Cuckold

2,550 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cuckold

  1. 1. Cuckold by laila_t35@yahoo.co.in ¥Á ©§à ¡Ê§ÁÅ ªÄëþé¬Á§Â©÷, ©Á¦Á¬ÁÅ «ÁÅ¥Á§Áŏ 48 ¬ÁÏ©ÁœÁð§Â¨Å. ú¨ ŸÁþÁ©ÁÏœÁÅ™ÁÅ, Á©Á§Áä¥ÉÏý÷ ÂÏýÂëÁÛ§÷, €ÿÁύ§Ã, œÁþÁÅ œÁ¨ÅúÁōÁÅÏýÊ ü§ÁÁþÃžÊ¥Ä ¨ÊžÁþà €ÿÁύ§ÁÏ. þÁþÁÅä ¡Êë¥ÁÂþÊ úÁƬÁōÁÅþÊ ©Â™ÁÅ ÂþÄ ¥Á ©§Íà ™Á£Åç úÁƳÁ, €ÏœÂ ™Á£Åç ¥Á¦ÁÏ €¦±Í¦ÏžÃ. ¡Êë¥Á ÂþÁŧ¨Š¨Ê©Áô, ¯Á›Ï œÄ§ÃÁ ¨ÊžÁÅ. ¦Ê ¡ÁžÃ §ÍüŨÍ ¡ÁžÃÿÊþÁÅ §ÍüŨÍ ¥ÄžÁ ‡ÃÑþÂ, œÁþÁÅ ¬ÁÅŽÏ ±ÌÏžÁÂþÊ €ýÅ œÃ§ÃÃ ¡Á™ÁōÁÅÏý™ÁÅ. þÁÅ þÁúÃÖÏžÂ, ©ÁúÂÖþ ¨ÊžÂ Áƙ €™ÃÊ €©Á¬Á§ÁÏ ¨ÊžÁþÁäýÅì.  ¡Áþà úʬÁÅàþÁä ÌžÃâ ¯Á›Â¨þÁä ¬ÁϜͫÁϏ „Ï™ÁþóÂà™Â €ÏýÊ ‡©Á§Í ŠÁ ™Á¥Áþëà ¡Ê§ÁÅ œÁ¡Ã¬ÁÆà úʳÂà™ÁÅ. þÁÅ žÂþÃœÍ ¦ÁþÁ ¥ÄžÁ žÊí«ÁÏ ¡É§ÃÃ±ÍœÁÅÏžÃ. ¦ÁþÁÃ ±ÌÁ§ÁÅ €›ú¨þáóÍàÏžÃ, Âþà ˆ¥Ã ¨Â¤ÁÏ. §ÁÅ £É™ÁÆëϬ÷ ™ÁÆ¡Éì÷ð £ÏÁ®Â¨Í ŠÁѧÃàþÊ!! €£Âç¦þà Áƙ öÁ¬ÁÛ¨÷ ¨Í ¡ÉýÃÛ ‚Ïý§Äé™Ã¦Áý÷ úÁžÃ©Ã¬ÁÅàþÂäÏ Â§Ìå§Êý÷ Â¨ÊüèÍ. ¡Áþé®ÁÅò œÁ¡Áå ‡©Á§ÃœÍþÁÆ ¥Á ÂýÂì™Á¨ÊþÁÅ. €ÏžÁōÁþà Áì£Åç¨Å, ¡ÊÂý¨Å ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ. „þÁä §ÉÏ™ÁÅ Â§Áì¨Í ‡ÁÑ™ÃÍ œÃ§ÁŏÁÅœÁÆ „Ï™ÁýÏ ³Í«Á¨÷ ¬Á§Äí¬÷ €þÍ ¨ÊÁ ¥Áÿî ¥ÁÏ™Á¨Ã €þÍ, þÁúÃÖþ ¨ÊÁ±Í¦þÂ. ‚ÏœÁÄ þ ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ úɦÁê¨ÊžÁÅ ÁžÁÆ.. ³Â§Ä.. þ ¡Ê§ÁÅ ¤ÂÁê ¨¯Ãé. ©Á¦Á¬ÁÅ 42. úÉ¡ÁåÁÆ™ÁžÁÅ ÂþÄ ú¨ ¥ÁÏúà ú¦Á. €žÃ úÁÆ¬Ê ¥Á ©§ÁÅ ¡É®Ãò úʬÁōÁÅþÂä§ÁÅ þÁþÁÅä. ¡É®Ãò €¦ €£Âç¦ ‡žÃÊ¬Á§ÃÃ ¬ÁÿÁü¬ÃžÁâϏ ÌžÃâÂ ¨Â©ÉÂÑþÁÅ. K.R.©Ãü¦Á €ÏœÁ ÂÁ±Í¦þÂ, ‚¡Áåýà ¬ÃþÃ¥Á Â¨Í œÁ¨Ãì ±ÂœÁë¨Å ©Ê¬ÁÅàþÁä ©Â§ÃÊ¥Á ÂœÁëÏ œÄ¬Ã±ÍþÁÅ. þÊþÁÅ §Í™÷ ¥ÄžÁ ©É®ÁÅàÏýÊ, ú¨ ¥ÁϞà ¥ÁÁ©Â®ÁÅò ©ÉþÁÃÑ œÃ§ÃÃ úÁƳÂà§ÁÅ. ýÂë¢Ã÷ ¬ÃÁä¨÷ žÁÁÓ§Á Â§ÁÅ ¡ÃœÊ, ¡ÁÁÑþÊ ¬ÁÆÑý§÷ ©Â®ÁÅò ©ÁϏÁÅþà þ üÉý÷ ¨ÍÃ úÁƳÂà§ÁÅ. €ÏœÁ¥ÁϞà ¥ÁÂ®ÁÅò þÁþÁÅä þͧÁÅ ©É®Áò¡ÉýÅۍÁÅþà úÁƬÁÅàÏýÊ, þ ¤Á§Áà ¥Á ÂœÁëÏ ¡ÁýÃÛÏúÁōͩÁýÏ ¨ÊžÁÅ. €ÏžÁÅÊ þÁÅ ¦ÁþÁ ¥ÄžÁ žÊí«ÁÏ ¡É§ÃÃ±ÍœÁÅÏžÃ. ÃýÄÛ ±Â§ÄÛ¬÷ ¨Í ¥Á ÂýÂì™Ê £ÆœÁÅ ü͍÷ð ©ÃÏýÆ „ÏýÊ þÁÅ Á¬ÉÃѱ͜ÁÅÏžÃ. ˆ¥Ã úɦÁ Âê¨Í œÉ¨Ã¦Áþà ¬ÃáœÃ. ‚ÏœÁ ¬Ãà, €ÏœÁ¬ÁÆà ©Áôϙà ‡©Á™ÃœÍ ¡Á™ÃœÊ ©Â™ÃœÍ œÃ§ÁÁ¨ÊþÁÅ. ¦ÁþÁÃ œÉ¨Ã¬Êà úÁϡʳÂà™ÁÅ. ƒ ¥ÁŸÁê ˆžÍ ¡ÉžÁ⠍ÂÏýÂë÷Û ¡Áþà úʬà ú¨ ™Á£ÌçúÃÖÏžÃ. £Âì÷ €Ï™÷ ©Ëý÷ ÁÆ™Â. ‚ÏýÍìþÊ ¥ÁÏúÁÏ ¨Í „þÁä £ÂÁÅð¨Í žÂúʧÁÅ ¥Á ©§ÁÅ. €ÏœÁ ™Á£Åç ‚ÏýÍì ¡ÉýÅۍÁÅþÊ ¬Á§ÃÃ ¦ÁþÁÃPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  2. 2. Áƙ ÌžÃâÂ ¤Á¦ÁÏ ¡É§ÃÃϞʥÉÂ. ‚ÏýÄ ¡ÁýÅÛþÊ „ÏýÅþÂä§ÁÅ. ¤Á¦Á¡Á™ÁÅœÁÅþÁäýÅìÂþÊ ü§ÃÃÏžÃ. ¥Á  ‚ÏýÍÃ, ¢Ä¬ÁōÃ, ²ÂÁÛ§Ä, ©Á§÷Ñ ¬Ëý÷ð, £ÂëÏú芀þÃäýÄ ¥ÄžÂ ŠÊ³Â§Ã ‚þ÷ ÁÏ ý÷ð §Ë™÷ ü§ÃÃÏžÃ. ¦ÁþÁ €¡ÁåýÍà ‚ÏýÍìþÊ „þÂä§ÁÅ. ¦ÁþÁ ú¨ ¤Á¦Á¡Á™Â ݧÁÅ. ‚ÏýÍà ©ÁúÃÖþÁ ¢Ä¬Á§÷ð ¨Í ‚žÁâ§ÁÅ ³ÌžÁ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ§ÁÅ. ¥ÃÁœÂ©Â§ÁϜ žÃ¬ÃÛë£Æêý÷ €¦±Í¦Á §ÁÅ. ‚ÏýÍì ¡Áþé®ÁòÏžÁ§ÃþÄ ¡ÁÏ¡ÃÏúʳ§ÁÅ. ¥Á¥Áé¨þà ‚žÁâ§Ãþà  ¢Ä¬Á§÷ð ÁƧÍÖ¡ÊýÃÛ ‚Ïý§ÁÆíê úʬÃþÁýÅì úʳ§ÁÅ. ÌžÃâ¬Ê¡ÁýÍà ‚žÁâ§Ãþà úÉ§Í ÁžÃ¨ÍÃ œÄ¬ÁōÁÅ ©É®Âò§ÁÅ. ©ÁúÃÖþÁ €œÁþÁÅ, œÁþÁ ¡Ê§ÁÅ §Á¥Á›, þÁþÁÅä ¡ÁýÅۍÁÅþà ¥Á  £É™ÁÆëÏ ¨ÍÃ ©É®Âò™ÁÅ. þÊþÁÅ ˆžÍ úÉ¡Áå£ÍœÁÆ „ÏýÊ ¥Ä§ÁÅ þ žÂ§ÃÃ €™ÁÝϨÊϙà €ÏýÊ þÊþÁÅ ©É®Ãò ¥ÁýÏ ©Ê¬ÁōÁÅþà ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ ÁƧÁÅÖþÂäþÁÅ. €œÁþÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ ¥Á  Â™Éëü÷ £Ä§ÁÅ©Â ‹¡Éþ÷ úʬà €ÏžÁÅ¨Í þ þÁÁ¨þÄä œÄ¬Ã ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. «ÁÅ¥Á §ÁÅ €¦žÁÅ ¨¯Á¨ Â«÷ œÄ¬ÃÁƙ ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. þÊþÁÅ ˆ™ÁÅ¡Áô ¬Áí§ÁÏœÍ ©É®Ãò §Á¥Á› þà £ëœÃ¥Á¨Â™ÁÅœÁÆ Â®ÁÅò ¡ÁýÅۍÁÅþÂäþÁÅ. ¥Ä§Ê Â±Â™Áϙà €þÃ. þÊþÁÅ œÁþÁ ¥ÉÅÿÁϨ͍à úÁƬÁÆà „ÏýÊ, œÁþÁ ¥ÉÅÿÁÏ ¥ÄžÁ úçÁÅþÁ©Áôí ÁþÁ¡Á™ÃÏžÃ. ¥É¨ÃìÂ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ©ÁϏà "€¨ÂÊ ¨ÊþÁÅ©Áôí ¥ÁÅÏžÁÅ" €þà þ §ÉÏ™ÁÅ ¤ÁÅü¨þà ¡ÁýÅۍÁÅþà ©Ê®ÁòœÍ þ §ÉÏ™ÁÆ ¬Á®Áòþà þ̍ÁÅÑœÁÆ ¨Ê±Â™ÁÅ. €¡Áôå™ÁÅ úÁƬÁōÁÅþÂäþÁÅ, þ ‡žÁ ¥ÄžÁ ¡Ëý ¨ÊžÁþÃ. Á£ÅÁÅÑþÁ ¬Á§ÁÅâÍ£ÍœÊ þÁ©Ãí "¡Á§ÊìžÁŨÊ, €¨Â „Ï™ÁþÄ" €þÂä™ÁÅ þèÅÖþÁä þÁþÁÅä žÁÁÓ§ÁÃ ¨ÂÍѣ͜Ê.. "œÁ¡ÁåÏ™Ã.. þÊþÁÅ ¡É®Ãò €¦þÁžÂþÃä. ¦ÁþÁÃ €þÂê¦ÁÏ úɦÁê¨ÊþÁÅ" €þÂäþÁÅ. žÂþÍà §Á¥Á› þÁ©Ãí "‚ÁÑ™Ê „Ï™ÁÅ" €þà ©É®Ãò §ÉÏ™Í ÁŧÁë ¢Ä¬Á§Ãä, ¥Á ©§Ãþà Áƙ ¥Á  £É™ÁÆë¥ÁŨ͍à ¡Ã¨ÃúÃ, ©Â®ÁÅò úÁƬÁÆà „Ï™ÁÂþÊ, þ ¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã, œÁþÁ©Ë¡Áô ¨ÂÁÅÑþÃ.. "¥Ä ¤Â§Áêþà ¡Á§ÁðþÁ¨÷ Â ©Ãú§ÃÏú¨Ã. ¥ÄÊ¥ÁþÂä €¤ÁêÏœÁ§Á¥Á Â?" €þà €™ÃÂ™ÁÅ. ¥Á ©§à þÍý ¥Á Âý §Â¨ÊžÁÅ. "€þÁōÁÅþÂäþÁÅ ¥ÄÊ¥Ä €¤ÁêÏœÁ§ÁÏ „Ï™ÁžÁþÃ. ¥ÁŸÁê ¥ÁŸÁê¨Í ¥Á ʥËþ Â©Á¨¬Ã ©Á¬Êà €™ÁŏÁŜ¥ÁÅ. £ÏžÍ£¬ÁÅà úʦÏúÁÏ™Ã. ¥Ä§ÁÅ ‚Á  ÁžÃ¨ÍÃ ©É®Áòϙà " €þÂä™ÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ. þ ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ œÁ¨©ÁÏúÁōÁÅþà §ÉÏ™Í ¢Ä¬Á§ÁÅœÍ ©É®Ãò±Í¦Á ™ÁÅ £¦ÁýÃ. þÊþÁÅ €¨ÂÊ þèÅÖþÂäþÁÅ. "‚Á ¥ÁþÁ¨Ãä ‡©Áí§ÁÆ ™Ã¬ÁÛ§÷ç úɦÁê§ÁÅ. þÁÅ©Éí®Ãò þÄýŏ œÁ¦Á §Á¦ê ƒ þÁÁ¨þÄä ¡ÉýÅۍÁÅþçÂ" €þà ©É®Ãò ©Ã¨Â¬ÁϏ ¥Á  £É™÷ ¥ÄžÁ ¡Á™ÁōÁÅþÂä™ÁÅ. þÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ ¤Á¦ÁÏ ÂþÄ, ¬ÃÁÅÓ ÂþÄ ˆ¥Ä €þáÃÏúÁ¨ÊžÁÅ. ¬Á§ÃÁžÂ þ ¥ÉŏÁřÍà ¬Á§Á¦þÁ ÁÅ›±Â ˜ÁÏ €©ÁôœÁÅϞà €þà £ÂœÁÆëϨ͍à ©É®Ãò ³ÂäþÁÏ úʬà ŠÁ ©Ëý÷ þ˨ɍ÷ð úħÁ ÁýÅۍÁÅþÃ, ¬Äì©Éì¬÷ üÉý÷ œÌ™ÁōÁÅÑþÃ,  úħÁ ¥ÄžÁ ¬ÁÆý÷ €©ÁÁ±Í¦þ €þÃä þÁÁ¨Å ¡ÉýÅۍÁÅþÂäþÁÅ. ©ÁÏýà ¥ÄžÁPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  3. 3. «ÁÅ¥Á §ÁÅ 70 œÁŨ¨ £ÏÂ§ÁÏ „ϞʥÉÂ. ¥ÁÏúà ¬ÉÏý÷ ©Ê¬ÁōÁÅþà ©ÁúÃÖ €œÁþà ‡žÁŧÁŏ þèÅÖþÂäþÁÅ. €œÁÂ™ÁÅ ¨Êúà þèÅÖþà þÁþÁÅä úÁƬà "©Â©÷ ‡ÏœÁ €ÏžÁϏ „þÂä©Ê.." €ÏýÅ þÁþÁÅä œÁþÁ©Ë¡ÁôÁÅ ¨ÂÁÅÑþÂä™ÁÅ. €œÁþÁÅ þ ¡ÉžÂ¨Å €ÏžÁÅÍ£ÍœÊ þÊþÁÅ ¡ÉžÁ©Áô¨Å ©Ã¡Ãå €œÁþÍà ¡Á õ§ÃàÂ ¬ÁÿÁÁ§ÃÏúÂþÁÅ. þ £ÅÁÓ¨ ¥ÄžÂ, ¥É™Á ¥ÄžÂ ÁþÁŧɡÁå¨ ¥ÄžÂ, ¥ÁōÁÅÑ ¥ÄžÂ, ¥É™Á ÃϞ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡É™ÁÅœÁÆ ÃÏžÁÃ žÃÁ™ÂþÍà ‚£çϞÏ „ÏžÁþà ¡Ëý ¨ÂÊ¬Ã ‡žÁ ¥ÄžÁ Áƙ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡ÉýÃÛ, üÉý÷ ÃÏžÁÃ žÃÃ þ ±ÌýÛ ¥ÄžÁ ¨ÍœÁ¦þÁ £Ì™ÁÅ Ý ¥ÄžÁ Áƙ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. þÁÅ €ÏœÁ ¡ÃúÉ֍ÃÑÏúʨ ²Í§÷ ¡Êì ƒ ¥ÁŸÁê¨Í ¥Á ©§ÁÅ ‡¡Áôå™ÁÆ úɦÁê¨ÊžÁÅ. €ÏžÁÅÊ €œÁþÍà ¡Áõ§Ãà ¬ÁÿÁÂ§ÁÏ €ÏžÃÏú¨þà €œÁþà œÁ¨ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã þ ¡Ä ˜Á¤ÁƥÍà €œÁþà œÁ¨þà ÿÁœÁÅàÁÅþÂäþÁÅ. ¥É¨ÃìÂ €œÁþÁÅ þ £Ì™ÁŠݍÃÏžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã ¨ÏÂ¨ÍÃ žÁƧÃÖ ÃœÁÃœÁ¨Å ¡É™ÁÅœÁÆ, þ ÁÅúÃÖ®ÁÅò ¨ÂÊ³Â™ÁÅ. þÁÅ  ÃœÁÃœÁ¨Ã úÃþÁäÂ þÁ©Áôí ©ÁúÃÖÏžÃ. ‚¡Áôå™ÁÅ þÊþÁÅ ¬Äì©Éì¬÷ üÉý÷, ¬Ã¨÷Ñ ¨ÏÂ¨Í ¥Á ÂœÁë¥Ê „þÂäþÁÅ. €œÁþÁÅ ¡É™ÁÅœÁÅþÁä ¥ÁÅžÁÅ⨍à ‚ύÁ þÊþÁÅ œÁýÅۍͨʍÁ €œÁþà £É¨÷Û ©Ã¡Ãå, «Á§÷Û £¦ÁýÃ ¨ÂÊ¬Ã, ¥É¨ÃìÂ £ÌœÂà¨Å ©Ã¡ÁôåœÁÆ „ÏýÊ €œÁþà ÁÅϙɨ ¥ÄžÁ þÁ¨ìýà €™Á©Ã¨ÂÏýÄ üÅýÅÛ ÁþÁ¡Á™ÃÏžÃ. ¥Á ©§Íà ©ÁÏýà ¥ÄžÁ €ÏœÁ üÅýÅÛ ¨ÊžÁÅ. ú̍ÂÑ ©Ã¡Êå¬Á§ÃÃ þ úÉ¦ê ¡ÁýÅۍÁÅþà œÁþÁ €Ï™Á§Êí¦Á§÷ ¥ÄžÁ ¡ÉýÂÛžÁÅ. €ÁÑ™Á œÁþÁ €ÏÁÏ ú¨ ¡ÉžÁâÂ „£Ãç±Í¦ „ÏžÃ. ¬ÁŜ§ÁϏ ™Âë¦Á§÷ ¥ÄžÁ þÁÅÏ™Ê ¥É¨ÃìÂ ¬Á©Á§ÁžÄ³ÂþÁÅ. ‚Á €œÁþà þÁÏžÂþÍà ÿÁžÁÅâ¨Å ¨Ê©Áô. þÁþÁÅä žÁÁÓ§ÁÃ ¨ÂÁÅÑþÂä™ÁÅ. þÊþÁÅ úÊœÁŨŠ¥ÄžÁÉœÃà œÁ¨ ©ÉþÁÃÑ ©Â¨ÊÖ ¬Á§ÃÃ €œÁþÍà þ Äìþ÷ «Ê©Éþ÷ úÁύÁ¨Å þÍýÞÁÁÓ§ÁÁÅ €ÏžÂ¦. ¬Á™Éþ÷ Â €œÁþÁÅ þ úÁύÁ¨þÃ, ¤ÁÅü¨¥ÄžÁ, ¡ËÉžÁ ¥ÄžÂ ¥ÁÅžÁÅ⨠©Á§Á ïÏ ÁŧáÃÏú™ÁÅ. þ ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ œÁ¡Áå €ÏœÁ©Á§ÁÁÅ ‡©Á§ÃœÍþÁÆ þÊþÁÅ Á™Á¡Á¨ÊžÁÅ. ‡þÍä XXX CD¨Å úÁƳÂþÁÅ. Á¨¨Å ÁþÁäþÁÅ. ²ÂÏý¬Ä¬÷ €þÁŤÁ©ÃÏúÂþÁÅ ÂþÄ ‚¨Â ‚ÏÍ ¥ÁÂ™ÃœÍ Á™ÁÅ¡ÁôœÂþÁþà Á¨¨Í Áƙ …ÿÃÏúÁ¨ÊžÁÅ. €žÃÁƙ ¥ÉŏÁřà €þÁÅ¥ÁœÃ, ¬Á¥ÁéœÃœÍ. þÁÅ ‡ÁÑ™Á¨Êþà €þÁŤÁÆœÁÅ¨Í ±ÌÏžÂþÁÅ. €¡Áôå™ÁÅ €œÁþÃä ‚ÏÍ³Â§Ã žÁÁÓ§ÁÂ úÁƬÊþÁÅ. ¥Á§Ä €ÏœÁ ©ÃÂ§ÁϏ ˆ¥Ä ¨Ê™ÁÅ. ¥ÁþëÃ. ¥ÁÂ™ÁÅ €ÏýÊ ©Ä™ÁÅ €þáÃÏúʨ „þÂä™ÁÅ. þÁÅ €þáÃÏúÃÏžÃ, ©ÁëœÁÏ úÉ™ÂÝ ¢Á¨ÃœÁÏ žÁÂѨþÃ. ‡¨ÂÁÆ ‚ÏÍ ¥ÁÂ™ÃœÍ Á™Á¡Á™ÁÏ œÁŸÁêÏ €¦þÁ¡Áôå™ÁÆ, €žÃ ¥ÁþÁ¬ÁÆå§ÃàÂ ‡Ïü¦÷ úʬÊà ¬ÁÅŽÂþÍà ¬ÁÅŽÏ, ¥ÉŏÁřÍͬÁÏ œÂêÁÏ úʬÃþÁ ÁþÁœÂ, §ÉÏ™ÁÆ žÁÁÅќ¦ €þáÃÏúʬÁ§ÃÃ þÁ©Áôí ©ÁúÃÖϞà þ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í …ÿÁ¨Ã. ÂþÄ  þÁÏžÁÏ, €œÁþÁÅ þÁÅ ¡É™ÁÅœÁÅþÁä ¥ÁÅžÁÅâ¨Ê €þà €þÁōÁÅþà €œÁþÁÅ Áƙ ¬ÁϜͫÃÏúà þ ¡ÉžÂ¨Å œÁþÁ ¡ÉžÂ¨œÍ €ÏžÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ¥É¨ÃìÂ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁÅ¨Æ þ ¬Á®Áò ¥ÄžÁPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  4. 4. ©Ê¬Ã þ ¢ÁëÏý÷ ‹¡Éþ÷ £Îìü÷ ÿÁō÷ð ©Ã¡Êå³Â™ÁÅ. ‚ύ Ãì¦Á§Áŏ £Âë¨ÍÏúà þ þÃÏ™Á¦þÁ ±Â¨ÃÏ™ÁìþÁÅ úÁƬà ©ÂýÃþà þ £Âë ¥ÄžÁþÁÅÏ™Ê ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡ÉýÅۍÁÅÏýÆ, ©ÉþÁÁþÁÅ쪀 §ÉÏ™ÁÆ úÊœÁŨœÍþÁÆ, þ £Âë ©Ã¡Êå³Â™ÁÅ. þÊþÁÅ Áƙ €œÁþà €Ï™Á§Êí¦Á§÷ þà ÃÏžÁÃ ¨ÂÊ³ÂþÁÅ. €œÁþÁÅ þ ¨ÏÂ £ÌÏžÁÅ ©Ã¡Êå¬Êà þ Â®Áò žÁÁÓ§Á ¡Á™Ã±Í¦ÏžÃ €žÃ. ¡ÁôýÃÛþÁ¡Áôå™ÁÆ ‡¨Â „þÂäþÍ €¨Â þÁÁäϏ „þÂäþÁÅ €œÁþà ¥ÁÅÏžÁÅ þÊþÁÅ. "‡ÏœÁ €ÏžÁϏ „þÂä©Ê þ ¨ÏüÂ" €þÂä™ÁÅ. þÁÅ ´Â÷ ÌýÃÛþÁýì¦ÏžÃ  ¥Á Âý¨Å ©ÃþʬÁ§ÃÃ. ‚ÏœÁ©Á§ÁÁÆ €ÏœÁ ¡ÁúÃ֏ þÁþÁÅä ¬ÁϤ͞ÃÏúÃþÁ ©Â™É©Áí™ÁÆ ¨Ê™ÁÅ. ‚ÏœÁ úÁžÁÅ©ÁôÁÅþÁä ¢Ä¬Á§÷ Áƙ €¨Â ¥Á ÂýÂì™ÁŜ™ €þÁōÁÅþʨ͏ þÁþÁÅä ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁÃ œÍ¬Ê¬Ã, þ ¥ÄžÁ ¡Á™Ã±Í©ÁýÏ ü§ÃÃ±Í¦ÏžÃ. þÁÅ ‡ÏžÁÅÍ €œÁþÁÅ €¨ ¥Á ÂýÂì™ÃþÁÏžÁōÁÅ £ÂŸÁ €þáÃÏúÁ¨ÊžÁÅ. ˆžÍ ÌœÁà Ãë¨÷ ¢Ä¨÷ €¦Á ÂêþÁÅ. "þĦÁ¥Á Âé ‡þÂä®ÁòþÁÅϙà €þÁōÁÅÏýÅþÂäþÍ þÄ ¨ÂÏýà ±ÌÁ§Áţ͜ÁÅ ¨Ïüþà žÉϏ¨þÃ. ‚þÂä®ÁòÃ ©ÁúÃÖϞà úÂϬ÷..!" €þÂä™ÁÅ. þÊþÁÅ úÃþÁäÂ þÁ©Ãí "©ÁúÃÖϞÏ ‚ύ ¨ªÁê¥ÉÏžÁōÁÅ ?" €þÂäþÁÅ. "‡ÏœÁ¨ÂÂ žÉϏÃÏúÁōͩÁ¨þÁÅÏžÊ ÁřìÊýà ¨Ïü þčÁÅ.. ?" €þà þ¨͍à œÁþÁ ¥ÁÁœÁþÂþÃä £¨ÏÂ œÍ³Â™ÁÅ. "‡ÏžÁōÁÅ €ÏœÁ ¥ÉÂýÅœÁþÁÏ. þÊþ洀 ©ÁžÁâþÁ¨ÊžÁŏÂ. ‡Ïü¦÷ úɦê þÂœÍ " €þÂäþÁÅ þÊþÁÅ. ƒ¨ÍÂþÊ œÁþÁ €ÏÂþÃä ¥ÉÅžÁ¨Å©Á§ÁÁÅ þ¨͍à ‡ÁžÍ¬Ã £ÌÁÅӏÁþÁŨÍì ¡Áþé®ÁÅò ™Ãë¨÷ úʬÃþÁýÅì þÁþÁÅä ™Ãë¨÷ úɦÁê™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ™ÁÅ. þ ¥ÄžÁ ¥ÁÏúà ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í „þÁä, £§ÁÅ©ËþÁ ¥ÁÂ™ÁÅ, ¥ÄžÁ ‡ÃÑ þ ¥ÉœÁàýà ªÁ§Ä§ÂþÃä þÁ¨Ã¡Ê¬ÁÆà, žÁÅþÁÅäœÁÅÏýÊ  öÁ¦ €þÁŤÁ©Ã¬ÁÆà „ÏýÊ ¬Áí§ÁÓÏ €þáÃÏúÃÏžÃ. ¥É¨ÃìÂ ¥ÁƨÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ. ¥É¨ÃìÂ €œÁþà ©Ä¡Áô ¥ÄžÁ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã €œÁþÃä ‚ÏÂ þ¨͍à ¨ÂÍѩ¨þÁäýÅì ÿÁœÁÅàÁÅþÂäþÁÅ. €œÁþÁÅ ƒ¨ÍÂ þ þÍýè͍à œÁþÁ þ¨ōÁþà œÍ¬Ã þ þ¨ōÁœÍ ™ÁÅœÁÆ žÉϏÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. þÊþÁÅ Áƙ €œÁþÍà ¡Á õ§Ãà ¬ÁÿÁÂ§ÁÏ €ÏžÃÏúÂþÁÅ. þ Â®ÁÅò Áƙ €œÁþà þÁ™ÁÅÏ ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã ¥É¨Ã¡ÉýÃÛ ÃÏžÁþÁÅϙà ‡žÁŧ̜ÁÅà¨Å ‚©ÁíýÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛþÁÅ. ƒ¨ÍÂ €œÁþÃ¨Í ©Á¬ÁÅàþÁä ¥Á §ÁÅå¨Å Á¥ÁþÃÏúÂþÁÅ. €œÁþÍà ‚ύÁ €¦±Í¦Ê¨ÂÂ „Ϟà €ÏžÁōÁþà þÊþÁÅ ‚ύ ‡žÁŧ̜ÁÅà¨Å ‚©Áí³ÂÂþÁÅ. €œÁþÁÅ ŠÁÑ ³Â§ÃÂ £ÃÃ¬Ã±Í¦ þ¨͍à œÁþÁ €ÏÂþÃä ÁýÃۏ œÍ¬ÁÅàþÁäýÅì £ÃÁŬÁōÁűͦ „ϙñͦ þ¨͍à œÁþÁ ©ÉúÁÖýà ©Ä§ÂêþÃäPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  5. 5. úÃ¥Êé³Â™ÁÅ. €¨Â úÃ¥Êé¬Á§ÃÃ ‚ÏœÁ ¥ÁÂ™ÃÄ ©ÁÏýåĞÁ ©ÉÏýÅëÁ¨Å þèÅÖþÂä¦. ˆžÍ öÁ¦þà ±ÌÏžÃþÁýÅì ¥ÉÅÿÁÏ ¡É™ÃœÊ ‚ύÁ þÁÏžÃÏ¡ÁúÊžÂâ¥Áþà þÊþÁÅ ¥Á®Äò §Á¥ÁþÁ €ÏÂþÃä þ ¡Áõ¡ÉžÂ¨œÍ ©ÁœÁà™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ. ¥Á ¥ÙáÁÏ™ÁÅþà ýÉύÁœÍ¬ÁöÁ ¡ÃÏ™ÃþÁýÅì, §Á¥Á› €ÏÂþÃä þ ¡Áõ¡ÉžÂ¨œÍ ¡ÃϙʬÁ§ÃÃ §Á¥Á› þÁ©Áí™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ™ÁÅ öÁ¦Â. €¨Â §ÉÏ™ÁÅ ¯Á›Â¨Å úʬʬÁ§Ã÷ ‚ύÁ "¥÷éé.. " €ÏýÅ ¡ÁÁэà ©Â¨Ã±Í¦, ‡ÁÆ¡Ã§ÃœÍ ¦Á ¬Á¡Á™Á³ÂÂ™ÁÅ. þ¨Š‡œÃà €œÁþà œÌ™Á ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã þÊþÁÅ §Á¥Á› ‡žÁ ¥ÄžÁ þ ¬Á®Áòþà €þìÁÆà ©Â¨Ã±Í¦ "þÁúÃÖϞ ¥ÄÁÅ" €þà €™ÃÂþÁÅ. €œÁþÍà ƒ¨ÍÁ ¬ÉžÁ œÄ§Ã ¥Á®Äò þÁþÁÅä ©ÉþÁÃÑ œÍ¬Ã þ ¥ÄžÁ ©Â¨Ã þ ¡ÉžÂ¨Å €ÏžÁōÁÅþà "¤Á¨Ê žÉϏ©Áô þÁþÁÅä þ £ÏÂ§ÁÅ ¨ÏüÂ" €ÏýÆ þ ¥ÉÅÿÁÏ, ¬Á®ÁÅò ¥ÁÅžÁÅâ¨œÍ ¥ÁÅÏúÉœÂà™ÁÅ. €œÁþÁ¨Â ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡É™ÁÅœÁÆ „ÏýÊ, þÊþÁÅ ¥É¨ÃìÂ ¥ÁÁœÁ¨ÍÃ ü§ÁōÁÅþÂäþÁÅ. þÁÅ ˆžÍ öÁ¦Â „þÁäžÁþáìÁÅàϞà ¥ÁÁœÁ¨Í. þ ¬Á®ÁÅò ‡©Á§Í účÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ. ¥É¨ÃìÂ œÉ¨Ã©Ã œÉúÁÅ֍ÁÅþà "€¡Áôå™Ê ¥Á®Äò ¥ÁÆ™÷ ©ÁúÃÖϞ þčÁÅ §Á¥Á›Â§ÁÆ " €þÂäþÁÅ. þ ¬Á®Áòþà účÁÅœÁÅþÁä œÁ¨þà ¥ÁÅþéʮÁòœÍ þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ. €œÁþà ¡Á®Áò ¥ÁŸÁê þ úÁþÁÅ¥ÉÅþÁ¨Å þÁ¨ÅÁÅœÁÆ „ÏýÊ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ.. "þÊþÁÅ §Á¥Á›þà ÂþÁÅ, þÁÏž÷ þÃ" €þÁä ¥Á Âý¨Ã þÁÅ ¥ÁÁœÁ ¡Áõ§ÃàÂ ±Í¦ÏžÃ. Á®ÁÅò œÉ§Ãúà úÁƬʬÁ§ÃÃ, §ÉÏ™Í ¢Ä¬Á§÷ ¡Áõ§Ãà þÁÁäϏ „þÂä™ÁÅ. þ ¥ÄžÁ ŠÁ Â¨Å ©Ê¬Ã œÁþÁ €ÏÂþÃä þ Â®Áò¥ÁŸÁêþÁ œÁÃ¨Ã¬ÁÆà, þ ¬Á®Áòþà úÁ¡Áå§Ã¬ÁÆà, úèáÏ þÁ©ÁôíœÁÆ.. "ˆÏýà §Á¥Á› ŠÁÑ™ÃÊ ‚³Âà©Â.. þÁÅ ‚©Áí©Â..?" €þà ÌÏýɏ þÁ©ÁôíœÁÆ þ ¡ÉžÂ¨Å €ÏžÁōͣͦÁ ™ÁÅ. þÊþÁÅ ŠÁѳ§à €œÁþÃä §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ œÍ³ÂþÁÅ. þÂ¨Í ™ÁœÁþÁÏ ©Á¨Íì, þ ©ÁêÃàœÁíÏ ©Á¨Íì ‡ÏžÁÅÍ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ ÂþÄ, þ œÍ¡ÁôÃ ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ ¡ÁÁэÁÅ œÁÅ®Âò™ÁÅ þÁÏž÷. þÊþÁÅ ¨Êúà ÁƧÁÅÖþÊ ¬Á§ÃÃ þ Á®ÁÅò þÁÏž÷ ¥ÁÁœÁþÁÏ ¥ÄžÁ ¡Á™Â ݦ þÊþÁÅ ‚ÏœÁ©Á§ÁÁÆ ‡þÍä €ÏÂ¨þà úÁƳÂþÁÅ ÂþÄ €¨ÂÏýà €ÏÁÏ ‡¡Áôå™ÁÆ úÁÆ™Á¨ÊžÁÅ. þÊþ̍Á ¥ÁÁ©Â™Ã €ÏÂþÃä úÁƬÁÅàþÂäþÁþÁä ©Ã«Á¦ÁÏ ¡ÁÁÑþÁ¡É™ÃœÊ, €œÁþà €ÏÁÏ ú¨ €ÏžÁϏ „ÏžÁþáÃÏúÃÏžÃ. «ÁÅ¥Á §Áŏ œÌ¥ÃéžÃ €ÏÁ٨Š„ÏýÅϞʥÉÂ. £ÂœÁÆë¥ÁÅ¨Í £ýÛ¨ ÌÉÑÏ ¨Â , §Ëþͳ§Á¬÷ Ì¥ÁÅé¨Â, œÃþÊ žÍ¬ÁÂ¦Á¨Â ¬ÁþÁäÂ ±Ì™ÁŏÂÓ ÁýÃۏ £Ì™ÁÅݨ͍à žÁƧñ͞¥ÁþÁäýÅìÂ „ÏžÃ. €ÏœÁ¨ÂÂ ÁýÃÛ¡Á™Ã ©ÁϏÃþÁ €ÏÂþÃä úÁƬÁÆà „ÏýÊ.. "ˆÏýà €ÏœÁ¨ÂÂ þÁúÃÖϞ þčÁÅ.. þÁúÃÖœÊ účÍÑ.." €þà þ œÁ¨¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã œÁþÁ €ÏÁÏ ©Ë¡Áô œÍ¬Ê™ÁÅ. þÃϙ ¥ÁÅþÏÃþÁ©Â™ÃÃ úÁ¨ÊÏýÃ, ŠÁÑ™ÃœÍ ¡Á™ÁōÁÅþÂä ©ÁÏžÁ¥ÁÏžÃœÍ ¡Á™ÁōÁÅþÂä ŠÁÑ³Â§Ê ªÄ¨Ï ±Í¦ÊžÃ. ‡¨ÂÁÆ ¦ÁþÁ þÁÅ ƒ ‚žÁâ§Ã ¢Ä¬Á§÷ð Ã Â¡Á¨ÂPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  6. 6. Â¬ÁÅàþÂä™ÁÅ. þÊþÉÏžÁōÁÅ ¬ÁÅŽÃÏúÁÁÆ™ÁžÁÅ €þà €þÁōÁÅþÁä ¯Á›Ï þ¨Íþà ˆžÍ œÉ¨Ã¦Áþà „žÊíÁÏ ©ÁúÃÖÏžÃ. ¥ÁÁœÍ™ÁÅ Í§Ê ¡ÁªÁÅ©Áô¨Â €œÁþà ¥Á™ÁÝþà ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡ÉýÅۍͩÁýÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛþÁÅ. ¥É¨ÃìÂ €œÁþà ¥ÄžÁÃ ŠÁ Â¨Ã ©Ê¬Ã þÁÏž÷ ¥Á™ÁÝþà þ ¡ÁõÁŨ͍à œÍ¬ÁōͩÁýÂþÍà §ÉÏ™ÁÆ úÊœÁŨœÍ ¬Á§ÁÅâÁÅþà ¨Í¡Á¨Ã œÍ¬ÁōÁÅþÂäþÁÅ. €œÁþÁÅ þ ÃÏžÁ „Ï™Á™ÁÏ ©Á¨ì þ ¬Á®ÁÅò ³ÂÃ €œÁþà ¥ÉÅÿÁÏ ¥ÄžÁÃ ü§Êý¡ÁåýÍà þÁÏž÷ þ §ÉÏ™ÁÅ ¬Á®Áòþà §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ ¡ÁýÅۍÁÅþà ¥ÉÅþÁ¨Å účÁÅœÁÆ ÃÏžÁ þÁÅϙà þ ¡ÁõÁÅ žÉϏÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ™ÁÅ. ÃÏžÁ þÁÅϙà žÉϏÁÅœÁÆ „ÏýÊ €œÁþà €ÏÁÏ þÂ¨Í ‡ÁљɍÁÑ™Ì œÁÁŨŜÁÆ ¬Á¥ÁéÂ öÁ¦Â „ÏžÃ.  öÁ¦Ã þÁÅ ¥ÁœÁÅà, þħÁ¬ÁÏ §ÉÏ™ÁÆ ©ÁúÂÖ¦. þÊþÁÅ  öÁ¦ €þÁÅúÁ©Ã¬ÁÆà ÁžÁ¨™ÁÏ œÁÃÓ¬Êà.. "§Â©Ê ¨Ïü þÁþÁÅä žÉϏÁ©Ê.. þĦÁ¥Á Âé.. ˆ¥Ê¬Ã ¡ÉÏúÂ©Ê ‚Ϝʬà ¬Á®ÁÅò ¨Ïü §Â.." €ÏýÆ ©ÊªÁ¡Á™ÁÅœÁÆ žÉϏÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ þÁÏž÷. €ÏœÁ©Á§ÁÁÆ §Á¥Á› ÁŧÃúà ¡Áõ§ÃàÂ ¥Á§ÃúñͦÁ Â. ƒ¨ÍÂ §Á¥Á› ‡Áљà þÁÅÏ™Í ¥ÁƨŏÁÅœÁÅÏýÊ úÁƳÂþÁÅ. þÊþÁÅ þÁÏž÷ þà žÉϏÁÅœÁÅÏýÊ §Á¥Á› œÁþÁ ¥Á™Á Ýþà ¬Á©Á§ÃúÁōÁÅÏýÅþÂä™ÁÅ. ±Â¡ÁÏ ‚ÏœÁ¬Ê¡Áô €þÃä ³Â§ÁÅì žÉϏʍÁ Áƙ ¨Ê¬ÁÅàϞ €þà þÁÅ þÁ©Áôí ©ÁúÃÖÏžÃ. €žÃ úÁƬà §Á¥Á› ©ÁúÃÖ þ œÁ¨ ¡ÁÁэÁÅ œÃ¡ÁôåÁÅþà œÁþÁ ¥Á™Á Ýþà þ þÍýÍà €ÏžÃÏú™ÁÅ. þÊþÁÅ €œÁþà „žÊâªÁÏ €§Á ãÏ úʬÁōÁÅþà ŠÁ úÊœÍà €œÁþà ¥ÉœÁàÂ €¦±Í¦þÁ ¥Á™ÁÝþà ¡ÁýÆÛþà ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡É™ÁÅœÁÅÏ™ÁÂþÊ €žÃ ¥É¨ÃìÂ ÁýÃÛ¡Á™ÁýÏ ¥ÉÅžÁ¨¦êÏžÃ. þÊþÁÅ ÌžÃâÂ úÉ¦ê ™Ã¬ÁÆà účÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÊÛ¬Á§ÃÃ §Á¥Á› ¥Á™ÁÝ ¡Áõ§ÃàÂ ÁýÃÛ¡Á™Ã±Í¦ÏžÃ. ƒ¨ÍÂ þÁÏž÷ þÁþÁÅä ÃÏžÁþÁÅϙà ÁÅ®Áò£Ì™ÁŬÁÅàþÂä™ÁÅ. ‚ÏœÁ©Á§ÁÁÆ þ ¥ÉŏÁřÍà œÁ¡Áå ‚ÏÉ©Á§ÃÄ ¬Á¥Á§ÃåÏúÁþà þ ªÁ§Ä§ÂþÃä ŠÊ³Â§Ã §ÉÏ™ÁÅ ¥Á™Áݨ úÊœÁ žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÅÏýÊ ú¨ ©Ã™ÁŠݧÁϏ €þáÃÏúÃÏžÃ. ƒ¨ÍÂ §Á¥Á› ¥Á™Á Ý ¡Áõ§ÃàÂ ÁýÃÛ¡Á™ÃÏžÃ. þÊþÁÅ ‚ύ účÁÅœÁÅÏ™ÁÂþÊ þÁþÁÅä ©ÁžÃ¨ÃÏúÁōÁÅþà ©É®Ãò±Í¦Á ™ÁÅ. þÁÏž÷ þà žÉϏÁÅœÁÆ œÁþÁ œÁ¨þà þ §ÉÏ™ÁÆ ¬Á®ÁòœÍ Á¡Êå¬Ã ©ÁœÁÅàÁÅÏýÆ „ÏýÊ. ¬Á™ÉϏ þ ¡Ã§Áë¥ÄžÁ úÁ§Ãú™ÁÅ §Á¥Á›. þÊþÁÅ œÁÅ®Ãò¡Á™Ê¨ÍÂ þ ÁÅžÁâ¨Í ©Ê¨Å¡ÉýÃÛ žÁƧÊֳ™ÁÅ. þÊþÁÅ ¬Á™Éþ÷ Â ü§ÃÃþÁ ƒ žÂ™ÃÃ É©ÁôíþÁ €§Á©Á£ÍœÊ, þÁÏž÷ þ §ÉÏ™ÁÆ ¡ÉžÂ¨þà œÁþÁ ¡ÉžÂ¨œÍ ¥ÁƬʳ™ÁÅ. ƒ¨ÍÂ §Á¥Á› þ ÁÅžÁâ¨Í ©Ê¨Å ¡ÉýÃÛ œÉÁ É¨ÃÊ³Â™ÁÅ. ú¨ þÌ¡Ãå €þáÃÏúÃÏžÃ. ÌžÃâ¬Ê¡ÁýÍà þÌ¡Ãå œÁÃÓÏžÃ. ‚ύÁ œÉ¨Ä¨ÊžÁÅ. ¥É¨ÃìÂ §Á¥Á› œÁþÁ ©Ê¨Ãþà œÄ¬Ê¬Ã þ §ÉÏ™ÁÅ ¡Ã§Áë¨þà ©Ã™ÁžÄ¬Ã œÁþÁ þÏÙÃþÁ ¥Á™Á Ýþà þ ÁÅžÁâ¨ÍÃ œÍ³Â™ÁÅ. ú¨ þÌ¡ÃåœÍ þÊþÁÅ €§Á©Á£ÍœÊ þÁÏž÷ þ¨ōÂ, ¡ÉžÂ¨Æ þ þÍýÃþà ¥ÁƬʳ¦ ¥Á®Äò. §Á¥Á› ‚Á þ ÁÅžÁâ žÉϏÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ™ÁÅ. þ §ÉÏ™ÁÆ ÁþÂ䨨ÍþÁÆ ‚žÁâ§ÁÅ ¥ÁÂ®ÁÅò žÉϏÁÅœÁÆ „ÏýÊ þÊþÁÅ ¡Á õ§ÃàÂ €¨¬Ã±Í¦ ‡þÃä ³Â§ÁÅì ¤Â©Á±Âë¡Ãà ±ÌÏžÊþÍ þÂÊ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ. þÂPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  7. 7. ÁÅžÁâ¨Í Áƙ þÌ¡Ãå œÁÃÓ €ÁÑ™Á Áƙ ¨Æ£ÃëÊý÷ €¦ÏžÃ €þáÃÏúÃÏžÃ. þÊþÁÅ Áƙ ‚žÁâ§ÃœÍþÁÆ þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ …¡Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛþÁÅ. þ ¡ÁõÁÅ, ÁÅžÁ⠍Áƙ þ üÄ©ÃœÁÏ¨Í ‡¡Áôå™ÁÆ ±ÌÏžÁþà žÉϏÁÅ™ÁÅ öÁ¦þà ±ÌϞʦ. þÊþÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ ³Ì¥Áé¬Ã¨ÃìþÁýÅì ¡ÁÁэÁÅ œÍýÁƧÁ Â™Á¨Â ©Â¨Ã±Í¦Á ÂþÁÅ ‚ύÁ žÉϏÃÏúÁōÁÅþÊ ‹¡ÃÁ ¨ÊÁ. ÂþÄ €¡ÁåýÍà ‚žÁâ§ÁÅ ¥ÁÂ®ÁÆò ‚ύ Â§Á¨ÊžÁÅ. €ÏžÁōÁþà ‚žÁâ§ÁÆ þ ¨ÍÏúà ¥Á™Á ݨŠ£¦ÁýÃ œÄ¬Ã, …¡Ã§ÃÍ¬ÁÏ þͧÁÅ œÉ§Ãúà Â¨Ã ¡Ä¨Å֍ÁÅÏýÅþÁä þÂþÍýÍà žÁÁÓ§ÁÂ ©Â§Ã ¥Á™Á ݨþà œÉúÃÖ úÊœÍà …¡ÁôÁÅÏýÆ „ÏýÊ ‚ύÁ ©Â®ÁÅò þ þÍýÍì Â§ÊÖ³Âà§ÁÅ €þà œÉ¨Ã¬Ãþ ˆ¥Ä úɦÁê¨Êþà ¬ÃáœÃ¨Í „ϙñͦÁ ÂþÁÅ. ¥ÁÅÏžÁÅ þÁÏž÷ ¥Á™ÁݨÍÏúà œÉ¨ìýà üÏÁÛ ±Â¨Å ©ÁúÃÖ þ ¡ÉžÂ¨Å, ¥ÁōÁÅÑ , ÁÏýÄ ¥ÄžÁ úÃ¥Á Âé¦. ŠÁÑ ³Â§Ã þÊþÁÅ …¡Ã§Ã œÄ¬ÁōͩÁ™ÁÏ Á«ÁÛ¥Á¦ÏžÃ. ƒ¨ÍÂ §Á¥Á› Áƙ œÁþÁ ±Â¨þà ¥É¨ÃìÂ þ ¥ÄžÁÃ úÃ¥Á Âé™ÁÅ. €¦œÊ €©Ã þÁÏž÷ €ÏœÁ žÁƧÁÏ §ÂÁ ©ÁúÃÖ þ ¬Á®Áò¥ÄžÂ ¥É™Á ¥ÄžÂ ¥Á ÂœÁë¥Ê ¡Á™Âݦ. ‚žÁâ§ÁÅ ¥ÁÂ®ÁÆò §Ì¡ÁôåœÁÆ þ ¡ÁÁÑþÊ ÁƧÁÅÖϙñͦÁ §ÁÅ ÌžÃâ¬Ê¡Áô …¡Ã§Ã €ÏžÃÏžÁþÁōÁÅþÂäÁ, ¥É¨ÃìÂ §Á¥Á›, þÁÏž÷ ‚žÁ§ÁÆ £ýۨŠ©Ê¬ÁōÁÅþà £¦Á¨Å žÊ§Á£ÍœÁÅþÂä§ÁÅ. "¥Á  ¦ÁþÁþà ¡Ã¨©Áϙà " €þÂäþÁÅ. ‚žÁâ§ÃÄ £ÍŸÁ ¡Á™Á¨ÊžÁÅ. ©Â®ÁÅò ¥Á  ¦ÁþÃä ¡Ã¨ÃúʬÁ§ÃÃ þÊþÁÅ þ ¥ÉŏÁřà £É™÷ ¥ÄžÁ ¡Á õ§ÃàÂ úÃÏžÁ§Á©ÁÏžÁ§ÁÂ, ¡ÁõÁÅ, ÁÅžÁâ, þͧÁÅ, ¥ÉÅÿÁÏ, ¥ÁōÁÅÑ Á®Áò ¥ÄžÁ ©Ä§ÁêÏœÍ žÁ§ÁîþÁÏ ‚úÂÖþÁÅ. ¥Á  ¦ÁþÁ ©ÁúÃÖ þÁþÁÅä úÁƬà þçÂÔÏœÁ±Í¦Á ™ÁÅ. "‚žÁâ§ÃÄ £Ä§Áũ¨ÍÏúà œÄ¬Ã úÉ§Í ¨¯Â ‚©Áíϙà " €þÂäþÁÅ. þͧÁÅ ¥ÉžÁ¡ÁÁÅϙ ©É®Ãò £Ä§ÁÅ©Â œÄ¬Ã ‚žÁâ§ÃÄ úÉ§Í ¨¯Á úÊœÃ¨Í ¡ÉýÂÛ™ÁÅ þ ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ. œÁþÁ ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ ¡É®ÂòþÃä ¬ÁŎϏ žÉϏáÉýÃÛþÁÏžÁōÁÅ. ©Â®ÁÅò ©É®Áò£ÍœÁÅÏýÊ "¥ÄÁÅ ‡¡Áôå™ÁÅ Â©Â¨þÂä þͬÁÏ §Â©ÁúÁÅÖ" €þÂäþÁÅ. ‚žÁâ§ÁÅ ¥ÁÂ®ÁÅò ‚ÏýÍìÏúà ©É®ÁòÂþÊ ¡ÉžÁâ ¦ÁÅžÁâÏ €©ÁôœÁÅÏžÁþÁōÁÅþÂäþÁÅ þÊþÁÅ. þ ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ ©ÁúÃÖ þ ©ÁÏýåĞÁ „þÁä ¥Á™Áݱ¨þÄä þ¨ÍÁœÍ þà ¡Á§Â¦ ¥ÁÂ™ÁÅ žÉÏÃœÊ üÏÁýŏ „þÁä þ ¡ÁõÁÅþà žÉϏ™ÁÅ. ©Á®ÁòϜ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡ÉýÅۍÁÅÏýÅ. þÂýà þÁÅϙà §ÁÅ þɨ¨¨ÍÂ þ ¥ÉŏÁřà ¡Ê§Á „þÁä €þÃä ©Âê±Â§Â¨Å þ ¡Ê§ÁÅþÁ ¥Á §Êֳ™ÁÅ.  Íýà §ÁƱ¦Á¨ ÁŧÃÏúà þÁþÁÅä €™ÃÊ ŸË§ÁêÏ ¨ÊÁÅϙ „ϙñͦÁ ™ÁÅ. þÊþÁÅ ˆ§ÍüÅ ˆ ¥ÁÁ Â™ÃœÍ ¡Á™ÁōÁÅþÂä, ¨ÊÁ ˆ ¥ÁÂ™ÃœÍ ¡Á™ÁōͩÁ™ÂþÍà ‡ÁÑ™ÁÃ ©É®Ãòþ þ ¥ÉŏÁÅ™Ê þÁþÁÅä žÁÁÓ§ÁÅϙà œÄ¬ÁōɮÂà™ÁÅ. €©ÁôþÁÅ ¥Á§Ã He is a cockhold.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

×