Your SlideShare is downloading. ×
0
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Förbättra dina retrospektiv
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Förbättra dina retrospektiv

1,294

Published on

Föresläsning på Valtech kring hur du kan förbättra dina retrospektiv. Baserat på en workshop med Esther Derby och Diana Larsen.

Föresläsning på Valtech kring hur du kan förbättra dina retrospektiv. Baserat på en workshop med Esther Derby och Diana Larsen.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,294
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Heldagsworkshop med Esther Derby and Diana Larsen
 • Heldagsworkshop med Esther Derby and Diana Larsen
 • Ständiga förbättringarKvalitetssäkring av process och samarbete Systemet man utvecklar testar man ju på en mängd olika tekniska tester (enhets-tester, regressionstester, integrationstester etc…) Samarbetet i teamet
 • Esteroch Diane hartagitframettramverki fem steg
 • Viktigtatt ha förberetts sig.Bestämtematiförväg. Detgör man förattretrospektivledarenskakunnaförbereda sig påett bra sätt. Meddelateametiförvägsåatt de ocksåkanförbereda sig.Vill man attteametskavara med ochväljatema, såkan man bestämmadetiförväg. Påföregåenderetrospektiv t ex När man vet fokusiförväg, får man möjlighetattanpassaövningarnaeftertemat.Bra lokalärviktigareän man kansketror. Viktigtatt ha tillgång till tavlaförattsättaupplappar. Kreativmiljö - uppnå en avslappnadochinformellstämningdärdetärskavarabekvämtattdiskuterat.Varieramöteslokal.Gruppensplacering - sitter i en (halv)cirkelsåattalla ser varann, skapar en informellarestämning,Material - Se till attdetfinnspostit-lappariolikafärger, whiteboard-pennor etc.Bra om man kanvisualiseraolikaresultat med olikafärger.Syndattödslatidpåretrospektivetattletaeftersånasaker.
 • AttskapaförutsättningEttstegsommångahopparöver, men detär en viktig start somkangörastoraskillnaderförresultatet.Syfte: Detärhär man samlarihopteametochgårigenomtemat, förklarararbetsgångensåattalla vet varför de ärhär.FokusGåigenomvadsyftetär med retrospektivet, varför man gör det.Vadärfokuset. Detärviktigtattallaigruppen vet vadsomärfokus/temaKan ocksåvara bra attdefineravadsom INTE ärfokus.Gåigenom agenda med tidschemaDåärdetlättareförfacilitatornatthållatiderna, sådetblirtydligtförallahurmyckettid man harpåolikadelaravretrospektivet.Check-inMan harjumångaolikapersonligheter I en gruppoch man villattallaskakomma till tals.Gör en snabbrundadärallakortfårsäganågraordupp till en meningförattsammanfattaperiodenAttallasägernåntingibörjangöratttröskelnförattbörjapratainförgruppeninteblirsåstor, förpersonersominteärsåbekvämaattprata.Man kan ha olikatyperav check-in-övningar: Sammanfattaperioden med ettordSammanfattaperioden med en känsla/låt/väderlek..Styr attdeltagarnahåller sig kortfattatgenomatt t ex säga “tack” ochtittapånästa person.
 • Working agreementsSyfte: AllaskavetavadsomgällerpåretrospektivetGåigenom working agreements försjälvaretrospektivetOcksånåtsomärvanligtatt man slarvar med. Men de hjälperbådeledarenochteamet.Reglernagöralladeltagareansvarigaföratt de hålls.T ex bra föratt du självskaslippavara den sompåpekar “stängavmobilen”.Exempelpåregler:Stängaavmobilerna/ha påtystAlladeltarhelatiden, (intetillåtetattvara med halva)Bejakavarandrasidéer (inganegativakommentarer under brainstorming)Passitivitet = samtycke
 • Syftet : skapa en gemensambildaviterationen – frånallasperspektivMinnasperiodenOlikaperpektivKonkretobjektivtdata:Observerbarasaker man följeruppHändelserkanvaraolikatyperavmöten, alltsomkan ha påverkatperiodenTyperavmätdata – eftersom man vet tematiförvägkan man förbereda sig ochtittapåstatistikavolika slagBurndown-kurvanVelocityBuggarSubjektivt data (Känslor/Upplevelser):Känslorpåverkarjustämningeniteametocharbetslustoch motivation, kanvarasvårtattprataompå en konstruktivtsätt.Missnöjeiteametellerstressig period => starkakänslor, ochdåfinnsdetanledningattävenbetrakta det. Detkanjuvarasvårtochkänsligtattprataom, men om man gördet med hjälpavolikaövningardär man påettstrukturerat => lättareattprataomochidentifieraorsakerna.En enkelövningär mad, sad, glad därdeltagarnafårmarkeraolikahändelser med en färgförvarjekänsla. Mad- arg/frusteraradSad – missnöjd/hopplöstGlad – roligt/motiverad
 • Betraktaochbearbetadatatfrånföregåendefas.Fördjupa sig i data,Fåinsiktihurolikahändelser, beteendenpåverkarmöjlighetenattutvecklamjukvara.Analysera data genomattfrågateamet:Ser man någramönstersomkommerigen?Varförblirdetsomdetblir?Vadkan vi göraannorlundaförattförbättra?Försökdykadjupt!Lättattdirekthittaförbättringsförslag, men stannaintedär, tainteförstabästa, detkanvararätt, men förstaidénäroftastinteallrabästalösningenKan detfinnasandrasättattlösasamma problem? Kan man hitta en relevant grundorsaksåkandetofta visa sig att den faktisktärroten till fleraav de problem som man har.Olikaövningar till hjälpföratthittaorsakerocheffekter
 • VäljFrånstegetinnanVadgörskillnad?1-2: FokusochtidAktiviterGrafSe till att de blirgjordaKonkret,intetänkpåatt… SMART Specific, measurable, attainable, relevant, timelyInnanplaneringStory eller task korNågonansvarigAllaöverens – tummeupp/nerVäljFrånstegetinnanharteamet en listaavpotentiellaförbättringarochlösningar. Tillsammansväljer man en ellertvålösningarsom man trorharstörstpåverkan, somteametskainförai den kommandesprinten.Välj 1-2 styckenomdetär en sprintretroDetärsålockandeatt ta på sig flerastyckenför man tyckerattdetharkommitframsåmycket bra idéer. Men hur vet vi vilkendetfaktisktvarsompåverkadeochgjordeskillnad? Ochhurhåller vi ossfokuseradeochser till attalltverkligenblirgjortom vi har en långlista? Ochhurhittar vi tidenattgöraallaförändringar? Meränteametmäktar medAktiviteterÄvendettastegutförsbästi form av en ellerfleraaktivitet. Detkantexvaranågotsåenkeltsomattsättautförbättringsförslagenpåtvåaxlar med lågt - högtvärd, ochlågochhögkostnadförattbättreförstå de idéer man har. Se till att de blirgjordaDetärvitkigtatt man verkligenser till att de förbättringar man harkommitfram till at tmanskagöraverkligenblirgjorda. En viktig del däräratt de ärkonkreta, dvsinte “vi skatänkamerpåattgöra x”. Dåmåste man hittaettkonrektsättföratt se till att man tänkerpåattgöra x. Ettsättattfådetkonkretärattskriva SMART goals (Specifikt; Mätbart; Accepterat; Realistiskt; Tidssatteller Specific, measurable, attainable, relevant, timely) Retrospektivet måstehållasinnanplaneringenavnästa sprint såatt man iplaneringenkanplanera in de förändringarsomskagöras. Under retrospektivet kan man skriva task eller story kortsom man tar med sig in iplaneringen. Antingenåkerkortenupppåsprintbacklogentillsammans med övrigauppgifterellersåser man till att man under retrospektivet bestämmernågonsomäransvarig. Bra att se till attallaäröverensomatt man skagöradet man skagöra. En snabbtummeupp/nerärettsnabbtsätt.  
 • BestämhurförbättringarföljsuppEsther & Diana: demoJag: retroRetro påvarföromingethänderRetro påretrotAvslutaUppskattningarBestämhurförbättringarföljsuppEsther och Diana tyckteattdetskullegöras under demon eftersomdetär en del avdetarbeteteametharåtagit sig. Jag tänkerattdetkanskekanvara lite känsligtivissalägennärkundenär med. Annatsätt: En första del påretrotdär man gårigenom de förändringar man införtochseromdetharfåttönskadeffekt. Detärviktigtatt man intekänneratt retrospektivet är en timmedärteamet sitter ochsnackar lite utanattdetärviktigtarbetesomgörsocharbetesomkommerattföljasupp. De förbättringarsom man väljerutärlikaviktigaattgörasomrestenavarbetesomteamet tar på sig isprinten. Om man uppleverattteametoftaintegör de förändringar man haråtagit sig kanskedetskavarafokuspåettkommande retroRetro påretrotDetäralltid bra attköraett retro påretrot. Dvstittapåhur man kanförbättra retrospektivet. Inspect and adapt gällerävenhär. Teametläggerjuvanligtvis en timmeellertvåpåretrot, dåbehöver man se till attfåutsåmycketsommöjligtav den tiden. Övningarsomkanvara bra är plus/delta, dvsvadvar bra/vadkanförbättras. Eller Return on time invested – hurmyckethar jag fåttutavtiden jag lagtpåretrot? Följupp med en diskussionså man vet hur man kanförbättra. AvslutaRetrorledarentackaralladeltagareförderastid. Iblandkandetvara bra attgöra en övningävenhär. Jag brukargöra “Uppskattningar” ibland. Antingengår man runt icirkelellerspontantraktutsåfår man säganågot man uppskattar med sin/sinateammedlemmar. Detbrukarvaraganskakulatt se hurallaförsttyckerattdetär lite priirigtochobekvämtochskruvarpå sig, sensträckerallapå sig ochsersågladautnär de gårut.Intressantfrån UCL-utbildning. Om man ser till faser en gruppgårigenomförattblieffektivärdetta en väldigt bra övningföratthjälpagruppenattgåvidare in inästafas.
 • +/deltaÖvningfråntidigaagilaböcker = retroVadvar bra/Vadkan vi förbättraSaknarsamla in dataOm man görbara plus delta såSkapar man insikterochbestämmervad man skagöra. Men man Samlaraldrig in data, vilketbetyderatt man inteharettordentligtunderlag. Detvarjuofta plus/delta som man skrevomitidigaagilaböcker man man missadeju en väldigtviktig del. To just do Plus delta is generate insight and decide what to do without gather data. This was something that early agile books wrote about
 • Övningsdel--------------En blandningavövningarfrånbokenochfrånkursen.VarförövningarFöratthjälpateametattgåigenomretrospektivetsolikasteg (faser)Uppmuntra till deltagandeMed mångadeltagareblirdetsvårtförallaatt delta i en konversation. Genomattjobbaimindregrupperkommeralla till talsochblirlyssnade till.Rama in samtalÖvningarharettspecifiktmålsomramar in konversationen. Detreduseraratt man prataromannat.Uppmuntra till nyaperspektivÖvningarfördeltagareutanförderasvardagligatankebanorochuppmuntrarnyaidéer.
 • Intro till övningar---------------------Till workshopen fick vi en hemläxa som mailades ut dagarna innan. Man skulle förbereda en övning…Workshopen som vi gick var på två olika tillfällen.Den första med 7 deltagare på Agical och den andra med 16 deltagare på Crisp.Jag tänkte nu visa en blandning av övningar från båda dessa tillfällen och från boken.”Hur många har läst boken?”Jag har inte skrivit om övningarna… förlorar i översättning etc.
 • Description1. Retrospektivledarenställer en frågasomkanbesvaras med ettordeller en kortmening. “Vadärdinaförhoppningarförretrospektivet?”2. Lyssnapåsvaretfrånvaroch en. Om man säger “tack” såskadetsägas till alla. Man skaundvikaattkomma med utvärderandekommentarersåsom “bra”Viktigtattallakommer till talsibörjanavretrospektivet. Detgördetlättareattpratasenare.Andrafrågor: “Om du skullebeskrivasprinten med ettord/film/låt – vadskulledetvara?” Ev. ESVP istället. Roligare men intesåsannolikförValtech only projekt?
 • Exempelpåengelskaeftersomfrånkursen. Översättninggörattbetydelsenblirannorlunda.WOWAllafårindexkortattskrivapåsom sedan sättsupppå en tavla.Man skrivernerÖnskemål, Hinder och Oro påindexkorten.Alternativtväljer man attbaralyftaframÖnskemålenförretrospektivet. Bara att man skrivitnersina hinder görattdetärlättareattläggadessaåtsidan under retrospektivet.
 • Description1. Varjedeltagarerapporterar sin attityd till retrospektivetsom en: Explorer, Shopper, Vacationer eller PrisonerIndexkort,sammanställning2. Berättaatt man tänkergöra en undersökning3. Beskriv de olikarollerna: * Explorer – villlära sig alltsomgåromsprinten/releasen/projektet * Shopper – kommerattgåigenomallt data med nöjdom man barakommerpå en användbaridé * Vacationer – ärinteintresseradavretrospektivarbetet. Men gladaattkommaifråndetdagligaarbetet * Prisoners – känneratt de tvingas delta ochskullehellregöranåtannat “Nånsom haft en prisoner påettretrospektiv?”4. Deltagarnaskriver sin roll påindexkortochger till retrospektivledarensomblandardessa (skavaraanonymt)5. Be att en avdeltagarnaplottarutpunkterpådiagrammet. Läggundanindexkortenallteftersom. Riv. Släng.6. Frågagruppen: “vadläserni in idetta data?” Led en diskussionomhurattitydenpåverkarretrospektivet.Hurhanterar man fångar? Man kansägaatt “niväljersjälvaomnideltaraktivtellerinte – deltarnisåberikardetgruppen”Fotnot: I grafenfinnsockså Safety – en variant där “hurbekväm man känner sig attprataomvadsomhäntisprintenplottassom en skalamellan 1-5”
 • DescriptionTeammedlemmarnaskriverkort med betydelsefullahändelse under sprinten/iterationen.Dessasätts sedan upplängs en tidslinjeikronologiskordning.StegStartaövningengenomattsägaatt “vi kommer nu attskapa en tidslinjeförattskapa en merkomplettbildavvadsomhänt under iterationen”.Delauppteametimindregrupper. Delautpennor, indexkortochpostit-block.BeskrivövningenBe attallatänkerigenomvadsomhänt under iterationen – minnesvärda, personligahändelserGruppenbehöverinte ha sammaåsikt / komma till konsensus. Bara någontyckerattnågotvarviktigträcker.Övervakaaktivitetenigrupperna. Närtillräckligtmångalapparskrivits be att de sättsupppåtavlan.Bjud in helateametattgålängstidslinjenochläsaallaaktiviteter.Ha en paus/lunch innanvidareanalysavtidslinjen.
 • Delaupp slide ifleraanimationersomklickasframsåattbudskapetblirlättattförstå
 • Delaupp slide ifleraanimationersomklickasframsåattbudskapetblirlättattförståOm någotskullegörasannorlundaärdetattskippastegett.Gav en känslaavatt “min story kominte med”
 • DescriptionSteg“Nu när vi vet vadsomhäntlåtosstittapåvarfördethände”?Man slutarfråganärsvarethamnarutanförteametskontroll…Ex. s. 86 iboken
 • DescriptionBrainstorming påämnenfrånblädderblock. 2-3 frågorsåsom:What worked wellKeep / Drop / AddStop Doing / Start Doing / Keep DoingStegStartaövningengenomatt visa frågornafrånblädderblocket. 3-5 min tidattskriva / reflekteraLed en brainstorming ochsamlaidéer.Be attteametidentifierar top 20% avidéernasomgerstörstpåverkan. Röstning med prickarkananvändas.Sparadatatförframtidaretrospektivförattidentifieraåterkommandebrister.AndraövningarSMART
 • DescriptionStegTa upp en frågaomvilkafördelarsomföljeravgrupparbetet.“Gjorderetroespketivetattteametkundegåframåt”?Be attvarjeteammedlemmarkerarpålinjen med ettkryssomhurvälhans/hennestidanvändesFråga de somgett 2 ochhögrevilkafördelar de såg.Fråga de somgav 0 och 1 vad de saknade.Fråga till helateametomvad de skullevilkaförbättra. Visa uppskattning. Andraövningar+/ DeltaAppreciationsTemperature Reading
 • Attledaettretrospektivharmångalikheter med attleda en workshop om man är van vid detellerom man vill se ännubredare, coaching.
 • Generelltför coachingAtttänkapå under retrospektivet. Om du försökerhittapålösningarsåsjäl du detfrånteamet
 • FörsökintetolkaFörsökintetolkanågotnågonsäger. Om du t.ex. skaskrivanerpå en tavla, skrivnerexaktvad de sägeroch be personenuttrycka sig med färreordomdetärförlångt. Detärinte du somskasummera. Grupperaintelapparutanattfrågaomdetär ok attsättaihoptvålappar. Du kantolkadetsomlikvärdigt, men personernasomskrivitlapparnakantyckaattdetärtvåheltolikasaker.Rätta/förändrainteRättaintenågon. Om någont.ex. harskrivitpositivasakerpåpostitssomskullevaraförnegativasaker. Försökintefixa till detsjälvgenomattskrivaomdetpårättfärg, trots attdetärväldigtlockande. Se till attpersonensjälvfårgöradet, detskavara h*ns ordsomstårdärpå h*ns sätt.ResultatetärderasDu leder, du bestämmerinte. Deltagarnamåstesjälvakommafram till vad de trorärbästaförbättringenochsjälvaansvaraförattförändringensker.
 • Det tar tidDet tar tidattplaneraett bra retrospektivochdetbehöverdetgöra. Om man tänkerpåattdetäretthelt team somavsättertidförattgåpåettretrospektivärdetvärt den tiden. VarieraderetrospektivSe till att du tar dig tidatttänkautövningarsompassarför just detfokusditt team har. Användintesammaövningarvarjegång, de kommerintealltidattpassa. Med varieraderetrospektivblirteametmerengagerat. Ska du leda? Funderapåom du harspecifikkunskapsomgöratt du skulelbehöva delta i retrospektivet. Dåkanske du skalåtanågonannanleda? Jag tyckerdetskullevarakulom vi påvaltechbörjadehållaivarandrasretrospektiv. Ledareellerdeltagare? Om bådeoch, => deltagarnakanfåkänslanavattledarenplaneratförattnåsinaegnamål, favoriseraegnaåsikter
 • 1. Börja med attpresentera en övning. Vadvill vi fåutavdennaövning – vadärmålet? 2. Talaomhurmyckettidsomfinnsfördennaövning. 3. Förklaraettsteg – utförsteget, förklaranästasteg, osvGåinteigenhelaövningenpå en gång. Detblirförkrångligtfördeltagarnaattkommaihågalltochförvirrandenärvarjesteggörs.
 • “Bra idé!” Villjuatt man skaundersökaallainnan man hopparpå en idé
 • Transcript

  • 1. RETROSPEKTIV<br />Anna Kagebeck, Terese Lindberg, Tony Collander<br />
  • 2. Agenda <br />Ramverket<br />Tips på övningar<br />Att leda retrospektiv<br />Diskussion<br />
  • 3. Varför Retrospektiv <br />Förbättra processen <br />Förbättra team-work<br />
  • 4. Ramverket<br />Skapaförutsättningar(Set the stage)<br />Samla in data (Gather data)<br />Skapainsikter(Generate insights)<br />Bestämvad du skagöra(Decide what to do)<br />Stäng retrospektivet (Close the retrospective)<br />
  • 5. Förberedelser<br />Förbestämttema<br />Anpassadeövningar<br />Bra möteslokal<br />Deltagarnasplacering<br />Material<br />
  • 6. 1. SKAPA FÖRUTSÄTTNINGARSet the stage<br />
  • 7. 1. Skapaförutsättningar<br />Syfte: Samlateametsåattallastårpåsammascen<br />Klargörsyfte, målochfokus<br />Agenda med tidsschema<br />Låtallakomma till talsibörjan<br />Working agreements<br />
  • 8. 1. Working agreements<br />Syfte: Allaskavetavadsomgällerpåretrospektivet<br />Exempel<br />Stängavmobilerna/ha påtyst<br />Hålltiderna<br />Alladeltarhelatiden<br />Ingenkritik under brainstorming<br />Passitivitet = samtycke<br />
  • 9. 2. SAMLA IN DATAGather data<br />
  • 10. 2. Samla in data<br />Syfte: Skapa en gemensambild<br />Hjälpateametattminnasiterationen/perioden<br />Deltagarnasolikaperspektiv<br />Konkret, objektivt data<br />Subjektivt data (känslor)<br />
  • 11. 3. SKAPA INSIKTERGenerate insights<br />
  • 12. 3. Skapainsikter<br />Syfte: Analyseradatatochhittagrundorsaker<br />Betraktahelabilden<br />Analysera data<br />Fördjupa sig ochfåinsikt<br />Hittagrund-orsaker<br />Betraktaolikalösningar<br />
  • 13. 4. BESTÄM VAD DU SKA GÖRADecide what to do<br />
  • 14. 4. Bestämvad du skagöra<br />Syfte: Bestämmavilkaförändringarsomskainföras<br />Väljvilkaförbättringar (1-2 st)<br />Övningar<br />Se till att de blirgjorda<br />
  • 15. 5. STÄNG RETROSPEKTIVETClose the retrospective<br />
  • 16. 5. Stäng retrospektivet<br />Syfte: Sammanfattaoch ha en tydligavslutning<br />Bestämhurförbättringarföljsupp<br />Retro påretrot<br />Avsluta<br />
  • 17. Ramverket<br />Skapaförutsättningar(Set the stage)<br />Samla in data (Gather data)<br />Skapainsikter(Generate insights)<br />Bestämvad du skagöra(Decide what to do)<br />Stäng retrospektivet (Close the retrospective)<br />Merän + ochΔ<br />
  • 18. Övningar<br />Varförövningar?<br />Uppmuntra till deltagande<br />Rama in samtal<br />Uppmuntra till nyaperspektiv<br />Väljövningarsomstödjermålet med retrospektivet<br />
  • 19. 1. SKAPA FÖRUTSÄTTNINGARSet the stage<br />ÖVNINGAR<br />
  • 20. Övning: Check-In<br />Syfte<br />Läggaundanandratankar. Fokuserapåretrospektivet.<br />Tidsombehövs<br />5-10 min<br />Beskrivning<br />Material ochförberedelse<br />
  • 21. Övning: WOW<br />Wishes<br />Obstacles<br />Worries<br />
  • 22. Övning: ESVP<br />Syfte<br />Förstådeltagarnasinställning till retrospektivet<br />Tidsombehövs<br />10-15 min<br />Beskrivning<br />Material ochförberedelse<br />
  • 23. 2. SAMLA IN DATAGather data<br />ÖVNINGAR<br />
  • 24. Övning: Tidslinje<br />Syfte<br />Fåframgemensamminnesbildavvadsomhäntunder sprinten<br />Tidsombehövs<br />30 (-90) min<br />Beskrivning<br />Material ochförberedelse<br />
  • 25. 3. SKAPA INSIKTERGenerate insight<br />ÖVNINGAR<br />
  • 26. Övning: Story cards<br />Skriv en user story påettindexkort<br />Kasta sedan denna(!)<br />Syftetärattpåminna sig omstoryformatet<br /> As a &lt;type of user&gt;, I want &lt;some goal&gt; so that &lt;some reason&gt;.<br />Börjaom med attskriva en user story… men<br />Skrivbaravem (vilkenanvändare)<br />Skickakortetvidare till nästaperson…somfyllerivad(måletsomskauppnås)…<br />Skickakortetvidare till nästaperson…somfyllerivarför (orsaken)<br />
  • 27. Övning: Story cards<br />Skriv en user story… men iomvändordning<br />Skrivbaravarför(orsaken)<br />Nästa person fyller sedan ivad(måletsomskauppnås)…<br />Tredjepersonenfyller sedan ivem (vilkenanvändare)<br />detkantänkasgälla<br />
  • 28. Övning: Five Whys<br />Syfte<br />Upptäckabakomliggandeorsaktill nuläge<br />Tidsombehövs<br />15-20 min<br />Beskrivning<br />Material ochförberedelse<br />
  • 29. 4. BESTÄM VAD DU SKA GÖRADecide what to do<br />ÖVNINGAR<br />
  • 30. Övning: Short Subjects<br />Syfte<br />Upptäckaolikaperspektivpåhurteametfungerar<br />Tidsombehövs<br />20-30 min<br />Beskrivning<br />Vadsomfungerade bra?<br />“Keep / Drop / Add”<br />“Stop doing / Start doing / Keep doing”<br />“Mads / Sads / Glads”<br />Material ochförberedelse<br />
  • 31. 5. STÄNG RETROSPEKTIVETClose the retrospective<br />ÖVNINGAR<br />
  • 32. Övning: Return on Time Invested (ROTI)<br />Syfte<br />Generera feedback påretrospektivet <br />Tidsombehövs<br />10 min<br />Beskrivning<br />Material ochförberedelse<br />
  • 33. ATT LEDA RETRO – COACHING<br />
  • 34. “Everything you do for the group is one thing you take away from them to do themselves”<br />
  • 35. Deltagarnaäger retrospektivet<br />Försökintetolka<br />Rätta/förändrainte<br />Resultatetärderas<br />
  • 36. Förbered<br />Det tar tid!<br />Varieraderetrospektiv<br />Ska du leda? <br />
  • 37. Presentera en övning<br />Mål med övningen<br />Tid<br />Förklaraettsteg<br />Utförettsteg<br />
  • 38. Värderainte<br />Säginte “bra”, “snyggt” ellerliknande<br />Om du tackarnågon, måste du tackaalla<br />
  • 39. Diskussion<br />

  ×