Your SlideShare is downloading. ×
หน่วยที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกษตร
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

หน่วยที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกษตร

8,035

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • ขออนุญาตใช้สอนเด็กนักเรียนนะคะ ขอบคุณมาก
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
8,035
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
145
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ทรงพระเจริ ญ
 • 2. ความรูเบื้องต้นเกียวกับงาน ้ ่ เกษตรสาระการเรียนรู้• ความหมายของการเกษตร• ความสำาคัญของการเกษตร• ความหลากหลายทางชีวภาพ และ การเกษตรที่ยั่งยืน• แนวทางสร้างความหลากหลายทาง
 • 3. สาระ การเกษตรเป็คัอาชีพหลักของ สำ า น ญประเทศไทย เพราะคนไทย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงทำาให้การเกษตรมีความสำาคัญเป็นอย่างยิง ต่อ ่ นันาประเทศ าเป็นทีจะต้องรู้เกี่ยวการพัฒ กเรียน จึงจำ ่กับอาชีพการเกษตรไว้บ้าง เพื่อทีจะได้ ่ตระหนักเห็นความสำาคัญของอาชีพนี้และมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ประเทศที่พัฒนาความเจริญรุงเรือง ่
 • 4. ความหมายของ การเกษตร การเกษตร ตรงกับคำาในภาษาอังกฤษว่า Agriculture ซึ่งมาจากคำาว่าAgri แปลว่าทุ่ง หรือ ดิน ส่วน Cultureหมายถึงการปลูกหรือการปฏิบัติ สรุป หมายถึง การปฏิบัติทเกี่ยวกับ ี่การใช้ทดิน เพื่อการปลูกพืช ี่ การเลี้ยงสัตว์ และการทำาประมง โดยอาศัยความรู้ ความชำานาญ ประสบการณ์ ตลอดจนอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิด
 • 5. ความสำ า คั ญ ของการเกษตร การเกษตรมีความสำาคัญต่อการดำารงชีวตของ ิมนุษย์ทั้งทาง ตรงและทางอ้อมและรู้จักการการใช้ประโยชน์จากพืช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในชีวต ประจำยวัน พระราชพิธาีต่อไปนี้แล้ว ิ นักเรีา นดู ทรงเกี่ยวข้ วอย่างมากมาย วาการเกษตรสำาคัญหรือ บอกครูหน่อยซิ ่
 • 6. พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันพืชมงคล หมายถึง วันที่กำาหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำาลังใจแก่เกษตรกรของชาติ
 • 7. กิจกรรมวันพืชมงคล
 • 8. ความสำาคัญของ การเกษตรมีดังนี้
 • 9. 1.ใช้เป็นปัจจัยสีในการดำารง ่ ชีวิต ได้แก่ อาหาร
 • 10. เครื่องนุ่ง ห่ม
 • 11. ทีอยู่ ่ อาศัย
 • 12. ยารักษา ต้นบอระเพ็ โรค ดมาสกัดและ แยกสารออก ฤทธิ์ยบยั้ง ั เชื้อ HIV-1 ได้สำาเร็จ “ตง ฉง ซ่า เถ่า" มหัศจรรย์สมุนไพร จีน http://www.nsm.or.th/modules.php?
 • 13. 2. เป็นอาชีพหลักและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
 • 14. 3. เป็นแหล่งวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม
 • 15. 4. เป็นปัจจัยส่งเสริมธุรกิจ และบริการอื่นๆ           ต้นอโกรนีม่า       
 • 16. 5. เป็นแหล่งรายได้ทสำาคัญในการพัฒนา ี่ประเทศ
 • 17. 6. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 • 18. การเกษตรมี ก ี ่ ป ระเภทครั บมี 4 ประเภทดังนี้ประเภทที1. กสิกรรม (การปลูกพืช) ่ พืชมีมากมายหลาชนิดแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะและวิธีการแบ่ง แต่ในทางการเกษตรได้แบ่งพืชออกเป็น 3 ชนิด1.1 พืชสวนคือ หมายถึงพืชที่ปลูกในเนื้อที่จำากัด ต้องมีการดูแลเป็นอย่างดี ถึงจะให้ผลตอบแทน
 • 19. 1.2 พืช ไร่ หมายถึง พืชที่ปลูกโดยใช้พื้นที่มากๆมีการเจริญเติบโตเร็ว ไม่ต้องการดูแลมากนัก ส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก มีอายุตั้งแต่2เดือน ถึง 1ปี หรือมากกว่า ส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ และชีวตประจำาวัน ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย ิ พืชไร่ทปลูกในประเทศไทยสามารถจัด ี่ บ ฝ้าย มันสำาปะหลัง เป็นต้นถั่วต่างๆ ยาสูแยกเป็นกลุ่มตามลักษณะการนำาไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
 • 20. 1. ธัญพืช หมายถึงพืชล้มลุกชนิดต่างๆที่ปลูกเพือ ่นำาเมล็ดมาเป็นอาหารของคนและสัตว์ เช่น ข้าวข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี เป็นต้น
 • 21. 2. ถั่ว หมายถึงพืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆที่ให้เมล็ดเป็นอาหาร เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลืองถั่วลิสง เป็นต้น
 • 22. 3. พืชอาหารสัตว์ หมายถึงพืชทีใช้กิ่ง ใบ ่ลำาต้น เป็นอาหาร แก่สตว์เลี้ยง อาจจะ ัอยู่ในรูปพืชสด พืชแห้ง หรือพืชหมัก ก็ได้เช่น พืชตระกูลถั่ว หญ้า ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เป็นต้น หญ้าเนเปียร์ ถั่วฮา มาต้า ถั่วไมยราบ หญ้ารูซี่
 • 23. 4. พืชเส้นใย หมายถึงพืชที่ให้เส้นใยมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิงอุตสาหกรรม ่สิงทอ เช่น ฝ้าย ป่าน ปอ เป็นต้น ่
 • 24. 5. พืชให้นำ้าตาล หมายถึง พืชที่สามารถนำาส่วนใดส่วนหนึ่งมาผลิตนำ้าตาลได้ เช่น อ้อย ชูการ์บีท เป็นต้น Suga
 • 25. 6. พืชนำ้ามัน หมายถึงพืชทีสามารถนำาไป ่แปรรูปเป็นนำ้ามัน นำามา ใช้ประโยชน์ได้ เช่นถั่วเหลือง ละหุง ทานตะวัน งา สบู่ดำา เป็นต้น ่ ลูกสบู่ดำา เมล็ดละหุ่ง
 • 26. 7. พืชให้นำ้ายาง หมายถึงพืชทีปลูกแล้ว ่ให้นำ้ายางที่นำามาใช้ประโยชน์ได้ เช่นยางพารา สน เป็นต้น
 • 27. 8. พืชที่ใช้เป็นยารักษาโรค หมายถึงพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติรักษาโรคได้เช่น ยูคาลิปตัส ฟ้า มะแว้งทะลายโจร เป็นต้น ฟ้าทลายโจร
 • 28. 9. พืชเครืองเทศ ่หมายถึงพืชที่มีคุณสมบัติในการปรุงแต่งกลิ่นอาหาร เช่น พริกไทยกระเทียม กานพลู กานพลูดีปลี เป็นต้น
 • 29. 10. พืชให้สีหมายถึงพืชที่มีคุณสมบัติให้สเพื่อ ีทำาสีย้อมเช่น มะเกลือ มะเกลือหมัก มะเกลือ ขมิ้น อัญชัน เป็นต้น
 • 30. 11. พืชหัว หมายถึงพืชที่มีลำาต้นใต้ดินทำาหน้าทีสะสมอาหาร ซึ่งนำามาเป็นอาหารได้เช่น เผือก กลอย สาคู มันฝรั่ง เป็นต้น
 • 31. 12. พืชทีใช้รากเป็นประโยชน์ หมายถึง พืช ่ที่รากสะสมอาหารนำา มาใช้ประโยชน์ได้เช่น มันเทศ มันสำาปะหลัง มันแกว เป็นต้น
 • 32. 13. พืชประเภทกระตุ้นประสาทหมายถึง พืชที่มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นระบบประสาท ถ้าดื่มหรือกินมากๆอาจทำาให้ติดได้เช่น ชา กาแฟยาสูบ เป็นต้น
 • 33. 2. ปศุสตว์ (อาชีพการเลียงสัตว์) ั ้ หมายถึงอาชีพการเกษตรที่เกียวข้อง ่ กับการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์ทมี ี่ ความสำาคัญทางเศรษฐกิจ เช่น การเลี้ยง สุกร การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงโค เป็นต้น การเลี้ยงสัตว์แบ่ง ออกเป็นประเภท ต่างๆได้ดังนี้1. สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้บริโภค เช่นสุกร โค
 • 34. 2. สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้แรงงาน เช่น ม้า โคกระบือ เป็นต้น3. สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ แปรรูป เช่นจระเข้ แกะ กวาง
 • 35. 4. สัตว์เพื่อความสวยงาม เพลิดเพลินเช่น แมว กระต่าย ไก่ฟ้า5. สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เช่น ลิง หนูตะเภาเป็นต้น
 • 36. 3. อาชีพประมง (การเลียงสัตว์นำ้า) ้ หมายถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าประเภทต่างๆ เช่นการเลี้ยงปลา การเลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงหอย การประมงแบ่งออกตามลักษณะแหล่งนำ้าเป็นต้น ได้ 3 ประเภทคือ1. การประมงนำ้าจืดหมายถึงการ ทำาประมงในแหล่งนำ้าจืดได้แก่ การจับปลาในแม่นำ้า การเลี้ยงปลา
 • 37. 2. การประมงนำ้าเค็ม หรือการประมงทะเล ได้แก่ การจับปลาทู การจับปลาหมึก การเลี้ยงปลาเก๋า การเลี้ยงหอยมุก เป็นต้น 3. การประมงนำ้ากร่อย หมายถึงการประมงในบริเวณเชื่อมต่อระหว่างพื้นทีทะเล ่และนำ้าจืด ได้แก่การเลี้ยงกุงกุลาดำา ้ การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล เป็นต้น
 • 38. 4. ป่ าไม้ หมายถึงพื้นที่ทมีไม้ยืนต้น หรือพืช ี่หลากหลายชนิดขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น หรือป่าทีคนเราปลูกขึ้นมาใหม่ เพื่อ ่ทดแทน หรือเพิ่มจากเดิม ต้นไม้ที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สัก เต็ง รัง การปลูกป่าไม้เป็นต้นไม่ใช่เพื่อนำาผลผลิตมาใช้เพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยป้องกันนำ้าท่วม
 • 39. หลักการทำาการเกษตรที่ยั่งยืน1.เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน 1.1 การปลูกพืช ร่วมการเลี้ยงสัตว์ ซึ่ง มีผลพลอยได้คือ ปุ๋ยคอก 1.2 ไม่เผาเศษพืชในแปลงเกษตร ควร นำาเศษพืชคลุมดินไว้ และนำาไปทำาปุ๋ย หมักเพื่อบำารุงดิน
 • 40. 2. ลดการระบาดของแมลงศัตรูพืช การปลูกพืชอย่างหลากหลาย ทำาให้มี แมลงมาอาศัยอยู่หลายชนิด และจะเป็น ตัวหำ้า ตัวเบียน ซึ่งกันและกัน3.รักษาความชุ่มชื้นในดิน และในอากาศ ควรมีการปลูกพืชหลายๆระดับ ในพื้นที่ เพื่อคลุมหน้าดินเอาไว้ ลดการระเหย ของนำ้าในดิน
 • 41. 4. เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ทหลาก ี่หลาย ควรทำาการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์อย่างหลากหลาย เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารใน1.มีการกระจายผลผลิตและรายได้ชีวตประจำาวัน ิ การปลูกพืชหมุนเวียนหลายชนิดทำาให้ เกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี ไม่ต้องรอ พืชชนิดใดชนิดหนึ่ง6. เพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์
 • 42. แนวทางสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ในไร่นา• สร้างพื้นที่ป่าขึ้นในพื้นทีการเกษตร ่• ผสมผสานระหว่างการปลูกพืชและเลี้ยง สัตว์• เพิ่มความหลากหลายของพืชทีปลูก ่• การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
 • 43. ความหลากหลายทางชีวภาพและการเกษตร ทียั่งยืน ่ ในระบบนิเวศของประเทศไทยเราประกอบด้วยสิงมีชีวตอย่างหลากหลาย ซึ่งมีความ ่ ิสัมพันธ์กันอย่างยังยืน มีการเกื้อกูลซึงกัน ่ ่และกัน ทำาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์พืชเจริญงอกงาม แต่ปัจจุบันมนุษย์ได้ทำาการปรับเปลี่ยนวิธีการทำาการเกษตร ทำาให้ธรรมชาติเสียความสมดุล ทำาให้เกิดปัญหาตามมา

×