หน่วยที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกษตร

11,592 views
11,172 views

Published on

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
 • ขออนุญาตใช้สอนเด็กนักเรียนนะคะ ขอบคุณมาก
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
11,592
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
60
Actions
Shares
0
Downloads
193
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หน่วยที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกษตร

 1. 1. ทรงพระเจริ ญ
 2. 2. ความรูเบื้องต้นเกียวกับงาน ้ ่ เกษตรสาระการเรียนรู้• ความหมายของการเกษตร• ความสำาคัญของการเกษตร• ความหลากหลายทางชีวภาพ และ การเกษตรที่ยั่งยืน• แนวทางสร้างความหลากหลายทาง
 3. 3. สาระ การเกษตรเป็คัอาชีพหลักของ สำ า น ญประเทศไทย เพราะคนไทย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงทำาให้การเกษตรมีความสำาคัญเป็นอย่างยิง ต่อ ่ นันาประเทศ าเป็นทีจะต้องรู้เกี่ยวการพัฒ กเรียน จึงจำ ่กับอาชีพการเกษตรไว้บ้าง เพื่อทีจะได้ ่ตระหนักเห็นความสำาคัญของอาชีพนี้และมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ประเทศที่พัฒนาความเจริญรุงเรือง ่
 4. 4. ความหมายของ การเกษตร การเกษตร ตรงกับคำาในภาษาอังกฤษว่า Agriculture ซึ่งมาจากคำาว่าAgri แปลว่าทุ่ง หรือ ดิน ส่วน Cultureหมายถึงการปลูกหรือการปฏิบัติ สรุป หมายถึง การปฏิบัติทเกี่ยวกับ ี่การใช้ทดิน เพื่อการปลูกพืช ี่ การเลี้ยงสัตว์ และการทำาประมง โดยอาศัยความรู้ ความชำานาญ ประสบการณ์ ตลอดจนอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิด
 5. 5. ความสำ า คั ญ ของการเกษตร การเกษตรมีความสำาคัญต่อการดำารงชีวตของ ิมนุษย์ทั้งทาง ตรงและทางอ้อมและรู้จักการการใช้ประโยชน์จากพืช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในชีวต ประจำยวัน พระราชพิธาีต่อไปนี้แล้ว ิ นักเรีา นดู ทรงเกี่ยวข้ วอย่างมากมาย วาการเกษตรสำาคัญหรือ บอกครูหน่อยซิ ่
 6. 6. พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันพืชมงคล หมายถึง วันที่กำาหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำาลังใจแก่เกษตรกรของชาติ
 7. 7. กิจกรรมวันพืชมงคล
 8. 8. ความสำาคัญของ การเกษตรมีดังนี้
 9. 9. 1.ใช้เป็นปัจจัยสีในการดำารง ่ ชีวิต ได้แก่ อาหาร
 10. 10. เครื่องนุ่ง ห่ม
 11. 11. ทีอยู่ ่ อาศัย
 12. 12. ยารักษา ต้นบอระเพ็ โรค ดมาสกัดและ แยกสารออก ฤทธิ์ยบยั้ง ั เชื้อ HIV-1 ได้สำาเร็จ “ตง ฉง ซ่า เถ่า" มหัศจรรย์สมุนไพร จีน http://www.nsm.or.th/modules.php?
 13. 13. 2. เป็นอาชีพหลักและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
 14. 14. 3. เป็นแหล่งวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม
 15. 15. 4. เป็นปัจจัยส่งเสริมธุรกิจ และบริการอื่นๆ           ต้นอโกรนีม่า       
 16. 16. 5. เป็นแหล่งรายได้ทสำาคัญในการพัฒนา ี่ประเทศ
 17. 17. 6. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 18. 18. การเกษตรมี ก ี ่ ป ระเภทครั บมี 4 ประเภทดังนี้ประเภทที1. กสิกรรม (การปลูกพืช) ่ พืชมีมากมายหลาชนิดแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะและวิธีการแบ่ง แต่ในทางการเกษตรได้แบ่งพืชออกเป็น 3 ชนิด1.1 พืชสวนคือ หมายถึงพืชที่ปลูกในเนื้อที่จำากัด ต้องมีการดูแลเป็นอย่างดี ถึงจะให้ผลตอบแทน
 19. 19. 1.2 พืช ไร่ หมายถึง พืชที่ปลูกโดยใช้พื้นที่มากๆมีการเจริญเติบโตเร็ว ไม่ต้องการดูแลมากนัก ส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก มีอายุตั้งแต่2เดือน ถึง 1ปี หรือมากกว่า ส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ และชีวตประจำาวัน ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย ิ พืชไร่ทปลูกในประเทศไทยสามารถจัด ี่ บ ฝ้าย มันสำาปะหลัง เป็นต้นถั่วต่างๆ ยาสูแยกเป็นกลุ่มตามลักษณะการนำาไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
 20. 20. 1. ธัญพืช หมายถึงพืชล้มลุกชนิดต่างๆที่ปลูกเพือ ่นำาเมล็ดมาเป็นอาหารของคนและสัตว์ เช่น ข้าวข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี เป็นต้น
 21. 21. 2. ถั่ว หมายถึงพืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆที่ให้เมล็ดเป็นอาหาร เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลืองถั่วลิสง เป็นต้น
 22. 22. 3. พืชอาหารสัตว์ หมายถึงพืชทีใช้กิ่ง ใบ ่ลำาต้น เป็นอาหาร แก่สตว์เลี้ยง อาจจะ ัอยู่ในรูปพืชสด พืชแห้ง หรือพืชหมัก ก็ได้เช่น พืชตระกูลถั่ว หญ้า ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เป็นต้น หญ้าเนเปียร์ ถั่วฮา มาต้า ถั่วไมยราบ หญ้ารูซี่
 23. 23. 4. พืชเส้นใย หมายถึงพืชที่ให้เส้นใยมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิงอุตสาหกรรม ่สิงทอ เช่น ฝ้าย ป่าน ปอ เป็นต้น ่
 24. 24. 5. พืชให้นำ้าตาล หมายถึง พืชที่สามารถนำาส่วนใดส่วนหนึ่งมาผลิตนำ้าตาลได้ เช่น อ้อย ชูการ์บีท เป็นต้น Suga
 25. 25. 6. พืชนำ้ามัน หมายถึงพืชทีสามารถนำาไป ่แปรรูปเป็นนำ้ามัน นำามา ใช้ประโยชน์ได้ เช่นถั่วเหลือง ละหุง ทานตะวัน งา สบู่ดำา เป็นต้น ่ ลูกสบู่ดำา เมล็ดละหุ่ง
 26. 26. 7. พืชให้นำ้ายาง หมายถึงพืชทีปลูกแล้ว ่ให้นำ้ายางที่นำามาใช้ประโยชน์ได้ เช่นยางพารา สน เป็นต้น
 27. 27. 8. พืชที่ใช้เป็นยารักษาโรค หมายถึงพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติรักษาโรคได้เช่น ยูคาลิปตัส ฟ้า มะแว้งทะลายโจร เป็นต้น ฟ้าทลายโจร
 28. 28. 9. พืชเครืองเทศ ่หมายถึงพืชที่มีคุณสมบัติในการปรุงแต่งกลิ่นอาหาร เช่น พริกไทยกระเทียม กานพลู กานพลูดีปลี เป็นต้น
 29. 29. 10. พืชให้สีหมายถึงพืชที่มีคุณสมบัติให้สเพื่อ ีทำาสีย้อมเช่น มะเกลือ มะเกลือหมัก มะเกลือ ขมิ้น อัญชัน เป็นต้น
 30. 30. 11. พืชหัว หมายถึงพืชที่มีลำาต้นใต้ดินทำาหน้าทีสะสมอาหาร ซึ่งนำามาเป็นอาหารได้เช่น เผือก กลอย สาคู มันฝรั่ง เป็นต้น
 31. 31. 12. พืชทีใช้รากเป็นประโยชน์ หมายถึง พืช ่ที่รากสะสมอาหารนำา มาใช้ประโยชน์ได้เช่น มันเทศ มันสำาปะหลัง มันแกว เป็นต้น
 32. 32. 13. พืชประเภทกระตุ้นประสาทหมายถึง พืชที่มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นระบบประสาท ถ้าดื่มหรือกินมากๆอาจทำาให้ติดได้เช่น ชา กาแฟยาสูบ เป็นต้น
 33. 33. 2. ปศุสตว์ (อาชีพการเลียงสัตว์) ั ้ หมายถึงอาชีพการเกษตรที่เกียวข้อง ่ กับการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์ทมี ี่ ความสำาคัญทางเศรษฐกิจ เช่น การเลี้ยง สุกร การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงโค เป็นต้น การเลี้ยงสัตว์แบ่ง ออกเป็นประเภท ต่างๆได้ดังนี้1. สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้บริโภค เช่นสุกร โค
 34. 34. 2. สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้แรงงาน เช่น ม้า โคกระบือ เป็นต้น3. สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ แปรรูป เช่นจระเข้ แกะ กวาง
 35. 35. 4. สัตว์เพื่อความสวยงาม เพลิดเพลินเช่น แมว กระต่าย ไก่ฟ้า5. สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เช่น ลิง หนูตะเภาเป็นต้น
 36. 36. 3. อาชีพประมง (การเลียงสัตว์นำ้า) ้ หมายถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าประเภทต่างๆ เช่นการเลี้ยงปลา การเลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงหอย การประมงแบ่งออกตามลักษณะแหล่งนำ้าเป็นต้น ได้ 3 ประเภทคือ1. การประมงนำ้าจืดหมายถึงการ ทำาประมงในแหล่งนำ้าจืดได้แก่ การจับปลาในแม่นำ้า การเลี้ยงปลา
 37. 37. 2. การประมงนำ้าเค็ม หรือการประมงทะเล ได้แก่ การจับปลาทู การจับปลาหมึก การเลี้ยงปลาเก๋า การเลี้ยงหอยมุก เป็นต้น 3. การประมงนำ้ากร่อย หมายถึงการประมงในบริเวณเชื่อมต่อระหว่างพื้นทีทะเล ่และนำ้าจืด ได้แก่การเลี้ยงกุงกุลาดำา ้ การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล เป็นต้น
 38. 38. 4. ป่ าไม้ หมายถึงพื้นที่ทมีไม้ยืนต้น หรือพืช ี่หลากหลายชนิดขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น หรือป่าทีคนเราปลูกขึ้นมาใหม่ เพื่อ ่ทดแทน หรือเพิ่มจากเดิม ต้นไม้ที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สัก เต็ง รัง การปลูกป่าไม้เป็นต้นไม่ใช่เพื่อนำาผลผลิตมาใช้เพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยป้องกันนำ้าท่วม
 39. 39. หลักการทำาการเกษตรที่ยั่งยืน1.เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน 1.1 การปลูกพืช ร่วมการเลี้ยงสัตว์ ซึ่ง มีผลพลอยได้คือ ปุ๋ยคอก 1.2 ไม่เผาเศษพืชในแปลงเกษตร ควร นำาเศษพืชคลุมดินไว้ และนำาไปทำาปุ๋ย หมักเพื่อบำารุงดิน
 40. 40. 2. ลดการระบาดของแมลงศัตรูพืช การปลูกพืชอย่างหลากหลาย ทำาให้มี แมลงมาอาศัยอยู่หลายชนิด และจะเป็น ตัวหำ้า ตัวเบียน ซึ่งกันและกัน3.รักษาความชุ่มชื้นในดิน และในอากาศ ควรมีการปลูกพืชหลายๆระดับ ในพื้นที่ เพื่อคลุมหน้าดินเอาไว้ ลดการระเหย ของนำ้าในดิน
 41. 41. 4. เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ทหลาก ี่หลาย ควรทำาการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์อย่างหลากหลาย เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารใน1.มีการกระจายผลผลิตและรายได้ชีวตประจำาวัน ิ การปลูกพืชหมุนเวียนหลายชนิดทำาให้ เกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี ไม่ต้องรอ พืชชนิดใดชนิดหนึ่ง6. เพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์
 42. 42. แนวทางสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ในไร่นา• สร้างพื้นที่ป่าขึ้นในพื้นทีการเกษตร ่• ผสมผสานระหว่างการปลูกพืชและเลี้ยง สัตว์• เพิ่มความหลากหลายของพืชทีปลูก ่• การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
 43. 43. ความหลากหลายทางชีวภาพและการเกษตร ทียั่งยืน ่ ในระบบนิเวศของประเทศไทยเราประกอบด้วยสิงมีชีวตอย่างหลากหลาย ซึ่งมีความ ่ ิสัมพันธ์กันอย่างยังยืน มีการเกื้อกูลซึงกัน ่ ่และกัน ทำาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์พืชเจริญงอกงาม แต่ปัจจุบันมนุษย์ได้ทำาการปรับเปลี่ยนวิธีการทำาการเกษตร ทำาให้ธรรมชาติเสียความสมดุล ทำาให้เกิดปัญหาตามมา

×