การกระจายอำนาจให้แก่อค์กรปกครองท้องถ่น

170 views
91 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
170
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การกระจายอำนาจให้แก่อค์กรปกครองท้องถ่น

  1. 1. www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น admin@thailocalmeet.com พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 บังคับใชวันที่? …18 พฤศจิกายน 2542 / 9 มกราคม 2550 (ฉบับที่ 2) ใครรักษาการตาม พรบ.นี้ ? …นายกรัฐมนตรี / รมว. มหาดไทย / รมว. การคลัง หมวด 1 คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีกี่คน ? ….. 36 คน โดยตําแหนง 12 คนมาจาก - 1 นายก ……นายกรัฐมนตรี หรือรองนายก ที่ไดรับมอบหมาย(เปนประธาน) - 2 รมต. …….รมว. มหาดไทย / รมว. การคลัง - 4 ปลัด …….ปลัดกระทรวงมหาดไทย , ปลัดกระทรวงการครับ , ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ , ปลัดสาธารณสุข - 3 เลขา ……เลขากฤษฎีกา , เลธิการ ก.พ., เลขา สภาพัฒฯ - 1 ผ.อ. ……ผ.อ. สํานักงบประมาณ - 1 อธิบดี ….อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 12 คนซึ่งคัดเลือกกันเอง (มาจากผูบริหาร) - อบจ. …………2 คน - เทศบาล ………3 คน - อบต. ………… 5 คน - กทม./พัทยา ……รวม 2 คน ผูทรงคุณวุฒิ 12 คนมาจากการ ?………สรรหา ผูทรงคุณวุฒิอายุไมตํากวากี่ป ?……… 35 ป ผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงคราวละกี่ป ? …… 4 ป อาจไดรับสรรหาไมเกิน 2 วาระ สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจตั้งอยูที่ใด ? ……สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อํานาจหนาที่ของกรรมการอยางคราวๆ ? ……… 1 จัดทําแผนกระจายอํานาจ 2 ปรับปรุงสัดสวนภาษีอากร 3 ประสานการถายโอน 4 เรงรัดใหมีการตรา พรฎ. ,กฎกระทรวง , ประกาศ (ไมมี พรบ. นะครับอยาสับสน)
  2. 2. www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น admin@thailocalmeet.com หมวด 2 การกระจายอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เทศบาล/พัทยา/อบต. มีอํานาจหนาที่กี่ประการ ? 31 ประการ อะไรบางอธิบายคราวๆ ? …………….. 1. จัดทําแผน 2.การขนสงและวิศวกรรม อบจ. มีอํานาจหนาที่กี่ประการ ? 29 ประการ……..อะไรบางอธิบายคราวๆ ? …………….. 1.จัดทําแผนและประสานการจัดทําแผน 2.การขนสงมวลชนและวิศวกรรมจราจร หมวด 3 การจัดสรรสวนภาษีและอากร เทศบาล/พัทยา/อบต. สามารถจัดเก็บรายไดเองมี 3 ประการคือ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ภาษีบํารุงทองที่ - ภาษีปาย ภาษีมูลคาเพิ่ม……ไดรับจัดสรร…รอยละ……30 ภาษีธุรกิจเฉพาะ… ออกขอบัญญัติ…รอยละ…30 ภาษีสรรพสามิต…ออกขอบัญญัติ…รอยละ…30 คาภาคหลวงแร……ไดรับจัดสรร…..รอยละ……40 - ครอบคลุมพื้นที่………รอยละ 20 - ในจังหวัด……………รอยละ 10 - จังหวัดอื่น……………รอยละ 10 คาภาคหลวงปโตเลียม…ไดรับจัดสรร…รอยละ……40 - ครอบคลุมพื้นที่………รอยละ 20 - ในจังหวัด……………รอยละ 10 - จังหวัดอื่น……………รอยละ 10 ใบอณุญาติขายสุรา/เลนการพนัน…ออกขอบัญญัติ…….รอยละ……10
  3. 3. www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น admin@thailocalmeet.com องคการบริหารสวนจังหวัด อาจมีรายไดดังตอไปนี้ น้ํามัน…………ออกขอบัญญัติ…. รอยละ…………10 สตางค / ลิตร กาชปโตเลียม………ออกขอบัญญัติ……. รอยละ…10 สตางค / ก.ก. ยาสูบ………………ออกขอบัญญัติ……. รอยละ…10 สตางค / มวน ภาษีมูลคาเพิ่ม………ไดรับจัดสรร……. รอยละ………30 ภาษีธุรกิจเฉพาะ……ออกขอบัญญัติ……..รอยละ…30 คาภาคหลวงแร……ไดรับจัดสรร… …..รอยละ………20 คาภาคหลวงปโตเลียม……ไดรับจัดสรร รอยละ………20 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมีรายได 14 ปะเภทแตรายได 4 ประการดังตอไปนี้ตองไดรับความเห็น ชอบจาก คณะรัฐมนตรีกอนคือ - การออกพันธบัตร - การกูเงินจาก กระทรวง ทบวง กรม หรือนิติบุคลตาง ๆ - กูเงินจากตางประเทศ - รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อมุงหากําไร หมวด 4 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น อะไร 4 ป ? - ภารกิจซ้ําซอน - ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการ - ภารกิจที่ดําเนินการตามนโยบายรัฐ พรบ. กําหนดแผนฯ(ฉบับที่2) - พ.ศ. 2550 ตอบ รอยละ 25 - “มีจุดมุงหมาย” หรือคําวา “เพิ่มขึ้น” ตอบ รอยละ 35 อะไร 10 ป ? ……กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ อะไร 5 ป ? …….ทบทวนการกําหนดอํานาจและหนาที่ พ.ศ. 2544 ? ……อปท. มีรายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 20 พ.ศ. 2549 ? ……อปท. มีรายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 35

×