แนวข้อสอบท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

1,674 views
1,403 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,674
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวข้อสอบท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

  1. 1. 1.หน่วยงานใดคือ องค์กรที่ ให้บริการในด้านสาธารณะกับประชาชาน อปท. 2.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของคณะผู้บริหาร เป็นข้าราชการในหน่วงงาน นั้น 3.ใครคือประธานคณะกรรมการการกระจายอำานาจฯ นาย อภิสิทธิ์ 4.เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาฯคือ อธิปดีกรมป้องกัน และบรรเทาฯ 5.พนักงานท้อถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ พนักงานท้องถิ่นมี อำานาจกักสัตว์ไว้อย่างน้อย 30 วัน 6.ข้อใดไม่ใช่ “คำาสั่งทางปกครอง” กฎ 7.การขุดบ่อที่มีปากบ่อไม่เกิน 4 ตารางเมตร จะต้องแจ้งใคร ไม่ต้องแจ้ง 8.ข้อใด คือหนังสือ ที่ ติดต่อ ใน กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด เดียวกัน ก.บันทึกข้อความ ข.ประทับตรา ค.หนังสือทีติดต่อระหว่างหน่วย ่ งาน ง.ถูกทุกข้อ 9.การถมดินที่มีความสูงของเนินดิน 3,000 ตร.ม. ต้องทำาอย่างไร จัดระบบระบายนำ้า และแจ้งการถมดินกับเจ้าพนังงานท้องถิ่น 10.ในการขุดถ้าพบ โบราณวัตถุ ให้ทำาอย่างไร หยุดการขุด และแจ้ง จพง.ท้องถิ่น ภายใน 7 วัน 11.ผู้ใดขุดดินโดยมีความลึก เกิน 3 เมตร ต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้ “ยกเว้ น” งบประมาณ 12.ใบรับแจ้งการขุดดิน ราคา ฉบับละ 2,000 บาท 13.ในกรณีที่มีคู่กรณีเกิน 50 คน ในเรื่องเดียวกัน ข้อใดไม่ถูกต้อง 14.หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยต่อไป นี้ต้องพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 15.ข้อใดเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.2540 ก.ผลการดำาเนินงาน ธ.กรุงไทย ข.โครงสร้าง ธ.ออมสิน ค.รายละเอียด ธ.กรุงเทพ ง.รายละเอียด ธ.กสิกรไทย 16.ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ข้อใดถูกต้อง ก.การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นหน้าที่ของประชาชน ข.การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิทธิ์ของประชาชาน ค.การให้ประชาชนได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสาร จะเป็นการพัฒนา สิทธิของ ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ง. 17.ผู้ทรงคุณวุฒิ ของ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำาบล มีกี่คน 9 คน
  2. 2. 18.ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 17. มาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 30 คนเลือก กันเองให้เหลือ 9 คน 19.ปีงบประมาณ คือระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 ก.ย.ของปีถัดไป 20.ผู้ใดเป็นคน จัดทำางบประมาณ ของ อบต. ปลัด อบต. 21.ผู้ใดคือ เจ้าหน้าที่งบประมาณ ของ อบต. ปลัด อบต. 22.ข้อใด มิใช่ รายจ่าย ประจำา 23.ข้อใด มิใช่ รายจ่ายเพื่อการลงทุน 24.การโอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ต่างๆ ให้เป็นอำานาจของใคร คณะ ผู้บริหารท้องถิ่น 25.ข้อใดไม่ได้หายถึงการจ้าง ใน ระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุของ อบต. การจ้างลูกจ้าง 26.ข้อใดไม่ใช่การซื้อหรือจ้าง ใน ระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุของ อบต. การเสนอราคา 27.สภา อบต.ประกอดด้วย สมาชิค สภา อบต.หมู่บ้านละ 2 คนถ้า มี 2 หมู่บ้าน จะให้มีสมาชิค สภา อบต. ได้กี่คน 2 คน 28.ในมาตรา 4 ของ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล คือ ส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 29.ส่วนราชการใดไม่สังกัด นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ราชบัณฑิตยสถาน 30.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นพัฒนาใดเรื่องใด 31.นโยบายของ นาย อภิสิทธิ์ ในวันที่ 29 ธ.ค.51 คือ 32.การบริหารกิจการบ้านเมื่อที่ดีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน เชิงภารกิจขอรัฐ คือ 32.พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หมวด 9 มาตราที่ 52 กล่าวว่า การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ การอำานวยความสะดวกและการตอบ สนองความต้องการของประชาชน 33. รัฐธรรมนูญ มาตรา 164 ประชาชนผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้ง จำานวนเท่าไร มีสิทธิ์เข้าชื่อร้องให้ถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ก.30,000 คน ข.40,000 คน ค.50,000 คน ง.60,000 คน 34.ในการกำากับดูแลตลาด ให้ทองถิ่น มีอำานาจออกข้อกำาหนดของท้อ ้ ถิ่นต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด ก.กำาหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผัง ข.กำาหนดการจัดเก็บอาหาร ค.กำาหนดเวลาปิด-เปิด ง.กำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
  3. 3. การวางสิ่งของ 35.อาคารสูงต้องมีความสูงเท่าใด 23 เมตร 36.ผู้ใดมีอำานาจเข้าไปในบริเวณที่มีการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบว่าได้มี การฝ่าฝืนหรือไม่ นายช่าง,นายตรวจ 37.ภายในกี่วัน ตั้งแต่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย 45 วัน 38.ถ้าการกระทำาผิดตาม พรบ.ควบคุมอาคารเป็นการกระทำาของผู้ ดำาเนินการ ผู้กระทำาต้องระวางโทษ 2 เท่า 39.การเปิดการประชุม ต้องมีสมาชิกเท่าไหร่ ถึงจะเปิดประชุมได้ ก. 1 ใน 2 ข.3 ใน 5 ค.2 ใน 4 ง.2 ใน 6 40.พรบ.ป้องกันฯ 2550 ให้ยกเลิก พรบ.ใด พรบ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2522 และพรบ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย 2542 41.เลขานุการ กปภ.ช. คือ อธิปดีกรมป้องกันฯ 42.ข้อใดมิใช่ อำานาจหน้าที่ของ กปภ.ช. 43.แผนการป้องกันและบรรเทาฯ อย่างนี้ต้องมีสาระ ใดบ้าง 44.ผู้อำานวยการที่มีตำาแหน่งเป็นอธิปดีคือ 45.เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ประชานชนจะต้องร้องขอเอกสารจากใคร ก.ผู้ว่าฯ ข.ผอ.จังหวัด ค.ผอ.อำาเภอ ง.ผอ.ท้องถิ่น 46.ในการเกิดสาธารณะภัย ผู้ใดแต่งเครื่องแบบ อสม.โดยมิได้เป็น ต้อง ระวางโทษ จำาคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับ ไม่เกิน 6,000 บาท หรือ ทั้งจำาทั้งปรับ 47.สส.มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่ วันที่เลือกตั้ง 48.สภา อบต.มีอำานาจหน้าที่ต่อไปนี้ ยกเว้น 49.งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 50.ข้อใดคือ ชนิดของหนังสือ ก.ภายใน ภายนอก ข.ประทับตรา สั่งการ ค.ประชาสัมพันธ์ จนท.ทำา ขึ้น ง.ถูกทุกข้อ 51.การแบ่งส่วนราชการออกเป็นส่วนต่างๆ ให้กำาหนดตำาแหน่งและเงิน เดือนโดยคำานึงถึง คุณภาพและปริมาณงาน 52.ข้อใดผิด ก.ผู้แทน อบต.4 ปี เข้ามาอีกไม่ได้ ข.ผู้แทน อบต.4 ปี เข้ามาอีกได้ ค.ผู้ทรง อบต. 3 ปี ง.ผู้ทรง อบต. 3 ปี เข้ามาอีกได้ 53.องค์การบริหารส่วนตำาบลประกอบด้วย นายก อบต.และสมาชิก
  4. 4. สภา อบต. 54. สภาตำาบลหรืออบต.อาจรวมกับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง ถิ่นอื่นที่มีเขต ติดต่อกันภายในเขตอำาเภอได้ต้องทำาเป็น ประกาศ กระทรวงมหาดไทย 55.ผู้แทนในคณะกรรมการกระจายอำานาจให้แก่อปท.มีกี่คน ....12 คน 56.ผอ.ในสังกัดใดมีฐานะเท่าอธิบดี...สำานักงบประมาณ 57. ข้อใดคือสาระสำาคัญในการแบ่งส่วนราชการ...การรวมอำานาจ การกระจายอำานาจ การโอนอำานาจ 58.คำาขึ้นต้นจ่าหน้าซองถึงสมเด็จพระบรมราชกุมารีคือ...ขอ พระราชทานกราบบังคมทูล(ออกพระนาม) **************************************************************** แนวข้อ สอบเฉพาะตำา เเหน่ง พัส ดุ อบต.พัง งา . การทำาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา ตายตัวแต่ต้องไม่ตำ่ากว่าวันละเท่าไร 1. 100 บาท บาท 2. 200 3. 300 บาท บาท 4. 400 2. การปรับค่าปรับให้อยู่ในดุลพินิจของใครอ.วันนรัตน์ 1. ประธานสภา กรรมการบริหาร 3. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล องค์การบริหารส่วนตำาบล 3. 2. 4. คณะ นายก หลักประกันซองหรือประกันสัญญาจะต้องใช้หลักประกันในข้อ
  5. 5. ใดต่อไปนี้ 1. เงินสด ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย 2. เช็คที่ 3. หนังสือคำ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ข้อ 4. ทุกทุก 4. หลักประกันซองให้คืนแก่ผู้เสนอราคาหรือผู้คำ้าประกันภายในกี่ วันนับแต่วันที่ ได้พิจารณาเบื้องต้นแล้วเเอ๊ค 081-362-96021. 15 วั น 2. 30 วัน 3. น 45 วัน 60 วั 4. 5. หลักประกัน สัญญาให้คืนแก่ผู้สัญญาหรือผู้คำ้าประกันเร็วอย่าง ช้าจะต้องไม่เกินกี่วัน นับแต่วันคู่สัญญาพ้นข้อผูกพัน 1. น 15 วัน 2. 30 วั 3. น 45 วัน 4. 60 วั 6. ใครเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ยืมพัสดุเเอ๊ค 089-8167804 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล องค์การบริหารส่วนตำาบล 2. 3. เจ้าหน้าที่พัสดุ สภา 7. เมื่อครบกำาหนดยืมพัสดุ จะต้องส่งคืนภายในกี่วัน นายก 4. ประธาน
  6. 6. 1. น 7 วัน 2. 10 วั 3. น 15 วัน 4. 30 วั 8. การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท จะขายโดยวิธีใดก็ได้ต่อไปนี้ 1. ตกลงราคา ราคา 2. สอบ 3. วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ 4. วิธี 9. ใครเป็นผู้เบิกพัสดุจากองค์การบริหารส่วนตำาบล 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล งานที่ต้องการใช้พัสดุ 3. ประธานกรรมการบริหาร พัสดุ 2. 4. หัวหน้าหน่วย เจ้าหน้าที่ 10. ใครมีหน้าที่จ่ายพัสดุ 1. เจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนตำาบล 3. นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล โยธา 11. ใครเป็นผู้อนุมัติสั่งจ่ายพัสดุ 2. 4. ปลัด หัวหน้าส่วน
  7. 7. 1. เจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนตำาบล 3. นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล โยธา 2. 4. ปลัด หัวหน้าส่วน

×