Os inicios da arte

367 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Os inicios da arte

 1. 1. Historia da ArteHistoria da Arte
 2. 2. Definición e conceptos básicos.Definición e conceptos básicos.  Que é A Arte?Que é A Arte?  A Arte é un medio de expresión e comunicaciónA Arte é un medio de expresión e comunicación do ser humano. E unha das primeirasdo ser humano. E unha das primeiras manifestacións culturais do home.manifestacións culturais do home.  A arte é un documento histórico e social queA arte é un documento histórico e social que reflexa os feitos máis importantes de cadareflexa os feitos máis importantes de cada momento histórico.momento histórico.
 3. 3. A Arte é un elemento fundamental do patrimonioA Arte é un elemento fundamental do patrimonio cultural das sociedades e en ocasións da toda acultural das sociedades e en ocasións da toda a Humanidade polo tanto é fundamental a súaHumanidade polo tanto é fundamental a súa valoración respeto e conservación.valoración respeto e conservación. A Arte é unha disciplina autónoma pero debido áA Arte é unha disciplina autónoma pero debido á complexidade de factores que interveñen nacomplexidade de factores que interveñen na creación artística debese relacionarcreación artística debese relacionar necesariamente con outras disciplinas. A Artenecesariamente con outras disciplinas. A Arte constitúe unha linguaxe en si mesma que seconstitúe unha linguaxe en si mesma que se expresa cos seus propios códigos.expresa cos seus propios códigos.
 4. 4. Podemos definir aPodemos definir a artearte polo tanto comopolo tanto como Actividade creadora do ser humano que seActividade creadora do ser humano que se serve de elementos materiáis para expresarserve de elementos materiáis para expresar unha idea .unha idea . CON UN FIN ESTÉTICO?CON UN FIN ESTÉTICO?
 5. 5.  No proceso creador hai que distinguirNo proceso creador hai que distinguir duas fases:duas fases: A ideaA idea A realizaciónA realización  Na obra de arte hai que ter en conta oNa obra de arte hai que ter en conta o emisor e o receptoremisor e o receptor
 6. 6.  Para comprender unha obra de ArtePara comprender unha obra de Arte debemos analizar :debemos analizar : o seu aspecto formal ou plástico.o seu aspecto formal ou plástico. O contido e significado.O contido e significado.  Debemos analizala libres de prexuizos eDebemos analizala libres de prexuizos e con espíritu crítico.con espíritu crítico.
 7. 7. Por que estudar Historia da Arte?Por que estudar Historia da Arte?  A historia da Arte é unha materiaA historia da Arte é unha materia necesaria para a preparación cultural enecesaria para a preparación cultural e artística de todas as persoas e dun xeitoartística de todas as persoas e dun xeito especial para aquelas que opten por unhaespecial para aquelas que opten por unha formación artística específica.formación artística específica.  Para desenvolver a sensibilidade artisticaPara desenvolver a sensibilidade artistica e o gozo estético.e o gozo estético.
 8. 8. Que imos aprender?Que imos aprender?  Os coñecementos necesarios para aOs coñecementos necesarios para a analise, identificación, interpretación eanalise, identificación, interpretación e valoración das obras e Arte e desenvolvervaloración das obras e Arte e desenvolver a sensibilidade artística e o disfrute ante aa sensibilidade artística e o disfrute ante a contemplación das mesmas.contemplación das mesmas.  Aprenderemos a manexar unha linguaxeAprenderemos a manexar unha linguaxe artística e a utilizar unha terminoloxíaartística e a utilizar unha terminoloxía adecuada.adecuada.
 9. 9.  Aprenderemos a identificar os principáisAprenderemos a identificar os principáis estilos artísticos e as suas principáisestilos artísticos e as suas principáis manifestacións así como coñecer osmanifestacións así como coñecer os artistas máis destacados de cada época eartistas máis destacados de cada época e estilo.estilo.  Comprender os cambios na Arte ao longoComprender os cambios na Arte ao longo da Historia e as súas distintas funcións,da Historia e as súas distintas funcións, así como os elementos que participan noasí como os elementos que participan no proceso creador.proceso creador.
 10. 10. Clasificacións das artes.Clasificacións das artes.  Son moitas as artes que hai que ter enSon moitas as artes que hai que ter en consideración como a música, a danza, aconsideración como a música, a danza, a poesía, o teatro,a fotografía, o cine... Epoesía, o teatro,a fotografía, o cine... E moitos os criterios para súa clasificación.moitos os criterios para súa clasificación.  Pero tradicionalmente os estudos dePero tradicionalmente os estudos de Historia da Arte céntranse no estudo dasHistoria da Arte céntranse no estudo das denominadas Belas Artes.Arquitectura,denominadas Belas Artes.Arquitectura, Escultura e Pintura.Escultura e Pintura.
 11. 11. TIPOLOXIAS ARTÍSTICASTIPOLOXIAS ARTÍSTICAS  ARTES MAIORESARTES MAIORES  ArquitecturaArquitectura UrbanismoUrbanismo  EsculturaEscultura  Pintura.Pintura. DebuxoDebuxo MiniaturaMiniatura MosaicoMosaico GravadoGravado
 12. 12.  ARTES MENORESARTES MENORES ouou APLICADASAPLICADAS  OurivaríaOurivaría  TapizTapiz  cerámicacerámica  vidrovidro  moblemoble
 13. 13. ARQUITECTURAARQUITECTURA  A arte de construir edificios e espazos.A arte de construir edificios e espazos.  Baséase en tres principios definidos porBaséase en tres principios definidos por Vitrubio.Vitrubio. Firmitas (solidez)Firmitas (solidez) Utilitas (funcionalidade)Utilitas (funcionalidade) Venustas (beleza)Venustas (beleza)
 14. 14. Tipoloxías arquitectónicasTipoloxías arquitectónicas  Aquitectura civilAquitectura civil DomésticaDoméstica LúdicaLúdica InstitucionalInstitucional ConmemorativaConmemorativa ComercialComercial De infraestructurasDe infraestructuras  Arquitectura relixiosaArquitectura relixiosa TemplosTemplos
 15. 15. ConmemorativaConmemorativa
 16. 16. A. LúdicaA. Lúdica
 17. 17. InstitucionalInstitucional
 18. 18. ComercialComercial Fila 1 Fila 3 0 Col um na 1 Col um na 2 Col um na 3
 19. 19. InfraestructurasInfraestructuras
 20. 20. Elementos espaciáis da arquitecturaElementos espaciáis da arquitectura  Espacio interiorEspacio interior Eixos de composición que determinanEixos de composición que determinan percorridos.percorridos. Luz e corLuz e cor Articulación dos murosArticulación dos muros EscalaEscala  Espacio exteriorEspacio exterior VolumenVolumen Proporción e armonía.Proporción e armonía. Relación co interior e co entornoRelación co interior e co entorno
 21. 21. Elementos materiais e técnicosElementos materiais e técnicos  Materiáis: constructivos e ornamentáis.Materiáis: constructivos e ornamentáis.  Sistema constructivo: arquitrabado ouSistema constructivo: arquitrabado ou abovedado.abovedado.  Elementos constructivosElementos constructivos Elementos sustentantes: piares, muros,Elementos sustentantes: piares, muros, contrafortes..contrafortes.. Elementos sustentados: arcos, cubertas..Elementos sustentados: arcos, cubertas..  Elementos decorativosElementos decorativos
 22. 22. Materiais constructivosMateriais constructivos  Barro cocidoBarro cocido  MadeiraMadeira  PedraPedra  MármoreMármore  LadrilloLadrillo  FerroFerro  AceiroAceiro  VidroVidro  Formigón armadoFormigón armado  Outos metáis (aluminio, titanio)Outos metáis (aluminio, titanio)  Materiais sintéticos (Plásticos, resinas..)Materiais sintéticos (Plásticos, resinas..)
 23. 23. Materiais ornamentaisMateriais ornamentais  EstucoEstuco  PinturaPintura  XeseríasXeserías  MosaicosMosaicos  PorcelanaPorcelana  MadeiraMadeira
 24. 24. •Elementos sustentantes.Elementos sustentantes. O muro.O muro. Pode ser:Pode ser: De carga.De carga. De separación.De separación. E hai que ter en conta tres elementos:E hai que ter en conta tres elementos: Aparello : regular (isodomo e soga e tizón) e Irregular (Cachotería) Paramentos: revestido ou á vista. Vans: portas e ventás
 25. 25. O aparelloO aparello Regular Irregular
 26. 26. AlmofadadoAlmofadado
 27. 27. Ciclópeo.
 28. 28. O paramento.O paramento.
 29. 29. xambas Lintel petoril parteluz Soleiras Os Vans
 30. 30. Piares, piastras e columnasPiares, piastras e columnas
 31. 31. Toro zócalo
 32. 32. Outros elementosOutros elementos sustentadoressustentadores ContrafortesContrafortes
 33. 33. Pes dereitosPes dereitos
 34. 34. Cariátides e atlantes
 35. 35. Ménsulas Modillons
 36. 36. Elementos sustentadosElementos sustentados O lintelO lintel. Elemento horizontal que transmite os pulos de. Elemento horizontal que transmite os pulos de forma vertical. Permite cubertas planas ou arquitrabadasforma vertical. Permite cubertas planas ou arquitrabadas
 37. 37. O arcoO arco.. Elemento curvo que descarga os pulos daElemento curvo que descarga os pulos da cuberta lateralmente.cuberta lateralmente.
 38. 38. Según a súa función distínguense:Según a súa función distínguense: arcos formeirosarcos formeiros arcos faixonsarcos faixons
 39. 39. arcobotantesarcobotantes
 40. 40. CubertasCubertas Planas ou arquitrabadas.Planas ou arquitrabadas. Na arquitectura clásica os elementos que a compoñen son oNa arquitectura clásica os elementos que a compoñen son o entablamentoentablamento e oe o frontónfrontón Cimbra
 41. 41. Cubertas curvas ou abovedadasCubertas curvas ou abovedadas BóvedasBóvedas. Orixínase polo desprazamento dun. Orixínase polo desprazamento dun arco ao longo dun eixe lonxitudinal.arco ao longo dun eixe lonxitudinal. Cúpulas.Cúpulas. É unha bóveda semiesférica orixinadaÉ unha bóveda semiesférica orixinada polo movemento rotatorio dun arco sobre a súapolo movemento rotatorio dun arco sobre a súa clave.clave.
 42. 42. CúpulasCúpulas
 43. 43. A plástica. Escultura e pintura.A plástica. Escultura e pintura. O término alude á representación das imáxenes.O término alude á representación das imáxenes. Distinguimos a representación bidimensional ouDistinguimos a representación bidimensional ou PinturaPintura.. A representación tridimensional ouA representación tridimensional ou EsculturaEscultura.. En ambas as dúas represéntase diversasEn ambas as dúas represéntase diversas temáticas: mitolóxica, alegóricas, relixiosa, detemáticas: mitolóxica, alegóricas, relixiosa, de retratos, escenas de xénero, paisaxes… Queretratos, escenas de xénero, paisaxes… Que variarán dependendo da época e o estilo.variarán dependendo da época e o estilo.
 44. 44. A esculturaA escultura E a arte de esculpir ou modelar figuras en diversosE a arte de esculpir ou modelar figuras en diversos materiaismateriais: pedra, madeira, mármorebarro, ferro..: pedra, madeira, mármorebarro, ferro.. Utilízanse diversasUtilízanse diversas técnicastécnicas:: • Modelaxe. Modelando coas máns materiais maleables.Modelaxe. Modelando coas máns materiais maleables. • Talla Rebaixando o material con diversos instrumentosTalla Rebaixando o material con diversos instrumentos • EsculpidoEsculpido • Baleirado. A través dun proceso de fundición de metáisBaleirado. A través dun proceso de fundición de metáis sobre un moldesobre un molde • Novas técnicas con novos materiais: soldadura deNovas técnicas con novos materiais: soldadura de ferro, encolado de cartón, tecidos, plásticos…ferro, encolado de cartón, tecidos, plásticos…
 45. 45. Utilízanse tamén diversosUtilízanse tamén diversos instrumentosinstrumentos según assegún as técnicas.técnicas. Ferramentas punzantes, cortantes, ciceis, punteiros para oFerramentas punzantes, cortantes, ciceis, punteiros para o debastado.debastado. Limas, esmeriles ou abrasivos para o alisado.Limas, esmeriles ou abrasivos para o alisado. Mans, paletas, trapos para o modelado.Mans, paletas, trapos para o modelado. A escultura podese representar de duasA escultura podese representar de duas formasformas:: RelevoRelevo. Cando se presenta ao espectador como unha. Cando se presenta ao espectador como unha pintura con un único punto de vista. Presenta distintospintura con un único punto de vista. Presenta distintos tipos de relevo para dar sensación de perspectiva etipos de relevo para dar sensación de perspectiva e profundidade: alto relevo, medio relevo e baixorrelevo.profundidade: alto relevo, medio relevo e baixorrelevo. Vulto redondo.Vulto redondo. Se presenta ao espectador con variosSe presenta ao espectador con varios puntos de vista, pero distinguíndose entre unifacialidadepuntos de vista, pero distinguíndose entre unifacialidade (un punto de vista óptimo) e multifacialidade (varios).(un punto de vista óptimo) e multifacialidade (varios).
 46. 46. Venus de Laussel. 24.000a.c.
 47. 47. Podemos distinguir ademáis diversasPodemos distinguir ademáis diversas tipoloxíastipoloxías na escultura.na escultura. Estatuas.Estatuas. BustosBustos Estatua ecuestre.Estatua ecuestre. Grupo escultórico.Grupo escultórico.
 48. 48. A pinturaA pintura É a arte que consiste na representarción gráficaÉ a arte que consiste na representarción gráfica mediante a utilización da liña e a cor.mediante a utilización da liña e a cor. O pintor válese de distintosO pintor válese de distintos instrumentosinstrumentos comocomo o pincel, a espátula a paleta, o lapis, a pluma, oo pincel, a espátula a paleta, o lapis, a pluma, o carboncillo, pasteis…carboncillo, pasteis… Outros instrumentos son as mans, teas, sprays..Outros instrumentos son as mans, teas, sprays.. OsOs soportessoportes son as paredes (arte parietal), oson as paredes (arte parietal), o muro(Pintura mural, fresco) a madeira (taboa), amuro(Pintura mural, fresco) a madeira (taboa), a tea (lenzo).tea (lenzo). Outros soportes serían papel, carton, pergamino.Outros soportes serían papel, carton, pergamino.
 49. 49. O pintor utiliza diversas técnicas. Na maioríaO pintor utiliza diversas técnicas. Na maioría utilízanse dous elementos fundamentais:utilízanse dous elementos fundamentais: pigmentos e aglutinantes.pigmentos e aglutinantes. AsAs técnicastécnicas máis utilizadas sonmáis utilizadas son AA témperatémpera. A base de xema de ovo, latex de. A base de xema de ovo, latex de figueira e auga.figueira e auga. OO frescofresco. Pigmentos disoltos en auga e aplicados. Pigmentos disoltos en auga e aplicados sobre unha revocadura de cal húmido.sobre unha revocadura de cal húmido. OO óleoóleo.. Mestura de pigmentos con aceite.Mestura de pigmentos con aceite. AA encáusticaencáustica.. Cores diluídas en cera fundida.Cores diluídas en cera fundida.
 50. 50. Outras técnicas son:Outras técnicas son: A pintura acrílicaA pintura acrílica A matérica.A matérica. CollageCollage LacaLaca AcuarelaAcuarela GouacheGouache PastelPastel CerasCeras Pintura dixitalPintura dixital
 51. 51. Relacinadas coa pintura temos:Relacinadas coa pintura temos: DebuxoDebuxo: a lapis, pluma, carbón, sanguina, lápices: a lapis, pluma, carbón, sanguina, lápices de cores rotuladores.de cores rotuladores. O douradoO dourado. Aplicación de pan de ouro.. Aplicación de pan de ouro. O esmalte. Pasta vitrea (vidrio, chumbo e oxido deO esmalte. Pasta vitrea (vidrio, chumbo e oxido de ferro)ferro) A vidrieira. Pezas de vidrio de cores unidas conA vidrieira. Pezas de vidrio de cores unidas con cordóns de chumbo.cordóns de chumbo. O mosaico. Pezas pequenas de mármore, pedra..O mosaico. Pezas pequenas de mármore, pedra.. CerámicaCerámica. Masas de arxila e outras terras. Masas de arxila e outras terras sometidas a cocción.sometidas a cocción.
 52. 52. O gravadoO gravado. Ten a característica de poder ser reproducido. Ten a característica de poder ser reproducido máis dunha vez. O dibuxo grávase nunha superficie ríxidamáis dunha vez. O dibuxo grávase nunha superficie ríxida e logo imprímese en papel ou tea mediante unha prensae logo imprímese en papel ou tea mediante unha prensa con diversos métodos.con diversos métodos. Xilografía. A superficie está en relevoXilografía. A superficie está en relevo Ocogravado. Na matrís xeralmente de cobre dibúxase sucosOcogravado. Na matrís xeralmente de cobre dibúxase sucos a buril e aplicase aguafortea buril e aplicase aguaforte Litografía. Sobre matriz de pedra.Litografía. Sobre matriz de pedra. Serigrafía. Matriz de seda que transfire a cor ao papelSerigrafía. Matriz de seda que transfire a cor ao papel Esgrafiado. O debuxo márcase en vaciado.Esgrafiado. O debuxo márcase en vaciado. A fotografíaA fotografía
 53. 53. Os inicios da Arte.Os inicios da Arte. A Arte na prehistoriaA Arte na prehistoria As primeiras manifestacións artísticas aparecenAs primeiras manifestacións artísticas aparecen coa chegada do homo sapiens.coa chegada do homo sapiens. Desenvólvese en tres grandes etápas:Desenvólvese en tres grandes etápas: Paleolítico superior entre 35.000 a.c. e o 8.000a.cPaleolítico superior entre 35.000 a.c. e o 8.000a.c Neolítico, entre 8.000 a.c. e o 3.000 a.c.Neolítico, entre 8.000 a.c. e o 3.000 a.c. Idade dos metais, dende o 3.000 a.c. até 500 a.cIdade dos metais, dende o 3.000 a.c. até 500 a.c Esta cronoloxía variará en función dos novosEsta cronoloxía variará en función dos novos achados.achados.
 54. 54. A Arte Paleolítica localízase en África, Asia eA Arte Paleolítica localízase en África, Asia e Europa. En España temos algúns dos melloresEuropa. En España temos algúns dos mellores exemplos na zona cantabro-pirenaico.exemplos na zona cantabro-pirenaico. As obras son de carácter plástico: gravados relevosAs obras son de carácter plástico: gravados relevos e pinturas.e pinturas. As técnicas utilizadas son variadas: pintura,As técnicas utilizadas son variadas: pintura, gravado, tallado, modelado.gravado, tallado, modelado. Os soportes son os muros das covas, óso, marfil.Os soportes son os muros das covas, óso, marfil. Temática é limitada: manos en positivo e negativo;Temática é limitada: manos en positivo e negativo; animais, signos ideomormos, figuras femininas.animais, signos ideomormos, figuras femininas. O seu significado responde a un profundo sentidoO seu significado responde a un profundo sentido simbólico en torno a dúas ideas: a fertilidade e asimbólico en torno a dúas ideas: a fertilidade e a procreación.procreación. A función esta sendo moi debatida. Se pensa nunA función esta sendo moi debatida. Se pensa nun carácter máxico relixioso.carácter máxico relixioso.
 55. 55. Dos restos achados distinguimos:Dos restos achados distinguimos: Arte mobiliarArte mobiliar.. Esténdese por toda EuropaEsténdese por toda Europa occidental ata Siberia.occidental ata Siberia. InstrumentosInstrumentos tallados en óso ou marfil:tallados en óso ou marfil: azagaias, empuñaduras, bastóns de mando eazagaias, empuñaduras, bastóns de mando e pequenas figuras femininas chamadaspequenas figuras femininas chamadas venus,venus, fabricadas en marfil, pedra e arxila.fabricadas en marfil, pedra e arxila. ..
 56. 56. Venus de Lespugne. 20.000 a.c. marfil
 57. 57. Bastón de mando. 15.000- 10.000 a.c cova de El castillo, Cantabria.
 58. 58. Bisonte da cova de La Madeleine. 10.000-5.000 a.c. Asta de reno
 59. 59. As venus paleolíticas representan figuras femininas cós seus atributos moi marcados. Miden entre 5 e 20 cm. Siguen unha mesma liña en toda Europa con maior ou menor esquematización. Relaciónanse co culto á fecundidade ou coa representación da Gran Nai. Venus de Willendorf. 25.000-19.000 a.c.
 60. 60. Arte parietalArte parietal :: Está representado por pinturas rupestres e gravados. nasEstá representado por pinturas rupestres e gravados. nas pinturas distínguense duas escolas.pinturas distínguense duas escolas. Escola franco- cantábricaEscola franco- cantábrica .. Concéntrase arredor dos Pirineos, norte da PenínsulaConcéntrase arredor dos Pirineos, norte da Península Ibérica e sur de Francia. Os restos máis antigos teñenIbérica e sur de Francia. Os restos máis antigos teñen unha antigüidade aproximada de uns 35.000 anos.unha antigüidade aproximada de uns 35.000 anos. Mesturan pintura, gravado e relevo e caracterízanse polaMesturan pintura, gravado e relevo e caracterízanse pola sua policromía. Localízanse no interior das covas ou ensua policromía. Localízanse no interior das covas ou en abrigos ó aire libre.abrigos ó aire libre. Representanse grandes animais(bisontes, cervos, cavalos.)Representanse grandes animais(bisontes, cervos, cavalos.) As covas máis famosas son: Altamira, El Castillo, TitoAs covas máis famosas son: Altamira, El Castillo, Tito Bustillo, el Pindal. En Francia Lascaux, Niaux.Bustillo, el Pindal. En Francia Lascaux, Niaux.
 61. 61. Altamira https://www.youtube.com/watch?v= 4TqdMEo4vXU
 62. 62. Cueva de El Castillo
 63. 63. Lascaux
 64. 64. Escola levantinaEscola levantina.. Caracterízase polo predominio de pinturasCaracterízase polo predominio de pinturas monocromas en negro, vermello e ocre.monocromas en negro, vermello e ocre. Representanse figuras humanas e animaisRepresentanse figuras humanas e animais estilizadas en escenas de caza, recoleción ouestilizadas en escenas de caza, recoleción ou baile.baile. Localízanse en abrigos rochosos ó aire libre óLocalízanse en abrigos rochosos ó aire libre ó longo da costa levantina hispana e datan dolongo da costa levantina hispana e datan do 10.000- 8000 a.c. no período mesolítico.10.000- 8000 a.c. no período mesolítico. As maíz importantes son as de El Cogul, LaAs maíz importantes son as de El Cogul, La Valltorta, La ArañaValltorta, La Araña
 65. 65. Cova de El Cogull, Lleida
 66. 66. Cova de La Araña. Valencia
 67. 67. Abrigo dels cavalls, barranco de la Valltorta, Castelló,
 68. 68. Arquitectura megalíticaArquitectura megalítica Cara ó 9.000-5.000 a.c. Comenzan aCara ó 9.000-5.000 a.c. Comenzan a aparecer unha serie de monumentosaparecer unha serie de monumentos megalíticos, relacionados conmegalíticos, relacionados con poboaciones agrícolas e gandeiras e copoboaciones agrícolas e gandeiras e co desenvolvemento da metalurxia.desenvolvemento da metalurxia. Construíronse ó longo de toda a fachadaConstruíronse ó longo de toda a fachada atlántica europea. Os dólmenes eatlántica europea. Os dólmenes e menhires tiñen carácter funerario, osmenhires tiñen carácter funerario, os aliñamentos e cromlech se cree quealiñamentos e cromlech se cree que estaban relacionados có culto ó sol.estaban relacionados có culto ó sol.
 69. 69. Distínguense cinco tipos:Distínguense cinco tipos: Menhir.Menhir. Dolmen.Dolmen. Aliñamentos.Aliñamentos. CrómlechsCrómlechs Sepulcros de corredor.Sepulcros de corredor.
 70. 70. 2.00 a.c.
 71. 71. Outros monumentos megalíticos máisOutros monumentos megalíticos máis recentes datan da Idade do Broncerecentes datan da Idade do Bronce (3.000-1.000 a.c.) son os que se atopan(3.000-1.000 a.c.) son os que se atopan nas illas Baleares.nas illas Baleares. Talaiot. De carácter defensivo.Talaiot. De carácter defensivo. Taula. Probablementee relacionadas conTaula. Probablementee relacionadas con ritos funerarios.ritos funerarios. Naveta. Enterramentos colectivos.Naveta. Enterramentos colectivos.
 72. 72. A Arte MesopotámicaA Arte Mesopotámica O desenvolvemento da agricultura eO desenvolvemento da agricultura e posteriormente da metalurxia, favoreceu aposteriormente da metalurxia, favoreceu a aparición dos primeiros asentamentosaparición dos primeiros asentamentos urbanos.urbanos. Mesopotamia, a zona de Oriente Próximo,Mesopotamia, a zona de Oriente Próximo, entre os ríos Tigris e Eufrates, será o lugarentre os ríos Tigris e Eufrates, será o lugar onde aparezcan as primeiras civilizaciónsonde aparezcan as primeiras civilizacións urbanas hai aproximadamente uns 6.000urbanas hai aproximadamente uns 6.000 anos.anos.
 73. 73. Distintos pobos se sucederan no tempo, deixandoDistintos pobos se sucederan no tempo, deixando as suas mostras de Arte.as suas mostras de Arte. Sumerios. 3.000- 1.200 a.c.Sumerios. 3.000- 1.200 a.c. Acadios. 2.300 – 2.100 a.c.Acadios. 2.300 – 2.100 a.c. Babilonios. 2.000-560 a.c.Babilonios. 2.000-560 a.c. Asirios.1.800-600 a.c.Asirios.1.800-600 a.c. Persas. 550-300 a.c.Persas. 550-300 a.c.
 74. 74. Sumerios 3000-2300 a.c. organízanse en cidades- estado. Ur, Uruk, Lagash,Eridú
 75. 75. Acadios 2330-2130 a.c.Conquistan aos sumerios baixo o reinado de Sargón I que formou un gran Imperio
 76. 76. Babilonia 2.000-600 a.c.O seu Imperio acadou gran esplendor durante o goberno de Hammurabi.
 77. 77. Imperio asirio mediados do 1.800 a.c.- 625 a.c. Impuxeron o seu dominio co rei Assurbanipal II.
 78. 78. Sobre todos estos pobos superporanse os persas que acabarán coa civilización mesopotámica cara o 550 a.c.
 79. 79. Organización en cidades-estado queOrganización en cidades-estado que rivalizaban unhas con outras.rivalizaban unhas con outras. Nun principio o poder político estaba unido ó rNun principio o poder político estaba unido ó r ó relixioso na figura do Patesí.ó relixioso na figura do Patesí. Posteriormente o poder recae en xefesPosteriormente o poder recae en xefes militares que se converten en reis e formanmilitares que se converten en reis e forman grandes imperios.grandes imperios.
 80. 80. Inventaron a escritura cuneiforme.Inventaron a escritura cuneiforme. Creóuse unha literatura onde destaca oCreóuse unha literatura onde destaca o poéma de Xilgamesh.poéma de Xilgamesh. Tamén inventan o arado, a roda e eranTamén inventan o arado, a roda e eran grandes matemáticos e astrónomos.grandes matemáticos e astrónomos. A Arte estaba ó servicio do poder e daA Arte estaba ó servicio do poder e da relixión.relixión.
 81. 81. ArquitecturaArquitectura Na arquitectura maíz representativa son:Na arquitectura maíz representativa son: Os templos.Os templos. Os palacios.Os palacios. Os materiais utilizadso eran o adobe para aOs materiais utilizadso eran o adobe para a construción e a cerámica vidrada para aconstrución e a cerámica vidrada para a ornamentación dos muros.ornamentación dos muros. A arquitectura era arquitrabada, pero cara 1530A arquitectura era arquitrabada, pero cara 1530 incorpórase o uso do arco e a bóveda enincorpórase o uso do arco e a bóveda en Babilonia.Babilonia.
 82. 82. OsOs templostemplos edificábanse sobre un montículo deedificábanse sobre un montículo de terra e evolucionaron cara óterra e evolucionaron cara ó Cigurat,Cigurat, torre detorre de grandes dimensións co templo na parte superiorgrandes dimensións co templo na parte superior ó cal accedíase mediante ramplas. Estesó cal accedíase mediante ramplas. Estes templos utilizábanse tamén como observatoriostemplos utilizábanse tamén como observatorios astronómicos. Destaca o de Marduk enastronómicos. Destaca o de Marduk en Babilonia coa súa impresionanteBabilonia coa súa impresionante Porta de IshtarPorta de Ishtar S.VI a.c.S.VI a.c.
 83. 83. OsOs palaciospalacios situábanse sobre terrazas elevadassituábanse sobre terrazas elevadas e estructurábanse arredor de patios e nase estructurábanse arredor de patios e nas murallas as súas portas eran custodiadas pormurallas as súas portas eran custodiadas por touros alados de cinco patas e cabeza humana.touros alados de cinco patas e cabeza humana. As paredes decorábanse con relevos ouAs paredes decorábanse con relevos ou cerámica vidrada.cerámica vidrada.
 84. 84. A PLÁSTICAA PLÁSTICA A ESCULTURAA ESCULTURA Existen diferencias entre a arte dos distintos pobos.Existen diferencias entre a arte dos distintos pobos. A escultura sumeria sumeria caracterízase pola realizaciónA escultura sumeria sumeria caracterízase pola realización de figuras en vulto redondo con formas cilíndricas .de figuras en vulto redondo con formas cilíndricas . Representanse figuras masculinas sin cabelo e con barba,Representanse figuras masculinas sin cabelo e con barba, con faldas. Son estereotipos, con ollos grandes e rostroscon faldas. Son estereotipos, con ollos grandes e rostros inexpresivos. Se mostra isocefalia nos relevos.inexpresivos. Se mostra isocefalia nos relevos. Mostra a lei da frontalidade.Mostra a lei da frontalidade. Os materiais utilizados eran pedraOs materiais utilizados eran pedra
 85. 85. Os acadios representan nos seus relevos figurasOs acadios representan nos seus relevos figuras maíz esbeltas e individualizadas, un maiosmaíz esbeltas e individualizadas, un maios naturalismo represéntanse có torso de frente enaturalismo represéntanse có torso de frente e rostro e extremidades de perfil.rostro e extremidades de perfil. Os asirios desenvolveron o relevo, onde seOs asirios desenvolveron o relevo, onde se narrraban historias cotiás ou de exaltación donarrraban historias cotiás ou de exaltación do rei. Destacan escenas de caza do Palacio derei. Destacan escenas de caza do Palacio de Asurbanipal, entre os que salientaAsurbanipal, entre os que salienta A leonaA leona ferida.ferida.
 86. 86. Epoca Guti
 87. 87. Arte Persa AqueménidaArte Persa Aqueménida ARQUITECTURA.ARQUITECTURA. Palacios e tumbas. Nos hai templos xa que rendían culto oPalacios e tumbas. Nos hai templos xa que rendían culto o seus deus en espazos abertos.seus deus en espazos abertos. Palacios.Palacios. Seguindo o modelo mesopotámico, os palaciosSeguindo o modelo mesopotámico, os palacios construíronse sobre plataformas de ladrillo, madeira econstruíronse sobre plataformas de ladrillo, madeira e pedra. Sobre esta estrutura distribúese a sala do tronopedra. Sobre esta estrutura distribúese a sala do trono ou das audiencias, aou das audiencias, a apadanaapadana e as distintas estancias.e as distintas estancias. Seguían un sistema alintelado ou arquitrabado sostido porSeguían un sistema alintelado ou arquitrabado sostido por enormes columnas con capiteis zoomorfos.enormes columnas con capiteis zoomorfos. Os muros estaban decorados con frisos de relevos.Os muros estaban decorados con frisos de relevos.
 88. 88. Os exemplos máis característicos son oOs exemplos máis característicos son o Palacio dePalacio de PersépolisPersépolis e oe o Palacio de Susa.Palacio de Susa.
 89. 89. A Arte Exipcia.A Arte Exipcia. Desenvólvese a civilización exipcia ó longo dos territoriosDesenvólvese a civilización exipcia ó longo dos territorios bañados polo río Nilo entre o 3.100 a.c., cando sebañados polo río Nilo entre o 3.100 a.c., cando se xuntan o Alto e o Baixo Exipto e o 31 a.c ,cando axuntan o Alto e o Baixo Exipto e o 31 a.c ,cando a última raíña de Exipto, Cleopatra é derrotada na batallaúltima raíña de Exipto, Cleopatra é derrotada na batalla de Actium polos romanos.de Actium polos romanos.
 90. 90. Sucéderonse 31 dinastías ó longo das distintas etapas daSucéderonse 31 dinastías ó longo das distintas etapas da súa historia.súa historia. Protodinástica 3.000- 2.600 a.c. Dinastías I- IIProtodinástica 3.000- 2.600 a.c. Dinastías I- II Imperio Antigo 2.600- 2.100 a.c. Dinastías III-VIImperio Antigo 2.600- 2.100 a.c. Dinastías III-VI I Período Intermedio 2.100- 2.040 a.c. Din. VII- XI Período Intermedio 2.100- 2.040 a.c. Din. VII- X Imperio Medio 2.040- 1.785Imperio Medio 2.040- 1.785 a.c. Din XI- XIIa.c. Din XI- XII II Período Intermedio 1.785-1.550 a.c. Din XIII- XVIIII Período Intermedio 1.785-1.550 a.c. Din XIII- XVII Imperio Nuevo 1.550- 1.080 a.c. Din. XVIII-XXImperio Nuevo 1.550- 1.080 a.c. Din. XVIII-XX III Período Interm 1.080- 714 a.c Din. XXI-XXIVIII Período Interm 1.080- 714 a.c Din. XXI-XXIV Época Tardía 714-332 a.c. Din XXV-XXXIÉpoca Tardía 714-332 a.c. Din XXV-XXXI
 91. 91. A Arte exipcia está ligada á relixión e o culto ósA Arte exipcia está ligada á relixión e o culto ós mortos.mortos. A alma do difunto (ka) debía volver ó corpo noA alma do difunto (ka) debía volver ó corpo no momento da resurrección.momento da resurrección. Os obxectos persoais que acompañaron ó difuntoOs obxectos persoais que acompañaron ó difunto en vida , debían acompañalo na morte, een vida , debían acompañalo na morte, e numerosaas inscricións e pinturas atopadas nasnumerosaas inscricións e pinturas atopadas nas tumbas, axudarían a facer a viaxe polo que tiñantumbas, axudarían a facer a viaxe polo que tiñan un carácter máxico .un carácter máxico . Todo isto permitíu que chegaran a nosTodo isto permitíu que chegaran a nos numerosos elementos artísticos e rico enxovalnumerosos elementos artísticos e rico enxoval funerario.funerario.
 92. 92. Arquitectura. Templos e TumbasArquitectura. Templos e Tumbas A arquitectura como o resto da arte está aoA arquitectura como o resto da arte está ao servicio do poder aúlica), e de tipo colosal.servicio do poder aúlica), e de tipo colosal. Material constructivo. A pedraMaterial constructivo. A pedra É un sistema arquitrabado.É un sistema arquitrabado. Tiñan función relixiosa ou funerariaTiñan función relixiosa ou funeraria Elementos constructivos. Columnas e LinteisElementos constructivos. Columnas e Linteis Columnas con capiteis variados: papiriforme,Columnas con capiteis variados: papiriforme, lotiforme, palmiforme e hatórico.lotiforme, palmiforme e hatórico. Elementos ornamentais. Relevos e pinturas.Elementos ornamentais. Relevos e pinturas.
 93. 93. Templo de Luxor. Colosos de Ramsés I
 94. 94. Speos de Ramsés II 1290-1224 a.c.
 95. 95. Templo de Debod. Madrid
 96. 96. ARQUITECTURA FUNERARIA
 97. 97. Saqqara 2649-2575 a.c.
 98. 98. Pirámides de Keops, Kefrén e Mikerinos en Gizeh 2600-2500 a.c
 99. 99. HIPOXEOS
 100. 100. Hipoxeo da raíña Hatshepshut 1490-1470 a.c.
 101. 101. Artes plásticas ESCULTURAESCULTURA Materiais.Materiais. Pedra, madeira barro e bronce.Pedra, madeira barro e bronce. FinalidadeFinalidade . Relixioso-funeraria.. Relixioso-funeraria. Temática.Temática. Representacións dos deuses e fazañasRepresentacións dos deuses e fazañas dos faraóns e tamén escenas da vida cotiá.dos faraóns e tamén escenas da vida cotiá. Adoitan ir acompañadas de xeroglíficos.Adoitan ir acompañadas de xeroglíficos. Dous tipos de representacións:Dous tipos de representacións: RelevoRelevo .Aparece decorando os muros dos.Aparece decorando os muros dos edificios Adoitan representarse en baixorelevoedificios Adoitan representarse en baixorelevo ou ocorelevo.ou ocorelevo. Domina aDomina a lei da frontalidadelei da frontalidade representándoserepresentándose cabeza e extremidades de perfil e tronco decabeza e extremidades de perfil e tronco de fronte.fronte.
 102. 102. Vulto redondo.Vulto redondo. Na estatuaria domina a Lei daNa estatuaria domina a Lei da frontalidade, Hieratismo e inexpresividade,frontalidade, Hieratismo e inexpresividade, soporte para a alma despóis da morte.soporte para a alma despóis da morte. Se representaban en posición erguida e sedente.Se representaban en posición erguida e sedente. Predominan as figuras idealizadas do faraón comoPredominan as figuras idealizadas do faraón como representante da divinidade.representante da divinidade. Nos grupos reflíctese a xerarquización.Nos grupos reflíctese a xerarquización. Outras esculturas con unha maior naturalidade sonOutras esculturas con unha maior naturalidade son os retratos familiares, representación deos retratos familiares, representación de escribas e esculturas cortesans.escribas e esculturas cortesans.
 103. 103. Triada de Micerino 2514-2486ª.c.
 104. 104. Escriba sentado 2480-2350 a.c. Louvre
 105. 105. Cheik El Beled 2465-2323 a.c.
 106. 106. Existe tamén unha escultura non oficial formadaExiste tamén unha escultura non oficial formada principalmente por figuras de pequeño tamañoprincipalmente por figuras de pequeño tamaño en barro cocido ou madeira policromadas queen barro cocido ou madeira policromadas que representan oficios, escenas e costumes darepresentan oficios, escenas e costumes da vida cotiá.vida cotiá. A consideración do artista.A consideración do artista. Os artistas exipcios eran consideradosOs artistas exipcios eran considerados inferiores, non así os arquitectos que estabaninferiores, non así os arquitectos que estaban recoñecidos como Imhotep encargado derecoñecidos como Imhotep encargado de diseñar o complexo funerario de Saqqara para odiseñar o complexo funerario de Saqqara para o faraón Zoser.faraón Zoser.
 107. 107. PINTURAPINTURA Do mesmo xeito que o relevo, a pintura exipciaDo mesmo xeito que o relevo, a pintura exipcia tiñatiña carácter narrativocarácter narrativo . Interesaba plasmar a. Interesaba plasmar a vida do difunto representando escenas da vidavida do difunto representando escenas da vida cotiá., escenas de caza e relixiosas.cotiá., escenas de caza e relixiosas. AA funciónfunción era guiar ó difunto no máis alá.era guiar ó difunto no máis alá. SoportesSoportes: os muros das tumbas, madeira e: os muros das tumbas, madeira e papiro.papiro. A tecnicaA tecnica empregada era a témpera opaca,empregada era a témpera opaca, disolvendo os pigmentos en auga, goma ou coladisolvendo os pigmentos en auga, goma ou cola e clara de ovo. con gran riqueza cromáticae clara de ovo. con gran riqueza cromática
 108. 108. Non interesaba representar a realidade, senónNon interesaba representar a realidade, senón o máis representativo. Para iso cambiaban ao máis representativo. Para iso cambiaban a perspectiva e cambiaban os en foques nunhaperspectiva e cambiaban os en foques nunha mesma representación. Así seguen a mesmamesma representación. Así seguen a mesma lei da frontalidade que nos relevos: rostro elei da frontalidade que nos relevos: rostro e extremidades de perfil e ollo e torso de frente.extremidades de perfil e ollo e torso de frente. Deste modo unían as visións que mellorDeste modo unían as visións que mellor identificaban o ser humano.identificaban o ser humano.
 109. 109. WebgrafíaWebgrafía Sobre vocabulario. http://www.epapontevedra.com/arte/Vocabulario%20Web/vocab Mapa conceptual de elementos arquitectónicos http://ieselchaparil.org/documentos/Mapa%20conceptual%20arq

×