แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

54,098 views
53,582 views

Published on

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
http://pun2013.bth.cc/

Published in: Education
22 Comments
69 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
54,098
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
73
Actions
Shares
0
Downloads
4,780
Comments
22
Likes
69
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 1. 1. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล / เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชุดแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า ชุดที่ 1 จานวน 86 ข้อ) โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc หรือ http://valrom2012.fix.gs หรือ http://pun.fix.gs
 2. 2. แนวขอสอบ เจาหนาที่บันทึกขอมูล / เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร (ชุดแบงปนความรู ชุดที่ 1 จํานวน 86 ขอ) โดยประพันธ เวารัมย ************************************************* 1. “Save” เปนคําสั่งใชทําอะไร ก. ข. ค. ง. จ. เรียกคืนขอมูล เปดแฟมขอมูล บันทึกแฟมขอมูล ลบแฟมขอมูล แกไขแฟมขอมูล ***************************************************** 2. “Copy”เปนคําสั่งใชทําอะไร ก. ข. ค. ง. จ. เปดแฟมขอมูล คัดลอกขอมูล บันทึกแฟมขอมูล ลบแฟมขอมูล แกไขแฟมขอมูล ***************************************************** 3. คําสั่งที่ใชเปดแฟมขอมูลใหมคืออะไร ก. ข. ค. ง. จ. Save New Open Save as File ***************************************************** 4. Monitor หมายถึงอะไร ก. ข. ค. ง. จ. อุปกรณชี้ตําแหนงบนจอภาพ จอภาพ แปนพิมพ หนวยความจํา แผนวงจร ***************************************************** 5. เมนูกดบันทึกลัด ขอใดกลาวถูกตอง ก. Ctrl + v รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 1
 3. 3. ข. ค. ง. จ. Ctrl + x Ctrl + p Ctrl + s Ctrl + z ***************************************************** 6. ชนิดของแฟมขอมูลที่จัดเก็บใน word มีสกุลตอทายชื่อที่บันทึกเปนอะไร ก. ข. ค. ง. จ. TXT JPEG BMP DOC word ***************************************************** 7. เมื่อตองการยกเลิกคําสั่งที่ไดสั่งไปแลว ใหใชคําสั่งใด ก. ข. ค. ง. จ. Delete Move Cut Undo/Typing Paste ***************************************************** 8. เมื่อตองการยายขอมูล กอนใชคําสั่งตัด ควรทําอยางไรกอน ก. ข. ค. ง. จ. คลิกที่คําสั่งเคลื่อนยาย คลิกที่คําสั่งวาง ลากเมาสคลุมขอมูล คลิกที่คําสั่งแกไข ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ***************************************************** 9. เมื่อใชคําสั่ง Copy จะตองใชคําสั่งใดตามมาทุกครั้ง ก. ข. ค. ง. จ. Open Cut Paste Save Undo ***************************************************** 10. การเรียงลําดับขั้นตอนการคัดลอกที่ถูกตอง ขอใดกลาวถูกตอง ก. ระบายขอมูล – คําสั่งวาง – คําสั่งคัดลอก รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 2
 4. 4. ข. ค. ง. จ. คําสั่งวาง – ระบายขอมูล – คําสั่งคัดลอก ระบายขอมูล – คําสั่งคัดลอก – คําสั่งวาง คําสั่งคัดลอก – คําสั่งวาง คลิกขวา – คัดลอก - คําสั่งวาง ***************************************************** 11. การยายกับคัดลอก แตกตางกันอยางไร ก. ข. ค. ง. จ. ยายขอมูลเดิมในแฟมเดิมหาย ไปปรากฏในแฟมใหม คัดลอกขอมูลเดิมในแฟมเดิมหาย ไปปรากฏในแฟมใหม ยายและคัดลอกขอมูลเดิมในแฟมเดิมหาย ไปปรากฏในแฟมใหม ยายและคัดลอกขอมูลเดิมในแฟมเดิมหาย ไปปรากฏในแฟมใหม ยายและคัดลอกขอมูลเดิมในแฟมคงอยู และปรากฏในแฟมใหม ***************************************************** 12. การแทนที่ขอมูลจะเกิดผลที่ดีที่สุด เมื่อ ก. ข. ค. ง. จ. มีคําซ้ํากันมาก มีขอมูลมากๆ มีขอมูลนอย พิมพคําถูกตองตามพจนานุกรม ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ***************************************************** 13. เมื่อคนคําวาคนหาแลว มีตัวเคอรเซอรกระพริบอยู ปฎิบัติอยางไร ก. ข. ค. ง. จ. คลิกปุมตกลง พิมพขอความที่ตองการคนหา ใชเมาสคลิกที่คําวาขึ้น ลบขอมูลที่ปรากฏกอน ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ***************************************************** 14. แถบชือเรื่อง Title Bar มีหนาที่อยางไร ขอใดกลาวถูกตอง ่ ก. ข. ค. ง. จ. สวนแสดงคําสั่งทั้งหมดที่ใชในการทํางาน สําหรับแสดงชื่อของแฟมเอกสาร เปนสัญลักษณการเปดใชงาน เปนตัวบอกสถานการณทํางานของเอกสารที่ทํางานอยูในขณะนั้น ใชสําหรับ ขยาย ยอ ยุบ ปดหนาการทํางานของโปรแกรมนั้น ***************************************************** 15. การบันทึกเอกสารใหม ที่ยังไมเคยบันทึก มีขั้นตอนตามขอใด ก. File >>> Save รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 3
 5. 5. ข. ค. ง. จ. File >>> Open File >>> Save all File >>> Save New File >>> Save as ***************************************************** 16. Ctrl + Z เปนคําสั่งลัด คําสั่งใด ก. ข. ค. ง. จ. ยกเลิกพิมพ สรางแฟมเอกสารใหม ทําตัวอักษรตัวขีดเสนใต เปดแฟมเอกสาร พิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ ***************************************************** 17. Ctrl + P เปนคําสั่งลัด ฟงกชั่นที่ใชแทนเมาส ขอใดกลาวถูกตอง ก. ข. ค. ง. จ. สรางแฟมเอกสารใหม ทําตัวอักษรตัวขีดเสนใต เปดแฟมเอกสาร พิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ คําสั่งวาง ***************************************************** 18. Ctrl + V เปนคําสั่งลัด ฟงกชั่นที่ใชแทนเมาส ขอใดกลาวถูกตอง ก. ข. ค. ง. จ. คําสั่งวาง คําสั่งคัดลอก คําสั่งบันทึก คําสั่งเปดแฟมใหม ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ***************************************************** 19. Ctrl + C เปนคําสั่งลัด ฟงกชั่นที่ใชแทนเมาส ขอใดกลาวถูกตอง ก. ข. ค. ง. จ. คําสั่งคัดลอก คําสั่งบันทึก คําสั่งเปดแฟมใหม ไมมีขอใดกลาวถูกตอง คําสั่งยกเลิกการพิมพ ***************************************************** 20. Ctrl + B ขอใดกลาวถูกตอง ก. อักษรตัวเอียง รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 4
 6. 6. ข. ค. ง. จ. เติมสีตัวอักษร อักษรตัวหนา ขีดเสนใตตัวอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษร ***************************************************** 21. Ctrl + A ขอใดกลาวถูกตอง ก. ข. ค. ง. จ. เลือกขอมูลทั้งหมด ยกเลิกการพิมพขอมูล พิมพเอกสารทางเครื่องพิมพ เปดแฟมเอกสารใหม ยายขอมูล ***************************************************** 22. Ctrl + N ขอใดกลาวถูกตอง ก. ข. ค. ง. จ. ยกเลิกการพิมพขอมูล พิมพเอกสารทางเครื่องพิมพ เปดแฟมเอกสารใหม ยายขอมูล บันทึกขอมูล ***************************************************** 23. หากกําลังพิมพตัวอักษรไทย หากกด Shift คางแลว พิมพจะเปนตัวอักษรใด ก. ข. ค. ง. จ. ฤ ฆ ฏ โ ษ ***************************************************** 24. หากกําลังพิมพตัวภาษาอังกฤษ f หากกด Shift คางแลว พิมพจะเปนตัวอักษรใด ก. ข. ค. ง. จ. A S D J F ***************************************************** 25. หากตองการใสเลขหนาใหกับเอกสาร มีขั้นตอนตามขอใด ก. คลิกเลือกเมนู File >> New รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 5
 7. 7. ข. ค. ง. จ. คลิกเลือกเมนู Tool >>> AutoSummarize คลิกเลือกเมนู Formal >>> Insert คลิกเลือกเมนู Page Number >>> Insert คลิกเลือกเมนู Insert >>> Page Number ***************************************************** 26. Ctrl + F ขอใดกลาวถูกตอง ก. ข. ค. ง. จ. คําสั่งบันทึก คําสั่งคนหา คําสั่งยกเลิกการพิมพ คําสั่งสัญลักษณ คําสั่งลบขอมูล ***************************************************** 27. หากตองการเลือกแบบอักษร เลือกคําสั่งลัด ตามขอใด ก. ข. ค. ง. จ. Ctrl + F Ctrl + D Ctrl + V Ctrl + C Ctrl + Z ***************************************************** 28. Save as แตกตางกับ Save ตามขอใด ก. ข. ค. ง. จ. บันทึกเอกสารเกา บันทึกเอกสารใหม บันทึกเอกสารที่ใชใน word เทานั้น บันทึกเอกสารที่ใชใน excel เทานั้น บันทึกเอกสารที่ใชใน Power point เทานั้น ***************************************************** 29. การแทรก สัญลักษณมีขั้นตอนตามขอใด ก. ข. ค. ง. จ. คลิกเลือกเมนู รูปภาพ (Picture) >>> แทรก (Insert) คลิกเลือกเมนู แทรก (Insert) >>> สัญลักษณพิเศษ (Symbol…) คลิกเลือกเมนู แทรก (Insert) >>> กราฟก (SmartArt) คลิกเลือกเมนูแทรก (Insert) >>> รูปภาพ (Picture) ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ***************************************************** 30. การสรางเอกสารใหม โดยใชแถบเมนูตามขอใด ก. File >>> New รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 6
 8. 8. ข. ค. ง. จ. File >>> New as File >>> New file File >>> Open File >>>New Document ***************************************************** 31. หากตองการเปลี่ยนภาษาโดยทั่วไป จะตั้งคาไวที่สัญลักษณใดบน ก. ข. ค. ง. จ. Ctrl Enter Tab ~ Esc ***************************************************** 32. การเลือกคลุมขอมูลที่ตองการ กอนนําไปวางยังตําแหนงที่ตอง เรียกวาคําสั่ง ก. ข. ค. ง. จ. บันทึก (Save) แกไข (Edit) คัดลอก (Copy) วาง (Paste) คนหา (Search) ***************************************************** 33. การใสหรือแทรกขอความศิลป เพื่อ ความสวยงามใหกับเอกสาร มีขั้นตอนตามขอใดกลา ว ถูกตองที่สุด ก. ข. ค. ง. จ. แทรก >> รูปภาพ >> Smart Art แทรก >> รูปภาพ >> Clip Art แทรก >> รูปภาพ >>> รูปราง แทรก >> สัญลักษณ แทรก >> Word Art ***************************************************** 34. ควรเลือกคําสั่งใด เมื่อตองการพิมพขอมูลหลายๆชุดที่เหมือนกัน ก. ข. ค. ง. จ. Ruler Full Scene Page Insert Copy ***************************************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 7
 9. 9. 35. ตัวอักษร (Font) ที่สามารถพิมพตัวเลขเปนตัวเลขไทย (๑) โดยไมตองกด Shift ที่แปนพิมพ โดยสามารถพิมพที่อักษรพิมพที่ตัวอารบิก (1) กลายเปนตัวเลขไทยได โดยแบบตัวอักษรนั้นมีชื่อ ตอทายอยางไร ก. ข. ค. ง. จ. TH SarabunPsK TH SarabunUPC TH SarabunNew TH SarabunPsK๙ TH SarabunPsKIT๙ ***************************************************** 36. การทําอักษรตัวหนา ใชคําสั่งใด ก. ข. ค. ง. จ. UTH B U I Z ***************************************************** 37. การทําอักษรเอียง ใชคําสั่งใด ก. ข. ค. ง. จ. U I B A C ***************************************************** 38. การขีดเสนใตตัวอักษร ใชคําสั่งใด ก. ข. ค. ง. จ. Z A C I U ***************************************************** 39. ถาตองการพิมพเอกสารเฉพาะหนา ควรพิมพอยางไร ขอใดกลาวถูกตองที่สุด ก. 1-4 ข. 1-2-3-4 ค. 1,2,3,4 รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 8
 10. 10. ง. 1,2,4 จ. All ***************************************************** 40. การนําเสนอผลงานของหนวยงาน ควรใชโปรแกรมใด เหมาะสมที่สุด ก. ข. ค. ง. จ. Microsoft Office Word Adobe Reader Microsoft Office Excel Microsoft Office PowerPoint Notepad ***************************************************** 41. เครื่องคิดเลขในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร คือ ก. ข. ค. ง. จ. Adobe Reader Notepad Calculator HighLight Dictionary Outlook Express ***************************************************** 42. ไอคอนที่เปนรูปกรรไกร คือ ขอใดกลาวถูกตอง ก. ข. ค. ง. จ. Copy Paste Cut Delete Enter ***************************************************** 43. ไอคอน ก. ข. ค. ง. จ. หมายถึงขอใด Paste Cut Delete Enter Copy ***************************************************** 44. หากเอกสาร word มี 20 หนา การเคลื่อนที่โดยเลื่อนเอกสารไปทีละมากกวาหนึ่งบรรทัด โดย ไมใชหนาสุดทายหรือหนาแรก ใหใชคําสั่งใดในการเลื่อนขึ้น ก. Ctrl + Home รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 9
 11. 11. ข. ค. ง. จ. Ctrl + End Page Up Page Down Home ***************************************************** 45. ขอใดกลาวถูกตอง ผลรวมของ จํานวนเงิน 21,000 บาท ก. ข. ค. ง. จ. =SUM(C5:C11) =C5+C6+C7+C8+C9+C10 =SUM(C5:C12) =C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11 =SUM(C5+C10) ***************************************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 10
 12. 12. 46. ขอใดกลาวถูกตอง ผลรวมของ จํานวนเงิน 16,000 บาท ก. ข. ค. ง. จ. =SUM(D5:D12) =D5+D6+D7+D8+D9+D10+D11 =SUM(D5+D10) = SUM(D5-D10) =D5+D10 ***************************************************** 47. ขอใดกลาวถูกตอง ยอดเงินคงเหลือ จํานวนเงิน 1,000 บาท รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 11
 13. 13. ก. ข. ค. ง. จ. =C5+D6 =SUM(C5-D5) = SUM(C5+D5) =B5-D5 =C11-D11 ***************************************************** 48. ขอใดกลาวถูกตอง ยอดเงินคงเหลือ จํานวนเงิน 5,000 บาท ก. ข. ค. ง. จ. = SUM(E5+E11) =C11-E11 =C11-D11 = SUM(E5+E12) = SUM(E5-E10) ***************************************************** 49. การเพิ่มหนวยความจําหลักของเครื่องคอมพิวเตอร หมายถึง การเพิ่มหนวยความจําตามขอ ใด ก. ข. ค. ง. จ. ROM CD-ROM DVD RAM ไมมีขอใดกลาวถูกตอง รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 12
 14. 14. ***************************************************** 50. เราควรเลือกใชเครื่อ งพิมพแบบใด สําหรับพิมพเอกสารที่มีสําเนา (Copy) เชน ใบสงสินคา ตั๋วจํานา ก. ข. ค. ง. จ. เครื่องพิมพ Thermal (Thermal Priter) เครื่องพิมพ (All-in-one) เครื่องพิมพดอตเมตริกซ (Dot Matrix Printer) เครื่องพิมพเลเซอร (Laser Printer) เครื่องพิมพอิงเจ็ต (Inkjet Printer) ***************************************************** 51. หนวยที่ใชบอกระดับความละเอียดของจอภาพ (Monitor) ขอใดกลาวถูกตอง ก. ข. ค. ง. จ. Baud DPI Pixel PPM Kb ***************************************************** 52. ถาตองการสํารองขอมูล (Backup) ขอมูลในฐานขอมูลขนาดใหญ ควรเลือกหนวยความจํา สํารองในขอใด ก. ข. ค. ง. จ. CD – ROM Floppy Disk Hard Disk Magnetic Tape DVD ***************************************************** 53. การสง/รับขอมูลระหวางหนวยประมวล หนวยความจํา และหนวยควบคุม input /output (I/O Control) ตามขอใด ก. ข. ค. ง. จ. สล็อต (Slot) บัส (Bus) แร็ค (Rack) พอรต (Port) CPU ***************************************************** 54. ขอใดเรียงลําดับการเริ่มงาน โปรแกรม Microsoft Word ไดอยางถูกตอง ก. Start > Programs > Microsoft Word > Microsoft office รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 13
 15. 15. ข. ค. ง. จ. Start > Microsoft office > Programs > Microsoft Word Start > Microsoft Word > Programs > Microsoft office Start > Programs > Microsoft office > Microsoft Word ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ***************************************************** 55. ถา ตองการพิมพจดหมายเชิญ กลุมผูรับเหมามารว มประมวลงาน โดยที่เนื้อความจดหมาย เหมือนกัน ควรเลือกใชซอฟแวรสํานักงานตัวใด มาใชเพื่อความสะดวก ก. ข. ค. ง. จ. Database Desktop publisher Spreadsheet Word Processor ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ***************************************************** 56.เราควรเลือกซอฟแวรในขอใด มาใชงานในการคํานวณและวิเคราะหขอมูลการเงิน (Finance) ก. ข. ค. ง. จ. Database Desktop publisher Spreadsheet Word Processor ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ***************************************************** 57.จากข อ มู ล ต อ ไปนี้ “http://pun2013.bth.cc” เกี่ ย วข อ งกั บ บริ ก ารใดในเครื อ ข า ย อินเทอรเน็ต ก. ข. ค. ง. จ. E-mail New Group Internet phone Web ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ***************************************************** 58. “valrom2009@hotmail.com” เกี่ยวของกับบริการใดในเครือขายอินเทอรเน็ต ก. ข. ค. ง. จ. New Group Internet phone Web E-mail ไมมีขอใดกลาวถูกตอง รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 14
 16. 16. ***************************************************** 59. ที่รูจักโดยทั่วไป “Software” หมายถึง ตามขอใด ก. ข. ค. ง. จ. ตัวเครื่องคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศที่นํามาใชงาน ชุดคําสั่งหรือโปรแกรม ขอมูล การบันทึก ***************************************************** 60. ที่รูจักโดยทั่วไป “Hardware” หมายถึง ตามขอใด ก. ข. ค. ง. จ. สวนที่เปนตัวเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณรอบขาง ระบบสารสนเทศที่นํามาใชงาน ชุดคําสั่งหรือโปรแกรม ขอมูล การบันทึก ***************************************************** 61. ที่รูจักโดยทั่วไป “information System” หมายถึง ตามขอใด ก. ข. ค. ง. จ. สวนที่เปนตัวเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณรอบขาง ระบบสารสนเทศที่นํามาใชงาน ชุดคําสั่งหรือโปรแกรม ขอมูล การบันทึก ***************************************************** 62. ที่รูจักโดยทั่วไป “Recording” ขอใดใหความหมายใกลเคียงที่สุด ก. ข. ค. ง. จ. สวนที่เปนตัวเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณรอบขาง ระบบสารสนเทศที่นํามาใชงาน ชุดคําสั่งหรือโปรแกรม ขอมูลนําเขา การรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อทําการบันทึก ***************************************************** 63. ภาพนี้ชื่อวาอะไร ก. แถบเมนูบาร ข. แถบเครื่องมือรูปภาพ ค. แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 15
 17. 17. ง. แถบชื่อเรื่อง จ. ไมมีขอใดถูก ***************************************************** 64. โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล ( Microsoft Excel ) เปนโปรแกรมประเภทใด ก. ข. ค. ง. จ. 65. โปรแกรมกราฟฟกส โปรแกรมนําเสนอขอมูล โปรแกรมการประมวลคํา โปรแกรมตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกส ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ***************************************************** หมายถึงขอใด ก. ข. ค. ง. จ. 66. ผลรวมอัตโนมัติ การเชื่อมโยงหลายมิติ การเรียงลําดับขอมูล แสดงวิธีการใช Excel สัญลักษณภาษาอังกฤษ ***************************************************** หมายถึงขอใด ก. ข. ค. ง. จ. การดูตัวอยางกอนพิมพ สกุลเงิน การวิจัย การเชื่อมโยงหลายมิติ การจัดตัวอักษร ***************************************************** 67. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการปดแฟมเอกสาร ก. การปดแฟมทําไดโดย คลิกคําสัง แฟม => ปด ่ ข. ถาแฟมทีตองการปดยังไมเคยบันทึกมากอน หรือเคยบันทึกมาแลวแตมีการเปลียนแปลงหรือมีการตกแตง ่ ่ ขอความในเอกสาร จะมีขอความถามวาตองการเปลียนแปลงลงในแฟมหรือไม ่ ค. ปดแฟมโดยการคลิกเลือกปุม  ง. ขอ ก. และขอ ค. กลาวไมถูกตอง จ. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง ***************************************************** 68. การเปลี่ยนชุดตัวอักษรใหคลิกเลือกปุมใด รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 16
 18. 18. ก. ข. ค. ง. จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ***************************************************** 69. ภาพนี้มีชื่อวาอะไร ก. ข. ค. ง. จ. แถบสถานะ แถบทาสกเพน แถบสูตรคํานวณ กลองเครื่องมือควบคุม ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ***************************************************** 70. ขอใดกลาวไมถูกตอง ก. ข. ค. ง. จ. ถาตองการวางขอความในเอกสารให ชิดซายใหคลิกสัญรูป ถาตองการขอความในเอกสารใหอยู ตรงกลาง ใหคลิกสัญรูป ถาตองการขอความในเอกสารใหเปนตัวเอียงใหคลิกสัญรูป ขอ ก. และ ข. กลาวไมถูกตอง ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง ***************************************************** 71. ถาเราตองการเปลี่ยนมุมมองการมองเห็นในโปรแกรม ใหคลิกสัญลักษณรูปใด ก. ข. ค. ง. จ. ไมมีขอใดถูกตอง ***************************************************** 72. การเปลี่ยนสีตัวอักษรทําไดโดยการคลิกเลือกปุมใด ก. ข. ค. ง. จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ***************************************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 17
 19. 19. 73. ถาตองการแทรกรูปภาพตัดปะ ใหคลิกเลือกสัญลักษณรูปใด ก. ข. ค. ง. จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ***************************************************** 74. หมายถึงขอใด ก. ข. ค. ง. จ. ปรับขนาดรูปภาพ แทรกภาพจากแฟม ปรับความมืด- สวางรูปภาพ ปรับโหมดสีรูปภาพ ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ***************************************************** 75. การประดิษฐตัวอักษร ทําไดโดยการเลือกเครื่องมือใด ก. ข. ค. ง. จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ***************************************************** 76. การผสานเซลลสามารถทําไดโดยการเรียกเครื่องมือใด ก. ข. ค. ง. จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ***************************************************** 77. ขนาดกระดาษที่ใชในการพิมพเอกสารทั่วไปคือขอใด ก. ข. ค. ง. จ. B4 A4 Letter B5 A3 ***************************************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 18
 20. 20. 78. ถาแถบสูตรหรือแถบสถานะหายไป สามารถเรียกกลับมาโดยไปที่ไหน ก. ข. ค. ง. จ. แกไข มุมมอง แฟม แทรก ตรวจทาน ***************************************************** 79. ไฟลงานเอ็กเซลที่บันทึกแลวจะมีนามสกุลใด ก. ข. ค. ง. จ. .ppt .doc .xls .xml .ex ***************************************************** 80. ไฟลงานเอ็กเซลที่บันทึกเปนเว็บเพจแลวจะมีนามสกุลใด ก. ข. ค. ง. จ. .doc .xls .xml .ex .ppt ***************************************************** 81. การคํานวณหาดอกเบี้ยจายควรใชโปรแกรมใด ก. ข. ค. ง. จ. Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Access Microsoft PowerPoint ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ***************************************************** 82. ขอใดคือคุณสมบัติที่สําคัญของโปรแกรม Microsoft Excel ก. ข. ค. ง. จ. เปนโปรแกรมที่ใชในการพิมพงาน เปนโปรแกรมที่ใชในการออกแบบรูปภาพตางๆ เปนโปรแกรมที่ชวยในการตกแตงภาพและตัวอักษรไดดี เปนโปรแกรมที่จัดการขอมูลในตารางไดเปนอยางดี ถูกตองทุกขอ ***************************************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 19
 21. 21. 83. ขอใดตอไปนี้กลาวถึงคุณสมบัติที่สําคัญของโปรแกรม Microsoft Excel ไดถูกตองที่สุด ก. ข. ค. ง. จ. Excel ไมสามารถคํานวณสูตรขามเซลลได Excel ไมสามารถยอนกลับมาแกไขขอมูลในเซลลไดหลังจากที่เปลียนเซลลใหมแลว ่ Excel สามารถที่จะเรียงลําดับขอมูลทีตองการจากตารางมาวิเคราะหได ่ Excel สามารถตกแตงตารางไดแตไมสามารถคํานวณขอมูลจากตารางที่ไมเหมือนกันได ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ***************************************************** 84. ขอใดเปนชื่อเรียกของตารางที่ใชเก็บขอมูลของโปรแกรม Microsoft Excel ก. ข. ค. ง. จ. Name Box Title Bar Sheet Tabar Worksheet File ***************************************************** 85. สวนประกอบใดของโปรแกรม Microsoft Excel มีแต Microsoft Word ไมมี ก. ข. ค. ง. จ. แถบเครื่องมือ (Tool Bar) แถบชื่อเรื่อง(Title Bar) แถบคําสัง (Menu Bar) ่ แถบสูตร (Formular Bar) ไมมีขอใดถูกตอง ***************************************************** 86. จากตารางทํางานแถวและสดมภตัดกันเปนชองเรียกวา ก. ข. ค. ง. จ. แถว (Row) เซลล (Cell) สดมภ (Column) ตาราง (Table) ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ***************************************************** แนวขอสอบชุดนีอาจเปนประโยชนไมมากก็นอย ขอเปนสวนหนึ่งในการแบงปน (แจกฟรี) ตอนนีกําลังรวบรวม ้ ้ แนวขอสอบและพ.ร.บ.ตางๆ หากผิดประการใด หากจะกรุณาสงมาแจงที่อเี มล valrom2009@hotmail.com จะเปนพระคุณอยางสูง จะไดแกไขใหถูกตองตอไปขอใหโชคดีในการสอบทุกคน จากเว็บไซต http://pun2013.bth.cc http://valrom2012.fix.gs (เฉลยดานลางครับ) รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 20
 22. 22. เฉลยแนวขอสอบ เจาหนาที่บันทึกขอมูล / เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร (ชุดที่ 1) โดยประพันธ เวารัมย ดังนี้ครับ ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 15 ขอ 16 ขอ 17 ขอ 18 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 21 ขอ 22 ขอ 23 ขอ 24 ขอ 25 ขอ 26 ขอ 27 ขอ 28 ขอ 29 ขอ 30 ค. ข. ข. ข. ง. ง. ง. ค. ค. ค. ก. ข. ข. ข. จ. ก. ง. ก. ก. ค. ก. ค. ค. จ. จ. ข. ข. ข. ข. ก. ขอ 31 ขอ 32 ขอ 33 ขอ 34 ขอ 35 ขอ 36 ขอ 37 ขอ 38 ขอ 39 ขอ 40 ขอ 41 ขอ 42 ขอ 43 ขอ 44 ขอ 45 ขอ 46 ขอ 47 ขอ 48 ขอ 49 ขอ 50 ขอ 51 ขอ 52 ขอ 53 ขอ 54 ขอ 55 ขอ 56 ขอ 57 ขอ 58 ขอ 59 ขอ 60 ง. ค. จ. จ. จ. ข. ข. จ. ง. ง. ค. ค. ก. ค. ข. ค. ข. ค. ง. ค. ค. ง. ง. ง. ง. ค. ง. ง. ค. ก. ขอ 61 ข. ขอ 62 จ. ขอ 63 ง. ขอ 64 ง. ขอ 65 ก. ขอ 66 ง. ขอ 67 ค. ขอ 68 ข. ขอ 69 ค. ขอ 70 ค. ขอ 71 ค. ขอ 72 ข. ขอ 73 ข. ขอ 74 ข. ขอ 75 ก. ขอ 76 ก. ขอ 77 ข. ขอ 78 ข. ขอ 79 ค. ขอ 80 ค. ขอ 81 ข. ขอ 82 ง. ขอ 83 ค. ขอ 84 ง. ขอ 85 ง. ขอ 86 ข. ทดสอบ ลองทําดู โชคดี ในการสอบ ดานลางเปนศัพทภาษาอังกฤษที่นาสนใจเผื่อออกขอสอบลองไปอานดูครับ รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 21
 23. 23. ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย หนาที่ 1. New สราง สรางเอกสารใหม 2. Open เปด เปดเอกสารเดิมที่เคยมีการบันทึกไว 3. Save บันทึก บันทึกเอกสารลงดิสก 4. Print พิมพ พิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพแบบดวน 5. Spelling & Gamma สะกดและไวยากรณ ตรวจสอบการสะกดคําและไวยากรณ 6. Toggle E/T สลับตัวอักษร สลับตัวอักษรระหวางภาษาอังกฤษ / ไทย 7. Thai Dictionary พจนานุกรม เปดพจนานุกรมในเครื่อง 8. Cut ตัด ลบขอความที่เลือก 9. Copy คัดลอก คัดลอกขอความที่เลือกเก็บในคลิปบอรด 10. Paste วาง วางขอความที่เก็บในคลิปบอรด 11. Undo เลิกทํา ยกเลิกคําสั่งรายการที่ผานมา 12. Redo ทําซ้ํา ทําคําสั่งที่ถูกยกเลิกอีกครั้ง 13. Hyperlink แทรกการเชื่อมโยง สรางตําแหนงที่ตองการเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่น 14. Web Toolbar แถบเครื่องมือ Web แสดง / ซอน แถบเครื่องมือ Web 15. Insert Word แทรกงาน Word ขอใชตารางแบบ Word 16. Insert Excel แทรกงาน Excel ขอใชตารางแบบ Excel 17. Insert Chart แทรกแผนภูมิ ขอใชตารางและขอมูลจากโปรแกรม Chart 18. Insert Clip Art แทรกภาพตัดปะ ใสภาพสําเร็จรูปจาก Clip Art Gallery 19. New Slide สรางภาพนิ่ง เพิ่มแผนสไลดแบบ Auto Layout 20. Slide Layout เคาโครงภาพนิ่ง เปลี่ยนแบบการจัดวางแบบใหม 21. Apply Design ใชการออกแบบ เลือกเทมเพลตเพื่อใชในการตกแตงสไลด 22. Black and White View มุมมองขาวดํา เปลี่ยนสีตาง ๆ ในการนําเสนอใหเปนสีขาด - ดํา 23. Zoom ยอ / ขยาย การยอและการขยายขนาดเอกสารในการมอง ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย หนาที่ 1. Font แบบอักษร เปลี่ยนแบบของตัวอักษร 2. Font Size ขนาดอักษร เปลี่ยนขนาดของตัวอักษร 3. Bold ตัวหนา กําหนดใหตัวอักษรเปนตัวหนา 4. Italic ตัวเอียง กําหนดใหตัวอักษรเปนตัวเอียง 5. Underline ขีดเสนใต กําหนดใหตัวอักษรมีขีดเสนใต 6. Shadow เงา กําหนดใหตัวอักษรมีเงาหรือยกเลิกเงา รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 22
 24. 24. 7. Align Left จัดชิดซาย จัดขอความชิดซาย 8. Center กึ่งกลาง จัดขอความใหอยูกึ่งกลาง 9. Align Right จัดชิดขวา จัดขอความชิดขวา 10. Thai Justify จัดคําแบบไทย จัดขอความใหชิดขอบซายและขวาโดยมีการเพิ่มระยะหางของ ตัวอักษร 11. Bullets สัญลักษณหัวขอ เติมจุดหรือสัญลักษณหนาขอความ 12. Increase Paragraph เพิ่มระยะยอหนา เพิ่มชองวางระหวางยอหนาใหมากขึ้น Spacing 13. Decrease Paragraph ลดการเวนบรรทัด ลดชองวางระหวางยอหนาใหนอยลง Spacing ของยอหนา 14. Increase Font Size เพิ่มขนาดอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษรใหโตขึ้น 15. Decrease Font Size ลดขนาดอักษร ลดขนาดตัวอักษรใหเล็กลง 16. Promote เลื่อนขั้น เลื่อนลําดับขอความที่เลือกไวใหสูงขึ้นไปอีกลําดับหนึ่งโดยจะใชมุมมอง Outline 17. Demote ลดขั้น เลื่อนลําดับขอความที่เลือกไวใหต่ําลงมาอีกลําดับหนึ่งโดยจะใชมุมมอง Outline 18. Animation Effects ลักษณะพิเศษ กําหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวของสิ่งตาง ๆ แนวขอสอบชุดนีอาจเปนประโยชนไมมากก็นอย ขอเปนสวนหนึ่งในการแบงปน (แจกฟรี) ตอนนีกําลังรวบรวม ้ ้ แนวขอสอบและพ.ร.บ.ตางๆ หากผิดประการใด หากจะกรุณาสงมาแจงที่อเี มล valrom2009@hotmail.com จะเปนพระคุณอยางสูง จะไดแกไขใหถูกตองตอไปขอใหโชคดีในการสอบทุกคน จากเว็บไซต http://pun2013.bth.cc ******************************************************* รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://valrom2012.fix.gs หนา 23

×