Your SlideShare is downloading. ×
Test5
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Test5

427
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
427
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. • ข้อสอบบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำาบล จังหวัดระยอง ในตำาแหน่ง เจ้า หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2546 ม.ราม ออก ? หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดสรรเงินภาษีประเภทต่างๆให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ? ++คณะกรรมการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ? ข้อใดเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกระจายอำานาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น? ++.มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย เป็นประธาน ++.คณะกรรมการจากการแต่งตั้ง จากหน่วยงานต่างๆ จำานวน 11 คน ++.ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน 12 คน ++.ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ จำานวน 12 คน ++.มีหัวหน้าสำานักงานกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ? ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ? ++หัวหน้าสำานักงานกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ? ในปีงบประมาณ 2549 รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอำานาจ เป็นจำานวนเท่าไรของงบ ประมาณรายจ่ายของรัฐบาล? ++จำานวน 35 % ? หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการกู้เงินจากองค์กร หรือนิติบุคคล ต่างๆ ต้องดำาเนินการอย่างไร? ++ออกเป็นข้อบัญญัติทองถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ้ ? แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 มุ่งเน้นอะไร? ++พ.ศ.++2545++2549 เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเศรษฐกิจพอเพียง ? องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่จดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปกครอง ั พ.ศ.2475? ++เทศบาล ? องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ที่ไม่มีแล้วในประเทศไทยใน ปัจจุบัน? ++สุขาภิบาล ? ตามกฎหมายใครมีหน้าที่ในการจัดทำาแผนพัฒนาตำาบล? ++คณะผู้บริหารท้องถิ่น ? กรณีถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำาเนินการอย่างไร? ++ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจาก
 • 2. ตำาแหน่งตามกฎหมายกำาหนด ? ตามกฏหมายใครมีอำานาจในการยุบอบต.? ++ผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอำาเภอ ? อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน? ++6 คน ? อำานาจหน้าที่ใดที่อบต.สามารถที่จัดทำาได้เอง ? ++การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน ? ข้อใดคืออำานาจหน้าที่ของอบต.? ++พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ? ข้อใดไม่ใช่รายได้ของอบต. ++ภาษีการค้า ? คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร? ++ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ? พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่มที่ใช้ในปัจจุบันนี้ ใช้เมื่อปี พ.ศ.อะไร ++2525 ? วัน อบต. วันที่เท่าไร ? ++2 มีนาคม ของทุกปี ? รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2540 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญฉบับ ที่เท่าไรของประเทศไทย? ++ฉบับที่ 16 ? รัฐบาลปลดหนี้ IMF เมื่อวันที่เท่าไร? 31 กรกฎาคม 2546 ? การให้อำานาจทางการบริหารให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ใช้ หลักการใดในการบริหาร? ++การแบ่งอำานาจ ? องค์กรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด คือหน่วยงานใด? ++คณะกรรมการพนักงานส่วนตำาบลจังหวัด ? ข้อใดไม่ใช้โทษทางวินัยของข้าราชการ ++ให้ออก ? อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใด ++กฏหมายมหาชน ? ค่าปรับกรณีทำาผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ปรับได้สูงสุดเท่าไร? ++1,000 บาท ? ข้อใดเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี? ++กพ. ? หน่วยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ปี พ.ศ.2545 ++กพร.
 • 3. ? แผนพัฒนาตำาบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ? ++แผนพัฒนาตำาบล 3 ปี ? กชช.2 ค คืออะไร? ++ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนระดับหมู่บ้าน ? พัสดุ คืออะไร? ++วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ? ถ้าอบต.จ้างบริษัท มาตักสิ่งปฏิกูลที่อบต. จะเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายใน หมวดใด ++ค่าใช้สอย ? ปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย จำานวน เท่าไร? ++75 แห่ง ? ปัจจุบันมีอบต.ในประเทศไทย จำานวนกี่แห่ง? ++6,737 อบต.++++++++++++++ให้ตรวจสอบคำาตอบจากกรมส่งเส ริมฯใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ? คำาสั่งทางปกครอง ไม่ได้ครอบคลุมถึงคำาสั่งใด ++การออกระเบียบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจในเรื่องนั้นๆ ? การละเมิดที่เกิดจากการกระทำาความผิดของเจ้าหน้าที่หลายคนจะต้อง ชดใช้สินไหมค่าทดแทนในลักษณะใด? ++รับผิดชอบร่วมกันแต่แยกเฉพาะส่วนของตน ? เจ้าหน้าที่ในข้อใดจะทำาการพิจารณาทางปกครองไม่ได้? ++เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี ,เป็นญาติของคู่กรณี,เป็นนายจ้าง ของคู่กรณีและเป็นคู่กรณีเอง ? ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคู่กรณี? ++เจ้าหน้าที่มีสิทธิห้ามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนของคู่กรณีที่ไม่ทราบ ข้อเท็จจริงในเรื่องที่พิจารณาทางปกครองเพียงพอ ? .คำาสั่งทางปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง ++คำาสั่งทางปกครองที่เป็นด้วยวาจา ถ้าผู้รับคำาสั่งร้องขอสั่งเป็นหนังสือ ให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำาสั่งนั้น ว่าจะดำาเนินการให้หรือไม่ ? หน่วยงานใดต่อไปนี้ ที่ไม่อยู่ในบังคับของพรบ.ความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่? ++ศาล กรณีเกี่ยวกับการพิจารณาเกี่ยวกับอรรถคดี ? ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าเป็นกรณี การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนจะดำาเนินการอย่างไร? ++เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะส่วนของ ตนเท่านั้น ? .กฏหมายใดที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ++ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 ? ข้อใด คือหลักการสำาคัญขอพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 • 4. พ.ศ.2540 ? ++ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ การ ให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล ผู้ซึ่งมีขอมูลข่าวสารของบุคคลของเขาอยู่ ้ ในความควบคุมดูแลของทางราชการ 43.ข้อใดเป็นข้อจำากัดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ++ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ++ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคง ++ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความ ปลอดภัยของบุคคลหนี่งบุคคลใด ? ข้อใดเป็นคณะกรรมการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ ++สำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ? เหตุผลสำาคัญในการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540 ข้อใดถูกต้อง ++เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฎิบัติราชการ ? ข้อใด คือหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ++หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ? องค์การบริหารส่วนตำาบลที่จัดตั้งที่ได้รับการยกฐานะจากสภาตำาบลต้อง ทำาอย่างไร ++ประกาศกระทรวงมหาดไทย ? ใครเป็นตัวแทนของอบต. ++นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล ? ใครเป็นเลขานุการคณะผู้บริหารอบต. ++มาจากคนนอกที่นายกอบต.เป็นคนแต่งตั้งเอง และไม่ใช้สมาชิกสภา อบต. ? เมื่อมีหนังสือเข้า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติอย่างไร? ++ประทับตรารับหนังสือ ++ลงทะเบียนในหนังสือรับ ++จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ? บุคคลใดที่ต้องใช้คำาราชาศัพท์เช่นเดียวกับชั้นหม่อมเจ้า ++สมเด็จพระสังฆราช บางข้ออาจจะไม่ถูกให้เพื่อนๆ ลองตรวจคำาตอบดูอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง • ข้อสอบ จ.อ่างทอง ระดับ 3 ตำาแหน่งวิเคราะห์แผนและนโยบาย ภาค ก. วิชาภาษาไทย -คำาถูกผิด ประมาณ 10 ข้อ -อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง 10 ข้อ -งานสารบรรณ ถามคำาขึ้นต้นลงท้ายการเขียนจดหมาย
 • 5. -ประเภทของหนังสือราชการ ? หน่วยงานใดขึ้นตรงต่อนายก ข้อนี้มีถามเกือบทุกจังหวัด อาจจะถามว่า หน่วยงานใดไม่ขึ้นตรงต่อนายก ? คณะกรรมการปฏิรูประบบข้าราชการคือ ? หน้าที่ นายก ? ใครอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น ? จะแก้ไขแผนพัฒนาทำาอย่างไร ? หน้าที่ของ อบจ. ? การร้องทุกข์ กรณีตัวอย่าง ใครฟ้องใคร ใครผิด ใครรับผิดชอบ การ ชดใช้ค่าเสียหาย ? บิดาประชาธิปไตยคือใคร ? เอเปค ที่ประชุมในไทยหน่วยงานใดเป็นแม่งาน - ( กระทรวงต่าง ประเทศ) ? เลือกนายก อบจ.ที่แรกของไทยคือ จังหวัดบุรีรัมย์นะ ? ที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทยคือใคร นายเสนาะ เทียนทอง ? กลุ่มจังหวัดใดที่แม่นำาเจ้าพระยาไม่ไหลผ่าน - (มี 3 จังหวัด แต่จำาได้คือ ต้องมี สมุทรสาคร ) ? นโยบายจัดระเบียบสังคม ใครเป็นคนริเริ่ม - ( ท่านปุระชัย) ? WTO คือ องค์กรอะไร - (องค์การค้าระหว่างประทศ) ? ธรรมาภิบาล คือ อะไร - (การบริหารแบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้) ? คนเราจะประสบผลสำาเร็จต้องมีอะไร - (อิทธิบาท 4) ? กรมทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดกระทรวงใด - (กระทรวงพาณิชย์) ? การค้าต่างประเทศของไทยเริ่แรกจาก - (สนธิสัญญาเบาริ่ง) ? สมชายบอกว่า ไม่ไปร.พ. ก็ จะไป ทำางาน ถ้าสมชาย ไม่ไปทำางาน จะ สรุปได้ว่าอย่างไร ? พรบ อบต.ใครเป็นคนรักษาการณ์ ? พระไม่จำาวัดที่ วัดพระแก้ว ? สภาอบต.มี รองสภาได้ 1 คน ? ผู้ทอนุมัติร่างแผน อบต. คือ นายอำาเภอ ี่ ? บุคคลที่รักษาการแทนนายกอบต.และต้อง ประกาศให้ประชาชนทราบ คือ ปลัดอบต. ? แผนปฏิบัติการต้องทำาให้เสร็จภายในเดือน ธ.ค. ? แผนพัฒนา 3 ปี ต้องเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ? ผู้ว่า CEO คือการคัดเลือกมาแบบใด ? กรมศิลปากรสังกัดกระทรวงใดในปัจจุบัน ? สนักงานตำารวจแห่งชาติสังกัดกระทรวงใด ? กรมวิเทศสหการต้องอยู่ในกระทรวงใด ? ขนาดของ อบต. จำาแนกตามอะไร - รายได้ ? ใครเป็นสมาชิกสภาตำาบลโดยตำาแหน่ง - กำานัน ,ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์
 • 6. ประจำาตำาบล ? คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต. - มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อย กว่า 1 ปี ? รายได้ อบต. ที่ต่างกับที่อื่น - อากรรังนก ? เลขา ฯ ส.อบต. คือใคร - ปลัด อบต. (สมัยก่อน) เดี๋ยวนี้ เปลี่ยนไป ? สำานักงานตำารวจแห่งชาติ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ? มหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ? กรมศิลปากรสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ? ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น - หัวหน้าสำานักงานกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ? ในปีงบประมาณ 2549 รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอำานาจ เป็นจำานวนเท่าไรของงบ ประมาณรายจ่ายของรัฐบาล - จำานวน 35 % ? องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ที่ไม่มีแล้วในประเทศไทยใน ปัจจุบัน - สุขาภิบาล ? อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน - 6 คน (กร ณีมี 1 หมู่บ้าน ด้วย) ? ข้อใดคืออำานาจหน้าที่ของอบต. - พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ไม่เกี่ยวกับการเมือง) ? แผนพัฒนาตำาบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด - แผนพัฒนาตำาบล 3 ปี ? ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าเป็นกรณี การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนจะดำาเนินการอย่างไร -เจ้าหน้าที่ แต่ละคนจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะส่วนของตนเท่านั้น ? ข้อใดเป็นข้อจำากัดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ? ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ? ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคง ? ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความ ปลอดภัยของบุคคลหนี่งบุคคลใด ข้อใดเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล - ประวัติอาชญากร ? ทุกระยะเวลากี่ปี ให้คณะกรรมการกระจายอำานาจพิจารณทบทวน การ กำาหนดอำานาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ของท้องถิ่นตามแผนกระจายอำา นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 5 ปี ? ใครเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ปลัด อบต. ? หลักเกณฑ์ใดใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดชั้นอบต. –รายได้ ? เลขธิการสภาคือใคร
 • 7. • ข้อสอบบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำาบล จังหวัดสงขลา ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2546 1.รัฐบาลได้ใช้นโยบายใดในการบริหารประเทศ ที่มีผลกระทบต่อการนำา เข้าสินค้าออกและสินค้าเข้า? -นโยบายการค้าเสรี 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่ใช้องค์กรฯตามระเบียบว่าด้วยการจัด ทำาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -กรุงเทพมหานครฯ 3.แผนใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องจัดทำาโดยกำาหนด ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแสดงถึงวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายเพื่อการ พัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ? -แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4.แผนที่เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกำาหนดรายละเอียด แผน งานโครงการพัฒนาที่จัดทำาขึ้น สำาหรับปีงบประมาณในแต่ละปี มีความต่อ เนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า คือแผนใด-แผนพัฒนาสามปี 5.ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับ จังหวัด? -นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 6.ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น มีวาระอยู่ใน ตำาแหน่งคราวละกี่ปี-2 ปี 7.หากสภาท้องถิ่นไม่อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้ชี้แจ้งเหตุผลให้ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อเสนอผวจ. พิจารณาภายในกี่วัน-30 วัน 8.จากข้อความข้างต้นความเห็นของผู้ใดถือเป็นการสิ้นสุด-ผวจ. 9.ในพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ข้อความในพระราชบัญญัติที่ได้กำาหนดเพิ่มเติม จากพรบ.ฉบับก่อน -การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผล สัมฤทธิของรัฐ ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ์ แห่งรัฐ 10.ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 10 คน ซึ่งครม.แต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำานวนกี่คนต้องทำางานเต็ม เวลา -3 คน 11 ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ และไม่ได้ทรงแต่งตั้ง ใครไว้ ให้ใครเป็นผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ไปพลางก่อน-ประธาน องคมนตรี
 • 8. 12.บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกม.และได้รับความคุ้มครองตามกม. จะเท่า เทียมกันตามกม.รัฐธรรมนูญกำาหนดในด้านใด?-เพศ 13.บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในสิทธิการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานกำาหนด ให้เด็กอายุไม่ตำ่ากว่า 15 ปี ต้องได้รับ การศึกษาถึงระดับใด?-มัธยมศึกษาตอนต้น 14.องค์กรใดมีหน้าที่ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะ ครม.ในการแก้ไข ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้าน เศรษฐกิจและสังคม?-สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 15.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะสิ้นสุดสภาการเป็นส.ส. กรณีขาดการ ประชุมในสมัยประชุมจำานวนเท่าไร -ขาดการประชุมเกิน 1 ใน 4 ของจำานวนในสมัยประชุมที่มีกำาหนดเวลาไม่ น้อยกว่า 120 วัน 16.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)ประก อบด้วยประธานกรรมการและกรรมการรวมแล้วกี่คน-9 คน 17.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบใด ที่มีระยะเวลาการจัดตั้ง ยาวนานที่สุดจนถึงปัจจุบัน?-เทศบาล 18.ตั้งแต่พ.ศ.2538 จนถึงปีปัจจุบัน มีองค์การบริหารส่วนตำาบลได้รับการ ยกฐานะเป็นเทศบาลจำานวนกี่แห่ง-? -4 แห่ง 19.ทุกระยะเวลากี่ปี ให้คณะกรรมการกระจายอำานาจพิจารณทบทวน การ กำาหนดอำานาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ของท้องถิ่นตามแผนกระจายอำา นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-5 ปี 20.อำานาจหน้าที่ใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เทศบาลและ อบต.ไม่มีอำานาจที่จะกระทำาใด้? -จัดตั้งรพ.จังหวัด 21.ในคณะกรรมการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลต่อไปนี้ ที่ไม่ใช้คณะกรรมการฯ? -เลขาก.พ.ร. 22.ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อบจ.) ใครเป็นเลขานุการ? -รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 23.ในคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำาบลจังหวัดฯมีผู้แทน อบต.จำานวนกี่คน?-9 คน 24.ผู้ใดดำารงตำาแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.)? -บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา 31 แห่งพรบ.บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 25.ในช่วงต้นปี 2547 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เคยให้ สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การดำาเนินนโยบายใดของรัฐบาล ที่ยอมรับว่า
 • 9. เป็นการดำาเนินนโยบายที่ล้มเหลว? -ผู้ว่าซีอีโอ. 26.งบประมาณ หมายถึงอะไร? -แผนงานหรืองานสำาหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายในรูปของ ตัวเลขจำานวนเงิน 27.กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานที่กำาหนดไว้ในแต่ละแผนงาน หมายถึง อะไร?-งาน 28.ข้อใดไม่ใช่เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?หน.สำานักงานปลัดเมืองพัทยา 29.ข้อใดไม่ใช่อำานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น? -มีหน้าที่ในการจัดทำาเอกสารงบประมาณ 30.ข้อใดเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดรายจ่ายประจำาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น?-หมวดค่าสาธารณูปโภค 31.การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆเป็นอำานาจอนุมัติของผู้ใด-คณะ ผู้บริหารท้องถิ่น 32.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งสำาเนางบประมาณรายจ่ายประจำาปีที่ ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นแล้วไปยังอำาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ภายในกี่วัน-15 วัน 33.พรรคการเมืองที่จดทะเบียนและจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองพรรคล่าสุด ของประเทศไทย คือพรรคการเมืองใด? -พรรคต้นตระกูลไทย 34.ใครเป็นประธานคณะกรรมการกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อบ จ.)-รมต.มท. 35.คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อบจ.) มีคณะ กรรมการกี่คน?-12 คน 36.ข้อใดไม่ใช่รูปแบบขององค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใน ปัจจุบัน?-สุขาภิบาล 37.อำานาจหน้าที่ในการจัดให้ประชาชนเจ้าของประเทศลงคะแนนเพื่อ ออกเสียงแสดงประชามติ เป็นอำานาจหน้าที่ขององค์กรใด?-กกต. 38.ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ในศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะให้วุฒิสภา ทูลเกล้าฯเสนอพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนั้น ใครเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคณบดีคณะนิติศาสตร์ 39.หลักเกณฑ์ใดใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดชั้นอบต.?-รายได้ 40.การมอบอำานาจชนิดใดต้องทำาเป็นหนังสือ-การรักษาราชการแทนและ การปฏิบัติราชการแทน 41.ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพรบ.กระจายอำานาจฯ -นายกรัฐมนตรี,รมต.คลัง,รมต.มหาดไทย 42.หน่วยงานใด ไม่อยู่ในกระทรวงเดียวกัน -กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช
 • 10. • พนักงานส่วนตำาบล ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2547 สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช เป็นผู้ ออกข้อสอบ 1.การที่รัฐธรรมนูญกำาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการกำาหนดนโยบายและการตัดสินใจทางการเมือง รัฐธรรมนูญกำาหนดอยู่ในหมวดใด ? (แนวนโยบายแห่งรัฐ) 2.รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำาหนดให้ใครเป็นประธานรัฐสภาฯ ? (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) 3.สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ มีจำานวนกี่คน ?(100 คน) 4.บุคคลใดไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร? (บรรลุ นิติภาวะโดยการสมรส) 5.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ กี่ปี ? (7 ปี) 6.การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาสมาชิกสภาฯต้องมา ประชุมจำานวนเท่าไรจึงถือได้ว่าครบองค์ประชุม ? (ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำานวนสมาชิกทั้งหมด) 7.ผูตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มีวาระการดำารงตำาแหน่งกี่ปี (6 ปี) ้ 8.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มีคณะ กรรมการกี่คน (9 คน) 9.ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 ? (นายกรัฐมนตรี) 10.ตำาแหน่งใดเป็นข้าราชการการเมือง (เลขานุการรัฐมนตรี) 11.การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นหลักการปกครองตาม หลักการแบบใด ? (แบ่งอำานาจ) 12.การบรรจุและแต่งตั้งให้ผู้ดำารงตำาแหน่งระดับ 10 ในส่วนราชการที่มี ฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของ รัฐมนตรี ผู้ใดมีหน้าที่ในการเสนอรายชื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ? (รัฐมนตรีเจ้าสังกัด) 13.ตำาแหน่งใดหลังจากที่มีพรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม ประกาศใช้ แล้ว? ไมมีอยู่ในปัจจุบัน? (ศึกษาธิการจังหวัด) 14.รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้กำาหนดให้รัฐมนตรีมีอายุเท่าไร? (อายุไม่ ตำ่ากว่า 35 ปี) 15.จังหวัดใดของไทยที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ (เชียงร าย) 16.เมืองพัทยา ถ้าจะเทียบกับรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รูป
 • 11. แบบเทศบาล เทียบได้กับเทศบาลระดับใด? (เทศบาลเมือง) 17.CITY MANAGER. คือรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูแบบใด ? (เมื องพัทยา) 18.ผู้ว่าราชการจังหวัด ซี.อี.โอ. หมายถึง ?(ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ บูรณาการ) 19.โครงการแก้มลิงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จัดทำาขึ้นเพื่อจุด ประสงค์ใด(เพื่อการระบายนำ้า) 20.วันมหาวิปโยค ของไทย คือวันใด? (14 ตุลาคม 2516) 21.หลังจากวันมหาวิปโยค มีผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้สมญาว่านายก รัฐมนตรีพระราชทาน (นายสัญญา ธรรมศักดิ์) 22.ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย อยู่ในจังหวัดใด ?(ประจวบคีรีขันธ์) 23.จังหวัดใดของไทย ที่ได้ชื่อว่าฝนแปด แดดสี่ ? (ระนอง) 24.จังหวัดใดของไทย ที่ไม่มีอำาเภอเมือง (พระนครศรีอยุธยา) 25.จังหวัดบูรณาการร่วมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามนโยบายของ รัฐบาล คือจังหวัดใด? (พัทลุง และตรัง) 26.จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดของภาคใต้ คือ (นครศรีฯ สงขลา และ สุราษฎร์ธานี ตามลำาดับ) 27.หัวงานตามโครงการพัฒนาลุ่มนำ้าปากพนัง พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า (ประตูนำ้าอุทกสิทธิวิภาค) 28.เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2547 เป็นวันที่มีการเลือกตั้งอะไร ? (เลือกตั้ง ส.อบจ.และนายกอบจ.) 29.เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2547 เป็นวันเลือกตั้งนายกอบจ. มีวธีเลือกตั้ง ิ อย่างไร? (เลือกนายกอบจ.โดยตรง) 30.องค์กรใดที่จัดตั้งตามพรบ. (สำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม) 31.ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล (อำาเภอ) 32.ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในอบจ. ?(นายกอบจ.) 33.กรณีที่ป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด กฏหมายเทศบาลได้กำาหนดให้ ยกฐานะเป็นเทศบาลใด? (เทศบาลเมือง) 34.เขตและแขวง ซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครฯ เปรียบได้กำาหนดองค์กรใดในต่างจังหวัด (อำาเภอและตำาบล) 35.นายกเมืองพัทยา มีที่มาอย่างไร ? (มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก ประชาชน) 36.พระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล พ.ศ.2537 ให้ใช้บังคับเมื่อใด?
 • 12. (พ้นกำาหนด 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 37.ตำาบลตามพระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล พ.ศ.2537 หมายถึง? (ตำาบลตามกฏหมายลักษณะปกครองท้องที่ ทีอยู่นอกเขตหน่วยการบริหาร ่ ราชการส่วนท้องถิ่น) 38.สภาตำาบลมีสมาชิกสภาตำาบลหมู่บ้านละเท่าไร? ( หมู่บ้านละ 1 คน) 39.สภาตำาบลมีรายได้อย่างไรจึงจะได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำาบลได้? (มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วติดต่อกันสาม ปี เฉลี่ยไม่ตำ่ากว่าปีละ 150,000 บาท) 40.สภาองค์การบริหารส่วนตำาบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำาบล อย่างไร? (จำานวน 2 เท่าของจำานวนหมู่บ้านที่มี) 41.ภาษีใดที่เก็บได้ในจังหวัดต้องจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำาบล ? (ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน) 42.ในกรณีที่ประมวลรัษฎากร เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละศูนย์ ให้ องค์การบริหารส่วนตำาบลจัดเก็บในอัตราเท่าไร? (ร้อยละศูนย์) 43.นักธุรกิจของไทย ที่ได้ไปลงทุนในมหานครเซี่ยงไฮ้ มากที่สุดใน ปัจจุบัน? (กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์) 44.คณะกรรมการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ ที่ใด? (สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี) 45.ใครไม่ใช่คณะกรรมการในคณะกรรมการกระจายอำานาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น? (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 46.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ระเบียบว่าด้วยการประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 (กรุงเทพมหานครฯ) 47.องค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีนำ้ามัน เชื้อเพลิงสำาหรับรถยนต์ได้ในอัตราเท่าใด? (ลิตรละ 10 สตางค์) 48.องค์การบริหารส่วนตำาบล อาจกู้เงินจากระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆได้เมื่อได้รับอนุญาตจากองค์กรใด? (สภาองค์การ บริหารส่วนตำาบล) 49.ประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันคือใคร? (นายสุชน ชาลีเครือ) 50.องค์กรระหว่างประเทศในปัจจุบัน ที่มีคนไทยเป็นผู้อำานวยการอยู่ คือ องค์กรใด? (องค์การการค้าโลก WTO.) 51.ผู้นำาของกลุ่มอาเซี่ยน ที่เป็นผู้หญิงในปัจจุบันคือผู้นำาประเทศใด? (อิน
 • 13. โดนีเซียและฟิลิปปินส์) 52.การควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่าย เทคนิคที่ใช้ คือ( PPBS.) 53.PERT.ย่อมาจากคำาว่าอะไร?`(Programme Evaluation Reporting Technique)*****ตรวจสอบคำาตอบใหม่ 54.หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเมือง คือหน่วยงานใด (กรมการ พัฒนาชุมชน)**** 55.ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาโลก คือ ?(ธิเบต) 56.ประเทศดังกล่าวนับถือศาสนาใด? (พุทธ )***** 57.กลุ่มวาดะห์ ปัจจุบันเป็นกลุ่มการเมืองสังกัดพรรคการเมืองใด? (ไทยรั กไทย) 58.พรรคการเมืองใด เป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านในปัจจุบัน? (พรรคชาติ พัฒนา) 59.จังหวัดที่มีจำานวนผู้แทนราษฎรมากที่สุดรองจากกรุงเทพมหานครฯ (น ครราชสีมา) 60.สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดที่ไม่ได้อยู่ในเขตประเทศไทย ? (เขาพระ วิหาร) 61.จังหวัดใดที่สอมวลชนระบุว่า เป็นจังหวัดแรกที่เป็นจุดแพร่ระบาดของ ื่ โรคไข้หวัดนก? (นครสวรรค์) 62.นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ที่เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาของประชาชน ต่างๆในท้องถิ่น (หนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) 63.การนำาที่บริเวณทางเท้า ไปกู้เงินกับธนาคารเพื่อช่วยเหลือคนยากจน ทั่วประเทศตรงกับนโยบายใดของรัฐบาล? (แปลงสินทรัพย์เป็นทุน) 64.หากต้องการวิจัยความคิดเห็นของกำานัน ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดพัทลุง เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ใครเป็นตัวอย่างของการวิจัย กลุ่มดังกล่าว (กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพัทลุง) 65.มหาวิทยาลัยใดที่ไม่อยู่ในระบบราชการในปัจจุบัน (มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์) 66.ผู้ใดดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน (นาย โภคิน พลกุล) 67.รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบัน รัฐมนตรีท่านใดไม่มีธุรกิจแต่อย่างใด (ร .ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์) 68.สตรีไทยท่านใด ? ที่เพิ่งจะได้รับรางวัลสำาคัญของโลกเกี่ยวกับสตรีดี เด่นเมื่อเร็วๆนี้? (นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ) 69.ใครเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน? (นายบัลดาวี) 70.กลุ่มประเทศ เอเปค .เป็นกลุ่มประเทศที่มุ่งเน้นความร่วมมือทางด้าน ใด? (ด้านเศรษฐกิจ)
 • 14. 71.ที่กล่าวว่าประเทศไทยกำาลังจะเป็นดีทรอยแห่งเอเชีย หมายถึงอะไร ?( เป็นผู้นำาด้านยานยนต์) 72.พลังแผ่นดิน คือความร่วมมือของคนไทยในด้านใด ? (ยาเสพติด) 73.จังหวัดใดของประเทศไทย ที่มีปัญหาลักษณะพิเศษเฉพาะ?(ปัตตานี) 74.ประเทศใดในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีปัญหาลักษณะพิเศษเฉพาะ ?(พ ม่า) 75.โครงการพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการใด? ที่เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว (โครงการพิกุลทอง) 76.เครื่องหมายการค้า ของผลิตภัณฑ์ส่วนพระองค์ จำาหน่ายภายใต้ชื่อ อะไร (จิตรลดา) 77.วันคล้ายวันประสูตรของสมเด็จพระเทพฯวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ทางราชการกำาหนดให้เป็นวันสำาคัญเกี่ยวกับอะไร? (วันอนุรักษ์ไทยและ วันสายใจไทย) 78.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 จะสิ้นสุดแผนใน ปีพ.ศ.ใด? (2549) 79.สะพานข้ามแม่นำ้าโขงแห่งที่สอง จะสร้างที่จังหวัดใด? (มุกดาหาร **** ตรวจสอบใหม่) 80.นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศใช้นโยบายผู้ว่า ราชการจังหวัดซีอีโอ.ครั้งแรกเมื่อใด? (1 ตุลาคม 2546) 81.นายอิสมา บินลาเดน เป็นผู้นำากลุ่มใด? (อัลฮ์ กออิดะห์) 82.หนังสือเรื่องพระมหาชนก แสดงจุดประสงค์หลักต้องการสั่งสอน เยาวชนและผู้อ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไร? (ความอุตสาหะ***ตรวจสอบใหม่) 83.ผู้ใดประพันธ์หนังสือเรื่องสี่แผ่นดิน (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์) 84.อาหารประเภทไหนของไทย? ที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ และ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน? (ต้มยำากุ้ง) 85.ธุรกิจของคนไทย ที่เป็นที่นิยมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ของชาวต่างชาติ คือธุรกิจใด? (สปา)**** 86.SWOT.ใช้ในการวางแผนอะไร? (แผนกลยุทธ์) 87.การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษจาก เงินอุดหนุน เงินกู้ภายในประเทศหรือเงินช่วยเหลือ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำาบลสามารถสั่งซื้อหรือสั่งจ้างได้จำานวนเท่าไร? (ไม่เกิน 50 ล้านบาท) 88.ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ล่วงหน้า ให้ กระทำาได้ไม่เกินกี่ปี (3 ปี) 89.การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ในสัญญาไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท ใคร เป็นผู้อนุมัติ (นายกอบต.) 90.การเช่าขององค์การบริหารส่วนตำาบล ให้ดำาเนินการโดยวิธีการใด? (ต
 • 15. กลงราคา) 91.รัฐบาลได้ตั้งโรงเรียนมัธยมเพื่อมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์โดย เฉพาะ โรงเรียนนั้นคือโรงเรียนอะไร? (จุฬาภรณ์***ตรวจคำาตอบใหม่) 92.ในการแก้ไขปัญหา สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกรัฐมนตรีส่งผู้ ใดลงไปในพื้นที่ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับฉายาว่าสายพิราบ ? (รองจาตุ รนต์ ฉายแสง) 93.นโยบาย 66/23 สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นนโยบายอะไร? (การเมืองนำาหน้าการทหาร) 94.งานสารบรรณ หมาย ถึง (งานบริหารเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทำา การ รับ การเก็บรักษา จนถึงการทำาลาย) 95.การประทับตราชั้นความเร็วหนังสือ ด่วน ด่วนมาก ประทับที่ใดของ ซองจดหมาย (มุมบนด้ายซ้ายของซอง) 96.ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ.2526(ปลัดสำานักนายรัฐมนตรี) 97. สำาเนางบประมาณรายจ่ายประจำาปีที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว ให้ส่งไปยังอำาเภอ หรือจังหวัดนั้น สำาหรับองค์การบริหารส่วนตำาบลให้ส่ง ไปยังอำาเภอภายในกี่วัน (15 วัน) 98.การที่รัฐบาลออกนโยบายไปเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจหรือกลุ่มทุนของ ตนเองโดยส่อว่าจะมีการทุจริต ภาษาทางการเมืองเรียกว่า? (ทุจริตเชิง นโยบาย) • สรุปจากที่เคยสอบมา +จำานวน สส. สว. คณะกรรมการต่างๆ +วาระการดำารงตำาแหน่ง สส. สว. กกต. ปปช. คณะกรรมการต่างๆ +การแต่งตั้ง จำานวน องคมนตรี +ประธานสภา ประธานรัฐสภา ประธาน วุฒิสภา +คุณสมบัติ สส. +คุณสมบัติ สว. +คุณสมบัติ ของคณะกรรมการต่างๆ +การประชุม ของทั้งสองสภา รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ย่อ ๑ .ร.ม.ญ ฉบับที่ ๑๖ ๒ .ร.ม.ญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ๓ .ร.ม.ญ.ฉบับประชาชน ๔ .สาระสำาคัญ ของ ร.ม.ญ. คือ การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ๕ .โดยคำานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นสำาคัญ
 • 16. ๖ .จุดประสงค์ของ ร.ม.ญ. พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อเป็นพื้นฐานสำาคัญในการ ปฏิรูปการเมือง ๗ .ร.ม.ญ แห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๔๐ มีผลบังคับใช้เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ๘ .มีทั้งหมด ๑๒ หมวด ๓๓๖ มาตรา ๙ .อำานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ให้อำานาจนั้นทาง รัฐสภาคณะรัฐมนตรี (ครม.) และ ศาล ๑๐. พระมหากษัตริย์ทรงดำารงแหน่งจอมทัพไทย ๑๑ .องคมนตรีมีทั้งหมด ๑๙ คนประทานองคมนตรี ๑ คนและองคมนตรี ๑๘ คน ๑๒ .ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้รับสนองราชองค์การ แต่งตั้งองคมนตรี หรือ ให้พ้นจากตำาแหน่ง และ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองแต่งตั้งองคมนตรีอื่นๆหรือให้ พ้นจากตำาแหน่ง ๑๓ .ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้รับสนอง แต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำาเร็จ ราชการแทนพระองค์ ๑๔. กรณีที่ราชบัลลังว่างลง ใหัประธานรัฐสภาอัญเชิญพระราชทายาทขึ้น ครองราชย์ และให้ ประธานรัฐสภาประกาศให้ทราบ ๑๕ .บุคคลย่อมมีสิทธิ์เท่าเทียวกันได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ๑๖ .บุคคลที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และไม่มีรายได้พอเพียงแก่การ ยังชีพ มีสิทธิได้รับความ ช่วยเหลือจากรัฐ ตาม ก.ม. ๑๗. บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ เช่น รับราชการ เสียภาษี ๑๘ .รัฐสภาประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร และ วุฒิสภา ๑๙ .ประธานผู้แทนราษฎร เป็นประรัฐสภา ๒๐ .ประธานวุฒิสภา เป็นรองประธานสภา ๒๑ .พ.ร.บ. ประกอบ ร.ม.ญ.จะตราเป็น ก.ม. โดยคำาแนะนำาและยินยอม ของรัฐสภา ๒๒ .เมื่อผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วให้นายกนำาขึ้นทูนเกล้า ภายใน ๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับร่าง พ.ร.บ. นั้นจากรัฐสภา ๒๓. ส.ส. ประกอบด้วยสมาชิก ๕๐๐ คน มาจากการเลือกตั้ง ๒๔ .แบบบัญชีรายชื่อ ๑๐๐ คน ๒๕ .แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ๔๐๐ คน ๒๖ .การเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ เขตเดียวเบอร์เดียว ให้ถือ ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง
 • 17. ๒๗ .บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได้คะแนนเสียงน้องกว่า ๕ % ของ คะแนนเสียงทั่วประเทศ ให้ถือว่าไม่มีผู้ใดในบัญชีรายชื่อนั้นได้รับเลือกตั้ง ๒๘ .การเลือกตั้ง ส.ส. เขตละ ๑ คน โดยมีประชาชน ๑๕๐,๐๐๐ คน เลือก ส.ส. ได้ ๑ คนโดยให้ คำานวนราษฎรทั่วประเทศหารด้วย ๔๐๐ คน ๒๙ . จังหวัดใดมี ส.ส. ได้ ๑ คน ให้ถือจังหวัดนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง ๓๐. บุคคลมีสิทธิ์เลือกตั้ง ๑) มีสัญชาติไทย ๒). หากแปลงสัญชาติไทยต้องไม่น้อยกว่า ๕ ปี ๓) อายุ ๑๘ ปี บริบูรณ์ ในวันที่ ๑ มกราคมของปีเลือกตั้ง ๔). มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับถึงวันเลือกตั้ง ๓๑ .บุคคลมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. คือ ๑.)มีสัญชาติไทยโดยกำาเนิด ๒.) อายุไม่ตำ่ากว่า ๒๕ ปี บริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง ๓). มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๔). ศึกษาในจังหวัดเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒ ปี ๕) เคยรับราชการในจังหวัดเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒ ปี ๓๒ .บุคคลต้องห้ามในการสมัครเลือกตั้ง ส.ส. ๑). ติดยาเสพติด ๒). ต้องคำาพิพากษา ๓). เคยถูกไล่ออก ปลดออก ๔). เป็นบุคคลล้มละลาย ๕). เป็นบุคคลต้องห้ามในการสมัคร ส.ส. ๖).เคยถูก ส.ว. มีมติถอดถอนและยังไม่พ้นกำาหนด ๕ ปี นับตั้งแต่ ส.ส ลง มติ ๓๓ .อายุของ ส.ส. สิ้นสุดลง และต้อง กำาหนดวันเลือกตั้งใหม่ ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่อายุของ สภาสิ้นสุดลง ๓๔ .สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน ๖๐ วัน ๓๕. สมาชิกภาพของ ส.ส. สิ้นสุดลงเมื่อ สภายุบ ,ตาย ลาออก ได้รับเป็น นายกรัฐมนตรี หรือเป็น รัฐมนตรีครบกำาหนด ๓๐ วัน พรรคการเมืองมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่า ๓ ใน ๔ ของที่ ประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ๓๖. ส.ว มีมติ ๓ ใน ๕ และตัดสิทธิการเมืองเป็นเวลา ๕ ปี ๓๗ .ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในบัญชีในลำาดับต่อไปเลื่อนขึ้นมาแทน ส.ส. โดยให้ประธานสภา ผู้แทนราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่
 • 18. ตำาแหน่งว่างลง ๓๘. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ทำาการเลือกตั้งใหม่ภายใน ๔๕ วันนับตั้งแต่ ตำาแหน่งว่างลง ๓๙ .ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนอง แต่งตั้งผู้นำาฝ่าย ค้าน และจำานวน ส.ส. ในสังกัดพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ วุฒิสภา ๑ .ส.ว มีทั้งหมด ๒๐๐ คน ๒.. การเลือกตั้ง ส.ว. ให้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ๓. ราษฎร ๓๐๐,๐๐๐ คน ต่อ ส.ว. ๑ คน ราษฎรทั้งประเทศหาร ๒๐๐ ๔. ผู้สมัคร ส.ว. ต้องมีอายุไม่ตำ่ากว่า ๔๐ ปี บริบูรณ์ การศึกษาไม่ตำ่ากว่า ปริญญาตรี ๕. ส.ว. มีวาระดำารงตำาแหน่ง ๖ ปี ๖. เมื่อ ส.ว. สิ้นสุดลง ให้มีการเลือกตั้งใหม่ ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ส.ว.สิ้นลง และเลือกตั้ง ใหม่ในวันเดียวกันทั้งประเทศ ๗. ส.ว. มีมติให้ถอดถอนจากตำาแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๕ ของ ส.ว. ๘. ตำาแหน่ง ส.ว. ว่างลงให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน ๔๕ วัน คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ ก.ก.ต. ๑. คณะ ก.ก.ต. ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และ. กรรมการ ๔ คน ๒. คุณสมบัติของ ก.ก.ต. - อายุไม่ตำ่ากว่า ๔๐ ปี – ไม่เคยเป็นสมาชิก พรรคการเมืองในระยะเวลา ๕ ปี ๓. ก.ก.ต. มีวาระดำารงตำาแหน่ง ๗ ปี ๔. ก.ก.ต. พ้นจากตำาแหน่งทำาการสรรหา ก.ก.ต.ใหม่ภายใน ๔๕ วัน ๕. ก.ก.ต.ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามให้ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ๖. ให้ประธาน ส.ว. ลงนามรับสนองฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและ กรรมการอื่น ส่วนที่ใช้แก่สภาทั้งสอง ๑. การประชุม ส.ส. หรือ ส.ว. จะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ สมาชิกจึงจะครบองค์ประชุม ๒. การออกเสียงลงคะแนนให้การเห็นชอบให้กระทำาเป็นความลับ ๓. ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง ส.ส. ให้เรียกประชุมเป็นครั้งแรก ๔. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ๕. สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งๆให้มีกำาหนดเวลา ๑๒๐ วัน ๔ เดือน ๖. พรมหากษัตริย์เรียนประชุมรัฐสภา และ เปิด ปิด ประชุม ๗. การเรียกประชุมควรขยายเวลาให้กระทำาโดยพระราชกฤษฎีกา
 • 19. ๘. ร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวกับการเงิน ส.ส. จะเสนอได้ต้องมีคำารับรองของนายก รัฐมนตรี ๙. ส.ส. จะเสนอร่าง พ.ร.บ. จะกระทำาได้ต่อเมื่อพรรคการเมืองมีมติให้ เสนอร่าง และมี ส.ส. ได้ ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน รับรอง ๑๐. ร่าง พ.ร.บ. ประกอบ ร.ม.ญ ที่เสนอมาแล้วนั้นให้พิจารณาให้แล้ว เสร็จภายใน ๖๐ วัน ๑๑.ร่าง พร.บ. เกี่ยวกับการเงินต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน เว้นแต่ ส.ว. มีมติให้ขยาย ออกไปอีกไม่เกิน ๓๐ วัน ๑๒. ส.ว. ยับยั้งร่าง พ.ร.บ.ได้ ๑๘๐ วัน แต่ถ้าร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับการเงิน สภาผู้แทนราษฎรอาจ ยก ร่าง พ.ร.บ. การเงินขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที่ ๑๓. งบประมาณรายจ่ายแผ่นดินให้ทำาเป็นพระราชบัญญัติ ๑๔. ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณให้ ส.ส. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน ๑๕. ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณให้ ส.ว พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็น ชอบภายใน ๒๐ วัน ๑๖. ร่าง พ.ร.บ. นั้นถึง ส.ว. เมื่อไรโดยจะทำาการแก้ไข หรือ เพิ่มเติม ใดๆๆมิได้ ๑๗. ส.ส. จำานวนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๕ ทั้งหมดที่มีอยูขอเปิดอภิปรายทั่วไป ่ เพื่อลงมติไม่วางใจ นายกรัฐมนตรีและมีมติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ จำานวน ส.ส. ทั้งหมดที่มีอยู่ ๑๘. ส.ส. จำานวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของทั้งหมดที่มีอยู่ ขอเปิดอภิปราย รายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล มติไม่ไว้วางใจดั่งกล่าวต้องมีคะแนนเสียง มากกว่ากึ่งหนึ่งของ จำานวน ส.ส. ที่มีอยู่ทั้งหมด คณะรัฐมนตรี ๑. รัฐมนตรี ๑ คน และรัฐมนตรีอีก ๓๕ คน ๒. นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภา ๓. ส.ส. เป็นผู้ลงนามรับสนองฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ๔. ให้สภา ส.ส. พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเป็นนายก รัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ๕. ในกรณีที่พ้นกำาหนด ๓๐ วันไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียง เห็นชอบ ได้รับแต่งตั้งเป็น
 • 20. นายกรัฐมนตรี ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่งพ้นกำาหนดดั่งกล่าว ๖. นายกรัฐมนตรี และ ร.ม.ต. ให้พ้นจากตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรถัดจากวันที่ครบ ๓๐ วัน นับตั่งแต่วันที่มีพระราชโองการแต่ตั้ง ๗. คุณสมบัติของรัฐมนตรีอายุไม่ตำ่ากว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์จบการศึกษาไม่ตำ่า กว่าปริญญาตรี ๘.วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียง ๓ ใน ๕ ออกจากตำาแหน่ง ๙. ตำาแหน่งที่พระมหากษัตริย์ทรงให้พ้นจากข้าราชการฝ่ายทหารและ ฝ่ายพลเรือน คือ ตำาแหน่ง ระดับปลัดกระทรวง และ อธิการบดี หรือ เทียบเท่า ศาล ๑. บรรดาทั้งศาลจะตั้งขึ้นได้ จะต้องตั้งโดยพระราชบัญญัติ ๒. ก.ม. บัญญัติ ว่า ผู้ถูกจับซึ่งยังถูกครบคุมตัวอยู่จะต้องนำาตัวไป ศาล ภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับตั้งแต่ ถูกจับได้ ร.ม.ญ. ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร ๓. ศาล ร.ม.ญ. มีทั้งหมด ๑๕ คน ประกอบด้วย ประธานศาล ร.ม.ญ. ๑ คน และตุลาการศาล ร.ม.ญ. ๑๔ คน แต่งตั้งตามคำาแนะนำาของ ส.ว. เป็นผู้ลงนามสนอง แต่งตั้ง ประธาน ศาล ร.ม.ญ และ ตุลาการศาล ร.ม. ญ. ๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของตุลาการศาล ร.ม.ญ. คือ มีสัญชาติไทย, อายุไม่ตำ่ากว่า ๔๕ -๗๕ ปี, เคยรับราชการในตำาแหน่งไม่ตำ่ากว่าอธิการบดี หรือ ไม่ตำ่ากว่า ศาสตราจารย์หรือเคยเป็นรัฐมนตรี มาก่อน ๕. ประธานศาล ร.ม.ญ. และ ตุลาการศาล ร.ม.ญ. มีวาระดำารงตำาแหน่ง ๙ ปี และดำารงตำาแหน่ง เพียงวาระเดียวเท่านั้น ๖. สภา ส.ส. ส.ว. รวมกันไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ เห็นว่าร่าง พ.ร.บ. ขัด หรือแย้งต่อ ร.ม.ญ. ให้ส่ง ความเห็นไปยังศาล ร.ม.ญ. เพื่อวินิจฉัย ๗. องค์คณะตุลาการศาล ร.ม.ญ. ในการนั่งพิจารณาวินิจฉัยต้องไม่น้อย กว่า ๙ คน ๘. คำาวินิจฉัยของศาล ร.ม.ญ. และ ตุลาการศาล ร.ม.ญ. ให้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ศาลปกครองมี ๑๓ คน ๑. ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ ศาลปกครองชั้นต้น ๒. การแต่งตั้งศาลปกครองสูงสุด จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะ
 • 21. กรรมการตุลาการศาล ปกครอง และ ส.ว. ให้นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลแต่งตั้ง ๓. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ๙ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ คน และคณะรัฐมนตรีเลือก ๑ คน การถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ๑. ส.ส. ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของจำานวนสมาชิก ส.ส. ทั้งหมด ๒. หรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน การดำาเนินคดีอาญากับผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง - ในกรณีที่ข้าราชการทางการเมืองถูกกล่าวหาว่ารำ่ารวยผิดปกติ ดังนั้นให้ ศาลรู้มาแผนกคดีอาญามีอำานาจในการพิพากษา การแก้ไขเพิ่มเติม ร.ม.ญ. ? ญัตติของการแก้ไขต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือ ส.ส. ส.ว. ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจำานวนสมาชิกทั้ง ๒ สภา คือ สภา ส.ส. และ สภา ส.ว. การปกครองท้องถิ่น ๑. คณะกรรมการจะต้องนำาเรื่องอำานาจหน้าที่ และการจัดสรรสัดส่วนภาษี และอากรมาพิจารณา ทบทวนบทบาทใหม่ในทุกระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ๒.สภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระ ๔ ปี ๓.ราษฎรมีสิทธิเลือกตั้งในองกรค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำานวนไม่น้อย กว่า ๓ ใน ๔ ของ จำานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๔. ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาส่วน ท้องถิ่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) มี ๙ คน - ประธาน ปปช ๑ คน - คณะกรรมการ ๘ คน ? ให้ประธาน ส.ว. ลงนามรับสนองฯ ? มีวาระดำารงตำาแหน่ง ๙ ปี และเป็นได้วาระเดียว การถอดถอนคณะ ปปช ออกจากตำาแหน่ง ๑.ราษฎรไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน เข้าชื่อร้องต่อประธาน ส.ว. เพื่อให้ ส.ว. มีมติ ๓ ใน ๕ ของ สมาชิก ส.ว. ทั้งหมดให้ถอดถอนบุคคลให้พ้นจากตำาแหน่ง นายกรัฐมนตรี รมต ส.ส. ส ว. กระทำา โดยลงคะแนนลับ ๒. ผู้ใดโดนถอดถอนออกจากตำาแหน่งทางการเมืองจะหมดสิทธิทางการ เมืองเป็นเวลา ๕ ปี ………………………………………………… พ.ร.บ. กำาหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำานาจ สาระสำาคัญของพระราชบัญญัติฯ
 • 22. พระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ 116 ตอนที่ 114 ก หน้า 48 ถึง 66 มีสาระสำาคัญ คือ 1. ภาพรวมของพระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วย บททั่วไป (มาตรา 1-5) หมวด 1 คณะกรรมการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 6-15) หมวด 2 การกำาหนดอำานาจและหน้าที่ในการจัดการระบบการบริการ สาธารณะ (มาตรา 16-22) หมวด 3 การจัดสรรวัดส่วนภาษีและอากร (มาตรา 23-29) หมวด 4 แผนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ( มาตรา 30-34) บทเฉพาะกาล (มาตรา 35-37) 2. คำาจำากัดความ ที่สำาคัญได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความ ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) , เทศบาล, องค์การบริหารส่วน ตำาบล (อบต.), กรุงเทพมหานคร (กทม.) , เมืองพัทยา, องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และคณะกรรมการ หมายความว่า คณะ กรรมการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 3. ผู้รักษาการ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบของคณะกรรมการมีจำานวน 36 คน ได้แก่โดยตำาแหน่ง 12 คน/ผู้แทน 12 คน/ผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คน 1. นายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น ประธาน 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,ปลัดกระทรวงการ คลัง, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, เลขาธิการคณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ผู้อำานวยการสำานักงบ ประมาณ และอธิการบดีกรมการปกครอง 3. ตัวแทนองค์การปกครองท้องถิ่น จำานวน 12 คน ได้แก่ ผู้แทนองค์การ บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 2 คน ผู้บริหารเทศบาล 3 คน ผู้บริหารองค์การ บริหารส่วนตำาบล (อบต.) 5 คน ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 1 คน ผู้บริหาร เมืองพัทยา 1 คน 4. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 12 คน ได้แก่ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน, ด้านการพัฒนาท้องถิ่น, ด้านเศรษฐศาสตร์, ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น, ด้านกฎหมาย
 • 23. เป้าหมายของแผนการกระจายอำานาจ เป้าหมายทีสำาคัญมี 3 ประการ ได้แก่ ให้ดำาเนินการถ่ายโอนภารกิจให้ บริการสาธารณะที่รัฐดำาเนินการอยู่ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นภายใน กำาหนดเวลา 4 ปี เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้ชอง รัฐบาล โดยในปี 2544 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และ พ.ศ. 2549 ไม่น้อย กว่าร้อยละ 35 และเป้าหมายให้จัดตั้งงบประมาณ รายได้ประจำาปีในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะในเขตองค์กรการปกครองท้องถิ่น ให้ รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจำาเป็น บทเฉพาะกาล ให้คณะกรรมการจัดทำาแผนกระจายอำานาจและแผนปฎิบัติการภายใน ระยะเวลา 1 ปี พร้อมทั้งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้มีการเลือกผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายในเวลา 60 วัน ภารกิจสำาคัญที่ต้องการดำาเนินการ ภารกิจสำาคัญที่ต้องเร่งดำาเนินการตาม พรบ.มีทั้งภารกิจเร่งด่วน และ ภารกิจต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ ? ภารกิจเร่งด่วน (กำาหนดดำาเนินการเริ่มจากพระราชบัญญัติกำาหนดใช้ คือ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2542) 1. กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มา เป็นกรรมการ จำานวน 12 คน ตามมาตรา 6(3) และดำาเนินการให้แล้ว เสร็จภายในเวลา 60 วัน ผู้รับผิดชอบดำาเนินการ คือ นายกรัฐมนตรี, สำานักงานปลัดสำานักนายกฯ และสำานักงานคณะกรรมการฯ 2. กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการ จำานวน 12 คน คามมาตรา 6(4) และดำาเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 60 วัน วัน ผู้รับผิดชอบดำาเนินการ คือ นายกรัฐมนตรี, สำานักงานปลัด สำานักนายกฯ และสำานักงานคณะกรรมการฯ 3. แต่งตั้งกรรมการจากหน่วยงานของรัฐที่กำาหนดไว้ในมาตรา 6(2) จำานวน 11 คน ภายใน 60 วัน ผู้รับผิดชอบดำาเนินการ คือ นายก รัฐมนตรี, สำานักงานปลัดสำานักนายกฯ และ สำานักงานคณะกรรมการฯ 4. จัดตั้งสำานักงานคณะกรรมการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ชั่วคราวและถาวร) โดยเร็วที่สุด ผู้รับผิดชอบ นายกรัฐมนตรี และสำานักนายกรัฐมนตรี 5. กำาหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ระบุเป็นอำานาจหน้าที่ของคณะกร รมกาารโดยเร็วที่สุด ผู้รับผิดชอบ คือ คณะกรรมการฯ, สำานักงานกระจาย อำานาจ และหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง 6. จัดทำาแผนการกระจายอำานาจและแผนปฎิบัติการภายใน 1 ปี รับผิด ชอบโดยคณะกรรมการฯ สำานักงานกระจายอำานาจ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 7. เพิ่มสัดส่วนรายได้ท้องถ่นต่อรายยได้ของรัฐบาลให้เป็นไปไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ภายในปี 2544 (แต่ต้องรีบเสนองบ ประมาณ ประจำาปี 2544
 • 24. ให้สอดคล้องกับเป้าหมายนี้) ผู้รับผิดชอบดำาเนินการ คือ คณะกรรมการฯ สำานักงานกระจายอำานาจ, สำานักงบประมาณ, กระทรวงการคลัง และ กระทรวงที่ทำางานซำ้าซ้อนกับท้องถิ่น 8. ปรับปรุงระบบภาษีที่เกี่ยวช้องกับท้องถิ่นและแก้ไขหรือตรากฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ให้ดำาเนินการตามแผนปฎิบัติการกำาหนด ผู้รับผิดขอบ คือ คณะ กรรมการฯ , กระทรวงการคลัง และกระทรวงที่เกี่ยวช้อง 9. ปรับปรุงระบบงบประมาณเพื่อการถ่ายโอนงบประมาณให้แก่ท้องถิ่น โดยเร็วที่สุด ผู้ดำาเนินการคือ คณะกรรมการฯ สำานักงบประมาณ และ กระทรวงที่เกี่ยวช้อง 10. แก้ไขหรือตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำานาจหน้าที่ของท้องถิ่น ให้ ดำาเนินการตามแผนปฎิบัติการกำาหนด ผู้รับผิดชอบ คือ คณะกรรมการฯ, กระทรวงมหาดไทย, และกระทรวงที่เกี่ยวช้อง อำานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกระจายอำานาจให้แก่องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1. จัดทำาแผนการกระจายอำานาจและแผนปฎิบัติการเพื่อขอความเห็นขอบ จากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา 2. กำาหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง ท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกันเอง 3. ปรับปรุงสัดส่วนภาษีอากรและรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 4. กำาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางและ ราชการส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงาน รัฐวิสาหกิจระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอำานาจการอนุมัติ หรือการ อนุญาตตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องขออนุมัติ หรือขออนุญาตไปให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7. เสนอแนะมาตราการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบ ประมาณ และรักษาวินัยทางการเงิน การคลัง ชององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น 8. เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับระเบียบและคำาสั่งที่เกี่ยวช้อง 9. เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อ บังคับ ระเบียบและคำาสั่งที่เกี่ยวช้อง 10. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่ม ขึน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจาก ้ ส่วนกลาง 11. พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
 • 25. ท้องถิ่น 12. เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน ท้องถิ่น การกำาหนดอำานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ พ,ร,บ,นี้กำาหนดอำานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะแบ่ง ตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. องค์กรที่มีอำานาจหน้าที่จัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้อง ถิ่นของตนโดยตรงได้แก่ เทศบาล เมืองพัทยา อบต. และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่เต็มพื้นที่จังหวัดให้มีอำานาจและหน้าที่ของกลุ่ม นี้กำาหนดไว้ในมาตรา 16 2. องค์กรที่มีอำานาจหน้าที่จัดการบริการสาธารณะในระดับจังหวัด นอก เหนือจากที่กลุ่มแรกจัดการเอง หรือ งานที่กลุ่มแรกจัดการเองโดยลำาพังไม่ ได้ ซึ่งได้แก่ อบจ. ให้มีอำานาจหน้าที่กำาหนดไว้ใน มาตรา 17 3. องค์กรที่มีอำานาจหน้าที่จัดการบริการสาธารณะครอบคลุมทั้งเขต จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ พิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด ให้มีอำานาจหน้าที่ซึ่งกำาหนดไว้ในมาตรา 16 และ มาตรา 17 รวมกัน ภารกิจต่อเนื่อง 1. ถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่น ภายใน 4 ปี ผู้รับผิดชอบดำาเนินการ คือ คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. เพิ่มสัดส่วนรายได้ของรัฐบาลให้เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ภายในปี 2549 ผู้ดำาเนินการ คือ คณะกรรมการฯ, สำานักงบประมาณ, กระทรวง การคลัง และกระทรวงที่เกี่ยวช้อง 3. ทบทวนแผนกระจายอำานาจที่ดำาเนินการไปแล้ว ทุกๆ 5 ปี ผู้รับผิดชอบ คือ คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง