ระเบียบ

237 views
164 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
237
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ระเบียบ

  1. 1. ประกาศเทศบาลนครเกาะสมุย เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดธิดาชาวสวน งานเกษตรแฟร์เกาะสมุย ครั้งที่ 3 ประจําปี 2556 .................................................... ด้วยเทศบาลนครเกาะสมุย จัดให้มีโครงการจัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 3 ประจําปี 2556 ขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาะสมุย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นการเผยแพร่ความรู้ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ด้านการเกษตร จึงจัดให้มีนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมการประกวด ธิดาชาวสวน เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีให้เป็นที่รู้จักของสังคมทั่วๆ ไป รวมถึงการอนุรักษ์เอกลักษณ์ การเผยแพร่ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แท้จริงของชาวเกาะสมุย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาะสมุย ให้แก่คนทั้งโลก ดังนั้น เพื่อให้การประกวดธิดาชาวสวนครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ครบถ้วนบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงประกาศระเบียบสําหรับการประกวดธิดาชาวสวนไว้ดังนี้ 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด 1. ระเบียบชื่อว่า “ระเบียบการประกวดธิดาชาวสวน ประจําปี 2556” 2. การใช้ระเบียบนี้ให้ใช้ในการดําเนินประกวดธิดาชาวสวน ประจําปี 2556 เท่านั้น ระเบียบอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งให้ใช้ระเบียบนี้แทน 3. เทศบาลนครเกาะสมุย เป็นผู้ควบคุมดูแลเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบการนี้ 4. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับตําแหน่ง ธิดาชาวสวน และรองฯ ทุกตําแหน่ง จะต้องทําบันทึกข้อตกลงให้ไว้ กับเทศบาลนครเกาะสมุย เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อร่วมทํากิจกรรมต่างๆ ตามที่เทศบาลประสงค์ 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ จะนําไปเป็นข้อโต้แย้งหรืออุทธรณ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 2.1 เป็นเพศหญิงโดยกําเนิด 2.2 มีอายุระหว่าง 17-25 ปี (ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง) 2.3 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2.4 เป็นคนสมุย โดย 2.4.1 การเกิด 2.4.2 มีพ่อและแม่เป็นคนสมุย หรือ มีพ่อหรือแม่เป็นคนสมุย หมายเหตุ : ข้อ 2.4.1 และ 2.4.2 ทางคณะกรรมการฯ อาจเรียกให้แสดงหลักฐานสําคัญอื่นๆ ประกอบได้ หรือ 2.4.3 มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ในอําเภอเกาะสมุยไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 2.5 สถานภาพโสด 2.6 มีความสูงไม่ต่ํากว่า 155 เซนติเมตร ตามมาตรฐานหญิงไทย 2.7 ไม่เป็นนางงามอาชีพ หรือสังกัดกลุ่มที่มีอาชีพส่งสาวงามเข้าประกวดเพื่อล่ารางวัล ฯลฯ 2.8 ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด การเจตนา ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันเป็นเท็จ ถือว่ากระทําผิดระเบียบอย่างร้ายแรง จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการเป็นผู้สมัครทันที /3. หลักฐานและการสมัคร...
  2. 2. -2- 3. หลักฐานและการสมัคร 3.1 กรอกแบบฟอร์มใบสมัครตามแบบที่เทศบาลกําหนด 3.2 รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาดไม่ต่ํากว่า 4”X 6” นิ้ว จํานวน 2 รูป 3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรอง 3.4 สําเนาสูติบัตร สําหรับผู้สมัครตามข้อ 2.4.1 หรือสําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของพ่อแม่ สําหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.4.2 3.5 หลักฐานที่จําเป็นอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจัดการประกวดร้องขอ 4. วันเวลาและสถานที่สมัคร 4.1 รับสมัครระหว่าง วันที่ 10 - 20 กรกฎาคม 2556 หรือจนกว่าจะครบ 20 คน ตามจํานวน ที่เทศบาลกําหนด (อยู่ในดุลพินิจของประธานฝ่ายจัดการประกวดธิดาชาวสวน) 4.2 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองสวัสดิการสังคม สํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย ในวันและเวลา ราชการ 4.3 สามารถส่งหลักฐานการประกวดทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ samui_deputy@hotmail.com หรือ nanticha_samui@hotmail.com ได้ แต่ต้องมากรอกและลงลายมือชื่อใน ใบสมัครด้วยตนเองในภายหลัง (ก่อนวันปิดรับสมัคร) 4.4 หมายเลขผู้สมัครจะเรียงตามลําดับการสมัครที่ถูกต้องก่อนหลัง 4.5 ในวันสมัคร ผู้จัดจะถ่ายภาพนิ่งและถ่ายทําคลิปวีดีโอสั้นๆ เพื่อแนะนําตนเองและ ประชาสัมพันธ์งาน และให้ประชาชนโหวตลงคะแนนตัดสินตําแหน่ง “ขวัญใจชาวสวน” ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านหน้า Facebook ของการประกวดและเป็นฐานคะแนนส่วนหนึ่งที่ใช้ในการตัดสิน รวมกับคะแนนจาก คณะกรรมการตัดสิน 5. วิธีการและรายละเอียดการประกวด 5.1 วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 เริ่มเวลา 20.00 น. - การแต่งกาย ใช้ชุดใน concept รูปแบบ “ชาวสวน” ตามจินตนาการของผู้เข้าประกวด หรือทีมงานที่ส่งเข้าประกวด รอบที่ 1 ผู้เข้าประกวดเดินบนเวที จํานวน 1 รอบ แนะนําตัวเอง คติประจําใจ ฯลฯ รอบที่ 2 แสดงความสามารถพิเศษทั่วๆ ไป แต่เน้นสื่อออกไปในแนวการเกษตร (ไม่เกิน 3 นาที) 5.2 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เริ่มเวลา 20.00 น. - การแต่งกาย ใช้ชุดไทยเรือนต้น รอบที่ 3 ผู้เข้าประกวด เดินบนเวที 1 รอบ แล้วเลือกซองคําถาม ที่คณะกรรมการเตรียมไว้ให้ รอบที่ 4 ผู้เข้าประกวดทั้งหมดเข้าแถวบนเวที - ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัลต่างๆ จากคณะกรรมการ - คณะกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ได้รับตําแหน่งถ่ายภาพร่วมกัน หมายเหตุ : สําหรับรางวัลขวัญใจชาวสวน ตัดสินจากผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ที่ Facebook : ประกวดธิดาชาวสวน งานเกษตรแฟร์ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-30 กรกฎาคม 2556 โดยปิดการโหวตใน วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 22.00 น. /6. รางวัลสําหรับผู้ที่ได้รับตําแหน่ง...
  3. 3. -3- 6. รางวัลสําหรับผู้ที่ได้รับตําแหน่งต่างๆ ดังนี้ 6.1 รางวัลธิดาชาวสวน เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพาย และโล่เกียรติยศ 6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 / 1st Runner up เงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมสายสะพาย และโล่เกียรติยศ 6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 / 2nd Runner up เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมสายสะพาย และโล่เกียรติยศ 6.4 รางวัลขวัญใจชาวสวน เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมสายสะพาย และโล่เกียรติยศ 6.5 รางวัลชมเชยสําหรับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัล 1-4 ท่านละ 3,000 บาท โดยจะจ่ายให้หลังจาก เสร็จสิ้นการประกวด หรือ ในวันถัดไปที่สํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร จากทางเทศบาลนครเกาะสมุย 7. รายละเอียดอื่นๆ ทั่วไป 7.1 ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องไปถึงสถานที่ในวันประกวดเพื่อรายงานตัวก่อนเวลา ที่ประกาศไว้ไม่น้อยกว่า 30 นาที (มีผลต่อการให้คะแนนของคณะกรรมการ) 7.2 ผู้เข้าประกวดต้องมาพบคณะกรรมการและฝึกซ้อม ณ เวทีประกวดจริง ท่าเทียบเรือหน้าทอน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น. 7.3 ผู้เข้าประกวดอาจได้รับการร้องขอให้มาร่วมกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้นในระหว่างนี้ได้ 7.4 เทศบาลนครเกาะสมุย จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งไม่มีตําแหน่ง หน้าที่ เกี่ยวข้องในเทศบาลนครเกาะสมุยมาเป็นคณะกรรมการตัดสิน 7.5 หากมีข้อสงสัยหรือเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ประการใด ทางคณะกรรมการประกวดจะ ประสานงานกับทางผู้จัดการที่ระบุชื่อไว้ในใบสมัคร เพื่อทําการแก้ไข ปรับปรุงให้เกิดความถูกต้องก่อนการขึ้นเวที ประกวด 7.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 7.7 สําหรับผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล หากปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 2 หรือปิดบัง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นสาระสําคัญ ให้ตัดสิทธิ์ในตําแหน่งและรางวัลใดๆ ที่ได้รับ โดยพร้อมส่งคืนกลับให้ ฝ่ายจัดการประกวดในทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 7.8 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเกาะสมุย โทร. 0-7742-0862 และที่เลขานุการฝ่ายประกวดธิดาชาวสวน คุณนันทิชา ชูเชื้อ โทร. 08-6479-8863 หรือทาง อีเมล์ samui_deputy@hotmail.com , nanticha_samui@hotmail.com *** หมายเหตุ : รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ อาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เพื่อความเหมาะสม โดยให้เป็นดุลพินิจของประธานฝ่ายจัดการประกวดธิดาชาวสวน *******************************************เทศบาลนครเกาะสมุย*******************************************

×