Kinh Đô Land - Bộ nhận diện thương hiệu

2,358 views

Published on

Công ty Cổ Phần Địa Ốc Kinh Đô - thành lập tháng 12 năm 2004 với vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng. Tháng 10/2007, tổng vốn điều lệ tăng 1.000 tỷ đồng.
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là môi giới bất động sản, kinh doanh nhà, cho thuê nhà, xây dựng dân dụng…

Địa chỉ: Lầu 5, Toà Nhà 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

Tel: (84 - 8) 38278377 – (84 - 8) 38278378 Fax: (84 - 8) 38278376

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
2,358
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
167
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kinh Đô Land - Bộ nhận diện thương hiệu

 1. 1. CÊÍM NANGHÏÅ THÖËNG NHÊÅN DIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU
 2. 2. CORPORA TE ID EN TITY G U ID ELIN ES M UÅ C L UÅ C • YÁ NGHÔA LOGO 2A. CAÁC YÏËU TÖË CHÑNH NHÊÅN DIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU 3 1. HÒNH BIÏÍU TÛÚÅNG CHUÊÍN CUÃA THÛÚNG HIÏÅU 4-5 2. KIÏÍU DAÁNG CHÛÄ LOGO CHUÊÍN CUÃA THÛÚNG HIÏÅU 6 3. CAÁC THÏÍ HIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU BÙÌNG CHÛÄ (CAÁC CAÁCH GOÅI TÏN) 7B. MAÂU SÙËC CHUÊÍN 9 1. TÖÍ HÚÅP MAÂU SÙËC CHÑNH CUÃA THÛÚNG HIÏÅU 10 2. PHÛÚNG AÁN MAÂU MÙÅC ÀÕNH 11 3. TÖÍ HÚÅP MAÂU NÏÌN CHÑNH 12 4. PHÛÚNG AÁN DUÂNG MAÂU PHÖËI HÚÅP 13 5. PHÛÚNG AÁN DUÂNG MAÂU DUOTONE 14 6. PHÛÚNG AÁN DUÂNG MAÂU MONOTONE 15 7. CAÁCH SÛÃ DUÅNG VÚÁI 1 MAÂU ÀEN 16 8. CAÁC TRÛÚÂNG HÚÅP SAI NÏN TRAÁNH 17C. CAÁC TRÛÚÂNG HÚÅP SÛÃ DUÅNG LOGO 19 1. CAÁC TRÛÚÂNG HÚÅP THÛÚÂNG DUÂNG QUI ÀÕNH VÏÌ TÓ LÏÅ, KÑCH CÚÄ, VÕ TRÑ, ÀÕNH HÛÚÁNG 20-21 2. QUI ÀÕNH KÑCH THÛÚÁC VAÂ KHOAÃNG TRÖËNG CÊÌN THIÏËT BAO QUANH 22-23 3. CAÁC TRÛÚÂNG HÚÅP SAI NÏN TRAÁNH 24 4. QUI ÀÕNH VÏÌ GIÚÁI HAÅN CAÁC KÑCH THÛÚÁC TO VAÂ NHOÃ 25D. ÛÁNG DUÅNG LOGO VAÂO HÏÅ THÖËNG NHÊÅN DIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU 27 1. DANH THIÏËP 28-29 2. GIÊËY TIÏU ÀÏÌ 30-31 3. BAO THÛ NHOÃ 32-33 4. BAO THÛ TRUNG 34-35 5. BAO THÛ LÚÁN 36-37 1
 3. 3. YÁ NGHÔA LOGO KINHDOLAND Hònh khöëi logo laâ sûå kïët húåp chùåt cheä giûäa 3 phêìn: Khöëi liïn kïët cuãa 3 toâa nhaâ,Voâng troân baán nguyïåt vaâ Phêìn chên àïë vûäng chùæc vúái cuåm logo type “KINH DO LAND” löìng vaâo giûäa. 1. Caác àûúâng song song gùæn kïët vúái nhau taåo thaânh 1 khöëi liïn kïët vûäng chùæc cuãa 3 toâa nhaâ thïí hiïån hònh aãnh àùåc trûng cuãa ngaânh àõa öëc vaâ bêët àöång saãn. Àoá laâ hònh aãnh cuãa cuöåc söëng hiïån àaåi, cuãa sûå phaát triïín maånh meä, liïn tuåc, àöìng böå vaâ bïìn vûäng dûåa trïn sûå liïn kïët chùåt cheä vaâ vûäng maånh. 2. Voâng troân baán nguyïåt laâ sûå caách àiïåu cuãa hònh aãnh vêìng thaái dûúng – biïíu tûúång cuãa “THIÏN”, laâ cöåi nguöìn cuãa sûå söëng, cuãa sûå dêîn àêìu, luön hûúáng túái tûúng lai tûúi saáng. 3. Phêìn chên àïë vúái àûúâng cong laâ hònh aãnh biïíu trûng cho “ÀÕA” – biïíu tûúång cuãa thïë giúái vúái àûúâng chên trúâi röång múã - vaâ àûúâng thùèng cuâng vúái chûä KINH DO LAND taåo thaânh möåt nïìn taãng vûäng chùæc cho moåi sûå phaát triïín. Cuåm logo type “KINH DO LAND” vúái font chûä hiïån àaåi, chuêín mûåc, àùåc biïåt nhêën maånh nhúâ sûå tûúng phaãn giûäa font chûä “KINH DO” daây, maånh meä vaâ font chûä “LAND” caách àiïåu àöåc àaáo, taåo neát khaác biïåt àùåc trûng cho logo KINH DO LAND. 4. Maâu xanh laá sêîm cuãa Logo biïíu hiïån cho sûác söëng cuãa thiïn nhiïn. Àoá cuäng laâ mong muöën cuãa Cöng ty Àõa öëc Kinh Àö àem àïën cho ngûúâi tiïu duâng, cho cöång àöìng khöng gian söëng trong laânh, thên thiïån vúái thiïn nhiïn. Sûå kïët húåp hoaân haão giûäa caác thaânh töë & maâu sùæc cuãa hònh khöëi Logo chuyïín taãi thöng àiïåp Cöng ty Àõa öëc Kinh Àö luön laâ cöng ty chuyïn nghiïåp haâng àêìu trong lônh vûåc àõa öëc, bêët àöång saãn taåi Viïåt Nam, luön phaát triïín bïìn vûäng & maånh meä, àem àïën cho khaách haâng & cöång àöìng nhûäng giaá trõ phong caách söëng sêu sùæc & riïng biïåt chó coá úã KINH DO LAND.All the registered and unregistered trademarks in this Graphic Standard Manual are the property of KINHDO REAL ESTATE Corp. unless otherwise expressly indicated.©2007 KINHDO REAL ESTATE Corp., All rights reserved. The KINHDO REAL ESTATE Brand Identity System was developed by DAS Creative. www.dascreative.com
 4. 4. A. CAÁC YÏËU TÖË CHÑNH NHÊÅN DIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU 1. HÒNH BIÏÍU TÛÚÅNG CHUÊÍN CUÃA THÛÚNG HIÏÅU 2. KIÏÍU DAÁNG CHÛÄ LOGO CHUÊÍN CUÃA THÛÚNG HIÏÅU 3. CAÁC THÏÍ HIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU BÙÌNG CHÛÄ (CAÁC CAÁCH GOÅI TÏN)
 5. 5. 1. HÒNH BIÏÍU TÛÚÅNG LOGO CHUÊÍN CUÃA THÛÚNG HIÏÅU4 CÊÍM NANG HÏÅ THÖËNG NHÊÅN DIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU
 6. 6. CORPORA TE ID EN TITY G U ID ELIN ES1. HÒNH BIÏÍU TÛÚÅNG LOGO CHUÊÍN CUÃA THÛÚNG HIÏÅU 18X X 3X 3X 3X 6X 3X X 1 2 X 4 10 3 X 4 17 2 X 5 1/2 X 2X X 11 X 2 X 13 X 4 42 X 5 11 X 4 2/5 X 18X Hònh biïíu tûúång chuêín cuãa thûúng hiïåu phaãi àûúåc thïí hiïån möåt caách chñnh xaác vïì chi tiïët vaâ kñch thûúác cuãa tûâng thaânh phêìn cuãa logo khi sûã duång 5
 7. 7. 2. KIÏÍU DAÁNG CHÛÄ LOGOTYPE CHUÊÍN CUÃA THÛÚNG HIÏÅU 13 X 46 CÊÍM NANG HÏÅ THÖËNG NHÊÅN DIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU
 8. 8. CORPORA TE ID EN TITY G U ID ELIN ES3. CAÁC THÏÍ HIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU BÙÌNG CHÛÄ1. TÏN GOÅI PHAÁP LYÁ CUÃA THÛÚNG HIÏÅU a. Tïn tiïëng Viïåt àêìy àuã: CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN ÀÕA ÖËC KINH ÀÖ b. Tïn tiïëng Anh àêìy àuã: KINH DO REAL ESTATE CORPORATION2. CAÁCH GOÅI TÏN THÛÚNG HIÏÅU CHO CAÁC TRÛÚÂNG HÚÅP KHAÁC a. Tïn àêìy àuã KINH DO LAND b. Tïn ruát goån KDL 7
 9. 9. B. MAÂU SÙËC CHUÊÍN 1. TÖÍ HÚÅP MAÂU SÙËC CHÑNH CUÃA THÛÚNG HIÏÅU 2. PHÛÚNG AÁN MAÂU MÙÅC ÀÕNH 3. TÖÍ HÚÅP MAÂU NÏÌN CHÑNH 4. PHÛÚNG AÁN DUÂNG MAÂU PHÖËI HÚÅP 5. PHÛÚNG AÁN DUÂNG MAÂU DUOTONE 6. PHÛÚNG AÁN DUÂNG MAÂU MONOTONE 7. CAÁCH SÛÃ DUÅNG VÚÁI 1 MAÂU ÀEN 8. CAÁC TRÛÚÂNG HÚÅP SAI NÏN TRAÁNH
 10. 10. 1. TÖÍ HÚÅP MAÂU SÙËC CHÑNH CUÃA THÛÚNG HIÏÅU Töí húåp maâu sùëc chñnh cuãa thûúng hiïåu: Thûúng hiïåu coá maâu sùëc riïng chuã àaåo àûúåc thïí hiïån theo thöng söë tuây vaâo caác trûúâng húåp sau: PANTONE DS 253-1 C hoùåc PANTONE PROCESS COATED EURO E 253-1 a. In maâu Pantone 100% PANTONE DS 253-1 C (hoùåc PANTONE PROCESS COATED EURO E 253-1) b. In offset 4 maâu 100% CMYK C100/ M0/ Y40/ K40 c. Thïí hiïån trïn maân hònh vi tñnh 100% RGB R20/ G103/ B10210 CÊÍM NANG HÏÅ THÖËNG NHÊÅN DIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU
 11. 11. CORPORA TE ID EN TITY G U ID ELIN ES2. PHÛÚNG AÁN DUÂNG MAÂU MÙÅC ÀÕNH PANTONE DS 253-1 C CMYK hoùåc C100/ M0/ Y40/ K40 PANTONE PROCESS COATED EURO E 253-1 11
 12. 12. 3. TÖÍ HÚÅP MAÂU NÏÌN CHÑNH Trong trûúâng húåp thiïët kïë trïn nïìn maâu trùæng, Logo phaãi àûúåc thïí hiïån àuáng maâu thêåt cuãa logo hoùåc maâu àen. (a-b) a b Nïëu maâu nïìn truâng vúái maâu logo, logo seä àûúåc chuyïín sang maâu trùæng. (c) Nïëu maâu nïìn khaác maâu logo, logo seä àûúåc chuyïín sang maâu trùæng khi nùçm trïn nïìn maâu àêåm (d), hoùåc chuyïín c d thaânh maâu àen hay giûä àuáng maâu logo khi nùçm trïn nïìn maâu nhaåt. (e-f) e f Trong trûúâng húåp duâng logo laâm nïìn Trong trûúâng húåp duâng logo laâm nïìn thò coá thïí duâng maâu nhaåt hoùåc neát thò coá thïí duâng maâu nhaåt hoùåc neát12 CÊÍM NANG HÏÅ THÖËNG NHÊÅN DIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU
 13. 13. CORPORA TE ID EN TITY G U ID ELIN ES4. PHÛÚNG AÁN DUÂNG MAÂU PHÖËI HÚÅPViïåc sûã duång maâu phuå tûâ nhoám maâu phuå dûúëi àêy trong mêîu thiïët kïë seä giuáp cho hònh aãnhthûúng hiïåu KINH DO LAND maånh meä, êën tûúång hún vaâ cuäng giuáp nêng cao hún hiïåu quaãcuãa caác mêîu quaãng caáo truyïìn thöng.C100/ M60/ Y0/ K0 C0/ M10/ Y100/ K0 C0/ M0/ Y15/ K0 C100/ M60/ Y70/ K0C100/ M10/ Y0/ K0 C0/ M20/ Y100/ K0 C7/ M0/ Y10/ K0 C100/ M0/ Y0/ K50C80/ M0/ Y25/ K0 C0/ M50/ Y100/ K0 C0/ M7/ Y7/ K0 C0/ M55/ Y100/ K30C80/ M0/ Y100/ K0 C0/ M70/ Y100/ K0 C8/ M5/ Y0/ K0 C0/ M100/ Y85/ K30 KINHDOLAND KINHDOLAND 13
 14. 14. 5. PHÛÚNG AÁN DUÂNG MAÂU DUOTONE A. Logo trïn nïìn maâu xanh chöî nhaåt B. Logo trïn nïìn maâu xanh chöî àêåm14 CÊÍM NANG HÏÅ THÖËNG NHÊÅN DIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU
 15. 15. CORPORA TE ID EN TITY G U ID ELIN ES6. PHÛÚNG AÁN DUÂNG MAÂU MONOTONEA. Logo trïn nïìn maâu àen chöî nhaåtB. Logo trïn nïìn maâu àen chöî àêåm 15
 16. 16. 7. CAÁCH SÛÃ DUÅNG VÚÁI 1 MAÂU ÀEN a. Logo trùëng nùìm trïn nïìn àen a. Logo àen 100% trïn nïìn trùëng b. Logo trùëng nùìm trïn nïìn b. Logo àen 100% trïn nïìn xaám àêåm xaám nhaåt c. Logo trùëng nùìm trïn nïìn c. Logo àen nùìm trïn nïìn hònh aãnh hònh aãnh16 CÊÍM NANG HÏÅ THÖËNG NHÊÅN DIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU
 17. 17. CORPORA TE ID EN TITY G U ID ELIN ES8. CAÁC TRÛÚÂNG HÚÅP SAI NÏN TRAÁNHa. Khöng àöíi maâu logotype d. Khöng biïën logo thaânh àûúâng viïìn khi àùåt logo úã võ trñ chñnh, nhûng coá thïí sûã duång àïí laâm nïìnb. Khöng àöíi maâu biïíu tûúång e. Khöng àùåt logo trïn nïìn coá àöå tûúng phaãn khöng maånhc. Khöng duâng maâu chuyïín 17
 18. 18. C. CAÁC TRÛÚÂNG HÚÅP SÛÃ DUÅNG LOGO 1. CAÁC TRÛÚÂNG HÚÅP THÛÚÂNG DUÂNG QUI ÀÕNH VÏÌ TÓ LÏÅ, KÑCH CÚÄ, VÕ TRÑ, ÀÕNH HÛÚÁNG 2. QUI ÀÕNH KÑCH THÛÚÁC VAÂ KHOAÃNG TRÖËNG CÊÌN THIÏËT BAO QUANH 3. CAÁC TRÛÚÂNG HÚÅP SAI NÏN TRAÁNH 4. QUI ÀÕNH VÏÌ GIÚÁI HAÅN CAÁC KÑCH THÛÚÁC TO VAÂ NHOÃ
 19. 19. 1. CAÁC TRÛÚÂNG HÚÅP THÛÚÂNG DUÂNG - QUI ÀÕNH VÏÌ TÓ LÏÅ KÑCH CÚÄ, VÕ TRÑ, ÀÕNH HÛÚÁNG A.20 CÊÍM NANG HÏÅ THÖËNG NHÊÅN DIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU
 20. 20. CORPORA TE ID EN TITY G U ID ELIN ES1. CAÁC TRÛÚÂNG HÚÅP THÛÚÂNG DUÂNG - QUI ÀÕNH VÏÌ TÓ LÏÅ KÑCH CÚÄ, VÕ TRÑ, ÀÕNH HÛÚÁNGA. 18X X 3X 3X 3X 6X 3X X 1 2 X 4 10 3 X 4 17 2 X 5 1/2 X 2X X 11 X 2 X 13 X 4 42 X 5 11 X 4 2/5 X 18XTuây theo böë cuåc cuãa tûâng mêîu thiïët kïë maâ logo cêìn àûúåc böë trñ möåt caách haâi hoâa,nhûng tuyïåt àöëi phaãi tuên theo tó lïå khoaãng caách qui àõnh cuãa tûâng chi tiïët 21
 21. 21. 2. QUI ÀÕNH KÑCH THÛÚÁC KHOAÃNG TRÖËNG CÊÌN THIÏËT BAO QUANH LOGO Àïí àaãm baão logo luön luön úã võ trië X trang troång, logo phaãi àûúåc àùåt úã võ trñ dïî nhêån thêëy vaâ luön cêìn coá X X 1 khoaãng tröëng töëi thiïíu nhêët àõnh xung quanh logo (nhû qui àõnh trïn theo hònh veä). X X22 CÊÍM NANG HÏÅ THÖËNG NHÊÅN DIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU
 22. 22. CORPORA TE ID EN TITY G U ID ELIN ES2. QUI ÀÕNH KÑCH THÛÚÁC KHOAÃNG TRÖËNG CÊÌN THIÏËT BAO QUANH LOGOTuây theo möîi thiïët kïë maâ baån coá thïí àiïìu chónh khoaãng tröëng xung quanh logo nhûng phaãiàaãm baão khöng nhoã hún 1X. 3X 3X 3X 3X 23
 23. 23. 3. CAÁC TRÛÚÂNG HÚÅP SAI NÏN TRAÁNH WordLookup is a MacOS-X utility for convert- ing words and phrases between lan- guages. WordLookup uses datasets which can be downloaded freely- fromthe internet. You can load these da- tasets intoWordLookup and then search on them. The autha- vailability of this ou hfor updated information. a. Khöng co giaän logo sai vúái d. Khöng àùåt logo úã giûäa cuåm text qui àõnh chuêín b. Khöng xoay nghiïng logo so vúái e. Khöng phoáng to biïíu tûúång so qui àõnh chuêín vúái qui àõnh chuêín c. Khöng àöí boáng nïìn àen hoùåc maâu f. Khöng àùåt logo trïn nïìn phûác taåp24 CÊÍM NANG HÏÅ THÖËNG NHÊÅN DIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU
 24. 24. CORPORA TE ID EN TITY G U ID ELIN ES4. QUI ÀÕNH VÏÌ GIÚÁI HAÅN KÑCH THÛÚÁC TO VAÂ NHOÃA. Kñch thûúác to 18X X 3X 3X 3X 6X 3X X 1 2 X 4 10 3 X 4 17 2 X 5 1/2 X 2X X 11 X 2 X 13 X 4 42 X 5 11 4 X 2/5 X 18X Phoáng to theo tyã lïå XB. Kñch thûúác nhoã 20mmÀïí logo àûúåc trònh baây trïn thiïët kïë àûúåc roä neát, kñch thûúác logo àûúåc qui àõnh nhû sau:Theo truåc ngang : - Chiïìu röång töëi thiïíu : 20mm - Chiïìu cao theo tyã lïå 25
 25. 25. D. ÛÁNG DUÅNG LOGO VAÂO HÏÅ THÖËNG NHÊÅN DIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU BÖÅ GIÊËY TÚÂ VÙN PHOÂNG 1. DANH THIÏËP 2. GIÊËY TIÏU ÀÏÌ 3. BAO THÛ NHOÃ 4. BAO THÛ TRUNG 5. BAO THÛ LÚÁN
 26. 26. 1. DANH THIÏËP TIÏËNG VIÏÅT VAÂ ANH Danh thiïëp (9x 5.5)cm In Offset 4 maâu Nguyïîn Hoaâng Tuêën MBA Giaám àöëc tiïëp thõ CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN ÀÕA ÖËC KINH ÀÖ Sunwah Tower, lêìu 7, phoâng 701 115 Nguyïîn Huïå, Quêån1, TP.HCM ÀT : +84-8-827-8377 - (105) Fax : +84-8-827-8376 ÀTDÀ : +84-90-248-5679 Email : tuannh@kinhdoland.com MST : 0303612890 Mùåt A Tiïëng Viïåt Nguyen Hoang Tuan MBA Sale & Marketing Director KINH DO REAL ESTATE CORPORATION Sunwah Tower, 7th Floor, Unit 701 115 Nguyen Hue Blvd., Dist.1, HCM City Tel : +84-8-827-8377 Ext: 105 Fax : +84-8-827-8376 Mobile : +84-90-248-5679 Email : tuannh@kinhdoland.com Tax code: 0303612890 Mùåt B Tiïëng Anh Kñch thûúác thêåt 100%28 CÊÍM NANG HÏÅ THÖËNG NHÊÅN DIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU
 27. 27. CORPORA TE ID EN TITY G U ID ELIN ES1. DANH THIÏËP TIÏËNG VIÏÅT VAÂ ANH 0.7cm 0.7cm 0.7cm 0.7cm Nguyïîn Hoaâng Tuêën MBA Giaám àöëc tiïëp thõ CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN ÀÕA ÖËC KINH ÀÖ Sunwah Tower, lêìu 7, phoâng 701 5.5cm 115 Nguyïîn Huïå, Quêån1, TP.HCM ÀT : +84-8-827-8377 - (105) Fax : +84-8-827-8376 ÀTDÀ : +84-90-248-5679 Email : tuannh@kinhdoland.com MST : 0303612890 1cm 9cmMùåt ATiïëng Viïåt 0.7cm 0.5cm 0.7cm 0.7cm Nguyen Hoang Tuan MBA Sale & Marketing Director KINH DO REAL ESTATE CORPORATION 5.5cm Sunwah Tower, 7th Floor, Unit 701 115 Nguyen Hue Blvd., Dist.1, HCM City Tel : +84-8-827-8377 Ext: 105 Fax : +84-8-827-8376 Mobile : +84-90-248-5679 Email : tuannh@kinhdoland.com Tax code: 0303612890 0.7cm 9cmMùåt BTiïëng Anh Kñch thûúác thêåt 100% 29
 28. 28. 2. GIÊËY TIÏU ÀÏÌ CÖNG TY Giêëy tiïu àïì cöng ty (21x29.7)cm In Offset 4 maâu Sum quat. Dui bla feuis elenibh eu facilit num adit eum velessim aut wisi es- senim zzriure rillam quam aliscilisit lut exer se con veril eugue modoles seq- uam volesto del utem nim velismolor ad te tatum illam, sumsan ut la feu faci- lis alis augiam vel ulluptatisim esed miniat pratet wis nissecte consequamet et luptatie do conulluptat, vendit delis am veliquam eugait nisl et alisl ulluptat. Minit, sequat do dunt vent dipsum velit adiam am illut vulputem dolore magna consequatue vel iuscipisit nim vel utpat nostinim at, commy nos dolor si estio od modolore tatinit loreet, suscilla faccumm olorem zzriureratue te con vero od eugait del del ing eu feu feugait lore magna commy nim nos dunt dolore magna feumsan esed do ea commy nulluptat. Duisit prat. Cin endrem quatem quipsum sandignim veliquisi. Lortinc ilisim at. Andreet alit acillam consecte mincidu iscipit dolorper ad del duis num zzrilit wissi. Et lum del duipisis aliquismodit landit nulla consectem venim ea con elestion hendrem amconsequam ea con utpat wis et utpat, veraese tat at. Do et, commolorem doloboreet ad ese molessim zzrit augue tet, qui exero eu feum zzriustrud el euisl ero et nisissim zzril iuscili quisse tem dolutpat aliscidunt prat num essim venim doluptat, sim quis non utem niam quiscil iquisi. Faccum dolobor sum ipsum dio consequat nit iriusci blamcom modolestin eros accum vullandip er sum iriusto od mod tatuer ilit in utem nulluptat, suscidui tinit prat, consequam, quismod olorerci eugiamconse minisl erat ipissi. Na facipit vent lute magnit lore te facipit euipit nit nos augiam zzrit, sum vo- lore magnim incillam ilit ip euisciduis nulla con hent laor sed ea augiamet, se diat. Put nummoluptat la feum eu faccumsandit prat, quisl ullum amet nim voloborem irit aci tis nulputpat. Ut augiamc onsenim del iriure dolorpe ros- trud mod ex ese tat, volore commy nim zzriure magna facip exeros nos nismodi ametueros nosto exerat lute tet alit augait ad exeriure exerit lutem zzrit augait laoreet wisi. Sunwah Tower, 7th Floor, Unit 701, 115 Nguyen Hue Blvd., Dist.1, HCM City - Tel: +84-8-827-8377 - Fax: +84-8-827-8376 - Email: info@kinhdoland.com Thu nhoã 65%30 CÊÍM NANG HÏÅ THÖËNG NHÊÅN DIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU
 29. 29. CORPORA TE ID EN TITY G U ID ELIN ES 2. GIÊËY TIÏU ÀÏÌ CÖNG TY 1.5cm 2.6cm1.5cm 5cm2.5cm Sum quat. Dui bla feuis elenibh eu facilit num adit eum velessim aut wisi es- senim zzriure rillam quam aliscilisit lut exer se con veril eugue modoles seq- uam volesto del utem nim velismolor ad te tatum illam, sumsan ut la feu faci- lis alis augiam vel ulluptatisim esed miniat pratet wis nissecte consequamet et luptatie do conulluptat, vendit delis am veliquam eugait nisl et alisl ulluptat. Minit, sequat do dunt vent dipsum velit adiam am illut vulputem dolore magna consequatue vel iuscipisit nim vel utpat nostinim at, commy nos dolor si estio od modolore tatinit loreet, suscilla faccumm olorem zzriureratue te con vero od eugait del del ing eu feu feugait lore magna commy nim nos dunt dolore magna feumsan esed do ea commy nulluptat. Duisit prat. Cin endrem quatem quipsum sandignim veliquisi. Lortinc ilisim at. Andreet alit acillam consecte mincidu iscipit dolorper ad del duis num zzrilit wissi. Et lum del duipisis aliquismodit landit nulla consectem venim ea con elestion hendrem amconsequam ea con utpat wis et utpat, veraese tat at. 3cm Do et, commolorem doloboreet ad ese molessim zzrit augue tet, qui exero eu 2cm 29.7cm feum zzriustrud el euisl ero et nisissim zzril iuscili quisse tem dolutpat aliscidunt prat num essim venim doluptat, sim quis non utem niam quiscil iquisi. Faccum dolobor sum ipsum dio consequat nit iriusci blamcom modolestin eros accum vullandip er sum iriusto od mod tatuer ilit in utem nulluptat, suscidui tinit prat, consequam, quismod olorerci eugiamconse minisl erat ipissi. Na facipit vent lute magnit lore te facipit euipit nit nos augiam zzrit, sum vo- lore magnim incillam ilit ip euisciduis nulla con hent laor sed ea augiamet, se diat. Put nummoluptat la feum eu faccumsandit prat, quisl ullum amet nim voloborem irit aci tis nulputpat. Ut augiamc onsenim del iriure dolorpe ros- trud mod ex ese tat, volore commy nim zzriure magna facip exeros nos nismodi ametueros nosto exerat lute tet alit augait ad exeriure exerit lutem zzrit augait laoreet wisi.1cm1.5cm 0.5cm Sunwah Tower, 7th Floor, Unit 701, 115 Nguyen Hue Blvd., Dist.1, HCM City - Tel: +84-8-827-8377 - Fax: +84-8-827-8376 - Email: info@kinhdoland.com 21cm Thu nhoã 65% 31
 30. 30. 3. BAO THÛ NHOÃ Bao thû nhoã Thu nhoã 65% Kñnh gûãi: Sunwah Tower, lêìu 7, phoâng 701, 115 Nguyïîn Huïå, Quêån1, TP.HCM - ÀT: +8 4-8-827-8377 - Fax: +84-8-827-8376 - Email: info@kinhdoland.com32 CÊÍM NANG HÏÅ THÖËNG NHÊÅN DIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU
 31. 31. CORPORA TE ID EN TITY G U ID ELIN ES 3. BAO THÛ NHOÃ Bao thû nhoã (23x12)cm In Offset 4 maâu 1cm 2.6cm1cm2.5cm 12cm Kñnh gûãi:1.5cm 0.5cm Sunwah Tower, lêìu 7, phoâng 701, 115 Nguyïîn Huïå, Quêån1, TP.HCM - ÀT: +8 4-8-827-8377 - Fax: +84-8-827-8376 - Email: info@kinhdoland.com 23cm 33
 32. 32. 4. BAO THÛ TRUNG Bao thû trung Thu nhoã 65% Kñnh gûãi: Sunwah Tower, lêìu 7, phoâng 701, 115 Nguyïîn Huïå, Quêån1, TP.HCM - ÀT: +84-8-827-8377 - Fax: +84-8-827-8376 - Email: info@kinhdoland.com34 CÊÍM NANG HÏÅ THÖËNG NHÊÅN DIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU
 33. 33. CORPORA TE ID EN TITY G U ID ELIN ES 4. BAO THÛ TRUNG Bao thû trung (23x17)cm In Offset 4 maâu 1.2cm 3cm1.2cm2.8cm 17cm Kñnh gûãi:1.5cm 0.5cm Sunwah Tower, lêìu 7, phoâng 701, 115 Nguyïîn Huïå, Quêån1, TP.HCM - ÀT: +84-8-827-8377 - Fax: +84-8-827-8376 - Email: info@kinhdoland.com 23cm 35
 34. 34. 5. BAO THÛ LÚÁN Bao thû lúán Thu nhoã 50% To: Sunwah Tower, 7th Floor, Unit 701, 115 Nguyen Hue Blvd., Dist.1, HCM City - Tel: +84-8-827-8377 - Fax: +84-8-827-8376 - Email: info@kinhdoland.com36 CÊÍM NANG HÏÅ THÖËNG NHÊÅN DIÏÅN THÛÚNG HIÏÅU
 35. 35. CORPORA TE ID EN TITY G U ID ELIN ES 5. BAO THÛ LÚÁN Bao thû lúán (33x24)cm In Offset 4 maâu 1.5cm 4.5cm1.5cm4.35cm 24cm To:2cm 0.6cm Sunwah Tower, 7th Floor, Unit 701, 115 Nguyen Hue Blvd., Dist.1, HCM City - Tel: +84-8-827-8377 - Fax: +84-8-827-8376 - Email: info@kinhdoland.com 33cm 37
 36. 36. Sunwah Tower, 7th Floor, Unit 701 115 Nguyen Hue Blvd., Dist.1 Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: +84-8-827-8377 Fax: +84-8-827-8376 Email: info@kinhdoland.com

×