ประวัติวรรณคดี สมัยรัตนโกสินทร์

17,932 views

Published on

ประวัติวรรณคดี สมัยรัตนโกสินทร์

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
17,932
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
112
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประวัติวรรณคดี สมัยรัตนโกสินทร์

 1. 1. ประวัต ิว รรณคดีส มัย รัต นโกสิน ทร์และปัจ จัย แวดล้อ มที่ท ำำ ให้ เกิด วรรณคดี
 2. 2. ภำพรวมของวรรณคดีรัต นโกสิน ทร์ ยุค ฟื้น ฟูยุค รัช กำลที่ 1 รวบรวมวรรณคดีท ี่พลัด พรำยจำกกำรเสีย กรุง ครั้ง ที่2 ยุคทอง ยุค รัช กำลที่ 2 ศิล ปวัฒ นธรรมเจริญ สูง สุด วรรณคดีส ำำ คัญ เกิดขึ้น หลำยเล่ม
 3. 3. ยุค หัว เลี้ย วหัว ต่อ ยุค รัช กำลที่ 5 เป็น ยุค หัวเลี้ย วหัว ต่อ ระหว่ำ งวรรณคดีโ บรำณกับ ปัจ จุบ ัน เรื่อ งสั้น นวนิย ำย ซึ่งเป็น รูป แบบของตะวัน ตกเกิด ขึ้น เป็นครั้ง แรก ยุครัช กำลที่ 6 ร้อ ยแก้ว เบ่ง บำนสูง สุดโดยเฉพำะบทควำมผ่ำ นสื่อ มวลชนและบทควำมปลุก ใจให้ร ัก ชำติ
 4. 4. ยุค ปัจ จุบ ันตั้ง แต่ พ.ศ. 2469 ถึงปัจ จุบ ัน ร้อ ยแก้ว เป็น ที่นิย มสูง สุด ร้อ ยกรองไม่เ ป็น ที่น ิย มมำกนักวรรณกรรมร้อ ยแก้ว
 5. 5. ประวัต ิว รรณคดีส มัย รัช กำลที่ 1 (พ.ศ.2324-2352) เป็น ช่ว งแห่ง กำร “สร้ำ งบ้ำ นแปง เมือ ง ” วำงรำกฐำน กำรปกครอง จัด ระเบีย บศำสนำ ฟื้น ฟูศ ิล ป วัฒ นธรรม วรรณคดีแ บ่ง เป็น 3ประเภท วรรณคดีท ี่ เกี่ย วข้อ งกับ ศำสนำวรรณคดีท ี่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรเมือ ง
 6. 6. วรรณคดีแ ละ กวีส ำำ คัญรัช กำลที่ 1 รำมเกีย รติ์ อุณ รุท ดำหลัง อิเ หนำ นิท ำน อิห ร่ำ นรำชธรรม กลอนรบพม่ำ ที่ ท่ำ ดิน แดงเจ้ำ พระยำพระคลัง (หน) รำชำธิร ำช สำมก๊ก กำกีค ำำ กลอนลิล ต พยุห ยำตรำเพชรพวง ิมหำเวสสัน ดรชำดก(กุม ำร/มัท รี)
 7. 7. พระยำธรรมปรีช ำ ไตรภูม ิโ ลกวิน ิจ ฉัยกรมพระรำชวัง บวรมหำสุร สิง หนำท เพลง ยำวนิร ำศเสด็จ ไปตีเ มือ ง พม่ำ กรมพระรำชวัง บวรสถำนพิม ุข ไซ่ฮ ั่น (แปล)
 8. 8. ประวัต ิว รรณคดี สมัย รัช กำลที่ 2 (พ.ศ.2352-2367) บ้ำ นเมือ งสงบสุข ร่ม เย็น เป็น ยุค ทองของวรรณคดี มีท ั้งโคลง กำพย์ กลอน ร่ำ ย ลิล ิต มี วรรณคดีไ พเรำะเกิด ขึ้น หลำยเรื่อ ง กลอนยัง เป็น ทีน ิย มสูง สุด ่ วรรณคดีม ีท ั้ง วรรณคดี ศำสนำ ยอพระเกีย รติแ ละ
 9. 9. วรรณคดีแ ละ กวีส ำำ คัญรัช กำลที่ 2 ขุน ช้ำ งขุน แผน อิเ หนำ รำมเกีย รติ์ ไชยเชษฐ์ ไกรทอง มณีพ ิช ย สัง ข์ท อง คำวี กำพย์เ ห่ ัชมเครื่อ งคำวหวำน สุน ทรภู่ พระอภัย มณี โคบุต ร ลัก ษณวงศ์ สิง ห ไตรภพ กำพย์พ ระไชยสุร ิย ำ นิร ำศเมือ งแกลง นิร ำศวัด เจ้ำ ฟ้ำ
 10. 10. พระยำตรัง โคลง นิร ำศตำมเสด็จลำำ นำ้ำ น้อ ย นำยนริน ทรธิเ บศร์ โคลงนิร ำศ นริน ทร์
 11. 11. ประวรรณคดีส มัย รัช กำลที่ 3 (พ.ศ.2367-2394) เป็น แผ่น ดิน ที่ส งบสุข มั่น คง มั่ง คั่ง พระมหำกษัต ริย ์ท รงเชี่ย วชำญกำรกวี ทรง สนพระทัย ในกำรปฏิส ัง ขรณ์วัด วำอำรำม โปรดเกล้ำ ฯให้ จำรึก ศิล ปวิท ยำกำรไว้ท ี่ว ัด เพือ เป็น แหล่ง ควำมรู้ข อง ่
 12. 12. วรรณคดีแ ละกวี สำำ คัญรัช กำลที่ 3 โคลงปรำบดำภิเ ษก สัง ข์ศ ล ป์ ิ ชัย สมเด็จ พระมหำ สมณเจ้ำ กรมพระปรมำนุช ิต ชิโ นรส ลิล ต ตะเลงพ่ำ ย พระ ิ ปฐมสมโพธิก ถำ สมุท รโฆษคำำ ฉัน ท์ กฤษณำสอนน้อ ง คำำ ฉัน ท์ส มเด็จ พระเจ้ำ บรมวงศ์
 13. 13. พระเจ้ำ บรมวงศ์เ ธอ กรมหลวง วงศำธิร ำชสนิท โคลงจิน ดำมณี พระมหำมนตรี(ทรัพ ย์) ระเด่น รัน ได คุณ สุว รรณ อุณ รุธร้อ ยเรื่อ ง พระมะเหลเถไถ พระเทพโมลี (ผึ้ง ) แบบเรีย นปฐมมำลำ นำยมี
 14. 14. ประวัต ิว รรณคดีส มัย รัช กำลที่ 4 (พ.ศ.2394- 2411)เป็น ยุค ปฏิร ูป พัฒ นำประเทศให้ทัด เทีย มนำนำประเทศ ทรงวำงรำกฐำนพัฒ นำกำรศึก ษำ พระบรมวงศำนุว งศ์เรีย นภำษำอัง กฤษยกเลิก ขนบธรรมเนีย มประเพณีล้ำ สมัย ร้อ ยแก้ว เป็น ที่นิย มมำกขึ้น ตัง โรงพิม พ์ ้
 15. 15. วรรณคดีแ ละ กวีส ำำ คัญรัช กำลที่ 4 ประกำศพระบรมรำชำธิบ ำย รำมเกีย รติ์(บำงตอน) หม่อ ม เจ้ำ อิศ ริญ ำณ ภำษิตอิศ ริญ ำณ หม่อ มรำโชทัย นิร ำศลอนดอน หลวงจัก ร ปำณี(มหำฤกษ์)นิร ำศพระปฐม นิร ำศกรุง เก่ำ นิร ำศ
 16. 16. ประวัต ิว รรณคดีส มัย รัช กำลที่ 5 (พ.ศ.2411-2453)เป็น ยุค หัว เลีย วหัว ต่อ ระหว่ำ ง ้วรรณคดีโ บรำณกับ ปัจ จุบ ัน นำำ กำรเขีย นเรื่อ งสั้น และนวนิย ำยมำใช้ นิย มร้อ ยแก้ว มำกกว่ำ ร้อ ยกรอง มีก ำรออกนสพ. และ นิต ยสำรถึง 52 ฉบับ จัด ตั้ง หอสมุด และโบรำณคดี
 17. 17. วรรณคดีแ ละ กวีส ำำ คัญรัช กำลที่ 5 พระรำชพิธ ีส ิบ สองเดือ น ไกล บ้ำ น ลิล ต นิท รำชำคริต ิ บทละครเรื่อ งเงำะป่ำ พระยำศรีส น ทรโวหำร (น้อ ย ุ อำจำรยำงกูร ) แบบเรีย น ภำษำไทย พรรณพฤกษำและสัต วำภิธ ำน คำำ นมัส กำรคุณ ำนุคุณ พระเจ้ำ
 18. 18. พระบรมวงศ์เ ธอ กรมหลวงพิช ิต ปรีช ำกร ลิล ิตสรรเสริญ พระบำรมี สนุก นิ์น ึก สมเด็จ พระเจ้ำ บรมวงศ์เ ธอ เจ้ำ ฟ้ำ กรมพระยำนริศ รำนุว ัต ิว งศ์สำส์น สมเด็จ กำพย์เ ห่เ รือ สมเด็จ พระเจ้ำ บรมวงศ์ เธอ กรมพระยำดำำ รงรำชำนุภ ำพพงศำวดำรไทยรบพม่ำ เทีย นวรรณ
 19. 19. ประวัต ิว รรณคดีส มัย รัช กำลที่ 6 (พ.ศ.2453-2468)กำรศึก ษำเจริญ มำก ประกำศใช้พ ระรำชบัญ ญัต ิป ระถมศึก ษำวรรณคดีไ ด้ร ูป แบบมำจำกตะวัน ตก ร้อ ยแก้วเจริญ รุ่ง เรือ งมำก จัด ตั้ง วรรณคดีส โมสร วรรณคดีก ำรละคร
 20. 20. วรรณคดีแ ละกวี สำำ คัญรัช กำลที่ 6มัท นะพำธำ พระนลคำำ หลวง ลิล ิต นำรำยณ์ส ิบ ปำงหัว ใจนัก รบ สมเด็จ พระเจ้ำ บรมวงศ์เธอ กรมพระยำดำำ รงรำชำนุภ ำพนิท ำนโบรำณคดี เสด็จ ประพำสต้น พระรำชวรวงศ์ เธอ กรมหมื่น พิท ยำลงกรณ์
 21. 21. เจ้ำ พระยำธรรมศัก ดิ์ม นตรี โคลงกลอนของครูเ ทพ พระยำศรีสุน ทรโวหำร (ผัน สำลัก ษณ์) อิล รำชคำำ ฉัน ท์ พระยำอนุม ำนรำชธน(เสฐีย รโกเศศ) และพระสำรประเสริฐ (นำคะประทีป ) กำมนิต หิโ ตประเทศ พระยำสุ
 22. 22. วรรณคดีย อดเยี่ย ม ใน สมัย รัช กำลที่ 6ลิล ิต - ลิล ต พระลอ ิ ฉัน ท์ - สมุท รโฆษคำำฉัน ท์ ร่ำ ยยำว -มหำเวสสัน ดรชำดกกลอนสุภ ำพ - เสภำเรื่อ งขุนช้ำ งขุน แผน บทละครรำำ -เรื่อ งอิเ หนำ (ร.2) บทละครพูด - หัว ใจนัก รบ (ร.6) ควำมเรีย งนิท ำน - สำม
 23. 23. ประวัต ิว รรณคดีส มัย หลัง รัช กำลที่ 6 (พ.ศ.2469 – ปัจ จุบ ัน )ควำมเจริญ ทำงกำรศึก ษำได้ส ร้ำ งนัก อ่ำ น นัก เขีย น มำก นัก เขีย นกลำยเป็น อำชีพ มีก ำรจัด กำรประกวดกำรแต่งหนัง สือ มำกขึ้น เกิด กำรประกวดวรรณกรรมสร้ำ งสรรค์แ ห่งอำเซีย น (ซีไ รท์ S.E.A.Write )
 24. 24. วรรณคดีแ ละกวี สำำ คัญม.ร.ว.คึก ฤทธิ์ ปรำโมช สี่แ ผ่น ดิน ไผ่แ ดง นำยก้ำ นพึง บุญ ณ อยุธ ยำ (ไม้เ มือ งเดิม ) ่ แผลเก่ำ ขุน ศึก นำยกุห ลำบ สำย ประดิษ ฐ์ (ศรีบ ูร พำ) ข้ำ งหลังภำพ ม.ล.บุป ผำ นิม มำนเหมิน ทร์ (ดอกไม้ส ด) ผู้ด ี กรรม
 25. 25. มำลัย ชูพ ิน ิจ (แม่อ นงค์ เรีย มเอง น้อ ย อิน ทนนท์) ล่อ งไพรทุ่ง มหำรำชกฤษณำ อโศกสิน (สุก ัญ ญำ ชล ศึก ษ์) เรือ มนุษ ย์ ฝันกลำงฤดูฝ น นำ้ำ เซำะทรำย เนำวรัต น์ พงษ์ไ พบูล ย์ เพีย งควำม เคลือ นไหว ่

×