁåýÃÊ £ÂÂ þÂþñͦ „Ïý¦ ˆžÄ úÁÆ™ÁþÄ" €ÏýÅ ý©Á¨÷ ÌžÃâÂ œÁ™Ã¡Ã œÁþÁ ¥ÉŨ ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã ÁýÃۏ §ÁÅžÁÅâœÁÆ œÁÅ™ÃúÂþÁÅ. þÊþÁÅ …ÿÃÏúÃþÁýÊì €¡ÁåýÃÊ £ÂÂ þÂþà „Ï™ÁýÏœÍ ¥ÉÅžÁýà œÁÅ™ÁÅ¡ÁôÊ ‚ÏúÁÅ ¥ÃÏúÁÅ œÌÏ£Ë ªÂœÁÏ ©ÉÏýÅëÁ¨Å ý©Á¨ÅÑ €œÁōÁÅÑþà ©Áõ™Ã ©ÁúÂÖ¦.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 24. 24.  ý©Á¨÷ þà ¡ÁÁÑþÊ „þÁä þÄ®Áò £ÉýÍì ü™ÃÏúà ¥Á§Í §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ ³Â§ÁÅì œÁþÁ ¥ÉŨ ¥Ä™Á ©Ê¬Ã œÁÅ™ÃúʬÁ§ÃÃ œÁþÁ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê ŠÁÑ ©ÉÏýÅëÁ Áƙ ¨ÊÁÅϙ ¥ÉÅœÁàÏ …™Ã±Í¦Á ¦. œÁþÁþà Á¡Ãå þÁä ©ÉÏýÅ먍ÁÅ €þÄä ©Áõ™Ã ±Í©Á™ÁÏœÍ œÁ®Á œÁ®Â ¥É§ÁŬÁÆà £¦Áý ¡Á™ÃϞà œÁþÁ £ÅüÃØžÃ. ÁÅ¨Â£Ä §ÁϏÁÅ §ÊÁŨœÍ, ¨ÊœÁÂ, ¥Á§Ä €ÏœÁ „£ÅçÂ ¨ÊÁÅÏ™Á Í©Â £Ã®Áò¨Â ‡ÏœÍ ¥ÁÅžÌâ¬ÁÅàÏžÁÅ œÁþÁ £ÅüÃØ ¥ÁÅÏ™Á. ©ÉÏýþÊ œÁþÁœÍ "‡ÏœÁ ¥ÁÅžÌâ¬ÁÅàÏžÌ.. þÄ £ÅüÃØžÃ.. žÄþÃþà ±Í¦ €þÁ©Á¬Á§ÁϏ ÁţŧÁÅ¨Í žÂúáÉýÂÛ©Áô" €þÂäþÁÅ. þ ¥Á Âý¨ÁÅ œÁþÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ ¨Êúà ÌÏœÁÅ ÁƧÁÅÖþà ¡ÁÁÑþÊ „þÁä £Éý÷ ¨ÍþÁÅÏúà ¥Á÷ œÍ þÄ®ÁÅò œÄ¬ÁōÁÅþà œÁþÁ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê þÄ®ÁÅò ±Í¬Ã Á™ÁōÍѳÃÏžÃ. "‡¨ÂÁÆ £ÂœÁÆëϨÍþÊ „þÁä¥ÁÅ ÁžÂ.. ¢Éë«÷ Â ³ÂäþÁÏ úʬÊà ±Í¨Â" €ÏýÆ þ ý©Á¨÷ Áƙ ©Ã¡Ãå ¥Á§Í ¥Á÷ œÄ¬ÁōÁÅþà ©ÁϏà £Éý÷ ¨Íþà þÄ®ÁÅò €ÏžÁōÁÅþÂäþÁÅ. €¨Â ‚žÁâ§ÁÏ ³Âäþ¨Š¥ÁŏÃÏúà £¦Áý ¡Á™Ê ¬Á§ÃÃ ¥Á§Í ¡ÁžÃ þåà ´Â¨Å ¡ÁýÃÛÏžÃ. ‚žÁâ§ÁÏ £ÂÂ œÁÅ™ÁÅúÁōÁÅþà €¨ÂþÊ ý©Á¨÷ð úÁÅýÅۍÁÅþà £ÂœÁÆëÏ ¨ÍþÁÅÏúà £¦Áý ¡Á™ÂÝ¥ÁÅ. §ÁÆÏ ¨ÍÃ §ÂÂþÊ œÁþÁ £ýۨŠ€ÏžÁōÁÅþà ©Ê¬ÁÅÍ £ÍœÁÅþÁä œÁþÁœÍ "‚¡Áôå™ÁÅ ¥Á®Äò €©Ã ©Ê¬Áōͩ¨Â. ¥Ä €ÏÁŨ÷ ©ÁúÊÖ ýËÏ €¦êÏžÃ.. ‡¨ÂÁÆ œÁþÁÅ ¥Á®Äò ©Ã¡Êå©Ê ÁžÂ?" €þÂäþÁÅ. þ ¥Á Âý¨ÁÅ œÁþÁÅ ¬ÃÁÅÓ ¡Á™ÁÅœÁÆ "€¥ÉÂé €ÏÁŨ÷ ©ÁúÊÖ ¬Á§ÃÃ ‚¨Â þÁÁäϏ „Ï™Á™ÁÏ þ ©Á¨ì ÂžÁÅ ÏýÄ" €ÏžÃ. "€¦œÊ ŠÁ ¡Áþà úɦê. þÄ ©Ã«Á¦ÁÏ ¥Ä €ÏÁŨ÷ œÍ ‡¨Â úɱÂå¨Â €þà ‚ϞÁýà þÁÅÏúÄ ¨ÍúÃÏúà ŠÁ ¡ÁŸÁÁÏ ©Ê³ÂþÁÅ. ¥ÁþÞÁâ§ÁÏ ‚¡Áôå™ÁÅ ‚¨ÂÊ ý©Á¨÷ úÁÅýÅۍÁÅþÊ œÁ¨ žÁÅ©Áôí ÌþÃ, ±Î™Â§÷ §Â¬ÁōÁÅþÃ, £ÌýÅÛ ¡ÉýÅۍÁÅþà §É™Ä €¦ê ÁƧÁÅÖþà ¥Ä €ÏÁŨ÷ Í¬ÁÏ ‡žÁŧÁÅ úÁÆžÂâ¥ÁÅ. §ÁÆÏ œÂ®ÁÏ úÉ©Ã þ žÁÁÓ§Ê „Ϟà ÁþÁōÁ ¥Ä €ÏÁŨ÷ ©ÁúÃÖ ‡¨ÂÁÆ œÁ¨Å¡Áô Ì™ÁœÂ§ÁÅ. €¡Áôå™ÁÅ þÁÅ©Áôí ©É®Ãò €žÃÍ €ÁÑ™Á ¥Ê¥ÁÅ ¥Á  ¬ÁÆý÷ Ê¬ÁŨŠ¡ÉýÅÛ „þÂä¥Ê €¨Âé§Â €ÏžÁÅ¨Í ÁƧÁÅÖþà œÁ¨Å¡Áô ©Ê¬ÁōÍ. ¥Ä €ÏÁŨ÷ §ÂÂþÊ þÊþÁÅ ‚¨Â ŠýÃÛ ý©Á¨÷ œÍ „Ï™Á™ÁÏ úÁƬà §ÉúÃÖ ±Í¦ þ ¥ÄžÁ ¡Á™ÁœÂ§ÁÅ. €¨Â ¥Ê¥ÃžÁâ§ÁÏ ÃϞ ¥ÄžÂ ¡Á™ÁÅœÁÅþÁä¡Áôå™ÁÅ ¥ÁÏúà €žÁþÁÅ úÁƬÁōÁÅþà ¬ËÁ úʳÂàþÁÅ ©ÉÏýþÊ þÁÅ©Áõí §ÁϏÁϨ͍à žÁƍÁÅ" €þà úɱÂåþÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 25. 25. þÊþÁÅ úÉ¡ÃåϞà ©ÃþÂäÁ "ÏýÄ.. þÂÊžÍ ¤Á¦ÁϏ „ÏžÃ.." €ÏýÅ ¥Á®Äò ±ÂœÁ ±ÂýÊ ‡œÁÅàÍ £ÍœÁÅþÁä œÁþÁþà ©Â§Ã¬ÁÆà "‚ÏÊ¥Ä ¥Á ÂýÂì™ÁÁÅϙ ¥ÁÅÏžÁÅ ©ÁúÃÖ œÁ¨ žÁÅ©ÁôíÍ" €ÏýÅ žÁÅ©ÉíþÁ €ÏžÁōÁÅþà €žÁâÏ ©Ë¡Áô þÁ™ÃúÂþÁÅ. ˆ¥ÁþÁōÁÅÏžÍ ˆ¥É ÂþÄ œÁþÁÆ ¥Á§Ê¥Ä ¥Á Âý¨Â™ÁÁÅϙ þ ©ÉþÁÅÊ €žÁâÏ ©ÁžÁâÁÅ ©ÁúÃÖÏžÃ. ‚žÁâ§ÁÏ þÄýŏ œÁ¨ žÁÅ©ÁôíÁÅþÃ, ± ΙÁ§÷ §Â¬ÁōÁÅþÃ, ¥ÁÅŽÂþÁ £ÌýÅÛ ¡ÉýÅۍÁÅþà œÃ§ÃÃ £É™÷ ©Ë¡Áô þÁ™ÃúÂ¥ÁÅ. "ƒ ÍìüÉý÷ ¨Íþ ¥Ä§ÁÅ þÁþÁÅä žÂÍÑ ¥ÁÏžÃ" €ÏýÅ ¬ÁÅ¥ÁþÁ €ÁÑ™Á ¥Á  ¬ÁÆý÷ Ê¬ÁŨŠ¡ÉýÃÛ „þÁä €¨Âé§Â ©Ë¡Áô úÁƬÁÆà €™ÃÃÏžÃ. "€©ÁôþÁÅ. ‡ÏžÁōËþ ¥ÁÏúÞà ŠÁ ³Â§Ã ¨Í¡Á¨ ÁƧÁÅÖþà úÁÆ™ÁÅ. Â©Â¨ÏýÊ  ¬ÁÆý÷ Ê¬ÁŨÃþà ¡ÁÁэÁÅ ü§Ã¡Ã þčÁÅ ³ÎÁ§ÁêϏ ¥Á §ÁÅ֍Í" €ÏýÆ  €¨Âé§Â œÁ¨Å¡Áô œÄ¬Ã ¬ÁÆý÷ Ê¬ÁŨŠŠÁ ¡ÁÁя ¬Á§ÂâþÁÅ. ¬ÁÅ¥ÁþÁ £ÂÂ ©ÁϏà ÁƧÁÅÖÏýÊ ÂþÄ ÁÅžÁ§ÁÁ ±ÍœÁÅÏ™Á™ÁÏœÍ  €¨Âé§Â¨Í €§Á¨Å €§Á¨Å Â ¡ÉýÃÛ „þÁä §ÉÏ™ÁÅ úɍÁѨ¨ÍþÃÏúà ŠÁ úɍÁÑþà œÄ¬Ã úÁƳ¥ÁÅ. ‚¡Áôå™ÁÅ œÁþÁÅ ‡ÏœÍ ³ÎÁ§ÁêϏ ÁƧÍÖ Á¨ÅÁÅœÁÅÏžÃ. ¥Á  ¬ÁÆý÷ Ê¬ÁŨŠ§ÉÏ™ÁÆ ŠÁžÂþà ¥ÄžÁ ŠÁýà ¡ÉýÃÛ ©Âýà ¥ÄžÁ ÁƧÁÅÖþà €¨¥Á § œÁ¨Å¡Áô ¥ÁƬà úÁƳÂþÁÅ. ¥ÁƬÃþÁ  §ÉÏ™ÁÅ œÁ¨Å¡Áô¨ ¥ÁŸÁê¨Í ¬ÁþÁäÂ „þÁä úĨÍÁ þÁÅÏúà ÿÍý¨÷ §ÁÆ¥ÁŨÍþà ¡Á™ÁÁ ¬Áå«ÁÛϏ ÁþáìÁÅàÏžÃ. ¬ÁÅ¥ÁþÁÁÅ  ©Ã«Á¦Á¥Ê úÉ¡Ãå "þÁÅ©Áôí ‚ÁÑ™Á ÁƧÁÅÖþà  œÁ¨Å¡Áô ¬ÁÏžÁÅ¨Í þÁÅÏúà þʧÁŏ ÁþÁ¡Á™ÁÅœÁÅþÁä ¡Á™ÁÁ ©Ë¡Ê úÁƬÁÅàÏ™ÁÅ. þÊþà ¬ËÁ úɦÁêÂþÊ ¨Êúà ©ÁúÊÖ¦" €þà úɱÂåþÁÅ. œÁþÁÅ "¬Á§Ê" €þÁäýÅì œÁ¨ ÃÏžÁÄ ¡ËÄ …¡ÃÏžÃ. ‚žÁâ§ÁÏ  ÍìüÉý÷ ¨ÍþÁÅÏúà £¦ÁýÁÅ ©ÁúÃÖ ¡Á§ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁ ÁƧÁÅÖþÂä¥ÁÅ. ‚žÁâ§Ã¨Í ‡©Á§ÁÏ ˆ¥Ä ¥Á ÂýÂì™ÁÁ ±Í©Á™ÁÏœÍ §ÁÆÏ¨Í þêÁî£âϏ ©ÁôÏýÊ ÁþĬÁÏ ýà ©Ã €¦þ ¡É™ÁŞ¥Áþà ¨Êúà ýà ©Ã §Ã¥ÉÂý÷ €ÏžÁÅÍ £ÍœÁÅþÂäþÍ ¨ÊžÍ §ÁÆÏ œÁ¨Å¡Áô ¥ÄžÁ "ý÷.. ý÷" €ÏýÅ ªÁ£âÏ €¦êÏžÃ. €žÃ ©ÃþÁÂþÊ ¬ÁÅ¥ÁþÁ ©Ë¡Áô œÃ§ÃÃ "¥Ä €ÏÁŨ÷ ¨ÂÁÅÏžÃ.. ©É®ÁÅò, ©É®Ãò  ÍìüÉý÷ ¨Í ÁƧÍÖ" €þÂäþÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 26. 26. "ÏýÄ..!" €ÏýÅ œÁþÁÅ ¨Êúà þ úÉ¦ê ¡ÁýÅۍÁÅÏžÃ. œÁþÁ úɦê þÁŨà ©ÉúÁ֏ Â¨Ã ±ÍœÁÆ ¤Á¦ÁÏœÍ Â£Í¨Å ©Á›ÃÃ ±ÍœÁÅÏžÃ. "ˆÏýÃ? ¤Á¦ÁϏ „ÏžÂ?" €þÂäþÁÅ. €©ÁôþÁþÁäýÅì œÁ¨ …¡ÃþÁ œÁþÁ ¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ "ˆ¥Ä ¤Á¦ÁÏ ¨ÊžÁÅ. þÊþÁÅ „þÂäþÁÅ ÁžÂ" €þà úɣŜÁÆ  ÍìüÉý÷ ©Ë¡Áô þÁ™Ã¡ÃÏúà œÁþÁþà ¨Í¡Á¨ ÁƧÍÖ £ÉýÃÛ ÍìüÉý÷ œÁ¨Å¡Áô ¥ÁƳÂþÁÅ. "ý÷.. ý÷" ¥Á®Äò ™Í§÷ ¥ÄžÁ ªÁ£âÏ. "‡©Á§ÁÆ" €þÂäþÁÅ. "þÊþÊ.. œÁ¨Å¡Áô œÃ¦ê" £¦Áý þÁÅÏúà ªÄë©Â§Ã ÌÏœÁÅ. þ ©ÁÏýà ¥ÄžÁ úÁÅýÅۍÁÅþà „þÁä ý©Á¨÷ …™ÁžÄ¬Ã §Ì¥ÁÅé¨Å ¬ÁÁÏ ÁþáÃÏúʨ ÃÏžÁÃ ü§Ã¡Ã ÁýÅۍÁÅþà ©É®Ãò œÁ¨Å¡Áô £Í¨÷Û œÄ³ÂþÁÅ. "ˆ¥Ãýà ‚ÏœÁ ¬Ê¡Áô" €ÏýÅ ¨Í¡Á¨ÁÅ ©ÁúÃÖþÁ ªÄë©Â§ÁÅ þ €©ÁœÂ§ÁÏ úÁƬà "öÁ.." €ÏýÆ €¨ÂÊ þͧÁÅ ©É®Áò£ÉýÅۍÁÅþà „ϙà ±Í¦Á §ÁÅ. "§ÂœÃë þÁÅÏúÊ þÁþÁÅä §ÉúÁ֏ÌýÃÛ ¥Ä ¥ÁýōÁÅ ¥Ä§ÁÅ öÁ¦Â ˆ¥Ä ¡ÁýÛþÁýÅì œÃ§ÁŏÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ. žÂþÍà œÍ™ÁÅ €žÃÍ  ¡Áô¬ÁàÂþÃä €¨Â ‹¡Éþ÷ Â ‚ÁÑ™Á ¡ÉýÃÛ ±ÍœÃ§Ã" €ÏýÅ œÁþÁ ©Ê¡Áô ¥ÄžÁÂ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã ©ÉþÁōÁþÁÅÏúà ÎÁ¨ÃÏúÁōÁÅþÂäþÁÅ. "ŠÁÑ þåëÁÏ" €ÏýÅ œÁþÁÅ œÁ¨Å¡Áô ©Ë¡Áô þÁ™Ãúà œÃ§ÃÃ œÁ¨Å¡Áô £Í¨÷Û ¡ÉýÃÛ œÁþÁ «Á§÷Û ©Ã¡ÁôåÁÅÏýÆ.. "žÄþÃËœÊ þÊþÁÅ ‡¡Áôå™Ëþ §É™Ä €þà þčÁÅ œÉ¨Å¬ÁōÁžÂ. €¬Á¨Å „žÁ¦Á¥Ê ¥ÉÅžÁ¨Å ¡É™ÁžÂÏ €ÏýÊ.. ýËëþ÷ ¡Áë¦Á Â›Ï¨Í žÁÅ¥ÁÅé, ŸÁƮà €ÏýÃÏžÃ.. €ÏýÅ ÁÅÏýà ³ÂÁŨŠúɱÂå©Áô.." €þà þÁ©ÁôíœÁÆ €¡ÁåýÃÊ ©É®Ãò ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ ÁƧÁÅÖþà „þÁä þ ©Ë¡ÁôÁÅ €™ÁŏÁŨʳ§ÁÅ. œÁþÁÅ ¥ÁÏúÁÏ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÊÖ ¬Á§ÃÃ œÁþÁ ©ÁÏýà ¥ÄžÁ þÁÅÏúà «Á§÷Û …™Ã±Í¦ÏžÃ. ±ÂÏý÷ £É¨÷Û ¥ÄžÁ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã ©Áõ™ÁžÄ¬ÁōÁÅÏýÆ þ žÁÁÓ§ÁÂ ©ÁúÃÖ þ裙à œÁþÁ ±ÂÏý÷ ©Ã¡ÁôåÍ ³ÂÂ§ÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 27. 27. œÁþÁÅ ±ÂÏý÷ ©Ã¡ÃåþÁ ¥Á§ÁůÁ›¥Ê þ úÊœÁŨŠœÁþÁ €Ï™Á§÷ ©Ê¦Á§÷ ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã žÂþÃþà ŠÁÑ „žÁÅýÅþÁ ÃÏžÁÁÅ ¨ÂÊ³ÂþÁÅ. þÊþÁÅ ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ ÁƧÁÅÖþà „Ï™Ã, þ ‡žÁŧÁŏ œÁþÁÅ þ裙à „Ï™Á™ÁÏœÍ þÊþÁÅ œÁþÁ €Ï™Á§÷ ©Ê¦Á§÷ ¨ÂÃþÁ ¥Á§ÁůÁ›¥Ê œÁþÁ ÁÆýÏ ûÁϏÁÅþÁ £¦ÁýÁÅ žÁƍà þ Á™ÁÝÏ ÃÏžÁ ˜ÁϏÁÅþÁ œÁÃ¨ÃÏžÃ. "€¥ÉÂé.. £ÅüÃ؏™ÁÅ ¦Á¥Á üͧÁŏ „þÂä™Ê" €ÏýÅ žÂþÃþà úÊœÁŨÍà ¡ÁýÅۍÁÅþÂäþÁÅ. Ì¨Ã¥Ã¨ÍÏúà œÄ¬ÃþÁ Á™Äݨ Â¨Ã ±ÍœÁÅϞà €žÃ. "öÁ.. ©Áõ§ÃÊ ±ÌÁ™Áà¨ÊþÂ.. ¥ÁÅžÁÆâ ¥ÁÅúÁÖý ˆ¥Ëþ „Ϟ €þà €™ÁÁ ¥ÁÏýÅþÂä™ÁÅ" €þÂä§ÁÅ ªÄë©Â§ÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ. "œÁþÁÅ ˆ¥ÁÏýÅþÂä§Í €§ÁãÏ €¦þÁ þÊþÁÅ "¥ÁÅžÁÆâ ¥ÁÅúÁÖýÊ¥Ã ¤ÂÁêÏ. þ £ÅüÃØ Â™ÁÅ þÁÅ ‡¡Áôå™ÁÆ ¥ÁÅžÊâ.." €ÏýÆ œÁþÁ œÍ¨Åþà ©ÉþÁÁÅÑ ¨ÂÃ þ£÷ ¥ÄžÁ "úÁÅ¡÷" €þà úÁ¡Áôå™ÁÅ ©ÁúÊ֨ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþÂäþÁÅ. €ÁÑ™Á ÍìüÉý÷ ¨Í ÁƧÁÅÖþÁä ¬ÁÅ¥ÁþÁ ¥Á  ‚žÁâ§ÃþÄ úÁƬÁÅàÏýÅÏžÁþà þÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅ.  ©ÁõÿÊ þÂ¨Í ‚ύ Í§ÃÁ §ÁÁŨŬÁÅàÏ™Á™ÁÏœÍ ¥Á§Ä §ÉúÃÖ ±Í¦ ¡Áë©Á§ÃàÏúÁ ³ÂÂþÁÅ. ªÄë©Â§Ã ÁÆýÂþÃä €¨ÂÊ Ářà úʜà ÁÅ¡ÉåýÃœÍ ¡ÁýÅۍÁÅþà ¡Á§ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁ ¥É¨ÃìÂ ©Â¨ÅœÁÆ œÁþÁþà þ ¥ÄžÁÁÅ ¨ÂÁÅÑþÂäþÁÅ. œÁþÁÅ Áƙ þ ©ÁÏýà ¥ÄžÁ úÁÅýÅۍÁÅþà „þÁä ý©Á¨÷ ¥Ářà ¨ÂÊ¬Ã þ ¥ÄžÁ ©Â¨Â§ÁÅ. œÁþÁÅ ¥Ářà ¨ÂÉ¦Áê™ÁÏœÍ ý©Á¨÷ §ÉÏ™Áŏ úĨñͦ þ ©Ê¡Áô ÃÏžÁÂ „ϙñͦϞÃ. ‚¡Áôå™ÁÅ þÊþÁÅ ¡Áõ§Ãà þÁÁäϏ ¡Á§ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁ ©Â¨Ã „ÏýÊ œÁþÁÅ þ ¥ÄžÁ ©Â¨Ã þ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê¨Í žÂ§Ã úÁƬÁÅÍ ³ÂÂ§ÁÅ. "©Áõ.. €¡Áôå™É €ÁÑ™Á úʧ§ÊÏýÃ" €þÂäþÁÅ Í¥ÁŏÂ. œÁþÁÅ €¬Á¨Å ¡Áþà ±Âë§ÁϤìÉà.. ‚Á ¬ÁÅ¥ÁþÁþà §ÁϏÁϨ͍à žÃÏ¡Á™ÁÏ Á«ÁÛÏ €¦±ÍœÁÅÏžÁþÁä „žÊâªÁÏœÍ. "¥Á§Ä..? €þÂä§ÁÅ, ¡ÉýۍÁ ˆ¥Ã úɦÁê¥ÁÏý©Áô €þÁäýÅì ¥ÁÅŽÏ ¡ÉýÃÛ. "Â¬Ê¡Áô ‚¨Â ¡ËÃ §ÁÏ™Ã" €þÂäþÁÅ. £ÅžÃâ¥ÁÏœÁřè þ œÌ™Á¨ ¥ÄžÁþÁÅÏúà ¨Êúà þ ÁÅϙɨ ¥ÄžÁ €ýÌ Â¨Å ‚ýÍ Â¨Å ©Ê¬Ã ÁƧÁÅÖþÂä§ÁÅ. œÁþÁÅ ÁƧÁÅÖþÁä ±ÌüëÁþ÷ ¨Í œÁþÁ ÁÆýÏ þÃÏ™Áŏ þ Á®ÉòžÁŧÁŏ ÁþÁ¡Á™Á³ÂÃÏžÃ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 28. 28. ©Ã¡Á§ÄœÁ¥ËþÁ Í§ÃÁœÍ ˜ÁϏÁÅ ˜ÁϏÁÅþÁ ¨Êúà ™ÁÅœÁÅþÁä žÂþÃþà þ Ářà úʜà ÁÅ¡Ãåý¨ÍÃ œÄ¬ÁōÁÅþà ¥ÁœÁÅàÂ þ þÍýà ©Ë¡Áô ¨ÂÁÅÑþÂäþÁÅ. þÊþÁÅ úʬÃþÁ ¡ÁþÍà œÁþÁÅ þÁÏžÁ ¡Á™Ã±ÍœÁÆ þ œÁ¨þà œÁþÁ ‡™Á¥Á úÊœÍà ¡ÁýÅۍÁÅþà œÁþÁ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁêÊ¬Ã €žÁÅ¥ÁōÁÅþÂä§ÁÅ. œÁþÁ Ářà úɦê þ Ářà §Ì¥ÁÅé ¥ÁÅúÃ֍ÁþÁÅ þÁ¨Ã¡Ã ±Â§Ê¬ÁÅàÏýÉ.. œÁýÅۍͨÊþà œÁ¥ÁÁÏœÍ œÁþÁ ÁÆýÂþÃä £Â účÁ³ÂÂþÁÅ. "‚«÷.. „ÿ÷ñ.. ¥÷éé.." €ÏýÅ ªÄë©Â§ÁÅ ¥ÁœÁÅàÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ þ œÁ¨þà œÁþÁ œÌ™Á¨ Ê¬Ã ¥Á§ÃÏœÁ £¨ÏÂ €žÁÅ¥ÁÅÍ ³ÂÂ§ÁÅ. ‚Á ‚ύ¬ʡÁô ¬ÁÅ¥ÁþÁþà ¡Ã¨©ÁÁ ±ÍœÊ, œÁþÁÃ £žÁŨŏ þÊþÊ ªÄë©Â§Ã úÊœÁ ©É¦êÏúÁōÁÅþʨ „þÂäþÁÅ. €ÏžÁÅÊ þ þÍýÃ¨Í „þÁä œÁþÁ ÁÆýÂþÃä £¦ÁýÁÅ ¨ÂÃ œÁþÁþà þ ¥ÄžÁ þÁÅÏúà ¡ÁÁэÁÅ ¨ÂÂþÁÅ. œÁþÁÅ ©ÉÏýþÊ þ ¡ÁÁÑþÊ ¡Á™ÁōÁÅþà þ ©Ë¡Áô œÃ§ÃÃ þÁþÁÅä œÁþÁ  Ώèè͍à ¨ÂÁÅÑþà ¥Á®Äò þ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê žÂ§Ã úÁƬÁÅÍ ³ÂÂ§ÁÅ. œÁþÁþà ‡¨Â ±Â¨Í €§ÁãÏ Â¨ÊžÁÅ. ¬ÁÅ¥ÁþÁ ©Á¬ÁÅàϞʥÉ €þÁäýÅì ÍìüÉý÷ ©Ë¡Áô úÁƳÂþÁÅ ÂþÄ œÁþÁÅ §Â©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ªÄë©Â§ÃÃ žÂ§Ã žÌ§ÁÁÁÅϙ þ œÌ™Á¨Ãä ¥ÁƬÁōÁÅÏýÆ ŠÁ ¡ÁÁэÁÅ œÃ§ÃÃ "‚Á §Â" €þÁäýÅì ÍìüÉý÷ ©Ë¡Áô úÁƬÁÆà ¬ËÁ¨Å úʳÂþÁÅ. €¦þ œÁþÁÅ §Â©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. "ˆ¥Ãý̦÷.. ‚ÁÑ™Á þÊþÁÅ žÂ§Ã žÌ§ÁÁÁ €©Á¬Áà ¡Á™ÁÅœÁÅÏýÊ €ÁÑ™Á þÄ¨Í þÁÅ©Êí ˆžÍ ¬ËÁ¨Å úʬÁōÁÅÏýÅþÂä©Áô?" €þÁä ªÄë©Â§Ã ¡ÁëªÁäÁÅ ƒ¨ÍÁϨ͍à ©ÁúÂÖþÁÅ. "ˆ¥Ä ¨ÊžÁÅ.. ŠÁÑ þåëÁÏ.. ¥ÁÅÏžÁÅ ¥ÄÍ ¥ÁÏúà £ÿÁÅ¥ÁœÃ ‚©Âí¨Ã" €ÏýÅ œÁþÁ  Ώèà ©Ã™Ã¡ÃÏúÁōÁÅþà ¨ÊúÂþÁÅ. €¨Â ¨Ê¬ÁÅàþÁä þÁÁÅ ¥ÁÏúÁÏ ¡ÁÁÑþÊ ÃÏžÁ þʨ¥ÄžÁ ¡Á™ÃÅþÁä þ úÁÅþÄä ÁþÁ¡Á™ÃÏžÃ. žÂþÃþà úÁÆ™ÁÂþÊ þÂ¨Í ²Âì«÷ ¨Â ŠÁ ¨ÍúÁþÁ ©ÁúÃÖÏžÃ. ©ÉÏýþÊ ÃÏžÁÃ ©ÁϏà žÂþÃþà þ úʜè͍à œÄ¬ÁōÁÅþà ªÄë©Â§Ã ©Ë¡Áô œÃ§ÃÂþÁÅ. ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ ¡Áõ§Ãà þÁÁäϏ ©É¨ÃìÁ¨Â ¡Á™ÁōÁÅþà þ ©Ë¡Ê úÁƬÁÅàþÂä§ÁÅ œÁþÁÅ. œÁþÁ £ÅüÃ؏™ÁÅ ˜ÁϏÁÅþÁ þĨōÁÅÑþà ¬Ä¨ÃϏ÷ ©Ë¡Áô úÁƬÁÅàþÂä™ÁÅ. "ˆÏý̦÷.. ˆÏý £ÿÁÅ¥ÁœÃ.. þÄ úÁřЧ÷ úÁÅþÄäþÂ?" €þÂä§ÁÅ œÁþÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ.. "ÂžÁÅ ¥ÁöÁþÁŤ©Â..  £ÿÁÅ¥ÁœÃ úÁƬà ¥Ä§ÁÅ þÁþÁÅä ‡ÏœÁÂ ¥ÉúÁÅ֍ÁÅÏýÂ§Í œÉ¨Å³Â" €ÏýÅ ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁÁÅ ‡ÃÑ "ŠÁÑ þåëÁÏ ¨Ê©ÁÏ™Ã" €þÂäþÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 29. 29. œÁþÁÅ ¥Á§Ê¥Ä ¥Á Âý¨Â™ÁÁÅϙ ¨Êúà ÁƧÁÅÖþÂä§ÁÅ. ©ÉÏýþÊ  úÁřЧ÷ úÁÅþÄäþà œÁþÁ Á®ÁòÁÅ ©Ê¬Ã Áý۳ÂþÁÅ. "‚žÊÏýÃ?" €þÂä§ÁÅ œÁþÁÅ. "¥Á§Ã  £ÿÁÅ¥ÁœÃ œÉúÃÖ ¥Ä úÊœÃ¨Í ¡ÉýÊÛ ©Á§ÁÁÆ ¥Ä§ÁÅ žÂþÃþà úÁÆ™Á ÁÆ™ÁžÁÅ. €ÏžÁÅÊ ¥Ä Á®ÁòÁÅ ƒ ÁÏœÁ¨Å" €ÏýÅ œÁþÁ Á®ÁòÁÅ þ úÁÅþÄäœÍ ÁÏœÁ¨Å ÁýÛ™ÁÏ ¡Áõ§Ãà úʬà œÁþÁþà ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁÁÅ ©É¨ÃìÁ¨Â œÍ¬Ã.. "‚¡Áôå™ÁÅ ‚¨Â öÁ¦Â ¡Á™ÁōÍÏ™Ã. ŠÁÑ þåëÁÏ¨Í ¥Ä £ÿÁÅ¥ÁœÃœÍ œÃ§ÃÃ ¥Ä žÁÁÓ§ÁÁÅ ©Á³ÂàþÁÅ" €ÏýÅ ©ÁϏà œÁþÁ £ÅüÃ؏™Ãþà þ ‡™Á¥Á úʜà ÁÅ¡ÉåýÃœÍ ¡ÁýÅۍÁÅþà "‚žÃÍ ©Ä™ÃÃ Áƙ £ÂÂ ‚«ÁÛ¡Á™ÁÅœÁÅϞà  £ÿÁÅ¥ÁœÃ" €þà þÁ©ÁôíœÁÅ ¥ÁÏúÁÏ žÃÂþÁÅ. ˆ Á®Á þÁÅþÂä§Í ˆ¥É þÊþÁÅ €þÁä ¥Á Âý¨ÁÅ ˆ¥Ä ‡žÁŧÁÅ úÉ¡ÁåÁÅϙ €¨ÂÊ ©É¨ÃìÁ¨Â ¡Á™ÁōÁÅþà „ϙñͦÁ §ÁÅ. ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁþÁÅÏúà žÃÃþÁ þÊþÁÅ ©ÉÏýþÊ ©É®Ãò  ÍìüÉý÷ œÁ¨Å¡Áô œÄ³ÂþÁÅ. €ÁÑ™Á ‡¦§÷ ÁϙëÁþ÷ þÁÅÏúà €ÏœÁ úÁ¨ìÂ Â¨Ã ©Á¬ÁÅàþÂä Áƙ ©Á®ÁòϜ úçÁÅ úÉ¥Áý¨Å ¡ÁýÃÛ ÁƧÁÅÖþà „Ϟà ¬ÁÅ¥ÁþÁ. œÁþÁ ©ÁÏýà ¥ÄžÃ ý©Á¨÷ €¬Áà©Áê¬ÁàϏ ©Áõ™Ã±Í¦ „ÏžÃ. œÁþÁ Ářà úɦê ý©Á¨÷ ÃÏžÁŏ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê „ÏžÃ. œÁþÁ úÉ¦ê €ÁÑ™Á ˆ¥Ã úʬÁÅàÏžÍ …ÿÃÏúÁÁ¨þÁÅ. þÁþÁÅä úÁÆ™ÁÂþÊ œÁþÁ úÊœÃþà œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁêþÁÅÏúà œÄ¬Ã úÁýōÁÅÑþÁ ¨Êúà þ裙ÃÏžÃ. €¨Â þ裙ÃþÁ œÁþÁ úÉ©Ã¨Í ¥É¨ÃìÂ ÁŬÁ ÁŬÁÂ "‚Á §Â €þà ‚ϞÁýà þÁÅÏúà ¬ËÁ úʬÁÅàÏýÊ úÁÆ™Á¨ÊžÂ?" €þÂäþÁÅ. "¤Á¦ÁÏ ©Ê¬ÁÅàÏžÃ.." €ÏýÅ ±ÂœÁ ±ÂýÊ ±Â™Á£ÍœÁÅþÁä œÁþÁ þÍýà ¥ÄžÁ þ ‡™Á¥Á úÉ¦ê ©Ê¬Ã ¥ÁƬà "‚«÷.. ¥Á Âý¨Â™Á ©ÁžÁÅâ" €þÁäýÅì þ Ářà úʜà úÁÆ¡Áô™ÁÅ ©Ê¨Ãþà þ þÍýÃ¡Ë ©Ê¬ÁōÁÅþà ¬ËÁ úʳÂþÁÅ. "‹Ê" €þÁäýÅì œÁ¨ …¡ÃÏžÃ. ©ÉÏýþÊ œÁþÁ þÍýà ¥ÄžÁ „þÁä þ ‡™Á¥Á úÊœÃþà œÄ¬Ã œÁþÁÅ úÁÅýÅۍÁÅþà „þÁä ý©Á¨÷ þà ¨ÂÊ³ÂþÁÅ. žÂþÃœÍ œÁþÁ ©ÁÏýà ¥ÄžÁ ¡ÁýÃÛ „þÁä úçÁÅ úÉ¥ÁýþÁÅ ªÁÅ£ëϏ œÁÅ™Ãúà  ý©Á¨÷ €ÁÑ™Á ÃÏžÁ ¡Á™Ê¬Ã œÁþÁ ¤ÁÅü¨ ¥ÄžÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã ¥É¨ÃìÂ ¥ÁÏúÁÏ ©Ë¡Áô þÁ™Ã¡ÃÏúÂþÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

×