กฏหมายระเบียบพัสดุ

2,911 views
2,692 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,911
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • {"167":"คือ\n"}
 • กฏหมายระเบียบพัสดุ

  1. 1. 1
  2. 2. ระเบีย บและแนวทางในการ บริห ารงานพัส ดุ ตามระเบีย บสำา นัก นายกรัฐ มนตรี ว่า ด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แ ก้ไ ข ข เพิ่ม เติม 2
  3. 3. การพัส ดุ การพัส ดุ หมายความว่า ....(ข้อ หมายความว่า ....(ข้อ ๕) ๕) การจัด ทำา การซือ ้ การจ้า ง เอง การจ้า ง การจ้า ง ออกแบบ ออกแบบ การจ้า งที่ ่ การแลก การจ้า งที การแลก และ และ ปรึก ษา เปลี่ย น ปรึก ษา เปลี่ย น ควบคุม ควบคุม การ การ งาน งาน การเช่า การเช่า ควบคุม จำา หน่า ย การดำา เนิน การอื่น ๆ ที่ก ำา หนดไว้ ในระเบีย บนี้ 3
  4. 4. แผนผัง ขัน ตอน ้ กระบวนการจัด ซือ ทราบยอด ้ เมื่อ ได้ร บ การจัด สรร/ได้ร ับ/จัด จ้า ง ั ๑ เงิน งบประมาณในการจัด หาพัส ดุแ ล้ว (ระเบีย บฯ ข้อ ๑๓) เจ้า งานซื้อ /จ้า ง งานจ้า งก่อ สร้า งง ตั่ว ไป หน้า ที่ ทั่ว ไป กำา หนด ออกแบบอ /แต่งทั้ง ค ซื้ จ้า ก่อ นการจัด ซื้อspecจ้า งทุก วิธ ี ี า หนดราคากลาง ก่อ นการจัด ซื้อจัด จ้า งทุก วิธ จัด กก.กำ พัส ดุ ต้อ งมี --ให้จ ัด ทำา รายงาน ขอ ให้จ ัด ทำา รายงาน ขอ รายการตามข้อ่่ง ซื้อ ที่ด ิน /สิ ง ซื้อ ที่ด ิน /สิ ซื้อ /จ้า ง เพื่อ ขอ ซื้อ /จ้า ง เพื่อ ขอ ๒๗) ก่อ สร้า ง (ข้อ ๒ ก่อ สร้า ง (ข้อ ๒ ความเห็น ชอบหส.ราชการ ความเห็น ชอบหส.ราชการ ๘) ๘) ๒ ก่อ นทุก ครั้ง า ส่ว นราชการ ก่อ นทุก ครั้ง หัว หน้ พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบรายงานขอ ลงนามประกาศจ้า ง (ข้อ ๒๙) ลงนามประกาศ ซื้อ / ลงนามคำา สัง แต่ง ตั้ง ่ ลงนามคำา สั่ง แต่ง ตั้ง สอบ สอบ คณะกรรมการต่า งๆที่ ่ คณะกรรมการต่า งๆที ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด 4
  5. 5. เมื่อ ได้ร ับ ความเห็น ชอบตาม ๓ รายงานขอซื้อ /ขอจ้า ง จาก หัว หน้า ส่ว นราชการแล้ว -ให้เ จ้า หน้า ที่พ ส ดุด ำา เนิน การจัด หาตาม ั วิธ ีป ระกวด วิธ ีต กลง วิธส อบราคาแ ก่ ต ่า งๆ ได้ ี วิธ ี ราคา ราคา(ไม่ (เกิน ๑แสนเกิน ๒ล้า น เกิน แสน) ๒ล้า น) วิธ ี ไป (ข้อ ขึ้นป ระกวด (ข้อ (ข้อ ๒๐,๔๐วิธ ีก รณี ราคา วิธ ก รณี ี ๒๑,๔๔๑๙,๓๙)ศษ ๔๓)เเศษ วิธ ีพ เเ ศษ วิธ ีพิ ิ ทาง พิ ศษ พิ ๕๖) ((เกิน ๑ แสนขึ้น ไม่จ ำา กัด เกิน ๑ แสนขึ้น ไม่จ ำา กัด อิเ ล็ก ทรอนิก ไป) ส์ วงเงิน ไป) วงเงิน วงเงิน ตั้ง แต่ ๒ล้า น ((ซื้อ ข้อ ๒๓,๕๗ซื้อ ข้อ ๒๓,๕๗((ข้อ ข้อ ระเบีย บฯพัส ดุ จ้า ง๒๔,๕๘) จ้า ง๒๔,๕๘) 5
  6. 6. คัด เลือ กได้ต ัว ผู้ข าย/รับ จ้า งแล้ว ให้ คณะกรรมการฯทำา บัน ทึก สรุป ผล ๔ รายงานเสนอขออนุม ัต ิส ั่ง ซื้อ /จ้า ง (ผ่า น ผูม อ ำา นาจอนุม ต ิส งสซื้อ /จ้า ง ผู้ มี อ ำา นาจอนุมั ต ิสั่ งซื ้อ /จ้า ง ้ ี ั หน.จนท.พัั่ ดุ) จะ าร (ข้อ ๖๕,๖๖,๖๗) จะ ๕ (ข้อ ๖๕,๖๖,๖๗) บริห พิจ ารณาอนุม ัต ส ง ให้ซ ื้อ /จ้า งได้ญามที่ ่ อ พิจ ารณาอนุม ติ ิสั่ ง ให้ซ ื้อ /จ้า งได้ต ามที ั ั่ สั ต ญา/ข้ งานพัส ดุแคณะกรรมการเสนอ้ ้ จ้ง รับ ราคาและ ผู งานพัส ดุแคณะกรรมการเสนอ จ้ง รับ ราคาและ ผู ตกลง ได้ร ับ คัด เลือ ก ได้ร ับ คัด เลือ ก ๖ มาทำา สัญ ญา/บัน ทึก ข้อ มาทำา สัญ ญา/บัน ทึก ข้อ ตกลง ตกลงงส่ง มอบ ผู้ข าย/รับ จ้า งส่ง มอบ ผูข าย/รับ จ้า ้ ((ข้อ ๑๓๒,๑๓๓) ข้อ ๑๓๒,๑๓๓) คกก.ตรวจรับ คกก.ตรวจรับ ๗ พัส ดุ/ตรวจการจ้า ง พัส ดุ/ตรวจการจ้า ง ((ข้อ ก จ่า ยเงิน ข้อ ๗๑ ,, ๗๒) เบิ ๗๑ ๗๒) ๘ (แก้ไ ข/งด,ลด ค่า ปรับ ,ขยาย เวลา (๑๓๙) -บอกเลิก สัญ ญา ( ๑๓๗๑๓๘-๑๔๐) -สัง ทิง 6 ่ ้
  7. 7. ๙ ๑๐ ๑ ๑ คกก.ตรวจรับ ฯส่ง มอบ สิ่ง ของ/งาน ให้เ จ้า หน้า ที่พ ัส ดุเ พื่อ นำา ไป ลงบัญ ชี/ลงทะเบีย นควบคุม เจ้า หน้า ที่พ ัส ดุ ส่ง /แจกจ่า ย ทรัไ ปยังิน (ข้อ ๑๕๑-๑๕๒) พ ย์ส พัส ดุ หน่ว ยของ ผู้ใ ช้ง าน (เบิก -จ่า ยพัส ดุ) ข้อ ๑๕๓๑๕๔ ให้ม ีค วามคงทน การบำา รุง รัก ษาพัส ดุ /อยูใ นสภาพที่ด ี สามารถใช้ไ ด้ ่ ตลอดอายุก ารใช้ง าน 7
  8. 8. ๑ การตรวจสอบ ๒ อ พัสน เดิระจำา ปี ก่ นสิ้ ดุป อ นกัน ยายนทุก ปี (ข้อ ๑๕๕-๑๕๖) -หส.ราชการ-แต่ง ตัง คกก. ้ ที่ มิไ ช่จ นท.พัส ดุ ตรวจ -ให้เ ริ่ม ตรวจวัน ทำา การแรกของ เดือ นตุล าคม/ ให้แ ล้ว เสร็จม หากพบว่า เสื่อ ภายใน สภาพ,ชำา รุด /สูญ หาย ๓๐วัน ทำา การ นับ ให้แ ต่ง ตั้ง คกก.สอบข้อ ๑ ๓ จำา หน่า ย พัส ดุ ข้อ ๑๕๗หรือ หากใช้ พัส ดุใ ดหมด ๑๖๑ จะสิน งาน ้ ความจำา เป็น เปลือ งค่า ใช้ง าน ใช้จ ่า ยมาก ให้เ สนอหส.ราชการ เพื่อ สัง จำา หน่า ย ่ โดยวิธ ี แลก ขาย/ทอด เปลี่ย น ตลาด โอน แปร สภาพ/ ทำา ลาย 8
  9. 9. ๑ ๔ การจำา หน่า ยพัส ดุเ ป็น สูญ กรณีพ ัส ดุส ญ ู กรณีพ ัส ดุส ญ ู ไป ไป กรณีย ัง มีต ว กรณีย ัง มีตั ัว โดยมีต ัว ผูร ับ โดยมีต ัว ผู้ ร ับ ้ กรณีพ ัส ดุ กรณีพ ัส ดุ พัส ดุอ ยู่แ ต่ไ ม่ พัส ดุอ ยู่แ ต่ไ ม่ ผิด ผิด สูญ ไป สูญ ไป สมควร สมควร แต่ไ ม่ส ามารถ แต่ไ ม่ส ามารถ โดยไม่ม ี ี โดยไม่ม จำา หน่า ยตาม จำา หน่า ยตาม ชดใช้ต าม ชดใช้ต าม ตัว ผูร ับ ผิด ตัว ผู้ ร ับ ผิด ้ ระเบีย บ ระเบีย บ หลัก เกณฑ์ หลัก เกณฑ์ ข้อ ๑๕๗ ข้อ ๑๕๗ ผู้ม ีอ ำา นาจอนุม ัต บ ผิหน่า ย (๑๕๙) ิจ ำา ด า ย (๑๕๙) ผู้ม อ ำา นาจอนุม ัต บ ผิหน่ ี ิจ ำา ด ความรั ความรั ๑.วงเงิน ซื้อ /ได้ทางแพ่ง น ไม่เเกิน ๕ แสน ๑.วงเงิน ซื้อ /ได้ม า รวมกั น ไม่ กิน ๕ แสน ม า รวมกั ทางแพ่ ง หน.ส่ว นราชการ หน.ส่ว นราชการ ๒. วงเงิน ซื้อ /ได้ม า รวมกัน เกิน ๕ แสน – ๒. วงเงิน ซื้อ /ได้ม า รวมกัน เกิน ๕ แสน – กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง หรือ ที่ก ระทรวงการคลัง มอบหมาย หรือ ที่ก ระทรวงการคลัง มอบหมาย 9
  10. 10. ๑ การลงจ่า ยออกจากบัญ ชี/ทะเบีย น ๕ ๑.เมื่อ ดำา เนิน การตามข้อ ๑๕๗ แล้ว ให้ล งจ่า ยออก จากบัญ ชี/ทะเบีย น • แล้ว แจ้ง สตง/สตง.ภูม ิภ าคภายใน ๓๐ วัน นับ แต่ วัน ลงจ่า ย ๒.เมื่อ ดำา เนิน การตามข้อ ๑๕๙แล้ว (หส.ราชการ อนุม ัต ใ ห้จ ำา หน่า ยได้) ิ ให้ล งจ่า ยออกจาก • บัญดำา/ทะเบีย น เมื่อ ชี เนิน การตามข้อ ๑๕๐ ,๑๕๒ แล้ว ให้ล งจ่า ยออก จากบัญ ชี/ทะเบีย น • พัส ดุวทต ้องงจดทะเบีย นตามกม.ให้แ จ้งท ี่ก นายทะเบีย น แล้ ท ี่ ต ้อ  กระทรวงการคลัง หรืแ จ้งต่อ ระทรวงการ อ ผู้ ต่อ พัส ดุ แจ้ งจดทะเบี ย นตามกม.ให้ดุประจำนายทะเบีย น ี่ ก่อ นตรวจสอบพัส ดุป ระจำา ปี ก่อ นตรวจสอบพัส ภูม ิภ าค า ปี คลัง มอบหมาย และสตง/สตง.า หนด ภายใน ๓๐ ภายในเวลาที ก ม.กำ ่ ข้อ ๑๖๑ พบว่า มีา ยรณีพ ัส ดุส ญหนดอมไป/ชำา รุด ข้น นับ แต่พบว่า มีก รณี พ ก ม.กำู ญ/เสือ มไป/ชำา รุด อ ๑๖๑ ว ันภายในเวลาที่ัส ดุส ู า /เสื่ ่ ก วั ลงจ่ บกพร่อ ง บกพร่อ ง ให้ด ำา เนิน การเรื่อ งความรับ ผิด ทางแพ่ง หรือ ให้ด ำา เนิน การเรื่อ งความรับ ผิด ทางแพ่ง หรือ ระเบีย บนีโ ดยอนุโ ลมแล้ว ระเบีย บนี้ โ ดยอนุโ ลมแล้ว ้ 10
  11. 11. กฎหมาย/ระเบีย บ/ มติค ณะ รัฐ มนตรี และ หนัง สือ แจ้ง เวีย น ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ 11
  12. 12. มี ประกาศคณะกรรมการ ป้อ งกัน และปราบปรามการ ทุจ ริต แห่ง ชาติ เรื่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ก ารจัด ทำา และ ี แสดงบัญ ชีร ายการ รับ จ่า ย ของ โครงการที่บ ุค คลหรือ นิต ิบ ุค คลเป็น คู่ สัญ ญา กับ หน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และทีแ ก้ไ ขเพิม เติม ่ ่ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มีผ ลบัง คับ ใช้ต ั้ง แต่ว ัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็น ต้น ไป ประกาศออกโดยพระราชบัญ ญัต ิ 12
  13. 13. พัส ดุข องหน่ว ยงานของ รัฐ ตามระเบีย บสำา นัก นายกรัฐ มนตรีว ่า ด้ว ย การพัส ดุ หรือ ระเบีย บ ข้อ กำา หนด กฎ หรือ ข้อ บัง คับ ว่า ด้ว ยการพัส ดุ ของ หน่ว ยงานของรัฐ ๒.สัญ ญาสัม ปทาน ๓.สัญ ญาให้ท ุน สนับ สนุน ของหน่ว ย ง านของรัฐ เพื่อ การวิจ ัย หรือ เพือ ดำา เนิน การอย่า งใดอย่า งหนึ่ง ่ -ซึ่ง มีม ูล ค่า ตั้ง แต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้น ไป เว้น แต่ ระหว่า งวัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ – 13
  14. 14. กับ การพัส ดุ กับ การพัส ดุ ในหมวด ๕ มาตรการเพือ ให้ห น่ว ยงาน ในหมวด ๕ มาตรการเพื่ ่อ ให้ห น่ว ยงาน ของรัฐ ปฏิบ ต ิ ิ ดัง นี้ ้ ของรัฐ ปฏิบั ต ดัง นี ั ข้อ ๑๕. ให้ห น่ว ยงานของรั๓. กำา หนด ข้อ ๑๕. ให้ห น่ว ยงานของรัฐ คูส ญ ญา ฐ กำ่ าั หนด ต้ ค คล หรือ ๒. หากได้ด ำา เนินิิของบุอ งรับ -จ่า ย เงื งไม่อ ๑. ต้ออ นไขยู่และ คุณ สมบัต ของบุค คล หรือ ๑. เงื่ ่อ นไข และ คุณ สมบัต ต้องไม่อ ยู ่ เงิน ผ่า นบัญ ชี การจัด ซือ จัด จ้า ง ้ ในฐานะเป็น ด้ทียระบบา เป็น คู่ส ญ ญา และ ในฐานะเป็น นิต ิบ ค คล ว ่จ ะเข้ า เป็น คูสั ัญ ญา และ นิต ิบุ ุค คล ที่จ ะเข้ ่ เงิน ฝาก ผูไ ม่แกำา หนดให้ล็กูส ญ ญาต้อ งปฏิบ ัต ิด ัง นี้ ้ สดง ผู้ ไ ม่แกำา หนดให้ค ู่ ่สั ญ ญาต้อ งปฏิบ ต ิด ง นี ้ สดง ั ั ั อิเ ค ทรอนิก ส์ กระแสรายวัน บัญ ชีร ายรับ บัญ ชีร ายรับ รายจ่า ย หรือ รายจ่า ย หรือ แสดงบัญ ชี แสดงบัญ ชี รายรับ ราย รายรับ ราย จ่า ยไม่ถ ูก จ่า ยไม่ถ ูก ต้อ งครบถ้ว น ต้อ งครบถ้ว น ในสาระ ในสาระ เว้น แต่ การ Procurement:e-GP ตาม รับ จ่า ย แต่ล ะ ข้อ ๑๖ต้อ งลง ครั้ง ซึ่ง มี ทะเบีย น ในระบบ ไม่ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ของ มูล ค่า เกิน สามหมืน ่ กรมบัญ ชีก ลางที่ เว็บ ไซต์ศ น ย์ข ้อ มูล บาท คูส ญ ญา ู ่ ั e-Government 14
  15. 15. หน่ว ยงานของรัฐ หน่ว ยงานของรัฐ ก่อ นิต ิส ม พัน ธ์ก ับ ก่อ นิต ิสั ม พัน ธ์ก ับ ั ข้อ ๑๖ ให้ห น่ว ยงาน ข้อ ๑๖ ให้ห น่ว ยงาน การรายงานบ/ได้ บุค คล หรือ นิต ิบ ค คล ช บุค คล หรือ นิต บุ ค คล ิ ุ ของรัฐ ซึ่ง ได้ ของรัฐ ซึ่ง ซึ่ง ได้ม ก ารระบุชื่ อ ไว้ ี ื่ รัาเนิน การจั ด ซื้อ จัด ซึ่ง ได้ม ีก ารระบุช อ ไว้ ย ดำาบ -จ่าการจัด ซื้อ จัด ดำ เนิน จ้า ง ด้ว ยระบบ จ้า ง ด้ว ยระบบ อิเเล็ก ทรอนิก ส์ อิ ล็ก ทรอนิก ส์ e-Government Procurement: e-Government Procurement: e-GP ของกรมบัญ ชี e-GP ของกรมบัญ ชี กลาง “ให้ กลาง “ให้ รายงานข้อ มูล ของคู่ ่ รายงานข้อ มูล ของคู สัญ ญาที่ต ้อ งแสดง สัญ ญาที่ต อ งแสดง ้ บัญ ชีร ายรับ รายจ่า ย บัญ ชีร ายรับ รายจ่า ย ต่อ คณะกรรมการ ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ กรม ป.ป.ช. และ กรม ในบัญ ชีร ายชือ ว่า ในบัญ ชีร ายชื่ อ ว่า ่ เป็น คู่ส ัญ ญาที่ไ ม่ไ ด้ เป็น คู่ส ัญ ญาที่ไ ม่ไ ด้ ยื่น บัญ ชีร ายรับ ราย ยื่น บัญ ชีร ายรับ ราย จ่า ย หรือ แสดงบัญ ชี จ่า ย หรือ แสดงบัญ ชี รายรับ รายจ่า ยไม่ถ ูก รายรับ รายจ่า ยไม่ถ ูก ต้อ ง ครบถ้ว นใน ต้อ ง ครบถ้ว นใน สาระสำา คัญ สาระสำา คัญ เว้น แต่ บุค คลหรือ เว้น แต่ บุค คลหรือ นิต ิบ ุค คลนัน จะได้แ สดง นิต ิบ ุค คลนั้ ้น จะได้แ สดง บัญ ชีร ายรับ รายจ่า ยตาม บัญ ชีร ายรับ รายจ่า ยตาม 15
  16. 16. มติค ณะรัฐ มนตรีท ค ี่ มติ มติค รม.สร๐๒ เกี่ย วข้อ ง ๐๓/ว๕๒ รม.นร๐๒๐ มติค รม.นร๐ ๒๐๒/ว ๑ ลว.๓ม.ค .๒๕๓๗ เรื่อ ง มาตรการ ป้อ งกัน หรือ ลด โอกาสใน การ สมยอม ๒/ว ๘๐ ลว.๓ ม.ค. ๒๕๓๗ เรื่อ ง การ ปรับ ปรุง แก้ไ ขวิธ ี การ ประกวด ราคาจ้า ง ก่อ สร้า ง ลว. ๒๘มี.ค.๒ ๕๒๐ เรื่อ งการ ระบุ คุณ ลัก ษ ณะ เฉพาะ ของ สิง ของ ่ 16
  17. 17. เมื่อ มติค ณะรัค มนตรีท ี่ ฐ มติ ๑๓ มติค รม.ด่ว น อ ง มี.ค.๒๕๕๕ รม.นร๐ เกี่ย วข้ มาก ที่น .ว. ๒๐๕/ว ๔๔ ลว. ๒๒มี.ค. ๒๕๓๖ เรื่อ ง การจ้า ง เอกชน ออกแบ บและ ๑๐๕/๒๕๐ ๔ ลว.๑๘ ต.ค.๒๕๐๔ เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ก าร ร้อ งขอ ถอนชือ ่ ออกจาก บัญ ชีร าย ชือ ่ ด่ว นที่ส ด ุ ที่น ร ๐๕๐๖/๖๕ ๗๙ ลว.๙มี.ค. ๒๕๕๕ หลั กเกณฑ์ การ กำา หนด ราคา 17
  18. 18. มติค ณะ รัฐ มนตรี การสนับ สนุน สิน ค้า ทีผ ลิต ใน ่ ทีเ กีย วข้อ ง ่ ่ ประเทศไทย (ต่อ ) ๑. มติ ครม. 29 พ.ค. 50 หนัง สือ สำา นัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี ที่ นร 0505/ว 83 ลว. 30 พ.ค.50 ๒.มติ ครม. 21 เม.ย. 52 - ด่ว น ที่ส ุด ที่ นร 0505/ว 89 ลว. 28 เม.ย. 52 ** เรื่อ ง การใช้พ ัส ดุท ี่ผ ลิต ใน ประเทศ หรือ เป็น 18
  19. 19. มติค ณะ รัฐ มนตรี ที่เ กี่ย วข้อ ง มติค มติค (ต่อ ) รม.เกี่ย ว รม.เกี่ย ว กับ มาตรกา รเร่ง รัด การใช้ จ่า ยเงิน ภาครัฐ กับ มาตรการ ช่ว ยเหลือ ผู้ ประกอบ อาชีพ ก่อ สร้า ง 19
  20. 20. มติค ณะรัฐ มนตรี มีม าตรการให้ค วามช่ว ย เหลือ ผู้ป ระกอบอาชีพ ก่อ สร้า ง และผู้ป ระกอบอาชีพ อื่น เนื่อ งจากเกิด อุท กภัย 20
  21. 21. ที่เ กิด ขึ้น ในพื้น ที่ป ระเทศไทย ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ กับ มติค ณะรัฐ มนตรี เมื่อ ๖ มี.ค .๒๕๕๕ แจ้ง ตามหนัง สือ สำา นัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี ด่ว นที่ส ุด ที่ นร๐๕๐๖ /ว ๗๒ ลงวัน ที่ ๘ มีน าคม ๒๕๕๕ ในการให้ค วามช่ว ยเหลือ ผู้ ขาย/ผู้ร ับ จ้า ง ทุก งาน หมดเขตยื่น คำา ขอ วัน ที่ ๘ พ .ค. ๒๕๕๕ 21
  22. 22. ก่อ สร้า ง เนือ งจากเหตุอ ท กภัย ่ ุ ที่เ กิด ขึ้น ระหว่า งวัน ที่ ๒๓ มีน าคม ๒๕๕๔ – ๑๘ เมษายน ข้ ๒๕๕๔ เฉพาะภาคใต้ ๑๐ จัง หวัด อ ได้แ ก่ สุร าษฎร์ธ านี นครศรีธ รรมราช 4.1 พัท ลุง ตรัง สงขลาหลัก เกณฑ์ พัง งา นราธิว าส กระบี่ ชุม พร เป็น สัญ ญาทีล งนาม ่่ เป็น สัญ ญาทีล งนาม และสตู งยั ให้ข ยาย สัญ ญาต้อ งยัง มีน ต ิ ิ ให้ข ยาย สัญ ญาต้อ ล ง มีนิ ต ิ ก่อ น/ขณะ นำ้า ก่อ น/ขณะ นำ้า สัม พัน ธ์อ ยู่+ยัง ไม่ สัญ ญาไปอีก สัม พัน ธ์อ ยู่+ยัง ไม่ สัญ ญาไปอีก ท่ว ม(๒๓ มี..ค.-๑๘ ท่ว ม(๒๓ มี ค.-๑๘ ญ ญาครบ ๑๘๐ วัน ส่ง มอบงานงวด ถ้า สั๑๘๐ วัน ส่ง มอบงานงวด ถ้า สัญญาครบ เม.ย๕๔) เม.ย๕๔) สุด ท้า ย หรือ ส่ง งาน กำา หนดแล้ว สุด ท้า ย หรือ ส่ง งาน กำา หนดแล้ว งวดสุด ท้า ยในช่ว ง ให้ง ด/ลดค่า งวดสุด ท้า ยในช่ว ง ให้ง ด/ลดค่า สัญ ญาทีม ค ่า ปรับ อยูแ ล้วนำ้าอนนำ้า ท่ว ม ผู้ร ับ จ้ปรับง คง  ก่อ นนำ า งยั สัญ ญาที่ มี ค ่า ปรับ อยู่ ่แ ล้วนำ้าท่ว ม ้า ท่ว ม ผู้ร ับ จ้างยั ง คง  ่ ี ก่ ท่ว ม ปรับ ต้อ งรับ ผิด ชอบอยู่ ่  า ก่อ นครม.มีม ติไต้อ งรับ ผิด ชอบอยู ถ้  า ก่อ นครม.มีม ติได้ข ยายสัญ ญา/งด/ลดค่า ปรับ แล้ว ไม่ ถ้ ด้ข ยายสัญ ญา/งด/ลดค่า ปรับ แล้ว ไม่ ถึง ๑๘๐ วัน ให้เเพิ่ม ให้ค รบ ถึง ๑๘๐ วัน ให้ พิม ให้ค รบ ่   กรณีน ี้ไ ม่อ ยู่ใ นเกณฑ์ใ ห้ค วามช่ว ยเหลือ /ได้แ ก่ –   กรณีน ไ ม่อ ยูใ นเกณฑ์ใ ห้ค วามช่ว ยเหลือ /ได้แ ก่ – ี้ ่ ก่อ นนำ้า ท่ว ม ๒๓ มี..ค ๕๔ หน่ว ยงานจะบอกเลิก สัญ ญา ก่อ นนำ้า ท่ว ม ๒๓ มี ค ๕๔ หน่ว ยงานจะบอกเลิก สัญ ญา 22
  23. 23. ๔.๒.๑ เป็น การให้ค วามช่ว ยเหลือ ข้ อ ผู้ป ระกอบการก่อ สร้า งและ ผู้ 4.2 ประกอบการอื่น (ทุก งาน) กรณีอ ุท กภัย ช่ว ง ๒๕ ก.ค.๒๕๕๔-๑๖ ม.ค.๒๕๕๕ ๔. ๒๒ หลั ก เกณฑ์น ที๔.๒๒้นหลัก เกณฑ์น ี้ ี้ ่เ กิด ขึ ทั่ว ประเทศ ใช้ก ับ สัญ ญาดัง ต่อ ไปนี้ ้ ใช้ก ับ สัญ ญาดัง ต่อ ไปนี จ้า ง ซือ จ้า ง จ้า งเป็น สัญ ญาทีล งจ้า งที่ ่ ซื้ ้อ ่ จ้า งที จ้า ง จ้า งเหมา จ้า งเหมา ๔.๒.๓ เป็น สัญ ญาทีล ง ๔.๒.๓ ่ ก่อ สร้า งนามขาย ปรึก ษา ญาต้อ งยัง มีน ต ิสบริกนาร ขาย ก่อ สร้า งนาม ปรึกสัญ ญาต้อ งยัง มีนิ ต ิสัม พัการ ษา ออกแบบ ิ บริ น ธ์ สัญ ออกแบบ ัม พั ธ์ ไว้ก อ น/หรือ ขณะนำ ้า ไว้ก่ ่อ น/หรือ ขณะนำ ๔.๒.๔ ...กรณีท ไ ด้ ้า ี่ ท่ว ม ท่ว ม เสนอราคาไว้แ ล้ว แต่ย(๒๕ก.ค.๕๔ง ไม่ล งนาม ั (๒๕ก.ค.๕๔๑๖ม.ค.๕๕) ๑๖ม.ค.๕๕) สัญ ญาข้อ ตกลง..หากผู้เ สนอ ราคาไม่ป ระสงค์จ ะ เข้า ทำา สัญ ญาฯ อยู+ยัง ไม่ส ่ง มอบงานงวด ่่ อยู+ยัง ไม่ส ง มอบงานงวด ่ สุให้า ย หรือ ส่ง แจ้ง ต่อ หน่ท้าย ด ท้า ห หรื สือ งานงวดสุด ว ย สุดท้ มย นังอ ส่งงานงวดสุด ท้า ย ี ในช่วงาน ท่ว ม ในช่วงนำ้า ท่ว ม งนำ้า ให้ห น่ว ยงานใช้ ให้ห ๖๐ วัน นับ ภายใน น่ว ยงานใช้ถัด ดุล ยพิน ิจ ยกเลิกมการ ดุล ยพิน จ ยกเลิกการ ิ จากครม.มี ติ ลงนามได้/โดยไม่ถ ือ ว่า ลงนามได้/โดยไม่ถ ือ ว่า เป็น ผูท ิ้ง งาน และให้ค น เป็น ผู้ ท ิ้ง งาน และให้คื น ้ ื 23
  24. 24. ๔.๒.๕ สัให้ญาซืสือ ญ ม ีห นัง ้ออ ขายที่ล งนาม ให้ม ีห นัง สื หากคู่ ่ สัญ ญา/ข้อง หากคู แจ้งตกลงไว้แ ล้ว แจ้ ๑ ถ ือ ว่า เป็น สัญ ญา สัญ ญา ไม่ ถ ือ ว่า เป็น ไม่ ขอตกลง ขอตกลง ผูท ิ้ง งาน ไม่ส ามารถ ผู้ ท ิ้ง งาน ้ ไม่ส ามารถ ยกเลิก ต่อ ยกเลิก ต่อ ให้ค ืน หลัก หน่ว ยงานคู่ ่ ส่ง หน่ว ยงานคู ส่ง สัญ ญาได้ สัญ ญาได้ มอบของ มอบของ ๒ ประกัน ภายใน๖๐ ภายใน๖๐ สัญ ญาได้ ตามสัญ ญา ตามสัญ ญา วัน นับ งหน้ ถ้า รัวัน น ล่วถัด า ไป บ เงิ นับ ถั ด ได้ ได้ จากครม.มี จากครม.มี แล้ว มติ มติ ให้ค ืน เงิน ล่ว งหน้า หากคูส ญนคืน หลัก ประกัน บ ต ิต าม ่ ก่ั อ ญาประสงค์จ ะปฏิ ั สัญ ญาต่อ ไป สัญ ญา ให้ข ยาย 24
  25. 25. ๔.๒.๖ระ ยะเวลา ที่ใ ห้ ขยาย สัญ ญาจ้า ง ก่อ สร้า ง /สัญ ญาจ้า ง สัญ ญาซื้อ อื่น ขาย ใน เกณ ฑ์ข ้อ ๔.๒. ๓ ๑๘๐ วัน ๑๒๐ วัน ๔.๒.๗ถ้า อยูใ นหลัก เกณฑ์ท ี่ไ ด้ร ับ การ ่ ขยายระยะเวลา ให้ป ฏิบ ัต ิ ดัง นี้ ...ถ้า สัญ ญาล่ว งเลย (๑) จะได้ง ด หรือ ลดค่า วัน ครบกำา หนดแล้ว / ปรับ ให้เ ฉพาะใน มีค า ปรับ อยู่ก ่อ นนำ้า ่ ท่ว ม (๒๕ ช่ว งระยะเวลาที่ใ ห้ ก.ค.๒๕๕๔) ความช่ว ยเหลือ ...ผูป ระกอบการยัง คง ้ เท่า นั้น ต้อ งรับ ผิด ชอบค่า ปรับ นัน อยู่ ้ (๒๕ ก.ค .๕๔ – ๑๖ 25
  26. 26. ถ้า อายุส ญ ญายัง ไม่ค รบกำา หนด – ให้ ั (๒ ขยายเวลาทำา การตามสัญ ญา โดยนับ ) ถัด จากวัน สิ้น สุด ระยะเวลาตามสัญ ญา เดิ ติ ถ้า ก่อ นทีค รม.จะมีมม ได้ข ยายเวลา ถ้า ก่อ นที่ ่ค รม.จะมีมติ ได้ข ยายเวลา ๔.๒ ทำา การตามสัญ ญาหรือ งด /ลดค่า ปรับ ทำา การตามสัญ ญาหรือ งด /ลดค่า ปรับ .๘ ตามระเบีย บฯ พัส ดุข องหน่ว ยงาน ตามระเบีย บฯ พัส ดุข องหน่ว ยงาน เพราะเหตุส ุด วิส ัย ไปแล้ว ถ้า ให้ไ ม่ เพราะเหตุส ุด วิส ัย ไปแล้ว ถ้า ให้ไ ม่ สัถึงญาจ้า ง น ที่ค รม. ให้ ก็ใ ห้เเพิม ให้ สัถึงจำา นวนวั น ที่ค รม. ให้ ก็ใ ห้ พิ่ ่ม ให้ ญ ญาจ้า ง ญ จำา นวนวั ครบตามหลัก เกณฑ์ ัง ก่อ สร้า ง/สัญ ญาอื่น ที่ ่ ดนี้ ้ ก่อครบตามหลัก เกณฑ์ ดัง นี สร้า ง/สัญ ญาอื่น ที สัญ ญาซื้อ ขาย มิใ ช่ส ญ ญาจ้า ง มิใ ช่สั ัญ ญาจ้า ง ให้เ พิ่ม ให้จ นครบ ก่อ สร้า ง ก่อ สร้า ง ๑๒๐ วัน ให้เเพิม ให้จ นครบ ให้ พิ่ ่ม ให้จ นครบ 26
  27. 27. ๔.๒.๙สัญ ญาอื่น ๆดัง ต่อ ไปนี้ ให้ข ยายเวลา ให้ห น่ว ยงานพิจ ารณาว่า ได้ร บ ผลกระ ั ตามหลัก เกณฑ์ด ง นี้ ั ทบจากเหตุอ ุท กภัย ทำา ให้ไ ม่ส ามารถดำา เนิน การตามสัญ ญา หรือ ไม่ ? ได้ ก ษา ,/ (๑ สัญ ญาจ้า งที่ป รึแ ก่ ) สถานประกอบ สถานประกอบ  สัญ ญาจ้า งออกแบบ ของผู้ร ับ จ้า ง ของผู้ร ับ จ้า ง การ การ ของหน่ว ยงาน ของหน่ว ยงาน สถาน สถาน คูส ัญ ญา คู่ ส ัญ ญา ่ ที่ท ำา การ ที่ท ำา การ สถานที่อ ื่น ใด ตามสัญ ญา สถานที่อ ื่น ใด ตามสัญ ญา   ให้ข ยายเวลาให้ไ ด้ต ามจำา นวนวัน ที่ม เีี เหตุ 27 ให้ข ยายเวลาให้ไ ด้ต ามจำา นวนวัน ที่ม หตุ เกิด ขึ้น จริง เกิด ขึ้น จริง ทั้ง นี้ ้ หากระยะเวลาที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบทับ ทั้ง นี หากระยะเวลาที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบทับ ซ้อ นกัน อยู่ ่ ให้น ำา ระยะเวลา ที่ท ับ ซ้อ นกัน มา ซ้อ นกัน อยู ให้น ำา ระยะเวลา ที่ท ับ ซ้อ นกัน มา
  28. 28. สัญ ญาจ้า ง (๒ ) เหมาบริก าร ว ย กรณีส ถานที่ท ำา การของหน่ งานประสบอุท กภัย พนัก งานของผูร ับ จ้า งไม่อ าจมาปฏิบ ต ิ ิ พนัก งานของผู้ ร ับ จ้า งไม่อ าจมาปฏิบั ต ้ ั งานได้ งานได้ หรือ มาได้ แต่ไ ม่ค รบจำา นวนวัน ที่ ่ หรือ มาได้ แต่ไ ม่ค รบจำา นวนวัน ที กำ ขสั ญ ญา นสัญ ญา ให้แ ก้กำาขสัญ ญาใโดยการปรับ ลด ให้แ ก้ไ าหนดไว้ ใโดยการปรับ ลด ไ หนดไว้ นสัญ ญา เนือ งาน เนื้ อ งาน ้ และหัก เงิน ค่า จ้า งตามสัด ส่ว นที่ ่ และหัก เงิน ค่า จ้า งตามสัด ส่ว นที พนัก งานฯไม่ม า พนัก งานฯไม่ม า หรื หรือโดยไม่ำา ไม่ค รบค่า ปรับ รายวัน อมาแต่ท ตไม่ค รบ มาแต่ท ำา ้อ งคิด ตามสัญ ญา 28
  29. 29. สัญ ญาจ้า งก่อ สร้ไม่ กรณีเ กิด าง ไม่ เหตุอ ุท กภัย เคย ข้อ เคย เข้า 4.3 ใน ๑๐ จัง หวัด ภาคใต้/ หรือ ทุก เข้า ทำา งา ทำา งา หากได้ จัง หวัด ทั่ว ประเทศ ผู้ร ับ จ้า ง หากได้ ผู้ร ับ จ้า ง หาก หาก ลงนาม ลงนาม สัญ ญาแล้ว สัญ ญาแล้ว ส่ง มอบ ส่ง มอบ พื้น ที่แ ล้ว พืน ที่แ ล้ว ้ ก่อ นนำ้า ก่อ นนำ้า สัญท่ว ม ง มี ญายั สัญท่ว ม ง มี ญายั นิต ิส ม พัน ธ์ นิต ิสั ม พัน ธ์ ั อยูใ นช่ว ง อยู่ ใ นช่ว ง ่ นำ้า ท่ว ม นำ้า ท่ว ม นใน นใน ผู้ร ับ ผู้ร ับ สถาน สถาน จ้า ง จ้า ง ที่ ่ ที ไม่ ไม่ ก่อ สร้ ก่อ สร้ ปฏิบ ั ั ปฏิบ าง/โด าง/โด ติ ติ ยไม่ม ี ี ยไม่ม ตาม ตาม เหตุผ เหตุผ สัญ ญ สัญ ญ ล ล า า สมคว สมคว ไม่อ าจ ไม่อ าจ ขอรับ ขอรับ ความ ความ ช่ว ย ช่ว ย เหลือ เหลือ ตาม ตาม มาตรกา มาตรกา รนี้ไ ด้ รนี้ไ ด้ 29
  30. 30. สัญ ญาจ้า งก่อ สร้า งที่ไ ด้ร ับ ข้อ 4.4 ความช่ว ยเหลือ หากมีค ่า จ้า ง หากมีค า จ้า ง ่ เอกชน เอกชน -ควบคุม งาน -ควบคุม งาน -จ้า หากมีก ษา -จ้างทีป รึ ผ ล งที่ ่ป รึก ษา หากมีผ ล ข้อ 4.5 ข้ อ 4.6 ข้ อ ผูร ับ จ้า งต้อ งรับ ภาระ ผู้ ้ร ับ จ้า งต้อ งรับ ภาระ สำา หรับ ระยะเวลาที่ไ ด้ สำา หรับ ระยะเวลาที่ไ ด้ รับ การขยายออกไป รับ การขยายออกไป ให้ง ด /ลดค่า ให้ง ด /ลดค่า ไม่ต ้อ งถูก ปรับ น ปรับ /คืน ค่า ปรับ ตาม ไม่ตผ ู้ร ับ ก า งยื่ น ปรับ /คืน ค่า ปรับ ตาม ให้ ้อ งถูจ้ปรับ ่ ให้ผ ู้ร บ จ้า งยื ั ความเป็น วัน ความเป็น วัน ภายใน ๖๐ จริง นับ ภายใน ๖๐ จริง นับ คำา ร้อ งขอต่อ คำา ร้อ งขอต่อ ถัด จากวัน ที่ค ณะ ถัด จากวัน ที่ค ณะ หน่ว ยงานคู่ ่ หน่ว ยงานคู หากอยูใ น ต้อ งแจ้งฐสิท ธิว ่ามีจะขอรับ หากอยู่ ่ใ น ต้อ งแจ้ฐสิ ท ธิว ่าจะขอรั บ รั ง มนตรีม ม ติ ((๘ รั มนตรี ม ติ ๘ ี สัญ ญา สัญ ญา เกณฑ์ไ ด้ร ับ ความช่วพ.ค.๒๕๕๕) อ ยเหลือ ฯตามข้ เกณฑ์ไ ด้ร ับ ความช่วพ.ค.๒๕๕๕) อ ยเหลือ ฯตามข้ ความช่ว ยเหลือ ๔.๑/๔.๒ แต่เเพีย งเหตุ ความช่ว ยเหลือ ๔.๑/๔.๒ แต่ พีย งเหตุ 30
  31. 31. ถ้า คูส ัญ ญาของหน่ว ย ถ้า คู่ ส ญ ญาของหน่ว ย ่ ั ให้ห น่ว ยงาน ให้ห น่ว ยงาน งานใดเห็น ว่า ”การได้ งานใดเห็น ว่า ”การได้ ข้อ พิจ ารณา และเส พิจ ารณา และเส รับ ความช่ว ยเหลือ ฯ รับ ความช่ว ยเหลือ ฯ 4.8 นอก นอก ตามหลัก เกณฑ์ ยัง ไม่ ตามหลัก เกณฑ์ ยัง ไม่ วพ.พิจ ารณา วพ.พิจ ารณา สามารถปฏิบ ต ิต าม สามารถปฏิบั ต ิต าม ั เป็น กรณีๆ ไป เป็น กรณีๆ ไป สัญ ญาได้ โดยมี สัญ ญาได้ โดยมี ข้อ ให้ กวพ. มีอ ำา นาจหน้า ที่ต ีค วามและ เหตุผ ลสมควร เหตุผ ลสมควร 4.9 วิน ิจ ฉัย ปัญ หาเกี่ย วกับ การปฏิบ ต ิใ น ั การพิจ ารณาให้ค วามช่ว ยเหลือ ดัง กล่า ว ข้อ ให้ 4.10 ก ระทรวงมหาดไทยนำา มาตรการนี้ ไปใช้บ ัง คับ ในการจัด ซื้อ จัด จ้า งของ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ด้ว ย โดย 31
  32. 32. ร้อ งขอทางไปรษณีย ์ .....ให้ถ ือ วัน ที่ส ง ไปรษณีย ์ โดยประทับ ตรารับ ่ มติก วพ.ำา๑๐/๒๕๕๕ ”ระเบียเป็น วัน ที่ส วค ณะ บฯพัส ดุ /มติ น ณ ที่ท การไปรษณีย ์ ่ รัฐ มนตรีม ไ ด้ม ข ้อ กำา หนดวิธ ีป ฏิได้ร นเรื่อง ิ ี / หน่ว ยงาน บ ัต ิใ ับ แจ้ งการส่ง ราชการ คำา ร้อ งขอรับ ความช่ว ยเหลือ เป็น หนัง สือ ทางไปรษณีย ์ โดยไม่ค ำา นึง ว่าไว้เ ป็น การเฉพาะ หนัง สือ ถึง ส่ว น ไปรษณีย ์ จะส่ง กรณีน เ พือ ให้เ กิด ความเป็น ธรรมแก่วัน ใด ี้ ่ ราชการ/หน่ว ยงาน ผ ู้ป ระกอบการทีไ ด้ ่ ดำา เนิน การดัง กล่า ว เห็น ควรอาศัย เทีย บ เคีย งหลัก เกณฑ์เ รื่อ งการแจ้ง คำา สัง ทางปกครองการนัด ่ พิจ ารณาตามความในพระราชบัญ ญัต ิว ิธ ีป ฏิบ ัต ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ หมวด ๔ ว่า ด้ว ย การแจ้ง ข้อ ๗๑ ทีบ ัญ ญัต ิว ่า “การแจ้ง โดยวิธ ีก ารส่ง ่ ทางไปรษณีย ต อบรับ ์ ให้ถ ือ ว่า ได้ร ับ แจ้ง เมือ ่ ครบกำา หนดเจ็ด วัน นับ แต่ว ัน ส่ง สำา หรับ กรณี ภายในประเทศ หรือ เมือ ครบกำา หนดสิบ ห้า วัน นับ แต่ ่ 32
  33. 33. หนัง สือ แจ้ง เวีย นที่ เกี่ย วข้อ งกับ การจัด ซื้อ จัด จ้า ง
  34. 34. ๑.การซ้อ มความเข้า ใจการ กำา หนดหลัก เกณฑ์ และ มาตรฐานการตรวจรับ งาน หนัง สือ คณะกรรมการว่า ด้ว ยการพัส ดุ โครงการขุด ลอกคู คลอง ด่วนย์ป ่ส บ ต ิก่ ารขับ เคลือ นการบริห ารการช่น ย ่ ศูน ย์ปฏิดั ต ิกกค ๐๔๒๑.๓/ ว ๑๔๗ ลงวั ว ที ศู นที ฏิุ บ ั ที ารขับ เคลื่ ่อ นการบริห ารการช่ว ย เหลือ ผูป ๒๐ เมษายน(ศปภ.)ขอให้ค ณะ เหลือ ผู้ ประสบอุท กภัย (ศปภ.)ขอให้ค ณะ ้ ระสบอุท กภัย ๒๕๕๕ กรรมการว่า ด้ว ยการพัส ดุก ำา หนดหลัก เกณฑ์ กรรมการว่า ด้ว ยการพัส ดุก ำา หนดหลัก เกณฑ์ และมาตรฐานการตรวจรับ งานโครงการขุด ลอก และมาตรฐานการตรวจรับ งานโครงการขุด ลอก คูค ลองให้เเป็น มาตรฐานเดีย วกัน รวมทั้ง เป็น ไป คูค ลองให้ ป็น มาตรฐานเดีย วกัน รวมทั้ง เป็น ไป อย่า งคุม ค่า โปร่ง ใส และตรวจสอบได้ เพื่อ เป็น อย่า งคุ้ ม ค่า โปร่ง ใส และตรวจสอบได้ เพื่อ เป็น ้ แนวทางในการปฏิบ ต ิง าน เป็น ไปตามหลัก ธร แนวทางในการปฏิบั ต ิง าน เป็น ไปตามหลัก ธร ั รมาภิบ าล เกิด ประโยชน์ส ง สุด แก่ร าชการและ รมาภิบ าล ระทรวงมหาดไทยรับ ไปแจ้ง ให้ ู ขอให้ก เกิด ประโยชน์สู ง สุด แก่ร าชการและ ประชาชนต่อ ไป ประชาชนต่อ เนิ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ดำาไป น การให้เ ป็น ไป 34
  35. 35. คณะกรรมการว่า ด้ว ยการพัส ดุ กำา หนด หลัก เกณฑ์แ ละมาตรฐานการตรวจรับ ในหลัก การ..ตามระเบีย บฯพัส ดุ (ส่ว นราชการข้อ ๗๒/ งานโครงการขุด ลอกคูค ลองไว้ด ัง นี้ อปท. ข้อ ๖๕ สรุป ได้ว ่า ให้ค ณะกรรมการตรวจการ จ้า ง มีห น้า ทีต รวจสอบรายงานการปฏิบ ัต ิง านของ ่ ผู้ร ับ จ้า งและเหตุก ารณ์แ วดล้อ มทีผ ู้ค วบคุม งาน ่ รายงาน กับ แบบรูป รายการละเอีย ด ตามข้อ กำา หนดของสัญ ญา กรณีม ข ้อ สงสัย ว่า ไม่เ ป็น ไปตาม ี สำา หรั อกตรวจงานจ้ด ลอกคูค ่ หลัก วิช าการให้อบ โครงการขุา ง ณ สถานทีก อ สร้า ง ก่อ นการขุด ลอก ๒ ประมาณการปริลอง่ น ก่อ นการขุด ลอก ๒ ประมาณการปริม าณดิ น ให้สส ำา รวจ ตรวจ า งน้อ ย ให้ด ำา เนินม าณดิ ง นี้ ่ การดั ๑. ให้ ส นราชการอย่ ก่อ นการขุด ลอก รวมถึง แบบ ๑. ให้ ว ำา รวจ ตรวจ ก่อ นการขุด ลอก รวมถึง แบบ สอบสถานที่ด ำา เนิน รูป รายการละเอีย ดของงาน สอบสถานที่ด ำา เนิน รูป รายการละเอีย ดของงาน การ เช่น สภาพ ในแต่ล ะงาน/โครงการ ให้ การ เช่น สภาพ ในแต่ล ะงาน/โครงการ ให้ ภูม ป ระเทศ ความลึก เป็น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ ตรง ภูมิ ิป ระเทศ ความลึก เป็น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ ตรง ของท้อ งนำ้า ค่า ตามมาตรฐานของงานของ 35 ของท้อ งนำ้า ค่า ตามมาตรฐานของงานของ แต่ล ะส่ว นราชการเพือ ่
  36. 36. ๓.หลั หลัง ขุด ลอก ตรวจสอบปริม าณดิน ง การขุลอก ตรวจสอบปริม าณดินหลัง ขุด ด -- โดยตรวจสอบปริม าณงานดิน ทีข ุด ได้ และเปรีย บ ่่ ลอก โดยตรวจสอบปริม าณงานดิน ทีข ุด ได้ และเปรีย บ เทีย บกับ ปริม าณงานทีก ำา หนดไว้ใ นรายการ หรือ ่่ เทีย บกับ ปริม าณงานทีก ำา หนดไว้ใ นรายการ หรือ สัญ ญา ตามวิธ ีก ารทีเเป็น มาตรฐานที่ส ว น ่ สัญ ญา ตามวิธ ีก ารที่ ป็น มาตรฐานทีส่ ่ว น ่ ราชการกำา หนด ราชการกำา หนด โดยมีผ ร ับ ผิด ชอบลงนามตรวจสอบ ก่อ น โดยมีผู้ ร ับ ผิด ชอบลงนามตรวจสอบ ก่อ น ู้ ดำา เนิน งาน /ระหว่า งดำา เนิน งาน /และเมือ ดำา เนิน งาน /ระหว่า งดำา เนิน งาน /และเมื่ อ ่ ดำา เนิน งานแล้ว เสร็จ /เพื่อ ประโยชน์ใ น ดำา เนิน งานแล้ว เสร็จ /เพื่อ ประโยชน์ใ น ๔.ตรวจสอบ การตรวจรับ การจ้า งและการเบิก จ่า ยเงิน การตรวจรับ การจ้า งและการเบิก จ่า ยเงิน รูป ถ่า เนิน เมือ ดำา เนิน งาน า เนิน เมื่ อ ดำา เนิน งาน ย ก่อ นการ ขณะดำ า ก่อ นการ ขณะดำ ่ แล้ ว เสร็จ แล้เสนอต่ ดำา เนิน งาน งาน ดำจัด ทำางาน า เนิน รายงานการตรวจรับ งาน ว เสร็จ อ งาน ๕. -- ทั้ง นี้ ้ หากไม่ส ามารถดำานราชการ ้น ตอนดัง ทั้ง นี หากไม่ว ามารถดำาเนิน การตามขั ้น ตอนดัง หัส หน้า ส่ว เนิน การตามขั กล่า วข้า งต้น ได้ อาจขอความร่ว มมือ จากส่ว น กล่า วข้า งต้น ได้ อาจขอความร่ว มมือ จากส่ว น ราชการอืน ทีม ีค วามเชี่ย วชาญ ชำา นาญการในเรื่อ ง ราชการอื่ ่น ที่ ม ีค วามเชี่ย วชาญ ชำา นาญการในเรื่อ ง ่ 36
  37. 37. ๒.คณะกรรมการว่า ด้ว ยการพัส ดุ อนุม ัต ิ ิ ๒.คณะกรรมการว่า ด้ว ยการพัส ดุ อนุม ต ั ยกเว้น ผ่อ นผัน ให้ก ระทรวงมหาดไทย ยกเว้น ผ่อ นผัน ให้ก ระทรวงมหาดไทย โอนพัส ดุค รุภ ัณ ฑ์ท ี่ม ีค ณ ภาพดี โอนพัส ดุค รุภ ัณ ฑ์ท ี่ม คุ ุณ ภาพดี ี และยั อ สามารถใช้ง านได้ด ยการพั น่ว ย และยัง คณะกรรมการว่า ด้ว ไปให้ห น่ว หนัง สืง สามารถใช้ง านได้ด ี ี ไปให้ห ส ดุ ย ข้อ เท็จ จริง สำา นัก งานปลัด กระทรวงมหาดไทย ข้อ เท็จ จริง สำา นัก งานปลั่น กระทรวงมหาดไทย ด ได้ งานอืส ด งานอื ุ ด่ว นที ่น ได้ ขออนุม ต ิโ อนทรัพ ย์ส น ที่ไ ด้จ ากการใช้จ ่า ย ขออนุมั ัต โ อนทรัพ ย์สิ น ที่ไ ด้จ ากการใช้จ ่า ย ิ ิ ทีงปม.ของจัง หวัด และกลุ่ม จัง ลงวัน ่ง มี๒๐ ่ กค ๐๔๒๑.๓/ และกลุ่ม จังหวัด ซึทีมี ๐๙๗๓๐ หวัด ซึ่ง ่ เงิน งปม.ของจั ง หวัด เงิน มี สามารถใช้ง านได้ ไปให้ คุณ ภาพดี และยังน าคม ๒๕๕๕ คุณ ภาพดี และยังสามารถใช้ง านได้ ไปให้ หน่ว ยงานอื่น ซึ่ง รับ ผิด ชอบในการใช้ ดูแ ล หน่ว ยงานอื่น ซึ่ง รับ ผิด ชอบในการใช้ ดูแ ล ทรัพ ย์ส น และบริห ารจัด การทรัพ ย์ส น ดัง กล่า ว ทรัพ ย์สิ น และบริห ารจัด การทรัพ ย์สิ ิน ดัง กล่า ว ิ ได้ ได้ มติก วพ. มติก วพ. --หลัก เกณฑ์ก ารจำา หน่า ยพัส ดุต ามระเบีย บฯข้อ หลัก เกณฑ์ก ารจำา หน่า ยพัส ดุต ามระเบีย บฯข้อ ๑๕๕จะต้อ งเป็น พัส ดุท ี่ห มดความจำา เป็น ในการ ๑๕๕จะต้อ งเป็น พัส ดุท ี่ห มดความจำา เป็น ในการ 37
  38. 38. ไม่ป รากฏว่า ผูต ้อ งรับ ผิด ส่ว นราชการก็อ าจ ไม่ป รากฏว่า ผู้ ต ้อ งรับ ผิด ส่ว นราชการก็อ าจ ้ จำา หน่า ยพัส ดุอ อกจากการควบคุม ตามข้อ ๑๕๗ จำา หน่า ยพัส ดุอ อกจากการควบคุม ตามข้อ ๑๕๗ การโอนพัส ดุท ี่ม ีค ณ ภาพดี จึง เป็น การปฏิบ ต ิท ี่ ี่ การโอนพัส ดุท ี่ม ีคุ ณ ภาพดี จึง เป็น การปฏิบั ต ิท ุ ั ไม่เเป็น ไปตามระเบีย บฯ ไม่ ป็น ไปตามระเบีย บฯ เว้กรณีจะได้อับ การอนุและกลุ่ม จังหรือ มีก ฎหมาย น แต่ น เมื่ ร จัง หวัด มั ต ิย กเว้นฯ หวัด ค วาม --กรณีน ี้ ี้ เมื ร ับ การอนุและกลุนฯ หรือ มีก ฎหมาย เว้นแต่ จะได้่อ จัง หวัด ม ต ิย กเว้่ม จังหวัด มีค วาม ั กำประสงค์จเเป็น อย่าการจัด สรรงบประมาณมา ประสงค์ จ ะขอรับางอืน กำา หนดไว้ ะขอรับ การจั ด สรรงบประมาณมา า หนดไว้ ป็น อย่ งอื่ น ่ ดำา เนิน การโดยมีว ัต ถุป ระสงค์ท ี่จ ะมอบพัส ดุ ดำา เนิน การโดยมีว ัต ถุป ระสงค์ท ี่จ ะมอบพัส ดุ ให้แ ก่ห น่ว ยงานใดๆ ตั้ง แต่ต ้น และได้ร ะบุ ให้แ ก่ห น่ว ยงานใดๆ ตั้ง แต่ต ้น และได้ร ะบุ วัต ถุป ระสงค์น น ไว้ต ั้ง แต่ใ นชัน การขอตั้ง งบ วัต ถุป ระสงค์นั้ น ไว้ต ั้ง แต่ใ นชั้ น การขอตั้ง งบ ั้ ้ ประมาณ ซึ่ง จะปรากฏอยู่ใ นพระราชบัญ ญัต ิ ิ ประมาณ ซึ่ง จะปรากฏอยูใ นพระราชบัญ ญัต ่ งบประมาณรายจ่า ยประจำา ปี งบประมาณรายจ่า ยประจำา ปี -ส่ง ผลให้ส ว นราชการเจ้า ของงบประมาณ -ส่ง ผลให้ส่ ว นราชการเจ้า ของงบประมาณ ่ สามารถจัด หาแล้ว โอนพัส ดุใ ห้ห น่ว ยงานนัน สามารถจัด หาแล้ว โอนพัส ดุใ ห้ห น่ว ยงานนั้ น ้ ได้ต ามที่ก ฎหมายกำา หนดและการโอนพัส ดุ ได้ต ามที่ก ฎหมายกำา หนดและการโอนพัส ดุ 38
  39. 39. -แต่ก รณีข องงบประมาณจัง หวัด และกลุ่ม จัง หวัด ตามพรบ.งบประมาณรายจ่า ยประจำา ปี ตั้ง แต่ พ.ศ.๒๕๕๓ เป็น ต้น มา ต่อ มา เมื่อ จัง หวัด และกลุม จัง หวัด ต้อ งการโอน ต่อ มา ไ ด้อ จัง หวัดเรื่อ งการมอบพัส ต้อ น เมื่ ก ำา หนด และกลุ่ ่ม จัง หวัด ดุใ งการโอน มิ พัส ดุ จึง ต้อ งถือ ปฏิบ ต ิต ามระเบีย บฯ พัส ดุ พ .ศ. พัส ดุ จึง ต้ง กล่า วไว้บั ต ิต ามระเบีย บฯ พัส ดุ พ .ศ. อ งถือ ปฏิ ั ลัก ษณะดั ๒๕๓๕ และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม ดัง นัน เพื่อ ให้พ ัส ดุ ๒๕๓๕ และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม ดัง นั้ น เพื่อ ให้พ ัส ดุ ้ ที่ไ ด้จ ัด หาจากการใช้จ ่า ยเงิน ดัง กล่า วเกิด ที่ไ ด้จ ัด หาจากการใช้จ ่า ยเงิน ดัง กล่า วเกิด ประโยชน์ มิต ้อ งเสีย ไป ประโยชน์ มิต อ งเสีย ไป ้ -จึง อนุน่ ั ติย กเว้น ่ร บ นผัน ให้จ ัง เจน เป็น ผู้ ด ูแ -จึง ห ม ิย กเว้น นผัน ให้จ ัง หวั และกลุ่ม โดยมีอนุมวยงานที่รผ่อผิด ชอบชัด เจนดเป็น ผูด ูแ ล โดยมีห น่วัตยงานทีผ่ัับอผิด ชอบชัดหวัด และกลุ่ม ล ้ จัง พ ย์ด ิ โอนพัส าวท ี่ไ ด้จ ัด หาโดยใช้ง บประมาณ จัง พ ย์ส ิ โอนพัส ทรัหวัด น ดัง กล่าดุท ี่ไ ด้จ ัด หาโดยใช้ง บประมาณ ทรัหวัส น ดัง กล่ดุว จัง หวัด หรือ กลุ่ม จัง หวัด ซึ่ง เป็น พัส ดุท ี่ม ี ี จัง หวัด หรือ กลุ่ม จัง หวัด ซึ่ง เป็น พัส ดุท ี่ม คุณ ภาพดี และยัง สามารถใช้ง านได้ ไปให้ คุณ ภาพดี และยัง สามารถใช้ง านได้ ไปให้ ส่ว นราชการ หน่ว ยงานตามกฎหมายว่า ด้ว ย ส่ว นราชการ หน่ว ยงานตามกฎหมายว่า ด้ว ย ระเบีย บบริห ารราชการส่ว นท้อ งถิ่น หน่ว ยงาน ระเบีย บบริห ารราชการส่ว นท้อ งถิ่น หน่ว ยงาน อืน ซึ่ง มีก ฎหมายบัญ ญัต ิใ ห้ม ีฐ านะเป็น ราชการ อื่ น ซึ่ง มีก ฎหมายบัญ ญัต ิใ ห้ม ฐ านะเป็น ราชการ ่ ี 39
  40. 40. โดยให้ค ำา นึง ถึง อำา นาจหน้า ที่แ ละความพร้อ ม ในการบริห ารจัด การทรัพ ย์ส น ของหน่ว ยงาน ในการบริห ารจัด การทรัพ ย์สิ น ของหน่ว ยงาน ิ ผูร ับ โอนด้ว ย เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ แผน ผู้ ร ับ โอนด้ว ย เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ แผน ้ พั้ นาจัง หวัด หรืด กลุ าจั หวัดอ งได้ร ับ ความ ทั้งพัฒการโอนพัสหรือังกลุ่มาวง หวัดอ งได้ร ับ ความ ทั้งนี้ ฒการโอนพัสดุด ังกล่่มจัวงจะต้ ได้เเป็น กรณี นี นาจัง หวัด ดุ อ กล่ จะต้ ได้ ป็น กรณี พิ ศษเฉพาะราย เห็น ชอบจากคณะกรรมการบริห ารงานจัง หวัด เห็พิเเศษเฉพาะราย น ชอบจากคณะกรรมการบริห ารงานจัง หวัด แบบบูร ณาการ(ก.บ.จ.) และคณะกรรมการ แบบบูร ณาการ(ก.บ.จ.) และคณะกรรมการ -ยกเว้น ที่ด ิน หรือ สิง ก่อ สร้า งรซึ่ง โดยสภาพ ตก ่ ด แบบบู รณาการ (ก.บ.ก.) บริห ารงานกลุ่ม จัง หวั ด แบบบู ณาการ (ก.บ.ก.) บริห ารงานกลุ่ม จัง หวั เป็ นทุก ครั้ง ไม่อ ยู่ใ นความ ก่อน ที่ร าชพัส ดุ และ ก่อ นทุก ครั้ง ควบคุม ตามระเบีย บฯพัส ดุ พ .ศ.๒๕๓๕ และที่ แก้ไ ขเพิ่ม เติม ดัง นั้น กระทรวงมหาดไทย จึง ต้อ งหารือ ไปยัง กรมธนารัก ษ์ ซึ่ง เป็น หน่ว ยงาน ที่ม อ ำา นาจหน้า ที่ค วบคุม ที่ร าชพัส ดุเ พื่อ พิจ ารณา ี ต่อ ไป ทั้ง นี้ ขอให้ผ โ อนและผูร ับ โอนปฏิบ ต ต าม ู้ ้ ั ิ ระเบีย บข้อ บัง คับ ของหน่ว ยงานในส่ว นของการ 40
  41. 41. ๒.การจัด หาผู้ใ ห้บ ริก ารด้า น ๒.การจัด หาผู้ใ ห้บ ริก ารด้า น สาธารณูป โภค สาธารณูป โภค หนัง สือ เวีป โภคประเภทใด รายการใดมี หนัง สือ เวีย นกรมบัญ ชีก ลาง ด่ว นที่ส ด ย นกรมบัญ ชีก ลาง ด่ว นที่สุ ด ุ สาธารณู ที่ ่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓/ว๒๗๕ ลงวัน ที่ ่ ที กค (กวพ)๐๔๒๑.๓/ว๒๗๕ ลงวัน ที ผู้ใ ห้บ ริก ารหลายราย ๕ สิง หาคม ๒๕๕๓ ๕ สิง หาคม ๒๕๕๓ ให้จ ัด หาตามระเบีย บฯพัส ดุ เช่น ค่า ใช้บ ริก ารอิน เตอร์เ น็ต / ค่า เช่า ใช้ บริก ารวงจรสื่อ สารความเร็ว สูง สาธารณูป โภคใด ที่ม ีก ฎหมายระเบีย บ สาธารณูป โภคใด ที่ม ีก ฎหมายระเบีย บ อิน เตอร์เ น็ต การ์ด /ค่า Cable TV /ค่า หรือ ข้อ บัง คับ ให้ต ้อ งติด ตั้ง หรือ ใช้ หรือ ข้อ บัง คับ ให้ต ้อ งติด ตั้ง หรือ ใช้ วิท ยุา ยค่า บริก ารรายเดือ นใน ส อ สาร เป็น ต้น อ นใน ืยค่า บริก ารรายเดื ่ บริก าร และจ่ า บริก าร และจ่ อัต ราตามที่ก ฎหมายกำา หนดไว้โ ดย อัต ราตามทีก ฎหมายกำา หนดไว้โ ดย ่ เฉพาะ เช่น ค่า ไฟฟ้า ค่า นำ้า ประปา ค่า ไปรษณีย ์ ์ เฉพาะ เช่น ค่า ไฟฟ้า ค่า นำ้า ประปา ค่า ไปรษณีย เป็น ต้น ไม่ต ้อ งจัด หาตามระเบีย บฯพัส ดุ ไปติด ต่อ ผู้ ้ 41 เป็น ต้น ไม่ต อ งจัด หาตามระเบีย บฯพัส ดุ ไปติด ต่อ ผู ้
  42. 42. การจัด หาผู้ใ ห้บ ริก ารด้า น สาธารณูป โภค(ต่อ )เนิน จึง ให้ส ่ว นราชการดำา เนิ น จึง ให้ส ่ว นราชการดำา การจัด หา ตามระเบีย บ การจัด หา ตามระเบีย บ สำา นัก นายกรัฐ มนตรีว ่า ด้ว ย สำา นัก นายกรัฐ มนตรีว ่า ด้ว ย การพัส ดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่ ่ การพัส ดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที แก้ไ ขเพิม เติม หรือ ระเบีย บ แก้ไ ขเพิ่ ม เติม หรือ ระเบีย บ ่ ฯพัส ดุด ้ว ยวิธ ก ารทาง ฯพัส ดุด ว ยวิธี ก ารทาง ้ ี อิเเล็ก ทรอนิก ส์ พ.ศ.๒๕๔๙ อิ ล็ก ทรอนิก ส์ พ.ศ.๒๕๔๙ แล้ว แต่ก รณี แล้ว แต่ก รณี
  43. 43. วรรคท้า ย (ผู้ต รวจรับ พัส ดุว งเงิน ไม่เ กิน ๑หมื่น บาท)และข้อ ๓๗ (ผู้ค วบคุม งาน) ให้แ ต่ง ตัง พนัก งานราชการ พนัก งาน ้ มหาวิท ยาลัย หรือ พนัก งานของรัฐ เป็น ผู้ต รวจรับ พัส ดุ หรือ ตรวจการจ้า ง / หนัง สือ เวีย น ผู้ค วบคุชีก ลาง ด่ว นที่ส ด หนัง สือ เวีย อ กรมบัญ ม งานได้ ว นที่สุ ุด หรืน กรมบัญ ชีก ลาง ด่ ที่ ่ กค ๐๔๒๑.๓ (กวพ)/ว ที กค ๐๔๒๑.๓ (กวพ)/ว ๓๔๑ ลงวัน ที่ ่ ๒๐ กัน ยายน ๒๕๕๓ ๓๔๑ ลงวัน ที ๒๐ กัน ยายน ๒๕๕๓ ทั้ง นี้ เพื่อ แก้ไ ขปัญ หาโครงสร้า งอัต รา กำา ลัง ข้า ราชการและลูก จ้า งประจำา ลดน้อ ยลง 43
  44. 44. ๔.การอนุม ัต ิผ ่อ นผัน ให้“ลูก จ้า ง ประจำา ” เป็นง สือ เวีย น กรมบัญ ชีก ลาง ด่วบฯ คณะกรรมการตามระเบียวน หนั ง สือ เวีย น กรมบัญ ชีก ลาง ด่ น หนั วัต ถุป ระสงค์ วั ๐๔๒๑.๓ ถุป ระสงค์ ที่ส ด ที่ ่ กคต๐๔๒๑.๓ ุ ุด ที กคพัส ดุ ได้ ทีส ่ เพื่อ แก้ไ ว ๔๑๗ ลงวัน ที่ ่ ๒๒ ตุล าคม เพือ แก้ไขปัญ หาการขาดแคลนอัต รา ่ ขปัญ หาการขาดแคลนอัต รา (กวพ)/ ว ๔๑๗ ลงวัน ที ๒๒ ตุล าคม (กวพ)/ กำา ลัง ข้า ราชการ /พนัก งานราชการ กำา ลัง ข้า ราชการ /พนัก งานราชการ ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ และพนัก งาน /พนัก งานมหาวิท ยาลัย และพนัก งาน /พนัก งานมหาวิท ยาลัย ของรัฐ ที่จ ะแต่ง ตั้ง ให้เเข้า ร่ว มเป็น คณะ ของรัฐ ที่จ ะแต่ง ตั้ง ให้ ข้า ร่ว มเป็น คณะ กรรมการตามระเบีย บพัส ดุ กรรมการตามระเบีย บพัส ดุ จึง อนุม ัต ิใ ห้แ ต่ง ตั้ง “ลูก จ้า งประจำา ” จึง อนุม ัต ิใ ห้แ ต่ง ตั้ง “ลูก จ้า งประจำา ” เป็น คณะกรรมการ ตา เป็น คณะกรรมการ ตา มระเบีย บฯพัส ดุข อ ๓๒ ,, มระเบีย บฯพัส ดุข้ ้อ ๓๒ ๓๕,๘๐,๙๘,๑๐๑และ ๑๑๖ ๓๕,๘๐,๙๘,๑๐๑และ ๑๑๖ 44
  45. 45. ๕.การอนุม ัต ิย กเว้น ให้แ ต่ง ตั้ง “พนัก งานมหาวิท ยาลัย ” หนัง สือน หัว หน้ชีก ลาง ถึง สำา่พ ส งานคณะ หนังเป็ กรมบัญ ชี ก ลาง ถึง สำานัั ก ดุต า สือ กรมบัญ า เจ้า หน้า ที นัก งานคณะ กรรมการอุด มศึก ษา กรรมการอุด มศึก ได้ มระเบีถุป ระสงค์ษา วัต ถุป ระสงค์ วัต ย บฯพัส ดุ ด่วเพื่อ่ส ด ไ ขปัญ๐๔๒๑.๓(กวพ)/๓๒๒๔๙ ด่วนที ่สุ ด ทีขปัญหาการปรับ โครงสร้า ง นที แก้ ที กค หาการปรับ โครงสร้า ง เพือแก้ ไ ่ ่ กค ๐๔๒๑.๓(กวพ)/๓๒๒๔๙ ่ ุ มหาวิท ยาลัย๒๙ ตุล าคม ๒๕๕๓ บ เปลี่ย น ลว.๒๙ ตุล าคม ๒๕๕๓ มหาวิท ยาลัย โดยข้า ราชการปรั บ เปลี่ย น ลว. โดยข้า ราชการปรั ไปเป็น พนัก งานมหาวิท ยาลัย ทำา ให้ ไปเป็น พนัก งานมหาวิท ยาลัย ทำา ให้ ข้า ราชการมีไ ม่เเพีย งพอต่อ การปฏิบ ต ิง าน ข้า ราชการมีไ ม่ พีย งพอต่อ การปฏิบั ัต ิง าน ด้า นพัส ดุ ด้า นพัส ดุ จึง อนุม ต ิใ ห้แ ต่ง ตั้ง “พนัก งาน จึง อนุมั ัต ิใ ห้แ ต่ง ตั้ง “พนัก งาน มหาวิท ยาลัย ” มหาวิท ยาลัย ” เป็น หัว หน้า เจ้า หน้า ที่พ ัส ดุไ ด้โ ดยมี เป็น หัว หน้า เจ้า หน้า ที่พ ัส ดุไ ด้โ ดยมี เงือ นไขดัง นี้ ้ :เงื่ อ นไขดัง นี :่  ๕.๑.ให้แ ต่ง ตั้ง ข้า ราชการเป็น  ๕.๑.ให้แ ต่ง ตั้ง ข้า ราชการเป็น 45
  46. 46. ๕.๒ กรณีม หาวิท ยาลัย มีข ้า ราชการไม่ เพีย งพอต่อ การ ปฏิบ ัต ิง านใน ตำา แหน่ง หัว หน้า เจ้า หน้า ที่พ ส ดุ ั -ให้แ ต่ง ตั้ง พนัก งานมหาวิท ยาลัย ได้ -โดยให้ด ำา เนิน การตามพรบ .ระเบีย บ ข้า ราชการ พลเรือ นใน สถาบัน อุด มศึก ษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ซึ่ง หมายถึงและมาตรา ๖๕/๒ หรือ ๑๘ (ข) ผู้อ ำา นวยการกอง ก่อ น หัว หน้า หน่ว ยงานที่เ รีย กชื่อ อย่า งอื่น ที่ม ี ฐานะเทีย บเท่า กอง ตามที่ค ณะกรรมการ ข้า ราชการพลเรือ นในสถาบัน เมื่อ ดำากเนิน การแล้ว จึง จะแต่งน ้ง เมื มศึ ษา(ก.พ.อ.)กำ จึง จะแต่ ตั อุด่อ ดำาเนิ น การแล้ว า หนดก่องตั ้ง พนัก งานมหาวิท ยาลัย เพือ ให้ท ำา หน้า ที่ ่ พนัก งานมหาวิท ยาลัย เพื่ อ ให้ท ำา หน้า ที ่ หัว หน้า เจ้า หน้า ที่พ ส ดุต ่อ ไปได้ หัว หน้า เจ้า หน้า ที่พั ัส ดุต ่อ ไปได้ 46
  47. 47. ๖.การจ้า งเอกชนดำา เนิน งาน • หนัง สือ กระทรวงการคลัง ด่ว นมาก ๑.หากจำ๐๔๐๖.๔/ ลธรรมดา ที่ กค า เป็น ต้อ งจากบุค ว ๖๗ ลง -ให้จทีงเฉพาะโครงการ หรือ วัน ้า ่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เฉพาะครั้ง คราวที่ม ีค วามจำา เป็น เพือ เสริม การปฏิบ ัต ิง านในหน้า ที่ ่ ปกติ โดยไม่จ ำา ต้อ งทำา ข้อ ตกลงการจ้า ง หรือ สัญ ญาจ้า ง เต็ม ปีง บประมาณ และมิใ ห้ท ำา ข้อ ตกลง
  48. 48. การจ้า งเอกชนดำา เนิน งาน (ต่อ ) • ๒.ลัก ษณะงานที่จ ้า ง ควรเป็น งานที่ซ ื้อ บริก ารจากผู้ร ับ จ้า งเป็น รายชิน เช่น ้ งานรัก ษาความปลอดภัย งาน พาหนะ .......และงานเทคนิค ต่า ง ๆ ที่ม ี ความชำา นาญมากกว่า เป็น ต้น • ๓. ห้า มจ้า งที่เ กี่ย วข้อ งกับ งานราชการ ลับ หรือ หากเผยแพร่จ ะเสีย หายแก่ ราชการ หรือ มีผ ลกระทบต่อ ประชาชน • ๔.เป็น งานที่ม ุ่ง สำา เร็จ ของงานที่ว ่า จ้า ง ภายในเวลาที่ก ำา หนดเป็น สำา คัญ
  49. 49. การจ้า งเอกชนดำา เนิน งาน (ต่อ ) ๖. ผูร ับ จ้า งมีฐ านะเป็น ผูร ับ จ้า งทำา ของ ตามข้อ ้ ้ ตกลง/สัญ ญาจ้า ง ตามระเบีย บฯพัส ดุ ไม่ถ ือ เป็น บุค ลากรของรัฐ ทีจ ะมีส ท ธิไ ด้ร ับ ่ ิ สิท ธิป ระโยชน์ หรือ สวัส ดิก ารเช่น เดีย ว กับ ข้า ราชการ ลูก จ้า งราชการ -ไม่อ ยู่ใ นบัง คับ ประกัน สัง คม หากประสงค์จ ะ ได้ร ับ ประโยชน์ สามารถสมัค รเป็น ผูป ระกัน ้ ตนได้ ตามมาตรา ๔๐ พรบ.ประกัน สัง คม ๒๕๓๓ ๗. หากจำา เป็น ต้อ งจัด หาบุค คลมาทำา งาน ลัก ษณะประจำา เช่น เดีย วกับ ข้า ราชการ
  50. 50. ๗.การซ้อ มความเข้า ใจ เรื่อ งการ จ้า งเอกชนดำ เนิน งาน สรุ การจ้า งเอกชนดำา า เนิน งาน ป ว่า หนัง สือ กระทรวงการคลัต ิบด่ว นที่ส ด ๑.จะจ้า งบุค คลธรรมดา หรือ นิ ง ค คลก็ไ ดุ้ ุ ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ ว ๓๓๗ ลง โดยให้ค ำา นึง ถึง ระยะเวลาการจ้า ง /และเนือ ้ งานต้วัน ที่ พัน ธ์กกัการจ้า ง ๒๕๕๓ อ งสัม ๑๗ ับ น ยายน ๒. การจ้า งลัก ษณะนี้ จะทำา สัญ ญาปีต ่อ ปี แต่ ถ้า เนือ งานมีร ะยะเวลาไม่เ ต็ม ปี จะจ้า งไม่ ้ เต็ม ปีก ็ไ ด้ เมือ หมดความจำา เป็น ก็ค วรเลิก ่ จ้า ง ๓. กรณีม ใ ห้จ ้า งต่อ เนื่อ ง หมายถึง เมือ ิ ่ สัญ ญาสิน สุด ปีต ่อ ปี หากจำา เป็น ต้อ งจ้า งต่อ ก็ ้ ให้จ ัด หาใหม่(วิธ ต กลงราคา สอบ/ประกวด ี ราคาหรือ วิธ พ ิเ ศษ ก็ไ ด้ ) ี ๔ ในช่ว งต้น ปี ถ้า ทำา สัญ ญาไม่ไ ด้ 50
  51. 51. ปัญ หา -การจ้า งเอกชนดำา เนิน งาน จะจ้า งด้ว ยวิธ ีใ ด? ตอบ -หลัก ประกัน สัญ ญา จะประกัน ด้ว ยตั ๑. การจ้า งเอกชนดำา เนิน งาน เป็น การจ้า ง ว เหมาบริก ารบุค ให้จ ้า งตามระเบีย บฯพัส ดุ จึง คลได้ห รือ ไม่ ๒.การทำา สัญ ญา จ้า งบุค คลธรรมดา จึง ต้อ ง มี หลัก ประกัน สัญ ญาทุก ครั้ง แนวทางแก้ไ ข หากเป็น การจ้า งด้ว ยวิธ ี ตกลงราคา วิธ พ ิเ ศษ ี จะทำา เป็น บัน ทึก ข้อ ตกลง ระหว่า งผูว ่า จ้า งกับ ผูร ับ จ้า ง ้ ้ โดย ส่ว นราชการสามารถใช้ ดุล พิน จ จะกำา หนดให้ม ห ลัก ประกัน ิ ี สัญ ญาหรือ ไม่ ก็ไ ด้  เนือ งจากการทำา บัน ทึก ข้อ ตกลงจ้า ง ไม่ม ี ่ ข้อ กำา หนดให้ต อ งทำา ตามแบบ ที่ก วพ.กำา หนด ้ 51
  52. 52. ๘.แนวทางปฏิบ ัต ิใ นการจ้า ง มหาวิท ยาลัย ของรัฐ ในการบริก ารด้า นวิช าการและ หนัง สือ กระทรวงการคลัง ด่ว นที่ส ด ที่ ่ หนัง สือ กระทรวงการคลัง ด่ว นที่สุ ุด ที การวิจ ัย ลงวัน ที่ ่ ๒๔ กค ๐๔๒๑.๓/ ว ๖๐ ลงวัน ที ๒๔ กค ๐๔๒๑.๓/ ว ๖๐ การจ้า งบริก ารทางด้า นวิช าการและ การจ้า งบริก ารทางด้า นวิช าการและ มิถ ุน ายน ๒๕๕๓ มิถ ุน ายน ๒๕๕๓ การวิจ ัย ในขอบเขตสาขาวิช าที่จ ัด ให้ม ี ี การวิจ ัย ในขอบเขตสาขาวิช าที่จ ัด ให้ม การเรีย นการสอนภายในมหาวิท ยาลัย การเรีย นการสอนภายในมหาวิท ยาลัย นั้น ๆ ที่ใ ห้ม หาวิท ยาลัย รับ จ้า ง นั้น ๆ ที่ใ ห้ม หาวิท ยาลัย รับ จ้า ง เป็น งานที่ม ีล ัก ษณะต้อ งการผล เป็น งานที่ม ีล ัก ษณะต้อ งการผล ให้บ ริก ารแก่ส ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ ให้บ ริก ารแก่ส่ ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ ่ สำา เร็จ ของงานที่เ่เป็น งานวิช าการเป็น สำา เร็จ ของงานที ป็น งานวิช าการเป็น หรือ หน่ว ยงานอื่น ของรัฐ ได้ หมายถึง หรือ หน่ว ยงานอื่น ของรัฐ ได้ หมายถึง สำา คัญ สำา คัญ เช่น การให้แ นวความคิด การ เช่น การให้แ นวความคิด การ ออกแบบ การผลิต สือ ทีใ ช้ ออกแบบ การผลิต สื่ อ ที่ ่ใ ช้ ่ 52
  53. 53. สัม มนา การตรวจวิเเคราะห์ สำา รวจ สัม มนา การตรวจวิ คราะห์ สำา รวจ ทดสอบ วางระบบ การให้ค ำา แนะนำา ทดสอบ วางระบบ การให้ค ำา แนะนำา การให้บ ริก ารเครื่อ งมือ และอุป กรณ์ การให้บ ริก ารเครื่อ งมือ และอุป กรณ์ การเผยแพร่ศ ิล ปวัฒ นธรรม การเผยแพร่ศ ิล ปวัฒ นธรรม งานบริก ารด้า นการศึก ษา สำา รวจ งานบริก ารด้า นการศึก ษา สำา รวจ วิจ ัย และพัฒ นา เป็นไข วิจ ัย และพัฒ นา เป็น ต้น เงือ น ต้น ่ ให้ส ว นรา ให้ส่ ่ว นรา ต้อ งไม่ก ระทบเสีย ชการฯจ้า ง ชการฯจ้า ง หายต่อ การสอน เป็น ที่ป รึก ษา เป็น ที่ป รึก ษา การวิจ ัย และการ โดยใช้ว ิธ ี ี โดยใช้ว ิธ ปฏิบ ต ิห น้า ที่อ ื่น ๆ ั ตกลง ตาม ตกลง ตาม ตามปกติข อง ระเบีย บ ระเบีย บ อาจารย์ พัส ดุฯ ข้อ พัส ดุฯ ข้อ 53
  54. 54. ๙.กวพ.มีห นัง สือ แจ้ง เวีย น รายการที่ไ ด้ร บ ยกเว้น ไม่ต ้อ ง ั จัด หาตามระเบีย บฯพัส ดุ  หนัง สือ แจ้ง เวีย นของคณะกรรมการว่า ด้ว ย การพัส ดุ ตามหนัง สือ ที่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๑๙๓ ลว.๘ มิถ ุน ายน ๒๕๕๒ อนุม ัต ิใ ห้ก ารจัด หา อาหาร /อาหารว่า ง และเครื่อ งดื่ม และค่า เช่า ที่พ ัก ของ ส่ว นราชการต่า ง ๆ  ตามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยค่า ใช้ จ่า ยในการฝึก อบรม การจัด งาน และการ ประชุม ระหว่า งประเทศ พ .ศ. ๒๕๔๙ และ
  55. 55. หนัง สือ เวีย น ที่ เกี่ย วข้อ งกับ การจัด ซื้อ จัด จ้า ง ค้น หาได้ จากเว็บ ไซต์ www.cgd.go.th (กรมบัญชีกลาง) www.gprocurementd.go.th www.cabinet.thaigov.go.th (สลค) www.oag.go.th(สำานักงบประมาณ) www.tisi.go.th ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) (สนง.มาตรฐาน 55
  56. 56. กระบวนการ/ขั้น ตอน กระบวนการ/ขัน ตอน ้ การบริห ารพัส ดุอ ย่า งมี การบริห ารพัส ดุอ ย่า งมี ประสิท ธิภ าพ ประสิท ธิภ าพ แบ่ง ออกเป็น ๕ ระยะ คือ แบ่ง ออกเป็น ๕ ระยะ คือ ระยะที่ ๕ การกำา หนด การกำา หนด การ การ ความ ความ การ การ การเตรี การเตรี การ ควบคุม การ ควบคุม ต้อ งการ ต้อ งการ จัด ซื้อ จัด ซื้อ ยมการจั ด บริห าร และ บริห าร และ และการขอยมการจัด จัด และการขอ จัด ซื้อ จัด จ้า ง ซือ จัด จ้า ง ้ สัญ ญา จำา หน่า ย สัญ ญา จำา หน่า ย ตั้ง งบ ตั้ง งบ จ้า ง จ้า ง ประมาณ พัส ดุ ประมาณ พัส ดุ ระยะที่ ๑ ระยะ ที่ ๒ ระยะ ที่ ๓ ระยะ ที่ ๔ 56
  57. 57. ระยะที่ ๑ กระบวนการบริห ารเงิน งบประมาณเพื่อ นำา มา ใช้ใ นการจัด หาพัส ดุ อย่า งคุ้ม ค่า และมี ประสิท ธิภ าพ 57
  58. 58. ๑.การ กำา หนดความ ต้อ งสำา รวจราย ต้อ งการด้า นนโยบาย ละเอีย ด โครงการ/แผน กลยุท ธ์ใ นการขอตั้ง เงิน งบประมาณ ด้ว ย รวบรวมข้อ มูล ที่เ กี่ย วข้อ ง กับ การ ขอตั้ง งบ วิธ ี ประมาณให้ส ม พัน ธ์ก ัน เช่น ั -ก่อ สร้า งอาคาร /ต้อ งตั้ง งบ ประมาณเพื่อ ใช้ใ นการจ้า ง ออกแบบ,จ้า งควบคุม งาน/ จ้า งที่ป รึก ษา/มีค า ครุภ ัณ ฑ์ ่ ภายในตัว อาคาร? ๒.ความ เช่น ต้อ งการด้า น ตั้ง งบกติ ภารกิจ ป ประมาณ ในการจัด ซื้อ วัส ดุ อุป กรณ์ เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ ใน สำา นัก งาน ให้เ พีย งพอ
  59. 59. ระยะที่ ๒ การเตรีย มการจัด ซื้อ จัด จ้า ง เมื่อ ได้ร ับ งบ ประมาณ 59
  60. 60. เงิน งบประมาณ ที่จ ะนำา มาใช้ก ับ การจัด ซื้อ จัด จ้า ง เงิน ที่ รมต.ว่าแ ก่ จึง ได้ การ เงิน งบ ประมา ณราย จ่า ย ป ระ งบ จำา จัง ห วัด ปี กระทรวง การคลัง อนุญ าตให้ ไม่ต ้อ งนำา ส่ง คลัง เช่น เงิน กู้ เงิน รายได้ ที่ กค. กู สถานศึก ษา ้ งบ จากต่า ง กลุ่ม จัง หวัด ประเทศ เงิน ช่ว ย เหลือ จาก ต่า ง ประเทศ 60
  61. 61. เงิน นอกงบประมาณ ไม่อ ยู่ใ นบัง คับ จัด หาตา มระเบีย บฯพัส ดุน ี้ เงิน ราย ได้ข อง มหาวิท ยาลัย เงิน บริจ าค เงิน เงิน กองทุ กองทุ น น
  62. 62. การบริห ารเงิน งบประมาณที่ ่ การบริห ารเงิน งบประมาณที ได้ร บ จัด สรร ได้รั ับ จัด สรร หากมีไ ม่เเพีย งพอ หากมีไ ม่ พีย งพอ หรือ ไม่ต รงกับ ความต้อ งการ หรือ ไม่ต รงกับ ความต้อ งการ ใช้ง าน ใช้ง าน ส่ว นราชการต้อ งเตรี ยมการ และหาแนวทางแก้ไ ข 62
  63. 63. ๑.รายการงบประมาณที่ไ ด้ร ับ จัด สรรมา ไม่ต รงกับ ความต้อ งการใช้ง าน จะมีว ิธ ี เป็น อำา นาจของหัว หน้า ส่ว นราชการ ให้ เป็น อำา นาจของหัว หน้า ส่ว? นราชการ ให้ การอย่า งไร โอนเปลี่ย นแปลงได้ ตามร2

  ×