ä        WkÃÑ^ŒÌʼnõΩ=∂„`«O——HÍ^Œ∞                ä            (<åÉ’˜ ‰õΩ„~° Kèå@~°¡ˆH ...
Å∞HÍ~°∞.ã¨fiÉèÏ=s`åº „ã‘ÎÅ∞ HÍã¨Î Z‰õΩ¯=QÍ =∂Ï¡_»∞`å~°∞.ZO`« K«Hõ¯QÍ g∞@QÆey`Õ JO`«K«Hõ¯QÍ Ñ¨eˆH g}ÖÏ.    „ã‘ÎÖ’ ÖÏe`åºx...
P"≥∞#∞Oz <Õ#∞ <Õ~°∞Û‰õΩO@∞#fl q+¨Ü«∂Ö’¡ Pã¨H˜Î^•Ü«∞HõOQÍ ã¨ÉèÏ+≤OK«QÆÅQÆ_»O XHõ˜.    WѨÙ_»∞ <Õ#∞ Z=iH˜ Ñ≤ZO ѨOÑ≤<å Hõ...
„ã‘Î`À =∂Ï¡_®Å#fl ѨÙ~°∞+¨µ_ç `«Ç¨Ï`«Ç¨Ï‰#∞ JOÔHÖ’¡ ÖˇH˜¯OKÕ (Ñ≤zÛ) „Ѩܫ∞`«flO`À <≥òZHõ<åq∞H±û QÆ∞iOz PÖ’z¿ãÎ =∞#O ^•^•Ñ¨Ù ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chatting

751 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
751
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chatting

 1. 1. ä WkÃÑ^ŒÌʼnõΩ=∂„`«O——HÍ^Œ∞ ä (<åÉ’˜ ‰õΩ„~° Kèå@~°¡ˆH „Ѩ`ºHõO–H˜~°}ü) Õ „ã‘Î`À =∂Ï¡_®Å#fl ѨÙ~°∞+¨µ_ç `«Ç¨Ï`«Ç¨Ï"≥#∞Hõ P~°x "Õ_ç=ÙOk.^•xflkOK«∞HÀ_®xHÀ,ѨOK«∞HÀ_®xHÀ Kտ㠄Ѩܫ∞`åflÅhfl P"Õ_çx ÃÑOK«∞`«∂<Õ=ÙOÏ~Ú. Wk x~åâ◊‰õΩxã¨$ÊǨωõΩÑ≤zÛHÀáêxH©^•ifÜ«∞_»O Kèåò~°∂"£∞ûÖ’,„ÃÑ·"Õ@∞ KèåòûÖ’ Z‰õΩ¯=QÍ KåÖÏZ‰õΩ¯=QÍ Hõ#|_»∞`«∂=ÙO@∞Ok. W^ŒO`å <≥òÖ’ F¿ãflÇ≤Ï`«∞~åe`À `«~°K«∞=∂Ï¡_»∞`«∂O_»@O=Å¡ <å‰õΩ `≥eã≤Ok.=∞QÆ"åà◊√§ KåÖÏ K≥`«ÎQÍ =∂Ï¡_»`å~°x `«#∞ H˘xflL^•Ç¨Ï~°}Å`À K≥Ñ≤Ê<å #=∞‡ÖËHõáÈÜ«∂#∞.Ѷ≤"Õ∞Öò S_ç`À ÖÏQ∑J~ÚK«∂_»∞ `≥Å∞ã¨∞ÎOk Jx `«#∞ K≥Ñ≤Ê#ѨÙ_»∞ ‰õΩ`«∂ǨÏÅO`ÀPѨx KÕâß#∞.`«#∞ K≥Ñ≤Ê#^•xHõO>Ë KåÖÏ^•~°∞}"≥∞ÿ# Ѩiã≤úu=ÙOk. áÈ~Àfl g∞^Œ J^Œ∞ѨÙÖËx "≥∂A =∂#ã≤HõOQÍ âßs~°HõOQÍ Ñ≤Å¡efl „ã‘Îbfl Ç≤ÏO㨉õΩÖ’#∞KÕ¿ã^èÀ~°}˜x „¿Ñˆ~Ñ≤ã¨∞ÎO^•? J^Õx["≥∞ÿ`Õ Ñ¨Ù~°∞+¨µÖ’¡ âß_ç[O áÈHõ_»efl ÃÑOK«_®xˆH<≥ò^ÀǨÏ^ŒÑ¨_»∞`ÀO^•?? Jã¨Å∞ =∞#O Kèå˜OQ∑Ö’ ZO^Œ∞‰õΩÖÏy<£ J=Ù`«∞<åflO? ã¨~°^•QÍ =∂Ï¡_»∞HÀ_®xH©,Jaè„áêÜ«∂Å∞ K≥ѨÙÊHÀ_®xH© ÉÏǨϺ„ѨѨOK«OÖ’|Ü«∞@ÃÑ@∞ìHÀÖËx xQÆ∂_è»"≥∞ÿ# á¶êO@ã‘Å∞ f~°∞ÛHÀ_®xˆHHõ^•?=∞i Kèå˜OQ∑ ZÖÏ„áê~°OÉèí"≥∞ÿ`ÀOk?Ǩ Üü∞.. Z.Zã.πZÖò. |*ò*ò*ò*ò QÆ∞ÅQÍ=ÙO^• |eã≤O^• ^≥OQÆ∞`å#∞~å hÜ«∞=∞‡ |Å∞áê=∂@Ï¡_»"ÕO>Ë ÅO*Ï——ѨiK«Ü«∞OHÍHõ=ÚO^Õ WÖÍO˜ =∂@ʼnõΩ „Ѩâ◊flʼnõΩ ã¨OÉèÏ+¨}ʼnõΩ Z^Œ∞˜"å~°∞ ZÖÏ iÜ«∂H±ìJ=Ù`å~°∞?ѨK«ÛHÍ"≥∞~°¡ "å_çH˜ Ö’Hõ=∞O`å ѨK«ÛQÍ HõxÑ≤OK«_»=∞O>Ë W^Õ(=∂#ã≤HõѨiѨHõfi`«ÖËx)=∞#‰õΩ„~°"åà◊§O ˆH=ÅO ÃãH±ûHÀã¨"Õ∞ WHõ¯_çH˜ =ã¨∞Î<åfl=ÚHÍ|˜ìWHõ¯_»∞#fl"åà◊§O^Œ~°∂ JO^Œ∞HÀã¨"Õ∞ L<åfl~°x J#∞‰õΩOÏ=ÚWHõ¯_» KåÖÏ=∞Ok P_»¿Ñ~°¡`À=Ù#fl=∞QÆ"åàı§ HÍ=K«∞Û.J~Ú`Õ KåÖÏ =∞Ok ©<Õl P_»Ñ≤Å¡Å∂,ÃÑ^ŒÌP_»"åà◊¥§ ‰õÄ_® WHõ¯_»=Ù<åfl~°∞."åà◊√§‰õÄ_® =∂@Å∞ =∞<ÀÉèÏ"åÅ∞ ѨOK«∞HÀ_®xˆH=ã¨∞Î<åfl~°∞.K«Hõ¯QÍ =∂Ï¡_çOKåÖË HÍx =∂Ï¡_»x =∞#∞+¨µÅ∞ =ÙO_»~°∞.WO^Œ∞‰õΩ P_»"åà◊√§ Jf`«∞
 2. 2. Å∞HÍ~°∞.ã¨fiÉèÏ=s`åº „ã‘ÎÅ∞ HÍã¨Î Z‰õΩ¯=QÍ =∂Ï¡_»∞`å~°∞.ZO`« K«Hõ¯QÍ g∞@QÆey`Õ JO`«K«Hõ¯QÍ Ñ¨eˆH g}ÖÏ. „ã‘ÎÖ’ ÖÏe`åºxfl QÆ∞iÎOK«ÖËx "≥·Ñ¶¨Åº"Õ∞ =∞QÆ Kèå@~°¡Ö’ Z‰õΩ¯=QÍ Hõ#|_»∞`ÀOk.U=∂„`«O ѨiK«Ü«∞OÖËx =ºH˜Î h¿Ñˆ~O˜ =∞QÍ P_® Tˆ~O˜ Ѩ_»∞‰õΩO^• ~å JO>Ë U=∞x+≤ÔH·<åz„Ô~`«∞ΉõΩ~å^•? ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ =∞Oz *’H±`À =∞Oz =∂@`À ã¨OÉèÏ+¨}g∞^Œ ‰õΩ`«∂ǨÏÅO ÃÑOKÕ „ÃÑ·"Õò"≥∞¿ã*òѨOÑ≤#ѨÙ_»∞ U^À XHõ „Ѩuã¨ÊO^Œ# ~åHõáÈ^Œ∞ <Õ#∞ XHõѶ‘"Õ∞ÖòH˜ KåÖÏ ™ê~°∞¡ Ǩ Üü∞K≥áêÊ#∞.iÃÑ·¡ÖË^Œ∞.XHõ~ÀA ÉÏQÆ∞<åfl~å J~Ú`Õ<Õ#∞ q#flk J|^ŒÌ=∂ —— Jx Ñ≤Z"£∞ ѨOáê#∞.HÍ¿ãѨ˜H˜ UOq<åfl=Ó —— J#fl„Ѩâ◊fl <å‰õΩ iÃÑ·¡QÍ =zÛOk.g∞~°∞ =∞QÆ J~Ú`Õ ã¨OHÀK«OÖˉõΩO_® K≥Ñ≤ÊLO_Õ"å_çx.ѨiK«Ü«∞OÖËx P_»"åi`À D „Ѩâ◊fl‰õΩP#û~üKÕÜ«∞_»O KåÖÏ W|ƒOk.=^Œ∞Ì =kÖËÜ«∞O_ç Ñ‘¡*ò——Jx "≥∞¿ã*òѨOáê#∞ѨiK«Ü«∞O ÖËHõáÈ=_»O UO˜ KåÖÏ ~ÀAÅ∞QÍ ~ÀE <å ‰õΩâ◊ÅO J_»∞QÆ∞`«∞<åfl=ÙQÍ,UOq<åfl"À K≥ѨÓÊ—— JOk.XÔH K≥|∞`å#∞ J~Ú`Õ g∞‰õΩ HÀѨO =¿ãÎ Pq+¨Ü«∞O K≥¿ÑÊã≤ "≥o§Oá⁄O_ç.WHõ P=∂@ =∞m§Z=i^ŒQÆæ~å J##∞——J<åfl#∞UOÖË^Œ∞ P_»"åà◊√§ ã¨Ç¨Ï[OQÍ<Õ =∞QÆ"åà◊§HõO>Ë Z‰õΩ¯==∂Ï¡_»`å~°∞ ZO^Œ∞HõO>Ë =∞QÍà◊§H˜Ô~O_Õ ÃÑ^Œ=ÙÖˇ·`Õ P_»"åà◊§H˜ Ô~O_»∞[`«Å ÃÑ^Œ=ÙÅ∞=ÙOÏ~Ú HÍ|˜ì. g∞ˆ~"≥∂ Jã¨Å∞=∂Ï¡_»~°∞ WO^Œ∞=Å¡ <Õ#∞ q#flk J|^ŒÌ"≥∞ÿ<å J~Ú=ÙO_®e g∞~°∞ =∞QÆ"å_≥·<å J~ÚLO_®e—— Jx "≥∞¿ã*ò ѨOáê#∞ H˘kÌ Hõ∆}ÏÅ `«~°∞"å`« W_çÜ«∞ò Jh P`«~°∞"å`« Z„~°˜"≥ÚǨÏO ÉÁ=∞‡ iÃÑ·¡Å∞QÍ=KåÛ~Ú. ™ês—— K≥áêÊ#∞ XˆH g∞ JÉσ~ÚÅ |∞„~°Ö’ Ô~O_À[`« ÃÑ^Œ=ÙÖË `«Ñ¨Ê Ug∞ LO_»"åJx Ãã·‡Öòû`À—— J_çyOk. P`«~°∞"å`« ã¨OÉèÏ+¨}Ö’¡ P"≥∞<å‰õΩ Q˘Ñ¨Ê¿ãflÇ≤Ï`«∞~åÅ~ÚºOk.Z<Àfl JO`«~°OyHõq+¨Ü«∂Å∞ Pf‡Ü«∞OQÍ =∂Ï¡_»∞‰õΩOÏ=Ú ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛
 3. 3. P"≥∞#∞Oz <Õ#∞ <Õ~°∞Û‰õΩO@∞#fl q+¨Ü«∂Ö’¡ Pã¨H˜Î^•Ü«∞HõOQÍ ã¨ÉèÏ+≤OK«QÆÅQÆ_»O XHõ˜. WѨÙ_»∞ <Õ#∞ Z=iH˜ Ñ≤ZO ѨOÑ≤<å Hõhã¨O ar <À ™ês ɡ· WÖÏO˜ ã¨=∂^è•#O U^ÀXHõ˜ `«Ñ¨ÊHõ=ã¨∞ÎOk.W^ŒÌÔ~·`Õ g∞~°∞ `≥Å∞QÆ∞ Ǩ ò ™ÈÎs Ô~·@~ü H˜~°}Ë<å ( <Õ#∞ Z‰õΩ¯=QÍ `≥Å∞QÆ∞~°∂"£∞ûÖ’<Õ =ÙOÏ#∞) Jx‰õÄ_® J_çQÍ~°∞<Õ#∞ K≥Ñ≤ÊO^Õ "Õ^Œ=∞x <å "å^Œ#HÍ^Œ∞<À~°∞ =∞Oz^≥·`Õ T~°∞ `«Ñ¨ÊHõ=∞Oz^Õ J=Ù`«∞Ok.Kèå˜OQ∑ ã≤¯Öòû,HÍ¡i© WO„ѨÓ"£ KÕã¨∞HÀQÆey`Õ<≥òÖ’ =∞Oz ¿ãflÇ≤Ï`«∞efl ã¨OáêkOK«∞HÀ=K«∞ÛK≥`«Î „Ѩâ◊flÅ∂ ÉÏ^èŒÃÑ>Ëì |∂`«∞Å∞ =∂#∞‰õΩO>Ë––––ѨiK«Ü«∂Å∞ ÃÑiQÍHõ =∂@Ö’¡ ÉèÏ"å"ÕâßÖ’¡ ÉèÏ"À^ÕfiQÍÖ’¡ "åi`À<Õ |∂`«∞ÅÖ’`«∞Å∞‰õÄ_®K«∂_»=K«∞Û.Wk <åz#fl J#∞Éèí=O‰õÄ_®=ºH˜ÎQÆ`« q=~åÅ∞HÀã¨O Ѩ^Õ Ñ¨^Õ „ѨtflOK«_»O ã¨=∂^è•#O W=fiHõáÈ`Õ Jã¨Ç¨Ïº"≥∞ÿ# |∂`«∞Å∞u@ì_»O KåÖÏ^•~°∞}OKåÖÏ=∞Ok nxg∞^Œ ^Œ$+≤ìÃÑ@ìÖËHõáÈ=_»O=ÖË¡ Kèå˜OQ∑ x„+¨ÊÜ≥∂[#"≥∞ÿ Z=~°∂ =∂Ï¡_»@OÖË^Œx x~åâ◊QÍ ÖÏQÍѶπ J~ÚáÈHõ`«Ñ¨Ê_»OÖË^Õ"≥∂ JxÑ≤™ÈÎOk.HÍã¨Î F~°∞Ê,=∂Ï¡_»@OÖ’ HÍã¨Î<Õ~°∞Ê K«∂Ñ≤OK«QÆey`Õ =∞#O <≥òÖ’ WO˜"Õ∞ò Ѷ≤"Õ∞Öò „ÃѶO_£ûxã¨OáêkOK«∞HÀ=_»O J™ê^茺"Õ∞g∞HÍ^Œ∞ J_»Öòìû ~°∂"£∞û H˜ ã¨O|OkOz KÕ`«QÍx ã¨OÉèÏ+¨}Å`À ZO^Œ~°∞ >ˇÿ"£∞"Õãπìû KÕã¨∞‰õΩO@∞<åfl~°∞ Jx PÖ’zOz#ѨÙ_»∞ ZHõ¯_À K«kq# ÖˇHõ¯Å∞ QÆ∞~°∞Î=KåÛ~Ú Ü«∂Ǩ˙ Ö’ 20 HÀ@¡ S_çÅ∞ =Ù<åfl~Ú.ã¨QÆ@∞# XH˘¯iH© S^Õã≤ =Ù<åflÜ«∞#∞‰õΩ<åfl4HÀ@¡‰=∞OkH˜ÃÑ·QÍ =º‰õΩÎÅ∞ D "ÕkHõg∞^Œ∞<åfl~°∞.giÖ’Hõã‘#O HÀ˜=∞O^≥·<å Kèåò~°∂"£∞ûÖ’H˜J_»áê^Œ_»áê J~Ú<å "≥à◊√`«∂<Õ=ÙOÏ~°∞.giÖ’<Õ g∞~°∂ <Õ#∂ =∞#=¸ =Ù<åflO."Õ_çx ѨOK«∞HÀ=_®xHÀ kOK«∞HÀ=_®xHÀ ÃÑOK«∞HÀ_®xHÀ¿ãfiKè«ÛQÍ=∂Ï¡_»∞HÀ=_»O =∞#O D ~°∂=ÚÖ’¡ KÕ¿ã =ÚYº"≥∞ÿ# Ѩx. <å‰õΩ QÆ∞~°∞Î#flO`«=~°‰õÄ "å~°ÎѨ„uHõÖ’¡ =zÛ# q=~åefl|˜ì "≥Ú`«ÎO 1800HÀ@¡~°∂áêÜ«∞ÅWO@ÔÔ~flò "åi¬Hõ @~Àfl=~üÖ’ 13 âß`«O "Õ_ç——q+¨Ü«∂Åg∞^Õ =ÙOk.áÈ~Àfl¿ÑÃã·@¡ =∞#∞QÆ_®qã¨Î~°}Å`À<Õ "≥Ú`«ÎO WO@Ô~flò "åºáê~°"Õ∞ =Ú_ç Ѩ_ç =ÙO^ŒO>Ë Pâ◊Û~°ºOÖË^Œ∞. 20 HÀ@¡S_çÅ∞ =Ù#flÜ«∂Ǩ˙ |bÜ«∞`«#∞ WO@Ô~flò#∞Oz "Õ~°∞ KÕã≤ K«∂_»@O, ѨHõ¯#ÃÑ@ì_»O Z=iH©™ê^茺OHÍ^Œ∞.JOÔHÅ∞ PiúHÍOâßÅ#∞ K≥ѨÊ_®xH˜ <≥#∞ Wk ~åÜ«∞ÖË^Œ∞.
 4. 4. „ã‘Î`À =∂Ï¡_®Å#fl ѨÙ~°∞+¨µ_ç `«Ç¨Ï`«Ç¨Ï‰#∞ JOÔHÖ’¡ ÖˇH˜¯OKÕ (Ñ≤zÛ) „Ѩܫ∞`«flO`À <≥òZHõ<åq∞H±û QÆ∞iOz PÖ’z¿ãÎ =∞#O ^•^•Ñ¨Ù 100 HÀ@¡~°∂áêÅÜ«∞Å "Õ_çx WHõ¯_» |Ïfi_®KÕã¨∞Î<åfl=∞#fl=∂@.D Ñ≤zÛ ÖˇHõ¯#∞ =kÖËÜ«∞O_ç. –––q+¨Ü«∞——Ѩi*Ï˝#O=Ù#fl ÃÑ^ŒÌJ#∞Éèí=A˝Öˇ·#ÉÁÉσ"≥OHõ@~°=∞}Å∂,HÍ=∞âß„ã¨∞ÎÅ∂ZÖÏÔQ·<å =∂@–ÖÏ_Õã¨∞HÀQÆÅ~°∞. ––––=Ú‰õΩ¯g∞^Œ DQÆ"åe`Õ `«∞áêH˜QÆ∞O_»∞ ¿ÑÅÛHõO_ÀÜü∞ JO@∂ #=Ùfi`«∂<Õ `åωõΩÅ∞Hõ@ìQÆÅ (Pq_»JÖÏ Hõ@ì_»O<åˆH=∂„`«=¸W+¨ìOÖË^ŒO>Ë Jk"Õˆ~ã¨OQÆu) ‰õΩ=∂iQÍi ÖÏO˜_≥·#"Õ∞ò ™êÊO>ËxÜ«∞© =∞#‰õΩ J|∞ƒ`«∞O^Œ#∞HÀ=_»O [iˆQѨ<ÕHÍ^Œ∞(Jaè#Okã¨∂Î Pq_»‰õΩF"Õ∞¿ã*ò ѨOáêÅx =Ù<åfl ^•xfl ‰õÄ_® _è»=∂Ňx ¿ÑÖËÛ™êΈ~"≥∂#x ÉèíÜ«∞O) J~Ú<å Kå˜OQ∑ã≤¯Öòû HÍã¨Î "≥∞~°∞QÆ∞Ѩ~°K«∞‰õΩO>Ë–– âß„ã≤ÎQÍi‰õΩ#fl@∞ì _»[#¡Ö’HÍHõáÈ~Ú<å =∞# Öˇ"≥Ö’¡ =∞#=¸ =ÚQÆ∞æ~°∞ #Å∞QÆ∞~°∞ ¿ãflÇ≤Ï`«∞~åà◊§#∞ <≥òÖ’QÆ_çOK«∞HÀQÆÅ∞QÆ∞`åOHÍ^ŒOÏ~å ???????????????????????????????????????????––––––––––––– H˜~°}üB >ˇÿÑπKÕã≤O^ŒO`å K«^Œ∞=Ù‰õΩ<åflHõ<Õ#∞ HÍ¡ãπÑ‘‰õΩ`«∞<åfl<å J#fl J#∞=∂#O‰õÄ_®=zÛOkáê~î°O K≥áêÎÅ#fl Pã¨HõÎ=∂@ ZÖÏ=Ù<åfl JO^Œ∞‰õΩ `«y#*Ï˝#O =∂„`«O <å‰õΩ YzÛ`«OQÍ ÖË^Œ∞D =∂@Åhfl‰õÄ_® >ˇÿ"£∞áêãπ Kèå˜OˆQ J#∞‰õΩx =kÖËÜ«∞O_çɡ· ˜Öò=ÙÜü∞ g∞ò <≥H±ûì paramour_n@yahoo.com

×