Ιστοεξερεύνηση (WebQuest) - με στόχο την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη

689 views
529 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
689
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
186
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ιστοεξερεύνηση (WebQuest) - με στόχο την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη

 1. 1. Β α ς ί λ θ σ Ο ι κ ο ν ό μ ο υ Ο Λεονάρντο ντα Βίντςι είχε πει: «…Η μελζτθ χωρίσ επικυμία κλειδϊνει τθ μνιμθ και δεν ςυγκρατεί τίποτα από αυτά που δζχεται…» Με τισ νζεσ αυτζσ προςεγγίςεισ προςπακοφμε να δθμιουργιςουμε τθν επικυμία για μάκθςθ. Σο διαδραςτικό υλικό και το εφχρθςτο λογιςμικό που ζχει ςτθ διάκεςι του ο εκπαιδευτικόσ, εμπλουτίηουν τα μακιματά του, δθμιουργοφν πολλαπλζσ αναπαραςτάςεισ ςτουσ μακθτζσ με ςτόχο τθν κινθτοποίθςι τουσ και τθν ευκολότερθ εμπζδωςθ τθσ φλθσ. 2010 Ιςτοεξερεύνηςη (WebQuest) Ιδζεσ για εργαςίεσ Μ ε ς τ ό χ ο τ θ ν α ξ ι ο π ο ί θ ς θ τ ω ν Σ . Π . Ε . ς τ θ ν ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ι δ ι α δ ι κ α ς ί α
 2. 2. Σελύδα2 Συντάκτθσ: Βαςίλησ Οικονόμου Υπεφθυνοσ Συςτημάτων Πληροφορικήσ Εκπαιδευτηρίων Δοφκα Εκδότθσ: Εκπαιδευτήρια Δοφκα Σχολικό ζτοσ: 2010-2011
 3. 3. Σελύδα3 Περιεχόμενα 1 Ιςτοεξερεφνθςθ (WebQuest) 4 2 Δομι μιασ Ιςτοεξερεφνθςθσ (WebQuest) 5 3 Τα κυριότερα χαρακτθριςτικά μιασ Ιςτοεξερεφνθςθσ 6 4 Στρατθγικι αναηιτθςθσ 7 5 Ιδζεσ για διακεματικζσ εργαςίεσ που περιλαμβάνουν Ιςτοεξερεφνθςθ 8 6 Παραδείγματα ιςτοεξερευνιςεων 10 7 Μια ολοκλθρωμζνθ δραςτθριότθτα που ξεκινά με ιςτοεξερεφνθςθ (Διακεματικό εκπαιδευτικό ςενάριο ) 12
 4. 4. Σελύδα4 1. Ιςτοεξερεφνθςθ (WebQuest) O Όροσ ειςιχκει για πρϊτθ φορά το 1995 από τον Bernie Dodge για να περιγράψει δομθμζνεσ δραςτθριότθτεσ μακθτϊν ι ςπουδαςτϊν, ςτισ οποίεσ το μεγαλφτερο μζροσ των πλθροφοριϊν που χρθςιμοποιοφςαν, αντλοφνταν από το Διαδίκτυο. Οι ιςτοεξερευνιςεισ είναι ςενάρια διδακτικϊν ενοτιτων, προβλθμάτων ι ηθτθμάτων ςτα οποία βαςικό ρόλο ζχει θ άντλθςθ και επεξεργαςία πλθροφοριϊν από το Διαδίκτυο και τα οποία είναι οργανωμζνα ςε μορφι ιςτοςελίδων (WebQuest 2008, Dodge 2001). ΢ταδιακά οι ιςτοεξερευνιςεισ ζχουν βζβαια μεταςχθματιςτεί ςε ςενάρια κατευκυνόμενθσ διερεφνθςθσ, τα οποία χρθςιμοποιοφν πθγζσ από τον παγκόςμιο ιςτό αλλά και ποικιλία εργαλείων των ΣΠΕ, κακϊσ και μια αποςτολι θ οποία κινθτοποιεί τουσ μακθτζσ να: διερευνιςουν ανοιχτά ερωτιματα, επικοινωνιςουν τθν προςωπικι τουσ εμπειρία και ςυμμετάςχουν ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ. Σα μζςα που χρθςιμοποιοφνται μπορεί να είναι: Βάςεισ Δεδομζνων Κείμενα Ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ Λεξικά Δεδομζνα από ςυηθτιςεισ ςτο Διαδίκτυο Ιςτοςελίδεσ ποικίλου περιεχομζνου Αλλά και από ςυμβατικό υλικό (βιβλία, περιοδικά, εφθμερίδεσ κ.λ.π.). Είναι μια μαθηςιακή δραςτηριότητα που ςτοχεφει ςτην ενεργοποίηςη των μαθητών και είναι προςανατολιςμζνη ςτην ζρευνα. Σα είδθ των διερευνθτικών δραςτθριοτιτων webQuest είναι ( ςφμφωνα με τον Dodge) δφο: Δραςτθριότθτεσ μικρισ διάρκειασ. Καλφπτουν 1-3 διδακτικζσ περιόδουσ και οι μακθτζσ ςυλλζγουν βαςικζσ πλθροφορίεσ και κατανοοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ για το υπό μελζτθ κζμα. Δραςτθριότθτεσ μεγάλθσ διάρκειασ. Διαρκοφν ακόμα και εβδομάδα ι μινα. Οι μακθτζσ προχωροφν ςε βακφτερθ ανάλυςθ και μελζτθ του προσ διερεφνθςθ αντικειμζνου. Σο αποτζλεςμα είναι ζνα διαφορετικό υλικό που βαςίηεται ςτο αρχικό ςτο οποίο μποροφν να αλλθλεπιδράςουν και άλλοι μελετθτζσ.
 5. 5. Σελύδα5 2. Δομι μιασ Ιςτοεξερεφνθςθσ (WebQuest) Μια ιςτοεξερεφνθςθ πρζπει να περιλαμβάνει ζξι βαςικά ςτοιχεία: Ειςαγωγι Παρουςιάηεται θ κεντρικι ιδζα του ςεναρίου Οι μακθτζσ ζρχονται ςε επαφι με το αντικείμενο και τουσ ςτόχουσ τθσ δραςτθριότθτασ Εργαςία ι αποςτολι Περιγράφεται θ εργαςία και ο ρόλοσ των μακθτϊν Διαδικαςία Η μεκοδολογία και ο τρόποσ εργαςίασ των μακθτϊν. Περιλαμβάνει βιμα προσ βιμα όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν Αξιολόγθςθ Περιγράφεται με ςαφινεια ο τρόποσ αξιολόγθςθσ των ςτόχων του μακιματοσ και των δράςεων των μακθτϊν Συμπεράςματα Περιγράφεται θ δραςτθριότθτα και θ εργαςία των μακθτϊν Περιλαμβάνει τθ ςφνοψθ τθσ μακθςιακισ εμπειρίασ, επιτρζπει τον αναςχοχαςμό ςτθ διαδικαςία που ακολουκικθκε, τίκενται ανοιχτά ερωτιματα για νζεσ διερευνιςεισ Οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να αξιολογιςουν οι ίδιοι τθ διαδικαςία που ακολοφκθςαν Πθγζσ - Μζςα Βιβλιογραφικζσ παραπομπζσ, διευκφνςεισ των διαδικτυακϊν τόπων, εικόνων, πολυμεςικϊν αρχείων, κειμζνων κ.λ.π. Οι μακθτζσ μποροφν να γράψουν και τισ ευχαριςτίεσ ςε αυτοφσ που βοικθςαν με το υλικό τουσ Ειςαγωγι Εργαςία ι αποςτολι Διαδικαςία Αξιολόγθςθ ΢υμπεράςματα Πθγζσ
 6. 6. Σελύδα6 3. Τα κυριότερα χαρακτθριςτικά μιασ Ιςτοεξερεφνθςθσ (WebQuest) Χαρακτηριςτικϊ Ιςτοεξερεύνηςησ (WebQuest) Οι μακθτζσ… Εςτιάηουν ςτθν αξιοποίθςθ των πλθροφοριών Εμπλζκονται με ςτόχο τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ και όχι τθν απλι αναηιτθςθ ςτο Διαδίκτυο Υποςτθρίηουν τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων όπωσ ανάλυςθ, αξιολόγθςθ πλθροφοριών, αξιολόγθςθ, εμβάκυνςθ και εφαρμογι γνώςεων Συμβάλλουν ςτθν οικοδόμθςθ γνώςεων και τθν εννοιολογικι μάκθςθ ΢υμμετζχουν ςε διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ Ενεργοποιοφν τουσ μακθτζσ Υποςτθρίηουν τθ ςυνεργατικι και αλλθλεπιδραςτικι μάκθςθ, Μοιράηονται τισ ιδζεσ τουσ Υποςτθρίηουν τθ δθμιουργικότθτα Δθμιουργοφν νζα μζςα και τρόπουσ παρουςίαςθσ των γνϊςεων που απζκτθςαν εξερευνϊντασ Η Ιςτοεξερεφνθςθ ςχεδιάηεται με ςτόχο να: οριοκετοφνται οι μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ αξιοποιείται ο διακζςιμοσ χρόνοσ αξιοποιοφνται και όχι να χρθςιμοποιοφνται οι πλθροφορίεσ ςυμβάλει ςτθ δθμιουργικι διερεφνθςθ και όχι ςτθν απλι περιιγθςθ ςτουσ ιςτότοπουσ υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων υψθλοφ επιπζδου (ανάλυςθ, αξιολόγθςθ, ςφνκεςθ) εμπλζκει τουσ μακθτζσ ςε ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ μζςα από δια κεματικζσ προςεγγίςεισ . Αξιοποίθςθ Πλθροφοριϊν Αξιοποίθςθ χρόνου Οριοκζτθςθ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων Δθμιουργικι διερεφνθςθ και όχι ςτθν απλι περιιγθςθ ςτουσ ιςτότοπουσ Ανάπτυξθ δεξιοτιτων υψθλοφ επιπζδου (ανάλυςθ, αξιολόγθςθ, ςφνκεςθ) ΢υνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ μζςα από διακεματικζσ προςεγγίςεισ
 7. 7. Σελύδα7 4. Στάδια αναηιτθςθσ Οριςμόσ του ερευνητικού ζητόματοσ και των ερευνητικών αναγκών Οριοθϋτηςη: του θϋματοσ, του εύδουσ και τησ ϋκταςησ τησ πληροφορύασ. Επικοινωνύα με ϊλλουσ, (π.χ. ανϊ δύο, ςτην ομϊδα ό ςτην ολομϋλεια). Γνώςη διαφόρων πηγών αναζότηςησ και χειριςμού. Στρατηγικό αναζότηςησ πληροφορύασ Οριοθϋτηςη και επιλογό πηγών αναζότηςησ. Διατύπωςη όρων και μεθοδολογύασ. αναζότηςησ. Προ-αξιολόγηςη πιθανών πηγών που θα ϋχουν προτεραιότητα κατϊ την επιλογό καλύτερων πληροφοριών. Εντοπιςμόσ, πρόςβαςη και κριτικό αξιολόγηςη Νοητικόσ και φυςικόσ εντοπιςμόσ πηγών. Πρώτη εκτύμηςη ποιότητασ, ποςότητασ και αξύασ των πληροφοριών. Εξϋταςη των πληροφοριών, (π.χ. πατρότητα, οργανιςμόσ που τισ παρϋχει) Διαγώνια ανϊγνωςη. Κατϊ εκτύμηςη επανϊληψη τησ διαδικαςύασ με ϊλλη μεθοδολογύα. Προςαρμογό Εξϋταςη των αποτελεςμϊτων ςύμφωνα με τισ αρχικϋσ ανϊγκεσ. Οικοδόμηςη νϋασ γνώςησ (ατομικόσ, ομαδικόσ). Ενημερότητα ωσ προσ την διεύρυνςη τησ γνώςησ. Οργϊνωςη πληροφοριών Εξαγωγό ςημαντικών ςτοιχεύων από τισ πληροφορύεσ, π.χ. βιβλιογραφύα - επιλογό παραθϋςεων για τισ ανϊγκεσ του θϋματοσ. Επύγνωςη ζητημϊτων που ςχετύζονται με πνευματικϊ δικαιώματα (πλαγιαςμόσ) Σύνθεςη Οργϊνωςη των ςτοιχεύων για την παρουςύαςη ςε ϊλλουσ. Επιλογό αποδοτικού τρόπου παρουςύαςησ. Αυτόνομη υποςτόριξη των θϋςεων και διϊλογοσ. Αξιολόγηςη Αξιολόγηςη του νϋου προώόντοσ (π.χ. ποιότητα, αποδοτικότητα). Αξιολόγηςη τησ διαδικαςύασ αναζότηςησ και ςτρατηγικόσ.
 8. 8. Σελύδα8 5. Ιδζεσ για διακεματικζσ εργαςίεσ που περιλαμβάνουν Ιςτοεξερεφνθςθ (WebQuest) Θεματικι ενότθτα Εργαςία Επιςθμάνςεισ Γεωγραφία Παρουςιάςτε πετρϊματα χρθςιμοποιϊντασ πθγζσ και μια web camera Ιςτοςελίδεσ Γεωλογικϊν μουςείων, χαρακτθριςτικά πετρωμάτων, φωτογραφίεσ από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ, ςυγκρίςεισ Που κα πάμε διακοπζσ Οργανϊςτε ζνα ταξίδι, ςυγκεντρϊςτε πλθροφορίεσ για τον τόπο διακοπϊν, περιβαλλοντικζσ αναφορζσ Μετριςτε τθν θμεριςια μεταβολι τθσ κερμοκραςίασ ΢υλλζξτε ςτοιχεία από Ιςτοςελίδεσ παρακολοφκθςθσ καιροφ, καταγραφι ςε αρχείο, ςυγκρίςεισ και τισ κερμοκραςίεσ του τόπου μασ Παρουςιάςτε με δικζσ ςασ φωτογραφίεσ ζνα τόπο Πλαιςιϊςτε τισ φωτογραφίεσ ςασ με πλθροφορίεσ από το Διαδίκτυο, που ζχετε πριν επεξεργαςτεί ΢υγκεντρϊςτε πλθροφορίεσ για τθ ςειςμικι δραςτθριότθτα των τελευταίων ετϊν ςε μια χϊρα ΢υγκρίνετε δεδομζνα από το Διαδίκτυο. Πολλζσ φορζσ οι πθγζσ δεν ζχουν τον ίδιο βακμό αξιοπιςτίασ Θζα από δορυφόρο Εντοπίςτε τθν περιοχι του ςχολείου μζςω εφαρμογισ του διαδικτφου, κακορίςτε τθ διαδρομι μζχρι το ςπίτι ςασ. Βιολογία Η βιογραφία ενόσ διάςθμου επιςτιμονα Χρθςιμοποιιςτε ειςαγωγι και επίλογο ςτα κείμενά ςασ Διαγράμματα τροφικϊν αλυςίδων Χρθςιμοποιιςτε τα ςφμβολα με ςυνζπεια Η εξζλιξθ του ανκρϊπου ΢υγκρίνετε το υλικό από τισ επιμζρουσ ομάδεσ Ερωτθματολόγια με εικόνεσ και μορφολογία φυτϊν Δθμιουργιςτε ζνα θλεκτρονικό φυτολόγιο Νζα Ελλθνικά Λογοτεχνικό ταξίδι Χρθςιμοποιιςτε χάρτεσ και ςθμειϊςτε τθν πορεία ενόσ ςυγγραφζα κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του και πϊσ ο τόποσ ςυνδζεται με το ζργο του
 9. 9. Σελύδα9 Θεματικι ενότθτα Εργαςία Επιςθμάνςεισ Ιςτορίεσ με εικόνεσ/φιλμάκια/ιςτολόγια Κινοφμενα ςχζδια ςτθν προςπάκεια εικονογράφθςθσ ενόσ αναγνϊςματοσ Η ανακάλυψθ ενόσ ποιθτι μζςα από το Διαδίκτυο Επιλζξτε ζνα ποιθτι που δεν είναι γνωςτόσ ςτον περιςςότερο κόςμο Γλώςςα Κακθμερινι εφθμερίδα Χρθςιμοποιιςτε κζματα επικαιρότθτασ, εφαρμογι παρουςιάςεων, και αναρτιςτε τθ ςτισ οκόνεσ προβολισ του ςχολείου Φυςικι Διάκλαςθ του φωτόσ ΢υγκζντρωςθ υλικοφ για τουσ νόμουσ τθσ διάκλαςθσ, φωτογραφίεσ, δθμιουργία ςχθμάτων Νόμοι τθσ βαρφτθτασ και θ κίνθςθ των πλανθτϊν ΢τοιχεία από αναηθτιςεισ για τον Νεφτωνα, εμπειρικοί υπολογιςμοί τθσ ταχφτθτασ, τροχιά γφρω από τον ιλιο Ιςτορύα ΢ταυροφορίεσ – Άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ ΢φγκριςθ ιςτορικϊν και λογοτεχνικϊν πθγϊν Αρχαιολογικόσ χϊροσ τθσ Ακρόπολθσ ι κάποιου άλλου μνθμείου εκτόσ Αττικισ Η κακθμερινι ηωι κατά τθ ρωμαϊκι εποχι Η δομι τθσ ρωμαϊκισ οικογζνειασ Η εκπαίδευςθ των Ρωμαίων Σα ςπίτια, τα ροφχα, το φαγθτό Η διαςκζδαςθ των Ρωμαίων Ξϋνεσ γλώςςεσ Βιογραφίεσ Ιςτορικζσ προςωπικότθτεσ, Δθμιουργοφν quiz και το δίνουν ςε άλλεσ ομάδεσ για να το απαντιςουν Ο κατάλογοσ ενόσ εςτιατορίου ςτο Λονδίνο Οι μακθτζσ μζςω πλθροφοριϊν δθμιουργοφν καταλόγουσ κατθγοριοποιϊντασ τα είδθ των εςτιατορίων μια χϊρασ Σο πολυκατάςτθμα Οι μακθτζσ μζςω μελζτθσ καταςτθμάτων του εξωτερικοφ ςχεδιάηουν το δικό τουσ κατάςτθμα ΢χεδιάηουν διαφθμιςτικι καμπάνια Χθμεία Πρόςκετα τροφίμων Σι τρϊμε τελικά. Πλθροφορίεσ για τα «Ε». Ετικζτεσ προϊόντων Πλθροφορικι Ερωτθματολόγια ΢τατιςτικι επεξεργαςία, ΢υνεντεφξεισ, video, παρουςιάςεισ
 10. 10. Σελύδα10 6. Παραδείγματα ιςτοεξερευνιςεων Η Γθ μια ςφαίρα ςτο διάςτθμα Ομάδεσ μακθτϊν αναηθτοφν ςτοιχεία για τθ ςφαιρικότθτα τθσ Γθσ . ΢χεδιάηουν, αναπαριςτοφν, δίνουν πλθροφορίεσ, ςυγκρίνουν… Το γλυκό νερό του πλανιτθ μασ Ομάδεσ μακθτϊν αναηθτοφν ςτοιχεία για τα ποτάμια και τισ λίμνεσ του πλανιτθ, τον κφκλο του νεροφ, τουσ ταμιευτιρεσ και τθ ςτατιςτικι τουσ διαχρονικά. Σχεδιαςμόσ και ςφνταξθ ιςτορικοφ χάρτθ κάποιου νομοφ Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ με διαφορετικοφσ ρόλουσ ςχεδιάηουν το ιςτορικό χάρτθ ενόσ νομοφ εντοπίηοντασ ς’ αυτόν μνθμεία. Δίνουν πλθροφορίεσ για τον επιςκζπτθ χρθςιμοποιϊντασ εικόνεσ, ιχουσ και κείμενα . «Γιατύ το πϋταξεσ;» Μια ιςτοεξερεύνηςη για τα απορρύματα (απευθύνεται κυρύωσ ςτισ Δ’-Στ’ τϊξεισ Δημοτικού) Εποχϋσ Οι μαθητϋσ χωρύζονται ςε τϋςςερεισ ομϊδεσ (μύα για κϊθε εποχό). Συζητούν και θϋτουν τισ προδιαγραφϋσ των αναζητόςεων Σχεδιϊζουν το βαςικό κορμό και τισ κατηγορύεσ ςτοιχεύων που θα ςυλλεχθούν. Αναζητούν ςτοιχεύα για κϊθε μύα από αυτϋσ (εικόνεσ κεύμενα, αναπαραςτϊςεισ μϋςω τησ τϋχνησ ό και τησ τεχνολογύασ). Σχεδιϊζουν την παρουςύαςό τουσ. Παρουςιϊζουν τισ εργαςύεσ τουσ ςτην ολομϋλεια. Μϋςα ςυγκοινωνύασ και μεταφορϊσ (Μελϋτη περιβϊλλοντοσ) Μπορεύ να εςτιαςτεύ ςε ϊξονεσ καινοτόμων δρϊςεων όπωσ η Περιβαλλοντικό εκπαύδευςη, η Κυκλοφοριακό Αγωγό. Το πιο γλυκό ψωμύ Γνωριμύα με υγιεινϋσ ςυνόθεισ διατροφόσ. Η θϊλλαςα Οι μαθητϋσ χωρύζονται ςε ομϊδεσ: Δημοςιογρϊφων με αποςτολό το ρεπορτϊζ για τη ρύπανςη τησ θϊλαςςασ. Αναζητούν και οργανώνουν το υλικό χρηςιμοποιώντασ εννοιολογικούσ χϊρτεσ. καλλιτεχνών με αποςτολό τη ςυγκϋντρωςη και παρουςύαςη ϋργων τϋχνησ με θϋμα τη θϊλαςςα και λογοτεχνών ςυλλογό και παρουςύαςη ποιημϊτων για τη θϊλαςςα.
 11. 11. Σελύδα11 Τα πολιτεύματα τησ αρχαώκόσ Ελλϊδασ Σε ομϊδεσ αναζητούν πληροφορύεσ και εικόνεσ για κϊθε πολύτευμα. Καταγρϊφουν ςτον επεξεργαςτό κειμϋνου τισ πληροφορύεσ για κϊθε πολύτευμα. Δημιουργούν μια παρουςύαςη με το υλικό που ςυνϋλεξαν Ταξιδεύουμε ςτην Ελλϊδα Οι μαθητϋσ ςε ομϊδεσ: Επιλϋγουν τον προοριςμό του ταξιδιού τουσ Υπολογύζουν τισ αποςτϊςεισ Επιςημαύνουν ςτο χϊρτη και γρϊφουν ςχόλια για τουσ τόπουσ που θεωρούν ςημαντικούσ και επιθυμούν να επιςπευτούν Επικοινωνούν την πρόταςη ταξιδιού ςτουσ ςυμμαθητϋσ τουσ Οδικϊ και ϊλλα δύκτυα Οι μαθητϋσ ςε ομϊδεσ μελετούν: τισ διαδρομϋσ των μϋςων μεταφορϊσ μιασ πόλησ τον τρόπο ζωόσ των κατούκων τα δύκτυα που αναπτύχθηκαν για τη μεταφορϊ των επιβατών Συζητούν για τισ αλλαγϋσ που επϋφερε ςτο περιβϊλλον η ανϊπτυξη των δικτύων. Απεικονύζουν ςε εννοιολογικούσ χϊρτεσ το δύκτυο τησ πόλησ τουσ. Αναζητούν ςτο Διαδύκτυο χϊρτεσ με το δύκτυο τησ χώρασ Συγκρύνουν με το δύκτυο υπολογιςτών του ςχολεύου. Μερικζσ ακόμα ιδζεσ… Υδρογραφικϊ δύκτυα Ιςτορικό ςυνϋχεια των λαών τησ Ευρώπησ Ανακαλύψεισ που ϊλλαξαν τον κόςμο Οικοςύςτημα Η θϋςη τησ Ελλϊδασ ςτο χϊρτη τησ Γησ Οι αριθμού ςτη ζωό μασ Η γεωμετρύα ςτην τϋχνη και την καθημερινό ζωό Υγεύα και διατροφό Ζώα υπό εξαφϊνιςη Η γειτονιϊ μου από ψηλϊ Google earth
 12. 12. Σελύδα12 7. Μια ολοκλθρωμζνθ δραςτθριότθτα που ξεκινά με ιςτοεξερεφνθςθ (Διακεματικό εκπαιδευτικό ςενάριο ) Τάξη: ΢Σ' Δθμοτικοφ Διδακτική ενότητα: Διακεματικζσ εργαςίεσ ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ του Δθμοτικοφ (Ζρευνα – Αποδελτίωςθ – Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων.) Διάρκεια-χρόνοσ διδαςκαλίασ: Ετιςια εργαςία (μια διδακτικι ϊρα τθν εβδομάδα). Μζθοδοσ ΢υνδυαςτικι διδακτικι μεκοδολογία (καταςκευαςτικι, ατομικι, ομαδοςυνεργατικι). Μορφή: Κατευκυνόμενθ μακθτικι αυτενζργεια μζςω διακεματικισ προςζγγιςθσ χρθςιμοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ του Μακθτικοφ Τπολογιςτι και των εργαλείων που περιζχει με παράλλθλθ αξιοποίθςθ του Διαδικτφου. Διδακτικοί ςτόχοι: Καλλιζργεια δεξιοτιτων επιλογισ των κατάλλθλων ψθφιακϊν εργαλείων. Εξοικείωςθ με τθ χριςθ εφαρμογϊν γραφείου (επεξεργαςία κειμζνου, επεξεργαςία λογιςτικϊν φφλλων, δθμιουργία παρουςιάςεων). Videοςκόπθςθ και επεξεργαςία video, Εξοικείωςθ με διαδικαςίεσ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςτο Διαδίκτυο. Καλλιζργεια δεξιοτιτων επιλογισ ςτοιχείων - κειμζνου από ζνα ςφνολο πλθροφοριϊν που δεν ςχετίηονται άμεςα με το κζμα. Επιδιωκόμενο αποτζλεςμα: Ανταλλαγι ςκζψεων. Καλλιζργεια ςυνεργαςίασ. Δυνατότθτα κεϊρθςθσ από τθ ςκοπιά του άλλου. Ευαιςκθτοποίθςθ μακθτϊν ςε κζματα οικολογίασ, ανκρωπίνων δικαιωμάτων, ακλθτιςμοφ, διατροφισ πολιτιςμοφ και εκπαίδευςθσ. Δθμιουργία ερευνθτικοφ πλαιςίου. Προαπαιτοφμενεσ γνώςεισ: Εμπειρία εργαςίασ ςε ομάδεσ. Απλι χριςθ του Μακθτικοφ Τπολογιςτι, του περιβάλλοντοσ εργαςίασ και διαχείριςθσ υλικοφ. Αρχικι ευαιςκθτοποίθςθ ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ κεματολογίασ τθσ εργαςίασ. Εργαλεία – Μζςα: Μακθτικόσ Τπολογιςτισ, Εφαρμογζσ γραφείου, ΢φνδεςθ ςτο διαδίκτυο, ΢υςκευι videoςκόπθςθσ, Video data projector. Υλικό: Αξιολόγηςη: Οι ομάδεσ αξιολογοφν τισ παρουςιάςεισ, ο εκπαιδευτικόσ αξιολογεί τισ παρουςιάςεισ, γίνεται επιςκόπθςθ των αποτελεςμάτων τθσ εργαςίασ (προςφορά του κάκε μακθτι, ςτθν ομάδα κ.λ.π.) Προτεινόμενη πορεία διδαςκαλίασ – μεθοδολογία Αφετθρία για τθν οργάνωςθ τθσ δραςτθριότθτασ του ςεναρίου, είναι θ αποδοχι πωσ θ μάκθςθ που ςτθρίηεται ςτθν κατανόθςθ είναι αποτελεςματικότερθ και αποκτά μεγαλφτερθ ςθμαςία, όταν το μάκθμα ζχει εφαρμογι ςε καταςτάςεισ πραγματικισ ηωισ.
 13. 13. Σελύδα13 Στάδια που ακολουκοφνται για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου: 1. Πρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ (επίδειξθ άλλων ςχετικϊν εργαςιϊν, απόδοςθ ρόλων ςτουσ μακθτζσ ωσ μζλθ ερευνθτικισ ομάδασ κ.λ.π.) 2. Επιλογι κζματοσ για κάκε ομάδα από μία δεξαμενι κεμάτων (ανθρώπινα δικαιώματα, παιδικά δικαιώματα, αθλητιςμόσ, υγεία, διατροφή, εκπαίδευςη κ.λ.π.) 3. Δθμιουργία ομάδων από το ςφνολο τθσ τάξθσ . 4. Παρουςίαςθ κζματοσ - και ςτόχων εργαςίασ – ευαιςκθτοποίθςθ (Δημιουργία, αποδελτίωςη ερωτηματολογίων και παρουςίαςη αποτελεςμάτων). 5. Επιλογι ςχετικϊν με το κζμα διευκφνςεων ςτο Διαδίκτυο. 6. Θεωρθτικι προςζγγιςθ – ενθμζρωςθ για τουσ κινδφνουσ του Διαδικτφου. 7. Αναηιτθςθ ςτοιχείων από τισ ομάδεσ των μακθτϊν μζςω Διαδικτφου (web browser). 8. Επιλογι ςτοιχείων ςχετικϊν με το κζμα ϊςτε αυτά να αποτελζςουν το υλικό για τθ δθμιουργία του ερωτθματολογίου. 9. Θεωρθτικι προςζγγιςθ για τθ δθμιουργία και τθ διαχείριςθ ενόσ ερωτθματολογίου (τρόπου δημιουργίασ, είδη ερωτήςεων: πολλαπλών επιλογών, ανοιχτζσ ερωτήςεισ κλίμακασ, μορφοποίηςη - εμφάνιςη κ.λ.π.) 10. Χριςθ εφαρμογισ επεξεργαςίασ κειμζνου για καταγραφι των ερωτιςεων επιλζγοντασ το περιεχόμενό τουσ από τισ πλθροφορίεσ που βρζκθκαν ςτο Διαδίκτυο (επιλογή-αντιγραφή- επικόλληςη). 11. Μορφοποίθςθ του ερωτθματολογίου (ειςαγωγή ςτηλοθετών, πίνακα, ειδικών χαρακτήρων, αλλαγή γραμματοςειράσ μεγζθουσ και χρώματοσ γραμμάτων). 12. Σφγκριςθ των αντιπροςωπευτικών ερωτιςεων από κάκε μζλοσ και ςυηιτθςθ ςτισ ομάδεσ ϊςτε να επιλεγοφν αυτζσ που κα ενςωματωκοφν ςτο τελικό (παραδοτζο) ερωτθματολόγιο. 13. Εκτφπωςθ του ερωτθματολογίου και διανομι του ςτουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ (άλλου τμιματοσ). 14. Συμπλιρωςθ ερωτθματολογίων, απάντθςθ τυχόν αποριϊν επί του περιεχομζνου των ερωτιςεων και ςυγκζντρωςθ τουσ. 15. Αποδελτίωςθ του ερωτθματολογίου και καταχϊρθςθ των αποτελεςμάτων ςτθν εφαρμογι επεξεργαςίασ λογιςτικϊν φφλλων (μεταφορά των ερωτήςεων από την εφαρμογή επεξεργαςίασ κειμζνου). 16. Θεωρθτικι προςζγγιςθ για τθ χρθςιμότθτα τθσ απεικόνιςθσ αρικμϊν με διαγράμματα. 17. Δθμιουργία διαγραμμάτων (ιςτογράμματα, pie charts) 18. Μεταφορά των διαγραμμάτων ςτθν εφαρμογι παρουςιάςεων και ο ςχολιαςμόσ των αποτελεςμάτων. 19. Δθμιουργία ςεναρίου ςυνεντεφξεων από μακθτζσ ςε μακθτζσ, με βάςθ το ερωτθματολόγιο. 20. Videoςκόπθςθ ςυνεντεφξεων μακθτϊν. 21. Επεξεργαςία videoςκοπιςεων. ΢υηιτθςθ και επιλογι αυτϊν που κα ενςωματωκοφν ςτθν τελικι παρουςίαςθ. 22. Αναηιτθςθ ςχετικών με το κζμα, video ςτο διαδίκτυο, ϊςτε να ενςωματωκοφν ςτθν παρουςίαςθ. 23. ΢υγκζντρωςθ των επιμζρουσ παρουςιάςεων και ενιαιοποίθςθ του υλικοφ που κα παρουςιαςτεί. 24. Δθμιουργία προςκλιςεων για τθν θμζρα τθσ εκδιλωςθσ παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων. 25. Πραγματοποίθςθ ςυνολικισ παρουςίαςθσ – εκδιλωςθσ, ςτο κζατρο του ςχολείου (ή εναλλακτικά ςτον διαδραςτικό πίνακα τησ αίθουςασ). B.O.
 14. 14. Σελύδα14 Μεςογείων 151, Παράδειςοσ Αμαρουςίου. T.K.:15126, Σθλζφωνο: 210 6186000, Fax: 210 6186020. url: http://www.doukas.gr , e-mail:info@doukas.gr

×