แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หรือธุรการ

86,521 views
86,195 views

Published on

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หรือธุรการ
http://pun2013.bth.cc/

10 Comments
73 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
86,521
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
502
Actions
Shares
0
Downloads
4,210
Comments
10
Likes
73
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หรือธุรการ

 1. 1. ข้อ 1. คำำสั่งที่ใช้ในกำรค้นหำ คือคำำสั่งใด ก. Ctrl + A = Select All (เลือกทั้งหมด) ข. Ctrl + F = Find (ค้นหำ) ค. Ctrl + C = Copy (คัดลอก) ง. Ctrl + V = Past (วำง) ข้อ 2. Control Bar หมำยถึง ก. สำำหรับแสดงชื่อของแฟ้มเอกสำร //Title Bar ข. เป็นตัวบอกสถำนกำรณ์ทำำงำนของเอกสำรที่ทำำงำนอยู่ในขณะ นั้น //Status Bar ค. เป็นพื้นที่ใช้สำำหรับสร้ำงงำนเอกสำร //Document Windows ง. ใช้สำำหรับ ยุบ, ย่อ, ขยำย, ปิดหน้ำกำรทำำงำนของโปรแกรม //Control bar (แถบควบคุม) ข้อ 3. กำรสร้ำงตำรำงแบบธรรมดำ โดยใช้แถบเมนู มีขั้นตอน อย่ำงไร ก. Table---> Draw Table ข. Table---> Insert --->Table ค. Table---> Table AutoFormat ง. Table--->Select --->Table ข้อ 4. กำรบันทึกเอกสำรใหม่ที่ไม่เคยบันทึก มีขั้นตอนกำร บันทึกอย่ำงไร ก. File ---> Save // บันทึก = ปกติไฟล์ที่ยังไม่เคยบันทึกทำำแบบนี้ จะเหมือนกับ Save As ข. File ---> Save as // บันทึกเป็น = บันทึกเป็นไฟล์ชื่อใหม่ หรือ เปลี่ยน Type ของไฟล์เป็นสกุลอื่น หรือเปลี่ยนเวอร์ชั่นเพื่อให้เปิดกับ โปรแกรมอื่นได้ ค. File ---> Save for web // บันทึกเป็นเวบเพจเพื่อให้เปิดกับ โปรแกรม Browser ต่ำงๆ ได้ ง. File ---> Save all //ไม่มีอ่ะ ข้อ 5. Ctrl+P คำำสั่งบนคีย์บอร์ดหรือฟังก์ชั่นคีย์ที่ใช้แทนเมำส์ หมำยถึงอะไร ก. พิมพ์เอกสำรออกทำงเครื่องพิมพ์ ----> Ctrl+P ข. เปิดแฟ้มเอกสำร ----------------> Ctrl+O ค. สร้ำงแฟ้มเอกสำรใหม่ ------------> Ctrl+N หรือ Ctrl+Enter ง. ทำำตัวอักษรตัวขีดเส้นใต้ ----------> Ctrl+U ข้อ 6. กำรบันทึกเอกสำรโดยกำรกำำหนดตำำแหน่งที่ต้องกำร มี
 2. 2. ขั้นตอนกำรบันทึกอย่ำงไร ก. File --> Save ข. File --> Save as ค. File --> Save for web ง. File --> Save all ข้อ 7. กำร กดปุ่ม Delete คือกำรลบตัวอักษรแบบใด ก. เพื่อลบตัวอักษรทั้งบรรทัด ข. เพื่อลบตัวอักษรตัวที่อยู่ท้ำยสุดของบรรดทัดนั้น ค. เพื่อลบตัวอักษรที่อยู่หน้ำ Cursor // Back Space ง. เพื่อลบตัวอักษรที่อยู่หลัง Cursor //Deleate ข้อ 8. แถบสถำนะ Status Bar มีหน้ำที่อะไร ก. ส่วนแสดงคำำสั่งทั้งหมดที่ใช้ในกำรทำำงำน // Menu Bar ข. สำำหรับแสดงชื่อของแฟ้มเอกสำร //Title Bar ค. เป็นตัวบอกสถำนะกำรทำำงำนของเอกสำรที่ทำำงำนอยู่ในขณะ นั้น //Status Bar ง. ใช้สำำหรับ ยุบ, ย่อ, ขยำย, ปิดหน้ำกำรทำำงำนของโปรแกรม //Control Bar ข้อ 9. ส่วนของไอคอนคำำสั่งที่ใช้บ่อยแบ่งเป็นส่วนๆ ตำมกำร ใช้งำน รียกว่ำอะไร ก. Document Windows ข. Title Bar ค. Tool Bar //อันนี้ ง. Control Bar ข้อ 10. ถ้ำเรำต้องกำรเปลี่ยนภำษำระหว่ำงพิมพ์ ต้องกดที่ปุ่ม ใด ก. Alt ข. Shift ค. ~ //สลับโหมดภำษำ ง. Esc ข้อ 11. save ต่ำงหรือเหมือนกับ save as อย่ำงไร ก. save as กำรบันทึกเอกสำรเก่ำที่เคยบันทึกแล้ว //ถูก ข. save กำรบันทึกเอกสำรเก่ำที่เคยบันทึกแล้ว //ผิด ค. save as กำรบันทึกเอกสำรโดยกำรกำำหนดตำำแหน่งที่ต้องกำร //ถูก ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค //ผิดโดย Default (ผิดโดยปริยำย) ข้อ 12. กำรใส่หรือแทรกข้อควำมศิลป์ เพื่อควำมสวยงำมให้กับ เอกสำร มีขั้นตอนกำรเรียกใช้อย่ำงไร
 3. 3. ก. แทรก ---> รูปภำพ --->WordArt //ทำำข้อควำมศิลป์ ให้โค้งงอมี เงำไล่โทนสี ข. แทรก ---> รูปภำพ --->ภำพตัดปะ //เหมือนข้อ ง. ค. แทรก ---> รูปภำพ --->จำกแฟ้ม //เอำภำพจำกแฟ้มอื่นๆ ง. แทรก ---> รูปภำพ --->Clip Art //เอำภำพจำกแฟ้มที่มำกับ โปรแกรม Word ข้อ 13. กำรสร้ำงเอกสำรหน่ำใหม่ มีขั้นตอนกำรสร้ำงอย่ำงไร ก. File --->New --->Open //สร้ำงไฟล์ใหม่แล้วจะเปิดไฟล์อื่นอีก ข. File ---> Open--->New //เปิดไฟล์แล้วสร้ำงไฟล์ใหม่อีก ค. File ---> New //สร้ำงไฟล์ใหม่ ง. File ---> Open //เปิดไฟล์เก่ำหรือไฟล์อื่น ข้อ 14. กำรสร้ำงแถบสีให้ครอบคลุมบริเวณที่ต้องกำร แล้วนำำ ไปวำงยังตำำแหน่งที่ต้องกำร คือวิธีกำรใด ก. วำง(Paste) ข. คัดลอก(Copy) ค. บันทึก (Save) ง. แก้ไข (Edit) //หลังจำกทำำแถบสีแล้ว ก็ต้อง คัดลอก (Copy) ก่อนเลื่อนเคอร์เซอร์ไป ยังตำำแหน่งที่ต้องกำรวำงแล้วจึงคลิก วำง (Past) ไม่งั้นก็ไม่รู้จะวำง อะไร น่ำจะตอบ คัดลอก (Copy) เห็นด้วยม่ะ ข้อ 15. กำรใส่ (แทรก) สัญลักษณ์มีขั้นตอนกำรทำำอย่ำงไร //สัญลักษณ์ คือ เครื่องหมำยจำำพวก ซิกม่ำ ยูเนี่ยน แอมแปร์ อินฟินิตี้ อินเตอร์เกรท มำกกว่ำเท่ำกับ คูณ หำร รำก เยน จำำพวกนี้ ก. คลิกเลือกที่เมนู แทรก(Insert) ---> สัญลักษณ์ พิเศษ(Symbol...) //ถูก ข. คลิกเลือกที่เมนู สัญลักษณ์พิเศษ(Symbol...) ---> แทรก(Insert) //ไม่มี Symbol เป็นเมนูย่อยของ Insert ค. คลิกเลือกที่เมนู แทรก(Insert) ---> รูปภำพ(Picture) //ในนี้ ไม่มีสัญลักษณ์พิเศษมีแต่ภำพ ง. คลิกเลือกที่เมนู รูปภำพ(Picture)---> แทรก(Insert) //ไม่มี Picture เป็นเมนูย่อยของ Insert ข้อ 16. กำรใส่เลขหน้ำให้กับเอกสำรมีขั้นตอนกำรทำำอย่ำงไร ก. คลิกเลือกที่เมน Tools --->AutoSummarize //สรุปอัตโนมัติ ข. คลิกเลือกที่เมนู Format---> Insert //Format และ Insert เป็น เมนูหลักทั้งคู่ Insert ไม่ใช่เมนูย่อยของ Format ค. คลิกเลือกที่เมนู Page Number---> Insert //ไม่มี Page Number เป็นเมนูย่อยของ Insert
 4. 4. ง. คลิกเลือกที่เมนู Insert ---> Page Number //ถูก ข้อ 17. Formatting Toolbar หมำยถึง ก. เครื่องมือในส่วนของแบบจัดรูปแบบ //ถูก จัดเป็น ToolBar ชนิดหนึ่ง จำกหลำยๆ ชนิด เช่น Table and Border Toolbar, Picture Toolbar จัดรูปแบบตัวอักษร ขนำด ตัวหนำ ตัวเอียง ข. เครื่องมือในส่วนของแบบมำตรฐำน //สร้ำง เปิด บันทึก พิมพ์ คัดลอก วำง ตัด ทำำซำ้ำ(Undo) เลิกทำำ (Reundo) ค. ส่วนประกอบของโปรแกรม // ส่วนประกอบของโปรแกรม ส่วน ประกอบคือ Title Bar, Menu Bar, ToolBar, Status Bar, Document Windows, Control Bar และ Scroll Bar ง. แสดงสถำนะเอกสำรที่กำำลังพิมพ์ว่ำเป็นชนิดของอะไร //ไม่รู้ แต่ ไม่ตอบข้อนี้แน่ ข้อ 18. Ctrl+U คือคำำสั่งใด ก. ทำำตัวอักษรตัวเอียง //Ctrl+I ข. ทำำตัวอักษรตัวหนำ //Ctrl+B ค. สร้ำงแฟ้มเอกสำรใหม่ //Ctrl+N หรือ Ctrl+Enter ง. ทำำตัวอักษรตัวขีดเส้นใต้ //Ctrl+U ข้อ 19. แถบชื่อเรื่อง Title Bar มีหน้ำที่อะไร ก. ส่วนแสดงคำำสั่งทั้งหมดที่ใช้ในกำรทำำงำน //Menu Bar ข. สำำหรับแสดงชื่อของแฟ้มเอกสำร //Title Bar ค. เป็นตัวบอกสถำนะกำรทำำงำนของเอกสำรที่ทำำงำนอยู่ในขณะ นั้น //Status Bar ง. ใช้สำำหรับ ยุบ, ย่อ, ขยำย, ปิดหน้ำกำรทำำงำนของโปรแกรม //Control Bar ข้อ 20. Back Space คือกำรลบด้วยวิธีใด ก. เพื่อลบตัวอักษรทั้งบรรทัด ข. เพื่อลบตัวอักษรที่อยู่หลัง Cursor ค. เพื่อลบตัวอักษรที่อยู่หน้ำ Cursor ง. เพื่อลบตัวอักษรตัวที่อยู่ท้ำยสุดของบรรดทัดนั้น //ไปดูข้อ 7. ข้อ 1. เรำเรียกตัวที่แสดงสถำนะกำรทำำงำน เช่น กำรกด Numlock และแสดงผลรวมจำกกลุ่มตัวเลขที่เลือก ว่ำอะไร ก. Menu bar ข. Worksheet ค. Status bar ง. Formula bar
 5. 5. ข้อ 2. กำรแก้ไขข้อมูลในกรณีที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วและข้อ มูลมีควำ มยำวมำก วิธีกำรแก้ไขให้กดปุ่มใด ก. F1 ข. F2 ค. F4 ง. F10 ข้อ 3. อินเตอร์เน็ต คือ อะไร ก. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพัฒนำอย่ำงกว้ำงขวำง ข. กำรเชื่อมต่อผ่ำนผู้ให้บริกำรร่วมกับสำยสัญญำณควำมเร ค. ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่... ง. เลขหมำยประจำำเครื่อง หรือที่เรำเรียกกันว่ำ IP Addre... ข้อ 4. ระดับควำมสำำคัญของ Operator ข้อใดถูกต้องที่สุด(เรียง จำก 1-7) ก. - , % , ^ , * และ / , + และ - , & , = < > <= => <> ข. - , % , ^ , + และ - , * และ / , = < > <= => <> ค. - , = < > <= => <> , ^ , * และ / , + และ - , & , % ง. - , & , % , ^ , * และ / , + และ - , = < > <= => <> ข้อ 5. กรำฟวงกลมเหมำะสำำหรับข้อใด ก. แสดงควำมเปลี่ยนแปลงของข้อมูลใดๆ (ที่ประกอบไปด้วย ค่ำ สูงสุด, ตำ่ำสุดและค่ำอื่นๆ ) ณ แต่ละจุดของเวลำภำยในช่วงระยะเวลำ หนึ่ง โดยมำกมักใช้กับรำค ำหุ้นเพรำะสำมำรถแสดงรำคำสูงสุด - ตำ่ำสุด และรำคำปิดได้ดี ข. แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวเลข 2 กลุ่ม เพื่อกำรวิเครำะห์แบบ เชิงเส้น ( linear regression ) หรือแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวเลข หลำยชุด เพื่อดูกำรแบ่งช ่่วงหรือจับกลุ่มของข้อมูล ค. แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลแต่ละค่ำกับผลรวมของข้อมูล ทั้งหม ด ง. เปรียบเทียบข้อมูลเห็นควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจนมักใช้กับ จำำนวนของ สิ่งต่ำงๆ เช่น จำำนวนเงิน จำำนวนคน ข้อ 6. ไอคอนที่เป็นรูปกรรไกรคือคำำสั่งใด ก. Copy ข. Delete ค. Cut ง. Paste ข้อ 7. คำำสั่งในกำรปิดสมุดทำำงำนคือข้อใด ก. File+New ข. File+Open
 6. 6. ค. File+Close ง. File+Exit ข้อ 8. ถ้ำต้องกำรคัดลอกข้อมูล โดยใช้คำำสั่งจำกเมนู ต้องเลือก เมนูใด ก. File ข. Edit ค. Format ง. Help ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้ใช้ยังไม่ได้จัดเก็บสมุดงำน โปรแกรมจะตั้ง ชื่อให้ว่ำอะไร ก. Doc 1 ข. Book 1 ค. Presentation 1 ง. โปรแกรมจะไม่ตั้งชื่อให้ใช้ต้องตั้งชื่อเอง ข้อ 10. แถบเครื่องมือที่เป็นปุ่มคำำสั่งที่ช่วยให้กำรทำำงำนเร็วขึ้น เรำเรียกว่ำอะไร ก. Tool bar ข. Formula bar ค. Task pane ง. Menu bar ข้อ 11. กำรคัดลอกข้อมูลโดยใช้เมำส์ ต้องปฏิบัติอย่ำงไร ก. เลื่อนเมำส์ไปมุมบนซ้ำยรอจนตัวชี้เมำส์เป็นเครื่องหมำย กำกบำท ข. เลื่อนเมำส์ไปมุมบนขวำรอจนตัวชี้เมำส์เป็นเครื่องหมำยกำกบำท ค. เลื่อนเมำส์ไปมุมล่ำงซ้ำยรอจนตัวชี้เมำส์เป็นเครื่องหมำย กำกบำท ง. เลื่อนเมำส์ไปมุมล่ำงขวำรอจนตัวชี้เมำส์เป็นเครื่องหมำย กำกบำท ข้อ 12. บริเวณที่ใช้พิมพ์สูตร,ใส่ข้อมูล,แก้ไขข้อมูลและใช้แส ดงสูตรหรื อข้อมูลในเซลล์ ก. Formula bar ข. Worksheet ค. Menu bar ง. Title bar ข้อ 13. ในกำรเลือกข้อมูล ถ้ำผู้ใช้คลิกแถวที่ 1 และลำกไปถึง แถวที่ 2 แสดงว่ำอะไร
 7. 7. ก. เลือกแถวที่ 1 ทั้งแถว ข. เลือกแถวที่ 1 และ 2 เฉพำะคอลัมน์แรก ค. เลือกแถวที่ 2 ทั้งแถว ง. เลือกแถวที่ 1 และ 2 ทั้งแถว ข้อ 14. กรำฟหุ้น (stock ) เหมำะสำำหรับข้อใด ก. แสดงควำมเปลี่ยนแปลงของข้อมูลใดๆ (ที่ประกอบไปด้วย ค่ำ สูงสุด, ตำ่ำสุดและค่ำอื่นๆ ) ณ แต่ละจุดของเวลำภำยในช่วงระยะเวลำ หนึ่ง โดยมำกมักใช้กับรำค ำหุ้นเพรำะสำมำรถแสดงรำคำสูงสุด - ตำ่ำสุด และรำคำปิดได้ดี ข. แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวเลข 2 กลุ่ม เพื่อกำรวิเครำะห์แบบ เชิงเส้น ( linear regression ) หรือแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวเลข หลำยชุด เพื่อดูกำรแบ่งช ่่วงหรือจับกลุ่มของข้อมูล ค. แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลแต่ละค่ำกับผลรวมของข้อมูล ทั้งหม ด ง. เปรียบเทียบข้อมูลเห็นควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจนมักใช้กับ จำำนวนของ สิ่งต่ำงๆ เช่น จำำนวนเงิน จำำนวนคน ข้อ 15. ลักษณะของงำนในข้อใด ที่เหมำะกับโปรแกรม Microsoft Excel ก. คำำนวณ ข. สร้ำงแบบฟอร์มต่ำง ๆ ค. สร้ำงแผนภูมิ ง. ถูกทุกข้อ ข้อ 16. ชนิดของข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel มีกี่ชนิด ก. 2 ชนิด ข. 3 ชนิด ค. 4 ชนิด ง. 5 ชนิด ข้อ 17. พื้นที่ทำำงำนที่เรำใช้กรอกข้อมูลต่ำงๆลงไปจะมีลักษณะ เป็นช่องตำ รำงเรำเรียกว่ำอะไร ก. Title bar ข. Worksheet ค. Tool bar ง. Formula bar ข้อ 18. กรำฟแท่งแนวตั้งเหมำะสำำหรับข้อใด ก. แสดงควำมเปลี่ยนแปลงของข้อมูลใดๆ (ที่ประกอบไปด้วย ค่ำ สูงสุด, ตำ่ำสุดและค่ำอื่นๆ ) ณ แต่ละจุดของเวลำภำยในช่วงระยะเวลำ หนึ่ง โดยมำกมักใช้กับรำค ำหุ้นเพรำะสำมำรถแสดงรำคำสูงสุด - ตำ่ำสุด
 8. 8. และรำคำปิดได้ดี ข. แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวเลข 2 กลุ่ม เพื่อกำรวิเครำะห์ แบบเชิงเส้น ( linear regression ) หรือแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ตัวเลขหลำยชุด เพื่อดูกำรแบ่งช ่่วงหรือจับกลุ่มของข้อมูล ค. แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลแต่ละค่ำกับผลรวมของข้อมูล ทั้งหม ด ง. เปรียบเทียบข้อมูลเห็นควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจนมักใช้กับ จำำนวนของ สิ่งต่ำงๆ เช่น จำำนวนเงิน จำำนวนคน ข้อ 19. นำมสกุลของสมุดงำนในโปรแกรม Excel คืออะไร ก. doc ข. ppt ค. xls ง. db ข้อ 20. หน้ำต่ำงที่เรำใช้แสดงคำำสั่งสำำหรับกำรทำำงำนบำง อย่ำง เช่น สร้ำงเวิร์กบุ๊คใหม่ แทรกรูปคลิปอำร์ต ก. Status bar ข. Formula bar ค. Task pane ง. Worksheet ข้อ 1. Slide Layout หรือ เค้ำโครงสไลด์ หมำยถึง ก.สร้ำงสไลด์แผ่นใหม่ขึ้นมำโดยตรง ข.กำรเรียกไฟล์เก่ำมำแก้ไข ค.เป็นตัวกำำหนดว่ำภำยในสไลด์จะประกอบไปด้วยอะไรบ้ำง เช่น ข้อควำม รูปภำพ หรือกรำฟ ง.ช่องสำำหรับพิมพ์คำำถำมที่ต้องกำรทรำบเกี่ยวกับกำรใช้ โปรแกรม ข้อ 2. ไฟล์ภำพ ข้อใดไม่ใช่ไฟล์ที่สนับสนุน PowerPoint ก. .emf, .wmf, .bmp, .dib, .rle ข. .gif, .jpg, .png ค. .avi, .asf, .asx, .rmi, .wma, .wax, .wav ง. .mp3, flv, .net, .php ข้อ 3. Automatically After หมำยถึง ก.ให้เปลี่ยนเพลงอัตโนมัติตำมเวลำที่กำำหนด ข.ให้หยุดเล่นเพลงอัตโนมัติตำมเวลำที่กำำหนด ค.ให้เปลี่ยนสไลด์อัตโนมัติตำมเวลำที่กำำหนด ง.ให้เพิ่มเสียงเพลงอัตโนมัติตำมเวลำที่กำำหนด ข้อ 4. วิธีกำรกำำหนดโครงร่ำงสีมีขั้นตอนวิธีกำรอย่ำงไร
 9. 9. ก.View --> Toolbars --> Color Scheme ข.คลิกปุ่ม Design หรือคลิกบน Task Pane แล้วเลือก Color Scheme ค.Tools --> Option --> Color Scheme ง.Tools --> Customize --> Color Scheme ข้อ 5. ประเภทของกำรนำำเสนอ ประกอบด้วย กี่ประเภท ก.3 ประเภท ข.4 ประเภท ค.5 ประเภท ง.6 ประเภท ข้อ 6. ต้นแบบของสไลด์นั้นซึ่งจะจัดกำรเรื่องพื้นหลัง รูปแบบ สี ข้อควำม เรียกว่ำอะไร ก.Corporate ข. presentation ค.AutoContent Wizard ง.Template ข้อ 7. โปรแกรมสำำหรับเปิดไฟล์ PowerPoint เมื่อ copy ลงแผ่น ซีดีแล้วโดยที่โปรแกรมนี้จะไม่สำมำรถแก้ไข เอกสำร PowerPoint ได้จะสำมำรถดูได้เพียงอย่ำงเดียว คือ ก.pptview.bmp ข.pptview.exe ค.pptview.jpg ง.pptview.avi ข้อ 8. กำำหนดเสียงประกอบ ในขณะที่เปลี่ยนสไลด์ หำกคลิก เลือก Loop Until next sound หมำยถึง ก. สั่งให้เล่นเสียงวนไปเรื่อยๆ จนกว่ำจะมีเสียงอื่นๆ ข. สั่งให้เล่นต่อในท่อนที่ได้หยุดไว้ครั้งสุดท้ำย ค. สั่งให้เล่นตั้งแต่ต้นเพลง ง. สั่งให้หยุดเพลง เมื่อมีกำรเปลี่ยนแผ่นสไลด์ ข้อ 9. Title Bar หมำยถึง ก.หน้ำต่ำงที่จะบรรจุคำำสั่งที่จำำเป็นสำำหรับงำนที่ทำำอยู่ในปัจจุ บัน ข.ปุ่มสัญลักษณ์เครื่องมือต่ำงๆ ค.คำำสั่งเมนูในโปรแกรม ง.แถบแสดงชื่อโปรแกรม และชื่อไฟล์ที่กำำลังทำำงำนอยู่่่ ข้อ 10. Corporate หมำยถึง ก. กำรนำำเสนอผ่ำนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ทั่วไป ข. กำรให้แสดงเฉพำะแบบกำรนำำเสนอที่เกี่ยวกับธุรกิจ
 10. 10. ค. กำรให้แสดงเฉพำะแบบกำรนำำเสนอที่เป็นกำรแสดงโครงกำร ง. กำรให้แสดงเฉพำะกำรนำำเสนอแบบทั่วไป ข้อ 11. หำกเรำเห็นว่ำลำำดับกำรนำำเสนอสไลด์นั้นไม่ต่อเนื่อง กันเรำสำมำรถ เคลื่อนย้ำยสไลด์ให้อยู่ใน ตำำแหน่งที่เหมำะสม ได้โดยเลือกที่มุมมองใด ก. AutoShapes ข. Slide Show ค. Normal View ง. Slide Sorter ข้อ 12. Outline Tab หมำยถึง ก. เป็นปุ่มเพื่อไปแสดงเค้ำโครงข้อควำมที่อยู่ในสไลด์ ข. เป็นส่วนที่ใช้กรอกข้อควำมเพื่ออธิบำยหรือบรรยำยเกี่ยวกับ สไลด์ ที่กำำลังทำำงำนอยู่ ค. กำรนำำเสนอผ่ำนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ทั่วไป ง. กำรนำำเสนอผ่ำนเว็บ ข้อ 13. Date last updated ถ้ำทำำเครื่องหมำยเครื่องหมำยถูก ที่ หัวข้อ หมำยถึง ก.กำรให้ใส่วันที่ลงไปในสไลด์ทุกๆแผ่นโดยอัตโนมัติ ข.กำรให้ใส่วันที่ลงไปในสไลด์ตำมที่ต้องกำร ค.กำรให้ใส่วันที่ลงไปในสไลด์ทุกๆแผ่นหลังจำกทำำกำร save ง. กำรให้ใส่วันที่ลงไปในสไลด์ทุกๆแผ่น ข้อ 14. ขั้นตอนกำรใส่ Animation ให้กับตัวอักษรมีขั้นตอน อย่ำงไร ตำมลำำดับ ก.เลือกเมนู Slide Show --> Animation Schemes ข.เลือกเมนู Slide Show --> Animation Step by Step ค.เลือกเมนู Slide Show --> Animation Design ง.เลือกเมนู Slide Show --> Animation Thumbnail ข้อ 15. Apply to Selected Slides หมำยถึง ก. นำำโครงร่ำงสีที่ได้เลือกไว้ไปใช้กับสไลด์ที่เลือกไว้เท่ำนั้น ข.นำำโครงร่ำงสีที่ได้เลือกไปใช้ได้กับสไลด์ทุกสไลด์ ค.นำำโครงร่ำงสีไปใช้กับสไลด์หน้ำแรกเท่ำนั้น ง.ไม่ใช้โครงร่ำงสี ข้อ 16. กำรสร้ำงงำนนำำเสนอด้วย Wizard เป็นกำรสร้ำงงำนนำำ เสนอที่รวดเร็วที่สุด เพรำะเหตุใด ก.ได้กำำหนดหัวข้อ ขนำดตัวอักษร เลือกสี และกำรจัดวำงข้อควำม บนสไลด์ทุกแผ่นให้เรียบร้อยแล้ว ข.เรำสำมำรถจัดกำรได้ด้วยตนเองตำมที่เรำชอบหรือสนใจ
 11. 11. ค.มีเครื่องมือพิเศษในกำรช่วยเลือกตำำแหน่งที่เรำต้องกำร ง.ไม่มีข้อใกถูก ข้อ 17. หน้ำต่ำงที่จะบรรจุคำำสั่งที่จำำเป็นสำำหรับงำนที่ทำำอยู่ใน ปัจจุบั น เรียกว่ำอะไร ก.Title Bar ข. Menu Bar ค.Task pane ง.Ask a question Box ข้อ 18. กำรเล่นเพลงใน PowerPoint คำำว่ำ From last position หมำยถึง ก.สั่งให้เล่นตั้งแต่ต้นเพลง ข.สั่งให้เล่นในท่อนสุดท้ำย ค.สั่งให้เล่นต่อในท่อนที่ได้หยุดไว้ครั้งสุดท้ำย ง.สั่งให้หยุดเพลง เมื่อมีกำรเปลี่ยนแผ่นสไลด์ ข้อ 19. กำรคลิกให้เครื่อหมำยถูกหน้ำ Embedded True Type Fonts หมำยถึง ก.เพื่อให้ Font ที่เรำใช้มีขนำดเท่ำกันหมดทุกตัวอักษร ข.เพื่อให้กำรฝัง Font ลงไปในแผ่น CD เผื่อในกรณีเครื่องที่เรำ ไปแสดงนำำเสนอ ไม่มี FONT ติดตั้งอยู่ ค.เพิ่อให้เสำมำรถเปลี่ยน Font ได้ในแผ่น CD ง.ถูกทั้งข้อ ข และ ค ข้อ 20. กำรระบุจำำนวนแผ่นสไลด์ต่อหน้ำ หรือที่มีพื้นที่ว่ำงให้ผู้ ฟังได้จกบันทึกได้ ทำำได้โดย ก.File --> Print -->Properties ข.File --> Print -->Frame Slides ค.File --> Print --> Grayscale ง.File --> Print -->มองที่ Print What เลือกเป็น Print Handout ข้อ 1. ชิปซีมอส มีหน้ำที่ในกำรทำำงำนอย่ำงไร ก. เป็นชุดของชิปที่ทำำหน้ำที่ควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้อมูลบน เมนบอร์ ด ข. เป็นที่ติดตั้งซีพียูเข้ำกับเมนบอร์ด ค. ทำำหน้ำที่ควบคุมกำรทำำงำนของอุปกรณ์ที่ติดบนเมนบอร์ด ง. ทำำหน้ำที่เก็บเวลำของระบบและค่ำต่ำง ๆ ที่ bios ได้กำำหนดไว้ เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีไฟมำเลี้ยงจำกแบตเตอร์รี่ ข้อ 2. ซอฟต์แวร์ หมำยถึงอะไร ก. เป็นเครื่องมือที่จะเข้ำมำช่วยในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ และ
 12. 12. อำำนวยควำมสะดวกในกำรทำำงำน ข. กำรประมวลผล กำรสรุปผล กำรทำำรำยงำน และกำรดำำเนินกำร สื่อสำรระหว่ำงกัน ค. หมำยถึงชุดคำำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงำนให้คอมพิวเตอร์ ทำำงำน ง. เป็นกำรระบบสื่อสำรข้อมูลต่ำง ๆ ข้อ 3. อุปกรณ์ที่ทำำหน้ำที่อ่ำน ข้อมูล จำกแผ่นซีดีรอม และ ทำำกำรแปลงสัญญำณข้อมูล แล้วส่งไปยังหน่วยประมวลผลของ คอมพิวเตอร์ คืออะไร ก. RAM ข. CD-ROM ค. ROM ง. Hard disk ข้อ 4. เครื่องอ่ำน CD รุ่นใด อ่ำน CD ธรรมดำได้อย่ำงเดียว ก. CD-RW ข. DVD Dual ค. CD-R ง. CD Combo ข้อ 5. อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสั่งงำนและป้อนข้อมูลเข้ำสู่เครื่อง คอมพิวเต อร์ คืออะไร ก. เมนบอร์ด ข. ซีพียู ค. ฟลอปปี้ไดรฟ์ ง. คีย์บอร์ด และเมำส์ ข้อ 6. โปรแกรมที่ทำำหน้ำที่ในกำรควบคุมกำรทำำงำนในกำรบู๊ต เข้ำระบบคอมพิ วเตอร์ คืออะไร ก. จัมพ์เปอร์ ข. ไบออส ค. ชิปซีมอส ง. ชิปเซต ข้อ 7. ประเภทของบุคลำกรในงำนคอมพิวเตอร์ มีกี่ประเภท อะไรบ้ำง ก. 1 ประเภท คือ ผู้ใช้งำนทั่วไป ข. 2 ประเภท คือ ระดับผู้บริหำร ระดับผู้ปฏิบัติกำร ค. 3 ประเภท คือ ระดับผู้บริหำร ระดับวิชำกำร ระดับผู้ปฏิบัติกำร ง. 4 ประเภท คือ ระดับผู้บริหำร ระดับวิชำกำร ระดับผู้ปฏิบัติกำร ผู้ใช้งำนทั่วไป
 13. 13. ข้อ 8. ส่วนประกอบใดในเมนบอร์ดที่จำำเป็นต้องมีกำรใช้ พลังงำนไฟฟ้ำในกำร เก็บข้อมูล ก. ซีมอส ข. ไบออส ค. ชิปเซ็ต ง. หน่วยควำมจำำ แคช ข้อ 9. คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพสูง มีควำมเร็วในกำร ประมวลผลที่สูง คือ คอมพิเตอร์ประเภทใด ก. Super Computer ข. Mainframe Computer ค. Mini Computer ง. Micro Computer ข้อ 10. หน่วยที่ใช้วัดจอภำพ เรียกว่ำอะไร ก. Pixel ข. port ค. slot ง. Dot Pitch ข้อ 11. คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้ำง ก. 3 ประเภท Super Computer , Mainframe Computer , Mini Computer ข. 4 ประเภท Super Computer , Mainframe Computer , Mini Computer , Micro Computer ค. 5 ประเภท Super Computer , Mainframe Computer , Mini Computer , Micro Computer , desktop computer ง. 6 ประเภท Super Computer , Mainframe Computer , Mini Computer , Micro Computer , desktop computer , notebook computer ข้อ 12. คำำสั่งลัดที่อยู่บนคีย์บอร์ด ที่ใช้ในกำรปิดโปรแกรม คือ ปุ่มใด ก. ปุ่ม Backspace ข. ปุ่ม Spacebar ค. Alt+F4 ง. Ctrl+Alt ข้อ 13. คอมพิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือ แบบพกพำ จัดอยู่ใน คอมพิวเตอร์ประเภทใด ก. Super Computer ข. Mainframe Computer
 14. 14. ค. Mini Computer ง. Micro Computer ข้อ 14. สมองของคอมพิวเตอร์ คืออะไร ก. Handy Drive ข. CPU ค. Mouse ง. Keyboard ข้อ 15. อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลชั่วครำว คืออะไร ก. Floppy Drive ข. CPU ค. RAM ง. ROM ข้อ 16. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ทำำหน้ำที่ใช้เก็บข้อมูล ก. ฮำร์ดดิสก์ เทปไดร์ฟ ข. ฟลอปปีดิสก์ ค. ซีดีรอมไดร์ฟ ง. ถูกทุกข้อ ข้อ 17. Heat sink ทำำหน้ำที่อะไร ก. ระบำยควำมร้อน ข. เก็บข้อมูลชั่วครำว ค. บู๊ตเข้ำระบบคอมฯ ง. เป็นช่องทำงกำรสื่อสำร ข้อ 18. คอมพิวเตอร์มีลักษณะกำรทำำงำนเช่นไร ก. รับข้อมูลเข้ำ ประมวลผลขอมูล แสดงผลข้อมูล ข. ประมวลผลข้อมูล รับข้อมูลเข้ำ แสดงผลข้อมูล ค. รับข้อมูลเข้ำ ประมวลผลข้อมูล เก็บข้อมูล แสดงผลข้อมูล ง. รับข้อมูลเข้ำ เก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล ข้อ 19. Power Supply มีหน้ำที่อย่ำงไร ก. ทำำหน้ำที่แปลงไฟฟ้ำบ้ำนมำเป็นไฟฟ้ำที่ใช้ในเครื่องคอมฯ ข. พื้นที่ในกำรจัดเก็บข้อมูลหลักของคอมฯ ค. กำร์ดเสียง ทำำหน้ำที่ในกำรสร้ำงเสียง ง. ทำำหน้ำที่ในกำรอ่ำนและบันทึกข้อมูลในแผ่นดิสก์ ข้อ 20. เมนบอร์ด มีหน้ำที่ในกำรทำำอะไร ก. เป็นแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ จะติดตั้งอยู่ภำยในตัว เครื่องค อมพิวเตอร์ ทำำหน้ำที่เป็นตัวเชื่อมอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของ คอมพิวเตอร์เข้ำด้วยกัน ข. ทำำหน้ำที่ประมวลผลข้อมูล
 15. 15. ค. ทำำหน้ำที่ในกำรอ่ำนและบันทึกข้อมูล ง. ทำำหน้ำที่ในกำรเก็บข้อมูลชั่วครำว 1. อินเทอร์เน็ตไร้สำย เกี่ยวข้องกับชื่อใดมำกที่สุด ก.1394 ข.ATA ค.Wi-Fi ง.Fire Wire จ.USB ฉ.COM1 2. จำก http://actgroup.actcorner.ac.th ข้อใดมักหมำยถึงชื่อ host ก.ac ข.actcorner.ac.th ค.actgroup ง.actcorner จ.http ฉ.ac.th 3. ข้อใดคือชื่อ e-mail ก.tom@hotmail.com ข.http://www.hotmail.com ค.yahoo ง.hotmail.com จ.job@customs@thailand.com ฉ.http://hotmail.com 4. Banner ขนำดมำตรฐำนสำำหรับทำำป้ำยโฆษณำในเว็บไซต์มี Resolution เท่ำใด ก.125 * 250 ข.1024 *768 ค.800 * 600 ง.60 * 60 จ.468 * 60 ฉ.640 * 480 5. google.com ให้บริกำรอะไร ที่เด่นชัดที่สุด ก. ฟรีอีเมล ข. อีคอมเมิร์ส ค. สืบค้นเว็บไซต์ ง. ดำวน์โหลดข้อมูล จ. อีเลินนิ่ง 6. e-book มักเป็นแฟ้มนำมสกุลใด ก. mdb ข. doc ค. xls ง. gif
 16. 16. จ. pdf ฉ. jpg 7. ภำษำใดทำำงำนฝั่ง Client ก. asp ข. php ค. cobol ง. perl จ. html ฉ. vb 8. คำำสั่งบน DOS ที่ใช้ดู IP address เครื่องของตนเอง คือคำำสั่งใด< name="c04" value="1" ="">ipconfig ก. ipaddress ข. netstat ค. iplookup ง. myip จ. dir 9. บริกำร MSN เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ใดที่สุด ก. hunsa.com ข. hotmail.com ค. skye.com ง. sanook.com จ. yahoo.com ฉ. actcorner.com 10. Bittorrent ให้บริกำรเรื่องใด เด่นชัดที่สุด ก. บริกำรแชร์แฟ้มระหว่ำงเพื่อนถึงเพื่อน ข. บริกำรอีเมล ค. บริกำรสืบค้นเว็บไซต์ ง. ขำยสินค้ำออนไลน์ จ. ประมูลออนไลน์ ฉ. บริกำรเว็บบอร์ด 1. J2ME คือ ภำษำที่เกี่ยวกับเรื่องใดมำกที่สุด ก. เกม ข. IPOD ค. อีเมล ง. www จ. รับ-ส่งแฟ้ม ฉ. มือถือ 2. FTP คือบริกำรเกี่ยวกับอะไร ก. เกม ข. เปิดเว็บไซต์ ค. รับ-ส่งแฟ้ม ง. มือถือ
 17. 17. จ. อีเมล ฉ. IPOD 3. Port ใดเป็นมำตรฐำนสำำหรับ http ก. 445 ข. 22 ค. 80 ง. 53 จ. 21 ฉ. 3128 4. Blog มีลักษณะใกล้เคียงกับอะไรมำกที่สุด ก. e-Learning ข. ICQ ค. Webboard ง. MSN จ. Diary ฉ. Router 5. Router มีหน้ำที่ใด ก. บริกำรอีเมล ข. บอก IP เพื่อส่งชื่อโดเมนเนม ค. ป้องกันกำรบุกรุก ง. บริกำรรับส่งข้อมูล จ. บอกเส้นทำง ฉ. บริกำร Online Game 6. อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงมักหมำยถึงกำรเชื่อมต่อแบบใด ก. MODEM ข. Fire Wire ค. ADSL ง. WI-FI จ. Google 7. Protocol อะไร ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ำกับอินเทอร์เน็ต ก. TCP/IP ข. FTP ค. HTTP ง. WWW จ. ISP ฉ. PING 8. แฟ้มภำพที่ไม่ถูกใช้ในกำรพัฒนำเว็บเพจ มีนำมสกุลใด ก. BMP ข. JPG ค. GIF ง. PNG จ. DOC ฉ. XLS
 18. 18. 9. Proxy มักเกี่ยวกับเรื่องใดมำกที่สุด ก. Online Game ข. Recover ค. Statistic ง. Restore จ. Cache ฉ. DNS 10. RJ45 ใช้เชื่อมต่อกับอะไร ก. ปลั๊กไฟ ข. โทรศัพท์ ค. Scanner ง. Printer จ. Hub ฉ. Speaker 1. ต้องมีอุปกรณ์ใด จึงจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลำยเครื่องเข้ำด้วยกัน ได้ ก.Hub ข.CPU ค.Monitor ง.Keyboard จ.Mouse ฉ.Microphone 2. Ctrl+V ใน Microsoft Word คืออะไร ก.Visible ข.Copy ค.Paste ง.Virtual จ.Delete ฉ.Vector 3. แฟ้มนำมสกุล MDB เป็นของโปรแกรมใด ก.Excel ข.Access ค.Word ง.PowerPoint จ.Mail ฉ.VB 4. กำรดั๊น้แฟ้มคืนจำก Recycle Bin ต้องเลือกอะไร ก.Alt+Shift ข.Page Up ค.Insert ง.Backup จ.Del ฉ.Restore
 19. 19. 5. สมองของคอมพิวเตอร์ คืออะไร ก.Keyboard ข.CPU ค.Disk ง.Mouse จ.Monitor ฉ.HandyDrive 6. ปุ่ม Start อยู่บนส่วนใด ก.Taskbar ข.Help ค.Desktop ง.Icon จ.Scroll Bar ฉ.Title 7. Resolution ของจอภาพ VGA มีขนาดเท่าใด ก.300*400 ข.1024*800 ค.640*480 ง.640*400 จ.800*1000 ฉ.1000*1024 8. เครื่อง Hang ต้องกดปุ่มใดต่อไปนี้ ก.Ctrl+Delete ข.Ctrl+Break ค.Ctrl+Alt+Delete ง.Scroll Lock จ.Delete ฉ.Num Lock 9. นามสกุลใด เป็นของแฟ้มที่มีภาพ และเสียง ก.wav ข.gif ค.avi ง.mid จ.mp3 ฉ.jpg 10. Diskette ทั่วไป ขนาด 3.5 นิ้ว เก็บข้อมูลได้เท่าใด ก.1000 MB ข.1000 KB ค.1.44 MB ง.1.44 KB จ.256 MB ฉ.128 MB 11. แผ่น CD-R ทั่วไป เก็บข้อมูลได้เท่าใด
 20. 20. ก. 47 MB ข. 185 MB ข. 700 MB ค. 1.4 GB ง. 4.7 GB จ. 8.5 GB 1. ต้องการเปิดเว็บไซต์เช่น www.thaiall.com ควรใช้โปรแกรมใด 1. Paint 2. Explorer 3. Notepad 4. Photoshop 5.Authorware 6.Illustrator 2. ต้องการเข้า DOS ต้องพิมพ์คำาสั่งใดใน Start, Run 1.command 2.os 3.go 4.dos 5.execute 6.msdos 3. ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ ต้องกดปุ่มใดบนแป้นพิมพ์ 1.Caps Lock 2.Home 3.Num Lock 4.Scroll Lock 5.Pause 6.Break 4. ชื่อใด ไม่เป็นชื่อ Font 1.Panda 2.Symbol 3.Ms Sans Serif 4.AngsanaUPC 5.Arial 6.Cordia New 5. แฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น PDF ต้องใช้โปรแกรมอะไรเปิด 1.Swish 2.Illustrator 3.Microsoft Word 4.Photoshop 5.Acrobat Reader 6.Page Document Flying 6. ต้องการเปลี่ยนภาพฉากหลังใน Windows ต้องเลือก Tab ชื่ออะไร ใน Display Properties
 21. 21. 1.Settings 2.Desktop 3.Screen Saver 4.Appearance 5.Themes 6.Help 7. จำานวนปุ่มบนแป้นพิมพ์ โดยทั่วไปมีกี่ปุ่ม 1.156 2.64 3.102 4.256 5.128 6.356 8. Screen resolution ขนาดเท่าใด ไม่มีจริง 1.640 * 480 2.720 * 512 3.1152 * 864 4.800 * 600 5.1024 * 768 6.1280 * 960 9. ปุ่มกากบาท ที่มุมบนขวาใน Windows หมายถึงอะไร 1.Close 2.Minimize 3.Maximize 4.Save 5.Open 6.Print 10. ใช้ Mouse กด Right Click บน Desktop จะไม่พบตัวเลือกใด 1.Refresh 2.New 3.Properties 4.Paste 5.Arrange Icons By 6.Minimize 1. อุปกรณ์ใดใช้แปลงภาพถ่ายบนกระดาษเป็นแฟ้มข้อมูลทาง คอมพิวเตอร์ 1.Printer 2.Scanner 3.Tablet 4.Digital Camera 5.PDA 2. โปรแกรมใดใช้วาดภาพแบบ Vector ดีที่สุด
 22. 22. 1.Dream Weaver 2.Microsoft Word 3.Adobe Photoshop 4.Paint 5.Adobe Illustrator 3. PDA คืออุปกรณ์แบบใด 1.Mini Computer 2.Notebook 3.Desktop 4.Mainframe Computer 5.Pocket PC 4. เครื่องอ่าน CD รุ่นได้ อ่าน CD ธรรมดาได้อย่างเดียว 1.CD-RW 2.DVD Dual 3.CD-Rom 4.CD Combo 5.DVD-RW 5. อุปกรณ์ใดสื่อสารกันด้วยแสง 1.Fire Wire 2.Wi-Fi 3.Infrared 4.Bluetooth 5.IEEE 1394 6. PowerSupply มีลักษณะใด เด่นชัดที่สุด 1.เป็นเครื่องขยายเสียง 2.มีพัดลมในตัว 3.มีแสงสีแดง 2 หลอด 4.ทำาหน้าที่อ่านพลังงานของเครื่อง 5.มีสายไฟ 4 เส้นเชื่อมต่ออยู่ 7. ปุ่มใดใน Internet Explorer หมายถึง Full Screen 1.F3 2.F9 3.F1 4.F11 5.F2 6.F10 8. Keyboard ในปัจจุบัน มักใช้ภาษาไทยแบบใด 1.Sans Serif 2.Arial 3.Kedmanee 4.Cordia 5.Pattachote 6.Windows 874
 23. 23. 9. Disk Drive ในปัจจุบันมักรองรับ Disk ขนาดเท่าใด 1.3 นิ้ว 2.5.25 นิ้ว 3.5 นิ้ว 4.3.5 นิ้ว 5.1.44 นิ้ว 10. อุปกรณ์ใดเก็บข้อมูลได้มาก แต่มีขนาดเล็กที่สุด 1.CD-Rom 2.Memory Strick 3.DVD 4.Handy Drive 5.Thumb Drive 6.Harddisk 1. UPS มักมีหน้าที่ใด 1.ป้องกันไฟฟ้าดูด 2.ป้องกันไฟดับ 3.แปลงไฟจาก 220 Volt เป็น 110 Volt 4.แปลงเสียงเป็นภาพ 5.แปลงภาพเป็นเสียง 2. CPU รุ่นใดเก่าที่สุด 1.P5 2.80286 3.P6 4.8088 5.Pentium 3. คำาว่า Pixel หมายถึงอะไร 1.เส้น 2.Mouse 3.Keyboard 4.Pointer 5.จุด 6.Vertical 4. คำาใดหมายถึง ตัวอย่างก่อนพิมพ์ 1.Print Screen 2.Printer 3.Preview 4.Touch Screen 5.Scanner 5. อุปกรณ์ใดใช้แทน Mouse ใน Notebook บางรุ่น 1.Calendar Pen 2.Caps Lock 3.Touch Pad
 24. 24. 4.Num Lock 5.Shift Board 6. คำาว่า RGB เกี่ยวข้องกับเรื่องใด 1.ความปลอดภัย 2.สี 3.ความกว้าง 4.ความยาว 5.ขนาด 6.ความมั่นคง 7. ผู้บุกรุกเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น เรียกว่าอะไร 1.Superman 2.Cracker 3.Networker 4.Hacker 5.Webmaster 8. อุปกรณ์ใดใช้เลื่อนลูกศรบนจอภาพในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 1.Mouse 2.Scanner 3.Hub 4.Modem 5.Keyboard 9. กระดาษใบเสร็จที่ซ้อนกันหลายแผ่น ต้องใช้กับเครื่องพิมพ์แบบใด 1.Network Printer 2.Laser Printer 3.Server Printer 4.Inkjet Printer 5.Dotmatrix Printer 10. กระดาษขนาด Letter มีขนาดเท่าใด 1.8.27 นิ้ว * 11 นิ้ว 2.800 มิลิเมตร * 1100 มิลิเมตร 3.210 มิลิเมตร * 297 มิลิเมตร 4.8.5 นิ้ว * 11.69 นิ้ว 5.8.5 นิ้ว * 11 นิ้ว 1. เครื่องหมาย # เรียกว่าอะไร 1.Braces 2.Circumflex 3.Crosshatch 4.Slash 5.Asterisk 6.Parentheses 2. เครื่องหมาย ) เรียกว่าอะไร
 25. 25. 1.Period 2.Parentheses 3.Colon 4.Dollar Sign 5.Hyphen 6.Pipe 3. เครื่องหมาย ] เรียกว่าอะไร 1.Yen 2.Square Bracket 3.Question Mark 4.Period 5.Parentheses 6.Math 4. เครื่องหมาย เรียกว่าอะไร 1.Semicolon 2.Period 3.Colon 4.Back Slash 5.Question Mark 6.Math 5. เครื่องหมาย @ เรียกว่าอะไร 1.At Sign 2.At Sing 3.A Style 4.AI 5.At Site 6.A Die 6. เครื่องหมาย $ เรียกว่าอะไร 1.Dollar Sign 2.Ohms 3.Period 4.Colon 5.Hyphen 6.Semicolon 7. เครื่องหมาย * เรียกว่าอะไร 1.Dollar Sign 2.Braces 3.Crosshatch 4.Pipe 5.Asterisk 6.Back Slash 8. เครื่องหมาย ^ เรียกว่าอะไร
 26. 26. 1.Braces 2.Back Slash 3.At Sign 4.Dollar Sign 5.Circumflex 6.Crosshatch 9. เครื่องหมาย | เรียกว่าอะไร 1.Pipe 2.Colon 3.Hyphen 4.Period 5.Dollar Sign 6.Comma 10. เครื่องหมาย } เรียกว่าอะไร 1.Math 2.Crosshatch 3.Braces 4.Asterisk 5.Parentheses 6.Slash 1. Dining Philosophers Problem ใช้อธิบายเรื่องใด 1.ปัญหาการสืบค้นข้อมูลในลีนุกส์ 2.ปัญหาการทำางานของโปรเซส 3.ปัญหาการรับส่งข้อมูล 4.ปัญหา Bad Sector 5.ปัญหาโครงสร้างแฟ้มของยูนิกส์ 2. อุปกรณ์ใดคือหน่วยความจำาหลัก 1.CD-R 2.Floppy Disk 3.Memory Stick 4.Harddisk 5.RAM 6.CD-RW 3. คอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดเล็กที่สุด 1.PDA 2.Mini Computer 3.Desktop Computer 4.Mainframe Computer 5.Notebook 6.Super Computer 4. ข้อใดเกี่ยวข้องกับ Symmetric-Multiprocessing 1.process แต่ละตัวทำางานไม่เท่าเทียมกัน 2.การประมวลผลแบบสมมาตร
 27. 27. 3.มี processor บางตัวทำาหน้าที่เป็น master 4.มี processor บางตัวทำาหน้าที่เป็น slave 5. ทำาให้อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น Printer และ CD-R ทำางานแบบคู่ขนาน เรียกว่าระบบอะไร 1.Real Time 2.Time Sharing 3.Spooling 4.Buffering 5.Reading 6.Batch 6. โหลดข้อมูลเข้าหน่วยความจำา เพื่อรอส่งให้หน่วยประมวลผล เรียกว่า ระบบอะไร 1.Buffering 2.Reading 3.Time Sharing 4.Real Time 5.Spooling 6.Batch 7. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ 1.Application Software 2.Resource Management 3.User Interface 4.Control Device 8. ระบบ Multitasking คล้ายระบบใดมากที่สุด 1.Time Sharing 2.Buffering 3.Multiprogramming 4.Spooling 5.Batch 6.Real Time 9. ข้อใดไม่ใช่สถานะของโปรเซส 1.หยุดชะงัก 2.ถูกขัด 3.เริ่มต้น 4.พร้อม 5.สิ้นสุด 10. การยกเลิกเทรดแบบใดต้องใช้เวลาตรวจสอบ มากกว่าแบบอื่น 1.Asynchronous 2.Deferred 3.Burin 4.Race Condition 5.Monito
 28. 28. 14. คอมพิวเตอร์เครื่องแรกเข้ามาในประเทศไทยปีใด และที่ มหาวิทยาลัยใด ก. เดือนสิงหาคม พ.ศ.2506 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข. เดือนสิงหาคม พ.ศ.2506 ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ค. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2501 เดือนใดไม่ปรากฏ ง. วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำาปาง ปี พ.ศ. 2520 เดือนมิถุนายน 15. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของคอมพิวเตอร์คืออะไร ก. ความเร็วสูง(High speed) ข. มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) ค. รับคำาสั่งจากมนุษย์ ง. สามารถจดจำาได้แม่น(Retention) 16. ข้อมูลที่นำาไปคำานวณ(Numeric) และนำาไปคำานวณไม่ ได้(Character and String) แตกต่างกัน ข้อมูลใดต่อไปนี้คำานวณ ไม่ได้ ก. 123 ข. a1000 ค. 12.5 ง. 9999999999 17. ข้อมูล(Data) เมื่อนำาไปผ่านการประมวลผล(Process) แล้ว เรียกว่าอะไร ก. Computer ข. Information ค. Paper ง. Garbage 18. การจัดข้อมูลตามโครงสร้างข้อมูล ข้อใดไม่ได้ถูกจัดใน โครงสร้างข้อมูล ก. หน่วยข้อมูล(Data Item) ข. เขตข้อมูล (Data Field) ค. ขยะข้อมูล(Data Garbage) ง. แฟ้มข้อมูล (Data File) 19. ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล ตัวเลือกใด ถือว่าเล็กที่สุด ก. หน่วยข้อมูล(Data Item) ข. เขตข้อมูล (Data Field) ค. ระเบียนข้อมูล (Data record) ง. แฟ้มข้อมูล (Data File) 20. ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล ตัวเลือกใด ถือว่าใหญ่ที่สุด ก. หน่วยข้อมูล(Data Item) ข. เขตข้อมูล (Data Field) ค. ระเบียนข้อมูล (Data record) ง. แฟ้มข้อมูล (Data File) 21. ถ้าเปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูลกับ EXCEL จำานวนข้อมูล ในแนวนอน(Row) ของ EXCEL ถือเป็นจำานวนของอะไรใน
 29. 29. โครงสร้างข้อมูล ก. หน่วยข้อมูล(Data Item) ข. เขตข้อมูล (Data Field) ค. ระเบียนข้อมูล (Data record) ง. แฟ้มข้อมูล (Data File) 22. ถ้าเปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูลกับ EXCEL จำานวนข้อมูล ในแนวตั้ง(Column) ของ EXCEL ถือเป็นจำานวนของอะไรใน โครงสร้างข้อมูล ก. หน่วยข้อมูล(Data Item) ข. เขตข้อมูล (Data Field) ค. ระเบียนข้อมูล (Data record) ง. แฟ้มข้อมูล (Data File) 23. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงคอมพิวเตอร์แบบ Analog ก. มีหน้าที่คำานวณทางระบบบัญชี ข. เห็นตัวอย่างได้จาก TV GAME ค. เครื่องวัดอุณหภูมิหรือความดันโลหิต ง. Main frame computer 24. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงคอมพิวเตอร์แบบ Digital ก. เห็นตัวอย่างได้จาก TV GAME ข. เครื่องวัดอุณหภูมิหรือความดันโลหิต ค. Main frame computer ง. มีหน้าที่คำานวณทางระบบบัญชี 25. คอมพิวเตอร์ที่ใช้วัดคลื่นสมอง มักใช้คอมพิวเตอร์แบบใด ก. Digital computer ข. Analog computer ค. Artificial Intelligence Computer ง. Windows NT Computer 26. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดเล็กที่สุด ในตัวเลือกที่มี ให้ ก. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer) ข. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer) ค. ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer) ง. มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer) 27. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดใหญ่ที่สุด ในตัวเลือกที่ มีให้ ก. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer) ข. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer) ค. ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer) ง. มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer) 28. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดนิยมใช้ในสำานักงานมากที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้ ก. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
 30. 30. ข. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer) ค. ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer) ง. มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer) 29. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดนิยมใช้ตามบ้านมากที่สุด ใน ตัวเลือกที่มีให้ ก. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer) ข. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer) ค. ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer) ง. มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer) 30. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มี 5 ส่วน ส่วนใดในตัวเลือก ไม่ใช่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ก. หน่วยรับ(Input unit) ข. หน่วยความจำา(Memory unit) ค. หน่วยคำานวณ และตรรก(Arithmetic and logic unit หรือ ALU) ง. หน่วยบำารุงรักษา(Maintenance unit) 31. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มี 5 ส่วน ส่วนใดในตัวเลือก ไม่ใช่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ก. หน่วยรับ(Input unit) ข. หน่วยความจำา(Memory unit) ค. หน่วยวางแผน (Plan unit) ง. หน่วยควบคุม (Control unit) 32. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มี 5 ส่วน ส่วนใดในตัวเลือก ไม่ใช่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ก. หน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit) ข. หน่วยความจำา(Memory unit) ค. หน่วยข่าวสาร (Information unit) ง. หน่วยควบคุม (Control unit) 33. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มี 5 ส่วน ส่วนใดในตัวเลือก ไม่ใช่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ก. หน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit) ข. หน่วยวิจัย (Research unit) ค. หน่วยความจำา(Memory unit) ง. หน่วยควบคุม (Control unit) 34. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit) ของคอมพิวเตอร์ ก. Diskette ข. Memory ค. Mouse ง. Printer 35. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit) ของคอมพิวเตอร์ ก. Harddisk
 31. 31. ข. Monitor ค. Scanner ง. OCR (Optical Character Reader) 36. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit) ของคอมพิวเตอร์ ก. Hard drive ข. OMR(Optical Mark Reader) ค. Card Reader ง. Microfilm 37. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยรับ(Input unit) ของ คอมพิวเตอร์ ก. RAM ข. ROM ค. Scanner ง. Monitor 38. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยรับ(Input unit) ของ คอมพิวเตอร์ ก. Harddisk ข. Mouse ค. Motocycle ง. Memory 39. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยรับ(Input unit) ของ คอมพิวเตอร์ ก. Voice recognition device ข. Printer ค. CPU ง. Diskette 40. อะไรที่ไม่เป็น ฮาร์ดแวร์(Hardware) ทางคอมพิวเตอร์ ก. Printer ข. Microsoft Windows ค. Monitor ง. Mouse 41. อะไรที่ไม่เป็น ฮาร์ดแวร์(Hardware) ทางคอมพิวเตอร์ ก. CD-ROM ข. RAM ค. Accounting program ง. Harddisk 42. อะไรที่ไม่เป็น ฮาร์ดแวร์(Hardware) ทางคอมพิวเตอร์ ก. Hacker ข. Diskette ค. Harddisk ง. Printer
 32. 32. 43. ระบบปฏิบัติการใดฟรีที่สุด ก. Microsoft Windows ข. Microsoft DOS ค. LINUX ง. MAC 44. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU - Central Processing Unit) ก. หน่วยความจำาหลัก(Main memory) ข. หน่วยคำานวณ และตรรก(Arithmetic and Logic Unit - ALU) ค. หน่วยรับ(Input unit) ง. หน่วยควบคุม (Control unit) 45. เลขชุดใดไม่ใช่เลขฐาน 2 ก. 11001 ข. 1221 ค. 0 ง. 111111111 46. เลขชุดใดไม่ใช่เลขฐาน 16 ก. FEEFF ข. 11G ค. AAAAAAAA ง. 16FFFF12 47. การเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ โดยแท้จริงแล้วเก็บในเลข ฐานใด ก. เก็บแบบ Analog ข. ฐาน 2 ค. ฐาน 16 ง. ฐาน 10 48. ตัวอักษร A ในระบบเลขฐานหมายถึงเลขใด ก. 1 ข. 10 ค. 16 ง. 26 49. เลข 16 ในเลข ฐาน 16 ตรงกับคำาตอบข้อใดมากที่สุด ก. 16 ข. G ค. 10 ง. ถูกทุกข้อ 50. เลข 2 ในเลข ฐาน 2 ตรงกับคำาตอบข้อใดมากที่สุด ก. 1 ข. 10 ค. 2 ง. ไม่มีข้อใดถูก
 33. 33. 51. 11 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด ก. 1 ข. 2 ค. 3 ง. 11 52. 100 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด ก. 1 ข. 3 ค. 4 ง. 8 53. 1001 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด ก. 8 ข. 9 ค. 10 ง. 11 54. 0 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด ก. 0 ข. 1 ค. 2 ง. ไม่มีข้อใดถูก 55. 01 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด ก. 0 ข. 1 ค. 2 ง. ไม่มีข้อใดถูก 56. 2 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด ก. 0 ข. 1 ค. 2 ง. ไม่มีข้อใดถูก 57. 10 เลขฐาน 16 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด ก. 10 ข. A ค. 16 ง. ไม่มีข้อใดถูก 61. โปรแกรม Microsoft word ถือเป็นโปรแกรมประเภทใด ก. ซอฟท์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database management software) ข. ซอฟท์แวร์จัดพิมพ์เอกสาร (Word processing software) ค. ซอฟท์แวร์ทำาการคำานวณ (Calculation software) ง. ซอฟท์แวร์ทางกราฟฟิคส์(Graphic software) 62. โปรแกรม SPSS ถือเป็นโปรแกรมประเภทใด ก. ซอฟท์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database management software)
 34. 34. ข. ซอฟท์แวร์จัดพิมพ์เอกสาร (Word processing software) ค. ซอฟท์แวร์ทำาการคำานวณ (Calculation software) ง. ซอฟท์แวร์ทางกราฟฟิคส์(Graphic software) 63. โปรแกรม NOTEPAD ถือเป็นโปรแกรมประเภทใด ก. ซอฟท์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database management software) ข. ซอฟท์แวร์จัดพิมพ์เอกสาร (Word processing software) ค. ซอฟท์แวร์ทำาการคำานวณ (Calculation software) ง. ซอฟท์แวร์ทางกราฟฟิคส์(Graphic software) 64. โปรแกรม Calculator ถือเป็นโปรแกรมประเภทใด ก. ซอฟท์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database management software) ข. ซอฟท์แวร์จัดพิมพ์เอกสาร (Word processing software) ค. ซอฟท์แวร์ทำาการคำานวณ (Calculation software) ง. ซอฟท์แวร์ทางกราฟฟิคส์(Graphic software) 65. โปรแกรม Microsoft Paint ถือเป็นโปรแกรมประเภทใด ก. ซอฟท์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database management software) ข. ซอฟท์แวร์จัดพิมพ์เอกสาร (Word processing software) ค. ซอฟท์แวร์ทำาการคำานวณ (Calculation software) ง. ซอฟท์แวร์ทางกราฟฟิคส์(Graphic software) 66. การเชื่อมเครือข่ายมีหลายวิธี วิธีใดไม่ถูกต้อง ก. Star network ข. Ring network ค. Book network ง. Bus network 67. การเชื่อมเครือข่ายแบบใดต้องใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่า HUB ก. Star network ข. Ring network ค. Book network ง. Bus network 68. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของฐานข้อมูล ก. ลดความซำ้าซ้อน ข. เลือกข้อมูลไปใช้ได้โดยง่าย ค. ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย ง. ไม่ติดไวรัสได้ง่าย 69. AD HOC REPORT คืออะไร ก. รายงานที่ถูกจัดทำาอย่างเฉพาะเจาะจง งานใดงานหนึ่ง ข. รายงานที่ถูกจัดทำาอยู่อย่างสมำ่าเสมอ ค. รายงานที่ถูกจัดทำาเพื่อตรวจสอบข้อมูลความผิดพลาดของข้อมูลตาม ปก ติ ง. รายงานที่จะทำาปีละครั้งเพื่อตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย 70. Virtual reality คืออะไร ก. ความเสมือนจริง ข. ความคงสภาพของข้อมูล
 35. 35. ค. ความผิดพลาดของข้อมูลอย่างหนึ่ง ง. ความมีประสิทธิภาพของระบบที่แข็งแกร่ง 71. คำาว่า truncate หมายถึงอะไร ก. การตัดบางส่วนของข้อมูลออก ข. การเพิ่มข้อมูลที่สำาคัญต่อท้ายเนื้อข้อมูลจริง ค. ชื่อของไวรัสที่ระบาดรุนแรงในปี 1960 ง. ปัญหาจากการใช้ระบบปฏิบัติการหลายอย่างร่วมกัน 72. UPS (Uninterruptible power supply) คืออะไร ก. เครื่องสำารองไฟฟ้า ข. เครื่องตรวจสอบไวรัสอัตโนมัติ ค. อุปกรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้า ง. เครื่องปรับอุณหภูมิให้สมำ่าเสมอ 73. โปรแกรม Trojan hourse มีลักษณะอย่างไร ก. โปรแกรมพักจอภาพแบบ Screen saver ข. โปรแกรมตรวจสอบไวรัสของ MCAFEE ค. โปรแกรมอันตรายที่แปลงตัวเองมาในรูปของโปรแกรมที่มีประโยชน์ และแผลงฤทธิ์ทีหลัง ง. โปรแกรม Format harddisk ที่ทำางานได้รวดเร็วมาก 74. Surge protector คืออะไร ก. เครื่องสำารองไฟฟ้า ข. เครื่องตรวจสอบไวรัสอัตโนมัติ ค. อุปกรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้า ง. เครื่องปรับอุณหภูมิให้สมำ่าเสมอ 75. RS232 คืออะไร ก. มาตรฐานที่กำาหนดสำาหรับใช้ในการสื่อสารข้อมูลโดยกำาหนด ลักษณะทางก ายภาพ และทางไฟฟ้าสำาหรับเชื่อมโยง ข. มาตรฐานการเชื่อมต่อ internet ค. มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย LAN ง. มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ (quality control) 76. อะไรคือแผ่นฟิล์มทำาด้วยสารโพลีเอสเตอร์ซึ่งใช้สำาหรับเค ลือ บผิวของสื่อบันทึก เช่น จานแม่เหล็ก หรือเทปแม่เหล็ก ซึ่งมี คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กได้รว ดเร็ว ก. ยาง (Rubber) ข. ไมลาร์(Mylar) ค. นำ้ามันพิเศษ(Extra Oil) ง. ครีมพิเศษ(Cream) 77. ค่าโดยปริยาย(Defaults) คืออะไร ก. ค่าที่ได้จากการประมวลผลสุดท้าย ซึ่งก็คือ information นั่นเอง ข. ค่าจากการกำาหนดค่าเริ่มแรก ค. ค่าที่เกิดจากการผิดพลาดที่คาดการณ์ได้ ง. ค่าที่เกิดจากความผิดพลาดที่คาดการณ์ไม่ได้
 36. 36. 78. Decrypt คืออะไร ก. การเข้ารหัสข้อมูลไม่ให้อ่านข้อมูลได้ง่าย ข. การถอดรหัสข้อมูลที่เคยเข้าไว้ให้อ่านได้ ค. การลบข้อมูลที่ไม่ต้องการอย่างหมดจอ ง. การเรียกคืนข้อมูลที่ถูกลบไป 79. Encrypt คืออะไร ก. การเข้ารหัสข้อมูลไม่ให้อ่านข้อมูลได้ง่าย ข. การถอดรหัสข้อมูลที่เคยเข้าไว้ให้อ่านได้ ค. การลบข้อมูลที่ไม่ต้องการอย่างหมดจอ ง. การเรียกคืนข้อมูลที่ถูกลบไป 80. Restore คืออะไร ก. การเข้ารหัสข้อมูลไม่ให้อ่านข้อมูลได้ง่าย ข. การถอดรหัสข้อมูลที่เคยเข้าไว้ให้อ่านได้ ค. การลบข้อมูลที่ไม่ต้องการอย่างหมดจอ ง. การเรียกคืนข้อมูลที่ถูกลบไป หรือที่เคยเก็บเป็น Backup ไว้ 81. การกดปุ่ม Ctrl-Alt-Del ทำาให้เกิดอะไรกับคอมพิวเตอร์ ก. การเรียกโปรแกรมลบข้อมูลจากระบบปฏิบัติการ Windows ข. การทำา Cold boot ค. การทำา Warm boot ง. การปิดเครื่อง หรือ Shutdown นั่นเอง 82. คำาว่า Carriage return หมายถึงอะไร ก. การปัดแคร่ในเครื่องพิมพ์ดีด ข. วิธีย้อนวันที่เมื่อผู้ใช้ต้องการแก้ปัญหาการหมดอายุของ shareware ที่คัดลอกมา ค. การย้าย Folder ในระบบปฏิบัติการ Windows ง. การแบ่งกระดาษใน Microsoft word ออกเป็นส่วน ๆ เท่ากัน 83. Server computer คืออะไร ก. คอมพิวเตอร์เครื่องที่ให้บริการ และมีเครื่องลูกขอติดต่อเข้าใช้บริการ ข. คอมพิวเตอร์ที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบไวรัส ค. คอมพิวเตอร์ที่ตั้งให้บริการตามจุดขายใน supermarket ง. คอมพิวเตอร์เป็น 10 ที่ตั้งเรียงกันให้บริการใน Cyber net 87. Parity bit คืออะไร ก. bit ที่มีไว้ในข้อมูล เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง ข. odd parity ค. even parity ง. bit ที่เกิดจากการทำางานของไวรัสเพื่อทำาให้แฟ้มมีปัญหา 99. HTML ย่อมาจากอะไร ก. Heading Transfer Markup Language ข. Hyper Text Markup Language ค. Hyper Transfer Markup Language ง. Hyper Transfer Making Language
 37. 37. 100. โปรแกรมใดไม่ใช่ โปรแกรมแบบ Browser ก. Opera ข. Netscape ค. Neoplanet ง. Photoshop 1. 8 บิตนั้นแทนความแตกต่างของตัวอักษรได้กี่รหัส ก. 256 รหัส ข. 64 รหัส ค. 16 รหัส ง. 6 รหัส 7. รหัส BCD นั้นใช้ขนาดกี่บิต ก. 6 บิต ข. 8 บิต ค. 16 บิต ง. 256 บิต 17. BIOS ย่อมาจากอะไร ก. Basic Input-Output System ข. Bio Input-Output System ค. Best Input-Output System ง. Better Input-Output System 19. BIT เป็นหน่วยเก็บข้อมูล ย่อมาจากอะไร ก. Binary Digit ข. Bite ค. Binary Information Technolygo ง. Bio Information Terminal 21. หน่วยความจำาชนิดใด ที่มีหน้าที่รับพักข้อมูล ระหว่างส่ง ผ่านอุปกรณ์ ก. Zip drive ข. CACHE ค. CD-ROM ง. Buffer 27. แผ่น CD โปรแกรม สำาหรับคำาว่า CD นั้นย่อมาจากอะไร ก. Clean Direct ข. Control Disk ค. Check Disk ง. Compact Disk
 38. 38. 33. ถ้าการ Restore คือการเรียกคืนข้อมูล อะไรที่คู่กัน ก. Backup ข. Delete ค. Erase ง. Format 35. การเปลี่ยนความละเอียดจาก 640*480 เป็น 800*600 จะ ต้องเรียก Icon ใดใน Control panel มาแก้ไขตัวเลือก ก. Network ข. Display ค. System ง. Keyboard 36. ถ้าต้องการเพิ่ม protocal เช่น TCP/IP ต้องเรียก icon ใดใน Control panel มาแก้ไขตัวเลือก ก. System ข. Display ค. Network ง. Keyboard 37. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไร ก. Laser printer ข. Dot-matrix ค. Inkjet printer ง. Scanner 38. เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนอบเพื่อให้ผงแม่เหล็กติดกับ กระดาษ มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไร ก. Laser printer ข. Dot-matrix ค. Inkjet printer ง. Scanner 40. IMAP เป็น Protocal เกี่ยวกับบริการด้านใดใน Internet ก. Graphic ข. E-Mail ค. CGI ง. HTTP 41. โปรแกรมใดที่ใช้สำาหรับทำาตารางรายจ่าย คะแนนนักเรียน หรือพิมพ์เอกสารอย่างง่าย โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ก. Word ข. Excel
 39. 39. ค. PowerPoint ง. Photoshop 43. ปุ่มที่มีลูกศรชี้ไปทางซ้าย เรียกว่าปุ่มอะไร ก. Space ข. Forward space ค. Back space ง. Advance Space 44. FAQ ย่อมาจากอะไร ก. Find Asked Question ข. Free Asked Question ค. Frequently Asked Question ง. Frequently Answer Question 48. แฟ้มนามสกุล TAR มักเป็นแฟ้มลักษณะใด ก. ถูกบีบอัด ข. Graphic ค. Word ง. Browser 49. แฟ้มนามสกุล Z มักเป็นแฟ้มลักษณะใด ก. ถูกบีบอัด ข. Graphic ค. Word ง. Browser 52. POP เป็น Protocal เกี่ยวกับบริการด้านใดใน Internet ก. CGI ข. Graphic ค. E-Mail ง. HTTP 53. SMTP เป็น Protocal เกี่ยวกับบริการด้านใดใน Internet ก. HTTP ข. Graphic ค. CGI ง. E-Mail 56. หน่วยความจำาสำารองที่ถูกใช้มากที่สุด คืออะไร ก. RAM ข. Harddisk ค. CD-ROM ง. MO
 40. 40. 57. หน่วยความจำาหลักของคอมพิวเตอร์ คืออะไร ก. RAM ข. Hardisk ค. CD-ROM ง. MO 58. IRC ช่วยให้ผู้คนคุยกันได้ทั่วโลกผ่านคอมพิวเตอร์แบบ Real time คำาว่า IRC ย่อจากอะไร ก. Internet Relay Chat ข. Indexed Relay Chat ค. Internet Relay Character ง. Indexed Relay Character 59. คำาว่า IC หรือวงจรรวมนั้นย่อมาจากอะไร ก. Integrated computer ข. Internet Computer ค. Internet circuit ง. Integrated circuit 60. Browser อะไรที่ มีผู้คนใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน ก. Netscape ข. Internet Explorer ค. NeoPlanet ง. Opera 61. JPEG หรือ JPG เป็นนามสกุลของภาพ ซึ่งย่อมาจากอะไร ก. Joint Photographic Experts Generation ข. Joint Program Experts Group ค. Joint Program Exam Group ง. Joint Photographic Experts Group 63. เครื่องพิมพ์แบบ 9 หรือ 24 เข็มพิมพ์ เป็นเครื่องพิมพ์แบบใด ก. Ink Jet ข. Laser printer ค. Dot-matrix ง. Scanner 64. RAS (Remote Access Service) บริการการเชื่อมต่อระยะ ไกลของ OS ตัวใด ก. DOS ข. LINUX ค. WindowsNT ง. OS/2
 41. 41. 65. LAN ย่อมาจากอะไร ก. Line Access Network ข. Local Access Network ค. Link Area Network ง. Local Area Network 66. AS/400 ของ IBM เป็นเครื่องระดับใด ก. Micro computer ข. Mainframe computer ค. Mini computer ง. PC 67. S/36 ของ IBM เป็นเครื่องระดับใด ก. PC ข. Mainframe computer ค. Micro computer ง. Mini computer 69. บริษัทใดในโลกขาย CPU ได้เป็นอันดับ 1 ตั้งแต่ยุคต้น ๆ ถึงปัจจุบัน ก. Acer ข. Microsoft ค. Sun ง. Intel 71. ในการวัดขนาดของคอมพิวเตอร์ ถ้าแบ่งเป็น 3 ขนาด ขนาดใหญ่สุด คือเครื่องใด ก. Mainframe computer ข. Mini computer ค. Micro computer ง. Mobile phone 72. ในการวัดขนาดของคอมพิวเตอร์ ถ้าแบ่งเป็น 3 ขนาด ขนาดกลาง คือเครื่องใด ก. Mainframe computer ข. Mini computer ค. Micro computer ง. Mobile phone 73. ในการวัดขนาดของคอมพิวเตอร์ ถ้าแบ่งเป็น 3 ขนาด ขนาดเล็ก คือเครื่องใด ก. Mainframe computer ข. Mini computer
 42. 42. ค. Micro computer ง. Mobile phone 74. MIPS เป็นหน่วยวัดความเร็วอย่างคร่าวของคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากอะไร ก. Million Instruction Per System ข. Multi Instruction Per Statement ค. Million Internet Per System ง. Million Instruction Per Second 76. การจู่โจมทาง Mail box ของผู้ใช้ ตัวไวรัส มักเลือกโปแกรม ใดมากที่สุด ก. Outlook ข. Netscape mail ค. Eudora ง. Web based mail 78. ถ้าต้องการทราบ Version ของ windows จะดูได้จาก icon ใดใน Control panel ก. System ข. Network ค. Display ง. Keyboard 79. การยกเลิก Screen saver จะต้องเรียก Icon ใดใน Control panel มาแก้ไขตัวเลือก ก. Keyboard ข. Network ค. System ง. Display 80. ถ้าต้องการทราบขนาด RAM จะดูได้จาก icon ใดใน Control panel ก. Keyboard ข. Network ค. Display ง. System 82. โปรแกรมสำาหรับพิมพ์เอกสารที่มากับ Windows ทุก version ก. Photoshop ข. Notepad ค. ACDSEE ง. EXCEL
 43. 43. 83. OCR หมายถึงการรู้จำาอักษรด้วยแสง ย่อมาจากอะไร ก. Optical Certificate Reader ข. Optical Check Response ค. Optical Character Reader ง. Optical Control Recorder 86. คอมพิวเตอร์ขนาดวางฝ่ามือ ที่เป็นคู่แข่งของ Palm คือ เครื่องใด ก. PocketPC ข. Palm ค. PDA ง. MBA 87. PALM และ PocketPC ต่างเป็นอุปกรณ์ที่ถูกเรียกว่าอะไร ก. NOTEBOOK ข. PC ค. PDA ง. LAPTOP 88. Artificial intelligence (AI) มีความหมายเป็นไทยว่าอะไร ก. ปัญญาประดิษฐ์ ข. PDA ค. PALM ง. INTERNET 89. คอมพิวเตอร์ขนาดวางฝ่ามือ ทุกบริษัทมีชื่อเรียกกลุ่มสินค้า นี้ว่าอะไร ก. PocketPC ข. PDA ค. Palm ง. MBA 93. PDA ย่อมาจากอะไร ก. Personal Direct Assistant ข. Personal Digital Assistant ค. Personal Digital Access ง. Personal Direct Access 94. โปรแกรมอะไรที่ใช้วาดภาพอย่างง่าย และมีมากับ windows ทุก version ก. Paint ข. Photoshop ค. ACDSEE
 44. 44. ง. EXCEL 95. คำาว่า PC ย่อมาจากอะไร ก. Piority Computer ข. Pocket Computer ค. Personal Computer ง. Protocal Computer 97. โปรแกรมใดที่ใช้สำาหรับทำาเอกสาร รายงาน หรือบันทึก ในชุด Microsoft Office ก. Word ข. PowerPoint ค. Excel ง. Photoshop 18. ถ้าต้องการดูเลขลงทะเบียน (Serial number) ของ Microsoft windows จะดูได้จาก icon ใดใน Control panel ก. Network ข. System ค. Display ง. Keyboard 27. โปรแกรมใดที่ใช้สำาหรับทำา presentation ในชุด Microsoft Office ก. Photoshop ข. Word ค. Excel ง. PowerPoint 28. ในเรื่องของ Internet นั้น คำาว่า WWW ย่อมาจากอะไร ก. Wing World Wide ข. World Wide Web ค. Wide World Web ง. World Wing Wide 36. ระเบียนข้อมูล (Data record) คือข้อมูลลักษณะใด ก. การรวมตัวของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ข. การรวมกับของหน่วยข้อมูลและมีความหมาย ค. ข้อมูลที่เล็กที่สุด มักไม่มีความหมายในตัวเอง ง. การรวมตัวของระเบียนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน 37. หน่วยข้อมูล (Data item) คือข้อมูลลักษณะใด ก. การรวมตัวของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ข. การรวมกับของหน่วยข้อมูลและมีความหมาย
 45. 45. ค. ข้อมูลที่เล็กที่สุด มักไม่มีความหมายในตัวเอง ง. การรวมตัวของระเบียนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน 38. แฟ้มข้อมูล (Data file) คือข้อมูลลักษณะใด ก. การรวมกับของหน่วยข้อมูลและมีความหมาย ข. การรวมตัวของระเบียนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ค. การรวมตัวของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ง. ข้อมูลที่เล็กที่สุด มักไม่มีความหมายในตัวเอง 42. เขตข้อมูล (Data field) คือข้อมูลลักษณะใด ก. การรวมตัวของระเบียนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ข. ข้อมูลที่เล็กที่สุด มักไม่มีความหมายในตัวเอง ค. การรวมตัวของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ง. การรวมกับของหน่วยข้อมูลและมีความหมาย 47. เครื่องมือคำานวณชนิดแรกที่สร้างโดยชาวจีนโบราณ คือ อะไร ก. เครื่องคิดเลข ข. คอมพิวเตอร์ ค. ลูกคิด ง. Palm 52. Winzip เป็นโปรแกรมที่ทำาหน้าที่ใด ก. บีบอัดข้อมูล ข. ฆ่าไวรัส ค. ซ่อมแผ่นดิสค์ ง. ลง Soft space ในแฟ้ม 62. Firewall Server มีหน้าที่อะไร ก. จำากัด และอนุญาติ packets จากภายนอก ข. ทำาลายระบบ ค. อุปกรณ์กันไฟไหม้ ง. กำาแพงกันไฟฟ้าสถิต 70. Caps lock key หมายถึงแป้นชนิดใด ก. แป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ ข. แป้นตรึงตัวเลข ค. แป้นพิมพ์เปิดเครื่อง ง. แป้นพิมพ์ใส่หมวก 71. Num lock key หมายถึงแป้นชนิดใด ก. แป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ ข. แป้นตรึงตัวเลข ค. แป้นพิมพ์เปิดเครื่อง
 46. 46. ง. แป้นพิมพ์ใส่หมวก 76. Megahertz ซึ่งเป็นหน่วยวัดความเร็ว มีหน่วยเป็นกี่รอบต่อ วินาที ก. ล้านรอบ ข. พันรอบ ค. สองร้อยห้าสิบหกรอบ ง. สิบหกรอบ 91. ระบบ EDI(Electronic Data Interchange) คืออะไร ก. ระบบแลกเปลี่ยนบุคคลากร IT ข. ระบบรับชำาระเงินผ่านบัตรเครดิต ค. ระบบปฏิบิติการ ง. ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 99. JPG เป็นนามสกุลของแฟ้มลักษณะใด ก. รูปภาพ ข. เสียง ค. Game ง. Text 100. GIF เป็นนามสกุลของแฟ้มลักษณะใด ก. Text ข. เสียง ค. Game ง. รูปภาพ 1. ความหมายของ "ระบบปฏิบัตการ" คืออะไร ก. กลุ่มโปรแกรมซึ่งได้รับการจัดระเบียบให้เป็นส่วนเชื่อมโยงระหว่ าง เครื่อง และผู้ใช้เครื่อง ข. กลุ่มโปรแกรมที่เอื้ออำานวยการพัฒนา และการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ค. กลุ่มโปรแกรมที่สามารถจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิผล ง. ถูกทุกข้อ 6. ปุ่ม Shut down คืออะไร? ก. เริ่มระบบใหม่ ข. ปิดเครื่อง ค. อยู่ในโหมด stand by ง. ถูกทุกข้อ 11. ชื่อไฟล์และส่วนขยายในแต่ละรายการที่จัดเก็บในเดคทรอ รีมีขนาดเท ่่ากับกี่ไบต์ ก. 9

×