Your SlideShare is downloading. ×
0
η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτη
η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτη
η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτη
η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτη
η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτη
η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτη
η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτη
η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτη
η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτη
η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτη
η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτη
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτη

775

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
775
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Η ΘΕ΢Η ΣΗ΢ ΓΤΝΑΙΚΑ΢ ΢ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΢ΠΑΡΣΗ
 • 2. Ο ΡΟΛΟ΢ ΣΗ΢ ΢ΠΑΡΣΙΑΣΙ΢΢Α΢ ΢ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟη γπλαίθεο ηεο Σπάξηεο ηύγραλαλ δηαθνξεηηθήοαληηκεηώπηζεο από ηηο Αζελαίεο. Λόγω ηεο νιηγαλζξωπίαοπνπ αληηκεηώπηδαλ νη Σπαξηηάηεο, ε κεηξόηεηα θαηαιάκβαλεεμέρνπζα ζεκαζία. Τα ζειπθά κέιε ηεο νηθνγελείαο παξέκελαλζε απηήλ κέρξη θάπνηα ειηθία. Μεηά ηα αλαιάκβαλε ηνθξάηνο, όπωο θαη ηα αγόξηα. Η θαηάιιειε ειηθία γάκνπ γηα κηαΣπαξηηάηηζζα ήηαλ γύξω ζηα είθνζη έηε. Γεγνλόο πνπ ζήκαηλεόηη είρε νινθιεξώζεη βηνινγηθά ηελ αλάπηπμή ηεο, ζε αληίζεζεκε ηε γπλαίθα ηωλ Αζελώλ πνπ παληξεπόηαλ ζηελ εθεβεία.Όηαλ έθζαλε ζε απηή ηελ ειηθία, ν παηέξαο -θπξίσο ζηηοαξηζηνθξαηηθέο ηάμεηο- αλαιάκβαλε λα βξεη ην γακπξό γηαηε γακήιηα ζπκθσλία.
 • 3. Έπεηηα, ζηε Σπάξηε ζπλεζίδνληαλ ε αξπαγή ησλ γπλαηθώλαπό ηνπο άλδξεο, πξάγκα άγλωζην ζηελ αζελαϊθή θνηλωλία.Σην ζπίηη ηνπ γακπξνύ όπνπ κεηαθέξνληαλ ε θνπέια, ηελαλαιάκβαλε κία γπλαίθα ηνπ ζπηηηνύ ε λπκθεύηξηα. Τεοέθνβε ηα καιιηά θαη ηελ έληπλε κε αληξηθά ξνύρα. Τε λύρηα ηελεπηζθεπηόηαλ ν γακπξόο κε ζθνπό λα ζπλεπξεζνύλ. Απηόο νγάκνο ζπλήζωο έκελε γηα κεξηθά ρξόληα θξπθόο. Τνπηζαλόηεξν είλαη λα πξόθεηηαη γηα «γάκν ππό δνθηκή». Αλαπό ην γάκν απηό δελ πξνέθππηαλ απόγνλνη, πνπ ήηαλ ηνδεηνύκελν, ηόηε ν γάκνο ιπόηαλ. Δλδέρεηαη όκωο λαθξαηνύληαλ κπζηηθόο ν γάκνο, εάλ ν άλδξαο δελ είρεζπκπιεξώζεη ην ηξηαθνζηό έηνο. Ο ιόγνο ήηαλ όηηαπαγνξεπόηαλ λα δήζεη ην αλδξόγπλν καδί, πξηλ ηελζπκπιήξσζε ηεο παξαπάλσ ειηθίαο από ηνλ ίδην.
 • 4. Να πξνζζέζνπκε επίζεο όηη νη Σπαξηηάηηζζεο, ιόγω ηεοαγωγήο ηνπο δελ αζρνινύληαλ κε ηελ νηθηαθή νηθνλνκία. Γελθαηαπηάλνληαλ κε ην λνηθνθπξηό θαη ηηο αζρνιίεο ηνπζπηηηνύ. Με ηηο δνπιεηέο απηέο θαηαπηάλνληαλ ην ππεξεηηθόπξνζσπηθό. Οη δνύιεο δειαδή. Δδώ παξαηεξνύκε κία αθόκεδηαθνξά λννηξνπίαο ζε ζρέζε κε ηηο Αζελαίεο λνηθνθπξέο πνπέρνπλ επηθνξηηζζεί νη ίδηεο ηα ηνπ νίθνπ ηνπο.
 • 5. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕ΢Η ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ΢ ΢ΣΗ ΢ΠΑΡΣΗΤα θνξίηζηα κεηά ηε γέλλεζή ηνπο παξαδίδνληαλ ζηελνηθνγέλεηά ηνπο γηα λα αλαηξαθνύλ, εθόζνλ δελ παξνπζίαδαλθαλελόο είδνπο θαρεμία ή δπζκνξθία. Σε απηή ηελ πεξίπηωζεηα εμέζεηαλ, όπωο θαη ηα αληίζηνηρα δύζκνξθα θαη θαρεθηηθάαγόξηα ζηνπο Απνζέηεο. Η δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ Αζήλαήηαλ όηη ε απόθαζε γηα ηελ έθζεζε ηωλ βξεθώλ δελαπνηεινύζε ηδηωηηθή ππόζεζε ηνπ παηέξα, αιιά αλέθθιεηεαπόθαζε ηεο Γεξνπζίαο. Ήηαλ δειαδή θξαηηθή ππόζεζε,εληαζζόκελε ζηα πιαίζηα ηνπ επγνληζκνύ, πνπ ζπληζηνύζε ηελεπηιεθηηθή πξνηίκεζε ζηα πγηή θαη αξηηκειή παηδηά.
 • 6. Από θάπνηα ειηθία θαη κεηά ε πνιηηεία, πνπ ζεωξνύζε θηήκαηεο όια ηα παηδηά ηωλ Σπαξηηαηώλ, αλαιάκβαλε ηελ αγσγήησλ λεαξώλ θνξηηζηώλ. Η εθπαίδεπζή ηνπο δελ δηέθεξε απόεθείλε ηωλ αγνξηώλ. Σπλαλαζηξέθνληαλ ζε αγέιεο κε ζθνπόλα ζθιεξαγσγεζνύλ, όπσο ηα ζπλνκήιηθα ηνπο αγόξηα.Υπόθεηλην ζε παξόκνηεο αζιεηηθέο δνθηκαζίεο θαη δηαθόξωλεηδώλ θαθνπρίεο, ειαθξώο ελδεδπκέλα. Παξάιιειαεκθαλίδνληαλ ζηηο ζξεζθεπηηθέο ενξηέο κύεζεο, όπωο ηαΥαθίλζηα. Σηε ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεπηηθή εθδήιωζε έπαηξλαλκέξνο θαη ηα αγόξηα.
 • 7. Η Σπαξηηαηηθή θνηλωλία έξηρλε ην κεγαιύηεξν βάξνο ηεο ζηεζθπξειάηεζε ησλ θνηλσληθώλ δεζκώλ κεηαμύ ησλειεπζέξσλ Σπαξηηαηώλ θαη Σπαξηηαηηζζώλ. Έζεηε ζεδεύηεξε κνίξα ηελ ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή.Θεωξνύζαλ ηε Σπάξηε ωο κηα κεγάιε νηθνγέλεηα. Πξόθξηλαληελ ππαγωγή ηνπ αηόκνπ θαη ηεο νηθνγελείαο ζηελ επξύηεξεθνηλωληθή νκάδα, κέζω ηεο παξνρήο παξόκνηαο εθπαίδεπζεοζε αγόξηα θαη θνξίηζηα. Δληόο ηνπ πιαηζίνπ απηνύεπηηξέπνληαλ ην λα εθηίζεληαη ζηα κάηηα ηνπ άξξελνοπιεζπζκνύ ηα γπκλά ή ληπκέλα αλάιαθξα γπλαηθεία θνξκηά. Ηεκθάληζε ηωλ γπλαηθώλ, άιιωζηε, έπαηδε ην βαζηθόηεξν ξόινζηελ επηινγή ηνπο από ηνπο ζπληξόθνπο ηνπο. Η πξνίθαδηαδξακάηηδε δεπηεξεύνληα ξόιν. Δπηπιένλ ε ζπαξηηαηηθήαγωγή ηνπο πξνζέδηδε κηα πην αξξελσπή ζπκπεξηθνξάαπό ηηο γπλαίθεο ησλ άιισλ πόιεσλ. Ο ίδηεο,ζπλαηζζαλόκελεο ηελ απμεκέλε θνηλωληθή ηνπο ζέζειεηηνπξγνύζαλ κε απηό ηνλ ηξόπν, έρνληαο ηελ πιήξε
 • 8. Τνλ ίδην ζθνπό εμππεξεηνύζε ν ζεζκόο ηεο πνιπαλδξίαο. Ηζπλήζεηα απηή ήηαλ αξθεηά δηαδεδνκέλε. Σύκθωλα κε ηελπνιπαλδξία ηελ ίδηα γπλαίθα κνηξάδνληαλ δύν, ηξεηο,ηέζζεξηο ή πέληε άλδξεο, νη νπνίνη ζπλήζσο ήηαλαδέιθηα. Απηό ην έζηκν επεθηείλνληαλ θαη ζηελ πεξίπηωζεπνπ έλαο ειηθηωκέλνο είρε λέα ζύδπγν θαη επηζπκνύζε λααπνθηήζεη παηδηά κε ην λα ηε θέξεη ζε επαθή κε έλαλ λέν θαηξωκαιέν άλδξα. Όπνηνο επίζεο γηα θάπνηνπο ιόγνπο δελεπηζπκνύζε λα παληξεπηεί, είρε ηε δπλαηόηεηα λα δεηήζεηκηα παληξεκέλε γπλαίθα θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε ηεοζπγθαηάζεζεο ηνπ ζπδύγνπ ηεο λα απνθηήζεη καδί ηεοπαηδηά. Γηαπηζηώλνπκε επνκέλωο όηη, απνθιεηζηηθόο ζηόρνοαπηήο ηεο ζπαξηηαηηθήο πξαθηηθήο ήηαλ πέξα από ηελ εζηθή εππνζηήξημε ηωλ δηθαίωλ θαη ηωλ ζπκθεξόληωλ ηεοζπαξηηαηηθήο πνιηηείαο. Βαζηθή επηδίωμή ηνπο ήηαλ λαδηαηεξήζνπλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ηζρύ θαη λα απνηξέςνπληελ νπνηαδήπνηε εμέγεξζε ησλ πνιπαξίζκσλ εηιώησλ, νηνπνίνη θαξαδνθνύζαλ.
 • 9. Η ΘΕ΢Η ΣΗ΢ ΓΤΝΑΙΚΑ΢ ΢ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΉ ΖΩΗ ΣΗ΢΢ΠΑΡΣΗ΢Οη Σπαξηηάηηζζεο δελ είραλ άκεζε ζπκκεηνρή ζην πνιηηηθάδξώκελα ηεο πόιεο ηνπο. Αλακθηζβήηεηα όκωοαπνιάκβαλαλ κεγαιύηεξε ειεπζεξία από ηηο γπλαίθεο ηεοΑζήλαο. Αζθνύζαλ αλακθίβνια επηξξνή ζηνπο άλδξεο ηνπο.Όκωο, ε ζεώξεζε ηεο Σπάξηεο ωο γπλαηθνθξαηνύκελεοπόιεο, έρεη λα θάλεη πεξηζζόηεξν ηόζν κε ηε ζρεηηθήειεπζεξία ησλ γπλαηθώλ όζν θπξίσο κε ηε αλεμάξηεηενηθνλνκηθή ηνπο ζέζε ζηε Σπαξηηαηηθή πνιηηεία.
 • 10. Η πεξίπηωζε ηεο παηξνύρνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή. Δίλαηαλάινγε ηεο επηθιήξνπ. Με κία βαζηθή όκωο δηαθνξά. Ηπαηξνύρνο κνλαρνθόξε έρεη δηθαίσκα λα θιεξνλνκήζεηηελ πεξηνπζία ηνπ παηέξα ηεο. Απηή ε θιεξνλνκηά κπνξείλα ζεσξεζεί θαη σο πξνίθα. Όκωο θαη ν παηέξαο πνπβξίζθνληαλ ελ δωή, πξνίθηδε κε έλα ζεβαζηό πεξηνπζηαθό ηνπθνκκάηη ηελ θόξε ηνπ. Δμάιινπ ν ίδηνο ν Αξηζηνηέιεο ζηαΠνιηηηθά αλαθέξεη όηη ζηελ επνρή ηνπ, ηνλ 4ν αηώλα π.Φ, ηαδύν πέκπηα ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο αλήθαλ ζεγπλαίθεο. Απηό, βεβαίωο, ελδέρεηαη λα νθείιεηαη θαη ζηελνιηγαλδξία ηεο Σπάξηεο εθείλε ηελ επνρή, ιόγω ηωλαιιεπάιιειωλ πνιέκωλ. Έηζη εμεγείηαη ε ζπγθέληξσζεηόζσλ θιήξσλ ζηα ρέξηα ιίγσλ γπλαηθώλ, κε επαθόινπζνηελ αύμεζε ηεο πνιηηηθήο επηξξνήο ηνπο.

×