1

คำำ บรรยำยวิช ำ PS 702 ระเบีย บวิธ ว ิจ ัย ทำง
ี
รัฐ ศำสตร์
Research Methodology in Political
Science
รศ.ดร.สมิห รำ จิต...
2

4.กำรประเมินผลวุฒิสมำชิกตำมรัฐธรรมนูญ........เป็น
งำนวิจัยประเมินผลอีกชิ้นหนึ่ง ในกำรประเมินผลจะต้องมี
เกณฑ์ในกำรประเมิ...
3

-กำรตั้งชื่อเรื่องไม่ควรจะยำวเกินไป และไม่สั้นเกินไป
-ตั้งชื่อให้น่ำสนใจ
-กำรตั้งชื่อเรื่องต้องเป็นกลำง เช่นถ้ำตั้งว่ำศ...
4

คุณภาพจะไม่มีกรอบความคิดแต่จะมีสิ่งที่เรียกว่ามโนทัศน์
หรือแนวคิด
ตัวแปรจะต้องสามารถชี้วัดได้ แต่แนวคิดจะมีความเป็น
นาม...
5

4.คำาถามในการวิจัย
5.การสำารวจทบทวนวรรณกรรม (แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง)
6.กรอบแนวคิดในการวิจัย
7.สมมุติฐานในการวิจัย
8....
6

-ถ้าเราว่าพระในพื้นที่แตกต่างกันมีบทบาทในการรักษา
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันหรือไม่ ตัวอย่างที่สุ่มมาก็ควรจะเป็น
พระที่เป็นต...
7

(ถ้าเป็นอาจารย์ปิยะนุชจะให้ระบุถึงขอบเขตด้านเนื้อหา
สาระด้วย)
8.5 การวัดและเครื่องมือวัด
-จะต้องระบุว่าจะวัดด้วยเครื่อง...
8

8.6 การตรวจสอบความแม่นตรงและความเชื่อถือได้ของ
เครื่องมือวัด (Measurement Reliability / Validity)
8.7 การเก็บรวบรวมข้อม...
9

ในสมัยจอมพลสฤษดิ์เคยย้ายชาวญวนอพยพจากภาค
อีสานไปอยู่จังหวัดพัทลุง และบางส่วนในภาคใต้ตอนล่าง
เพราะเกรงว่าจะเป็นภัยความมั...
9

ในสมัยจอมพลสฤษดิ์เคยย้ายชาวญวนอพยพจากภาค
อีสานไปอยู่จังหวัดพัทลุง และบางส่วนในภาคใต้ตอนล่าง
เพราะเกรงว่าจะเป็นภัยความมั...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Ps 702 samira 12 dec 2011 line 2 (2)

73

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
73
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ps 702 samira 12 dec 2011 line 2 (2)

 1. 1. 1 คำำ บรรยำยวิช ำ PS 702 ระเบีย บวิธ ว ิจ ัย ทำง ี รัฐ ศำสตร์ Research Methodology in Political Science รศ.ดร.สมิห รำ จิต ตลดำกร วัน ที่ 12 ธัน วำคม พ.ศ.2554 ภำคเช้ำ ตัวอย่ำงงำนวิจัย 1.กำรอภิปรำยควำมบทพระรำชนิพนธ์ นำยอินทร์ ผู้ปิด ทองหลังพระ เป็นกำรศึกษำเพื่อวิเครำะห์ว่ำในงำนพระรำช นิพนธ์มีแนวคิดอะไรอยู่ภำยในบ้ำง ในหนังสือเล่มนี้จะพูดเรื่องกำรสื่อสำรทำงกำรเมืองค่อน ข้ำงมำก และเรื่องของกำรสื่อสำรทำงกำรเมืองมีควำมสำำคัญ อย่ำงมำกในกำรเมืองไทยในปัจจุบัน นอกจำกเรื่องนี้ก็มีเรื่องพระมหำชนก ที่วิเครำะห์เกี่ยวกับ ภำวะผู้นำำ 2.กำรประเมินผลกระทบของนโยบำยญวนอพยพ เป็น งำนวิจัยของอำจำรย์เองที่นำำเสนองำนวิจัยและมีผลทำำให้ รัฐบำลได้กำำหนดนโยบำยให้สัญชำติกับชำวญวนที่อพยพเข้ำ มำประเทศไทยตั้งแต่สงครำมเย็น ถือเป็นกำรเปลี่ยนแปลง นโยบำยด้ำนควำมมั่นคงของประเทศ งำนวิจัยชิ้นนี้ทำำทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพในเล่ม เดียวกัน 3.กำรจัดกำรทำงกำรสื่อสำรกำรเทียบเคียงระหว่ำง องค์กำรรำชกำรกับองค์กำรรัฐวิสำหกิจ เป็นงำนวิจัยที่เกี่ยวกับ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรสื่อสำรในองค์กำร เป็นงำนที่ผสม กันระหว่ำงกำรวิจัยและคุณภำพเช่นกัน กำรที่งำนวิจัยที่มีนำ้ำหนักมักจะเป็นกำรผสมระหว่ำงกำร วิจัยเชิงปริมำณและคุณภำพ เพรำะ เนื่องจำกงำนวิจัยเชิง ปริมำณและเชิงคุณภำพมีข้อบกพร่องทั้งคู่ กำรทำำแบบผสมจึง ช่วยลดช่องโหว่ของข้อบกพร่องดังกล่ำว
 2. 2. 2 4.กำรประเมินผลวุฒิสมำชิกตำมรัฐธรรมนูญ........เป็น งำนวิจัยประเมินผลอีกชิ้นหนึ่ง ในกำรประเมินผลจะต้องมี เกณฑ์ในกำรประเมิน ในกำรทำำวิจัยจะต้องตั้งชื่อเรื่องให้น่ำสนใจ เช่นจำกงำน วิจัยประเมินวุฒิสมำชิก ตั้งชื่อว่ำวุฒิสมำชิก...จุดหักเหทำงกำร เมือง หรืองำนวิจัยของคณะสังคมศำสตร์ที่ศึกษำสำเหตุหรือ ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้หญิงมำทำำงำนอำบอบนวด แต่ตั้งชื่อว่ำ นำงงำมตู้กระจก (อำจำรย์บอกว่ำนวลนำงในอ่ำงนำ้ำ แต่จริงๆ แล้วชื่อนำงงำมตู้กระจกค่ะ-ผู้ถอดเทป) เป็นงำนวิจัยที่ได้รับ ควำมสนใจ กำรตั้งชื่อจึงสำำคัญ เพรำะหำกตั้งชื่อไม่น่ำอ่ำนคนก็จะไม่ อ่ำน งำนวิจัยแม้ทำำดีอย่ำงไรก็ไม่มีประโยชน์ เช่นหนังสือเกี่ยว กับคดีลอบปลงพระชนม์รัชกำลที่ 5 จะไม่น่ำสนใจมำกนัก แต่ พอเขียนว่ำ ใครฆ่ำ ร. 8 คนจะสนใจทันที เรื่อ งที่อ ำจำรย์ไ ม่อ นุญ ำตให้ท ำำ วิจ ัย 1.เรื่องเกี่ยวกับทัศนคติ เพรำะทัศนะคติเป็นเรื่องที่เกี่ยว กับอำรมณ์ในเวลำหนึ่งๆเท่ำนั้น เวลำเปลี่ยนไปอำรมณ์ก็อำจ จะเปลี่ยนไป 2.เรื่องควำมพึงพอใจ (แต่หน่วยรำชกำรถูกบังคับให้ สำำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนทุกๆ 6 เดือน) 3.กำรมีส่วนร่วม เนื่องจำกเป็นเรื่องที่นักศึกษำทำำมำกเกิน ไป จนน่ำเบื่อ อำจำรย์อยำกให้นักศึกษำทำำเรื่องคอรัปชั่น แต่เป็นเรื่อง ยำก และอำจจะเป็นอันตรำยกับคนทำำ บทบำทกำำนันในปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่น่ำสนใจ เพรำะแม้ จะมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกมำย แต่กำำนันยังคงอยู่ได้ในสังคม ไทย เพรำะกำำนันเป็นสถำบันอย่ำงหนึ่งที่ฝังรำก และยังมี บทบำทอย่ำงสำำคัญ เช่นในช่วงนำ้ำท่วมกำำนันในหลำยพื้นที่มี บทบำทมำก -กำรตั้งชื่อเรื่องไม่ควรจะเป็นศัพท์เทคนิคที่คนทั่วไปไม่รู้ เรื่อง
 3. 3. 3 -กำรตั้งชื่อเรื่องไม่ควรจะยำวเกินไป และไม่สั้นเกินไป -ตั้งชื่อให้น่ำสนใจ -กำรตั้งชื่อเรื่องต้องเป็นกลำง เช่นถ้ำตั้งว่ำศึกษำควำม สำำเร็จ/ล้มเหลวในกำรบริหำรงำนของอภิสิทธิ์ ถือว่ำไม่เป็นก ลำง -ในบำงครั้งไม่ต้องใส่เวลำและสถำนที่ แต่บำงเรื่องต้อง ใส่ เช่นเรื่องรัฐประหำร ก็ต้องบอกว่ำศึกษำรัฐประหำรครั้งไหน กำรตั้งชื่อมีควำมสำำคัญมำกโดยเฉพำะกำรนำำเสนอต่อ หน่วยงำนภำยนอก แต่ถ้ำเป็นงำนสำรนิพนธ์ ภำยอำจจะ เปลี่ยนชื่อได้ระหว่ำงทำำหำกเรำเก็บข้อมูลคลำดเคลื่อนไปจำก ชื่อ สิ่งที่สำำคัญกว่ำชื่อคือวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ ปัญหำก็ คือนักศึกษำชอบเขียนวัตถุประสงค์เป็นประโยชน์ในกำรศึกษำ แต่ในกำรเขียนวัตถุประสงค์จะต้องเขียนตำมประเด็นที่ศึกษำ เช่น -เพื่อศึกษำอำำนำจนำยกรัฐมนตรีตำมกฎหมำย -เพื่อศึกษำอำำนำจนำยกรัฐมนตรีตำมกำรรับรู้ของชำว บ้ำน (กำรบ้ำนที่อำจำรย์ให้เขียนเค้ำโครงจะต้องเขียน 3 ข้อ และต้องเขียนว่ำเพื่อศึกษำ.....) วัตถุประสงค์จะสอดคล้องกับคำำถำมในกำรวิจัย คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ต้องตรงกับคำำถำมวิจัยขัอที่ 1 วัตถุประสงค์ 2 ตรงกับคำำถำมในกำรวิจัยข้อ 2 เมื่อมีคำำตอบในกำรวิจัยต้องมีสมมุติฐำนในกำรวิจัย หมำยถึงกำรเดำคำำตอบเอำไว้ล่วงหน้ำ ซึ่งคำำตอบที่ได้ล่วงหน้ำ มำจำกกำรอ่ำนเอกสำร กำรทบทวนวรรณกรรมหรือมำจำก ประสบกำรณ์ก็ได้ ถ้ำคำำถำมในกำรวิจัย 3 ข้อ สมมุติฐำนก็ต้องมี 3 ข้อ และ ต้องสัมพันธ์กัน โดยคำำตอบและคำำตอบจะมำจำกรอบควำมคิด ตัว แปร ตัวแปรจะมำจำกกรอบควำมคิด ถ้ำเป็นกำรวิจัย เชิงปริมำณในกรอบควำมคิดจะต้องระบุตัวแปร ส่วนวิจัยเชิง
 4. 4. 4 คุณภาพจะไม่มีกรอบความคิดแต่จะมีสิ่งที่เรียกว่ามโนทัศน์ หรือแนวคิด ตัวแปรจะต้องสามารถชี้วัดได้ แต่แนวคิดจะมีความเป็น นามธรรม เช่นจำานวนครั้งที่ประชาชนมาใช้บริการ เวลาที่ต้อง คอยในการรับบริการ คือตัวชี้วัด ส่วนแนวคิดหากจะวัดต้อง แปลงแนวคิดที่เป็นนามธรรมมาเป็นรูปธรรม เช่นแนวคิดเกี่ยวกับความสะดวกในการมารับบริการของ ประชาชน วันจาก -มีที่นั่งพักระหว่างรอ -มีนำ้าดื่ม กาแฟบริการ -ห้องติดเครื่องปรับอากาศ กรอบความคิด เป็นการระบุความสัมพันธ์ของตัวแปร ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม การเขียนความคิดต้อง เขียนเป็นกรอบๆ เค้า โครงการการวิจ ัย (เวลาทำาส่งอาจารย์ต้องทำาตาม หัวข้อนี้) 1.ชื่อเรื่อง 2.สภาพปัญหาและความสำาคัญของปัญหา เช่นถ้าจะทำาเรื่องปัญหานำ้าท่วม อาจจะบอกว่าสภาพ ปัญหาคือ -ปัญหาการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศ ที่ทำาให้ปริมาณ นำ้ามาก -ปัญหาการจัดการนำ้าไม่สอดคล้องกับพื้นที่ล่างเขื่อน การพูดถึงสภาพของปัญหาจะต้องอ้างที่มาของข้อมูล เพื่อ ให้คนอ่านเห็นความสำาคัญของปัญหาที่เหมาะสมในการทำา วิจัย เมื่อพูดถึงสภาพปัญหาแล้วย่อหน้าต่อมาต้องบอกสภาพ ปัญหาดังกล่าวมีความสำาคัญอย่างไร จนทำาให้เราต้องทำาการ ศึกษา 3.วัตถุประสงค์ในการวิจัย วัตถุประสงค์ในการวิจัยจะต้องเขียนเป็นข้อๆ และ อาจารย์บังคับให้เขียน 3 ข้อ และขึ้นต้นว่าเพื่อศึกษา........
 5. 5. 5 4.คำาถามในการวิจัย 5.การสำารวจทบทวนวรรณกรรม (แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง) 6.กรอบแนวคิดในการวิจัย 7.สมมุติฐานในการวิจัย 8.ระเบียบวิธีวิจัย 8.1 รูปแบบการวิจัย (เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ) 8.2 ประชากรในการศึกษา ประชากรต้องตรงกับประเด็นที่ศึกษา เช่นถ้าศึกษาการเล่นพนันบอลก็ต้องศึกษาจากคนที่เล่น การพนันบอล ศึกษาเรื่องขาใหญ่ในคุกก็ต้องศึกษาจาก นักโทษ หรือถ้าศึกษาเรื่องสาเหตุรัฐประหารประชากรเป้า หมายในการศึกษาก็จะเป็นนายทหารแต่อาจะไม่ได้ความจริง ทั้งหมด อาจจะต้องศึกษาจากคนอื่นๆด้วย เช่นนักการเมืองที่ 8.3 ตัวอย่างและวิธีสุ่มตัวอย่าง ตัวอย่าง (Sample) หมายถึงตัวอย่างของประชากรที่เรา จะศึกษา ความสำาคัญของตัวอย่างในการวิจัยก็คือการเป็น ตัวแทนของประชากร ในการได้มาซึ่งตัวอย่างจะมีวิธีการสุ่ม ตัวอย่าง (Sampling Design) คำาว่าเป็นตัวแทนหมายถึงเป็นตัวแทนของคุณลักษณะ และคุณสมบัติในประเด็นที่เราศึกษา (ข้อสอบเคยออกว่าอะไร คือประเด็นหลักในการเลือกตัวอย่าง คำาตอบก็คือความเป็น ตัวแทนนั่นเอง และคำาว่าตัวแทนคือตัวแทนคุณสมบัติและ คุณลักษณะของประชากร) ในเรื่องจำานวนตัวอย่างหากประชากรมีคุณลักษณะ เหมือนกัน 100 % เลือกมา 1 ตัวอย่างก็เพียงพอ แต่ในความ เป็นจริงประชากรที่เราศึกษาจะไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกัน หมด เราก็จะต้องเลือกตัวอย่างให้พอเพียงต่อความเป็นตัวแทน ตัวอย่าง ถ้าเราศึกษาบทบาทของพระในการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม
 6. 6. 6 -ถ้าเราว่าพระในพื้นที่แตกต่างกันมีบทบาทในการรักษา สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันหรือไม่ ตัวอย่างที่สุ่มมาก็ควรจะเป็น พระที่เป็นตัวแทนของพระทุกภาค -ถ้าเราศึกษาว่าจำานวนพรรษาในการบวชมีผลต่อบทบาท ในการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เราก็ต้องเลือกตัวอย่างพระที่มี พรรษาในการบวชที่แตกต่างกัน สำาหรับวิธีการเลือกตัวอย่างจะมี 2 วิธีคือ -การเลือกโดยอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) หรือเลือกโดยคำานึงโอกาสในการถูกเลือกของ ประชากร -การเลือกโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) วิธีการนี้ไม่สามมารถคำานวณ โอกาสที่ประชากรจะถูกเลือกเป็นตัวอย่างได้ เช่นการเลือก แบบ Accidental Sampling คือเจอใครก็เลือกคนนั้น ในเค้าโครงการวิจัยจะต้องระบุถึงวิธีการเลือกตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาด้วย และต้องเขียนวิธีการเลือกตัวอย่างต้อง ระบุเป็นขั้นๆ และบางครั้งการเลือกตัวอย่างอาจจะใช้หลายวิธี ปนกันก็ต้องอธิบายให้ละเอียด (อาจารย์บ อกให้ไ ปอ่า นวิธ ีก ารสุ่ม ตัว อย่า งทั้ง วิธ ี การสุ่ม โดยอาศัย ความน่า จะเป็น และวิธ ีก ารสุ่ม โดยไม่ อาศัย ความน่า จะเป็น ซึ่ง มีท ั้ง หมดรวม 10 วิธ ี) การสุ่มตัวอย่างจะใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ แต่ในการ วิจัยเชิงคุณภาพเราระบุคุณลักษณะที่ต้องการและไปสัมภาษณ์ เช่นถ้าจะศึกษาเรื่องการสื่อสารระหว่างการไฟฟ้ากับชาวบ้าน จะศึกษาผู้นำาก็อาจจะระบุว่าศึกษาจาก ผู้นำาที่เป็นทางการ ผู้ สื่อข่าวในท้องถิ่น พระสงฆ์ 8.4 ขอบเขตในการศึกษา ในขอบเขตการศึกษาให้ระบุ -ขอบเขตด้านพื้นที่ (หมายถึงพื้นที่เราศึกษาหรือเก็บ ข้อมูล ) -ขอบเขตด้านเวลา โดยระบุช่วงเวลาที่ศึกษา
 7. 7. 7 (ถ้าเป็นอาจารย์ปิยะนุชจะให้ระบุถึงขอบเขตด้านเนื้อหา สาระด้วย) 8.5 การวัดและเครื่องมือวัด -จะต้องระบุว่าจะวัดด้วยเครื่องมืออะไร เช่นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) แบบ สังเกต (Observation Form) แบบทดสอบ (Test Form) แบบสำารวจ แบบสัมภาษณ์แตกต่างจากแบบสอบถามตรงที่แบบ สัมภาษณ์นักวิจัยเป็นคนกรอบ แบบสอบถามประชากรที่ใช้ใน การศึกษาตอบ ดังนั้นแบบสอบถามจะมีความยุ่งยากในการ ออกแบบมากกว่า เพราะต้องออกแบบให้ประชากรที่ศึกษา เข้าใจ ในการวัดจะมีมาตรการวัด (Scaling) (หมายถึงมาตรวัด ตัวแปร )ซึ่งจะมีหลายระดับ คือ -ระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นการให้นาม แทน เช่นตัวแปรเพศ ก็จะแบ่งออกเป็น หญิง กับ ชาย ตัวแปร ระดับนี้ทำาได้แค่แบ่งกลุ่มแต่บอกไม่ได้ว่ากลุ่มไหนมากหรือ น้อยกว่ากลุ่มไหน -ระดับการเรียงลำาดับ (Ordinal Scale) เช่นมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (อาจารย์มองว่าสเกลนี้ไม่ เหมาะสำาหรับคนไทย เพราะคนไทยมักจะตอบปานกลาง) -ระดับช่วง Interval Scale 2 ระดับนี้แตกต่างกันตรงที่ Ordinal Scale เรียงลำาดับ แต่ไม่รู้ระยะห่างในระหว่างลำาดับ ขณะที่ Interval เรียงลำาดับ แต่จะบอกว่าระยะห่างแต่ละลำาดับต้องเท่ากัน -ระดับสัดส่วน Ratio Scale เป็นสเกลที่เทียบจากฐาน 0 เช่นอาจารย์มีเงิน 1000 นักศึกษามี 10 บาท อาจารย์จะมี 10 เท่าของนักศึกษา มาตรวัดตัวแปรจะมีผลต่อการเลือกสถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล เช่นถ้าเป็นตัวแปรนามบัญญัติก็จะวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง พรรณนา (อาจารย์บ อกให้ไ ปอ่า นเรื่อ งมาตราการวัด ด้ว ย )
 8. 8. 8 8.6 การตรวจสอบความแม่นตรงและความเชื่อถือได้ของ เครื่องมือวัด (Measurement Reliability / Validity) 8.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) ในการ เก็บข้อมูลจะต้องเก็บอย่างละเอียด เช่นตอนอาจารย์ทำาวิจัย เรื่องญวนอพยพอาจารย์สังเกตแม้กระทั่งรูปในหลวงที่ติดอยู่ ตามบ้านเรือนของชาวญวนว่าอยู่เหนือรูปลุงโฮหรือไม่ สังเกตการณ์แต่งตัวว่าแต่งแบบไทยหรือแบบญวนมากกว่ากัน นักวิจัยจึงต้องละเอียด โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลต้อง ทำางานหนักมาก เพราะถ้าไม่ละเอียด ไม่รอบคอบโอกาสผล การวิจัยผิดพลาดจะมีสูงมาก 8.8 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ความแตกต่า งระหว่า งการวิจ ัย เชิง ปริม าณและ คุณ ภาพ อาจารย์บอกว่าอย่าบอกว่าการวิจัยเชิงปริมาณเน้นตัวเลข และการวิจัยเชิงคุณภาพไม่เน้นตัวเลข เพราะในความเป็นจริง เมื่อคนเราจะวัดสิ่งต่างๆมักเอาตัวเลขมาช่วย เช่นถ้าเราอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำาคัญกับการ จัดการนำ้ามากกว่าการจัดการดิน เราก็จะต้องศึกษาจากพระ ราชดำารัสในวาระต่างๆ เช่นศึกษาจากปี 2538 และดูว่าท่าน พูดถึงนำ้ากี่ครั้ง และพูดถึงดินกี่ครั้ง ก็จะตัดสินใจได้ว่าพระองค์ ให้ความสำาคัญกับเรื่องอะไรมากกว่ากัน หรือถ้าจะบอกว่าอาจารย์สมิหราสวยแค่ไหน เราอาจจะ วัดจากตัวเลข เช่นกำาหนดให้มี 5 ระดับ และเก็บข้อมูลจาก ประชากรที่ศึกษาเพื่อให้ต้องตอบว่าสวยระดับใด จากนั้นก็หา ค่าเฉลี่ยเราก็จะรู้ว่าอาจารย์สวยระดับใด ทั้งนี้จริงๆแล้วการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่ต้อง อาศัยความรู้ในตน แต่การวิจัยเชิงปริมาณเป็นความรู้นอกตน การวิจัยเชิงปริมาณจะมีคุณภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับการออกแบบ เครื่องมือในการวัด และการเก็บข้อมูล ส่วนการวิจัยเชิง คุณภาพนักวิจัยต้องมีประสบการณ์ และต้องอ่านหนังสือ **
 9. 9. 9 ในสมัยจอมพลสฤษดิ์เคยย้ายชาวญวนอพยพจากภาค อีสานไปอยู่จังหวัดพัทลุง และบางส่วนในภาคใต้ตอนล่าง เพราะเกรงว่าจะเป็นภัยความมั่นคง
 10. 10. 9 ในสมัยจอมพลสฤษดิ์เคยย้ายชาวญวนอพยพจากภาค อีสานไปอยู่จังหวัดพัทลุง และบางส่วนในภาคใต้ตอนล่าง เพราะเกรงว่าจะเป็นภัยความมั่นคง

×