รายชื่อมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

16,972 views
16,464 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
16,972
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายชื่อมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 1. 1. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 24 นางสาวกนกวรรณ โฉมยงค์ 1 นางสาวช่อณัฏฐ์ฎา สิวะวัฒน์ 25 นางสาวกนกอร วังอาษา 2 นายชิตวร ลีละผลิน 26 นางสาวกมลเนตร คนกล้า 3 นางสาวชื่นจิตร อังวราวงศ์ 27 นางสาวกรกมล ศรีเดช 4 นายพิชญะ อุทัยรัตน์ 28 นางสาวกรกมล แสงอุดม 5 นางเพ็ญศรี จารุกําเนิดกนก 29 นายกรฎษกรณ์ สืบสําราญ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ 30 นางสาวกรรณิกา จันทวงค์ 6 นางกมลรัตน์ อังสุพันธุ์โกศล 31 นางสาวกรรณิกา พินสุวรรณ 7 นายณัฎฐิพล ปูรานิธี 32 นางสาวกรรณิการ์ ขอนแก่น 8 นางสาวนวพร รัตนนาคะ 33 นางกรรณิการ์ คําปาแฝง 9 นางพีรยา สมศักดิ์ 34 นางสาวกรวลัย ศรีลาศักดิ์ 10 นางสาวศรัญลักษณ์ เทพวารินทร์ 35 ร้อยตํารวจตรีกฤติมา ปัญญายงค์ 11 นายศักดิ์ชาย นาคนก 36 นางสาวกฤติยาภรณ์ เขียนสุวรรณ 12 นางศิริรัตน์ รอดบ่วง 37 พันจ่าอากาศเอกกฤษกร โชคอํานวยพร 13 นางสาวสนิทนุช นิยมศิลป์ 38 นายกฤษฎา งามผ่องใส 14 นายสุพรชัย เตธวัช 39 นายกฤษฎา บุญปก 15 นางสาวอัจฉราพร แปลงมาลย์ 40 ดาบตํารวจกฤษฎาวุธ ศรีเรืองสุข บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 41 นายกฤษณ์ติพัช เดชวรรณ 16 นายเดชาพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 42 นายกฤษณะ จันทรพักตร์ 17 นายธานินทร์ ศิลป์จารุ 43 นายกฤษณะ ดําสนิท 18 นางนพวรรณ อริยะเดช 44 นางกฤษณา จิปอมจา 19 หม่อมหลวงศิราภิรมย์ ธีรปะรเสริฐ 45 นางกฤษณา เสือทอน 20 นางศิริพรรณ ตันติวิวัฒนพันธ์ 46 นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 47 นางกฤษดาภรณ์ วิบูลย์กาญจน์ 21 นางกชพรรณ พิมลนอก 48 นางกศิรินทร์ พลนาค 22 นางสาวกฐิน แสงแก้ว 49 นายกษาปณ์ สินพูนภักดิ์ 23 นางสาวกนกพร คงวุฒิ 50 นางกัญญนันทน์ เจริญสิริวรดิฐ รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 1 (รายงานตัว KLB 301) แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี 1-28 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552
 2. 2. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 51 นางสาวกัญญานันท์ แสงคํา 76 นายกิตติศักดิ์ อินปัญญา 52 นางสาวกันชยา เทพจิตร 77 นายกิติพงษ์ ปลูกชาลี 53 นางกันตินันท์ คําเพราะ 78 นางกิติมา อะสุรินทร์ 54 นางสาวกันสารา จันทรังษี 79 นางสาวกุญช์ภัสส์ พงษ์ธนู 55 นายกัมปนาท อินทองมาก 80 นางสาวกุลธิดา ยะปัญญา 56 นางสาวกัลยา พรหมธร 81 นางสาวเกศรา สิงห์จันทึก 57 นางสาวกัลยาณี ศิริวารินทร์ 82 นางสาวเกศสุดา โภคานิตย์ 58 นางกาญจนา จุปะมะตัง 83 นายเกษมพันธุ์ นวลปาน 59 นางสาวกาญจนา ศรีเมือง 84 นางสาวเกษราภรณ์ ทับอินทร์ 60 นางสาวกานดา พิกุลศรี 85 นางสาวเกษศิรินทร์ ปาละลี 61 นางสาวกานต์พิชชา ปานถม 86 นายเกียรติศักดิ์ ชูเมฆา 62 นางสาวกานต์วรา ทาทอง 87 นายเกียรติศักดิ์ ชูรัตน์ 63 นางกานต์สินี ชาตรี 88 นายไกรวิทย์ สีผม 64 นายกําพล ศรีพันธ์ 89 ร้อยตํารวจโทไกรศร บุญล้ํา 65 นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ 90 นางสาวขนิษฐา ไชยสัตย์ 66 นายกิตติ กิตติวัฒนากูล 91 นางสาวขนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ 67 นายกิตติ ตั้นเจริญ 92 นางสาวขนิษฐา เอี่ยมโต 68 ร้อยตํารวจเอกกิตติคม จันทร์สง่า 93 นายขรรค์ชัย จันทร์งาม 69 นายกิตติชัย อํานวยศิลป์ 94 นายขรรค์ชัย พรมพิลา 70 นางสาวกิตติญาวดี รักษ์บํารุง 95 นางสาวขวัญชนก สอดศรี 71 นายกิตติเทพ ประมูลใหม่ 96 นางสาวขวัญตา ชื่นกุศล 72 สิบตํารวจเอกกิตติพงษ์ เสาร์แดน 97 นายขวัญประชา ลิมปะพันธุ์ 73 นายกิตติพงษ์ ศิลาโชติ 98 นางขวัญหทัย สิทธินันท์ 74 นายกิตติภพ ผ่านพินิจ 99 ดาบตํารวจหญิงของขวัญ สายสร้อย 75 นายกิตติศักดิ์ พงศ์วิริยะพันธ์ 100 นายขันชัย พันธ์ศรี รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 2 (รายงานตัว KLB 301) 2-28 FM บว.6-2บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552
 3. 3. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 101 นายเขมพิทักษ์ ห่วงถึง 126 นายจักรพงศ์ บุญสร้าง 102 สิบเอกคงพล ปิยะพันธ์ 127 นายจักรพันธ์ จันทะนาม 103 นายคชมาส คําถนอม 128 พันตํารวจโทจักรพันธ์ จันวนา 104 นายคณพศ อุมรินทร์ 129 นายจักรพันธ์ บุญส่ง 105 นายคณิตธวัช บํารุงรัตน์ 130 นายจักรภพ นาวงศ์หา 106 นายคณิศร โชปัญญา 131 นายจักรี จันทร์ไพร 107 นายคมกฤช มีเหม็ง 132 จ่าเอกจักเรศ มั่นสวาทะไพบูลย์ 108 นายคมกฤษ รุจิรนันท์ 133 นายจันทร์ศรี แพงคําฮัก 109 นายคมสัน ศิริปักมานนท์ 134 นางสาวจารุณี พงษ์เจริญ 110 นางสาวครองขวัญ วรรณเสน 135 นางจารุภา พรหมเท้า 111 นายคําพูล ศรีคําภา 136 นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท 112 นายคุณากร ช้างพันธุ์ 137 นายจารุวัฒน์ ธรรมกุลธีระกิจ 113 นางจตุพร ผิวทอง 138 นางจําปูน สิงหพันธ์ 114 นายจตุพล เพชรศรีช่วง 139 นายจํารัส บุบผา 115 นางสาวจรรยา คุณสุทธิ์ 140 ร้อยตํารวจเอกจําเริญ จุลนวล 116 นางสาวจรรยา ศิริบัตร์ 141 นายจิณณธรรม ธิปกะ 117 พระอธิการจรัญ ไทยก้าว 142 นางสาวจิณณพัต ปรุงแก้ว 118 นายจรัล วุลฟ์ 143 นางจิดาภา แก่นนาคํา 119 นายจรัส แป้นดวง 144 นางสาวจิตรตา สายอุราช 120 นางสาวจรัสศรี ขวัญเมือง 145 นางจิตราภรณ์ มานะทัศน์ 121 นางจรินทร์ ศิริชัยพันธุ์ 146 นางสาวจินตนา เก่งกิจการ 122 นางสาวจริยา ชูเสน 147 นางสาวจินตนา ตั้นเจริญ 123 นางจริยา มั่งมี 148 นางสาวจินตนา นวพัฒน์วณิชย์ 124 นายจรูญ เนียมรินทร์ 149 นางสาวจินตนา ฤชุมโนธรรม 125 จ่าสิบตํารวจจักรกฤษณ์ จันทะเพชร 150 นางจินตนา วงค์ลุน รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 3 (รายงานตัว KLB 301) 3-28 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552
 4. 4. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 151 นางจินตนา สิทธิฤทธิ์ 176 นางใจธรรม จันทพันธ์ ธนาลาภสกุล 152 นางจิรชยา วงค์สูง 177 ว่าที่ร้อยตรีฉลอง ศิริเพ็ง 153 นายจิรพล ตะรุวรรณ 178 นายฉลอง จักรชุม 154 นางสาวจิรอร สุวรรณกูฎ 179 นายฉัตรชัย โปรณะ 155 นายจิระเดช ปราวงศ์ 180 นายฉัตรเพชร ใจกล้า 156 นายจิระศักดิ์ ปัญญาคม 181 นางสาวฉัตรวรีย์ วงศ์พิทักษ์ 157 นางสาวจิรัชยา จันทร์คํา 182 นางสาวฉันทนา สมบุญจันทร์ 158 จ่าสิบเอกจิรัฏฐ์ ชื่นอารมย์ 183 นายเฉลิมชัย คําสิงห์ 159 นางสาวจิราพร รักสุวรรณ 184 นายเฉลิมชัย ดวงมณี 160 นางสาวจิราพรรณ์ พรหมดีธัญกุล 185 สิบตํารวจตรีเฉลิมชัย ผาดผ่อง 161 นางสาวจิราภรณ์ ไพรบึง 186 นายเฉลิมชัย ศรีนุ 162 นางจิราภรณ์ ศรีแสง 187 พันโทเฉลิมพงษ์ ภัสสรโยธิน 163 นางสาวจิราภรณ์ แสงสุวรรณ์ 188 นางชญาดา วิชัยดิษฐ์ 164 นายจิรายุทธ จิตรณรงค์ 189 ดาบตํารวจหญิงชฎาพร อุพลเถียร 165 นางจิรารัตน์ แดงสกุล 190 ร้อยตํารวจโทชนทัช เฉลาประโคน 166 นางสาวจิริดาพรรณ ศรกิจ 191 นางสาวชนมณี สังคะสาตร 167 นายจีรศักดิ์ รักษ์แก้ว 192 ร้อยตํารวจเอกชนวีร์ เกื้อพันธุ์ 168 นางสาวจุติพร หงษ์แก้ว 193 นายชนวุฒิ พุฒิธนนนท์ 169 นางสาวจุรีมาศ ทองคําชุม 194 นางชนัญชิดา สายอุราช 170 นางสาวจุไรรัตน์ ฉวีรักษ์ 195 นางสาวชนันท์ภัทร์ เหมทานนท์ 171 นายเจตน์พงศ์ โชคสวัสดิ์วรกุล 196 นางสาวชนันท์ภัสส์ จงวัตร 172 นางเจนจรินทร์ โปทา 197 สิบตํารวจโทหญิงชนันท์สุภา ภูวนตรัยตระกูล 173 นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ 198 ว่าที่ร้อยตํารวจตรีชนาเทพ ลูกไทย 174 ว่าที่ร้อยตํารวจโทเจษฎา คําสามปอนด์ 199 นายชนาธิป นพดลธิยากูล 175 นางสาวแจ่มจันทร์ ภูทองทิพย์ 200 นางสาวชนิกานต์ ผินดอน รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 4 (รายงานตัว KLB 301) 4-28 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552
 5. 5. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 201 นางชนิตา สิงห์นิกร 226 นางชัยสี ไขแสง 202 นายชรินทร์ อาระหัง 227 พระปลัดชาคร พูลสวัสดิ์ 203 นายชรินทร์วัชร์ มรรคสันต์ 228 นายชาญกิตติ์ อู่ไพบูลย์สิน 204 นางสาวชลดา ธรรมพร 229 นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 205 นางชลดา สุขมา 230 นายชาญวิทย์ เลิศลักษมีพันธ์ 206 นางสาวชลธิชา นาคสถาพร 231 นางชาดาพร มีพร้อม 207 นางสาวชลพินท์ สารเจริญ 232 นายชาตรี ศรีสังวรณ์ 208 นางสาวชลลัดดา เลื่อนชิด 233 สิบเอกชาตรี สุคนธชาติ 209 นางสาวชวนพิศ แก้วแกมแข 234 นายชานนท์ ปาทาน 210 นายชวรัตน์ ทองสัมฤทธิ์ 235 ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย 211 นางสาวชวรีย์ จันทร์ตรี 236 ร้อยตํารวจโทชารุวัฒน์ สุสม 212 นายชวลิตร เสนขวัญแก้ว 237 จ่าสิบโทชาลี เจริญสุข 213 นางสาวชวัลพัชร เขียวแท้ 238 นายชํานาญ เฟื้อแก้ว 214 นายชัชชัย พูลลาภ 239 นายชํานาญศิลป์ ภุมรินทร์ 215 นางสาวชัชฎาภรณ์ อินนาคกูล 240 นางสาวชิดชไม เชื้อชาติ 216 พันตํารวจตรีชัชนันต์ พรบุตร 241 นายชิดชัย จันทร์เพ็ง 217 นายชัชวาล มงคลเกตุ 242 นางสาวชินนาฎ กาญจนธนากุล 218 นายชัชวาลย์ มารักษ์ 243 ดาบตํารวจชินภัทร วังแก้ว 219 นายชัยณรงค์ ระวาดชู 244 นายชีวิญญ์ วิรัติสฤษดิ์ 220 นายชัยพงษ์ อนุวัฒน์ 245 จ่าสิบตํารวจชีวิน นิกรธรรมรัต 221 นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ 246 นางสาวชุติมณฑน์ รามฤทธิ์ 222 นายชัยพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ 247 นายชุมพล สุทธไชย 223 นายชัยยง ศรีกะชา 248 นางชุลิตา พละไกร 224 นายชัยวัฒน์ หมวดมณี 249 จ่าเอกชูเกียรติ เขียวชอุ่ม 225 นายชัยวุฒิ ทินกระโทก 250 พันจ่าเอกชูชาติ ครองกาย รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 5 (รายงานตัว KLB 301) 5-28 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552
 6. 6. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 251 ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ เป้กล้า 276 นางณปภัช สุริวงษ์ 252 นายเชาวลิต สิทธิฤทธิ์ 277 นางณปภัช หงษ์จันอัด 253 นายเชิดพงศ์ พรคนึง 278 นายณพงศธร บาลทิพย์ 254 นายโชควัตร ภูรินทร์ณัฐภูมิ 279 นางสาวณพชรกรณ์ เดชศรี 255 นายโชคอนันต์ นิลสนธิ 280 ร้อยเอกณพล บึงราษฎร์ 256 นายไชโย เที้ยธิทรัพย์ 281 นายณรงค์ ตันเต 257 นางสาวฌานิกา มีแก้ว 282 นายณรงค์ พิมพ์ศรีจันทร์ 258 นางญาณีนาถ เข็มนาค 283 นายณรงค์ศักดิ์ มะลิดอกแก้ว 259 พันตํารวจโทฐนธิป พิทยาวิวัฒน์กุล 284 นายณรพนธ์ พักตร์จันทร์ 260 ว่าที่ร้อยตรีฐากูร แจ่มวิจักษณ์ 285 นางสาวณัชชา บุญเรืองศรี 261 นางฐานิต วัตรงาม 286 นางณัชชา ชูประเสริฐ 262 นายฐิตวัฒน์ จิตต์แจ้ง 287 นางณัชนันทน์ วรรณวิจิตร์ 263 นางสาวฐิตากร หินสูงเนิน 288 นางสาวณัฎฐณิชา ศิริไพรวัน 264 นางสาวฐิติกานต์ เพ็งพะเนา 289 นายณัฎฐพล สีงุ้ม 265 นางฐิตินันท์ เครือวัลย์ 290 นางสาวณัฏฐณิชา บุญธรรม 266 นางสาวฐิตินันท์ สานติชาติศักดิ์ 291 นางสาวณัฏฐธีร์ สังข์น้อย 267 นางสาวฐิตินันท์ สิงห์สริจัน 292 นางณัฏฐา นามกุณี 268 นางสาวฐิติรัชต์ ทองสาย 293 นางสาวณัฐกานต์ พีระธรรม 269 นางสาวฐิติรัตน์ เผือกเหลือง 294 นางสาวณัฐชนา รุ่งรัศมี 270 นางสาวฐิติรัตน์ กรีพัฒน์ 295 นางณัฐชยา การะศรี 271 นายฐิติวัจน์ บุญคง 296 นางสาวณัฐชยา จาดยางโทน 272 ดาบตํารวจฐิติวัสส์ ช่วยมี 297 นางสาวณัฐชยา เวียงนาค 273 นางสาวณจันทร์ กิจประชากร 298 ร้อยตํารวจโทณัฐชวัฒน์ ชื่นนอก 274 นายณฐกร จิรภัคพงค์ 299 นางสาวณัฐณิชาช์ มโหฬาร 275 นายณฐาภพ เชียงสอน 300 นางสาวณัฐติกาญจน์ ชื่นสังข์ รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 6 (รายงานตัว KLB 301) 6-28 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552
 7. 7. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 301 นางสาวณัฐธยาน์ วงศ์คํา 326 จ่าสิบเอกดนัย บุญชู 302 นางสาวณัฐธยาน์ โอภาสธนไพศาล 327 นายดนัย หอมพนา 303 นางสาวณัฐธัญรดา คล่องดี 328 นายดนุเดช ใจศรี 304 นางณัฐธิดา อุดมเดชาเวทย์ 329 นางสาวดรุณี พุฒลา 305 นายณัฐพงศ์ นาคดํา 330 นางดลนภา นิลขํา 306 นายณัฐพงษ์ เขียวจันทร์ 331 นางสาวดวงใจ ยอดแก้ว 307 นายณัฐพจน์ คึ้มยะราช 332 นางดวงใจ อารีรอบ 308 นางณัฐพร เวียงจันทร์ 333 ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงเดือน ลุนเพ็ง 309 นางสาวณัฐพัชร์ แสงทอง 334 นางดวงเนตร ฟุ้งเฟื่อง 310 นายณัฐพัฒน์ ทามาศ 335 นางสาวดวงพร บุญเนาว์ 311 จ่าเอกณัฐพันธ์ นามแก้ว 336 นางดวงหทัย มิ่งบุญ 312 นางณัฐภรณ์ ไชยสนาม 337 นางสาวดารากร นามอินทร์ 313 นายณัฐภูศิษฐ์ ธัญญวิรุฬห์ 338 นางดาราวรรณ ตระกูลปาน 314 นางณัฐริตา หลวงคลัง 339 นางดารุณี บุญเต็ม 315 นางณัฐรินีย์ ไชยโคตร 340 นางดาวริน สีหะวงษ์ 316 นางสาวณัฐวรรณ คําตัน 341 นางสาวดาวรุ่ง สว่างจิตร 317 ร้อยตํารวจตรีณัฐวัฒน์ แคนหนอง 342 สิบเอกดิเรก สายศรี 318 นายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม 343 นายดิลกธรรม สารดี 319 นางสาวณัฐวิภา จิตต์ชื่น 344 นางดุษฎี ไชยพินิจ 320 นายณัฐวุฒิ ดีอินสวน 345 นายดุสิต วงศ์พลาย 321 นายณัฐวุฒิ ยามเย็น 346 นายเดชฤทธิ์ ข่มอาวุธ 322 นางสาวณัฐสุดา ก้อนทอง 347 นายเดชะ หนูส่ง 323 นางสาวณิชานันทน์ แดงประทุม 348 พันตรีเดชาธร สายหยุด 324 นางสาวณีรนุช ม่วงประเสริฐ 349 จ่าเอกเด่น พระศรี 325 นายดนัย น้อยอามาตย์ 350 นายเด่นพงศ์ พลชนะ รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 7 (รายงานตัว KLB 301) 7-28 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552
 8. 8. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 351 นางเด่นศรี รังษา 376 พันตํารวจโททินกร เถาหมอ 352 นายเด่นศักดิ์ ศิลาวัชนาไนย 377 ร้อยเอกทิผลินธร ใจดี 353 นายตะวัน จันทร์เมธา 378 นางสาวทิพย์วรรณ จิตรทิวา 354 นายถนอมศักดิ์ ยอดสร้อย 379 นางสาวทิพวรรณ แกล้วกล้าหาญ 355 นายถาวร เวียงยศ 380 นางสาวทิพวรรณ จรุงจิตร 356 สิบเอกทนง รัตน์วิเศษฤทธิ์ 381 นางทิพวรรณ นิลน้อย 357 นายทนงศักดิ์ บัวเทพ 382 นางทิพวัลย์ ศรีเมฆ 358 นายทนงศักดิ์ มีสิทธิ์ 383 นางทิวาทิพย์ อินจินดา 359 นายทรงยศ เซียวสกุล 384 นางเทพดารา นวลตา 360 นายทรงศักดิ์ วังหนองลาด 385 นางสาวเทียนทอง อุปครุฑ 361 นางสาวทรรศพร สุยะพันธ์ 386 นายธณพงษ์ศักด์ อุดมวัฒน์เดชากร 362 พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล 387 จ่าสิบตํารวจธนกฤต นิ่มวัฒน์ 363 นายทวีวัฒน์ งามประยูร 388 นางสาวธนนันท์ ประภาการ 364 นายทวีศักดิ์ เกตขาว 389 นางสาวธนพร ทีกา 365 นายทองเจริญ ตุ่นทอง 390 จ่าสิบโทธนพิพัฒน์ คันธมาลา 366 นายทองดี สายวงศ์ 391 นางสาวธนภรณ์ จันทร์มา 367 นายทองพูน เทียมแสน 392 ดาบตํารวจธนวัฒน์ ดีเบา 368 จ่าเอกทองพูล เขียนดี 393 นายธนะเมศฐ์ ศรีวิวัฒน์ปภา 369 นางสาวทองล้วน งามเงิน 394 นางสาวธนัชภรณ์ พรหมเมือง 370 นายทักษ์นิรันดร์ ชวลิตสุวรรณ 395 นายธนัท งามดอน 371 นางทักษพร ทองคํา 396 นายธนากร วาณิชย์ปกรณ์ 372 นางทัชฎิลล์ สินเพ็ง 397 สิบตํารวจตรีธนากร สารินจา 373 นางทัศณี ถาวร 398 นายธนาชิต จิริวิภากร 374 นางสาวทัศนียา ทาอินทะ 399 นายธนาธิป พรหมเพ็ญ 375 นายทิติพงษ์ ปานหงษา 400 นางธนาภรณ์ ธนสัมบัณณ์ รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 8 (รายงานตัว KLB 301) 8-28 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552
 9. 9. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 401 นางสาวธรณ์ธันย์ บุตนุ 426 นายธีระพงษ์ เจริญรอย 402 นายธรรมศักดิ์ สว่างวงษ์ 427 นายธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ 403 นางสาวธริกา จําปาอูป 428 สิบตํารวจตรีนคร นุตภูมิ 404 ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ไชยสัจ 429 นางสาวนงค์ลักษณ์ ชุบสุวรรณ 405 นายธวัชชัย ดํายัง 430 นางสาวนงลักษณ์ นาติโน 406 นายธวัชชัย บาตรงูเหลือม 431 นางสาวนงลักษณ์ มณีสิงห์ 407 นายธวัชชัย อ่อนสาร 432 นางสาวนทิตา จุลพัฒน์ 408 นายธสากร มนต์วัฒนชัย 433 สิบเอกนนทกร ขําเทศเจริญ 409 นางสาวธัญญรัตน์ เลิศมณีสวัสดิ์ 434 นางนนธิชา เลี้ยงรอด 410 นางสาวธัญญารัตน์ รัตนพันธ์ 435 สิบตํารวจโทนพดล เติมพรมราช 411 นางธัญทิวา รังรองธานินทร์ 436 ว่าที่พันตรีนพดล ภูมิเนาว์นิล 412 นางสาวธัญนันท์ มานะเสน 437 นางสาวนพมาศ เกียรติ์ปิยะพันธ์ 413 นางธัญยธรณ์ บัวทอง 438 สิบเอกหญิงนพรัตน์ ปัญญา 414 นางธัณย์นิชา จิตรไมตรีเจริญ 439 ร้อยตํารวจโทนพรัตน์ สายยนต์ 415 ดาบตํารวจธาดา ภูมิลาวัลย์ 440 นายนพรุจ บุตรชาลี 416 นายธานินทร์ บุญเย็น 441 นางนภสร มีบุญ 417 นางสาวธารารัตน์ สิทธิวัจน์ 442 นางนภาพร หิรัญอร 418 นายธารีดล บนภัทรวรรษ 443 นางสาวนภาลัย จินตะชิน 419 นายธํารงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ 444 นางสาวนรรรณญรัศม์ เพ็งจันทร์ 420 นางสาวธิดาจันทร์ จอมสืบ 445 นายนรากร จําปา 421 นางธิดารัตน์ เจียรนัย 446 นายนราทิพย์ คนทา 422 นางสาวธิดารัตน์ สุริยะ 447 ร้อยตํารวจเอกนราธิป ไชยคําภา 423 นางสาวธิติพร หอมหวาน 448 นายนรินทร์ เกล้าจะโป๊ะ 424 นางสาวธิรดา ศรีวงศ์ 449 นายนรินทร์ ศรีทอง 425 นายธีรวุฒิ จุติโชติ 450 นางสาวนรินธร ท่าข้าม รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 9 (รายงานตัว KLB 301) บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 9-28
 10. 10. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 451 พระนเรศร์ พยุงธรรม 476 นางสาวนิภาพร สิงห์ซอม 452 นายนฤเบศวร์ จีระพงษ์เอกธนา 477 นางสาวนิภาพร แสนบรรดิษฐ์ 453 นายนฤพนธ์ เฉลิมกิจ 478 นางสาวนิภารัตน์ หลงละเลิง 454 นางสาวนวพร คงศิริ 479 นายนิรัตน์ชัย โคตพงษ์ 455 นางนวลใย แก้วนิล 480 นายนิรันดร์ แจ้งไพร 456 นางสาวน้อมจิต คําเคน 481 ร้อยตํารวจโทนิรันดร์ ถวัลย์ภูวนาถ 457 นางน้อมจิต หัตถกรรม 482 นายนิรันดร์ พรมละ 458 นางสาวนัทชรี ไผ่สุข 483 พระมหานิรุตต์ พรหมมะลัง 459 นางสาวนัทธมน บุญเพชร 484 นางสาวนิลาวัลย์ พิทักษ์ธํารง 460 นางสาวนันท์นภัส มนทอง 485 นางสาวนิวาต์พร เขาทอง 461 นางสาวนันท์นภัส มั่นสกุล 486 ร้อยตํารวจโทหญิงนิศา มานาค 462 นางสาวนันทพร สถิรคุปต์ 487 นางนิสาชล ศรีขาวรส 463 นางสาวนันทภัทร รอดงาม 488 นางนีรนาท มณีฤทธิ์ 464 นายนันทะ ทองเพ็ง 489 นางสาวนีรนุช นวลนาค 465 นางสาวนันทาภิวัฒน์ เรืองโอชา 490 นางสาวนุชจนาถ บุญเหลือ 466 นางนันทินา ต๊ะมูล 491 นางสาวนุชจรี จันโท 467 นางสาวนาถลดา เดชาธนันกฤชกุล 492 นางบงกช สุทธิธรรม 468 นางสาวน้ําฝน กล่อมเกลี้ยง 493 นายบรรจง ด้วงสังข์ 469 นางนิชนันท์ อามิตร 494 นายบรรเจิด ชาญยงค์ 470 นางสาวนิชาภัทร โรจนเนติธร 495 นายบรรเจิด หงษ์ทอง 471 นางนิชาภา องอาจทวีชัย 496 นายบรรยง กลางนอก 472 นางสาวนิตยา จันทร์ศรี 497 นางบังอร แสงเล็ก 473 นางสาวนิตยา ฉายสุริยา 498 นายบัญชา อําลอย 474 นางสาวนิตินันท์ สีดา 499 ดาบตํารวจบัญชา อินต๊ะปัญญา 475 ดาบตํารวจนิพนธ์ บัวทอง 500 นางสาวบัณฑิตา ไชยวังราช แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 10 (รายงานตัว KLB 301) รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 10-28
 11. 11. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 501 นายบุญชวน เพ็ชรหิน 526 นายปฏิวัติ ทิพย์โภชน์ 502 นายบุญชอบ ทะยอมใหม่ 527 นายปณต ศิริเสถียร 503 นางบุญญรัตน์ แรกชํานาญ 528 นางสาวปณิชา ศุภนคร 504 นายบุญญฤทธิ์ สุขสว่าง 529 นางสาวปณิดา มาเม่น 505 นางสาวบุญตา สุทธิวงษ์ 530 นางปณิตตรา ประสิทธิ์ 506 นายบุญรวย ชูโชติ 531 นางสาวปรวรรณ อ้นปัญญา 507 นายบุญเลิศ ดําริห์ 532 นายประกอบ พุดจีน 508 นายบุณยเกียรติ ชุมสวัสดิ์ 533 นางสาวประกาย อุอินทร์ 509 จ่าเอกบุณรักษ์ แสงมาศ 534 ว่าที่ร้อยตรีประการ ผาแก้ว 510 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ 535 พันตํารวจตรีประกิจ ชอบขยัน 511 ร้อยตํารวจตรีหญิงบุบผา ตีสถิตย์ 536 จ่าสิบตํารวจประจวบ ขวัญหวาน 512 นายบุรินทร์ เรืองรัตน์ 537 พันจ่าอากาศเอกประจักร์ จินดาจํารูญ 513 นายบุเรงนอง พิกุลศรี 538 สิบเอกประจักษ์ เรืองประเสริฐ 514 ร้อยตํารวจโทบุศริน คีรีเพ็ชร 539 นางประชุมพร ไศลแก้ว 515 นางสาวบุษกร มูลไชยสุข 540 สิบตํารวจตรีประดิษฐ กะจะเดิม 516 นางบุษบา เทพทอง 541 นายประดิษฐ์ ชูเมือง 517 นางสาวบุษราคัม ศรีเพชร 542 นางสาวประทุมทิพย์ ตันเจริญ 518 นางสาวเบญจมาพร ยนต์นิยม 543 นางสาวประทุมวัน คงชู 519 นางสาวเบญจมาศ ช้างสีทอง 544 พันตํารวจโทประเทียบ จอมนงค์ 520 นางสาวเบญจมาส วุฒิสาร 545 นายประธาน เสรีอภิสิทธิ์ 521 นางสาวเบญจรัตน์ สงรักษา 546 นางสาวประนอม จันทา 522 นางเบญจลักษณ์ พจนะ 547 นายประพล รัตนมาลา 523 นางเบญจา จันทร์เกษม 548 นายประพันธ์ เวารัมย์ 524 นางสาวเบญญาภา ศรีษะเสือ 549 นางสาวประภัสสร อุดมประเสริฐ 525 จ่าสิบเอกปกครอง สัจจะพิทักษ์จิตต์ 550 นางประภาพร ทีวงศ์ รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 11 (รายงานตัว KLB 301) บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 11-28
 12. 12. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 551 นางสาวประภาพร วดีศิริศักดิ์ 576 นางสาวปริณดา สุทธพรรณ 552 นางประภาภรณ์ มั่งจันทึก 577 นายปริยวิศว์ ชุมสงฆ์ธีวสุ 553 นายประภาส ปัญญารินทร์ 578 นางสาวปริยาลักษณ์ หีบแก้ว 554 นางสาวประยูรศรี วิชัย 579 นางสาวปรีชญา เปล่งวรรณ 555 นายประวิทย์ เฮงพระธานี 580 พันตํารวจโทปรีชา กาญจนพลี 556 นายประเวศ หนองคาย 581 นายปรีชา จินดานุ 557 นายประสงค์ พรหมวันรัตน์ 582 นายปรีชา ดิษฐเจริญ 558 นายประสพ ด้วงช้าง 583 นายปรีชา นรัษฎา 559 นายประสิทธิ์ ไม้งาม 584 นายปรีชา ปราณีวงศ์ 560 นายประสิทธิชัย คุ้มเมฆา 585 นายปรีชา ศักดิวงษ์ 561 สิบเอกประเสริฐ บํารุงเขต 586 นายปรีชา หาระสาร 562 ร้อยตํารวจโทประเสริฐ ฟุ้งพิมาย 587 นายปรีชาวุฒิ รัตรีพันธ์ 563 ดาบตํารวจประเสริฐศักดิ์ กัลณา 588 พันจ่าโทปรีดา ลาแสง 564 ดาบตํารวจประเสริฐศิลป์ บรรณสาร 589 นางปรีดา วีระวงศ์ 565 นายปรัชญา เมินกระโทก 590 นายปรีดา ศรีเกษม 566 ดาบตํารวจปรัญชัยวัฒน์ ขุนต่างตา 591 นายปวริศ วิชญะธนิกกุล 567 นายปรัตถกร บุสาวรรณกร 592 นางสาวปวริศา วะสมบัติ 568 นายปรัตถกร ปล้องไหม 593 นางสาวปวันรัตน์ แดงบุญเรือง 569 ดาบตํารวจปราการณ์ วันทัพ 594 นางสาวปวีณา เมืองทอง 570 นางสาวปราณี นางาม 595 นางปัญจพร รวมสุข 571 นางสาวปราณี รื่นฤทธิ์ 596 พันตํารวจโทปัญญา นราชัย 572 นายปราโมทย์ สังฆานาคินทร์ 597 นายปัญญาชัย ฟูศรี 573 นางสาวปรารถนา พรหมศรี 598 นางสาวปัณฑา ทั่งถิร 574 พระปริญญา เกิดผล 599 นายปัณณวิชญ์ จําปามูล 575 นางปริญดา มาลยาภรณ์ 600 นางสาวปัทมา เอกม่วง รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 12 (รายงานตัว KLB 301) บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 12-28
 13. 13. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 601 นายปานศักดิ์ มณีศรี 626 นายพงษ์วิวัฒิ เจริญรัตน์ 602 นางสาวปารณีย์ ศิริญาณ 627 นายพจนารถ แผ่นทอง 603 นางสาวปาริชาติ นาคพันธุ์ 628 ดาบตํารวจพชร ธิติบุญจันทร์ 604 นางสาวปาริชาติ ศรีจุ้ยซ้าย 629 นางพชรมน เติมสุข 605 นางปาริชาติ ศรีพิมาย 630 นายพชระ โขสูงเนิน 606 นางสาวปาริชาติ อินทะวงค์ 631 นายพนม โสมนะ 607 นางสาวปิ่นปภา กันหะคุณ 632 นายพนมไพร อินทร์ติยะ 608 นางสาวปิยนุช ตู้หม่อง 633 นางสาวพนา จันทรโณทัย 609 นายปิยพงศ์ กลยนี 634 นางสาวพรกนก สุขอุดม 610 นายปิยวิทย์ นามผา 635 นางสาวพรชนก ปลอดชูแก้ว 611 นายปิยวิทย์ ศรีสวัสดิ์ 636 นายพรชัย ชินบุตร 612 นายปิยะเดช สรวงสมบัติ 637 นายพรชัย ไผ่ล้อม 613 นางสาวปิยะรัตน์ จันสุข 638 นายพรชัย วงศ์วาร 614 นางปิยาภรณ์ มีภักดี 639 นายพรไชย ริยาพันธ์ 615 นายปุริม ศรีสมัย 640 นางสาวพรทรัพย์ ทองศักดิ์ 616 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเปรมวดี เป้เพณี 641 นางพรทิพย์ เฉลียวการ 617 นางสาวเปรมวดี พิพัฒน์เจริญชัย 642 นางสาวพรทิพย์ ปาลวัฒน์ 618 นางสาวเปรียบเดือน ประเสริฐศักดิ์ 643 นางสาวพรทิพย์ ศักดิ์กุลพิทักษ์ 619 นายผดุงศักดิ์ ปาทา 644 นางสาวพรปวีณ์ ปรุงปรีชา 620 นายพงศกร กํายาน 645 นางพรพิมล ไชยทิง 621 พันจ่าเอกพงศธร รัตนโชติคุณ 646 นางพรพิมล ภัสสรโยธิน 622 นายพงศ์พิทักษ์ พิมลศรี 647 นางสาวพรพิมล มุกสง 623 นายพงศ์วิศิษฐ์ วงศ์โชติช่วง 648 นางสาวพรพิรมย์ ศิริชนม์ 624 ร้อยตํารวจเอกพงศ์ศักดิ์ รักชาติ 649 นางพรเพชร ทองมุณี 625 นายพงษ์พัฒน์ โยธา 650 นางพรรณราย รามสูรย์ รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 13 (รายงานตัว KLB 301) บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 13-28
 14. 14. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 651 นางสาวพรรณิการ์ เพชรหาญ 676 ร้อยตํารวจโทพินโย ไชยภักดี 652 นางสาวพรวิไล ชูจินดา 677 นายพิพัฒน์ บัวทัน 653 นางสาวพรสุดา นาคแดง 678 นางพิมพ์ชนก แสนจอม 654 ดาบตํารวจพลกฤต กิติเงิน 679 นางพิมพ์นิภา เพชรพิมพ์ 655 นายพลกฤต สุขเกษม 680 นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสถิตย์ 656 นางสาวพลอยพัชร์ สุขจีน 681 นางพิมพ์ลักษณ์ แสงทอง 657 นายพศิน แสงจันทร์ 682 นางสาวพิมพ์ศิยา วงศ์สุวรรณ 658 นางพัชรกัญญ์ ศฤงคาร 683 นางสาวพิมพิชญา บ่อคํา 659 นางสาวพัชรพร อุดคํามี 684 นางพิมลรัตน์ กิ่งแก้ว 660 นางสาวพัชรา ศรีอิ่นแก้ว 685 นางสาวพิมศศินา แก้วสกลพัฒน์ 661 นางพัชรินทร์ ยังคีรี 686 นายพิรมย์ เทพคําราม 662 นางสาวพัชรินทร์ วงษ์พิมพ์สร 687 นายพิริยะ บินโส๊ะ 663 นางสาวพัชรินทร์ ศรีภิรมย์ 688 นางสาวพิริยาพร ฉั่นพัฒนาพงศ์ 664 นางสาวพัชรินทร์ อยู่เย็น 689 นางพิไลวรรณ อ่ําเอี่ยม 665 นางสาวพัชรินทร์ เอื้อการณ์ 690 นางพิศ หนองช้าง 666 นางพัณณ์ชิตา พูลสวัสดิ์ 691 นางสาวพิสมัย พูลเชื้อ 667 นางสาวพัทยา ขวดใส 692 นางสาวพิสมัย อาจสาลี 668 นางพิกุล ศิลปสุวรรณ 693 ร้อยตํารวจโทพิสุทธิ์ รุ่งกลิ่น 669 พันตํารวจโทพิชญุตม์ พุฒศิริวัชรวิชญ์ 694 ว่าที่ร้อยตรีพีรพงศ์ พันธุรัตน์ 670 นายพิชัย จิระธนวิทย์ 695 นายพีรพงศ์ โลนไธสง 671 ดาบตํารวจพิชัย พิพัฒนกุล 696 นายพีรพงศ์ ศิริวัฒน์ 672 นายพิเชฐ ทําการเหมาะ 697 นายพีรพงษ์ ธิโกศรี 673 นายพิเชษฐ์ สุดใจ 698 นายพีระพงศ์ เทพบัญชา 674 นายพิทักษ์ แสนลือชา 699 นายพีระพงษ์ นวลศรีใส 675 นายพิทักษ์พงศ์ ยางไธสง 700 นายพุฒิ ศุภศรี รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 14 (รายงานตัว KLB 301) บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 14-28
 15. 15. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 701 นายพุฒิพงศ์ โรจพิทักษ์เลิศ 726 นางภัฒน์พิมล กมลลิ้มสกุล 702 นางพุดตาล เสนาคํา 727 นางภัททิชา คลับคล้าย 703 นางสาวพุธรัตน์ ใจเที่ยงตรง 728 นางสาวภัทนี เกิดสวัสดิ์ 704 นายพูลทรัพย์ ศิริสานต์ 729 นายภัทรพล อาจเมือง 705 ร้อยตํารวจโทเพชร เวียงโอสถ 730 นางสาวภัทรภร แก้วกระจ่าง 706 นางสาวเพ็ชรศิลิน ตั้งวีระพงษ์ 731 นางสาวภัทราภรณ์ สิทธิ 707 นายเพชรสกุล บุญเดช 732 นางสาวภัทราวดี สวัสดี 708 นางสาวเพ็ญกมล เนาวงศ์ 733 นายภัทราวุธ ณ พัทลุง 709 นางเพ็ญพร หอยมณี 734 นางภัทริญา โทษา 710 นางสาวเพ็ญฤดี เจริญพงศ์ 735 นายภาคิไนย ผิวทอง 711 นางเพ็ญศิริ คชะเสน 736 สิบเอกภาณุพงศ์ ควนขัน 712 นางสาวเพียงพิศ วงค์พิมล 737 นายภาณุพล สุขจิตร์ 713 นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ 738 ว่าที่ร้อยตํารวจตรีภาณุพันธ์ วรรณโสภณ 714 นางสาวไพรวัลย์ อ่อมอินทร์ 739 นายภาณุวัฒน์ งามเจริญ 715 จ่าเอกไพรักษ์ ศรีทอง 740 นางสาวภานุมาศ ธรรมมะ 716 นายไพรัช พยาบาล 741 นายภานุวัฒน์ ภัทรภานุกูล 717 นางไพรินทร์ โคตรตาแสง 742 นางภาพพิมพ์ ชูทองรัตน์ 718 นายไพโรจน์ พิณศิริ 743 นางสาวภาพิตร ละอองเดช 719 ร้อยตํารวจโทไพศาล ศุภโกศล 744 นางสาวภารดี มันธุภา 720 นายไพสิฐ รอดรัตน์ 745 นางสาวภาวีวรรณ ดิษฐรักษ์ 721 นางสาวภคพร ชูคลี่ 746 นายภาสกร คําสุวรรณ 722 นางสาวภคอร วีสมหมาย 747 นางสาวภิชญา พรหมภูวงศ์ 723 นายภพรัตน์ ศรีกุล 748 นายภิญโญ สีหา 724 นายภักดี เขาไข่แก้ว 749 นางสาวภูมริน ยะคํานะ 725 ร้อยตํารวจโทภัครวรรธน์ สมบูรณ์เรศ 750 นายภูริวัจน์ เวียงอินทร์ รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 15 (รายงานตัว KLB 301) บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 15-28
 16. 16. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 751 นายภูวดล ขันคํานันต๊ะ 776 ดาบตํารวจมานะ เพชรมนมะดัน 752 นายภูวนัย แก้วคํา 777 พันตํารวจตรีมานิต กิจหิรัญ 753 นางภูวนิดา เรือนปัญจะ 778 นายมาโนช ธัญญเจริญ 754 นายภูษิต คําร้อย 779 นางสาวมาราตรี พลแก้ว 755 นายมงกุฎ คงเพ็ง 780 นางมาริสา เพ็ชรทอง 756 จ่าสิบเอกมงคล ชุ่มวงศ์ 781 นางมาลี เจริญเกียรติ 757 นายมงคล ฤทธิสนธิ์ 782 นางมาลี ไพโรจน์ 758 ร้อยตํารวจโทมงคล แวงวรรณ 783 นางสาวมาลี ลีหล้าน้อย 759 ว่าที่ร้อยตรีมงคล สีขาว 784 นางสาวมุจลินท์ กมลไชย 760 นายมงคล สุขจิตร 785 นายเมธา แก้วสุทธิ 761 นางมณฑา พยาบาล 786 นายเมธา ศรีเปารยะ 762 นางมณฑา หาญปรีชาสวัสดิ์ 787 นายเมธากร สุทธิธรรม 763 นายมณี กัณหา 788 นางเมธินี วงษ์วิริยะ 764 นางสาวมณีรัตน์ วรรณจินดา 789 นายเมธี สาระพล 765 นายมนต์ชัย ศรีเสวตร์ 790 นายยงยุทธ สุขศรี 766 ร้อยตํารวจตรีมนตรี สงคง 791 นายยงยุทธ หนูทอง 767 นางสาวมยุรมาศ ประจวบบุญ 792 นายยงยุทธ อุดมรัศมีโชติ 768 นางมยุรา ประสมบูรณ์ 793 นางยาพร อุ่นใจ 769 นายมรกต ศาสตริน 794 นายยิ่งยง ประเสริฐสังข์ 770 นางสาวมลธิรา สัญญาวงษ์ 795 พันจ่าอากาศเอกยุทธนา เลิศอนันต์ 771 นางสาวมลฤดี หมุนมิต 796 จ่าเอกยุทธนา สายธรรม 772 นางสาวมลิวรรณ เชื้อหนองใฮ 797 ร้อยตํารวจเอกยุทธนา สุขโพธิ์ 773 พันตํารวจโทมังตรา กาชัย 798 นายยุทธพงษ์ อยู่กาญจนเศรษฐ 774 นางมัลลิกา ศิริปรุ 799 นายยุทธพงษ์ มิ่งขวัญ 775 นายมานพ นุเรศรัมย์ 800 จ่าเอกยุทธศักดิ์ บุษนาม รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 16 (รายงานตัว KLB 301) บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 16-28
 17. 17. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 801 จ่าเอกยุทธศักดิ์ สวัสดิ์ตระกูล 826 นางสาวรัตนา ธงสิบสอง 802 นายยุทธศาสตร์ สุขจิตร 827 นางสาวรัตนา อาญา 803 พันตรียุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ 828 นางสาวรัตนาภรณ์ มิตรแสง 804 นางสาวยุวดี อุดมภักดี 829 นายรัตพงษ์ นาคทอง 805 นางเยาวเรศ เตชะเศรษฐวิทย์ 830 นายราเชษ กองสุข 806 นางสาวเยาวลักษณ์ ครรธิตะวงศ์ 831 นายราวิน กวางอุเสน 807 ดาบตํารวจโยธิน สุขรุ่ง 832 นางสาวรําพึง พวงเกตุ 808 นางสาวโยษิตา โชตะศิริ 833 นางรินรดา เวียงนาค 809 นางรชยา กุลธารินท์ 834 นางรุ่งทิพย์ ซิ้มประเสริฐ 810 นายรชาดล ประกาศณพร 835 นางรุ่งนภา เศรษฐวิวัฒน์ 811 นายรพีพงค์ ภักดี 836 นางสาวรุ่งนภา คูณงาม 812 นางสาวรมิดา รัตนานุสรณ์ 837 ร้อยตํารวจโทหญิงรุ่งนภา งอยภูธร 813 นางสาวรสริน เกิดโมลี 838 นางรุ่งนภา สาพล 814 นางสาวรสสุคนธ์ แจ้งชัด 839 นางรุ่งรัตน์ ดุษดี 815 นางสาวรัชนก สายแก้ว 840 นางสาวรุ่งรัตน์ พร้อมไธสง 816 นางสาวรัชนี อารีย์รักษ์ 841 นางสาวรุ่งราวรรณ คันศร 817 นางสาวรัชนีบูลย์ อ่อนอก 842 นางสาวรุ้งลาวรรณ พูลโภคะ 818 นางสาวรัชนีวรรณ คชินทร์ 843 นายรุ่งศักดิ์ รักษ์ธรรม 819 นางรัญญา หวานแก้ว 844 นางสาวรุจิกาญจน์ วีระโชติทนันชัย 820 นางสาวรัญญิกา โต๊ะชาลี 845 นางสาวรุจิเรข มั่นเมือง 821 นายรัฐกร นันชนะ 846 นางสาวเรณู กมลรัตน์ 822 นางสาวรัตติกา สีน้ําเงิน 847 นางสาวเรณู สุขศรี 823 นางรัตน พิมาลัย 848 นางสาวเรนู วงศ์เวียน 824 นางสาวรัตนา ดาเหล็ก 849 นายเรืองพร สุคําภา 825 นางรัตนา ทองสงฆ์ 850 นายโรจน์ชานัน กุลินจิรโรจน์ รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 17 (รายงานตัว KLB 301) บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 17-28
 18. 18. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 851 นายโรจนินทร์ เจริญสิริวรดิฐ 876 นางวรนุช ชมภูพื้น 852 นายฤทธิไกร ทองกูล 877 นายวรพล คําแก้ว 853 นางสาวละอองดาว นาโควงค์ 878 นายวรภณ เทพยศ 854 นางลักขณา กลิ่นศรีสุข 879 นางสาววรภัทร โหงวเกิด 855 นางสาวลักษมี ศรีโคตร 880 นางสาววรมน มูลลคร 856 นางลัดดา ประชากุล 881 นางวรรณนภาพร จันทมิฬ 857 นางสาวลัดดาวัลย์ จับจิตร์ 882 นางสาววรรณพร ผดุงพจน์ 858 นางลัดดาวัลย์ ชูใจ 883 นางสาววรรณรัตน์ คงขุน 859 นางลัทธพรรณ บุญประคอง 884 นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม 860 นางลาวัลย์ ไกรษี 885 นางสาววรรณา คําคัน 861 นางสาวลาวัลย์ เผ่าพงษ์ 886 นางสาววรรณา ยะฝา 862 นายลิขิต นพรัตน์ 887 นางสาววรรณี มะนะโส 863 นางลินดา เลิศมานพ 888 นางวรริน อุปศรี 864 พันจ่าเอกเลอไชย เคนทะชาลี 889 นายวรวัฒน์ ไหลรุ่งเรืองสกุล 865 ว่าที่ร้อยตรีเลิศชาย ตุ้มเที่ยง 890 นายวรวิทย์ ลิขิตวรกุล 866 นางสาววชินันท์ ชาติมนตรี 891 นายวรัชญ์ ขวานา 867 นายวชิรวิชญ์ ทองแก้ว 892 นางสาววรัชญา อุดมมา 868 นายวชิรวิทย์ เจนศร 893 นางสาววรันต์ภรณ์ อุปพลเถียร 869 นางสาววชิราภรณ์ ภูแสง 894 ว่าที่ร้อยตํารวจตรีวรากร สายแวว 870 นางวทันยา แสนสุข 895 นางสาววรากานต์ เปลี่ยนกระโทก 871 นางสาววนิชญา ชัยยา 896 นางวรางค์สิริ ศศิวรินทร์กุล 872 นางสาววนิดา สุขเกตุ 897 นายวราพงษ์ ใยน้อย 873 สิบตํารวจเอกหญิงวนิดา อบมา 898 นางวราพันธ์ ป้องกัน 874 นายวรชัย สายตรง 899 นางวราภรณ์ ดอกพุฒ 875 นายวรเทพ แขมคํา 900 นางวราภรณ์ ขาวสนิท รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 18 (รายงานตัว KLB 301) บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 18-28
 19. 19. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 901 สิบตํารวจตรีหญิงวราภรณ์ ใจวงษ์ 926 นางสาววาสนา พิบูลย์ 902 นางสาววราภรณ์ ถมทอง 927 นางสาววาสนา ศรีดาชมภู 903 นางสาววรารัตน์ มาดา 928 นางสาววาสินี ทีคําเกษ 904 พระวราวุฒิ ชินแสง 929 นางสาววิชชุดา เกิดลาภ 905 นางวริศรา พวงพันธ์ 930 นายวิชัย ปุณพงษ์ไชย 906 นายวริศวงศ์ โล่สถาพรพิพิธ 931 นายวิชัย แปลงกาย 907 นางสาววลัยพรรณ มณีโชติ 932 จ่าสิบตํารวจวิชัย สีนนท์ 908 นายวสันต์ ระดมเล็ก 933 ร้อยตํารวจโทวิชาญ ธัญญพืช 909 นายวสุพล คําจันทราช 934 นายวิชาญ มีศรี 910 นางสาววะไลภรณ์ ไชยโย 935 นายวิฑูรย์ แสงผะกาย 911 พันจ่าเอกวัชรา ดอนไพรแดง 936 นางสาววิณิดา ทิพย์ศรี 912 นางสาววัชราภรณ์ ทวีกุล 937 ร้อยตํารวจโทวิทยา จงไกรจักร 913 นางสาววัชราภรณ์ เวชกามา 938 นายวิทยา สุณาวรรณ์ 914 ดาบตํารวจวัชรินทร์ เมืองพูล 939 นายวิทยา สุวะจันทร์ 915 นางสาววัชรี จดจํา 940 นายวินัย พรหมดีราช 916 นางวันทนา บางเขน 941 นางสาววิภาภรณ์ สมพงษ์ 917 นายวันนชัย ไชยโกฎิ 942 นางสาววิภารัตน์ รอดแก้ว 918 นางสาววันนิสา แสนเขื่อน 943 นางสาววิภาวี มะยมทอง 919 นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูล 944 นางสาววิภาวี ไวบรรเทา 920 นางสาววันวิษา โทนสังข์อินทร์ 945 นางสาววิมล มุ่งกลาง 921 นางสาววัลภา อินทรสาร 946 สิบตํารวจโทหญิงวิมลจิตร วิจารจิตร 922 นางสาววาณิชญา ชัยนาเคน 947 นางสาววิมลมาลย์ ผกาแดง 923 นายวารินทร์ อัฐนาค 948 นายวิระ ประทุมทอง 924 นางวารุณี แก้วเคน 949 นายวิระชาติ คําใต้ 925 นางวารุณี เมืองนาง 950 นายวิรัตน์ เครือวัลย์ รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 19 (รายงานตัว KLB 301) บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 19-28
 20. 20. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 951 นายวิริทธิพล ดวงเงิน 976 นายวุฒิชัย สาตร์นอก 952 นายวิโรจน์ พรมบุตร 977 นายวุฒิพงศ์ สาเหล้ 953 นายวิโรชน์ ธรรมเหม 978 ร้อยตํารวจโทวุฒิพงษ์ พันตา 954 นายวิลวัล คันศร 979 นางเวธกา กุลวัตมนตรี 955 นางวิลัยลักษณ์ วิชัยดิษฐ 980 นายเวโรจน์ ฮับใบ 956 นางสาววิลัยวรรณ์ ชูอ่อน 981 นางสาวศรัญญา ประเทศรัตน์ 957 นางวิลาวัลย์ หน่ายโสก 982 ร้อยตํารวจโทศราวุฒิ คําน้อย 958 นางสาววิลาสินี เครืออยู่ 983 นายศราวุธ ดุกขุนทด 959 นางสาววิไล พิมพ์เสน 984 นายศราวุธ นาโควงษ์ 960 นางสาววิไลลักษณ์ คนกล้า 985 นางสาวศริณญา บุญราช 961 นางสาววิไลลักษณ์ จันทะเสน 986 นายศรีวิชัย ผันสําโรง 962 นางสาววิไลวรรณ ศรีลัง 987 นายศักดิ์ชัย โกยรัมย์ 963 นายวิศาตร แสงศรี 988 นายศักดิ์ชัย โพธิ 964 นายวิศิษฏ์ จันทร์ลุน 989 นายศักดิ์สิน วังทะพันธ์ 965 พันเอกวีธรา ทองดี 990 นางศาณี สืบบุญ 966 นายวีรชัชช์ นิลทวี 991 ร้อยตํารวจเอกศาสตรวรรธ จันทร์งาม 967 นายวีรเดช ซามาตร 992 นางสาวศิรกาญจน์ บังเอิญ 968 นางสาววีร์สุดา สุขขี 993 นางสาวศิร์พิชชา น้อยสุริวงษ์ 969 นายวีระชัย สารรัมย์ 994 นายศิริ ชูละออง 970 นายวีระพันธุ์ พุทธรักษ์ 995 นางสาวศิริกาญจน์ ภู่ตระกูลพัฒนา 971 ดาบตํารวจวีระศักดิ์ ชูละออง 996 นายศิริชัย ธนะอุตร 972 นายวุฒธิศักดิ์ ชัยพัฒน์วงศกร 997 นางสาวศิรินทิพย์ ดําเกลี้ยง 973 นายวุฒิ แตงทรัพย์ 998 นางสาวศิริประภา แห่งตระกูล 974 นายวุฒิชัย จันทร์เจริญ 999 นายศิริพงษ์ แทนวัน 975 นายวุฒิชัย เทพบํารุง 1000 นางสาวศิริพร เจริญค้า รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 20 (รายงานตัว KLB 301) รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 20-28
 21. 21. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 1001 นางสาวศิริพร สุทธิพันธ์ 1026 นางศุภวรรณ สายอินทร์จักร์ 1002 นางสาวศิริภัค เมืองประทุม 1027 นายศุภวิชญ์ บัวพรม 1003 นายศิริมงคลรัตน์ วงศ์วรรณา 1028 นายศุภวิทย์ ธรรมอิทธิศักดิ์ 1004 นางศิริรัตน์ พระลับรักษา 1029 นายศุภเศรษฐ์ พุ่มไสว 1005 นางศิริวรรณ บุษบา 1030 นายศุภสวัสดิ์ อาจหาญ 1006 นางศิริวรรณ ศรีหมาน 1031 นางสาวศุภิสรา มาลารัตน์ 1007 นางสาวศิริวรรณ แสนนอก 1032 นางสาวษิญาภา คงสวัสดิ์ 1008 ร้อยตํารวจโทศิลป์ จันตาคํา 1033 จ่าเอกสกล เกิดผล 1009 นายศิลา จงเสรีสกุล 1034 นางสกุณา ผาสุข 1010 นางศิวพร สุนทรีวงศ์ 1035 นายสถาป วงศ์สีดา 1011 จ่าสิบโทศิวรักษ์ ภูทองวิจิตร 1036 นายสถาพร บุญวงศ์ 1012 นางสาวศิวิไล อินทโชติ 1037 นายสถิต ล่ามแขก 1013 นายศุภกร ภูมิจงรักษ์ 1038 สิบตํารวจตรีสถิตย์ วิทย์ธรรมานนท์ 1014 นายศุภกร อนันตรักษ์ 1039 นายสนธิ์ ห่อทรัพย์ 1015 นายศุภกฤต อรรคฮาต 1040 นายสปัญญ์ อมรกล 1016 นายศุภชัย นาศรีทม 1041 นายสมควร ซุนตระกูล 1017 นายศุภชัย รักษ์พันธ์ 1042 นายสมคิด เกื้อกูล 1018 นายศุภชัย สีเนย์ 1043 พันตรีสมคิด บุญยัง 1019 นายศุภชัย หงษ์เจ็ด 1044 นายสมคิด พจน์จําเนียร 1020 นายศุภชาติ ศรีปาน 1045 นายสมคิด อุทัยวัฒน์ 1021 สิบเอกศุภเชษฐ์ ศรีเมือง 1046 นางสมจิตร บุญศร 1022 พันจ่าอากาศเอกศุภโชค พราหมพูน 1047 นายสมเจตน์ เกตุนิล 1023 นายศุภภกร ใบไม้ 1048 นางสาวสมใจ แซ่ปึ้ง 1024 นายศุภฤกษ์ แสนแก้ว 1049 นายสมชาย ทิชินพงศ์ 1025 นางสาวศุภลักษณ์ พระชัย 1050 นายสมโชติ มีชนะ รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 21 (รายงานตัว KLB 301) บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 21-28
 22. 22. ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ลําดับที่ ชื่อ - สกุล 1051 นายสมพงษ์ ขวัญแก้ว 1076 นายสรวุฒิ วัชรีนันท์ 1052 นายสมพงษ์ หงษ์จันอัด 1077 พันจ่าเอกสรศักดิ์ พัดพิมาย 1053 นายสมพร แทนไธสง 1078 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสราญจิต ไพเชฐศักดิ์ 1054 นายสมพร เพ็ชร์สุข 1079 นายสราวุธ อุทธิเสน 1055 นางสมพร มินดอน 1080 นางสรุตา กาบสันเทียะ 1056 นายสมพร สุรินทร์ 1081 นางสว่างจิต สืบบุตร 1057 ดาบตํารวจสมพร หลงแป้น 1082 นางสาวสวิยา อุปนันไชย 1058 นายสมมาตร์ บัวทิพย์ 1083 นายสหชาติ ยศปัญญา 1059 นายสมยศ จาดแก้ว 1084 นางสาวสังวาลย์ ประดิษฐ์ทรัพย์ 1060 นายสมยศ นาครัตน์ 1085 นายสังเวียน คํามูล 1061 นางสาวสมร เชิดโกทา 1086 ร้อยตํารวจเอกสันติภาพ สายงาม 1062 นายสมวงศ์ ปลิงกระโทก 1087 นายสานุวัฒน์ ผลชิงชัย 1063 นายสมศักดิ์ แก้วเขียว 1088 นางสายใจ คงวัดใหม่ 1064 นายสมศักดิ์ พ่อเพียโคตร 1089 นางสายบัว สุภาพ 1065 พันจ่าโทสมศักดิ์ ใยยอง 1090 นางสาวสายสมร ศักดิ์สิทธิ์ 1066 นายสมศักดิ์ สาโดด 1091 นางสายสวาท การุญ 1067 นางสมสกุล อําพันศิริ 1092 นายสายัน บุษบงก์ 1068 นายสมหมาย หงษ์ยิ้ม 1093 พันตํารวจโทสายันต์ ทิพย์แสง 1069 นางสาวสมหมาย หลาวทอง 1094 จ่าสิบตํารวจสํารอง ดีแป้น 1070 นายสยาม แดนสีแก้ว 1095 พระมหาสําราญ พันธ์ที 1071 นายสยาม ปัญญาทา 1096 นายสําราญ พิศนุพงศ์ 1072 นางสยุมพร ศรีวังสุ 1097 นางสาวสําริด จิระออน 1073 นางสยุมพร ศักดิ์ถาวรเลิศ 1098 นายสําเร็จ แก้วภักดี 1074 นายสรวิศ เตชะนัง 1099 นายสิงห์ มาสขาว 1075 นายสรวุฒิ นพคุณ 1100 นายสิทธิกร อรุณรัตน์ รายชื่อมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)), บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 5 มีนาคม 2556 (คาบเช้า) แถวที่ 22 (รายงานตัว KLB 301) บัณฑิตวิทยาลัย วันที่บังคับใช 26 ม.ค. 2552 FM บว.6-2 ฉบับที่ 1 22-28

×