ภัยจากเครื่อ งคัดลอกขอมูล บัตรอิเ ล็กทรอนิกส

11/8/13

ผูจัด การบริการ   สุม ิต ร (0­2283­6764)    นารีรัต น (0­2283­6154)...
11/8/13

ภัยจากเครื่อ งคัดลอกขอมูล บัตรอิเ ล็กทรอนิกส

 
 

                    

www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/mon...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ภัยจากเครื่องคัดลอกข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์

202 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
202
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภัยจากเครื่องคัดลอกข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์

  1. 1. ภัยจากเครื่อ งคัดลอกขอมูล บัตรอิเ ล็กทรอนิกส 11/8/13 ผูจัด การบริการ   สุม ิต ร (0­2283­6764)    นารีรัต น (0­2283­6154)      ภัยจากเครื่อ งคัดลอกขอมูล บัตรอิเล็กทรอนิกส    บัตรอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม เปนอีกชองทางหนึ่งที่มิจฉาชีพ     พยายามขโมยเงินจากเราดวยอุปกรณ ดังนี้   1. เครื่อ งคัดลอกขอมูล ในแถบแมเหล็ก (Skimmer) มิจฉาชีพจะทํา การติดตั้งเครื่อ งคัดลอกขอมูล ในแถบแมเหล็ก (Skimmer) ไวที่ชองเสียบบัตร เพื่อ คัดลอกขอมูล จาก แถบแมเหล็กบนบัตร รวมทั้งนํา แปนกดตัวเลขปลอมครอบแปนกดตัวเลขของตูเอทีเอ็ม และใชกลองขนาดจิ๋วแอบติด ตั้งไวเพื่อ ดูรหัสผานแลวนํา ขอมูล ดังกลาวไปทํา บัตรปลอม เพื่อ ถอนเงิน โอนเงิน หรือ ซื้อ สินคาและบริการในนามของ เรา โทร.             รับคํา ปรึกษาและรองเรียนไดที่                                                                                       ตูเอทีเอ็มที่ปลอดภัย                                  ตูเอทีเอ็มที่ติดตั้งเครื่อ ง Skimmer                                                                                            และแปนกดตัวเลขปลอม โทร. 1213 แฟกซ 00­2283­6151 อีเมล fcc@bot.or.th รองเรียนออนไลน ติดตอ ศคง.                                                                          ตูเอทีเอ็มที่มีการติดตั้งกลองขนาดเล็ก เพื่อ แอบดูการกดรหัสของเรา   2. อุปกรณคัดลอกขอมูล  (Scanner) แบบพกพา มิจฉาชีพจะทํา การขโมยหรือ แอบนํา บัตรเดบิตหรือ บัตรเครดิตของเรา ไปรูดกับอุปกรณคัดลอกขอมูล ชนิด พกพา เพื่อ คัดลอกขอมูล ที่อ ยูในแถบแมเหล็กบนบัตรเดบิตหรือ บัตรเครดิต และนํา ขอมูล ที่ไดไปผลิตบัตรปลอมสํา หรับ ใชซื้อ สินคาและบริการในนามของเรา                                             อุปกรณคัดลอกขอมูล แบบพกบา (Scanner) ที่มิจฉาชีพใชรูดเพื่อ ขโมยขอมูล จากบัตรของเรา  การระวังปองกัน เก็บรักษาบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม ไวในที่ปลอดภัย กอนใชบริการจากตูเอทีเอ็ม ควรสังเกตชองสอดบัตร แปนกดตัวเลขวามีการดัดแปลงหรือ ไม หากสงสัยควรเปลี่ยนตูเอทีเอ็มใหมทันที ขณะกดรหัสผาน ควรระวังไมใหผูอื่นสังเกตเห็น ไมควรนํา บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็มของเราใหบุคคลอื่น เพื่อ ปองกันการถูกนํา ไปรูด กับเครื่อ งคัดลอกขอมูล ไมจดรหัสผานของบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็มไวในที่เดียวกัน ไมควรกํา หนดรหัสผานเปนตัวเลขที่เดาไดงาย เชน วันเดือ นปเกิด หรือ ใชรหัสเดียวกัน สํา หรับบัตรทุกใบ ในการชํา ระคาสินคาและบริการดวยบัตร ควรอยูในบริเวณที่สังเกตการทํา รายการได และ เมื่อ รับบัตรคืนตองตรวจสอบใหแนชัดวาเปนบัตรของเรา ตรวจสอบความถูกตองของรายการในสลิปบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิตทุกครั้ง และควรเก็บสํา เนาสลิปไว เพื่อ ตรวจสอบกับใบแจงยอดคาใชจายในภายหลัง   www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/money_trick/Pages/electronic_card.aspx?PrintFormat=true 1/2
  2. 2. 11/8/13 ภัยจากเครื่อ งคัดลอกขอมูล บัตรอิเ ล็กทรอนิกส                          www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/money_trick/Pages/electronic_card.aspx?PrintFormat=true   2/2

×