0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
210
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Square1

  1. 1. ภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสีเหลี่ยม ่ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล ลงวันที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ************************************ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้ ๑. สายงานที่เริ่มจากระดับ รหัสตําแหน่ง ๑๐๑ ๑.๑ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑ - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชี มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหน่งนี้ได้ รหัสตําแหน่ง ๑๐๒ ๑.๒ ตําแหน่ง ช่างโยธา ๑ - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ ๑.๓ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑ รหัสตําแหน่ง ๑๐๓ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และมีความสามารถใน การบันทึกข้อมูล ภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ ๔๒ คํา และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ ๓๐ คํา ๒. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๒ ๒.๑ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๒ รหัสตําแหน่ง ๒๐๑ ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
  2. 2. พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ ๒.๒ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๒ รหัสตําแหน่ง ๒๐๒ ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่นอยกว่า ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ ้ เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ หรือ ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่นอยกว่า ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ ้ เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได รหัสตําแหน่ง ๒๐๓ ๒.๓ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๒ ๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุก สาขา ที่ ก.อบต. รับรอง ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต. รับรอง ๒.๔ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒ รหัสตําแหน่ง ๒๐๔ ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
  3. 3. ๒.๕ ตําแหน่ง นายช่างโยธา ๒ รหัสตําแหน่ง ๒๐๕ ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม โยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม โยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธาหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ ๓. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๓ ๓.๑ ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๓ รหัสตําแหน่ง ๓๐๑ - ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหน่งนี้ได้ ๓.๒ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ รหัสตําแหน่ง ๓๐๒ - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ ทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ ๓.๓ ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร ๓ รหัสตําแหน่ง ๓๐๓ - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางเกษตรศาสตร์ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทาง การเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

×