แนวข้อสอบ Ps710

1,803 views
1,510 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,803
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวข้อสอบ Ps710

  1. 1. แนวข้อ สอบ 710 1.อาจารย์พ ิม ล จุดเน้นของอาจารย์พิมลคือพูดถึงการเปลี่ยนแปลง ของสังคม โดยเน้นในระดับชุมน ดังนั้นข้อสอบของ อาจารย์ มักจะนักศึกษา ให้ว ิเ คราะห์ก ารเปลี่ย นแปลง ของสัง คมที่น ัก ศึก ษารู้จ ัก (เหมือนกับรายงาย) โดยต้อง ระบุให้ได้ว่า 1.สังคมของนักศึกษาเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้าง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของคนในสังคม โดยอาจารย์เ น้น มากเรื่อ งการเปลี่ย นแปลงทาง วัฒ นธรรม 2.ระดับของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการ เปลี่ยนแปลงระดับใด เช่น ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว กลุ่ม สถาบัน หรือชุมชน 3.บอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น ปานกลาง ระยะยาว หรือเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต 4.บอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางใด แบบเส้นตรง (Linear) สูงขึ้นหรือดิ่งลง แบบวงกลม วน เวียนกลับมาอยู่ที่เดิม (Cyclical) แบบขึ้น ๆ ลงๆ เป็นลูก คลื่น (Wave) ก้าวไปข้างหน้า (Forward) หรือถอยหลัง (Backward) หรือไปหน้าบ้างถอยหลังบ้าง 5.บอกความเข้มข้นของการเปลี่ยนแปลง ดูปริมาณ ของการเปลี่ยนแปลงว่าเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มข้น หรือ เปลี่ยนแปลงเพียงผิวเผิน 6.บอกถึงความรวดเร็วเปลี่ยนแปลงช้าเร็วแค่ไหน เปลี่ยนบ้างหยุดบ้างหรือเปลี่ยนต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ 7.บอกแนวคิดทฤษฎีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่นวัฒนธรรมเปลี่ยนที่เกิดจากความทันสมัย (Modernization) เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเป็นเมือง (Urbanization) วัฒนธรรมเปลี่ยนเพราะรับวัฒนธรรม ของสังคมอื่นเข้ามา (แนวคิดการแพร่กระจายทาง วัฒนธรรม)
  2. 2. เป็นต้น 2.อาจารย์ส ิท ธิพ ัน ธ์ น่าจะเน้นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยแนวคิดทีน่าจะนำาไปตอบคือ -แนวความคิดทันสมัย -ตัวแบบของแซมมวล พี ฮันติงตัน ที่บอกว่าเมื่อเกิด ความทันสมัยจะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 3.อาจารย์ว ุฒ ิศ ัก ดิ์ น่าจะให้นักศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทุนนิยม ประชาธิปไตยในทางการเมือง และการพัฒนา เทคโนโลยี ว่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไร 4.อาจารย์จ ิร ะโชค สิ่งที่อาจารย์จิระโชคสอน จะเน้นว่า สังคมวิทยา การเมืองศึกษาเกี่ยวกับอะไรบ้าง น่าจะให้นักศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง โดย -ระบุให้ได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับใด คือ บุคคล บ้าน โรงเรียน หรือชุมชน หรือโลก ( -การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามทฤษฎีเส้นตรง หรือทฤษฎีวัฏจักร เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ยาก (แบบทฤษฎีหัวหอม) หรือมีปัจจัยมากมายที่ทำาให้เปลี่ยนแต่ เรามองไม่เห็นแบบทฤษฎีถูเขานำ้าแข็ง 5.อาจารย์ว ิท ยา น่าจะออกเหมือน Quiz คือผลกระ ทบจากโลกาภิวัตน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย ***** ข้อ สอบเก่า วิช าสัง คมวิท ยาการเมือ ง PS710 รศ.สิท ธิพ ัน ธ์ จากคำากล่าวที่ว่า”สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม แปรเปลี่ยนไปย่อมส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมือง ด้วย” จงอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน อาจารย์ว ุฒ ิ
  3. 3. พัฒนาการของระบบทุนนิยมส่งผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงการเมืองไทยอย่างไร อาจารย์พ ิม ล ให้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสังคมของ นักศึกษา อาจารย์จ ิร โชค -เคยออกการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีกลีบหัวหอม -เคยออกว่าสังคมวิทยาการเมืองศึกษาเกี่ยวกับ P ต่างๆ อย่างไร

×