11 κατηγορίες μαθησιακών δραστηριοτήτων στο scratch

3,345 views
3,256 views

Published on

Diverse categories of programming learning activities could be performed within Scratch
Maria Kordaki 2011

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,345
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,184
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

11 κατηγορίες μαθησιακών δραστηριοτήτων στο scratch

 1. 1. Scratch: Έντεκα Διαφορετικέσ Κατηγορίεσ Μαθηςιακών Δραςτηριοτήτων
 2. 2. 1. Ελεύθερεσ δημιουργικέσ δραςτηριότητεσ 2. Επίλυςη ςυγκεκριμένου προβλήματοσ 3. Προβλήματα πολλαπλών λύςεων 4. Πειραματιςμόσ με έτοιμα προγράμματα ςτο Scratch 5. Τροποποιήςεισ ςε έτοιμα προγράμματα ςτο Scratch 6. Εργαςία με ένα πρόγραμμα ςτο Scratch που θα ζητείται ςυγκεκριμένο αποτέλεςμα ενώ θα δίνεται ςτουσ μαθητέσ ένα ςωςτό αλλά ατελέσ κομμάτι του κώδικα. 7. Εργαςία με ένα πρόγραμμα ςτο Scratch που θα ζητείται ςυγκεκριμένο αποτέλεςμα ενώ θα δίνεται ςτουσ μαθητέσ ο κώδικασ ανακατεμένοσ 8. Εργαςία με ένα πρόγραμμα ςτο Scratch που θα ζητείται ςυγκεκριμένο αποτέλεςμα ενώ θα δίνεται ςτουσ μαθητέσ κώδικασ με επιλεγμένα λάθη. 9. Εργαςία με ένα πρόγραμμα ςτο Scratch όπου θα δίνεται ο κώδικασ και θα πρέπει να προβλεφτεί από τουσ μαθητέσ το αποτέλεςμα 10.Δραςτηριότητεσ ‘μαύρο κουτί’ 11.Συνεργατικέσ εκπαιδευτικέσ δραςτηριότητεσ με το Scratch
 3. 3. Οι μαθητϋσ θα πρϋπει πειραματιζόμενοι με τισ εντολϋσ του scratch να επιλϋξουν και να αναπτύξουν ένα δικό τουσ παιχνίδι ό μία δική τουσ διαδραςτική ιςτορία. Συπικό εκφώνηςη μιασ δραςτηριότητασ αυτού του τύπου ϋχει τη μορφό: ‘Καλεύςθε να ςχεδιϊςετε και να υλοποιόςετε μια ιςτορύα τησ αρεςκεύασ ςασ ςτο περιβϊλλον SCRATCH’. 1. Ελεύθερεσ δημιουργικέσ δραςτηριότητεσ
 4. 4. Μαθηςιακϋσ δραςτηριότητεσ με ςυγκεκριμϋνουσ ςτόχουσ που επιδέχονται μία ορθή λύςη. Για παρϊδειγμα : ‘Δημιουργόςτε ϋνα πρόγραμμα ςτο Scratch ςκοπόσ του οπούου εύναι η ταξινόμηςη φρούτων ςε καλοκαιρινϊ και χειμερινϊ. ΢υγκεκριμϋνα ο χρόςτησ θα βλϋπει 6 εικόνεσ ςε ςειρϊ με αντύςτοιχα φρούτα ςε κϊθε μια από αυτϋσ (3 καλοκαιρινϊ φρούτα και 3 χειμερινϊ). Επύςησ θα υπϊρχουν δυο πεδύα διαφορετικού χρώματοσ (ϋνα για τα καλοκαιρινϊ και το ϊλλο για τα χειμερινϊ φρούτα) όπου θα τοποθετηθούν από τον χρόςτη τα φρούτα. Όταν ο χρόςτησ ολοκληρώςει την ταξινόμηςη θα πατόςει ϋνα κουμπύ ελϋγχου, οπότε και θα βγαύνει και το κατϊλληλο μόνυμα.’ 2. Επίλυςη ςυγκεκριμένου προβλήματοσ
 5. 5. Δραςτηριότητεσ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο πλαύςιο αναφορϊσ που δύνανται όμωσ να επιλυθούν με πολλαπλούσ τρόπουσ . Ζητείται από τουσ μαθητέσ να λύςουν ένα πρόβλημα με όςουσ δυνατούσ τρόπουσ μπορούν να εντοπίςουν. (‘in as many ways as possible’) Για παρϊδειγμα «ΛΑΒΤΡΙΝΘΟ΢»: Παρακαλεύςθε να φτιϊξετε ϋνα λαβύρινθο με διαδρόμουσ και εμπόδια τησ αρεςκεύασ ςασ και να βϊλετε τη γατούλα του Scratch να πλοηγηθεύ ςε αυτόν ϋωσ ότου εξϋλθει.’ 1η πιθανό λύςη: Δημιουργύα ενόσ απλού ςχετικϊ λαβυρύνθου και κύνηςη τησ γατούλασ- ποδηλϊτη με τα arrow-keys. 2η πιθανό λύςη: ΢την περύπτωςη αυτό ο ποδηλϊτησ προςπαθεύ επύςησ, με ϊμεςο χειριςμό μϋςω πληκτρολογύου από τον χρόςτη-μαθητό να κινηθεύ προσ την ϋξοδο του λαβυρύνθου όμωσ, ςτην περύπτωςη που ακουμπϊει εκτόσ του οριοθετημϋνου διαδρόμου η προςπϊθεια τερματύζεται και ξεκινϊει από την αρχό. 3. Προβλήματα πολλαπλών λύςεων
 6. 6. ΢τισ δραςτηριότητεσ ζητεύται από τουσ μαθητϋσ να κϊνουν διάφορουσ πειραματιςμούσ ςτη δομή και ςτισ εντολέσ ενόσ προγράμματοσ (π.χ. να παραλεύψουν εντολϋσ ό να αλλϊξουν τη θϋςη τουσ, να αλλϊξουν τισ τιμϋσ μεταβλητών κλπ) ϋτςι ώςτε να κατανοόςουν το ρόλο και τη ςημαςύα τησ κϊθε εντολόσ. 4. Πειραματιςμόσ με έτοιμα προγράμματα Scratch
 7. 7. ΢τισ ςυγκεκριμϋνεσ δραςτηριότητεσ ζητεύται από τουσ μαθητϋσ να τροποποιήςουν τον κώδικα προκειμϋνου να επιτευχθεύ ςυγκεκριμϋνη διαφοροποίηςη ςτην έξοδο του προγρϊμματοσ. 5. Τροποποιήςεισ ςε έτοιμα προγράμματα Scratch
 8. 8. Οι μαθητϋσ χρηςιμοποιώντασ τισ προηγούμενεσ γνώςεισ τουσ διερευνούν τμόμα κώδικα που τουσ δύνεται και το ςυμπληρώνουν προκειμϋνου να επιτευχθεύ το ζητούμενο αποτϋλεςμα. Σο περιβϊλλον του scratch μϋςω τησ δυνατότητασ ‘δοκιμόσ και λϊθουσ’ (trial & error ) βοηθϊ τουσ μαθητϋσ να ολοκληρώςουν δύχωσ λϊθη το πρόγραμμα. 6. Εργαςία με ένα πρόγραμμα ςτο Scratch που θα ζητείται ςυγκεκριμένο αποτέλεςμα, ενώ θα δίνεται ςτουσ μαθητέσ ένα ςωςτό αλλά ατελέσ κομμάτι του κώδικα.
 9. 9. Δύνεται ςτουσ μαθητϋσ κώδικασ ανακατεμϋνοσ και ζητεύται να τοποθετόςουν ςτην κατϊλληλη ςειρϊ τισ εντολϋσ προκειμϋνου να εκτελεύται ϋνα ςυγκεκριμϋνο ϋργο ςτο scratch. 7. Εργαςία με ένα πρόγραμμα ςτο Scratch που θα ζητείται ςυγκεκριμένο αποτέλεςμα, ενώ θα δίνεται ςτουσ μαθητέσ ο κώδικασ ανακατεμένοσ.
 10. 10. Δύνεται ςτουσ μαθητϋσ κώδικασ ο οπούοσ περιϋχει ςυνηθιςμένα λάθη που κϊνουν οι μαθητϋσ όταν προγραμματύζουν ςτο scratch. Ζητεύται από τουσ μαθητϋσ να εντοπίςουν τα λάθη και να προβούν ςτισ απαραύτητεσ διορθώςεισ ϋτςι ώςτε ο κώδικασ να παρϊγει ϋνα ςυγκεκριμϋνο ζητούμενο αποτϋλεςμα. 8. Εργαςία με ένα πρόγραμμα ςτο Scratch που θα ζητείται ςυγκεκριμένο αποτέλεςμα, ενώ θα δίνεται ςτουσ μαθητέσ ο κώδικασ με επιλεγμένα λάθη.
 11. 11. Η πρόβλεψη αποτελεςμϊτων αποτελεύ μια γνωςτικό δραςτηριότητα υψηλού επιπϋδου, όπου οι μαθητϋσ αξιοποιούν τισ γνώςεισ τουσ ςε λειτουργικό επύπεδο. 9. Εργαςία με ένα πρόγραμμα ςτο Scratch όπου θα δίνεται ο κώδικασ και θα πρέπει να προβλεφτεί από τουσ μαθητέσ το αποτέλεςμα.
 12. 12. ΢τη δραςτηριότητα του μαύρου κουτιού οι μαθητϋσ «τρέχουν» πρόγραμμα, δύχωσ να ϋχουν πρόςβαςη ςτον κώδικα , και τουσ ζητεύται να ανακαλύψουν τον κώδικα scratch του ςυγκεκριμϋνου ϋργου. Οι μαθητϋσ πειραματύζονται με την ϋξοδο του προγρϊμματοσ και ανακαλούν τισ πρότερεσ γνώςεισ τουσ για να αναπτύξουν τον κώδικα. Πρόκειται για μια απαιτητικό δραςτηριότητα η οπούα απαιτεύ από τουσ μαθητϋσ να επιδεύξουν γνωςτικϋσ ικανότητεσ όπωσ αντύςτροφη ςκϋψη (reversible thinking), αναλυτικό και ςυνθετικό ςκϋψη όπωσ επύςησ ανϊκληςη γνώςησ , πρόβλεψη , δημιουργύα υποθϋςεων και διερεύνηςη αυτών. 10. Δραςτηριότητεσ ‘μαύρο κουτί’
 13. 13. Διϊφορεσ ςυνεργατικϋσ μεθόδουσ (π.χ. μϋθοδοσ Jigsaw) μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για τη διενϋργεια μαθηςιακών δραςτηριοτότων προγραμματιςμού ςε περιβϊλλον scratch . Οι μαθητϋσ ςυνεργϊζονται με ςυμμαθητϋσ τουσ , ακόμα και με ϊλλουσ μαθητϋσ μϋςω του Διαδικτύου για τη διενϋργεια δραςτηριοτότων. 11. Συνεργατικέσ εκπαιδευτικέσ δραςτηριότητεσ ςτο Scratch
 14. 14. 1. Ελεύθερεσ δημιουργικέσ δραςτηριότητεσ 2. Επίλυςη ςυγκεκριμένου προβλήματοσ 3. Προβλήματα πολλαπλών λύςεων 4. Πειραματιςμόσ με έτοιμα προγράμματα ςτο Scratch 5. Τροποποιήςεισ ςε έτοιμα προγράμματα ςτο Scratch 6. Εργαςία με ένα πρόγραμμα ςτο Scratch που θα ζητείται ςυγκεκριμένο αποτέλεςμα ενώ θα δίνεται ςτουσ μαθητέσ ένα ςωςτό αλλά ατελέσ κομμάτι του κώδικα. 7. Εργαςία με ένα πρόγραμμα ςτο Scratch που θα ζητείται ςυγκεκριμένο αποτέλεςμα ενώ θα δίνεται ςτουσ μαθητέσ ο κώδικασ ανακατεμένοσ 8. Εργαςία με ένα πρόγραμμα ςτο Scratch που θα ζητείται ςυγκεκριμένο αποτέλεςμα ενώ θα δίνεται ςτουσ μαθητέσ κώδικασ με επιλεγμένα λάθη. 9. Εργαςία με ένα πρόγραμμα ςτο Scratch όπου θα δίνεται ο κώδικασ και θα πρέπει να προβλεφτεί από τουσ μαθητέσ το αποτέλεςμα 10.Δραςτηριότητεσ ‘μαύρο κουτί’ 11.Συνεργατικέσ εκπαιδευτικέσ δραςτηριότητεσ με το Scratch

×