2008 Creativity Class De Vergrijzing

598 views

Published on

Essay about the social dilemmas in an ageing population (Dutch)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
598
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2008 Creativity Class De Vergrijzing

  1. 1. De Vergrijzing Marieke van Dooren De vergrijzing en haar sociale dilemma’s voor pensioen, zorg en economische welvaart. Marieke van Dooren De realiteit is intrinsiek complex, i.e. sociale dilemma’s zijn van alle tijden en plaatsen. De demografische verschuiving waarmee wij in West-Europa vandaag te maken hebben (de vergrijzing omwille van o.a. babyboom na WO II en stijgende levensverwachting), heeft onmiskenbare gevolgen voor ons sociaaleconomisch systeem en sociale dilemma’s duiken dan ook onvermijdelijk op. In dit opzicht moet de filosofische vraag omtrent verantwoordelijkheid expliciet gesteld worden: Wie en hoeveel verantwoordelijkheid valt er – mits ethische beschouwingen – bij verschillende partijen: (1) de overheid; (2) de werkgever in relatie tot de werknemer; (3) het individu? Deze trilaterale opdeling van verantwoordelijkheid vinden we terug in het 3-pijlersysteem van het pensioenstelsel, waarop in paragraaf 1 ingegaan zal worden. Paragraaf 2 bespreekt de zorgverlening in de verzilverde maatschappij, waarbij de capaciteit, kwaliteit en kosten als mijlpalen besproken worden. Paragraaf 3 situeert tenslotte de gevolgen van de vergrijzing voor de begroting en economische welvaart in onze samenleving, gegeven dat – vanuit globaal opzicht – het economische zwaartepunt verschoven is naar het Verre Oosten. Tenslotte wil ik de inleiding afsluiten met een relativerende bedenking. Geenszins mag de samenleving misleid worden door simplificerend en reductionistisch denken: er bestaat nooit zoiets als één uniforme, best mogelijke oplossing. Eerder moet naar optimalisatie van ons sociaaleconomisch systeem gezocht worden in de triangulatie van diverse suboplossingen die in de realiteit van hier en nu tezamen geïmplementeerd kunnen worden. Creativity Class 2008 – p.1
  2. 2. De Vergrijzing Marieke van Dooren 1. Pensioenstelsel Door de vergrijzing dreigen de beloofde pensioenen vanaf circa de babyboomgeneratie (~2013), in het water te vallen. Dat komt omdat de 1e pijler, die zorgt voor een wettelijk basispensioen, afhankelijk is van demografische ontwikkelingen. Het intergenerationeel solidariteitsbeginsel (paternalisme) in het repartitie of omslagstelsel – i.e. pensioenen worden betaald uit de lopende premieontvangsten – is aldus niet bestand tegen de vergrijzinggolf aangezien er geen pensioenvermogen opgebouwd wordt. Hoewel een omslagstelsel in deze situatie faalt, is er een 2e pijler in het pensioenstelsel die onafhankelijk is van demografie, nl. het collectieve pensioensparen bij een pensioenfonds. Het principe van kapitalisatie – ook wel kapitaaldekkingsstelsel genoemd – zorgt voor de opbouw van een persoonsgebonden pensioenvermogen. Hoewel dit stelsel conjunctuur gevoelig is, wordt gebruik gemaakt van asset-liability management studies om optimale beleggingen te doen en zodoende de investeringsopbrengsten te maximaliseren. De 3e pijler is het – vrijwillig – individuele pensioensparen (vb. commerciële spaarproducten) dat door de overheid tevens aangemoedigd wordt met fiscale voordelen. Hoe kan men – binnen de grenzen van dit systeem – de pensioenen in de verzilverde samenleving zo veilig mogelijk stellen? In wat volgt, bespreek ik enkele suboplossingen die best tezamen geïmplementeerd worden voor een zo groot mogelijk voordeel. Ten eerste kan men het risico binnen het pensioensysteem verkleinen via een goede verdeling van verantwoordelijkheid: men moet de gewichten van de verschillende pijlers aanpassen zodat de afhankelijkheid van demografie, dan wel conjunctuur, binnen redelijke grenzen beperkt wordt. Dit betekent dat onze huidige paternalistische samenleving vraagt om meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid te leggen bij het individu. Hoewel deze maatregel a priori volgt uit een theoretische beschouwing, kan dit geen oplossing bieden nadat het kwaad is geschied. Wel vermeld ik graag de situatie in Nederland, waar ik werk. De volgende gewichten tellen in Nederland: 50% 1e pijler, 40% 2e pijler, 10% 3e pijler. Ten tweede kan men pensioenhervormingen doorvoeren: men kan de pensioenbelofte (fixed benefit versus fixed contribution) verkleinen, wat ontevredenheid / onbegrip tot gevolg heeft. Creativity Class 2008 – p.2
  3. 3. De Vergrijzing Marieke van Dooren Ten derde kan men een demografische reserve aanleggen vanuit het overheidsbudget om in moeilijke tijden bij te schieten. In België bestaat het Zilverfonds waarin begrotingsoverschot geïnvesteerd wordt. Zo kunnen de pensioenuitkeringen via politieke weg aanvaardbaar blijven. Ten vierde kan men een hogere en vaste / feitelijke pensioenleeftijd vastleggen, waardoor de actieve bevolking stijgt en de niet meer actieve daalt in omvang. Dit kan men bereiken door het afschaffen van brugpensioenen en het aanmoedigen van bedrijven om ouderen te blijven inzetten (en opleiden) via lastenverlaging (cfr. Het Generatiepact). Veel ouderen – zeker hoog functionerende – hebben een schat aan kennis en ervaring die zij perfect kunnen doorgeven aan jonge generaties (bv. als consultant). Andere ouderen kunnen een goede bijdrage leveren in de opvang en opvoeding van kinderen (bejaardenhuis, gecombineerd met betalende kinderopvang – bestaat o.a. in Brussel, Tilburg en Rotterdam – een alternatief voor kangoeroewonen). Dit zijn maar enkele voorbeelden. Wettelijk zou men basismaatregelen kunnen treffen om de werkconditie van ouderen te reglementeren – preventieve gezondheidschecks, een rustiger werktempo ... Ondanks deze verzachtende omstandigheden voor ouderen, is het vergroten van de omvang van de actieve bevolking de belangrijkste methode ter garantie van pensioen die men geleidelijk maar persistent zal moeten (blijven) hanteren (is reeds gehanteerd in verleden!). Het is niet onredelijk dat mensen langer werken als hun levensverwachting stijgt. In Nederland heeft men een levensloopregeling ingevoerd. Dit houdt in dat men elk jaar een bedrag opzij legt (fiscaal voordelig) om te sparen voor een vervangend inkomen tijdens onbetaald verlof. Deze regeling kan ook rechtstreeks voorafgaan aan het pensioen, en kan als dusdanig beschouwd worden als een prepensioenregeling, op eigen financiering berustend. Tenslotte houdt de vijfde methode in dat de regering zorgt voor een gunstige begroting. Schulden afbouwen is absoluut topprioriteit, aangezien de kosten in onze samenleving blijven stijgen met de vergrijzing. Daarnaast moet men economische groei faciliteren (denk aan ondersteuning voor jonge ondernemers e.d.). 2. Zorgverlening In de sector gezondheidszorg zie ik 2 fundamentele kwesties opduiken als gevolg van de vergrijzing: (1) de capaciteit en (2) de kosten van de zorgverlening. Maar naast deze 2 mijlpalen moeten we minstens nadenken over een antwoord op de ethische vraag waarom wij als samenleving investeren in het optrekken van de levensverwachting (bv. met innovatief farmaceutisch onderzoek): i.e. wat willen we hiermee bereiken? Met eerlijke Creativity Class 2008 – p.3
  4. 4. De Vergrijzing Marieke van Dooren introspectie vraag ik mij af of dit impliciet doel – in elke menselijke situatie – leidt tot een grotere levensvreugde (kwaliteit van leven)? In ieder geval is recentelijk een casus gekend die mijn introspectie bevestigd: Nee, een mens wil niet in elke situatie kiezen om te (over)leven (Hugo Claus, ziekte van Alzheimer, euthanasie). Wellicht roept deze vraag voor ieder mens een verschillend antwoord op, en misschien – juist omwille van deze interpersoonlijke verschillen – is het onverantwoord om het antwoord via de regering in een algemene maatregel vast te leggen; misschien is het ethisch gezien beter om elk mens zijn zelfbeschikkingsrecht te erkennen. Zo komt men opnieuw op de vraag naar wie verantwoordelijkheid krijgt (confer supra), i.c. over het leven. (1) De vergrijzing legt druk op de capaciteit van onze zorgverlening, gegeven dat ouderen over het algemeen de meeste zorg nodig hebben.(2) De kosten van de zorgverlening vormen een tweede problematiek. Hoe kunnen deze kwesties opgevangen worden? Ik beantwoord de vraag met een zijsprong naar mijn werk als wetenschapper bij Philips Research, waar 1 van de 3 programma’s het Healthcare Program betreft. De bedoeling van het Healthcare programma bij Philips Research is om met zinvolle innovaties een haalbaar zorgsysteem te ontwikkelen met verbeterde uitkomsten en een goede betaalbaarheid. De strategie om dit doel te bereiken, ligt erin elke fase van de zorgcyclus te optimaliseren. Concreet betekent dit (i) vroeg diagnosticeren, (ii) kost effectieve hulpverlening op het juiste moment, en (iii) geschikte nazorg. In de toekomst zal medische zorg niet langer slechts gecentraliseerd in hospitalen gebeuren, maar in toenemende mate ook in de praktijk van een huisdokter en thuis bij de patiënt. Daarbij streven we in Philips naar een betere integratie van non- intrusieve, preventieve gezondheidsmetingen thuis en in het hospitaal, en verbetering van methodes voor accurate zelfverzorging (bv. devices voor beter toedienen van medicijnen). Dit alles is erop gericht om meer gepersonaliseerde zorg te verlenen. De personalisering moet begrepen worden als ‘wanneer welke hulp aan wie nodig is’. Bijvoorbeeld via – at home monitoring systems – kan men bepaalde fysiologische metingen doen en via template matching met een gecentraliseerde database, kan men risicotoestanden in een vroeg stadium identificeren. Op zo’n moment wordt de persoon bijvoorbeeld geadviseerd om een arts te consulteren, of om zichzelf insuline toe te dienen, ... Op die manier wordt de capaciteit en kost van zorgen gedrukt. Creativity Class 2008 – p.4
  5. 5. De Vergrijzing Marieke van Dooren 3. Economische welvaart in een globale wereld (1) De vergrijzing zorgt voor extra kosten, zoals boven besproken werd voor pensioenuitkeringen en zorgverlening. Dit brengt een risico mee voor de begroting aangezien er potentieel een onevenwicht kan ontstaan tussen kosten en inkomsten, wat mogelijks begrotingstekorten tot gevolg heeft. (2) Het economisch zwaartepunt is verschoven naar het verre Oosten, waar een overschot is aan jonge werknemers die tegen lage lonen werken. Ze hebben een enorme jaarlijkse economische groei (> 10%).  Het Generatiepact is opgesteld om ons sociaaleconomisch systeem betaalbaar te houden en te versterken voor huidige en voor toekomstige generaties, rekening houdend met de 2 bovenvermelde ingrijpende veranderingen in onze hedendaags globale samenleving. Om onze economie competitief te houden moet de begroting in de toekomst idealiter een overschot vertonen. Hiervoor werden vele maatregelen getroffen (meer jongeren aan het werk, meer ouderen aan het werk, lasten op arbeid verlagen...), waarvan ik 1 maatregel bijzonder relevant vind: investering in onderzoek en innovatie! Waar het op neer komt: de regering moet economische groei faciliteren om onze welvaart in het Westen te garanderen. Referenties Vanbroekhoven, Evy (2007). Fiscaal voordelig sparen. Vandenbroucke, Frank (2000). Op zoek naar een redelijke utopie. VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, AWVN (2008). Naar een modern en betaalbaar pensioen. Voorstellen voor een weerbaar en wendbaar pensioenstelsel. Creativity Class 2008 – p.5

×