Ps 701 jirachok 11 july 2009 line 5 (2)

118
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
118
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ps 701 jirachok 11 july 2009 line 5 (2)

  1. 1. คำำ บรรยำยวิช ำ PS 701 แนวทำงกำรศึก ษำรัฐ ศำสตร์ Approaches to Political Science ดร.จิร โชค วีร สย วัน ที่ 11 กรกฎำคม 2552 ภำคเช้ำ กำรสอนช่วงที่สองอำจำรย์เน้นทบทวนสิ่งที่พูดไปแล้วในวันศุกร์ กำร ทบทวนเรียกว่ำกำร Review รัฐ ศำสตร์ศ ึก ษำเกี่ย วกับ ตัว P รัฐศำสตร์เป็นเรื่องของกำรเมือง หรือกำรบ้ำนเมือง เรื่องของกำรเมืองเกี่ยว กับ P ต่ำงๆคือ Power Policy และ Public P ที่สำำคัญคือ P-Power หรือพลำนุภำพ ซึ่งจะมีทั้งอยู่ในเขตแดนที่เรียกว่ำ อธิปไตย (คืออำำนำจเหนือพื้นดิน ผืนนำ้ำ และอำกำศ) ซึ่งนอกจำกอำำนำจภำยใน ประเทศหรือในเขตอธิปไตยของตนเองแล้วยังพูดถึงอำำนำจระดับสำกลหรือระดับ นำนำชำติหรือกำรเมืองระดับโลกด้วย หำกมีอำำนำจมำกจะเรียกว่ำแสนยำนุภำพ กำรเมืองภำยนอกก็จะเกี่ยวโยงกับกำรเมืองภำยในเช่นกรณีของ 3 จังหวัด ภำคใต้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนกำร PNYS กำรเมืองสนใจตั้งแต่ระดับจุลภำค (Micro) และระดับมหำภำค (Macro) หรือกำรเมืองระดับ Mega หรือระดับมหึมำ กำรศึกษำกำรเมืองก็จะเรียนทั้ง กำรเมืองระดับชำติ ระดับสำกล และระดับท้องถิ่นหรือ Local กำรศึกษำกำรเมืองระดับประเทศเช่นกำรเมืองของสหรัฐอเมริกำ ซึ่งเป็น ประเทศที่มีประชำกร 305 ล้ำนคน กำรที่มีอำำนำจได้นั้นต้องอำศัยหลักของในหลวงคือ เข้ำใจ เข้ำถึง และ พัฒนำ กำรเข้ำถึงเป็นกลไกสำำคัญ เช่นประเทศใหญ่แสนใหญ่อย่ำงจีน มีประวัติ ควำมเป็นมำยำวนำนกว่ำ 5000 ปี แต่ตองพ่ำยแพ้แก่มองโกลเนื่องจำกเวลำนั้น ้ มองโกลรู้จักกำรรบบนหลังม้ำซึ่งมีฝีเท้ำจัดและเดินทำงด้วยควำมว่องไว (เข้ำถึง ด้วยควำมรวดเร็ว) เหมือนกับอินเดียเองก็ถูกรุกรำนจำกอำหรับก็เพรำะอำหรับมี ม้ำพันธ์ดี จนทำำให้ในอินเดียประชำกรจำำนวนไม่น้อยเป็นมุสลิม ในสมัยพระเจ้ำตำกสิน 250 ที่ผ่ำนมำชำวบ้ำนบำงระจันต้องแพ้แก่พม่ำ เพรำะมีควำยเป็นพำหนะทำำให้เดินทำงไปอย่ำงล่ำช้ำ และไม่มีควำม ควำมเกี่ย วโยงระหว่ำ งกำรศึก ษำกับ อำำ นำจหรือ แสนยำนุภ ำพ อังกฤษมีพื้นที่ 4 แสนตำรำงกิโลเมตร เป็นประเทศขนำดเล็กแต่มีอำำนำจ มหำศำล เนื่องจำกอังกฤษมีระบบกำรศึกษำมำนำนแล้วเพรำะมีมหำวิทยำลัยอำยุ เก่ำแก่ แต่ประเทศไทยของเรำเพิ่งมีตัวอักษรเมือง 750 ปีเท่ำนั้น ระบบกำรเรียน ของอังกฤษจะเรียนแบบผสมกันระหว่ำง (หรือเรียนแบบสำมประสำน) ปรัชญำ (ปรัชญำทำงรัฐศำสตร์และปรัชญำทั่วๆไป ปรัชญำทำงรัฐศำสตร์ เช่นเรื่อง เสรีภำพและควำมเท่ำเทียมของมนุษย์ ควำมยุติธรรม กำรไม่เอำรัดเอำเปรียบกัน ในทำงเศรษฐกิจ) กำรเมือง และเศรษฐศำสตร์ โดยเฉพำะในมหำวิทยำลัยเก่ำแก่ อย่ำง Oxford ควำมยิ่งใหญ่ของอังกฤษคือกำรออกไปครอบครองดินแดนต่ำงๆได้ทั่วโลก เช่นเมื่อเกิดกรณีเกำะฟ๊อคแลนด์ซึ่งอำร์เจนตินำฮึกเหิมได้ส่งกองกำำลังมำบุกและ ยึดเกำะที่อังกฤษถือว่ำเป็นของอังกฤษ เวลำนั้นอังกฤษมีนำยกผู้หญิงคือนำงมำกำ
  2. 2. แรต แธทเชอร์ ทำำให้นำงแธตเชอร์ใช้กำรตอบโต้ทำงกำรทหำรโดยทันทีและยึด เกำะคืนมำสำำเร็จ แต่ควำมรุ่งโรจน์ของอังกฤษได้อับแสงลงแล้ว เพรำะสหรัฐเจริญเติบโตขึ้น มำแซงหน้ำ เนื่องจำกกำรพัฒนำควำมรู้ เพรำะระบบกำรศึกษำของสหรัฐอเมริกำ จะเรียกว่ำ ระบบสหวิท ยำกำร คือเรียนหลำยๆสำขำวิชำกำรร่วมกัน แนวทำงนี้ ประเทศไทยนำำมำใช้ที่มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ในปี 2507 รวมทั้งรำมคำำแหงในปี 2514 อเมริกำจึงเป็นประเทศที่เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมำก มีฐำนะเป็น Superpower เนื่องจำกกำรศึกษำมีส่วนทำำให้ประเทศต่ำงๆมีพละกำำลังในทำงกำรเมือง เช่นเดียวกันในระดับบุคคลกำรศึกษำทำำให้คนมีอำำนำจ เช่นในประเทศไทย กำรที่มหำวิทยำลัยแห่งแรกของประเทศไทยคือนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ (CRMA มีอำยุ 122 ปี ) ทำำให้นำยกรัฐมนตรีของเรำในสมัยแรกๆจึงเป็นทหำร เพรำะ ทหำรเรียนเรื่องของอำำนำจโดยตรง เพรำะในสมัยก่อนอำำนำจจะมำจำกกำรมี กำำลังอำวุธ ส่วนมหิดลแม้ว่ำจะเป็นมหำวิทยำลัยเก่ำแก่ (ประมำณ 112 ปี ) แต่ก็ไม่ ได้เรียนเพื่อทำำกำรรบ ส่วนจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (อำยุ 90 ปี ) ก่อให้เกิดนัก ปกครองและรัฐมนตรีหลำยคน ส่วนธรรมศำสตร์ที่มีอำยุ 73 ปี ขณะที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ใช้เวลำ 60 ปีจึงจะสร้ำงผู้นำำได้ คือนำยก ชวน หลีกภัย และนำยสมัคร สุนทรเวช แต่รำมคำำแหงสร้ำงขึ้นในปี 2514 มีระบบ กำรศึกษำเป็นสหรัฐวิทยำกำรได้ ทำำให้สร้ำงนำยกรัฐมนตรีได้ในเวลำไม่กี่ปี คือ นำยบรรหำร ศิลปะอำชำ รวมทั้งนำยกอภิสิทธิ เป็นศิษย์เก่ำรหัส 2536 และจบ กำรศึกษำปี 2530 นอกจำกนี้ยังมีคนสำำคัญอื่นที่จบจำกรำมคำำแหงจำำนวนมำก เช่น นำยชัย ชิดชอบ ดังนั้นกำรศึกษำจึงมีผลต่อ Public หรือต่อมหำชนคนจำำนวนมำก เช่นใน เหตุกำรณ์ 14 ตุลำคม 2516 แนววิเ ครำะห์ภ ูม ิศ ำสตร์ ภูมิศำสตร์มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรเมืองเช่นกัน เพรำะสภำพภูมิศำสตร์มีผล ต่อควำมรุ่งเรือง เช่นอียิปต์เจริญรุ่งเรืองเพรำะตั้งบนแม่นำ้ำไนล์ หรือกำรที่จีนจะ สร้ำงเขื่อนกั้นแม่นำ้ำโขง จะมีผลกระทบต่อไทย โดยเฉพำะกระทบต่อกำรดำำรง ชีวิตของปลำบึก หรือปัญหำโลกร้อน (Global Warming) เป็นภำวะทำงภูมิศำสตร์ ที่สร้ำง ควำมสะพรึงกลัว หิมะที่อยู่บริเวณขั้วโลกเหนือและใต้จะละลำยและมีผลกระทบ กับแกนของโลก (Axis) เพรำะนำ้ำจะมำกระจุกตัวอยู่ตรงกลำงโลก ทำำให้โลก เปลี่ยนกำรโคจร แต่กำรที่โลกไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว แต่มีดำวหำงหรือเศษวัสดุบน ท้องฟ้ำที่แตกกระจำยล่องลอยตำมแรงดึงดูดของโลก ซึ่งบำงครั้งก็วิ่งมำชนโลก ที่ เรียกว่ำฝนดำวตกแต่ แต่บำงครั้งจะมีดำวหำงดวงใหญ่ (เช่นดำวหำงฮัลลีย์จะมี ขนำดใหญ่) ก็มีโอกำสจะวิ่งชนโลกเช่นกัน ซึ่งในอดีตเพื่อ 68 ล้ำนปีก็เคยเกิดขึ้น มำแล้วและทำำให้สัตว์ขนำดใหญ่อย่ำงไดโนเสำร์สูญพันธ์ เรำอำจจะใช้แนววิเครำะห์ภูมิศำสตร์วิเครำะห์ญี่ปุ่นหรืออังกฤษที่มี ภูมิประเทศเป็นเกำะ แต่พัฒนำได้รวดเร็วมำกที่สุด เพรำะเมื่อเกิดสงครำมอังกฤษ จะปลอดภัยมำกที่สุดเพรำะแม่ช่องแคบกั้นระหว่ำงแผ่นดินใหญ่ของยุโรป เช่น เดียวกับญี่ปุ่นเองมีวัฒนธรรมแตกต่ำงจำกจีนหรือเพรำะมีพื้นที่เป็นเกำะ เช่นเดียว
  3. 3. กับสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากพื้นที่สงครามก็ทำาให้อเมริกาไม่ได้รับผลกระ ทบจากสงครามและทำาให้อเมริกาสามารถบ่มเพาะวัฒนธรรมของตนเอง โลกาภิว ัต น์ หรือ กระแสโลก เป็นศัพท์ที่ราชบัณฑิตยสถานเป็นผู้บัญญัติ จากคำาภาษาอังกฤษ Globalization จากเดิมก่อนหน้านั้นมีการใช้คำาต่างๆ เช่น โลกานุวัตร โลกาภิวัตน์หมายถึงกระแสที่ไปทั่วถึงทุกแผ่นดิน ทุกหย่อมหญ้าทุก ประเทศ โลกาภิวัตน์ มาจากคำาว่าอภิวัตน์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับอภิ ซึ่ง หมายถึงระดับที่ยิ่งใหญ่ (เช่นอภิชนที่แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่) โลภาภิวัตน์เป็นกระแสที่ กระชับ ฉบับไว ก้าวไกล ไร้พรมแดน ผนึกแน่นด้วยเครือข่าย (Network) 1.กระชับ เช่นโทรศัพท์จะมีขนาดเล็กลงทุกวันแต่ใช้ประโยชน์ได้มหาศาล ทำาหน้าที่ได้หลายฟังก์ชั่น หรือเวลานี้การบริการต่างๆจะทำาแบบ One Stop Service หรือเซเว่นอีเลฟเว่นซึ่งถือกำาเนิดในอเมริกาจะเปิด 7 โมงเช้าและปิด 5 ทุ่ม จึงไม่เติบโตแต่พอมาอยู่ญี่ปุ่นที่ซื้อเฟรนส์ไซน์มาแต่เปิด 24 ชั่วโมงและมีลักษณะ Compact คือมีสินค้ามากกว่า 2000 รายการ ทุก 23 ชั่วโมงจึงเกิดเซเว่นขึ้นมา 1 แห่ง นี่ก็เป็นตัวอย่างของโลกาภิวัตน์ 2.ฉับไว ก้าวไกลคือก้าวหน้า ส่วนไร้พรมแดน หมายไร้ขีดจำากัดจากเรื่อง ต่างๆ เช่น -ดินแดน เช่นรายการโทรทัศน์ของไทยสามารถไปถึงต่างประเทศได้ หรือ ปัจจุบันมีการแต่งงานข้ามชาติกันมากขึ้น เช่นที่จังหวัดอุดรธานี -เพศ เช่นปัจจุบันจะมีคนที่ไม่เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชาย หรือไม่ชัดเจนว่าเพศ อะไร หรือประเทศไอซ์แลนด์ผู้นำาหญิงของเขาจะแต่งงานอยู่กินกับผู้หญิงอย่าง เปิดเผย (ชื่อของเธอคือนายกรัฐมนตรีโจฮันนา ซิกูดาร์ดอททีร์ วัย 66 ปี ) -ผิวพรรณ เช่นปัจจุบันผู้นำาอเมริกันเป็นคนผิวดำาอย่างบารัก โอบามา -อายุ เช่นปัจจุบันผู้หญิงสูงวัย 60 ปีแต่งงานกับเด็กหนุ่มอายุ 20 กว่ามาก ขึ้น เรื่องของเพศ ผิวพรรค ดินแดน และเวลาจึงไม่ใช่อุปสรรคขวางกั้นในเรื่อง ต่างๆอีกต่อไป 3.Network ในโลกโลกาภิวัตน์ทุกอย่างจะเป็นระบบเครือข่าย เช่น รามคำาแหงจะมีการเรียนในระบบเครือข่าย หรือเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีหลายสาขา การขนส่งสินค้าต้องทำาอย่างรวดเร็ว หรือมีระบบการขนส่งหรือ Logistics ทีดี ่ (เช่นเดียวกับม้าพันธ์อาหรับที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว หรือตำานานที่เกี่ยวข้องกับเจ งกิสข่านและกุบไลข่านก็สะท้อนถึงระบบการขนส่งที่ดี การจัด อัน ดับ มหาวิท ยาลัย โลก อันดับ 1 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในสหรัฐอเมริกาบุคคลสำาคัญที่เรียนจบที่นี่ เช่น ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคเนดี้ ประธานาธิบดีโอบามา ส่วนคนไทยคือพระ ราชบิดา นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน อันดับ 2 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด คนที่เรียนจบที่นี่เช่น ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่น ทอง อันดับ 3 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเลย์ อาจารย์จิรโชค เรียนจบที่นี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้อาจารย์และผู้บริหารต้องจ่ายค่าจอดรถ ยกเว้นคนที่ได้รับ รางวัลโนเบลไม่ต้องจ่ายที่จอดรถ)
  4. 4. อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเคมบริจด์ เช่นนายวิทยา เวชชาชีวะ (อาของนายก อภิสิทธิ์ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยทั่วโลกมีประมาณ 20,000 แห่ง สหรัฐอเมริกามี มหาวิทยาลัย 4000 แห่ง และในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลกที่อยู่ในสหรัฐคน ที่เข้ามาเรียนกว่าครึ่งเป็นคนที่มาจากต่างๆประเทศ Public Spirit จิต วิญ าณสาธารณะ เช่นการอุทิศตนเพื่อส่วนร่วม คนที่มี จิตสาธารณะหรืออุทศตนเพื่อสาธารณะ ดังภาษิตรัฐศาสตร์ที่บอกว่า นักการเมือง ิ คิดถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่รัฐบุรุษคิดถึงคนรุ่นต่อไป ในอเมริกาจึงมีการจัด อันดับประธานาธิบดีจากผลงานที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะหรือคนจำานวนมาก ตามลำาดับคือ 1.จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรก 2.อับราฮัม ลินคอนด์ 3.โทมัส เจฟเฟอร์สัน 4.แฟรงคลิน ดี.โรสเวลค์ เป็นประธานาธิบดีในช่วงที่เกิดปัญหาเศรษฐกิจ ตกตำ่าทั่วโลก (ประมาณปี 2472) และได้แก้วิกฤติเศรษฐกิจโดยอาศัยแนวคิดแบบ เคนส์ (Keynsian) ในประเทศไทยตรงกับสมัยรัชกาลที่ 7 ผลกระทบคือทำาให้มีการลดจำานวน ข้าราชการและสร้างความไม่พอใจให้กับข้าราชการและนำามาซึ่งการ เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี 2475 การวิเคราะห์ประเด็นเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเมืองการปกครองจะเรียกว่า แนววิเ คราะห์เ ศรษฐศาสตร์ก ารเมือ ง ทั้งนี้ระบบเศรษฐกิจจะมีหลายรูปแบบเช่นเศรษฐกิจแบบเสรี คือใครใคร่ค้า ค้า ส่วนแนวคิดแบบเคนส์คือแนวคิดที่บอกว่าเศรษฐกิจการเมืองมีความเกี่ยวข้อง กัน รัฐจึงยื่นมือเข้าไปช่วย ในช่วงเศรษฐกิจตกตำ่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงมีการกู้ เงินจากภาคเอกชนจำานวนมากเพื่อนำามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (จอห์น เมนาร์ด เคนส์ เจ้าของแนวคิดเคนเซียน เป็นอาจารย์ของ ดร.ป๋วย อึงภากรณ์) ้ **ช่ว งดูว ิด ีโ อบัน ทึก การเมือ งไทย สมัย จอมพลป. สฤษดิ์ และถนอม ** หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยในปี 2475 ประเทศไทยของเราก็มีการจัดการเลือกตั้ง โดยจัดให้มีการเลือกตั้งครั้งแรกในวัน ที่ 15 พ.ย.2476 จากนั้นมาก็มีการเลือกตั้งอีกหลายครั้ง แต่การเลือกตั้งที่มีการ ทุจริตและไม่มีความเรียบร้อยมากที่สุดเป็นครั้งแรกคือการเลือกตั้งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2500 ที่จอมพลป.นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเสรีมนังคศิลา ได้นำาสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง รวม 9 คน ได้รับการเลือกตั้ง 7 คนนับ คะแนนถึง 2 วัน ทำาให้นิสิตประชานชุมนุมประท้วงที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสนามหลวง ถือเป็นการชุมนุมประท้วงทางการเมืองของคนไทยครั้งแรก มี การเดินขบวนไปยังทำาเนียบเพื่อยื่นหนังสือให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ จากนั้นอีก 23 วันหลังการเลือกตั้งมีการแต่งตั้งจอมพล ป. ให้ดำารงตำาแหน่งนายหกรัฐมนตรี ในวันที่ 21 มีนาคม 2500 ต่อมาเมื่อการบริหารประเทศอย่างไม่เรียบร้อยในวันที่ 13 กันยายน 2500 จอมพลสฤษดิ์และนายทหารจึงมีหนังสือขอให้รัฐบาลลาออกและพลตำารวจเอกเผ่า ศรียานน์พ้นจากการเป็นอธิบกรมดีตำารวจ และวันที่15 กันยายน 2500 มีการเปิด
  5. 5. ไฮปาร์คที่สนามหลวงเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก เนื่องจากไม่พอการใช้อำานาจ ของตำารวจที่เรียกว่ายุคอัศวินผยองที่มีการใช้อำานาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้องชอบ ธรรม 16 กันยายน 2500 สฤษดิ์เข้ายึดอำานาจและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษา พระนคร โดยเวลานั้นจอมพลป.ได้ออกนอกประเทศไทยไปตามเส้นทางจังหวัด ตราดเข้าเกาะกงและไปกัมพูชาเพื่อลี้ภัยทางการเมือง ก่อนจะเดินทางพำานักที่ ญี่ปุ่นและเสียชีวิตในปี 2507 ส่วนพลตำารวจเอกเผ่าก็เข้ามอบตัวและถูกส่งตัวไป ต่างประเทศ เมื่อจอมพลสฤษดิ์ยึดอำานาจได้แล้ววันที่ 21 ก.ย. 2500 ก็มีการแต่งตั้งนาย พจน์ สารสิน เป็นนายกก่อนจะจัดให้มีการเลือกตั้ง จากนั้นก็มีการแต่งตั้งพลโท ถนอม กิติขจร ให้เป็นนายกรัฐมนตรีในปี 2501 แต่การบริหารเป็นไปด้วยความ ยากลำาบากเพราะเวลานั้นจอมลสฤษดิ์ได้เดินทางไปรักษาตัวที่สหรัฐอเมริกา 20 ตุลาคม 2501 จอมพลถนอมจึงลาออกและจอมพลสฤษดิ์ก็เข้ายึดอำานาจ การปกครองประเทศ โดยให้เหตุผลว่าขณะนี้ประเทศไทยกำาลังเผชิญกับภัยคุก ตามของคอมมิวนิสต์ คณะปฏิวัติจึงได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญ พรบ.พรรคการเมือง และมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร และจอมพลสฤษดิ์ได้ใช้ อำานาจอย่างเด็ดขาดในการปราบปรามบุคคลที่ทำาตัวเป็นอันธพาล เช่นการ ประหารชีวิตผู้วางเพลิง ในวันที่ 1 มกราคม 2502 มีการประกาศยกเลิกการจำาหน่ายฝิ่นและเผา ทำาลายฝิ่นและอุปกรณ์จากโรงงานกว่า 800 โรง ทำาให้คนไทยเลิกมัวเมากับฝิ่น ต่อมามีการแต่งตั้งให้จอมพลสฤษดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2502 และวันที่ 6 ตุลาคม 2502 ก็เกิดคดีเขาพระวิหาร ในสมัยนี้ได้มีการปราบปรามคอมมิวนิสต์จำานวนมากและหลายคนต้องตาย จากการถูกประหารชีวิตในข้อหากระทำาการอันเป็นคอมมิวนิสต์ เช่นนายครอง จันดาวงค์ นายทองพันธ์ สุทธิมาศ รวมทั้งประหารชีวิตคนที่ลอบวางเพลิง หลังการเสียชีวิตของจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมก็ขึ้นมาดำารงตำาแหน่ง นายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ก่อนจะลงจากตำาแหน่งเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2514 ตัวอย่างเหตุการณ์ทางการเมืองตรงนี้ก็เป็นแนวการศึกษาที่เน้น ประวัติศาสตร์ ต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานต่างๆ มาศึกษา******* **เกร็ด ความรู้เ พิ่ม เติม ** 1.อียิปต์มีความเป็นมาเก่าแก่กว่าจีนคือมีความเป็นมานานประมาณ 6000 ปี การศึกษาตัวสฟิงค์ในทะเลหรือปิระมิดจะสะท้อนอารยธรรมเก่าแก่ของอียิปต์ 2.ตำานานของนกฟินิกซ์ซึ่งเป็นนกที่ฆ่าตัวตายโดยให้ไฟเผาตนเองและให้ ฟื้นขึ้นมาใหม่ 3.ประเสริฐ ณ นคร (เป็นคนจังหวัดแพร่) เป็นผู้สนใจประวัติศาสตร์ 4.คริสโตเฟอร์ ไรท์ เจ้าของรายการคริสเดลิเวรี่ เป็นลูกของไมเคิล ไรท์ ซึ่ง เป็นคนอังกฤษที่มีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยเป็นอย่างดี (ไมเคิล ไรท์เพิ่งเสียชีวิต เมื่อตอนต้นปี) 4.ประเทศที่มีรายได้จากกิจการท่าเรือ คือ ฮอลแลนด์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา(ท่าเรือนิวยอร์ก) และอังกฤษ
  6. 6. 5.อาจารย์จิรโชคผลักดันให้บัญญัติคำาว่าประชาพิจารณ์ จากคำาภาษา อังกฤษ Public Hearing 6.คนที่ชื่อ Smith มาจากตระกูลช่าง 7.นายแพทย์อรรถสิทธิ เวชชาชีวะบิดของนายกรัฐมนตรีเคยดำารงตำาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 2 สมัย
  7. 7. 5.อาจารย์จิรโชคผลักดันให้บัญญัติคำาว่าประชาพิจารณ์ จากคำาภาษา อังกฤษ Public Hearing 6.คนที่ชื่อ Smith มาจากตระกูลช่าง 7.นายแพทย์อรรถสิทธิ เวชชาชีวะบิดของนายกรัฐมนตรีเคยดำารงตำาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 2 สมัย

×