0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
245
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Course

 1. 1. หลัก สูต รรัฐ ศาสตรมหาบัณ ฑิต (โครงการพิเ ศษ คณะรัฐ ศาสตร 1. ชื่อ หลัก สูต ร : สว นภูม ิภ าค ) มหาวิท ยาลัย รามคํา แหง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต MasterPolitical Science : 2.1 ชื่อเต็ม (ไทย) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 2.2 ชื่อยอ (ไทย) ร.ม. 2.3 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Political Science 2.4 ชื่อยอ (อังกฤษ) M.Pol. Sc. 3. หนว ยงานรับ ผิด ชอบ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง : 4. กํา หนดการเปด สอน ตั้งแตภาค 1 ปการศึกษา2551 เปนตนไป 5. หลัก สูต ร 39 หนวยกิต 36 หนวยกิต แผน ข (โครงการพิเ ศษ ) จํานวนหนวยกิตรายวิชา - หมวดวิชาบังคับ(ไมนับหนว (12) หนวยกิต 15 หนวยกิต ยกิต) 9 หนวยกิต - หมวดวิชาพื้นฐานทาง รัฐศาสตร 12 หนวยกิต - หมวดวิชาบังคับ 0 หนวยกิต - หมวดวิชาบังคับเลือก 3 หนวยกิต - การสอบประมวลความรู การคนควาอิสระ 2. ชือ ปริญ ญา ่
 2. 2. 2 5.1 กระบวนวิช าทีต อ งศึก ษาของแผน ่ พิเ ศษ ) 5.1.1 หมวดวิช าบัง คับ ข (โครงการ เฉพาะแผน ข (โครงการ พิเ ศษ ) 12 หนว ยกิต (ไมน บ ั หนว ยกิต ) PS 503 ความรูเบื้องตนและศัพทเทคนิคทาง (3) หนวยกิต รัฐศาสตร PS 504 Introduction to Political Science (3) หนวยกิต and Technical Terms RU 600 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐศาสตร (3) หนวยกิต English for Political Science RU 603 ความรูคูคุณธรรม (3) หนวยกิต Knowledge and Morality บัณฑิตศึกษา Graduate Study PS 701 PS 702 PS 703 PS 704 PS 705 Concepts and Policy 5.1.2 หมวดวิช าพื้น ฐานทางรัฐ ศาสตร  of Development in Thailand แนวทางการศึกษารัฐศาสตร แนวความคิดเชิงทฤษฎี Approaches in Political ในการบริหารรัฐกิจ Science Theoretical ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร Orientations in Research Methodology in Public Political Science สถานการณการเมืองโลกในปจจุ Administration บัน Current Affairs in World Politics แนวความคิดและนโยบายในการ พัฒนาประเทศไทย
 3. 3. 15 หนว ยกิต 3 หนว ยกิต 3 หนวยกิต 3 หนวยกิต 3 หนวยกิต 3 หนวยกิต
 4. 4. 3 5.1.3 หมวดวิช าบัง คับ PS 709 นโยบายตางประเทศไทย Thai Foreign Policy PS 711 การวิเคราะหนโยบาย สาธารณะ PS 712 Public Policy Analysis การมีสวนรวมทางการเมืองใน การเมืองไทย Political Participation in Thai Politics 9 หนว ยกิต 3 หนว ยกิต 3 หนว ยกิต 3 หนว ยกิต การสอบประมวล ความรู 5.1.6 5.1.4 หมวดวิช าบัง คับ เลือ ก การสอบประมวลความรู PS 707 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย Human Resources Comprehensive PS 708 Development Examination องคการและการจัดการ PS 710 Organization and Management PS 714 สังคมวิทยาการเมืองกับการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม Political Sociology and Social Change ความสัมพันธระหวางประเทศใน PS 796 เอเซีย ตะวันออกเฉียงใต International Relations in PS 797 Southeast Asia 5.1.5 หมวดวิช าการคน ควา อิส ระ การคนควาอิสระ Independent Study
 5. 5. 12 หนว ยกิต 3 หนว ยกิต 3 หนวยกิต 3 หนวยกิต 3 หนวยกิต 3 หนว ยกิต 3 หนวยกิต 0 หนวยกิต หมายเหตุ การสอบประมวลความรู เปนการสอบขอเขียน และ/หรือ ปากเปลา หลังจากที่ นักศึกษาไดศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว และคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 3.00 ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหา วิทยาลัยรามคําแหง
 6. 6. 4 5.2 แผนการศึก ษา แผนการศึก ษาแผน ข (โครงการ ภาคการศึกษาที่ 2 พิเ ศษ ) ปที่ 1 รวม 2 รวม ภาคการศึกษาที่ 1 กระบวนวิชา หนวยกิต PS 503 (3) PS 504 (3) RU 600 (3) RU 603 (3) PS 701 3 PS 703 3 PS 704 3 9 ภาคการศึกษาที่ 3 1 3 PS 710 3 PS 711 3 PS 712 12 PS 714 กระบวนวิชา PS 705 PS 707 PS 708 PS 709 หนวยกิต 3 3 3 3 12 ภาคการศึกษาที่ 2 PS 702 PS 796 PS 797 หมายเหตุ รวมตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต 3 3 0 6
 7. 7. 5 คํา อธิบ ายกระบวนวิช า หลัก สูต รรัฐ ศาสตรมหา บัณ ฑิต RU 600 แผน ข (โครงการพิเ ศษ สว นภูม ภ าค ) ิ 3 (3 – 0 – 9) ความรูคูคุณธรรม Knowledge and Morality (ไมนับหนวยกิต) ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในกา รสรางความรูและ ศักยภาพในการคิดปลูกฝงคานิยมที่ดีงาม การใชคุณธรรม จริยธรรมและ คานิยมเปนตัวกํากับการแสดงพฤติกรรมและใชศาสตรแหงวิชา ชีพอยางถูกตอง เหมาะสมกับการเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาตอสังคม ภูมิใจ ในความเปนไทย มีสํานึกนําในการดูแลและรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ อนุรักษ ภูมิปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฝกกา รสํารวจตนเอง ทางดานบุคลิกภาพ คุณธรรม ความฉลาดทางอารมณ การทํางา นรวมกับผูอื่น การวางแผนชีวิตและงาน การสรางวิสัยทัศน ฝกคิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรค วิธีการและแนวทางในการบริหารจัดการชีวิต ครอบครัว สังคม โดย เนนการสรางองคความรูดวยตนเอง การพึ่งตนเอง การมองโลก ในแงดี การ แสวงหาความรูอยางตอเนื่อง สามารถนําความรูและทักษะไป ประยุกตใชอยาง ถูกตองและยั่งยืน
 8. 8. A study of theories, principles, learning processes and approaches in creating knowledge and competency in thinking; inculcating belief in good values. Morals, ethics and values are examined by behavior and the professional education, human dignity, pride in Thai identity; inculcating sound awareness of society and nation’s responsibility; conserving Thai wisdom, natural resources and environment. Practice in personality survey, emotion quotient, working with others, setting life and work planning program, vision creation, analysis thinking, synthesis, creative thinking, method and approach in administrating life, family, society with an emphasis on self-study, selfreliance, optimist, seeking continuing knowledge and the application of knowledge and skills to their lives and work.
 9. 9. 6 RU 603 บัณฑิตศึกษา 3 (3 – 0 – 6) (ไมนับหนว ยกิต) Graduate Study การศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค และกระบวนการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา คนควาขอมูลจากแหลงตางๆ การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล รูปแบบและ วิธีการเขียนรายงาน บทความ สารนิพนธ ดุษฎีนิพนธ วิธีการอางอิงเอกสาร ประกอบการคนควา และการเขียนรายงานเอกสารอางอิง การเขียน บทคัดยอ วิธีการนําเสนอดวยวาจา และการเผยแพรผลงานทางวิชาการ A study of the philosophy, objectives and procedures governing graduate study; ways in which to conduct research using a variety of sources, including analysis and synthesis of data so obtained; styles and techniques for writing reports, articles, thematic papers, theses and dissertations; models for referencing ideas and constructing reference lists; guidance on PS503 writing abstracts, scholarly presentations and submitting articles for publication. ความรูเบื้องตนและศัพทเทคนิคทางรัฐศาสตร Introduction to Political Science and Technical Terms 3(3–0–6) (ไมนับหนวยกิต) ปริทรรศนความรูทั่วไปทางรัฐศาสตร พิจารณากรอบแหงความคิดของ รัฐศาสตรในบริบทแหงอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก ระบุความเกี่ยวพัน เชิงสหวิทยาการอธิบายศัพทเทคนิคทางรัฐศาสตร A survey of the general knowledge in political science. Western and Eastern frameworks of analysis are considered. Important political concepts are examined. *PS504 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐศาสตร EnglishforPoliticalScience 3(3–0–6) (ไมนับหนวยกิต) การฝกทักษะและวิธีการใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรัฐศาสตร ฝกการอานบทความ ตํารา และเอกสารทางวิชาการ เพื่อใหเกิดความเขาใจศัพทเทคนิค จนสามารถ แปลความ และสรุปเรื่องราวไดถูกตอง
 10. 10. A courseofEnglishusageandtechnicaltermstofacilitatereadingand understanding thesubjectmattersinEnglishmaterials.
 11. 11. 7 PS701 แนวทางการศึกษารัฐศาสตร 3(3–0–6) Approaches to Political Science ศึกษาแนวทางความคิดและการวิเคราะหทางรัฐศาสตร โดยเนน สมมติฐานและ ตรรกะของแนวทางการศึกษาในดานตางๆ เชน การวิเคราะหเชิงสถาบัน วัฒนธรรมทางการเมือง อํานาจ และชนชั้นทางการเมือง และทฤษฎี โครงสราง หนาที่เปนตน A study of concepts and analytical frameworks in political science with PS702 an emphasis on assumptions and logics of such methods as institutional, political cultural, power, elite, and structural functional approaches. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร 3(3–0–6) Research Methodology in Political Science ศึกษาแนวทางการวิจัยและการวิเคราะหทางรัฐศาสตร ทั้งในเชิงคุณภาพและ ปริมาณ โดยมีการสํารวจงานวิจัยทางดานรัฐศาสตรและแนวสังคมศาสตรอื่นๆ ที่นํามาใชทางรัฐศาสตร A study of both quantitative and qualitative research methods in political science. This includes a survey of important political researches as well as those in other social sciences. PS703 สถานการณการเมืองโลกในปจจุบัน 3(3–0–6) Current Affairs in World Politics ศึกษาเหตุการณสําคัญดานความสัมพันธระหวางประเทศในปจจุบัน โดยเนนการ ใชทฤษฎีการเมืองระหวางประเทศตางๆ ในการวิเคราะหเหตุการณ เพื่อใหเขาใจ สภาพความเปนมาของเหตุการณ ผลกระทบของเหตุการณตอ สถานการณ การเมืองโลกและพิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ ใน อนาคตที่มี ผลกระทบตอประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางออม A study of current events in international politics, using different analytical frameworks in order to understand backgrounds and effects on the international system with particular attention to effect on Thailand.
 12. 12. 8 PS704 แนวความคิดและนโยบายในการพัฒนา ประเทศไทย 3(3- 0–6) Concepts and Policy of Development in Thailand ศึกษาแนวความคิดในการพัฒนาประเทศไทย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกํา หนด นโยบายทางดานการพัฒนาในประเทศไทย ตลอดจนประเด็น ปญหาเกี่ยวกับการ พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง A study of main principles and ideas influencing development policy of PS705 Thailand. Certain issues and problems relating to the country’s political, economic, and social development will be examined. แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ 3(3–0–6) Theoretical Orientations in Public Administration ศึกษาแนวความคิดเชิงทฤษฎีจากผลงานเขียนของนักวิชาการระดับนํา ผูมบทบาท ี สําคัญตอการพัฒนาการของวิชาการบริหารรัฐกิจในโลกตะวันตกและ ตะวันออก วิเคราะหที่มาและสาระของแนวความคิดเชิงทฤษฎีที่สําคัญๆ ศึกษารายกรณีที่นํา ทฤษฎีมาประยุกตใช ฯลฯ ใหนักศึกษาอภิปรายสนับสนุน หรือโตแยง แนวความคิดเหลานั้น A study of theoretical ideas and thoughts of leading scholars in public administration of the East and the West. This includes an examination of sources and contents of certain important theories and their application. Students are to discuss the pros and cons of such concepts and theories. PS707 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3–0–6) Human Resources Development ศึกษาความสําคัญของทรัพยากรมนุษยที่มตอการพัฒนาประเทศ ี พัฒนาการของ แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมถึง ยุทธศาสตรการพัฒนา ขององคการสหประชาชาติ นโยบายของรัฐดานการพัฒนาทรัพยากร
 13. 13. มนุษย การ จัดการดานทรัพยากรมนุษย ตลอดจนปญหาตางๆ ในการพัฒนาทรัพยากร มนุษย An examination of the importance of human resources on national development. Models of human development offered by the United Nations will be studied. Human resource development and pertaining problems will be studied.
 14. 14. 9 PS 708 องคการ และการจัดการ 3 (3 – 0 Organization and Management – 6) แนวความคิดเกี่ยวกับองคการและการจัดองคการ ปรัชญา การบริหาร เปาหมาย รูปแบบ และจริยธรรมของนักบริหาร องคประกอบ การบริหารยุทธศาสตร และการพัฒนาการบริหาร การบริหารภายใตภาวะจํากัด การจัดการกับ PS 709 ความขัดแยง ตลอดจนการแกปญหาในกรณีศึกษาดานการบ ริหารที่แทจริง A study of ideas of organization and its management including administrative philosophies, ethics, strategies, and crisis management. นโยบายตางประเทศไทย 3 (3 – 0 – 6) Thai Foreign Policy ศึกษาปจจัยตาง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกที่มีอิทธิพลตอกา รกําหนด และการ ดําเนินนโยบายตางประเทศของไทย ศึกษาแนวนโยบาย และการปรับนโยบาย ตางประเทศของไทย โดยเนนตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สอง เปนตนมา รวมทั้ง ประเมินสถานการณของนโยบายตางประเทศในปจจุบัน A study of factors, both internal and external, influencing the formulation and conduct of Thai foreign policy. This includes an examination of the adjustment of Thai foreign policy since World War II. PS 710 สังคมวิทยาการเมืองกับการเปลี่ยนแปลง 3 (3 – 0 – 6) ทางสังคม Political Sociology and Social Change ศึกษาประเด็นหลักในสังคมวิทยาการเมืองวาดวยฉันทานุมัติ หรือสหจิตและ ความขัดแยงทฤษฎี และแนวคิดของนัก
 15. 15. สังคมวิทยาตางๆ วิเคราะหพลังทาง สังคมที่มีอิทธิพล และบทบาททั้งในเชิงปฏิฐานและนิเสธตอการ เปลี่ยนแปลง ทางสังคมในนานาระดับโดยเฉพาะในยุครวมสมัย ศึกษากลไก และผูมีบทบาท ในการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวของ เชน ทฤษฎีโครงสรางและ หนาที่ ทฤษฎีการขัดแยง ทฤษฎีบทบาท เปนตน A study of major principles in political sociology such as consensus, conflicts, social forces which play an important role in shaping social changes at different levels. Particular analytical frameworks such as structural-functional, conflict, and role theories will be studied.
 16. 16. 10 PS 711 การวิเคราะหนโยบายสาธารณะ 3 (3 – 0 – 6) Public Policy Analysis ศึกษาพัฒนาการและแนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายศาสตร และการวิเคราะห นโยบายสาธารณะ ทฤษฎีและเทคนิคในการวิเคราะหนโยบาย สาธารณะใน แตละขั้นตอนของกระบวนการทางนโยบาย ตั้งแตการ วิเคราะหสถานการณที่ เปนปญหาและการ เพื่อเลือกวิธีการแกปญหาในขั้นกา วิเคราะห รกําหนด นโยบายการวิเคราะหในขั้นการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จนถึงการวิเคราะหใน การติดตาม และประเมินผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งการวิเคราะห เพื่อยุติ หรือพัฒนานโยบายสาธารณะ A study of the development of policy and public policy analysis. Processes PS 712 of policy management will be studied. Problems concerning public policy will be examined. การมีสวนรวมทางการเมืองในการเมืองไทย 3 (3 – 0 – 6) Political Participation in Thai Politics ศึกษาบทบาทของประชาชนในระบบการเมืองไทย โดย วิเคราะหบทบาททั้ง “ใน” และ “นอก” ระบบการเมือง เชน พฤติกรรมการเลือก ตั้ง การประทวง เปนตน และศึกษาปญหาความสัมพันธระหวางอํานาจรัฐและ PS 714 ประชาชน ตลอดจนปญหาและการแกไขความรุนแรงในทางการเมือง A study of popular participation in Thai political system, both within and outside. Relationship between the state and the people and political violence will be studied. ความสัมพันธระหวางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
 17. 17. 3 (3 – 0 – 6) International Relations in Southeast Asia ศึกษาสภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศตาง ๆ ในภูมภาคเอเชีย ิ ตะวันออกเฉียงใต โดยเนนพัฒนาการ และปญหาการเมือง ของแตละประเทศ ในปจจุบัน รวมทั้งการศึกษาแนวนโยบายตางประเทศของ แตละประเทศ และ ความสัมพันธระหวางกัน พิจารณาถึง บทบาทของชาติมหาอํานาจ ที่เขามามี บทบาท และผลประโยชนในภูมิภาคนี้
 18. 18. 11 A study of economic, social, and political conditions of Southeast Asian states with an emphasis on their development and problems. Foreign policies and international interactions and the role of major powers in the region will be examined. PS796การคนควาอิสระ 3(0–0–9) Independent นักศึกษาจะตองเสนอโครงการการศึกษาคนควา และเสนอผลของการ ศึกษาภายใต หัวขอที่นักศึกษากําหนดในสาขาวิชารัฐศาสตร โดยตองไดรับคํายินยอมจาก อาจารยที่ปรึกษาสาขาวิชา Studentneedstohavetheapprovalfromtheacademicadvisorsbeforecarryingouta PS 797 researchprojectinthefieldofpolitics. สอบประมวลความรู 0(0–0-0) ComprehensiveExamination ทดสอบความรู ความเขาใจในการบูรณาการองคความรูที่ไดศึกษามา โดยการนํา แนวคิดและทฤษฎีมาประยุกตตอบคําถาม ซึงจะอยูในรูปของขอเขียน หรือ ่ ตอบ ปากเปลา หรือทั้งสองวิธีตามที่คณะกําหนด A comprehensive examination will be taken. Each student hastoexpresshis /her abilityinintegratingbodyofknowledge,conceptsandtheories,inorderto answer thosecases,orallyaswellasinwriting.

×