Ifarma preveza 3

254 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
254
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • To ifarma είναι μια εφαρμογή λογισμικού που απευθύνεται στον σύγχρονο Αγρότη για την διαχείριση της αγροτικής του εκμετάλλευσης:Διαχείριση ΚαλλιεργειώνΟικονομική ΠαρακολούθησηΓραφήματα Χάρτες και Γεωγραφικά Δεδομένα Βάσεις Δεδομένων (φάρμακα, λιπάσματα, ποικιλίες κ.α)
 • Εφαρμογή βέλτιστων/ορθών γεωργικών πρακτικών σε όλα τα βήματα της παραγωγής με την χρήση πρότυπων προγραμμάτων. Βελτίωση της παραγωγικότητας τη εργασίας και συνεπώς μείωση του κόστους.Ημερολόγιο για υπενθύμιση εργασιών και λοιπών υποχρεώσεων, δε θα ξεχαστεί καμμία δουλειά.Καθημερινή παρακολούθηση εσόδων – εξόδων και καλύτερη διαχείριση των χρημάτων και της ταμειακής ροής (cash-flow).Καλύτερη και ταχύτερη παρακολούθηση των αποθεμάτων και βελτιστοποίηση των κόστους των εφοδίων. Ξέρεις τι ακριβώς χρειάζεσαι ή θα χρειαστείς και πότε, τι έχεις στην αποθήκη και τι χρειάζεται να αγοράσεις.Έλεγχος και παρακολούθηση των δαπανών για μισθούς – αμοιβές εργατών.Καταγραφή εργασιών και εισροών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελέγχους επιθεωρήσων και διευκολύνει την συμμετοχή σε συστήματα διαχείρισης και πιστοποίησης.Καλύτερη επικοινωνία με τον σύμβουλο – γεωπόνο, μπορεί να βλέπει το ιστορικό των καλλιεργειών και να δίνει σωστότερες συμβουλές.Οι αποφάσεις για τις καλλιέργειες μπορούν να βασίζονται πλέον σε στοιχεία απο προηγούμενες περιόδους καθώς και σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις για την παραγωγή την τιμή και το κόστος.Προειδοποιήσεις για επιτρεπόμενους χρόνους επανεισαγωγής και συγκομιδής, ώστε να προστατεύεται ο παραγωγός αλλά και η παραγωγή του από υπολλείμματα ουσιών.Τήρηση ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο παρτίδας και συγκομιδής και άρα ευκολότερη πρόσβαση σε αγορές που απαιτούν ιχνηλασιμότητα.
 • Ifarma preveza 3

  1. 1. ifarma Η δηαρείξηζε ηεο γεωξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ...ζην ρέξη ζαο! Φεζηηβάι Νέωλ Πξέβεδαο – ΢επ ‘13 Agrostis ΔΠΔ
  2. 2. Με ην ifarma: Οξίδεηο ηελ επηρείξεζή ζνπ. Πξνγξακκαηίδεηο ηηο θαιιηέξγεηέο ζνπ θαη θαηαγξάθεηο ηηο εξγαζίεο ζνπ. Διέγρεηο ηα νηθνλνκηθά ζνπ. Μάηνο '13 ifarma - Agrostis ΔΠΔ 2 Από ην θηλεηό ή ηo Tablet ζνπ
  3. 3. Οξηζκόο εθκεηάιιεπζεο • Καηαγξαθή θαη αξρεηνζέηεζε κε εύθνιε πξόζβαζε ζε όια ηα δεδνκέλα ηεο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο – Αγξνηεκάρηα – Έγγεηεο Βειηηώζεηο - Καηαζθεπέο – Μεραλήκαηα. – Πξνζωπηθό • Αλαιπηηθά ζηνηρεία αγξνηεκαρίωλ κε ηζηνξηθό θαιιηεξγεηώλ. • Γπλαηόηεηα απεηθόληζεο αγξνηεκαρίωλ θαη ινηπώλ ζηνηρείωλ ζηνλ ράξηε. Πεξίκεηξνο – εκβαδνκέηξεζε. • Γπλαηόηεηα δηαρείξηζεο θαη απνζήθεπζεο εγγξάθωλ ειεθηξνληθά (π.ρ. Τίηινη ηδηνθηεζίαο, ελνηθηαζηήξηα) • Κόζηνο θαη απόδνζε κεραλεκάηωλ. • Απνζβέζεηο - Σπληήξεζε κεραλεκάηωλ Μάηνο '13 ifarma - Agrostis ΔΠΔ 3
  4. 4. Βάζεηο δεδνκέλωλ - εθόδηα • Πξόζβαζε κέζω ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο ζε βάζεηο δεδνκέλωλ θαξκάθωλ, ιηπαζκάηωλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ πνπ ελεκεξώλνληαη από ηελ Agrostis ζε ηαθηηθή βάζε. • Άδεηεο θπθινθνξίαο θαξκάθωλ, ζπζρέηηζε κε θαιιηέξγεηεο θαη πξνζβνιέο, όξηα επαλεηζόδνπ ζηνλ αγξό. • Όιεο νη θαιιηεξγνύκελεο πνηθηιίεο όπωο νξίδνληαη ζηελ δήιωζε ΟΣΓΔ. • Τήξεζε απνζήθεο εθνδίωλ: αγνξέο, εθαξκνγέο θαη άκεζνο ππνινγηζκόο ηνπ θόζηνπο ζηελ θαιιηέξγεηα. Μάηνο '13 ifarma - Agrostis ΔΠΔ 4
  5. 5. Πξνγξάκκαηα Δξγαζηώλ • Πξόηππεο θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο. • Σπληειεζηέο ζε θάζε εξγαζία (Ίδηα – μέλε θαη κεραληθή εξγαζία, θάξκαθα, ιηπάζκαηα, ζπόξνη, λεξό άξδεπζεο). • Πξόηππν θόζηνο θαη κέζε απόδνζε αλά ζπληειεζηή θαη αλά εξγαζία. • Πξόηππα πξνγξάκκαηα εξγαζηώλ αλα θαιιηέξγεηα. • Απηόκαηε δεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ κε βάζε ην πξόγξακκα. Μάηνο '13 ifarma - Agrostis ΔΠΔ 5
  6. 6. Σρέδην εθκεηάιιεπζεο • Δύθνιε δεκηνπξγία ζρεδίνπ αλά πνηθηιία/θαιιηέξγεηα κε επηινγή αγξνηεκαρίωλ. • Απηόκαηε ζπκπιήξωζε εκεξνινγίνπ εξγαζηώλ κε βάζε ηα πξόηππα πξνγξάκκαηα. • Καηαγξαθή ζηνηρείωλ γηα πηζηνπνίεζε (Agrocert , GlobalGAP). • Οηθνλνκηθή αλάιπζε (έζνδα – έμνδα) ζρεδίνπ ζπλνιηθά θαη αλά θαιιηέξγεηα. • Αλάιπζε θόζηνπο αλά ζπληειεζηή ζπλνιηθά θαη αλά θαιιηέξγεηα. Μάηνο '13 ifarma - Agrostis ΔΠΔ 6
  7. 7. Παξαθνινύζεζε εξγαζηώλ • Λίζηα εξγαζηώλ αλά θαιιηέξγεηα, αγξνηεκάρην, είδνο εξγαζίαο (άξδεπζε, ιίπαλζε, θπηνπξνζηαζία θιπ). • Καηαγξαθή θαη νινθιήξωζε εξγαζηώλ κε θόζηνο αλαιπηηθά αλά ζπληειεζηή ή ζπγθεληξωηηθά. • Καηαγξαθή εθαξκνγήο – ρξήζεο θαξκάθωλ, ιηπαζκάηωλ, εξγαηηθνύ θόζηνπο. • Μαδηθή νινθιήξωζε εξγαζηώλ (γξήγνξε θαηαγξαθή) Μάηνο '13 ifarma - Agrostis ΔΠΔ 7
  8. 8. Ηκεξνιόγην εξγαζηώλ • Ηκεξήζην, Δβδνκαδηαίν θαη Μεληαίν εκεξνιόγην θαιιηεξγεηηθώλ εξγαζηώλ • Υπελζπκίζεηο θαη πξνεηδνπνηήζεηο (Σπληήξεζε κεραλεκάηωλ, πιεξωκέο) • Ακεζε δεκνπξγία λέαο εξγαζίαο Μάηνο '13 ifarma - Agrostis ΔΠΔ 8
  9. 9. Έιεγρνο ηωλ νηθνλνκηθώλ • Πιήξεο νηθνλνκηθή παξαθνινύζεζε. Καηαρώξεζε όιωλ ηωλ ζπλαιιαγώλ. Δλνίθηα, Αγνξέο, Γαπάλεο, Έζνδα, Απνζβέζεηο θ.α • Αξρείν ζπλαιιαζνκέλωλ (Πξνκεζεπηώλ – Πειαηώλ – Τξαπεδώλ) κε αλαιπηηθή θαξηέιια ζπλαιιαγώλ • Σπγθεληξωηηθή αιιά θαη αλαιπηηθή εηθόλα ηωλ ζπλαιιαγώλ αλά είδνο • Γπλαηόηεηα ζύληαμεο θαη παξαθνινύζεζεο πξνππνινγηζκώλ. Μάηνο '13 ifarma - Agrostis ΔΠΔ 9
  10. 10. Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά • Σν ifarma είλαη ζρεδηαζκέλν λα ιεηηνπξγεί πιήξωο ζε θνξεηέο ζπζθεπέο (smartphones θαη tablets) κε ηα εμήο επηπιένλ πιενλεθηήκαηα: – Πιήξεο θνξεηόηεηα. Οια ηα αλαγθαία ζηνηρεία θαη δεδνκέλα είλαη αλά πάζα ζηηγκή δηαζέζηκα ζηνλ αγξόηε ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη. – Γπλαηόηεηα θαηαγξαθήο ζέζεο (GPS) έηζη ώζηε θάζε θαιιηεξγεηηθή εξγαζία λα κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη θαη λα απεηθνλίδεηαη κε ζέζεηο ζηνλ ράξηε. – Απεηθόληζε αγξνηεκαρίωλ ζην ράξηε ηεο ζπζθεπήο. – Γπλαηόηεηα θωηνγξάθεζεο (κε ρξήζε ηεο θάκεξαο ηεο ζπζθεπήο ) θαη απνζήθεπζεο θωηνγξαθηώλ αλά αγξνηεκάρην, κεράλεκα, εξγαζία, θαιιηέξγεηα θιπ. – Σν ινγηζκηθό έρεη ηελ δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ηωλ δεδνκέλωλ ζην Internet κε ηερλνινγία Cloud θαη ππνζηεξίδεη απηόκαην ζπγρξνληζκό ηωλ δεδνκέλωλ ηεο ζπζθεπήο. • ΢ύληνκα ζα είλαη δηαζέζηκεο νη εθδόζεηο γηα iOS (iPad θαη iPhone) θαζώο θαη έθδνζε γηα ιεηηνπξγία ζε Η/Τ (κέζω Internet). Μάηνο '13 ifarma - Agrostis ΔΠΔ 10
  11. 11. Πιενλεθηήκαηα Καηαγξάθω θαη κεηξάω ηελ επηρείξεζή κνπ •Καηαγξαθή πεξηνπζίαο θαη ππνρξεώζεωλ ηεο επηρείξεζεο •Καηαγξαθή εξγαζηώλ θαη εηζόδωλ Διέγρω ηα νηθνλνκηθά θαη ην θόζηνο κνπ •Έζνδα •Γαπάλεο •Αγνξέο - Απνζέκαηα •Ακνηβέο ηξίηωλ •Τακεηαθέο ξνέο Απμάλω ηελ παξαγωγηθόηεηα κνπ •Οξζέο Γεωξγηθέο Πξαθηηθέο, •Πξόηππα Πξνγξάκκαηα •Πξνγξακκαηηζκόο •Ηκεξνιόγηα - Υπελζπκίζεηο Βειηηωλω ηηο απνθάζεηο κνπ •Οηθνλνκηθή εηθόλα αλάιπζε θόζηνπο αλά θαιιηέξγεηα θαη ζπληειεζηή. •Καιύηεξε επηθνηλωλία κε ηνλ ζύκβνπιν – γεωπόλν  κπνξεί λα βιέπεη ην ηζηνξηθό ηωλ θαιιηεξγεηώλ θαη λα δίλεη ζωζηόηεξεο ζπκβνπιέο. Πξνζζέηω αμία ζην πξνηόλ κνπ •Καηαγξαθή εξγαζηώλ θαη ζπληειεζηώλ Έιέγρνη επηζεωξήζωλ  ζπκκεηνρή ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη πηζηνπνίεζεο. •Τήξεζε επηηξεπόκελωλ ρξόλωλ επαλεηζαγωγήο θαη ζπγθνκηδήο  Πξνζηαζία παξαγωγήο •Ιρλειαζηκόηεηα ζε επίπεδν παξηίδαο θαη ζπγθνκηδήο  πξόζβαζε ζε λέεο αγνξέο πνπ απαηηνύλ ηρλειαζηκόηεηα. Μάηνο '13 ifarma - Agrostis ΔΠΔ 11
  12. 12. Πωο ζα ην δνθηκάζω: • Γηα όζνπο έρνπλ smartphone ή Tablet Android, ην ifarma είλαη από ΢ΗΜΕΡΑ δηαζέζηκν γηα δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία. • Ση θνζηίδεη? Σπλδξνκεηηθή ππεξεζία κε ρακειό κεληαίν ή εηήζην θόζηνο. – 25 επξώ κεληαία ζπλδξνκή – 144 εμάκελε - 270 επξώ εηήζηα. – Δθπηώζεηο γηα νκάδεο, ελώζεηο, ζπλεηαηξηζκνύο. • Καηεβάζηε ην από ηελ ζειίδα ifarma.agrostis.gr θαη δνθηκάζηε ην Δωξεάλ. Μάηνο '13 ifarma - Agrostis ΔΠΔ 12

  ×