แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

19,329 views
18,905 views

Published on

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

Published in: Education
1 Comment
14 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
19,329
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1,041
Comments
1
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

 1. 1. ~ 1 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 1 ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ 1. คอมพิวเตอร์คืออะไร ก. ระบบโปรแกรมการทางาน ข. การคานวณ ค. เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางานตามขั้นตอนของโปรแกรม ง. อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร ก. อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทางาน ข. การคานวณ ค. เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางานตามขั้นตอนของโปรแกรม ง. ระบบโปรแกรมการทางาน 3. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร ก. อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทางาน ข. โปรแกรมหรือชุดคาสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทางาน ค. เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางานตามขั้นตอนของโปรแกรม ง. ระบบโปรแกรมการทางาน 4. การวัดขนาดข้อมูล 8 Bit มีค่าเท่ากับ ก. 10 Byte ข. 100 Byte ค. 1 Byte ง. 1024 Byte 5. การวัดขนาดข้อมูล 1 KB(กิโลไบต์) มีค่าเท่ากับ ก. 1024 KB ข. 1024 MB ค. 1024 Byte ง. 1024 Byte 6. การวัดขนาดข้อมูล 1 MB(เมกกะไบต์) มีค่าเท่ากับ
 2. 2. ~ 2 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 2 ก. 1024 KB ข. 1024 MB ค. 1024 Byte ง. 1024 Byte 7. การวัดขนาดข้อมูล 1 GB(กิกะไบต์) มีค่าเท่ากับ ก. 1024 KB ข. 1024 MB ค. 1024 Byte ง. 1024 Byte 8. การวัดขนาดข้อมูล 1 TB(เทราไบต์) มีค่าเท่ากับ ก. 1024 KB ข. 1024 MB ค. 1024 GB ง. 1024 Byte 9. RAM คืออะไร ก. หน่วยความจาถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด ข. หน่วยความจาเสมือน ค. หน่วยความจาจาลองที่ทางานแทนเมนบอร์ด ง. หน่วยความจาชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้ 10. ROM คืออะไร ก. หน่วยความจาถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด ข. หน่วยความจาเสมือน ค. หน่วยความจาจาลองที่ทางานแทนเมนบอร์ด ง. หน่วยความจาชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้ 11. ข้อมูล คืออะไร ก. ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนาไปใช้งานได้ ข. ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
 3. 3. ~ 3 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 3 ค. ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว ง. ผลลัพท์ของการทางาน 12. ข้อมูลสารสนเทศ คืออะไร ก. ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนาไปใช้งานได้ ข. ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ ค. ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว ง. ผลลัพท์ของการทางาน 13. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ ก. Microsoft Windows98 ข. Microsoft Windows ME ค. Microsoft Windows XP ง. Microsoft Office 14. ในปัจจุบันนิยมใช้ระบบปฏิบัติการอะไรมากที่สุด ก. Microsoft Windows98 ข. Microsoft Windows ME ค. Microsoft Windows XP ง. Microsoft Office 15. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ได้พัฒนาต่อจากระบบปฎิบัตการอะไร ก. Microsoft Windows98 ข. Microsoft Windows ME ค. Microsoft Windows XP ง. Microsoft Office 16. MOUSE คืออะไร ก. เครื่องพิมพ์ ข. อุปกรณ์นาเข้าข้อมูล เพื่อให้เราสามารถป้อนคาสั่งต่าง ๆ ได้ ค. อุปกรณ์สื่อสาร ง. อุปกรณ์แสดงผล
 4. 4. ~ 4 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 4 17. ถ้าต้องการสลับปุ่มการทางานซ้าย-ขวา ของเม้าส์ต้องคลิกปรับที่หัวข้อใด ก. Button configulation ข. Double-click Speed ค. Click Lock ง. Click 18. ถ้าต้องการปรับความเร็วในการดับเบิ้ลคลิกให้ช้าหรือเร็ว ของเม้าส์ต้องคลิกปรับที่หัวข้อใด ก. Button configulation ข. Click ค. Click Lock ง. Double-click Speed 19. ถ้าต้องการคลิกลากโดยไม่ต้องคลิกเม้าส์ค้างไว้ต้องปรับที่หัวข้อใด ก. Button configulation ข. Double-click Speed ค. Click ง. Click Lock 20. คาสั่งใดที่ใช้ในการลบไฟล์ ก. Delete ข. Rename ค. Open ง. Save 21. คาสั่งใดที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ก. Delete ข. Rename ค. Open ง. Save 22. คาสั่งใดที่ใช้ในการเปิดใช้งานไฟล์ ก. Delete
 5. 5. ~ 5 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 5 ข. Rename ค. Open ง. Save 23. คาสั่งใดที่ใช้ในการเปิดบันทึกไฟล์ ก. Save ข. Rename ค. Open ง. Delete 24. โปรแกรมใดที่ใช้ในการจัดพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ ก. NotePad ข. Scan Disk ค. Disk Defragment ง. WordPad 25. โปรแกรมใดที่ใช้ในการตรวจสอบพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ ก. NotePad ข. ScanDisk ค. Disk Defragment ง. WordPad 26. โปรแกรมใดที่ใช้ในการวาดภาพ และตัดต่อภาพเบื้องต้น ก. NotePad ข. ScanDisk ค. Paint ง. WordPad 27. โปรแกรมใดที่ใช้ในการดูหนัง ฟังเพลงเบื้องต้น ก. NotePad ข. Media Player ค. Paint
 6. 6. ~ 6 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 6 ง. WordPad 28. โปรแกรมใดที่ใช้ในการดูเอกสารข้อความเบื้องต้น ก. Access ข. Media Player ค. Paint ง. WordPad 29. อินเตอร์เน็ต คืออะไร ก. ระบบเมนเฟรม ข. ระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก ค. ระบบเครือข่ายเดี่ยว ง. ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 30. WWW ย่อมาจากอะไร ก. World Wide Web ข. World War Web ค. World Wan Web ง. World Wide Wan 31. อินเตอร์เน็ตเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.ใด ก. 2530 ข. 2540 ค. 2520 ง. 2510 32. อีเมลล์ (E-mail) คืออะไร ก. โปรแกรมดูภาพ ข. โปรแปรมรับส่งแฟกซ์ ค. โปรแกรมการทางานควบคุมอินเตอร์เน็ต ง. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับสื่อสารระหว่างกันทางอินเตอร์เน็ต
 7. 7. ~ 7 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 7 33. FTP คือบริการอะไร ก. บริการรับส่งสินค้า ข. บริการรับส่งแฟ้มข้อมูลระยะไกลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ค. บริการส่งเอกสาร ง. บริการตรวจสอบพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ 34. Down Load คืออะไร ก. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมายังเครื่องส่วนบุคคล ข. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล ค. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย ง. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย 35. Up Load คืออะไร ก. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมายังเครื่องส่วนบุคคล ข. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล ค. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย ง. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย 36. Search Engine คืออะไร ก. บริการค้นหาข้อมูลโดยนาคาสาคัญไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เพื่อหาคานั้น ข. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล ค. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย ง. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย 37. WAP คืออะไร ก. บริการค้นหาข้อมูลโดยนาคาสาคัญไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เพื่อหาคานั้น ข. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล ค. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย ง. เทคโนโลยีเพื่อให้ใช้โทรศัพท์สามารถเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต 38. Web Page คืออะไร ก. บริการค้นหาข้อมูลโดยนาคาสาคัญไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เพื่อหาคานั้น
 8. 8. ~ 8 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 8 ข. เอกสารแต่ละหน้า ที่แสดงบนอินเตอร์เน็ต ค. เครื่องมือที่ใช้เก็บเว็บเพจทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ง. เทคโนโลยีเพื่อให้ใช้โทรศัพท์สามารถเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต 39. Web Site คืออะไร ก. บริการค้นหาข้อมูลโดยนาคาสาคัญไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เพื่อหาคานั้น ข. เอกสารแต่ละหน้าที่แสดงบนอินเตอร์เน็ต ค. เครื่องมือที่ใช้เก็บเว็บเพจทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ง. เทคโนโลยีเพื่อให้ใช้โทรศัพท์สามารถเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต 40. Home Page คืออะไร ก. เอกสารแต่ละหน้าที่แสดงบนอินเตอร์เน็ต ข. เว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์เป็นส่วนแสดงว่าเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร ค. เครื่องมือที่ใช้เก็บเว็บเพจทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ง. เทคโนโลยีเพื่อให้ใช้โทรศัพท์สามารถเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต 41. Web Browser คืออะไร ก. เอกสารแต่ละหน้าที่แสดงบนอินเตอร์เน็ต ข. เว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์เป็นส่วนแสดงว่าเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร ค. เครื่องมือที่ใช้เก็บเว็บเพจทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ง. โปรแกรมที่ใช้แสดงหน้าเว็บเพจ 42. Web Browser ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคืออะไร ก. Internet Explorer ข. Netscape ค. Yahoo ง. Mail 43. โปรโตคอล คืออะไร ก. ระบบที่แปลงภาษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ข. ระเบียบวิธีที่กาหนดสาหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ค. ระบบที่จาลองการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ง. ระบบรับส่งข้อมูล
 9. 9. ~ 9 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 9 44. โปรโตคอล ที่เป็นมาตรฐานคืออะไร ก. ICQ ข. IRC ค. TCP/IP ง. MAIL 45. ข้อมูลที่จะส่งจะถูกแบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ เรียกว่าอะไร ก. ICQ ข. IRC ค. TCP/IP ง. Package 46. IP ADDRESS คืออะไร ก. รหัสข้อมูลที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ข. เลขรหัสประจาตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับเครือข่าย ค. รหัสไอพีประจาตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ ง. เลขรหัสประจาตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมโยง 47. Domain Name คืออะไร ก. รหัสข้อมูลที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ข. เลขรหัสประจาตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับเครือข่าย ค. รหัสไอพีประจาตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ ง. เลขรหัสประจาตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมโยง 48. โดเมนเนม ?com? มีความหมายคืออะไร ก. สาหรับกลุ่มองค์กรการศึกษา ข. สาหรับกลุ่มองค์กรค้า ค. สาหรับกลุ่มองค์การทหาร ง. สาหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล 49. โดเมนเนม ?edu? มีความหมายคืออะไร ก. สาหรับกลุ่มองค์กรการศึกษา ข. สาหรับกลุ่มองค์กรค้า
 10. 10. ~ 10 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 10 ค. สาหรับกลุ่มองค์การทหาร ง. สาหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล 50. โดเมนเนม ?net? มีความหมายคืออะไร ก. สาหรับกลุ่มองค์การบริหาร ข. สาหรับกลุ่มองค์กรค้า ค. สาหรับกลุ่มองค์การทหาร ง. สาหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล 51. โดเมนเนม ?gov? มีความหมายคืออะไร ก. สาหรับกลุ่มองค์การบริหาร ข. สาหรับกลุ่มองค์กรค้า ค. สาหรับกลุ่มองค์การทหาร ง. สาหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล 52. โดเมนเนม ?mil? มีความหมายคืออะไร ก. สาหรับกลุ่มองค์การบริหาร ข. สาหรับกลุ่มองค์กรค้า ค. สาหรับกลุ่มองค์การทหาร ง. สาหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล 53. โดเมนเนม ?org? มีความหมายคืออะไร ก. สาหรับกลุ่มองค์กรอื่น ๆ ข. สาหรับกลุ่มองค์กรค้า ค. สาหรับกลุ่มองค์การทหาร ง. สาหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล 54. URL คืออะไร ก. ตาแหน่งที่อยู่ของเว็บเพจ ข. ตาแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์ ค. ตาแหน่งที่อยู่ของเลขประจาเครื่อง ง.ตาแหน่งที่อยู่ของรหัสประจาเครื่อง 55. ISP คืออะไร
 11. 11. ~ 11 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 11 ก. ผู้เขียนเว็บเพจ ข. เจ้าของเว็บไซต์ ค. ผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต ง. ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 56. ถ้าต้องการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์จะต้องพิมพ์ในตาแหน่งใด ก. Address Bar ข. Title Bar ค. Status Bar ง. Scroll Bar 57. ถ้าต้องการใช้ E-mail จะต้องทาสิ่งใดก่อน ก. สมัครสมาชิกเพื่อมี E-mail Address ข. พิมพ์จดหมาย ค. แนบไฟล์ ง. ติดตั้งโปรแกรมการทางาน 58. E-mail Address คืออะไร ก. สมาชิกในกลุ่มส่งข้อมูล ข. ตู้หรือที่อยู่ที่ใช้เก็บเอกสารหรือข้อมูลที่ใช้ในการรับ-ส่ง ค. รหัสในการแนบไฟล์ ง. โปรแกรมการทางาน 59. การส่งไฟล์หรือเอกสารไปกับ E-mail คือ ก. สมัครสมาชิกเพื่อมี E-mail Address ข. พิมพ์จดหมาย ค. การบันทึกไฟล์ ง. การแนบไฟล์ 60. โปรแกรม Microsoft Office XPใช้ทางานเกี่ยวกับด้านใด ก. ด้านเอกสาร ข. พิมพ์จดหมาย
 12. 12. ~ 12 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 12 ค. การบันทึกไฟล์ ง. การแนบไฟล์ 61. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง Microsoft Office XP จะต้องมีความเร็วอย่างน้อยเท่าไร ก. 100 Mhz ข. 200 M ค. 133 Mhz ง. 50 Mhz 62. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง Microsoft Office XP จะต้องมีหน่วยความจาอย่างน้อยเท่าไร ก. 512 Mb ข. 256 Mb ค. 64 Mb ง. 128 Mb 63. คอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง Microsoft Office XP จะต้องมีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์อย่างน้อยเท่าไร ก. 256 Mb ข. 245 Mb ค. 64 Mb ง. 128 Mb 64. คอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง Microsoft Office XP จะต้องมีระบบปฎิบัติการใดเป็นอย่างน้อย ก. Windows 98 ข. Windows Me ค. Windows XP ง. Windows NT 65. โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมทาหน้าที่อะไร ก. โปรแกรมประมวลผลคาที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ข. โปรแกรมสาหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคานวณ ค. โปรแกรมนาเสนอผลงาน
 13. 13. ~ 13 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 13 ง. โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์ 66. โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทาหน้าที่อะไร ก. โปรแกรมประมวลผลคาที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ข. โปรแกรมสาหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคานวณ ค. โปรแกรมนาเสนอผลงาน ง. โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์ 67. โปรแกรม Microsoft Power Point เป็นโปรแกรมทาหน้าที่อะไร ก. โปรแกรมนาเสนอผลงาน ข. โปรแกรมประมวลผลคาที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ค. โปรแกรมสาหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคานวณ ง. โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์ 68. โปรแกรม Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมทาหน้าที่อะไร ก. โปรแกรมนาเสนอผลงาน ข. โปรแกรมประมวลผลคาที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ค. โปรแกรมสาหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคานวณ ง. โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์ 69. โปรแกรม Microsoft Access เป็นโปรแกรมทาหน้าที่อะไร ก. โปรแกรมนาเสนอผลงาน ข. โปรแกรมประมวลผลคาที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ค. โปรแกรมสาหรับการจัดการฐานข้อมูล ง. โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์ 70. โปรแกรม Microsoft FrontPage เป็นโปรแกรมทาหน้าที่อะไร ก. โปรแกรมนาเสนอผลงาน ข. โปรแกรมสาหรับการจัดการฐานข้อมูล ค. โปรแกรมสาหรับสร้างและจัดการเว็บไซต์
 14. 14. ~ 14 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 14 ง. โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์ 71. เมื่อทาการบันทึกข้อมูล ชื่อไฟล์จะปรากฏที่ตาแหน่งใด ก. Menu Bar ข. Status Bar ค. Tool Bar ง. Title Bar 72. ส่วนที่รวมเครื่องมือต่าง ๆ ไว้ทั้งหมดอยู่ที่ส่วนใด ก. Status Bar ข. Menu Bar ค. Tool Bar ง. Title Bar 73. เครื่องมือ มีหน้าที่อะไร ก. บันทึกเอกสาร ข. ลบเอกสาร ค. แทรกวัตถุ ง. เปิดเอกสารใหม่ 74. เครื่องมือ มีหน้าที่อะไร ก. บันทึกเอกสาร ข. ลบเอกสาร ค. แทรกวัตถุ ง. เปิดเอกสารใหม่ 75. เครื่องพิมพ์ มีหน้าที่อะไร ก. บันทึกเอกสาร ข. ลบเอกสาร ค. พิมพ์เอกสาร ง. เปิดเอกสารใหม่
 15. 15. ~ 15 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 15 76. ใน Excel ใช้ปุ่ม E ใช้ทาหน้าที่อะไร ก. บันทึกเอกสาร ข. ลบเอกสาร ค. พิมพ์เอกสาร ง. การหาผลรวมอัตโนมัติ 77. ใน Excel แมโครคืออะไร ก. ชุดคาสั่งที่รวมคาสั่งหลาย ๆ อย่างไว้ในคาสั่งเดียว ข. ลบเอกสาร ค. พิมพ์เอกสาร ง. การหาผลรวมอัตโนมัติ 78. มุมมองหมายถึงอะไร ก. ชุดคาสั่งที่รวมคาสั่งหลาย ๆ อย่างไว้ในคาสั่งเดียว ข. รายละเอียดของการทางาน ค. มองงานนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ง. การหาผลรวมอัตโนมัติ 79. มุมมองใน PowerPoint มีทั้งหมดกี่รูปแบบ ก. 1 รูปแบบ ข. 2 รูปแบบ ค. 4 รูปแบบ ง. 3 รูปแบบ 80. มุมมองที่ใช้ในการแก้ไขและแสดงภาพนิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงคือมุมมองชนิดใด ก. มุมมองปกติ ข. มุมมองตัวเรียงลาดับภาพนิ่ง ค. มุมมองการนาเสนอภาพนิ่ง ง. มุมมองภาพขยาย 81. มุมมองที่ใช้ในการเรียงลาดับภาพนิ่งคือมุมมองชนิดใด ก. มุมมองปกติ
 16. 16. ~ 16 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 16 ข. มุมมองตัวเรียงลาดับภาพนิ่ง ค. มุมมองการนาเสนอภาพนิ่ง ง. มุมมองภาพขยาย 82. มุมมองที่ใช้ในการนาเสนอผลงานคือมุมมองชนิดใด ก. มุมมองการนาเสนอภาพนิ่ง ข. มุมมองตัวเรียงลาดับภาพนิ่ง ค. มุมมองปกติ ง. มุมมองภาพขยาย 83. ข้อใดเรียงลาดับการจัดภาพนิ่งได้ถูกต้อง ก. จัดเรียง-วางแผน-ปรับแต่ง-นาเสนอ ข. นาเสนอ-วางแผน-จัดเรียง-ปรับแต่ง ค. ปรับแต่ง-นาเสนอ-จัดเรียง-วางแผน ง. วางแผน-ปรับแต่ง-จัดเรียง-นาเสนอ 84. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการสร้างกราฟ ก. แสดงให้เห็นความแตกต่างของผลลัพท์ ข. เพื่อความถูกต้อง ค. เพื่อความรวดเร็ว ง. เพื่อความสวยงาม 85. เครื่องมือวาดรูปของโปรแกรม PowerPoint คล้ายกับโปรแกรมใด ก. Microsoft Word ข. Microsoft Excel ค. Microsoft Paint ง. ถูกทุกข้อ 86. ปุ่ม มีหน้าที่อย่างไร ก. การเปรียบเทียบวัตถุ ข. การวางวัตถุ
 17. 17. ~ 17 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 17 ค. การทาสาเนาวัตถุ ง. การเคลื่อนย้ายวัตถุ 87. ปุ่ม มีหน้าที่อย่างไร ก. การเปรียบเทียบวัตถุ ข. การวางวัตถุ ค. การทาสาเนาวัตถุ ง. การลบวัตถุ 88. สัญลักษณ์ มีหน้าที่อย่างไร ก. การเปรียบเทียบวัตถุ ข. การวางวัตถุ ค. การทาสาเนาวัตถุ ง. ปรับขนาดวัตถุ 89. ปุ่ม มีหน้าที่อย่างไร ก. ยกเลิกการกระทา เพื่อย้อนไปก่อนหน้านี้ ข. การวางวัตถุ ค. การทาสาเนาวัตถุ ง. ปรับขนาดวัตถุ 90. ข้อความศิลป์คืออะไร ก. ยกเลิกการกระทา เพื่อย้อนไปก่อนหน้านี้ ข. การวางวัตถุ ค. การทาสาเนาวัตถุ ง. ตัวอักษรสาเร็จรูปที่โปรแกรมตกแต่งไว้อย่างสวยงาม 91. ข้อความศิลป์ คาสั่งภาษาอังกฤษคืออะไร ก. Word ข. WordArt
 18. 18. ~ 18 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 18 ค. Text ง. Automatic 92. ปุ่ม ใช้ทาหน้าที่อะไร ก. เพื่อทาตัวหนา ข. เพื่อทาตัวลอย ค. เพื่อทาตัวเข้ม ง. เพื่อทาตัวเคลื่อนไหว 93. ปุ่ม ใช้ทาหน้าที่อะไร ก. ผสมสี ข. ล้างข้อมูล ค. รับข้อมูล ง. เติมสี 94. ปุ่ม ใช้ทาหน้าที่อะไร ก. สร้างภาพนิ่ง ข. ล้างข้อมูล ค. รับข้อมูล ง. เติมสี รูปที่ 1 0 20 40 60 80 100 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr East West North 95. จากรูปที่ 1 คือกราฟชนิดใด ก. กราฟแท่ง
 19. 19. ~ 19 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 19 ข. กราฟวงกลม ค. กราฟคอลัมน์ ง. กราฟเส้น เฉลยแบบทดสอบ ข้อที่ คาตอบ ข้อที่ คาตอบ ข้อที่ คาตอบ 1 ค 26 ค 51 ง 76 ง 2 ก 27 ข 52 ค 77 ก 3 ข 28 ง 53 ก 78 ค 4 ค 29 ข 54 ข 79 ง 5 ค 30 ก 55 ค 80 ก 6 ก 31 ก 56 ก 81 ข 7 ข 32 ง 57 ข 82 ก 8 ค 33 ข 58 ข 83 ง 9 ง 34 ก 59 ง 84 ค 10 ก 35 ค 60 ก 85 ง 11 ข 36 ก 61 ค 86 ค 12 ก 37 ง 62 ค 87 ง 13 ง 38 ข 63 ข 88 ง 14 ค 39 ค 64 ก 89 ก 15 ข 40 ข 65 ก 90 ง 16 ข 41 ง 66 ข 91 ข 17 ก 42 ก 67 ก 92 ก 18 ง 43 ข 68 ง 93 ง 19 ง 44 ค 69 ค 94 ก 20 ก 45 ง 70 ค
 20. 20. ~ 20 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 20 21 ข 46 ข 71 ง 22 ค 47 ค 72 ข 23 ก 48 ข 73 ง 24 ค 49 ก 74 ก 25 ข 50 ก 75 ค *********** **ข้อ 1 อธิบายเพิ่ม คอมพิวเตอร์ มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคานวณ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทาหน้าที่เหมือน สมองกล ใช้สาหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์" ********** ฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์และชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ ที่มีวงจรไฟฟ้าอยู่ภายในเป็นส่วนใหญ่ และสามารถจับต้องได้ ตัวอย่างเช่น ซีพียู เมาส์ คีย์บอร์ด สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ ลาโพง แผงเมนบอร์ดฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม ดีวีดีรอม เป็นต้น หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU : Central Processing Unit ) หรือมักจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไมโครโปรเซสเซอร์ มี หน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล ในลักษณะของการคานวณและเปรียบเทียบ โดยจะทางานตามจังหวะเวลาที่แน่นอน เรียกว่า สัญญาณ Clock เมื่อมีการเคาะจังหวะหนึ่งครั้ง ก็จะเกิดกิจกรรม 1 ครั้ง เราเรียกหน่วย ที่ใช้ในการวัดความเร็วของซีพียูว่า “เฮิร์ท”(Herzt) หมายถึงการทางานได้กี่ครั้งในจานวน 1 วินาที เช่น ซีพียู Pentium4 มีความเร็ว 2.5 GHz หมายถึงทางานเร็ว 2,500 ล้านครั้ง ในหนึ่งวินาที กรณีที่สัญญาณ Clock เร็วก็จะทาให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้น มีความเร็วสูงตามไปด้วย ซีพียูที่ ทางานเร็วมาก ราคาก็จะแพงขึ้นมากตามไปด้วย การเลือกซื้อจะต้องเลือกซื้อให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการนาไปใช้ เช่นต้องการ นาไปใช้งานกราฟิกส์ ที่มีการประมวลผลมาก จาเป็นที่จะต้องใช้เครื่องที่มีการประมวลผลได้เร็ว ส่วนการพิมพ์รายงานทั่วไปใช้ เครื่องที่ความเร็ว 100 MHz ก็เพียงพอแล้ว หน่วยป้อนข้อมูล (Input Unit) หน่วยป้อนข้อมูล (Input Unit) ทาหน้าที่ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ในการป้อนข้อมูล เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้แก่ แป้นพิมพ์ สาหรับพิมพ์ตัวอักษรและอักขระต่าง ๆ เมาส์สาหรับคลิกสั่งงานโปรแกรม สแกนเนอร์สาหรับสแกนรูปภาพ จอยสติ๊ก สาหรับเล่นเกมส์ ไมโครโฟนสาหรับพูดอัดเสียง และกล้องดิจิตอลสาหรับถ่ายภาพ และนาเข้าไปเก็บไว้ ในดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนาไปใช้งานต่อไป หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยแสดงผล (Output Unit) มีหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูล ที่ผ่านการประมวลผลในรูปของ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือ เสียง เป็นต้น อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ในการแสดงผลได้แก่ จอภาพ(Monitor) สาหรับแสดงตัวอักษรและ รูปภาพ เครื่องพิมพ์ (Printer) สาหรับพิมพ์ข้อมูลที่อยู่ในเครื่อง ออกทางกระดาษพิมพ์ ลาโพง (Speaker) แสดงเสียงเพลง และคาพูด เป็นต้น
 21. 21. ~ 21 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 21 หน่วยความจา (Memory Unit) หน่วยความจา (Memory Unit) มีหน้าที่ในการจาข้อมูล ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ มีอยู่ 2 ชนิดคือ หน่วยความถาวร (ROM : Read Only Memory) เป็นหน่วยความจาที่สามารถจาข้อมูลได้ตลอดเวลา ส่วนหน่วยความจาอีกประเภทหนึ่งคือ หน่วยความจาชั่วคราว (RAM : Random Access Memory) หน่วยความจาประเภทนี้ จะจาข้อมูลได้เฉพาะช่วงที่มี การเปิด ไฟเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น หน่วยความจาชั่วคราว ถือว่าเป็นหน่วยความจาหลักภายในเครื่อง สามารถซื้อมาติดตั้ง เพิ่มเติมได้ เรียกกันทั่วไปคือหน่วยความจาแรม ที่ใช้ในปัจจุบันคือ แรมแบบ SDRAM , RDRAM เป็นต้น หน่วยความจาสารอง (Storage Unit) หน่วยความจาสารองคืออุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เก็บข้อมูลไว้ใช้ในโอกาสต่อไป เนื่องจากหน่วยความจาแรม จาข้อมูลได้เฉพาะ ช่วงที่มีการเปิดไฟ เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ถ้าต้องการเก็บข้อมูลไว้ใช้ในโอกาสต่อไป จะต้องบันทึกข้อมูลลงใน หน่วยความจาสารอง ซึ่งหน่วยความจาสารองมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน แต่มีนิยมใช้กันทั่วไปคือ ฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม ดีวีดีรอม ทัมท์ไดร์ฟ เป็นต้น แผงวงจรหลัก (Mainboard) แผงวงจรหลัก หรือนิยมเรียกว่าแผงเมนบอร์ด คือแผงวงจร ที่ติดตั้งภายในเคสของคอมพิวเตอร์ แผงเมนบอร์ดเป็นที่ ติดตั้งอุปกร์คอมพิวเตอร ์และอิเล็กทรอนิกส์ให้เชื่อมต่อถึงกัน เป็นที่ติดตั้งซีพียู หน่วยความจารอม หน่วยความจาแรม การ์ด อินเตอร์เฟสต่าง ๆ และพอร์ตเชื่อมต่อออกไปภายนอก แผงวงจรนี้เป็นแผงวงจรหลัก ที่เชื่อมโยงไปยังหน่วยป้อนข้อมูล และ หน่วยแสดงผล *********************************************************************** ความจาเป็นของการใช้ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงชุดคาสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทางาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลาดับขั้นตอน การทางานที่เขียนขึ้นด้วยคาสั่งของคอมพิวเตอร์ คาสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่า คอมพิวเตอร์ทางานตามคาสั่ง การทางานพื้นฐานเป็นเพียงการกระทากับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็น ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ได้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นซอฟต์แวร์ เพราะเป็นลาดับขั้นตอนการทางานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทางานแตกต่างกันได้มากมายด้วยซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน ซอฟต์แวร์จึงหมายรวมถึงโปรแกรม คอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่ทาให้คอมพิวเตอร์ทางานได้ การที่เราเห็นคอมพิวเตอร์ทางานให้กับเราได้มากมาย เพราะว่ามีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาให้เราสั่งงานคอมพิวเตอร์ ร้านค้าอาจใช้คอมพิวเตอร์ทาบัญชีที่ยุ่งยากซับซ้อน บริษัทขายตั๋วใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในระบบการจองตั๋ว คอมพิวเตอร์ช่วยใน เรื่องกิจการงานธนาคารที่มีข้อมูลต่าง ๆ มากมาย คอมพิวเตอร์ช่วยงานพิมพ์เอกสารให้สวยงาม เป็นต้น การที่คอมพิวเตอร์ ดาเนินการให้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาลจะอยู่ที่ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จึงเป็นส่วนสาคัญของระบบคอมพิวเตอร์ หากขาด ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทางานได้ ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่จาเป็น และมีความสาคัญมาก และเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ ทาให้ระบบสารสนเทศเป็นไปได้ตามที่ต้องการ ซอฟท์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์ เมื่อมนุษย์ต้องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทางาน มนุษย์จะต้องบอกขั้นตอนวิธีการให้คอมพิวเตอร์ทราบ การที่บอกสิ่งที่ มนุษย์เข้าใจให้คอมพิวเตอร์รับรู้ และทางานได้อย่างถูกต้อง จาเป็นต้องมีสื่อกลาง ถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตประจาวันแล้ว เรามี
 22. 22. ~ 22 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 22 ภาษาที่ใช้ในการติดต่อซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกันถ้ามนุษย์ต้องการจะถ่ายทอดความต้องการให้คอมพิวเตอร์รับรู้และปฏิบัติ ตาม จะต้องมีสื่อกลางสาหรับการติดต่อเพื่อให้คอมพิวเตอร์รับรู้ เราเรียกสื่อกลางนี้ว่าภาษาคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ทางานด้วยสัญญาณทางไฟฟ้า ใช้แทนด้วยตัวเลข 0 และ 1 ได้ ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์ใช้ตัวเลข 0 และ 1 นี้เป็นรหัสแทนคาสั่งในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ รหัสแทนข้อมูลและคาสั่งโดยใช้ระบบเลขฐานสองนี้ คอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใจได้ เราเรียกเลขฐานสองที่ประกอบกันเป็นชุดคาสั่งและใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ว่าภาษาเครื่อง การใช้ภาษาเครื่องนี้ถึงแม้คอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้ทันที แต่มนุษย์ผู้ใช้จะมีข้อยุ่งยากมาก เพราะเข้าใจและจดจาได้ยาก จึงมี ผู้สร้างภาษาคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่เป็นตัวอักษรเป็นประโยคข้อความ ภาษาในลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับสูง ภาษาระดับสูงมีอยู่มากมาย บางภาษามีความเหมาะสมกับการใช้สั่งงานการคานวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บางภาษามีความเหมาะสมไว้ใช้สั่งงานทางด้านการจัดการข้อมูล ในการทางานของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จะแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง ดังนั้นจึงมีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับแปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง โปรแกรมที่ใช้แปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง เรียกว่า คอมไพเลอร์ (compiler) หรืออินเทอร์พรีเตอร์ (interpreter) คอมไพเลอร์จะทาการแปลโปรแกรมที่เขียนเป็นภาษาระดับสูงทั้งโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่องก่อน แล้วจึงให้คอมพิวเตอร์ ทางานตามภาษาเครื่องนั้น ส่วนอินเทอร์พรีเตอร์จะทาการแปลทีละคาสั่ง แล้วให้คอมพิวเตอร์ทาตามคาสั่งนั้น เมื่อทาเสร็จแล้วจึงมาทาการแปลคาสั่งลาดับ ต่อไป ข้อแตกต่างระหว่างคอมไพเลอร์กับอินเทอร์พรีเตอร์จึงอยู่ที่การแปลทั้งโปรแกรมหรือแปลทีละคาสั่ง ตัวแปลภาษาที่รู้จัก กันดี เช่น ตัวแปลภาษาเบสิก ตัวแปลภาษาโคบอล ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วนสาคัญที่ควบคุมการทางานของคอมพิวเตอร์ให้ดาเนินการตามแนวความคิดที่ ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว คอมพิวเตอร์ต้องทางานตามโปรแกรมเท่านั้น ไม่สามารถทางานที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน โปรแกรม ชนิดของซอฟต์แวร์ ในบรรดาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีผู้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์มีมากมาย ซอฟต์แวร์เหล่านี้อาจ ได้รับการพัฒนาโดยผู้ใช้งานเอง หรือผู้พัฒนาระบบ หรือผู้ผลิตจาหน่าย หากแบ่งแยกชนิดของซอฟต์แวร์ตามสภาพการทางาน พอแบ่งแยกซอฟต์แวร์ได้เป็นสองประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)  ซอฟต์แวร์ระบบ คือซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับระบบ หน้าที่การทางานของซอฟต์แวร์ระบบ คือดาเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระแล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์ เข้าใจ นาข้อมูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือนาออกไปยังเครื่องพิมพ์ จัดการข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลบนหน่วยความจารอง เมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ทันทีที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะทางานตามโปรแกรมทันที โปรแกรมแรกที่สั่งคอมพิวเตอร์ทางานนี้เป็นซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ระบบอาจเก็บไว้ในรอม หรือในแผ่นจานแม่เหล็ก หาก ไม่มีซอฟต์แวร์ระบบ คอมพิวเตอร์จะทางานไม่ได้ ซอฟต์แวร์ระบบยังใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ และยังรวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษาต่าง ๆ  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ โดยตรง ปัจจุบันมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานทางด้านต่าง ๆ ออกจาหน่ายมาก การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์จึงกว้างขวางและ
 23. 23. ~ 23 ~ รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง หน้า 23 แพร่หลาย เราอาจแบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกเป็นสองกลุ่มคือ ซอฟต์แวร์สาเร็จ และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ ซอฟต์แวร์สาเร็จในปัจจุบันมีมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคา ซอฟต์แวร์ตารางทางาน ฯลฯ **************************************************** **ข้อ 9 อธิบายเพิ่ม Ram ทาหน้าที่จดจาข้อมูลที่อาจเป็นโปรแกรมที่กาลังทางาน หรือข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล ของ โปรแกรมที่กาลังทางานอยู่ ข้อมูลในแรมจะหายไปทันที เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ถูกปิดลง เนื่องจากหน่วยความจาชนิดนี้ จะ เก็บข้อมูลได้เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้น ***ข้อ 10 อธิบาย ROM: ROM เป็นคาย่อมาจาก “Read-Only Memory” ซึ่งหมายถึงหน่วยความจาที่ใช้อ่านได้อย่างเดียว เป็น memory chip ที่ทาหน้าที่เก็บแอปปลิเคชั่นและข้อมูลเป็นการถาวร และไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงระบบ ซึ่ง แอปพลิเคชั่นและข้อมูลจะถูกเขียนหรือ burned เข้าไปในชิป โดยบริษัทผู้ผลิต ผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ใน ชิปได้ ถึงได้เรียกว่าอ่านอย่างเดียว (read-only) ***ข้อ 12 อธิบาย สารสนเทศ(Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลโดยวิธีที่เหมาะสมและตามความต้องการ ใช้งานรวมทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว โชคดีในการสอบน่ะครับ Prapun Waoram (นายประพันธ์ เวารัมย์) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลนาป่าแซง อาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ valrom2009@hotmail.com

×