ตัวอย่างข้อสอบเก่า

6,512 views
6,139 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,512
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
61
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัวอย่างข้อสอบเก่า

 1. 1. ตัว อย่า งข้อ สอบเก่า ปลัด อำา เภอ ปี 2543 ข้อ สอบปีน ั้น มี ข้อ เอามาให้เ ชยชม 100 ข้อ เป็น ข้อ สอบ ปลัด อำา เภอประวัต ิศ าสตร์ ทำา ผิด ติด –1 ไม่ฝ นได้ 0 ทำา ถูก ได้ค ะแนน 2 แต้ม การมอบหมายอำานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในข้อใดไม่ถูกต้อง 1) นายกรัฐมนตรีมอบอำานาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ คลัง 2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบอำานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 3) ปลัดกระทรวงมอบอำานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 4) อธิบดีมอบอำานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 5) ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำานาจให้ปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้า ประจำากิ่งอำาเภอ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำานาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษี นำ้ามันดีเซลจากสถานค้าปลีกในเขต จังหวัดได้ในอัตราลิตรละเท่าใด 1) ไม่เกิน 3 สตางค์ 2) ไม่เกิน 5 สตางค์ 3) ไม่เกิน 7 สตางค์ 4) ไม่เกิน 9 สตางค์ 5) ไม่เกิน 10 สตางค์ 2. นโยบายทั่วไป กรมการปกครอง (พ.ศ.2540-2544) ด้านรักษาความ สงบเรียบร้อยและความ มั่นคงภายใน ข้อใด ไม่ถูกต้อง 1) ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) การจัด ระบบบริห ารจัด การด้านการป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ ายพลเรื อ น ให้มีประสิทธิภาพ 3) ปรับปรุงกระบวนการอำา นวยความยุ ติธ รรมแก่ ป ระชาชนให้ เกิดความเป็นธรรม 4) สนับสนุนการรวมตัวของชุมชนให้เข้มแข็ง 5) จั ด ระเบี ย บการปกครองชาวเขาและชนกลุ่ ม น้ อ ยให้ มี ประสิทธิภาพ 3.
 2. 2. อำานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยถูกกำาหนดไว้ในพระราช บัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 4. 1) 2) 3) 4) 5) 2534 2535 2536 2537 ไม่มีข้อใดถูก บุคคลใดมีอำา นาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการ ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง 1) ประธานรัฐสภา 2) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 3) ประธานวุฒิสภา 4) นายกรัฐมนตรี 5) ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี 5. ข้ อ ใดไม่ ใ ช่ ก ารขอมี บั ต รประจำา ตั ว ประชาชนหรื อ ขอเปลี่ ย น บัตรตามความสมัครใจ 1) ผู้ถือบัตรซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 2) ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม 3) ผู้ถือบัตรย้ายที่อยู่ขอเปลี่ยนบัตร 4) ภิกษุ สามเณร นักพรต และนักบวช 5) สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร 6. 7. 8. ข้อใดมิใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2) ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 3) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 4) ศาลรัฐธรรมนูญ 5) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมการปกครอง เคยมีชื่อว่า 1) กรมมหาดเล็ก 2) กรมมหาดไทย 3) กรมพลำาภัง
 3. 3. 4) 5) ถูกข้อ 1 และ 2 ถูกข้อ 2 และ 3 สิ ท ธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่ กำา หนดไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ.2540 มีอยู่หลายประการ ยกเว้นข้อใด 1) บุคคลมีย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ น้อยกว่า 12 ปี 2) บุคคลซึ่งอายุเกิน 70 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การ ยังชีพ มีสิทธิได้รับความ ช่วยเหลือจากรัฐ 3) บุคคลมีสิทธิที่ฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ ให้รับผิด เนื่องจากการกระทำาหรือการละ เว้ นการกระทำา ของข้ าราชการ พนั กงาน หรื อ ลู กจ้ า งของ หน่วยงาน 4) บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งกระทำาการใดๆ ที่เป็น ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำานาจใน การปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 5)บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครอบ ครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นจะกระทบ ต่อความมั่นคงของรัฐ 9. 10. ข้อใดมิใช่สิทธิเสรีภาพที่กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ได้ 2) บุคคลมีเสรีภาพในการรวมกันตั้งสหภาพและสมาคม 3) การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง 4) พรรคการเมืองต้องแสดงที่มาของรายได้และการใช้จ่ายโดย เปิดเผย 5) บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบ ครองเคหะสถานโดยปกติสุข 1) 11. นายปริญญา 1) 23 นาคฉัตรีย์ เป็นอธิบดีกรมการปกครอง คนที่
 4. 4. 2) 3) 4) 5) 24 25 26 27 12. ข้อใดถือว่าเป็นบ้านตาม 1) 2) 3) 4) 5) พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 แพซึ่งจอดประจำาและมีเจ้าของ ที่ทำาการไปรษณีย์ โรงพยาบาล เรือนจำา ถูกทุกข้อ 13. ข้อใดไม่ใช่นโยบายเน้นหนักของกรมการปกครองปี 2543 ส่งเสริม สนับสนุน การดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ แบบพอเพียง 2) สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มให้มี ประสิทธิภาพ 3) รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ ทรัพย์สินและอำานวยความเป็นธรรม ให้แก่ประชาชน 4) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารกำา กั บ ดู แ ล การปกครองท้ อ งที่ อย่างมีประสิทธิภาพ 5) พั ฒ นาพลมื อ งของชาติ ใ ห้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย 1) 14. รอบการทำาบัตรรอบหนึ่งมีระยะเวลากี่ปี 1) 4 ปี 2) 5 ปี 3) 6 ปี 4) 7 ปี 5) 8 ปี 15. อะไรไม่ใช่ภารกิจหลักของกรมการปกครองในทศวรรษหน้า 1) 2) 3) 4) 5) การอำานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนางานกิจการชายแดน การพัฒนาระบบงานทะเบียน การสนับสนุนช่วยเหลือการเลือกตั้ง
 5. 5. 16. ส่วนราชใดต่อไปนี้ที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 1) 2) 3) 4) 5) ทบวงซึ่งไม่สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี จังหวัด อำาเภอ เทศบาลเมือง เทศบาลตำาบล 17. หัวหน้าส่วนราชการของกรมการปกครองในส่วนภูมิภาค 1) 2) 3) 4) 5) คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำาเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำาเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำาเภอ 18. ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ป่ ว ยไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ รองผู้ ว่ า ราชการจังหวัดจึงทำาหน้าที่แทนการ ปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตรงกับข้อใด 1) รักษาราชการแทน 2) ปฏิบัติราชการแทน 3) รักษาการในตำาแหน่ง 4) ปฏิบัติหน้าที่แทน 5) รักษาการแทน 19. ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรผู้ ใ ดไม่ ไ ปใช้ สิ ท ธิ เลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุความ จำาเป็นซึ่งไม่อาจไป ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นั้นจะเสียสิทธิใด 1) สิทธิเลือกตั้งทุกประเภทในการเลือกครั้งต่อไป 2) สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 3) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำานันและผู้ใหญ่บ้าน 4) สิทธิสมัครเข้ารับราชการ 5) สิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 20. บุคคลใดสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ 1) 2) นักพรต เป็นลูกจ้างของเอกชนที่มีหน้าที่ทำางานประจำา
 6. 6. เป็นผู้ที่มีความรู้ตำ่ากว่าภาคบังคับ 4) เคยถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำาผิดกฎหมายว่าด้วยการ เลือกตั้ง 5) เป็นกรรมการกลางอิสลามประจำามัสยิดในตำาแหน่งคอเต็บ 3) 21. การขอใช้ที่ดินสาธาระประจำาหมู่บ้านจะต้องได้รับอนุมัติจาก 1) 2) 3) 4) 5) กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำาเภอ สภาตำาบล หรือองค์การบริหารส่วนตำาบล 22. ข้อใดหมายถึงเศรษฐกิจ แบบพอเพีย งของพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช 1) 2) 3) 4) 5) Self Reliance Economy Self Enough Economy Self Sufficient Economy Self Dependency Economy Self Community Economy 23. ปลั ด อำา เภอผู้ รั บ ผิ ด ชอบประจำา ตำา บล มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ จัดการทำาแผนพัฒนา อบต. อย่างไร 1) ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนา อบต. 2) เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร อบต. 3) เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนา อบต. 4) เป็นผู้กำากับ ตรวจสอบ การจัดทำาแผนพัฒนา อบต. 5) เป็นกรรมการศูนย์ประสานการพัฒนา อบต. 24. สัตว์พาหนะตาม 1) 2) 3) 4) 5) พ.ร.บ. สัตว์พาหนะ ได้แก่ ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา อูฐ ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา ช้าง ม้า โค กระบือ ลา อูฐ ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ อูฐ ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา อูฐ สุนัขที่ใช้ลากเลื่อน 25. ข้อใดถือว่าเป็นกรณี "การขอมีบัตรใหม่"เเอ๊คกรุ๊ป 1) บัตรเดิมหมดอายุ
 7. 7. 2) 3) 4) 5) บัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำาลาย ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนชื่อสกุล ถูกทั้งข้อ 1 และ 2 ถูกทุกข้อ 26. พินัยกรรมตามกฎหมายมีกี่แบบ 1) 2 แบบ 2) 3 แบบ 3) 4 แบบ 4) 5 แบบ 5) 6 แบบ 27. การทำาพินัยกรรมที่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของนายอำาเภอได้แก่ 1) 2) 3) วาจา พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายมือง เอกสารลับ และแบบธรรมดา พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง เอกสารลับ และทำาด้วยวาจา พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ ายเมื อ ง แบบธรรมดา และทำา ด้ ว ย พินั ย กรรมแบบเอกสารฝ่ า ยเมื อ ง เอกสารลั บ แบบธรรมดา และทำาด้วยวาจา 5) พิ นั ย กรรมแบบเอกสารฝ่ า ยเมื อ ง เอกสารลั บ แบบธรรมดา แบบเขียนเองทั้งฉบับ และทำาด้วย วาจา 28. นาย ก. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและทำา บัตรประจำาตัวประชาชน ที่อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันนาย ก. ได้ ม าทำา งานอยู่ ที่ ก รุ ง เทพมหานคร และ บัตรประจำาตัวประชาชนที่ถืออยู่ หมดอายุ ข้อใดถูกต้องที่สุด 1) นาย ก. ต้องไปขอมีบัตรใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่เท่านั้น 2) นาย ก. สามารถใช้บัตรที่หมดอายุติดต่อธุรกิจได้ 3) น า ย ก . ไ ม่ ส า ม า ร ถ ทำา บั ต ร ที่ สำา นั ก ท ะ เ บี ย น ใ น เ ข ต กรุงเทพมหานครได้ 4) นาย ก . สามารถขอมี บั ต รใหม่ ไ ด้ ที่ สำา นั ก ทะเบี ย นในเขต กรุงเทพมหานคร หรือสำานัก ทะเบียนในจ .เชียงใหม่ รวมทั้งสำานักทะเบียนในท้องที่ที่ออก บัตรประจำาตัวประชาชนด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ 4)
 8. 8. 5) ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 3 29. การแจ้งคำา สั่งทางการปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่าง อื่นที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบโดยวิธี ส่งทาง ไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้ รับแจ้งเมื่อครบกำาหนดวันกี่ วัน นับแต่วันส่งสำาหรับกรณีภายในประเทศ 1) ห้าวัน 2) เจ็ดวัน 3) สิบวัน 4) สิบห้าวัน 5) ยี่สิบวัน 30. การแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้ตราเป็น 1) 2) 3) 4) 5) พระราชบัญญัติ พระราชกำาหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง คำาสั่งกระทรวง 31. คณะผู้ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งตาม ปัจจุบัน ต้องมีจำานวนเท่าใด ffice 2) 15 คน 3) 20 คน 4) 100 คน 5) 5,000 คน 32. อาคารที่พักอาศัย 1) 2) 3) 4) 1) พ.ร .บ .พรรคการเมื อ ง ใน 10 คน ขนาดใดถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป เกินกว่า 1 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร เกินกว่า 1 คน ต่อ 3 ตารางกิโลเมตร เกินกว่า 1 คน ต่อ 5 ตารางกิโลเมตร เกินกว่า 1 คน ต่อ 7 ตารางกิโลเมตร
 9. 9. 5) ไม่มีข้อใดถูก 33. นายขาว มีชื่ อ ในทะเบีย นบ้ า นซึ่ ง นายดำา เป็ น เจ้ า ของบ้ า น ได้ ออกจากบ้านไปโดยไม่ทราบที่อยู่ นายดำาจะแจ้งย้าย นายขาว เข้ า ในทะเบี ย นบ้ า นกลางได้ เมื่ อ นายขาว ย้ายออกจากบ้านเกินกว่า กี่วัน 1) 60 วัน 2) 90 วัน 3) 120 วัน 4) 180 วัน 5) ย้ายได้เลยทันที 34. ข้อใดไม่ใช่อำานาจหน้าที่ของนายอำาเภอ ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอำาเภอ 2) บริหารราชการตามคำาแนะนำาของผู้ว่าราชการจังหวัด 3) เสนองบประมาณต่ อ กระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามแผนพั ฒ นา จังหวัด 4) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 5) บริหารราชการตามกฎหมายที่ไม่บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้ ใด 1) 35. กรณีนายอำาเภอไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) ให้ นายอำา เภอคืนร่ างข้อบังคั บ งบประมาณรายจ่ าย ดังกล่าวให้กับใคร และต้องส่งคืนภายในระยะเวลากี่วันนับแต่ วันที่ได้รับร่างข้อบังคับ 1) ส่งคืนคณะกรรมการบริหาร อบต. ภายใน 15 วัน 2) ส่งคืนสภา อบต. ภายใน 15 วัน 3) ส่งคืนคณะกรรมการบริหาร อบต. ภายใน 30 วัน 4) ส่งคืนสภา อบต. ภายใน 30 วัน 5) ส่งคืนคณะกรรมการบริหาร อบต. ภายใน 45 วัน 36. ศาลเจ้าใดที่อยู่ในการควบคุมของกระทรวงมหาดไทย 1) 2) ศาลเจ้าเอกชน ศาลเจ้าของรัฐ
 10. 10. 3) 4) 5) ศาลเจ้าเอกชนและของรัฐ ศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในที่ดินของรัฐ และตั้งอยุ่ในที่ดินที่มีผู้อุทิศให้ ไม่มีข้อใดถูก 37. นายอำา เภอมีอำา นาจไกล่เ กลี่ยและเปรียบเทียบความแพ่ งในคดี ความแพ่งที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาท 1) ไม่เกินห้าพันบาท 2) ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 3) ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท 4) ไม่เกินสองหมื่นบาท 5) ไม่เกินสามหมื่นบาท 38. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสาร ทะเบียนราษฎร 1) นายทะเบียนท้องถิ่นหรือนายทะเบียนอำา เภอ มีอำา นาจแก้ ไข เปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับ สัญชาติ 2) นายอำา เภอเท่ า นั้ น มี อำา นาจแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายการที่ เกี่ยวข้องกับสัญชาติ 3) การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ สั ญ ชาติ เ ป็ น อำา นาจของ กระทรวงมหาดไทย 4) นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น หรื อ นายทะเบี ย นอำา เภอไม่ มี อำา นาจ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับ สัญชาติ 5) ไม่มีข้อใดถูก 39. บุคคลซึ่งสามารถทำาพินัยกรรมได้ต้องมีอายุเท่าใด 1) 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2) 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3) 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 4) 5) บรรลุนิติภาวะ จะอายุเท่าใดก็ได้ 40. นายทะเบียนมูลนิธิ 1) 2) ได้แก่ นายอำาเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด
 11. 11. 3) 4) 5) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก 41. ผู้กระทำาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ ปลดออกหรือไล่ออก ถ้ามีเหตุ อันควรลดหย่อนโทษต้องลดโทษไม่ตำ่ากว่า 1) ตัดเงินเดือน 2) ลดขั้นเงินเดือน 3) ให้ออก 4) ปลดออก 5) ไล่ออก 42. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา มีอายุ 1) ไม่ตำ่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 2) ไม่ตำ่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 3) ไม่ตำ่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 4) ไม่ตำ่ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 5) ไม่ตำ่ากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง ต้อง 43. สำานักทะเบียนสาขา หมายถึง 1) สำา นั ก ทะเบี ย นที่ แ ยกจากเทศบาลมาตั้ ง สาขาใหม่ โดยผู้ ว่ า ราชการจังหวัดประกาศจัดตั้ง 2) สำานักทะเบียนที่นายกเทศมนตรีประกาศจัดตั้งขึ้น 3) สำานักทะเบียนที่นายอำาเภอจัดตั้งขึ้น 4) สำานักทะเบียนที่ผู้อำานวยการทะเบียนกลางจัดตั้งขึ้น 5) สำานักทะเบียนที่ออกให้บริการเป็นครั้งคราว ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา คำา ว่ า "เจ้ า พนักงาน ซึ่งกฎหมายให้มีอำานาจและ หน้าที่รักษาความ สงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชน ให้ ร วมทั้ ง พั ศ ดี เจ้ า พนั ก งานกรมสรรพสามิ ต กรมศุ ล กากร กรมเจ้ า ท่ า พนักงาน ตรวจคนเข้ าเมื อ ง และเจ้ าพนั กงานอื่ นๆ ในเมื่ อ 44.
 12. 12. ทำา การอันเกี่ยวกับการจับกุม ปราบปรามผู้กระทำา ผิดกฎหมาย ซึ่ง ตนมีห น้าที่จับกุ ม หรื อ ปราบปราม " เป็ นคำา จำา กั ด ความ ของคำาว่า 1) พนักงานฝ่ายปกครอง 2) พนักงานตำารวจยศตั้งแต่นายร้อยตำารวจตรีขึ้นไป 3) พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำารวจ 4) พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำารวจชั้นผู้ใหญ่ 5) ถูกทุกข้อ 45. การตายโดยผิดธรรมชาติ 1) 2) 3) 4) 5) ฆ่าตัวตาย ตายโดยอุบัติเหตุ ตายโดยถูกสัตว์ทำาร้าย เฉพาะข้อ 1 และ 2 ถูก ถูกทุกข้อ ได้แก่ 46. กรณีการเช่านารายใดที่ทำา ไวโดยไม่ได้กำาหนดระยะเวลา เช่าให้ถือว่าการเช่ารายนั้นมีกำาหนดระยะเวลากี่ปี 1) 4 ปี 2) 5 ปี 3) 6 ปี 4) 7 ปี 5) 8 ปี การ 47. การค้นตามประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความความอาญา มี 2 ประการ คือ 1) การค้นโดยมีหมายกับการค้นโดยไม่มีหมาย 2) การค้นในที่รโหฐานกับการค้นในที่สาธารณะ 3) การค้นตัวบุคคลกับการค้นสถานที่ 4) การค้ น ตั ว บุ ค คลที่ ค วบคุ ม ไว้ แ ล้ ว กั บ การค้ น ตั ว บุ ค คลในที่ สาธารณะ 5) การค้นในเวลากลางวันกับการค้นในเวลากลางคืน 48. ที่ทำาการปกครองอำาเภอแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1) ฝ่ายปกครองและพัฒนา ฝ่ายทะเบียนและบัตร
 13. 13. ฝ่ายปกครองและพัฒนา ฝ่ายทะเบี ย นและบั ต ร ฝ่ ายกิ จ การ พิเศษ 3) ฝ่ า ยปกครองและพั ฒ นา ฝ่ า ยทะเบี ย นและบั ต ร ฝ่ ายกิ จ การ พิเศษ สำานักงานอำาเภอ 4) ฝ่ายปกครองและพัฒนา ฝ่ายทะเบียนและบัตร ฝ่ายท้องถิ่น 5) ไม่มีข้อใดถูก 2) 49. เทศบาลนครสามารถตราเทศบั ญ ญั ติ แ ละกำา หนดผู้ ล ะเมิ ด เทศบัญญัติได้จำานวนเท่าใด 1) จำาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 2) จำาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท 3) จำาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม้เกินสามพันบาท 4) ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 5) ปรับไม่เกินสามพันบาท 50. ข้อใดถูกต้องที่สุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำานาจยุบสภาองค์การ บริหารส่วนตำาบลตาม ข้อเสนอแนะของผู้ว่าราชการจังหวัด 2) ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มี อำา นาจยุ บ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น ตำาบลตามคำาแนะนำาของนายอำาเภอ 3)นายอำา เภอมีอำา นาจยุ บสภาองค์ก ารบริ หารส่ว นตำา บลตามคำา แนะนำาของคณะกรรมการบริหาร หรือนายอำาเภอเห็นสมควรยุบเอง 4) การยุ บสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำา บลใด จะต้ องจั ด ให้ มี ก าร ลงประชามติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตตำาบลนั้น ก่อน 5) ไม่มีข้อใดถูก 1) 51. ข้ อ ยกเว้ น สำา หรั บ การพิ จ ารณาจั ด ตั้ งกิ่ งอำา เภอและอำา เภอนอก เหนือจากเกณฑ์ปกติ เมื่อมีกรณี ดังต่อไปนี้ 1) เป็นพื้นที่เกาะ
 14. 14. มีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เป็นท้องที่ชายแดนที่มี หรืออาจจะมีปัญหาการเมือง 3) เป็นพื้นที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเต็มรูปแบบ 4) เป็นสภาพภูเขา 5) ถูกทุกข้อ 2) 52. อุ ด มการณ์ แ ผ่ น ดิ น ธรรม แนวทางใด 1) การพัฒนาจิตใจ 2) การพัฒนาสังคม 3) การพัฒนาเศรษฐกิจ 4) ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก 5) ถูกทุกข้อ แผ่ น ดิ น ทอง เน้ น การพั ฒ นาใน 53. อะไรไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของกรมการปกครอง 1) 2) 3) 4) 5) การบริหารการปกครองที่ดี การพัฒนาคุณภาพชีวิต การปรับกระบวนทัศน์การปฏิบัติงาน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารการปกครองท้องถิ่น 54. ราษฎรผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ งในองค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น มี จำา นวนไม่ น้อยกว่าเท่าใดของจำานวนผู้มี สิทธิเลือกตั้งที่จะมา ลงคะแนนเสียง 1) 2) 3) 4) 5) 1/2 1/3 2/3 3/4 4/5 55. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของว่าที่ผู้ใหญ่บ้าน อายุไม่ตำ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 2) มีภูมิลำา เนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันมาแล้ว ไม่น้อย กว่า 2 ปี 3) ไม่เคยต้องคำาพิพากษาเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ 4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 5) ไม่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 1)
 15. 15. 56. หมู่บ้านนาดี เป็นชุมชนขนาดใหญ่ หากต้องการแบ่งออกมาเป็น อีกหมู่บ้านหนึ่ง ท่านในฐานะ ปลัดอำาเภอจะต้อง พิจารณาตามหลั กเกณฑ์ มีราษฎรไม่ น้อ ย กว่า...........คน หรือมีบ้านไม่ น้อยกว่า............บ้าน 1) 1,000 คน 200 บ้าน 2) 1,100 คน 220 บ้าน 3) 1,200 คน 240 บ้าน 4) 1,300 คน 260 บ้าน 5) 1,400 คน 280 บ้าน 57. ตาม พ.ร.บ. สภาองค์การบริหาร่สวนตำาบล พ.ศ 2537 กำาหนด ให้ใครมีหน้าที่จัดทำาแผนพัฒนา ของ อบต. 1) ประธานกรรมการบริหาร อบต. 2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล 3) คณะกรรมการบริหาร อบต. 4) คณะกรรมการบริหาร ร่วมกับสภา อบต. 5) คณะกรรมการจัดทำาแผนพัฒนา อบต. 58. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ในตำาแหน่งได้คราวละ 5 ปี เมื่อดำารง ตำาแหน่งไปได้ 3 ปี ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้น จากตำาแหน่ง ข้อใดถูกต้องที่สุด 1) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยังคงดำารงตำาแหน่งต่อไปจนครบวาระ 5 ปี 2) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำาแหน่ง และผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้านคนใหม่ดำารงตำาแหน่งได้ 5 ปี 3) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคน ใหม่ดำารงตำาแหน่งต่อไปได้ 2 ปี 4) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำาแหน่ง และผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้านคนใหม่ดำารงตำาแหน่งตามวาระ ของผู้ใหญ่บ้าน 5) ผิดทุกข้อ 59. สภาเทศบาลตำาบลมีสมาชิกจำานวน 1) 12 คน 2) 15 คน
 16. 16. 3) 20 คน 4) 24 คน 5) แล้วแต่สัดส่วนของประชากรในเขตเทศบาล 60. นายกเทศมนตรีมีสมาชิกจำานวน 1) นายอำาเภอโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล 3) นายอำาเภอโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด 4) ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของกระทรวง มหาดไทย 5) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของ สภาเทศบาล 61. กรณีราษฎรประสบปัญหาไม่มีหลักฐานการเกิดหรือสูติบัตร สามารถแก้ไขปัญหาได้โดย 1) ราษฎรสามารถยื่นคำาร้องขอให้นายทะเบียนออกหนังสือ รับรองสถานที่เกิดเพื่อใช้เป็น หลักฐานแทนสูติบัตร 2) ราษฎรสามารถแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียน โดยไม่ต้อง สอบสวนว่าเคยแจ้งการเกิดมาก่อน หรือไม่ 3) นายอำาเภอในฐานะนายทะเบียนอำาเภอตาม พ.ร.บ.การ ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 มีอำานาจ ออกหนังสือรับรอง การเกิด เพื่อใช้เป็นหลักฐานแทนสูติบัตร ได้ 4) ราษฎรสามารถยื่นคำาร้องขอให้นายอำาเภอออกหนังสือ รับรองสถานที่เกิดเพื่อใช้เป็น หลักฐานแทนสูติบัตรได้ 5) นายทะเบียนอำาเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ บุคคลนั้นเกิดมีอำานาจรับจด ทะเบียนคนเกิดและ ออกหนังสือรับรองให้เป็นหลักฐานแทน สูติบัตร 62. สภาตำาบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังหนึ่ง แสนห้าหมื่นบาท จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วน ตำาบลได้โดยวิธีใด
 17. 17. 1) ตราเป็นพระราชบัญญัติ 2) ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 3) ทำาเป็นกฎกระทรวง และประกาศในราชกิจนุเบกษา 4) ทำาเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศในราชกิจ จานุเบกษา 5) ทำาแบบใดก็ได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในตำาบลนั้น 63. ข้อใดไม่ใช่บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรปรัจำาตัว ประชาชน 1) คนพิการเดินไม่ได้ 2) คนชราอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป 3) ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 4) ข้าราชการบำานาญ 5) คนตาบอดทั้งสองข้าง 64. ในกรณี ที่ เ ขต อบต. ใดมี เ พี ย ง 2 หมู่ บ้ า น ให้ ส มาชิ ก สภาพ อบต. นั้น ประกอบด้วยสมาชิก หมู่บ้านละ 1) 2 คน 2) 3 คน 3) 4 คน 4) 5 คน 5) 6 คน 65. อบต. ที่มีลักษณะใดอยู่ในข่ายจะต้องยุบรวมกับ อบต. อืน หรือ ่ ท้องถิ่นอื่น 1) ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา อบต. 2) มีรายได้เฉลี่ย 3 ปี ไม่เกิน 150,000 บาท 3) ก่ อ นเป็ น อบต . มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย 3 ปี เกิ น 150,000 บาท แต่ เ ป็ น อบต. แล้วมีรายได้เฉลี่ย 3 ปี ไม่ ถึง 150,000 บาท 4) มีประชากรไม่ถึง 2,000 คน และสภา อบต. มีมติให้ยุบ
 18. 18. มีประชากรไม่ถึง 2,000 คน และไม่สามารถที่จะดำาเนินการ บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 5) 66. การจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอมจะกระทำาได้ที่ใด 1) 2) 3) 4) 5) ในที่ว่ารอำาเภอและนอกที่ว่าการอำาเภอ สถานที่ที่ได้มีการจดทะเบียนสมรส สถานทูตหรือสถานกงศุลไทย สำานักงานเขต หรือศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ที่ว่าการอำาเภอ ศาลากลางจังหวัด และสำานักทะเบียนกลาง 67. ปัจจุบันผู้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการและ เลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาอำาเภอ (กพอ.) ๆได้แก่ 1) นายอำาเภอ และปลัดอำาเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา 2) นายอำาเภอ และพัฒนาการอำาเภอ 3) นายอำาเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจำาอำาเภอ 1 คน 4) นายอำาเภอ และปลัดอำาเภอผู้รับผิดชอบสำานักงานอำาเภอ 5) นายอำาเภอ และปลัดอำาเภอ 68. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชนาม โครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ใหม่ว่า 1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำารัสเศรษฐกิจพอเพียง 2) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง 3) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำารัสเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 4) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำารัสเศรษฐกิจชุมชนพึ่ง ตนเอง 69. แผนพัฒนาอำาเภอ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ แผนพัฒนอำาเภอ 5 ปี แผนพัฒนาอำาเภอประจำาปี และ 1) แผนพัฒนาอำาเภอ 3 ปี 2) แผนพัฒนาอำาเภอระยะปานกลาง 3) แผนพัฒนาอำาเภอระยะยาว 4) แผนปฏิบัติการอำาเภอประจำาปี
 19. 19. 5) ไม่มีข้อใดถูก 70. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุดของความหมายนายทะเบียน ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมการปกครองเป็นนายทะเบียนกลาง ผู้ว่าราชการ จังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นนาย ทะเบียน กรุงเทพมหานคร 2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นนายทะเบียน กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนาย ทะเบียนจังหวัด 3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด นายอำาเภอเป็น นายทะเบียนอำาเภอ 4) ปลัดจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด นายอำาเภอเป็นนาย ทะเบียนอำาเภอ 5) ปลัดจังหวัดและนายทะเบียนจังหวัด ปลัดเทศบาลเป็นนาย ทะเบียนท้องถิ่น 1) 71. เมื่อมีการแจ้งปลูกสร้างบ้าน และนายทะเบียนได้ตรวจสอบ แล้ว มีลักษณะเป็นบ้านตามที่ พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 กำาหนดไว้ นายทะเบียนจะ ต้องกำาหนด เลขประจำาบ้าน ให้แก่ผู้แจ้งภายในกำาหนด ดังนี้ 1) 7 วัน กรณีบ้านอยู่ในสำานักทะเบียนท้องถิ่น และ 15 วัน กรณี บ้านอยู่ในเขตสำานักทะเบียน ท้องถิ่น 2) 7 วัน กรณีบ้านอยู่ใกล้สำานักทะเบียนท้องถิ่น และ 30 วัน กรณี บ้านอยู่นอกเขตสำานัก ทะเบียนท้องถิ่น 3) 15 วัน กรณีบ้านอยู่ในสำานักทะเบียนท้องถิ่น และ 30 วัน กรณี บ้านอยู่นอกเขตสำานัก ทะเบียนท้องถิ่น 4) ภายใน 7 วัน ไม่ว่าจะอยู่ในเขตหรือนอกเขตสำานักทะเบียน ท้องถิ่น 5) ไม่มีข้อใดถูก
 20. 20. 72. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลข้อใดถูก ต้องที่สุด 1) หมู่บ้านส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาลยังคงอยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 2) 3) บ้าน ราษฎรที่อยู่ในเขตเทศบาลไม่มีสิทธิเลือกกำานันผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีสิทธิเลือกกำานัน ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล สามารถสมัครรับเลือกเป็น กำานันได้ 4) 73. การใช่ชื่อสกุลกรณีชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสกันข้อใดไม่ถูก ต้อง 1) 2) 3) 4) 5) หญิงต้องใช้ชื่อสกุลชาย หญิงจะใช้ชื่อสกุลของชายหรือไม่ก็ได้ บุตรสามารถใช้ชื่อสกุลของบิดาหรือมารดา บุตรจะใช้ชื่อสกุลของบุคคลอื่นก็ได้ บุตรผู้เยาว์อาจใช้ชื่อสกุลของบิดาหรือมารดา 74. ราษฎรในเขตเทศบาลขอเพิ่มชื่อในกรณีตกสำารวจ อนุมัติของใคร 1) ปลัดเทศบาล 2) นายกเทศมนตรี 3) นายอำาเภอท้องที่ 4) ผู้ว่าราชการจังหวัด 5) อธิบดีกรมการปกครอง เป็นอำานาจ 75. ข้อใดคือจำานวนสมาชิกที่ประกอบเป็นสภาผู้แทนราษฎรและ สมาชิกวุฒิสภาตามลำาดับ 1) 400 คน 100 คน 2) 400 คน 200 คน 3) 500 คน 200 คน 4) 500 คน 100 คน 5) ไม่มีข้อใดถูก 76. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
 21. 21. ถ้าประชาชนเก็บเด็กทารกวัยแรกเกิดซึ่งถูกวางทิ้งไว้ ยังมี ชีวิตอยู่ให้แจ้งการเกิดต่อนาย ทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน 2) กรณีเด็กเกิดนอกบ้าน และมีเหตุจำาเป็นที่บิดาหรือมารดาของ เด็กไม่แจ้งเกิดภายใน 15 วัน สามารถแจ้งเกิด ภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วัน เกิด 3) กรณีเด็กเกิดในโรงพยาบาลต้องแจ้งการเกิดต่อ นายทะเบียน ผู้รับแจ้งของโรงพยาบาลและ เพิ่มชื่อในบ้านเลขที่ของโรงพยาบาล 4) กรณีแจ้งเกิดเกินกำาหนด นายทะเบียนจะต้องดำาเนินการรับ แจ้งและพิจารณาตามอำานาจ หน้าที่ในส่วนที่นายทะเบียนรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำาการ 5) ไม่มีข้อใดถูก 1) 77. ข้อใดถูกต้องที่สุด การขอมีบัตรใหม่ ขณะมีบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ พนักงานเจ้า หน้าที่ไม่สามารถดำาเนินการให้ ได้ 2) บุคคลที่อายเกิน 70 ปีบริบูรณ์ ถือเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องมีบัตรประจตัว ประชาชน 3) กรณีที่มีการย้ายที่อยู่จะต้องขอเปลี่ยนบัตรประจำาตัว ประชาชน 4) ผู้เสียสัญชาติไทยต้องส่งมอบบัตรประจำาตัวประชาชนให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตนมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านเท่านั้น 5) ถูกทุกข้อ 1) 78. ข้อใดที่รฐธรรมนูญ ั พ.ศ.2540 ไม่ได้กำาหนดให้แนวนโยบายพื้น ฐานแห่งรัฐ 1) รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 2) รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไก ตลาด 3) รัฐต้องดำาเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
 22. 22. รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมืองมาตรฐานคุณธรรมและ จริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งทาง การเมือง 5) รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับประเทศที่เป็นมิตรเท่านั้นและ พึงถือหลักในการปฏิบัติต่อ กันอย่างเสมอภาค 79. นาย ก. ถือบัตรประจำาตัวประชาชนที่ระบุวันออกบัตร ตรงกับวัน ที่ 2 เมษายน 2537 บัตร หมดอายุ 1 เมษายน 2543 แต่นาย ก. เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2513 กรณีนี้ 1) บัตรของนาย ก. จะใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2543 2) บัตรของนาย ก. จะใช้ได้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2543 เท่านั้น 3) นาย ก. ต้องไปขอมีบัตรใหม่ภายในกำาหนด 90 วัน นับแต่วัน บัตรหมดอายุ 4) บัตรของนาย ก. จะใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2543 5) ถูกเฉพาะข้อ 1 และข้อ 3 4) 80. กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำาสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผูขออาจ ้ ยื่นอุทธรณ์ตอคณะกรรมการ ่ วินิจฉัยการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารได้ ภายในกี่วันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำาสั่งนั้น 1) เจ็ดวัน 2) สิบวัน 3) สิบห้าวัน 4) ยี่สิบวัน 5) สามสิบวัน 81. การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้พนักงานอัยการส่งฟ้อง 2) เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 3) เพื่อทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดเพื่อเอาตัวผู้กระทำา ผิดมาฟ้องลงโทษ 4) เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 5) เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด 82. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
 23. 23. เจ้าบ้านมีสิทธิที่จะยินยอมให้ใครย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน จำานวนเท่าใดก็ได้เพราะเป็นสิทธิ่ส่วน บุคคล 2) การแจ้งย้ายบุคคลใดเข้ามาอยู่ในบ้าน เจ้าบ้านต้องนำาหลัก ฐานยื่นต่อนายทะเบียน เมื่อนาย ทะเบียนตรวจ หลักฐานเอกสารถูกต้อง ก็สามารถย้ายเข้า ทะเบียนบ้านนั้น โดยไม่จำาเป็นต้อง ตรวจสอบตัวผู้ย้าย 3) การแจ้งย้ายบุคคลใดเข้ามาอยู่ในบ้าน หากปรากฏหลักฐาน เป็นเท็จมิได้มาอยู่จริงได้ตามที่ ปรากฏในใบแจ้ง ย้าย นายทะเบียนมีอำานาจเพิกถอนการแจ้ง ย้ายโดยไม่ต้องดำาเนินการทาง ศาล 4) การแจ้งย้ายบุคคลใดเข้ามาอยู่ในบ้าน หากปรากฏหลักฐาน ว่ามีการแจ้งเท็จ นายทะเบียนไม่ มีอำานาจเพิกถอนใบแจ้งย้ายต้องส่งฟ้องศาลและให้ศาลสั่ง 1) เท่านั้น 5) ไม่มีข้อใดถูก 83. บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และ สว. โดยมิต้องแจ้งเหตุอันสมควรที่ ทำาให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ ผู้นั้นย่อมมีสิทธิตามกฎหมาย บัญญัติไว้หลายประการ ยกเว้นข้อใด 1) เสียสิทธิในการเป็นผู้จัดตั้งพรรคการเมือง...เเอ๊คกรุ๊ป 2) เสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สส. และ สว. 3) เสียสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำานันและผู้ใหญ่บ้าน 4) เสียสิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รฐสภาพิจารณากฎหมาย ั 5) เสียสิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล 84. สถานที่จดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ได้แก่ 1) อำาเภอ กิ่งอำาเภอ หรือเขตที่เป็นภูมิลำาเนาของผู้รับบุตร บุญธรรมและบุตรบุญธรรม 2) อำาเภอ กิ่งอำาเภอ หรือเขตผู้ที่รับบุตรบุญธรรมมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน 3) อำาเภอ กิ่งอำาเภอ เขต และกรมประชาสงเคราะห์ 4) อำาเภอ กิ่งอำาเภอ หรือเขตแห่งใดก็ได้ เเอ๊คกรุ๊ป
 24. 24. อำาเภอ กิ่งอำาเภอ หรือเขตที่เป็นที่รับจดทะเบียนรับบุตร บุญธรรม 5) 85. ผู้มีสิทธิออกหมายค้น ได้แก่ 1) พนักงานสอบสวน 2) พนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ปลัดอำาเภอขึ้นไป 3) ข้าราชการตำารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำารวจขึ้นไป 4) พนักงานอัยการ 5) ศาล 86. นายอำาเภอมีบทบาทในการอำานวยความยุติธรรมในทางแพ่งได้ อย่างไร 1) การเปรียบเทียบความแพ่งในอำานาจหน้าที่ของนาย อำาเภอ....แเอ๊คกรุ๊ป 2) เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีได้ประนีประนอมยอมความ 3) เป็นอนุญาตโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี 4) ชี้ขาดในคดีแพ่งที่ไม่มีทุนทรัพย์ 5) ถูกทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 อำานาจหน้าที่ประการหนึ่งของนายอำาเภอคือการสอบสวนคดี เกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอื่นๆ ความในข้อใดต่อไปนี้ ผิด...เเอ๊คกรุ๊ป 1) เมื่อคดีอาญาเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอื่นๆ ใน ท้องที่อำาเภอ นายอำาเภอต้องคุม การสอบสวนทุกคดี 2) ในกรณีที่คดีเกิดขึ้นเป็นเป็นคดีใหญ่หรือสำาคัญให้นาย อำาเภอเข้าควบคุมการสอบสวนโดย เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน 3) คดีที่เกิดขึ้นพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้จับกุม หรือร่วมจับกุม ให้นายอำาเภอเข้าควบคุมการ สอบสวนในฐานะพนักงานหัวหน้าสอบสวนผู้รับผิดชอบทุก คดี 4) กรณีที่นายอำาเภอเข้าควบคุมการสอบสวนในฐานะหัวหน้า พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ให้แจ้งพนักงาน อัยการท้องที่เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในการ ควบคุมการสอบสวนทุกคดี 87.
 25. 25. 5) ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก 88. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด ปลัดอำาเภอแต่ละคนมีฐานะไม่เท่าเทียมกัน เพราะแบ่งเป็น ฝ่ายเป็นงาน 2) ปลัดอำาเภอทุกคนเท่าเทียมกันกับหัวหน้าส่วนราชการใน ฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำาเภอ 3) ปลัดอำาเภออาวุโสเป็นหัวหน้าที่ทำาการปกครองอำาเภอ 4) ปลัดอำาเภออาวุโสในฐานะเทียบเท่ากับหัวหน้าส่วนราชการ 5) ปลัดอำาเภออาวุโสคือผู้ที่มีอายุมากที่สุด 1) 89. กรณีมีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำาของเจ้าพนักงานซึ่งอ้าง ว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 ก่อนการ ชันสูตรพลิกศพ 1) ให้แจ้งผู้มีหน้าที่ทำาการพลิกชันสูตรศพทราบ 2) ให้แจ้งสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบ ธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตาย อย่างน้อยหนึ่งคนทราบเท่าที่จะทำาได้ 3) ให้แจ้งให้สามี หรือภริยา หรือญาติของผู้ตายให้ทราบ หาก ไม่มีสามี หรือภริยา หรือญาติ ของผู้ตายมาเป็นพยานในการชันสูตรพลิกศพจะทำาการพลิก ชันสูตรศพไม่ได้ 4) ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก 5) ข้อ 1 และข้อ 3 ถูก 90. ตามประมวลกฎหมายอาญา และข้อบังคับของกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดำาเนิน คดีอาญาเมื่อ นายอำาเภอควบคุมการสอบสวนคดีอาญาใน ฐานะ หัวหน้าพนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบ 1) เมื่อการสอบสวนเสร็จ คดีไม่มีพยานหลักฐานมีอำานาจสั่ง ปล่อยตัวผู้ตองหาได้ ้ 2) เป็นผู้สั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว 3) เป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการในการสอบสวนดำาเนินคดีให้เป็น ไปตามที่กฎหมายกำาหนด และ
 26. 26. เป็นผู้ทำาความเห็นควรสั่งฟ้องหรือ สั่งไม่ฟ้องหรืองดการ สอบสวน 4) ถูกทุกข้อ 5) ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก 91. รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 บัญญัติให้องค์กรมีอำานาจทำารายงาน เสนอความเห็นต่อสภาและ คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือ กฎหมายอื่นได้ เมื่อครบ 5 ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ 1) คณะกรรมการเลือกตั้ง 2) คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3) คณะกรรมการ ป.ป.ช. 4) ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก 5) ข้อ 1 , 2 และ 3 ถูก 92. คำาสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 141/2541 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2541 กำาหนด ยุทธศาสตร์ในการป้องกัน และปราบปราม ยาเสพติดไว้อย่างไร 1) รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด 2) เสริมสร้างประชาคมทุกระดับ เพื่อต่อต้านยาเสพติด 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด 4) ราษฎร์ - รัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด 5) ภารกิจต้านยาเสพติด เป็นภารกิจหลักของทุกส่วนราชการ 93. การทำาพินัยกรรมในอำานาจหน้าที่ของนายอำาเภอ 1) นั้นๆ ข้อใดถูกต้อง ผู้ร้องทำาพินัยกรรมต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของอำาเภอ ทรัพย์สินในพินัยกรรมต้องอยู่ในพื้นที่ของอำาเภอที่ทำา พินัยกรรม 3) ทั้งผู้ร้องและทรัพย์สินที่ทำาพินัยกรรมต้องอยู่ในพื้นที่ของ อำาเภอที่ทำาพินัยกรรม 4) ผู้ร้องขอทำาพินัยกรรมที่อำาเภอ กิ่งอำาเภอ หรือเขตใดก็ได้ 5) ผู้ร้องขอทำาพินัยกรรมต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว 2) 94. สมาชิก อส. มีกี่ประเภท
 27. 27. 1) 2 ประเภท คือ ประเภททั่วไป และประเภทเฉพาะกิจ 2) 2 ประเภท คือ ประเภทชั่วคราว และประเภทถาวร 3) 2 ประเภท คือ ประเภทประจำากอง และประเภทกองหนุน 4) 3 ประเภท คือ ประเภทสำารอง ประเภทประจำากอง และประเภท ประจำากองหนุน 5) 3 ประเภท คือ ประเภทรบ ประเภทพัฒนา และประเภทให้ ความคุ้มครอง 95. ชั้นความลับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติข้อ ใดถูกต้องที่สุด 1) ปกปิด ลับ ลับมาก 2) ปกปิด ลับ ลับมาก ลับมากที่สุด 3) ปกปิด ลับ ลับมาก ลับที่สุด 4) ปกปิด ลับ ลับที่สุด ลับมากที่สุด 5) ปกปิด ลับ ลับมาก ลับที่สุด ลับมากที่สุด 96. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำาบลตาม พ.ร.บ.สภาองค์การ บริหารส่วนตำาบล พ.ศ.2537 1) การคุ้มครองดูแล การบำารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาความ สงบเรียบร้อย 2) การรักษาความสะอาดที่สาธารณะ การส่งเสริมกิจการ สหกรณ์ 3) การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน 4) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ การป้องกันบรรเทา สาธารณภัย 5) การผังเมือง การท่องเที่ยว 97. บุคคใดเป็นผู้อำานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งราช อาณาจักร 1) นายกรัฐมนตรี 2) รองนายกรัฐมนตรที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 4) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 5) อธิบดีกรมการปกครอง
 28. 28. 98. ผู้เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาของที่ทำาการปกครองจังหวัด ได้แก่ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัด 2) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 4) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 5) หัวหน้าสำานักงานจังหวัด 99. ขณะนี้ ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการจัดทำาบัตรประจำา ตัวประชาชนด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ณ สำานัก ทะเบียนต่างๆ 1) 300 แห่ง 2) 305 แห่ง 3) 505 แห่ง 4) 400 แห่ง 5) 405 แห่ง คดีอาญาในความผิดตามกฎหมายข้อใดที่พนักงานสอบสวน ฝ่ายปกครองไม่มีอำานาจทำาการ สอบสวนได้ 1) กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 2) กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ 3) กฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4) กฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข 5) กฎหมายว่าด้วยประถมศึกษา 100.

×