• Like
Th so
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
43
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • {}

Transcript

 • 1. TruyÒn dÉn TruyÒn h×nh sè Ph¹m §µo L©m - VTV
 • 2. TruyÒn dÉn TruyÒn h×nh sè  ®Æc ®iÓm cña truyÒn h×nh sè  C¸c ph­¬ng thøc truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè  C¸c hÖ tiªu chuÈn truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt  Xu h­íng chuyÓn ®æi vµ lùa chän tiªu chuÈn  Tiªu chuÈn dvb-t
 • 3. TruyÒn dÉn TruyÒn h×nh sè ®Æc ®iÓm cña truyÒn h×nh sè
 • 4. ®Æc ®iÓm cña truyÒn h×nh sè  Cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn lçi vµ söa sai.  TÝnh ph©n cÊp (HDTV + SDTV).  Thu di ®éng tèt. Ng­êi xem dï ®i trªn «t«, tµu ho¶ vÉn xem ®­îc c¸c ch­ ¬ng tr×nh truyÒn h×nh. Së dÜ nh­ vËy lµ do xö lý tèt hiÖn t­îng Doppler.  truyÒn t¶i ®­îc nhiÒu lo¹i h×nh th«ng tin.  Ýt nh¹y víi nhiÔu vµ c¸c d¹ng mÐo x¶y ra trªn ®­êng truyÒn. b¶o toµn chÊt l­îng h×nh ¶nh. Thu sè kh«ng cßn hiÖn t­îng "bãng ma" do c¸c tia sãng ph¶n x¹ tõ nhiÒu h­íng ®Õn m¸y thu. §©y lµ vÊn ®Ò mµ hÖ ph¸t analog ®ang kh«ng kh¾c phôc næi.
 • 5. ®Æc ®iÓm cña truyÒn h×nh sè  Kh¶ n¨ng chèng l¹i can nhiÔu cña tÝn hiÖu truyÒn h×nh t­¬ng tù cïng kªnh
 • 6. ®Æc ®iÓm cña truyÒn h×nh sè  Kh¶ n¨ng chèng l¹i can nhiÔu cña tÝn hiÖu truyÒn h×nh t­¬ng tù kªnh l©n cËn:
 • 7. ®Æc ®iÓm cña truyÒn h×nh sè  ph¸t nhiÒu ch­¬ng tr×nh trªn mét kªnh truyÒn h×nh: TiÕt kiÖm tµi nguyªn tÇn sè * Mét trong nh÷ng lîi ®iÓm cña truyÒn h×nh sè lµ tiÕt kiÖm phæ nÇn sè * 1 transponder 36 MHz truyÒn ®­îc 2 ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh t­¬ng tù song cã thÓ truyÒn ®­îc 10 ÷ 12 ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh sè (gÊp 5 ÷ 6 lÇn) * Mét kªnh 8 MHz (trªn mÆt ®Êt) chØ truyÒn ®­îc 01 ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh t­¬ng tù song cã thÓ truyÒn ®­îc 4 ÷ 5 ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh sè ®èi víi hÖ thèng ATSC, 4 ÷ 8 ch­¬ng tr×nh ®èi víi DVBT (tuú thuéc M-QAM, kho¶ng b¶o vÖ vµ FEC)
 • 8. ®Æc ®iÓm cña truyÒn h×nh sè  B¶o toµn chÊt l­îng: ChÊt l­îng tÝn hiÖu sè tÝn hiÖu t­¬ng tù Kho¶ng c¸ch gi÷a m¸y ph¸t vµ m¸y thu
 • 9. ®Æc ®iÓm cña truyÒn h×nh sè  TiÕt kiÖm n¨ng l­îng, chi phÝ khai th¸c thÊp: C«ng suÊt ph¸t kh«ng cÇn qóa lín v× c­êng ®é ®iÖn tr­êng cho thu sè thÊp h¬n cho thu analog (®é nhËy m¸y thu sè thÊp h¬n -30 ®Õn -20dB so víi m¸y thu analog).  m¹ng ®¬n tÇn (Sfn): Cho kh¶ n¨ng thiÕt lËp m¹ng ®¬n kªnh (®¬n tÇn Single Frequency Network ), nghÜa lµ nhiÒu m¸y ph¸t trªn cïng mét kªnh sãng. §©y lµ sù hiÖu qu¶ lín xÐt vÒ mÆt c«ng suÊt vµ tÇn sè.  TÝn hiÖu sè dÔ xö lý, m«i tr­êng qu¶n lý ®iÒu khiÓn vµ xö lý rÊt th©n thiÖn víi m¸y tÝnh.  v.v...
 • 10. ®Æc ®iÓm cña truyÒn h×nh sè H×nh H×nh TiÕng TiÕng H×nh H×nh TiÕng Phæ tÝn hiÖu t­ ¬ng tù Phæ tÝn hiÖu sè TiÕng
 • 11. TruyÒn dÉn TruyÒn h×nh sè C¸c ph­¬ng thøc truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè
 • 12. C¸c ph­¬ng thøc truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè  TruyÒn h×nh sè truyÒn qua VÖ tinh: Kªnh vÖ tinh (kh¸c víi kªnh c¸p vµ kªnh ph¸t sãng trªn mÆt ®Êt) ®Æc tr­ ng bëi b¨ng tÇn réng vµ sù h¹n chÕ c«ng suÊt ph¸t. KhuyÕch ®¹i c«ng suÊt cña Transponder lµm viÖc gÇn nh­ b·o hoµ trong c¸c ®iÒu kiÖn phi tuyÕn.  TruyÒn h×nh sè truyÒn qua C¸p: §iÒu kiÖn truyÒn c¸c tÝn hiÖu sè trong m¹ng c¸p t­¬ng ®èi dÔ h¬n, v× c¸c kªnh lµ tuyÕn tÝnh víi tû sè c«ng suÊt sãng mang trªn t¹p (C/N) t­ ¬ng ®èi lín. Tuy nhiªn ®é réng b¨ng tÇn kªnh bÞ h¹n chÕ (8 Mhz), ®ßi hái ph¶i dïng c¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ sè cã hiÖu qña cao h¬n so víi truyÒn h×nh theo qua vÖ tinh.
 • 13. C¸c ph­¬ng thøc truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè  TruyÒn h×nh sè truyÒn qua sãng MÆt ®Êt: diÖn phñ sãng hÑp h¬n so víi truyÒn qua vÖ tinh song dÔ thùc hiÖn h¬n so víi m¹ng c¸p. còng bÞ h¹n chÕ bëi b¨ng th«ng nªn sö dông ph­ ¬ng ph¸p ®iÒu chÕ ofdm nh»m t¨ng dung l­îng truyÒn dÉn qua 1 kªnh sãng vµ kh¾c phôc c¸c hiÖn t­îng nhiÔu ë truyÒn h×nh mÆt ®Êt t­¬ng tù.  TruyÒn h×nh sè trong c¶ ba m«i tr­êng cã sù bæ sung, hç trî cho nhau. NÕu truyÒn h×nh qua vÖ tinh cã thÓ phñ sãng mét khu vùc rÊt lín víi sè l­îng ch­¬ng tr×nh lªn ®Õn hµng tr¨m th× tÝn hiÖu sè trªn mÆt ®Êt sÏ ®­îc dïng ®Ó chuyÓn c¸c ch­¬ng tr×nh khu vùc, nh»m vµo mét sè l­ îng kh«ng lín ng­êi thu.
 • 14. C¸c ph­¬ng thøc truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè  §ång thêi, ngoµi viÖc thu b»ng Anten cè ®Þnh trªn m¸i nhµ, truyÒn h×nh mÆt ®Êt cßn cho phÐp thu b»ng Anten nhá cña m¸y thu x¸ch tay, thu di ®éng (trªn « t«, m¸y bay...). TruyÒn h×nh sè truyÒn qua m¹ng c¸p phôc vô thuËn lîi cho ®èi t­îng lµ c­ d©n ë c¸c khu ®«ng ®óc, kh«ng cã ®iÒu kiÖn l¾p Anten thu vÖ tinh hay anten mÆt ®Êt.
 • 15. TruyÒn dÉn TruyÒn h×nh sè C¸c hÖ tiªu chuÈn truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt
 • 16. C¸c hÖ tiªu chuÈn truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt  Cho ®Õn n¨m 1997, ba hÖ tiªu chuÈn truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt ®· ®­îc chÝnh thøc c«ng bè: - ATSC (A v a nc e d Te le v is io n Sy s te m Co m m ite e ) cña Mü d - DVB - t (Dig ita l Vid e o Bro a d c a s ting - Te rre s tria l) cña Ch©u ¢u - DiBEG (Dig ita l Bro a d c a s ting Ex p e rt G ro up ) cña NhËt  Mçi tiªu chuÈn ®Òu cã mÆt m¹nh, yÕu kh¸c nhau  C¸c cuéc tranh luËn liªn tiÕp næ ra  NhiÒu cuéc thö nghiÖm quy m« tÇm cì quèc gia, víi sù tham gia cña nhiÒu tæ chøc Ph¸t thanh - TruyÒn h×nh, c¬ quan nghiªn cøu khoa häc vµ thËm chÝ c¶ c¸c c¬ quan cña chÝnh phñ.
 • 17. C¸c hÖ tiªu chuÈn truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt  Môc ®Ých cña c¸c thö nghiÖm: - Lµm râ c¸c mÆt m¹nh, yÕu cña tõng tiªu chuÈn - Lùa chän tiªu chuÈn truyÒn h×nh sè phï hîp víi mçi quèc gia - Do DiBEG trªn thùc tÕ chØ lµ mét biÕn thÓ cña DVB-t ( v× cïng sö dông ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ OFDM), nªn c¸c cuéc tranh luËn th­êng chØ tËp trung vµo 2 tiªu chuÈn chÝnh ATSC vµ DVB-t.  C¶ hai tiªu chuÈn nµy ®Òu sö dông gãi truyÒn t¶i MPEG 2 tiªu chuÈn quèc tÕ, m· ngoµi Reed-solomon, m· trong Trellis code vµ sö dông ph­ ¬ng ph¸p tr¸o, ngÉu nhiªn ho¸ d÷ liÖu.  Kh¸c nhau ë ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ 8-VSB vµ COFDM.
 • 18. C¸c hÖ tiªu chuÈn truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt  Mçi tiªu chuÈn ®Òu cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm kh¸c nhau, ®Òu cã kh¶ n¨ng ph¸t kÕt hîp víi truyÒn h×nh ®é ph©n gi¶i cao (HDTV + SDTV).  §Òu cã d¶i tÇn sè kªnh RF phï hîp víi truyÒn h×nh t­¬ng tù NTSC, PAL M/N, D/K, B/G... lµ 6, 7 hoÆc 8 MHz.  ViÖc lùa chän tiªu chuÈn truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt cho mçi quèc gia ph¶i dùa vµo nhiÒu yÕu tè vµ tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®Êt n­íc ®ã.  DVB-T n»m trong hÖ thèng Tiªu chuÈn DVB cña ch©u ©u : DVB-S, dvb-c, dvb-si - Tiªu chuÈn truyÒn sè liÖu theo TH sè, DVB-TXT - Tiªu chuÈn Teletext sè, ...  ATSC chØ lµ mét tiªu chuÈn vµ cho ®Õn nay ë mü vÉn cßn cã c¸c cuéc tranh luËn quyÕt liÖt vÒ tiªu chuÈn nµy.
 • 19. C¸c hÖ tiªu chuÈn truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt  ATSC cã 3 ®iÓm ­u viÖt h¬n tiªu chuÈn DVB-T :   Kh¶ n¨ng chèng nhiÔu ®ét biÕn.   Tr¸o d÷ liÖu vµ m· söa sai (RS) Møc c­êng ®é tr­êng tiªu chuÈn t¹i ®Çu thu. DVB-T cã 7 ®iÓm ­u viÖt h¬n tiªu chuÈn ATSC :  Kh¶ n¨ng ghÐp nèi víi m¸y ph¸t h×nh t­¬ng tù hiÖn cã.  Kh¶ n¨ng chèng nhiÔu ph¶n x¹ nhiÒu ®­êng.  Chèng can nhiÔu cña m¸y ph¸t h×nh t­¬ng tù cïng kªnh & kªnh kÒ.  M¹ng ®¬n tÇn (SFN) vµ tiÕt kiÖm d¶i phæ.  Kh¶ n¨ng thu di ®éng.  §iÒu chÕ ph©n cÊp.  T­¬ng thÝch víi c¸c lo¹i h×nh dÞch vô kh¸c.
 • 20. C¸c hÖ tiªu chuÈn truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt kÕt luËn chung vÒ 3 tiªu chuÈn  ATSC - ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ 8-VSB cho tû sè tÝn hiÖu trªn t¹p ©m... tèt h¬n nh­ng l¹i kh«ng cã kh¶ n¨ng thu di ®éng vµ kh«ng thÝch hîp l¾m víi c¸c n­íc ®ang sö dông hÖ PAL.  DiBEG cã tÝnh ph©n líp cao, cho phÐp ®a lo¹i h×nh dÞch vô, linh ho¹t, mÒm dÎo, tËn dông tèi ®a d¶i th«ng, cã kh¶ n¨ng thu di ®éng nh­ng kh«ng t­¬ng thÝch víi c¸c dÞch vô truyÒn h×nh qua vÖ tinh, c¸p.  DVB-T víi ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ COFDM tá ra cã nhiÒu ®Æc ®iÓm ­u viÖt, nhÊt lµ ®èi víi c¸c n­íc cã ®Þa h×nh phøc t¹p, cã nhu cÇu sö dông m¹ng ®¬n tÇn (SFN - Single Frequency Network) vµ ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng thu di ®éng.
 • 21. TruyÒn dÉn TruyÒn h×nh sè Xu h­íng chuyÓn ®æi vµ lùa chän tiªu chuÈn
 • 22. Xu h­íng chuyÓn ®æi vµ lùa chän tiªu chuÈn C¸c n­íc lùa chän tiªu chuÈn ATSC gåm : Achentina, Mexico, Hµn quèc, §µi loan, Cana®a, ...  Mü: - 1995: C«ng bè tiªu chuÈn (ATSC) - 1997: B¾t ®Çu ph¸t sãng thö nghiÖm truyÒn h×nh sè - 2006: ChÊm døt c«ng nghÖ truyÒn h×nh t­¬ng tù, chuyÓn hoµn toµn sang ph¸t sãng sè  Achentina : Ph¸t sãng sè vµo n¨m 1999.  Mexico : Ph¸t sãng sè vµo n¨m 2002.  Hµn quèc : - Lùa chän tiªu chuÈn tõ 1997 ®Õn 1998 - Ph¸t thö nghiÖm tõ 1998 ®Õn 2001. - ChÝnh thøc ph¸t sãng sè vµo n¨m 2001. - ChÊm døt truyÒn h×nh t­¬ng tù vµo 2010
 • 23. Xu h­íng chuyÓn ®æi vµ lùa chän tiªu chuÈn NhËt b¶n ban hµnh tiªu chuÈn ISDB-T vµ chñ tr­¬ng sÏ ph¸t sãng sè theo hÖ tiªu chuÈn riªng cña m×nh  1997: Ban hµnh tiªu chuÈn vµ b¾t ®Çu ph¸t sãng thö nghiÖm  2010: ChÊm døt c«ng nghÖ truyÒn h×nh t­¬ng tù C¸c n­íc lùa chän tiªu chuÈn DVB-T gåm :  N­íc Anh lµ n­íc ®Çu tiªn cã 33 tr¹m ph¸t sè DVB-T vµo th¸ng 10/1998, phñ sãng kho¶ng 75 % d©n sè. §Õn 1999 sè tr¹m t¨ng lªn lµ 81, phñ sãng kho¶ng 90 % d©n sè. Dù kiÕn chÊm døt truyÒn h×nh t­¬ng tù vµo 2015.  T©y ban nha, Thuþ ®iÓn : Ph¸t sãng 1999, chÊm døt t­¬ng tù vµo 2010 ÷ 2012.
 • 24. Xu h­íng chuyÓn ®æi vµ lùa chän tiªu chuÈn  Ph¸p, §an m¹ch, PhÇn lan, Hµ lan, Bå ®µo nha, Na uy : Ph¸t sãng sè 2000, chÊm døt t­¬ng tù vµo 2010 ÷ 2015.  §øc, BØ : Ph¸t sãng sè 2001, chÊm døt t­¬ng tù vµo 2010 ÷ 2015.  Thuþ sÜ, Italia, ¸o : Ph¸t sãng sè 2002, thuþ sÜ dù kiÕn chÊm døt t­¬ng tù vµo 2012.  Australia : TiÕn hµnh thö nghiÖm DVB-T & ATSC tõ 3/10/1997 ®Õn 14/11/1997. C«ng bè kÕt qu¶ thö nghiÖm 7/1998, chÝnh thøc lùa chän DVB-T. Tõ 1998 ÷ 2001 quy ho¹ch tÇn sè, ®Õn 1/1/2001 ph¸t sãng chÝnh thøc t¹i mét sè thµnh phè lín, ph¸t trªn ph¹m vi toµn quèc vµo 2004. ChÊm døt t­¬ng tù vµo kho¶ng 2008 ÷ 2010
 • 25. Xu h­íng chuyÓn ®æi vµ lùa chän tiªu chuÈn  Singapore : TiÕn hµnh thö nghiÖm c¶ 3 tiªu chuÈn tõ 6÷9/1998. Lùa chän DVB-T vµ Ph¸t sãng sè chÝnh thøc vµo 2001.  Ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc phÇn tr¨m sè n­íc lùa chän tiªu chuÈn nh­ sau : DiBEG 3% DVB-T 84% ASTC 13%
 • 26. Xu h­íng chuyÓn ®æi vµ lùa chän tiªu chuÈn Dù kiÕn lé tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ cña ViÖt Nam ( Dù th¶ q uy ho ¹ c h THVN ® Õ n n¨m 2 0 1 0 ) o  1997 ÷ 2000: Nghiªn cøu lùa chän tiªu chuÈn  2001: QuyÕt ®Þnh lùa chän tiªu chuÈn (DVB-T). Ngµy 26/3/2001 Tæng gi¸m ®èc §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam quyÕt ®Þnh lùa chän tiªu chuÈn DVB-T cho ViÖt Nam. Mèc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn THVN.  2003: Ph¸t sãng thö nghiÖm t¹i Hµ Néi vµ TP. Hå ChÝ Minh  2005: TruyÒn thö nghiÖm ch­¬ng tr×nh TH trªn internet  Hoµn chØnh, ban hµnh tiªu chuÈn DVB-T, DVB-S, DVB-C  X©y dùng m¹ng Quy ho¹ch tÇn sè, c«ng suÊt, ...
 • 27. Xu h­íng chuyÓn ®æi vµ lùa chän tiªu chuÈn Th«ng tin vÒ kÕt qu¶ nghiªn cøu thö nghiÖm t¹i ViÖt Nam  Th¸ ng 5 /2 0 0 0 : LÇn ®Çu tiªn truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt ph¸t sãng thö nghiÖm t¹i §µi THVN trong khu«n khæ ®Ò tµi NCKH cÊp Nhµ n­íc thuéc Ch­¬ng tr×nh §iÖn tö – ViÔn th«ng KHCN-01-05B  GhÐp nèi thµnh c«ng bé ®iÒu chÕ sè víi m¸y ph¸t h×nh t­¬ng tù 5KW t¹i §µi PT-TH tØnh H­ng Yªn  Th¸ ng 1 2 /2 0 0 0 : Ph¸t sãng thö nghiÖm trªn diÖn réng (c«ng suÊt t­¬ng tù 2KW) – C«ng ty VTC  Th¸ ng 7 /2 0 0 1 : Ph¸t sãng thö nghiÖm trªn diÖn réng (c«ng suÊt t­¬ng tù 30KW) – C«ng ty VTC
 • 28. Xu h­íng chuyÓn ®æi vµ lùa chän tiªu chuÈn  N 2 0 0 2 : Nghiªn cøu thö nghiÖm kh¶ n¨ng chèng l¹i ph¶n x¹ nhiÒu ®­ ¨m êng, can nhiÔu gi÷a sè – t­¬ng tù , t­¬ng tù – sè trong khu«n khæ ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc ®éc lËp cÊp Nhµ n­íc (Trung t©m Tin häc vµ §o l­êng chñ tr×)  N 2003: ¨m + Nghiªn cøu thö nghiÖm chÊt l­îng thu tÝn hiÖu ®èi víi c¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh¸c nhau + Kh¶ n¨ng chèng l¹i can nhiÔu gi÷a c¸c kªnh truyÒn h×nh sè (cïng kªnh, l©n cËn) + Nghiªn cøu viÖc lùa chän c¸c tham sè c¬ b¶n cña hÖ thèng truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ë ViÖt Nam + X©y dùng Th­ viÖn ®iÖn tö vÒ truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt
 • 29. TruyÒn dÉn TruyÒn h×nh sè Tiªu chuÈn dvb-t
 • 30. Tiªu chuÈn dvb-t Nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt  So víi truyÒn h×nh t­¬ng tù th× truyÒn h×nh sè : ®ßi hái tû sè C/N nhá h¬n, cã kh¶ n¨ng chèng nhiÔu tèt h¬n.  C¸c bé khuÕch ®¹i cña m¸y ph¸t sè yªu cÇu ph¶i cã ®é tuyÕn tÝnh cao.  ®iÒu chÕ sè sö dông biÓu ®å chßm sao, trong ®ã c¸c sãng mang kh¸c nhau c¶ vÒ pha vµ biªn ®é. NÕu nh­ cã sù sai lÖch vÒ pha hay biªn ®é sÏ g©y cho ®Çu thu gi¶i ®iÒu chÕ sai so víi tÝn hiÖu ban ®Çu. chÝnh v× vËy viÖc sö lý tÝn hiÖu trong ph¸t sè dvb-t yªu cÇu ®é tuyÕn tÝnh cao h¬n nhiÒu so víi ph¸t t­¬ng tù ®Ó ®¶m b¶o tÝnh ®ång ®Òu c¶ vÒ biªn ®é (hÖ sè khuÕch ®¹i) vµ vÒ pha cña c¸c sãng mang khi ph¸t ®i.  NÕu kh«ng tuyÕn tÝnh, ch¾c ch¾n sÏ g©y ra sai lçi bÝt rÊt lín cho ®Çu thu, thËm chÝ sÏ kh«ng t¸ch c¸c ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh ®­îc.
 • 31. Tiªu chuÈn dvb-t Nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt  c¸c h·ng m¸y ph¸t hiÖn nay th­êng sö dông ®Ìn IOT (Inductive Output Tube) hoÆc ®Ìn klystron.  §èi víi c¸c m¸y ph¸t b¸n dÉn (solid state), dï c¸c bé khuÕch ®¹i cã lµm viÖc ë chÕ ®é A th× ®é tuyÕn tÝnh vÉn cã thÓ ch­a ®¹t yªu cÇu. V× vËy ng­êi ta ph¶i chó ý ®Õn hiÖu chØnh, söa lµm sao tho¶ m·n ®é tuyÕn tÝnh.  Khi ph¸t c¸c ch­¬ng tr×nh sè sdtv, tÝn hiÖu nÐn video sè ®­îc lùa chän lµ MPEG-2 Main Profile @ Main Level (4 : 2 : 0) víi tèc ®é mét ch­¬ng tr×nh tõ 2 ®Õn 4 Mbit/s. Mçi ch­¬ng tr×nh cÇn mét bé MPEG-2 encoder riªng, ph¸t bao nhiªu ch­¬ng tr×nh cÇn bÊy nhiªu bé.  NhiÒu ch­¬ng tr×nh sau khi nÐn ghÐp l¹i thµnh mét dßng truyÒn t¶i MPEG-2 víi tèc ®é cã thÓ lªn ®Õn 24Mbps.
 • 32. Tiªu chuÈn dvb-t Nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt  Dung l­îng cña dßng truyÒn t¶i phô thuéc d¶i th«ng cao tÇn cña m¸y ph¸t Vµ c¸c tham sè lùa chän kh¸c n÷a (ph­¬ng thøc ®iÒu chÕ, m· b¶o vÖ ..).  §é ph©n gi¶i ¶nh tèi ®a 720 x 576 ®iÓm ¶nh.  Dù ¸n DVB kh«ng tiªu chuÈn ho¸ d¹ng thøc HDTV nh­ng hÖ thèng truyÒn t¶i ch­¬ng tr×nh cã kh¶ n¨ng vËn dông víi d÷ liÖu HDTV.  Sö dông kü thuËt COFDM dùa trªn kü thuËt ®iÒu chÕ QPSK vµ QAM, cã kh¶ n¨ng chèng l¹i hiÖn t­îng fading nhiÒu ®­êng.  DVB-T cã hai sù lùa chän 2K (1705 sãng mang) vµ 8K (6817 sãng mang).  Cã thÓ dïng ph­¬ng thøc ®iÒu chÕ, m· hãa ph©n cÊp.
 • 33. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm  COFDM (coding orthogonality frequency division multiplexing) lµ mét ph­¬ng thøc ghÐp kªnh ®a sãng mang trùc giao trong ®ã vÉn sö dông c¸c h×nh thøc ®iÒu chÕ sè c¬ së t¹i mçi sãng mang.  COFDM s½n sµng ®­¬ng ®Çu víi hiÖn t­îng ph¸t nhiÒu ®­êng, thËm chÝ c¶ khi cã ®é trÔ lín gi÷a c¸c tÝn hiÖu thu ®­îc. ChÝnh ®iÒu nµy ®· dÉn ®Õn kh¸i niÖm m¹ng ®¬n tÇn (Single Frequency Network), n¬i cã nhiÒu m¸y ph¸t cïng göi tÝn hiÖu gièng nhau trªn cïng mét tÇn sè.  ChÝnh nhê c¸c ­u ®iÓm trªn mµ COFDM ®· ®­îc chän cho tiªu chuÈn ph¸t sãng DVB-T. Tuy nhiªn ­u thÕ ®Æc biÖt cña COFDM vÒ hiÖn t­ îng nhiÒu ®­êng vµ nhiÔu chØ ®¹t ®­îc khi cã sù lùa chän tham sè cÈn thËn vµ quan t©m ®Õn c¸ch thøc sö dông m· söa lçi.
 • 34. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm         VËy thùc tÕ COFDM nghÜa lµ g× ? Cofdm: chia luång d÷ liÖu thµnh c¸c ®o¹n nhá, mçi ®o¹n d÷ liÖu ®­îc ®iÒu chÕ sè trªn 1 sãng mang. Kªnh rf ®­îc chia thµnh rÊt nhiÒu sãng mang tuú theo chÕ ®é lùa chän (2k hay 8k). C¸c sãng mang lµ trùc giao nhau vÒ pha (v u« ng g ã c )- orthogonality. ChÌn thªm c¸c kho ¶ b¶ v Ö (guard interval) gi÷a c¸c sãng mang. ng o Sö dông m · s ö a lç i cho d÷ liÖu ®iÒu chÕ. §iÒu chÕ OFDM : D÷ liÖu ®­îc ®Þnh vÞ (MAP) vµo N vector. IFFT biÕn ®æi N vector thµnh N tæ hîp sãng mang ®· ®­îc ®iÒu chÕ sè I/q N sãng mang ®­îc ®iÒu chÕ I/Q trong ®ã 2 sãng mang c¹nh nhau thi trùc giao nhau, ghÐp thµnh tÝn hiÖu OFDM.
 • 35. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm X bit D.L ®Çu vµo nt BiÕn ®æi n.Ts.s Ph¸ch lªn tÇn sè cao d0 d1 ®Þnh vÞ tÝn hiÖu dn-1 IFFT BiÕn ®æi ssnt Ph¸ch xuèng tÇn sè thÊp Kªnh truyÒn ChÌn kho¶ng bµo vÖ D/ A LPA D/ A LPA BiÕn ®æi n.Ts.s X bit IFFT M¹ch söa mét nhÞp ®Þnh vÞ tÝn hiÖu BiÕn ®æi ssnt D÷ liÖu NT ®Çu ra
 • 36. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm           §iÒu chÕ COFDM nh­ thÕ nµo : Ph©n chia kªnh trong COFDM ®­îc biÓu diÔn trªn trôc thêi gian & tÇn sè : Trôc tÇn sè biÓu diÔn tÇn sè cña b¨ng con. Trôc thêi gian biÓu diÔn c¸c ®o¹n d÷ liÖu theo thêi gian. Mçi mét phÇn tö trªn trôc tÇn sè/thêi gian lµ mét sãng mang con. trong kho¶ng thêi gian ®o¹n d÷ liÖu (Time segment) sãng mang con ®­ îc ®iÒu chÕ b»ng mét vµi bit sè liÖu. sè bit truyÒn dÉn bëi mét sãng mang con : 2 bit nÕu lµ ®iÒu chÕ 4 QAM 4 bit nÕu lµ ®iÒu chÕ 16 QAM 6 bit nÕu lµ ®iÒu chÕ 64 QAM
 • 37. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm      1 nhãm sãng mang con trong 1 ®o¹n d÷ liÖu gäi lµ 1 symbol. trong 1 symbol C¸c sãng mang con trùc giao nhau nh»m tr¸nh giao thoa. D÷ liÖu ®­îc m· ho¸, chÌn kho¶ng phßng vÖ vµ ®Þnh vÞ lªn c¸c sãng mang con. §Ó m¸y thu gi¶i ®iÒu chÕ chÝnh x¸c cÇn cã c¸c tÝn hiÖu pilot : Lµ c¸c t/h ®ång bé khung, ®ång bé tÇn sè, ®ång bé thêi gian, ... Cã 45 sãng mang pilot - Mode 2K vµ cã 177 sãng mang pilot - Mode 8K
 • 38. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm RF Channel bandwidth frequency sub-band time segment
 • 39. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm time OFDM symbol frequecy
 • 40. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm      Víi ph¸t sãng mÆt ®Êt, th­êng x¶y ra hiÖn t­îng ph¶n x¹ hoÆc tÝn hiÖu can nhiÔu cña m¸y ph¸t cïng kªnh l©n cËn trong m¹ng sfn. kh¾c phôc: chÌn thªm kho¶ng b¶o vÖ gi÷a c¸c symbol ofdm. T¹i ®ã, khi cã tÝn hiÖu ph¶n x¹ tíi sÏ ®­îc céng thªm vµo symbol ngay tr­íc kho¶ng b¶o vÖ ®ã Gi¸ trÞ kho¶ng b¶o vÖ nµy cµng lín th× kho¶ng thêi gian chê tÝn hiÖu ph¶n x¹ cµng lín song dung l­îng kªnh sÏ gi¶m ®i. Gi¸ trÞ kho¶ng b¶o vÖ cµng nhá th× kh¶ n¨ng nhËn biÕt tÝn hiÖu ph¶n x¹ cµng kÐm nh­ng sÏ t¨ng ®­îc dung l­îng kªnh. Kho¶ng b¶o vÖ (tg) th­êng ®­îc tÝnh theo tû lÖ víi kho¶ng thêi gian cña 1 symbol (Ts) víi c¸c gi¸ trÞ lµ 1/4 hoÆc 1/8, 1/16, 1/32
 • 41. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm Guard Interval duration Useful symbol duration time OFDM symbol frequency
 • 42. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm
 • 43. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm
 • 44. Tiªu chuÈn dvb-t m¸y ph¸t h×nh dvb-t
 • 45. Tiªu chuÈn dvb-t m¸y ph¸t h×nh dvb-t  Phèi hîp ghÐp kªnh truyÒn t¶i vµ ngÉu nhiªn hãa d÷ liÖu ®Ó ®ång ®Òu møc n¨ng l­îng.  M· hãa ngo¹i (Reed Solomon).  Xen ngo¹i (outer interleaving).  M· hãa néi (m· xo¾n punctured).  Xen néi (inner interleaving).  Mapping vµ ®iÒu chÕ.  TruyÒn dÉn OFDM.  TÝn hiÖu ®Çu vµo m¸y ph¸t lµ dßng truyÒn t¶i MPEG-2 vµ ®Çu ra lµ tÝn hiÖu RF ®i tíi anten.