หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

on

  • 383 views

 

Statistics

Views

Total Views
383
Views on SlideShare
383
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Document Transcript

  • หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำารงและปฏิบัติ ตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนถึง ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำาเนินไปในทางสาย กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุค โลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี เหตุผล รวมถึงความจำาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอ สมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายนอกและภายใน ทั้งที่จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการดำาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้น ฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตว์สุจริต และให้มีความรอบคอบที่เหมาะสม ดำาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อม ต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ทางสายกลาง พอ ประมาณ มี เหตุผ ล มีภ ูม ิค ุ้ม กัน ในตัว ดี เงื่อ นไขคุณ ธรรม (ซื่อ สัต ย์ สุจ ริต ขยัน อดทน แบ่ง ปัน ) เงื่อ นไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัด ระวัง ) ชีว ิต / เศรษฐกิจ / สัง คม สมดุล / มัน คง / ่ คำานิยาม
  • ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่ มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน ตนเองและ ผูอื่น ้ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของ ความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไป อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย ที่เกี่ยวข้องตลอดจน คำานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก ระทำานั้นๆอย่างรอบคอบ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อม รับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เงื่อนไข หมายถึง การตัดสินใจและการดำาเนินกิจกรรม ต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ - เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ รอบคอบที่จะนำาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาและความ ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ - เงื่อนไขคุณธรรม จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนัก ในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาใน การดำาเนินชีวิต