• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Ugdymo plano pristatymas 0623. kursai.tinklas.lt
 

Ugdymo plano pristatymas 0623. kursai.tinklas.lt

on

 • 1,511 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,511
Views on SlideShare
1,511
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ugdymo plano pristatymas 0623. kursai.tinklas.lt Ugdymo plano pristatymas 0623. kursai.tinklas.lt Presentation Transcript

  • 2010-2011 METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PRGRAMŲ UGDYMO PLANO PROJEKTAS V. Dobilienė
  • Mokyklos ugdymo planas
   • Unikalus (remiasi mokykloje galiojančiomis tvarkomis ir aprašais)
   • Konkretus (pritaikytas Vytauto Didžiojo vidurinei mokyklai)
   • Sudarytas remiantis nutarimais, apklausų, tyrimų rezultatų išvadomis
   • Dera su ugdymo tikslais ir mokyklai skirtomis ugdymo lėšomis
  • Kas lėmė gerus ugdymo rezultatus?
   • Ugdymo proceso organizavimas ( adaptacinio periodo trukmė, papildomų atostogų laikas - 5-oje klasėje, ugdymo organizavimas trimestrais)
   • Mokyklos nuožiūra skirstomų valandų panaudojimas ugdymo diferencijavimui ir individualizavimui
   • Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymas, keitimas, pasirinkimo galimybės, poreikių tenkinimas vidurinio ugdymo programoje
   • Klasių dalijimas į grupes
  • Tobulintinos sritys:
    • Socialinė veikla
    • Ugdymo organizavimas ( nepamokinė pažintinė ugdomoji veikla)
    • Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
    • Pagalbos mokiniui teikimas. Mokytojų bendradarbiavimas teikiant šią pagalbą
  • Ugdymo plano tikslai:
   • Tikslingiau planuoti ir organizuoti ugdymą
   • Sudaryti sąlygas teikti pagalbą mokiniui
   • Plėtoti daugiakalbystę
  • UP struktūra ( 2 plano versijos)
   • Bendroji dalis
   • Ugdymo programų įgyvendinimas
   • Priedai
   • Mokykloje galiojančios tvarkos
   • Kas aktualu?
   • Kas nauja?
   • Kas keitėsi?
   Ugdymo programų įgyvendinimas
  • 1. Ugdymo organizavimas ir ugdymo turinio planavimas
   • Adaptacinis periodas 5kl. – 1 mėnuo
   • Nepamokinės pažintinės ugdomosios veiklos dienos:
    • Mokslo žinių diena (rugsėjo 1 d.)
    • Klasės diena
    • Kalėdiniai renginiai
    • Socialinės veiklos diena / Bandomieji egzaminai
    • Dalykinė koncentro diena
    • Paskutinė mokslo metų diena
  • Nepamokinė pažintinė ugdomoji veikla
     • Numatytos visos nepamokinės veiklos dienos
     • Dalykinė koncentro diena
     • Ekskursijos klasėms vykdomos ne pamokų metu
  • 1. Ugdymo turinio planavimas
   • Pagal „ Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašą“, pristatytą 2010- 06- 17 posėdyje.
  • 2. Ugdymo programų integravimas (planuojant pasitikrinti ar reikia integruoti, į kokį dalyką ir ką)
    • Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programa integruojama į visų dalykų programas
    • Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa integruojama į dorinio ugdymo,  gamtos ir žmogaus, biologijos dalykų ugdymo turinį
  • 2. Ugdymo programų integravimas (planuojant pasitikrinti ar reikia integruoti, į kokį dalyką ir ką)
    • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo bei patyčių prevencijos programa integruojama į dalykų programas (Priedas Nr.1)
    • Žmogaus saugos programa 9, 11 ir 12 klasėse integruojama į dalyk ų programas (Priedas Nr.2)
    • IT programa 7 klasėje integruojamos į dalykų turinį
   • Metodinės grupės analizuoja, kaip mokymosi procese įgyvendinamos integruojamųjų dalykų programos, ir priima sprendimus dėl tolesnio integravimo.
   • 3. Ugdymo programoms įgyvendinti skiriamų valandų skaičius
   • 4. Mokyklos nuožiūra skirstomos pamokos
   • 5. Klasių dalijimas į grupes. Mobiliųjų grupių sudarymas
  • 6. Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas
   • 8 klases dalijant į grupes vienai savaitinei lietuvių kalbos pamokai
   • Perėjimas į kitą mobilią grupę vykdomas mokytojams susitarus, fiksuojant dienyne pagal Dienynų pildymo tvarką (bus atnaujinta rugsėjo pirmą savaitę)
  • 7.Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas
   • Veiklą, susijusią su mokinių mokymosi krūvių reguliavimu organizuoja direktoriaus pavaduotojai
   • Mokiniai atleidžiami nuo menų ir kūno kultūros pamokų pagal mokyklos numatytą tvarką
   • Per dieną negali būti daugiau kaip 7 pamokos
   • 9-10 klasėse – ne daugiau kaip 1 “langas”
   • 11-12 klasėse - ne daugiau kaip 3 “langai”
  • 8. Dalykų mokymo intensyvinimas
   • Vidurinio ugdymo koncentre dorinio ugdymo programa intensyvinama ir baigiama 11 kl.
  • 9.  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“:
   • dorinio ugdymo,
   • žmogaus saugos,
   • pilietiškumo pagrindų,
   • kūno kultūros visose klasėse,
   • sporto šakos -11-12 kl.,
   • muzikos,
   • dailės,
   • technologijų (išskyrus 9, 10 kl.),
   • modulių pasiekimai visose klasėse ,
   • automobilizmo 11 kl.
  • 9.  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas taikant 10 balų sistemą
   • Pasirenkamieji dalykai 11-12 klasėje
   • Ekonomika 10 klasėje
   • Technologijos 9 ir 10 klasėje
  • 9.  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas
   • Kitų dalykų pasiekimų vertinimas lieka toks pat, kol bus atnaujinta vertinimo tvarka
   • Pradėjusiems pagrindinio ugdymo programą bei naujai į mokyklą atvykusiems mokiniams rugsėjo mėnesį nepatenkinami įvertinimai nerašomi
  • 10. Socialinė veikla
   • Nebus fiksuojama dienyne
   • Klasės vadovas pasirinktu būdu atlieka apskaitą
   • Mokslo metų pabaigoje aktyviausiai veikloje dalyvavę mokiniai apdovanojami padėkos raštais
  • 11-12. Mokinio individualus planas. Pasirinkimo galimybės. 16. Profesinis informavimas
   • Nauji moduliai:
    • „ Improvement of english“
    • taikomoji matematika
    • bioetika
    • lyderystės mokykla
    • Savarankiško mokymosi programos forma
    • Mokymosi pasiekimų patikrinimo akto forma
   13. Mokymas namuose Savarankiškas mokymasis
   • Organizuojamas pagal neformaliojo ugdymo tvarkos aprašą
   • Nuolatinė mokinių grupė (min. 12 mokinių ) sudaroma per dvi pirmąsias mokslo metų savaites
   • Neformaliojo ugdymo programos aptariamos metodinėse grupėse pagal veiklos pobūdį
   14. Neformalusis ugdymas
  • 15. Specialusis ugdymas
   • Specialiųjų poreikių mokiniams pagalba teikiama mokyklos nustatyta tvarka (žr. Pagalbos teikimo specialiųjų poreikių mokiniams tvarkos aprašą)
  • 17.1 Lietuvių k. Diferencijavimas.
   • 7a ir 7b kl. - sudarant papildomą mobilią grupę mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų
   • 8 kl. – darbui su skirtingų gabumų mokiniais skiriama 1 savaitinė pamoka
   • 10 ir 11 kl. – perskirstant mokinius pagal gebėjimus pasiekimus
  • 17.3. Užsienio kalbos
   • Programos keitimo tvarka - skyriuje “Ugdymo sričių dalykų mokymo organizavimas”
   • Mokinio kalbinių gebėjimų aprašas per 2 darbo dienas (forma priede)
   • Mokiniams, atvykusiems iš kitų mokyklų, sudaromos sąlygos įveikti programų skirtumus, panaudojant mokyklos nuožiūra skiriamas pamokas
  • 17.5.Matematika. Diferencijavimas
   • 7-ose ir 8-ose klasėse
    • pergrupuojant panašių poreikių mokinius iš paralelių klasių
    • sudarant papildomą mobilią grupę
   • 9 ir 10 klasėse
    • pergrupuojant panašių poreikių mokinius iš paralelių klasių
  • 17.10 Pasirenkamieji dalykai:
    • informacinės technologijos
    • automobilizmas
    • ekonomika
    • teisės pagrindai
  • Dalykų mokymo organizavimas
   • Meninis ir technologinis ugdymas
    • Meninė raiška
    • Atleisti nuo menų srities dalykų pamokų
    • Integruotas technologijų ir IT mokymas
   • Kūno kultūra
    • Atleidimas nuo kūno kultūros pamokų ( trumpalaikis ir visiems metams)
  •