แบบประเมิน เพื่อ เลื่อ นระดับ และแต่ง ตั้ง
พนัก งานเทศบาล
ให้ด ำา รงตำา แหน่ง ในระดับ สูง ขึ้น
ตำา แหน่ง เจ้า หน้า ที่ว ิเ...
สำา นัก ปลัด เทศบาล เทศบาลตำา บล
นาป่า แซง
อำา เภอปทุม ราชวงศา จัง หวัด
อำา นาจเจริญ
คำา นำา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศ...
งานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ขอรับการประเมิน ได้รวบรวมสรุปเป็นผล
งานนำาเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยก...
ส่ว นที่ 4 แบบประเมิน คุณ ลัก ษณะบุค คลแสดงรายละเอีย ด
การเสนอผลงาน
ตอนที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ
10
ตอนที่ 2 ผลงานที่เสนอ...
แบบตรวจสอบคุณ สมบัต ิข องบุค คล
เพื่อ เลื่อ นพนัก งานเทศบาลในตำา แหน่ง ผู้ป ฏิบ ัต ิง านที่ม ี
ประสบการณ์
ตอนที่ ๑ ข้อ มูล...
๑. ชื่อ ผู้ข อรับ การประเมิน นายประพันธ์ เวารัมย์
๒. ตำา แหน่ง ปัจ จุบ ัน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๕
ตำาแหน่...
254 14 - 15 ก.ค.
8
2548
254 25 ก.ค. 2548
8

ปี
ระยะเวลา
254 5 ส.ค. 2548
8
254 26 - 30 มิ.ย.
8 2548
254
9
255
0

4 - 6 ก.ย....
255 27 มิ.ย.- 22
3 ก.ค. 2553

255 23 – 27 ส.ค.
4 2553
255 25 -26 เม.ย.
4 2554

255 4 - 7 พ.ค.
4 2554

ประเมินผลการ บริหารง...
๗. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้นแต่ละ...
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความ
จริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
………………………...........ผูขอรับการป...
เจ้า หน้า ที่)
๑. คุณวุฒิการศึกษา
( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ง
( ) ไม่ตรง
๒. ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง
( ) ครบตา...
(เหตุผล………………………………………………………………………
……)

……………………………………..

(ลงชื่อ)
(นางจันทร์ทิรา มวลปาก)
ตำาแหน่ง หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล...
(แบบ ๓)
แบบประเมิน ตำา แหน่ง สายงานที่เ ริ่ม ต้น จากระดับ ๓ สำา หรับ ผู้
ปฏิบ ัต ิง านที่ม ีป ระสบการณ์
เพื่อ เลื่อ นพนัก ...
แนะตลอดจนปัญหาความต้องการของประชาชน โดยนำามาจัดลำาดับความ
สำาคัญและความเร่งด่วนเพื่อจัดทำาแผนงาน โครงการบรรจุในแผนพัฒนา
เท...
ๆ ตามที่ได้รัับแต่งตั้ง ที่สำาคัญคือการเข้าร่วมประชุมในการกำาหนด
คะแน คะแนน
เหตุผ ล
องค์ป ระกอบ
นโยบายและแผนงานของเทศบาล จ...
มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก ( 16 – 20

คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเป็น
พิเศษ หรืองานที่มี
ขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยต...
กับสภาพการณ์ (26 – 30

คะแนน)
3. การกำา กับ ตรวจสอบ
( ) ได้รับการกำากับ แนะนำา ตรวจสอบ
เฉพาะบางเรื่องที่
สำาคัญ (1-5 คะแนน...
( ) ได้รับมอบอำานาจในการตัดสินใจ
อย่างอิสระเกี่ยวกับการ
ริเริ่มพัฒนาแนวทาง และวิธีการ
ปฏิบัติงานใหม่ ๆรวม
ทั้งการจัดทำา ปร...
) ไม่ผ่านการประเมิน
(ลงชื่อ)……………………………………..
(นางสาวธนาทิพย์ สีดาพันธ์)
ตำาแหน่ง ปลัดเทศบาลตำาบลนาป่าแซง
(9
วันที่ 1 ตุลาค...
(แบบ 5)

แบบประเมิน คุณ ลัก ษณะของบุค คล
(สำา หรับ ตำา แหน่ง ในสายงานที่เ ริ่ม ต้น จากระดับ 3)

ชื่อผู้รับการประเมิน นายปร...
เพื่อประสิทธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุ
สมผลและสามารถปฏิบัติได้
- แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอย...
- ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน
5. ความสามารถในการสื่อ ความหมาย
พิจารณาจากพฤติกรรม...
ตอนที่ 2 สรุป ความเห็น ในการประเมิน (สำาหรับผู้บังคับบัญชาชั้น
ต้น)

(1
2)

ความเห็น ของผู้ป ระเมิน
( ) ผ่านการประเมิน (ได...
4. คะแนนความประพฤติ…….
………………………………….คะแนน
ระดับการ
ประเมิน………………………………….
5. ความสามารถในการสื่อความหมาย..…………….………คะแนน
ร...
……………

ลงชื่อ……………………………..
(………………..………….

………………..)

ประธาน ก.ท.จ. อำานาจเจริญ

(แบบ ๗)

แบบแสดงรายละเอีย ดการเสนอผลงาน
(...
ตอนที่ ๑ หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบ (สำาหรับผู้รับการประเมินกรอก)
๑. หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบปัจ จุบ ัน
- ปฏิบัติงานวิเคราะห...
(1
5)

ตอนที่ ๒ ผลการปฏิบ ัต ิง านและหรือ ผลสำา เร็จ ของงาน (สำา หรับ
ผู้ร ับ การประเมิน กรอก ) เรีย งตามลำา ดับ
ความดีเ ด...
ดัง นี้

การจัด ทำา แผนพัฒ นาสามปี มีข ั้น ตอนในการดำา เนิน การ

๑. การกำา หนดแนวทางพัฒ นาและจัด ทำา กรอบยุท ธศาสตร์
การพั...
๑.๒ พิจารณานำาโครงการ / กิจกรรมที่เป็นปัญหาความต้องการของ
ประชาชนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จากแผนชุมชน แผน
ปฏิบัติ...
เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว สามารถแยกประเภท
ของโครงการ ดังนี้
1) โครงการที่เทศบาลตำาบลมีขีดความสามารถดำาเนินการเอง...
๒. การเก็บ รวบรวมข้อ มูล และการวิเ คราะห์ข ้อ มูล
๒.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ดำาเนินการสำารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำาคัญแ...
ตอนที่ 2 ผลการปฏิบ ัต ิง านและหรือ ผลสำา เร็จ ของงาน (ต่อ )
- การจัดลำาดับความสำาคัญของแนวทางการพัฒนา
เนื่องจากภายใต้ยุทธศ...
แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องจัดลำาดับความสำาคัญของแนวทางการพัฒนา ซึ่ง
ไม่ได้หมายความว่าแนวทางพัฒนาที่ถูกจัดลำาดับความสำาคัญอย...
โดยตรงกับจุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่ได้จัดตั้งไว้
ซึ่งจะนำาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์

ตอนที่ 2 ผลการปฏิบ ัต ...
แล้วเสนอคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำาบลนาป่าแซง เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาลตำาบ...
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว

2,383

Published on

แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
http://pun2013.bth.cc/

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,383
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว"

 1. 1. แบบประเมิน เพื่อ เลื่อ นระดับ และแต่ง ตั้ง พนัก งานเทศบาล ให้ด ำา รงตำา แหน่ง ในระดับ สูง ขึ้น ตำา แหน่ง เจ้า หน้า ที่ว ิเ คราะห์น โยบายและ แผน ระดับ ๖ ว ตำา แหน่ง เลขที่ ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ ของ นายประพัน ธ์ เวารัม ย์ ตำา แหน่ง เจ้า หน้า ที่ว ิเ คราะห์น โยบายและ แผน ระดับ 5 ตำา แหน่ง เลขที่ ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑
 2. 2. สำา นัก ปลัด เทศบาล เทศบาลตำา บล นาป่า แซง อำา เภอปทุม ราชวงศา จัง หวัด อำา นาจเจริญ คำา นำา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอำานาจเจริญ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ตำาบล ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตำาบล การประเมินบุคคลและการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อน ระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำาบลให้ดำารงตำาแหน่งที่สูงขึ้นตาม ตำาแหน่งที่ได้กำาหนดไว้แล้วนั้น ผูขอรับการประเมินปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานนโยบายและการ ้ วางแผน ในตำาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ ซึ่งตาม มาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งของสายงานนี้รับผิดชอบครอบคลุมงาน นโยบายและการวางแผนทั้งหมด โดยปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเช่น พิจารณา เสนอแนะเพื่อประกอบการกำาหนดนโยบาย จัดทำาแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจ เป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ บริหาร อาจเป็นนโยบายแผนงานเทศบาลตำาบล ฝึกอบรมให้คำาปรึกษา แนะนำา ตอบปัญหาและชี้แจง เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการ กำาหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด ทำาหน้าที่กำาหนด นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่และงบ ประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานวางแผน มอบ หมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำาปรึกษาแนะนำา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหา ขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ผูขอรับการประเมิน จึงได้จัดทำาแบบประเมินบุคคล ประเมินผลงาน ้ และแบบแสดงรายละเอียด การเสนอผลงาน นำาเสนอเพื่อพิจารณาคัด เลือก แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ ว อย่างไรก็ตาม ความสำาเร็จของผลงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
 3. 3. งานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ขอรับการประเมิน ได้รวบรวมสรุปเป็นผล งานนำาเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยการส่ง เสริม สนับสนุน การไว้วางใจ การให้ความช่วยเหลือของผู้บริหาร ผู้ บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานทุกระดับ รวมถึงการให้ความร่วมมือของ ประชาชน ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ขอรับการ ประเมิน จึงใคร่ขอขอบคุณ ทุกท่าน ทุกหน่วยงานเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ประพันธ์ เวารัมย์ ผูขอรับการประเมิน ้ สารบัญ หน้า เรื่อ ง ส่ว นที่ 1 แบบตรวจสอบคุณ สมบัต ิข องบุค คล ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (สำาหรับผู้รับการประเมินกรอก) 1 ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 4 ส่ว นที่ 2 แบบประเมิน สายงานที่เ ริ่ม ต้น จากระดับ 3 สำา หรับ ผู้ ปฏิบ ัต ิท ี่ม ีป ระสบการณ์ 5 ส่ว นที่ 3 แบบประเมิน คุณ ลัก ษณะของบุค คลสายงานที่เ ริ่ม ต้น จากระดับ 3 ตอนที่ 1 รายการประเมิน 7 ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน (สำาหรับผู้บังคับ บัญชากรอก) 8 ตอนที่ 3 สรุปความเห็นในการประเมิน (สำาหรับ ก.ท.จ..) 9
 4. 4. ส่ว นที่ 4 แบบประเมิน คุณ ลัก ษณะบุค คลแสดงรายละเอีย ด การเสนอผลงาน ตอนที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ 10 ตอนที่ 2 ผลงานที่เสนอให้ประเมิน (ผลงานลำาดับที่ 1) 15 ตอนที่ 3 รับรองผลงานลำาดับที่ 1 23 ผลงานลำาดับที่ 2 24 รับรองผลงานลำาดับที่ 2 26 ผลงานลำาดับที่ 3 27 รับรองผลงานลำาดับที่ 3 28 ตอนที่ 4 การประเมินผลงาน 29 ส่ว นที่ 5 แบบสรุป ผลการคัด เลือ กพนัก งานเทศบาล 37 ส่ว นที่ 6 ภาคผนวก สำา เนาบัต รประวัต ิพ นัก งานเทศบาล สำา เนาประกาศนีย บัต ร /วุฒ ิบ ัต รการฝึก อบรม เอกสารประกอบผลงานลำา ดับ ที่ 1 เอกสารประกอบผลงานลำา ดับ ที่ 2 เอกสารประกอบผลงานลำา ดับ ที่ 3 สำา เนาเอกสารประกอบประสบการณ์ใ นการปฏิบ ัต ิ งานนอกเหนือ จากตำา แหน่ง รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจ ารณา คุณ สมบัต ิแ ละประเมิน ผลงานพนัก งานฯ (แบบ ๑)
 5. 5. แบบตรวจสอบคุณ สมบัต ิข องบุค คล เพื่อ เลื่อ นพนัก งานเทศบาลในตำา แหน่ง ผู้ป ฏิบ ัต ิง านที่ม ี ประสบการณ์ ตอนที่ ๑ ข้อ มูล ส่ว นบุค คล (สำา หรับ ผู้ร ับ การประเมิน กรอก )
 6. 6. ๑. ชื่อ ผู้ข อรับ การประเมิน นายประพันธ์ เวารัมย์ ๒. ตำา แหน่ง ปัจ จุบ ัน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๕ ตำาแหน่งเลขที่ ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ งาน/ฝ่าย/กลุ่ม งานนโยบายและแผน สำานักปลัดเทศบาลตำาบลนาป่าแซง อำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ ดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน เมื่อ 2 มิถุนายน ๒๕๕๒ อัตราเงินเดือนปัจจุบัน 12,84 ๐ บาท อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณที่ แล้วมา ๑๒,๒ 4 ๐ บาท ๓. ขอประเมิน เพื่อ แต่ง ตั้ง ให้ด ำา รงตำา แหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน ระดับ ๖ ว ตำาแหน่งเลขที่ ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ งาน/ฝ่าย/กลุ่ม งานนโยบายและแผน สำานักปลัดเทศบาลตำาบลนาป่า แซง อำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ ๔. ประวัต ิส ่ว นตัว เกิดวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕ 23 อายุราชการนับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน ๖ ปี 4 เดือน ๕. ประวัต ิก ารศึก ษา (ให้เริ่มจากวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันที่บันทึก ไว้ใน ก.พ.๗) คุณ วุฒ ิ วิช าเอก ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มัธยมศึกษาตอน ปลาย บริหารรัฐ กิจ สำา เร็จ การ ศึก ษา พ.ศ. 2546 มัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ศูนย์บริการศึกษานอก โรงเรียน เขตบางขุนเทียน ศูนย์บริการศึกษานอก โรงเรียน อำาเภอประโคนชัย โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ๖. ประวัต ิก ารฝึก อบรมและดูง าน ปี ระยะเวลา 254 20 มิ.ย. 2548 8 หลัก สูต ร สัมมนาทิศทางการแก้ ปัญหาความยากจนโดย ใช้แผนแม่บทชุมชนพึ่ง ตนเอง สถาบัน จังหวัดอำานาจเจริญ ร่วมกับเครือข่ายแผน แม่บทชุมชนพึ่งตนเอง
 7. 7. 254 14 - 15 ก.ค. 8 2548 254 25 ก.ค. 2548 8 ปี ระยะเวลา 254 5 ส.ค. 2548 8 254 26 - 30 มิ.ย. 8 2548 254 9 255 0 4 - 6 ก.ย. 2549 5 - 8 ก.ค. 2550 255 2 - 8 ก.ย. 0 2550 255 1 - 26 ต.ค. 0 2550 255 18 - 19 พ.ค. 3 2553 โครงการฝึกอมรม “หลักสูตรการพัฒนา บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน สิ่งแวดล้อมของอปท.” โครงการเสริมสร้างขีด ความสามารถการบริหาร จัดการทรัพยากรนำ้าให้กับ ผู้แทนคณะทำางานลุ่มนำ้า ระดับตำาบล หลัก สูต ร โครงการอบรมแกนนำาผู้ ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 การวางผังเมือง (ครั้งที่ 3) อบรมพัฒนาประสิทธิภาพ ข้าราชการอปท. ประชุมเชิงปฎิบัติการจัด ทำาแผนการ จัดการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น โครงการฝึกอบรมการวาง ผังเมืองรวม ตามนโยบายการถ่ายโอน ภารกิจ การวางผังเมืองสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2550 และศึกษาดูงานด้านวาง ผังเมือง ณ กรุง ปักกิ่ง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตาม อบจ.อำานาจเจริญ/ สำานักงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรนำ้า (2 ) สถาบัน พัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ สำานักงานโยธาธิการ และผังเมือง จ.อำานาจเจริญ สำานักงานท้องถิ่น จังหวัดอำานาจเจริญ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น สำานักงานโยธาธิการ และผังเมือง จ.อำานาจเจริญ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น สำานักงานคณะ กรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคล
 8. 8. 255 27 มิ.ย.- 22 3 ก.ค. 2553 255 23 – 27 ส.ค. 4 2553 255 25 -26 เม.ย. 4 2554 255 4 - 7 พ.ค. 4 2554 ประเมินผลการ บริหารงานบุคคลของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โครงการประชุมเชิงปฎิบัติ การพัฒนา ศักยภาพในการจัดทำา แผน การบริหาร งบประมาณ การพัสดุ การ เงินและบัญชี ทางการศึกษาของอปท. อบรมหลักสูตร คอมพิวเตอร์สำาหรับการ วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 21 โครงการประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำา งบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้อง ถิ่น และงบประมาณด้าน การศึกษา โครงการฝึกอบรมการ บันทึกบัญชีและ การจัดทำารายงานการเงิน ด้วยระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตอนที่ ๑ ข้อ มูล ส่ว นบุค คล (ต่อ ) ส่วนท้องถิ่น สำานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น สำานักงานส่งเสริมการ ปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ขอนแก่น (3 )
 9. 9. ๗. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับ การแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดำารงตำาแหน่งในสายงาน ต่าง ๆ วัน เดือ น ปี ตำา แหน่ง ระดั บ ๓ อัต รา เงิน เดือ น ๗,๒๖๐ ๑ มิ.ย. ๒๕๔๘ 2 มิ.ย. ๒๕๕๐ 2 มิ.ย. ๒๕๕๒ 1 ต.ค. 2554 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน อบต.นาป่าแซง ๔ ๘,430 อบต.นาป่าแซง ๕ ๕ สัง กัด ๑๐,19 ๐ เทศบาลตำาบลนา ป่าแซง 12,840 เทศบาลตำาบลนา ป่าแซง ๘. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) ชื่อใบอนุญาต .............................-............................................................................ ....................... วันออกใบอนุญาต ......................-.......................... วันหมดอายุ .....................-............................... ๙. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอก เหนือจากข้อ ๗ เช่น เป็นหัวหน้า โครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น) ๙.๑ เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาล ตำาบลนาป่าแซง ๙.๒ เป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำาบลนาป่าแซง ๙.๓ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำาบลนาป่าแซง ๙.๔ เป็นเลขานุการคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานส่วนตำาบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งที่สูงขึ้น ๙.๕ เป็นคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดและนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำานาจเจริญ ๙.๖ เป็นคณะกรรมการดำาเนินการออกเสียงประจำาหน่วยออกเสียง ๙.๗ เป็นคณะกรรมการการเลือกกำานันตำาบลห้วย
 10. 10. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความ จริงทุกประการ (ลงชื่อ) ………………………...........ผูขอรับการประเมิน ้ (นายประพันธ์ เวารัมย์) ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน 5 วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (4 ) ตอนที่ ๒ การตรวจสอบคุณ สมบัต ิข องบุค คล (สำา หรับ หน่ว ยงานการ
 11. 11. เจ้า หน้า ที่) ๑. คุณวุฒิการศึกษา ( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ง ( ) ไม่ตรง ๒. ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง ( ) ครบตามที่กำาหนดไว้ในมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่ง ( ) ไม่ครบ แต่จะครบกำาหนดในวัน ที่…………………………………………. ๓. ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง (เฉพาะสายงานที่เริ่ม จากระดับ ๑ และ ๒) ( ) ติดต่อกัน ๒ ปี ( ) ไม่ติดต่อกันแต่ครบ ๒ ปี ( ) อื่น ๆ ……………………………….. ๔. ระยะเวลาขั้นตำ่าในการดำารงตำาแหน่ง หรือเคยดำารงตำาแหน่งในสายงานที่ จะแต่งตั้ง (ให้รวมถึงการดำารง ตำาแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ เกื้อกูลด้วย) ( ) ตรงตามที่ ก.ท. กำาหนด (สายงานที่จะแต่งตั้ง 6 ปี…-…เดือน สายงานเกื้อกูล…-…..ปี…-..เดือน) ( ) ไม่ตรง (สายงานที่จะแต่งตั้ง………..ปี………เดือน สายงาน เกื้อกูล……..ปี………เดือน) ( ) ส่งให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณา ( ) อื่น ๆ ๕. อัตราเงินเดือน ( ) ตรงตามหลักเกณฑ์ ( ) ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์………………………………………….. ๖. ประวัติการดำาเนินการทางวินัย ( ) เคยถูกลงโทษทางวินัยระดับโทษ……………………………… เมื่อ………………………… ( ) กำาลังอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย ( ) กำาลัง อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย ( ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือถูก ลงโทษทางวินัย สรุปผลการตรวจสอบผู้รับการประเมิน ( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำาเนินการต่อไปได้ ( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำาเนินการต่อไปได้ แต่ตองให้คณะกรรมการ ้ ประเมินผลงานเป็นผู้พิจารณาในเรื่อง ระยะเวลาขั้นตำ่าในการดำารงตำาแหน่ง ( ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
 12. 12. (เหตุผล……………………………………………………………………… ……) …………………………………….. (ลงชื่อ) (นางจันทร์ทิรา มวลปาก) ตำาแหน่ง หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554
 13. 13. (แบบ ๓) แบบประเมิน ตำา แหน่ง สายงานที่เ ริ่ม ต้น จากระดับ ๓ สำา หรับ ผู้ ปฏิบ ัต ิง านที่ม ีป ระสบการณ์ เพื่อ เลื่อ นพนัก งานเทศบาลในตำา แหน่ง ผู้ป ฏิบ ัต ิง านที่ม ี ประสบการณ์ ๑. ตำา แหน่ง เลขที่ ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ ชื่อ ตำา แหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๕ ขอ ปรับเป็นระดับ ๖ ว งาน/ฝ่า ย/กลุ่ม งานนโยบายและแผน สำานักปลัดเทศบาลตำาบลนาป่า แซง อำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ 2. คำา บรรยายลัก ษณะงานของตำา แหน่ง (เดิม ) ดำารงตำาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ ปฏิบัติงานใน หน้าที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน สำานักปลัดเทศบาลตำาบล นาป่าแซง ลัก ษณะงานที่ป ฏิบ ัต ิ ๑. ดำาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และนโยบายของผู้บริหาร ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะเพื่อประกอบการกำาหนดนโยบาย ๓. ร่วมจัดทำาแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล ๔. วินิจฉัย ตรวจสอบ ให้คำาปรึกษา คำาแนะนำาและตอบปัญหาแก่ บุคคลในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานเกี่ยวกับการดำาเนินการจัดทำา แผน ตลอดจนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำาแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบ ๕. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการดำาเนินงาน ๖. ประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ๗. รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี รายงานความก้าวหน้าใน การรับการถ่ายโอนภารกิจฯ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่เกิด จากการปฏิบัติ ๘. ดำาเนินการจัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน ในหน้าที่ ๙. จัดเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอ
 14. 14. แนะตลอดจนปัญหาความต้องการของประชาชน โดยนำามาจัดลำาดับความ สำาคัญและความเร่งด่วนเพื่อจัดทำาแผนงาน โครงการบรรจุในแผนพัฒนา เทศบาล ๑๐. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รัับแต่งตั้ง เข้า ร่วมประชุมในการกำาหนดนโยบาย และแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังปฏิบัติงานตามที่ ได้รับมอบหมาย (6 ) ๓. คำา บรรยายลัก ษณะงานของตำา แหน่ง (ใหม่) ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำานักปลัด รับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีขอบเขตของเนื้องานค่อนข้าง หลากหลาย มีขั้นตอนการทำางานที่ยุ่งยากซับซ้อนพอสมควร ปฏิบัติงาน ในลักษณะผู้ชำานาญการพิเศษซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิเคราะห์ นโยบายและแผนที่ยากมาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์กับ งานที่ปฏิบัติ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานเอง แก้ไข ปรับเปลี่ยนแผน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามเป้า หมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำาลังความ สามารถเพื่อให้บังเกิดผลดีต่อองค์กรและท้องถิ่น ลัก ษณะงานที่ป ฏิบ ัต ิ ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ต้องใช้ ความชำานาญพิเศษเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน หลายอย่าง เช่น ร่วมจัดทำาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่างแผน พัฒนาสามปี ร่างแผนดำาเนินงาน ซึ่งต้องดำาเนินการจัดหาข้อมูลต่าง ๆ ให้ ครบถ้วน ทันสมัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน การวิจัย ประสานแผน ประมวล แผน พิจารณา เสนอแนะเพื่อประกอบการกำาหนดนโยบาย จัดทำาแผนงาน โครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามแผน ซึ่งอาจเป็น นโยบาย แผนงานหรือโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร ดำาเนินการฝึกอบรม ให้คำาปรึกษา แนะนำา ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนและผู้ที่มี ความสนใจในเรื่องแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการต่าง
 15. 15. ๆ ตามที่ได้รัับแต่งตั้ง ที่สำาคัญคือการเข้าร่วมประชุมในการกำาหนด คะแน คะแนน เหตุผ ล องค์ป ระกอบ นโยบายและแผนงานของเทศบาล จัดเตรียมแผนงานโครงการที่มีความ นเต็ม ที่ไ ด้ร ับ จำาเป็นและจัดลำาดับความสำาคัญ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตาม แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการส่งเสริม การอุดหนุน จากกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำา นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2549 ดำาเนินการจัดทำาข้อมูลเข้าสู่ระบบตามโครงการจัดทำา ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้ จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหน้าที่ ติดต่อประสานงานวางแผน วินิจฉัย ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้แผนพัฒนา เทศบาลก่อประโยชน์ต่อองค์กรและท้องถิ่นให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำาบลนาป่าแซงที่ว่า “เทศบา ลตำาบลนาป่าแซงเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ มุ่งให้บริการสู่ธรรมาภิบาลคู่ตำาบล” องค์ป ระกอบ 1. หน้า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบ ( ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมาก โดย ต้องใช้ความคิดริเริ่ม ประกอบกับวิธีการหรือแนวทาง ปฏิบัติที่มีอยู่และ มาตรฐานชัดเจน (10 - 15 คะแนน) ( ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มี ขอบเขตเนื้อหา ค่อนข้างหลากหลายโดยต้องใช้ ความคิดริเริ่มในงานที่ คะแน นเต็ม 30 (7 ) คะแนนที่ เหตุ ได้ร ับ ผล
 16. 16. มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก ( 16 – 20 คะแนน) ( ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเป็น พิเศษ หรืองานที่มี ขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยต้อง ใช้ความคิดริเรัิั่มใน การปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับ สภาพการณ์ (21 – 25 คะแนน) ( ) ปฏิบัติงานที่ยากมากเป็นพิเศษ หรือ งานที่มีขอบเขต เนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้ ความคิดริเริ่มในการ กำาหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทาง ปฏิบัติงานให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ (26 – 30 คะแนน) 2. ความยุ่ง ยากของงาน ( ) เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน มาก และมีความหลาก หลายในวิธีการและแนวทางดำาเนิน งาน(10 – 15 คะแนน) ( ) เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน มาก มีความ หลากหลาย และมีขั้นตอนวิธีการที่ยุ่งยากหลาย ด้าน (16 – 20 คะแนน) ( ) เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน มากเป็นพิเศษต้อง ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ ในการรับเปลี่ยน แนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ สภาพการณ์ (21 – 25 คะแนน) ( ) เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็น พิเศษต้องประยุกต์ใช้ ความรู้และประสบการณ์ในการ กำาหนด หรือ ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้ เหมาะสมสอดคล้อง 30
 17. 17. กับสภาพการณ์ (26 – 30 คะแนน) 3. การกำา กับ ตรวจสอบ ( ) ได้รับการกำากับ แนะนำา ตรวจสอบ เฉพาะบางเรื่องที่ สำาคัญ (1-5 คะแนน) ( ) ได้รับการกำากับแนะนำา ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน น้อยมาก ( 6-10 คะแนน ) ( ) ได้รับการตรวจสอบติดตามความ ก้าวหน้า และผลการ ปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่กำาหนดใน แผนปฏิบัติงาน ( 11-15 คะแนน ) ( ) ได้รับการตรวจสอบติดตามผล สัมฤทธิของการ ์ ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ บ้างเป็นครั้งคราว (16-20 คะแนน ) 20 (8 ) องค์ป ระกอบ คะแน นเต็ม 4. การตัด สิน ใจ ( ) ได้รับมอบอำานาจในการตัดสินใจ ค่อนข้างมาก โดยจะมี การกลั่นกรองในบางเรื่องที่สำาคัญ ( 1 - 5 คะแนน ) ( ) ได้รับมอบอำานาจในการตัดสินใจ ค่อนข้างมาก สามารถ วางแผน และกำาหนดแนวทางการ ทำางานและแก้ปัญหา ในงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง (6 10 คะแนน) ( ) ได้รับมอบอำานาจในการตัดสินใจ อย่างอิสระ สามารถ ปรับเปลี่ยนแนวทาง และแก้ไข ปัญหาในการปฏิบัติงาน ที่รับผิดชอบด้วยตนเองค่อนข้าง มาก(11-15 คะแนน) 20 คะแนนที่ เหตุ ได้ร ับ ผล
 18. 18. ( ) ได้รับมอบอำานาจในการตัดสินใจ อย่างอิสระเกี่ยวกับการ ริเริ่มพัฒนาแนวทาง และวิธีการ ปฏิบัติงานใหม่ ๆรวม ทั้งการจัดทำา ปรับเปลี่ยนแผนงาน/ โครงการ และแก้ไข ปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็น ประจำา(16– 20 คะแนน ) รวม 100 เกณฑ์ก ารตัด สิน ตำาแหน่งที่ผ่านการประเมินเพื่อปรับระดับตำาแหน่ง ต้องได้คะแนน ดังนี้ - ระดับ 6 ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป - ระดับ 7 ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป - ระดับ 8 ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป สรุป ผลการประเมิน .................. …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………..…... .... …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………. …………… ( ) ผ่านการประเมิน ( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ลงชื่อ)…………………………………….. (นางจันทร์ทิรา มวลปาก) ตำาแหน่ง หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 .... …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………. …………… .... …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………. …………… สรุป ผลการประเมิน ( ) ผ่านการประเมิน
 19. 19. ) ไม่ผ่านการประเมิน (ลงชื่อ)…………………………………….. (นางสาวธนาทิพย์ สีดาพันธ์) ตำาแหน่ง ปลัดเทศบาลตำาบลนาป่าแซง (9 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ) มติ ก .ท .จ . ( มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ………/…………เมื่อวันที่......... ……………………………………………….. ………………………….... …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… .... ( ) ผ่านการประเมิน ( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ลงชื่อ)………….. ………………………..ผู้รับรองมติ (………………………………………) เลขานุการ ก.ท.จ.อำานาจเจริญ
 20. 20. (แบบ 5) แบบประเมิน คุณ ลัก ษณะของบุค คล (สำา หรับ ตำา แหน่ง ในสายงานที่เ ริ่ม ต้น จากระดับ 3) ชื่อผู้รับการประเมิน นายประพันธ์ เวารัมย์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง เจ้า หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6 ว ตอนที่ 1 รายการประเมิน 1. ความรับ ผิด ชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - เอาใจใส่ในการทำางานที่ได้รับมอบหมายและ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสำาเร็จ และความผิดพลาด - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและ หรือแก้ไขปัญหา หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สำาเร็จ และได้รับผลดีแล้วก็ พยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรือ งานใดที่พบว่ามีปัญหา หรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรือ ปล่อยทิ้งไว้จนเกิด ปัญหาเช่นนั้นซำ้า ๆ อีก 2. ความคิด ริเ ริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดำาเนินการใหม่ ๆ คะแนน เต็ม 20 20 คะแนน
 21. 21. เพื่อประสิทธิผลของงาน - แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุ สมผลและสามารถปฏิบัติได้ - แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดย เฉพาะในสายวิชา/งานของตน - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธี ทำางานให้มีประสิทธิภาพ และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา - สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวใน การรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 3. การแก้ไ ขปัญ หาและการตัด สิน ใจ พิจารณา จากพฤติกรรม เช่น - วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหา ใด ๆ - วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้ หลายวิธี - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง เหมาะสม - ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกตนเอง) 15 (1 1) ตอนที่ 1 รายการประเมิน 4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - รักษาวินัย - ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน คะแนน เต็ม 15 คะแนนที่ ไ ด ั้ รั บ
 22. 22. - ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วย จรรยาบรรณของ ข้าราชการพลเรือน 5. ความสามารถในการสื่อ ความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - สือสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา ่ เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้ อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 6. การพัฒ นาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - ติดตาม ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่ เป็นความก้าวหน้าทาง วิชาการ วิชาชีพอยู่เสมอ - สนใจและปรับตนเองให้ก้าวหน้าทันวิทยาการ ใหม่ ๆ ตลอดเวลา - นำาความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวม 15 15 100
 23. 23. ตอนที่ 2 สรุป ความเห็น ในการประเมิน (สำาหรับผู้บังคับบัญชาชั้น ต้น) (1 2) ความเห็น ของผู้ป ระเมิน ( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 60) ( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) ระดับ การประเมิน …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ….….. ระบุเ หตุผ ล …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ….….. ……………………ผู้ประเมิน มวลปาก) เทศบาล (ลงชื่อ)……………….. (นางจันทร์ทิรา ตำาแหน่ง หัวหน้าสำานักปลัด วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ความเห็น ของผู้บ ัง คับ บัญ ชาเหนือ ขึ้น ไป 1 ระดับ (ปลัด เทศบาล) ( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น ( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ ดังนี้ 1. คะแนนความรับผิดชอบ……………………………….…… คะแนน ระดับการประเมิน…………………………………. 2. คะแนนความคิดริเริ่ม…..………….………………….. …….คะแนน ระดับการประเมิน…………………………………. 3. คะแนนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ……….…….คะแนน ระดับการประเมิน………………………………….
 24. 24. 4. คะแนนความประพฤติ……. ………………………………….คะแนน ระดับการ ประเมิน…………………………………. 5. ความสามารถในการสื่อความหมาย..…………….………คะแนน ระดับการประเมิน…………………………………. 6. การพัฒนาตนเอง…………………………….………….……… คะแนน ระดับการประเมิน…………………………………. สรุป ผลการประเมิน ( ) ผ่านการประเมิน ( ) ไม่ผ่านการประเมิน ………………..……………………ผู้ประเมิน ทิพย์ สีดาพันธ์) ตำาบลนาป่าแซง (ลงชื่อ) (นางสาวธนา ตำาแหน่ง ปลัดเทศบาล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ตอนที่ 3 สรุป ความเห็น ในการประเมิน (สำาหรับ ก.ท.จ.) (1 3) ความเห็น ก.ท.จ. (กรณีผู้บังคับบัญชาทั้งสองระดับมีความเห็นแตกต่างกัน) ( ) ผ่านการประเมิน ( ) ไม่ผ่านการประเมิน เหตุผ ล …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………
 25. 25. …………… ลงชื่อ…………………………….. (………………..…………. ………………..) ประธาน ก.ท.จ. อำานาจเจริญ (แบบ ๗) แบบแสดงรายละเอีย ดการเสนอผลงาน (สำา หรับ ตำา แหน่ง ในสายงานที่เ ริ่ม ต้น จากระดับ ๓) ชื่อผู้รับการประเมิน นายประพันธ์ เวารัมย์ ตำาแหน่งที่จะแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๖ว
 26. 26. ตอนที่ ๑ หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบ (สำาหรับผู้รับการประเมินกรอก) ๑. หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบปัจ จุบ ัน - ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น ศึกษาวิเคราะห์ประมวลผลแผน การดำาเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ - ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำาแผนและโครงการต่าง ๆ - วิเคราะห์งบประมาณเพื่อใช้ในการจัดทำาร่างเทศบัญญัติงบ ประมาณรายจ่ายประจำาปี - ควบคุมงบประมาณเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ - ศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการเขียนโครงการ ต่าง ๆ - วางแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามขั้น ตอนและเป็นระบบ - รับผิดชอบงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ๒. หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบของตำา แหน่ง ที่จ ะขอแต่ง ตั้ง - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูงขึ้น - รับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยควบคุมหน่วยงาน และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำานวนมากพอสมควร - ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อกอบการกำาหนดนโยบาย จัดทำาแผนหรือนโยบาย - ติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่ง อาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง ของประเทศ - ฝึกอบรมให้คำาปรึกษา แนะนำา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน การปฏิบัติงาน - รับผิดชอบงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามขั้น ตอนและเป็นระบบ - พิจารณาวางอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่ และบริหารงบประมาณได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 27. 27. (1 5) ตอนที่ ๒ ผลการปฏิบ ัต ิง านและหรือ ผลสำา เร็จ ของงาน (สำา หรับ ผู้ร ับ การประเมิน กรอก ) เรีย งตามลำา ดับ ความดีเ ด่น หรือ ความสำา คัญ จำา นวนตั้ง แต่ ๑ ถึง ๓ ชิ้น โดยให้ใ ช้ ๑ แผ่น ต่อ ผลงาน ๑ ชิ้น ผลงานลำา ดับ ที่ ๑ ชื่อ ผลงาน การจัดทำาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕ 4 – ๒๕๕ 6) ระยะการดำา เนิน งาน เดือ น / ปี พ.ศ. ที่ด ำา เนิน การ เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน การจัดทำาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕ 4– ๒๕๕ 6) ของเทศบาลตำาบลนาป่าแซงแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมีลักษณะการกำาหนดราย ละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำาขึ้นสำาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมี การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำาทุกปี การจัดทำาแผนพัฒนาสามปีของ เทศบาลตำาบลป่าแซงได้มีการพิจารณา ทบทวน โครงการแผนงาน กิจกรรมมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำาบลนาป่าแซงมาสู่ การปฏิบัติ โดยได้กำาหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ซึ่ง มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สถานที่ดำาเนินการ ลักษณะกิจกรรม วิธีการ ดำาเนินงาน ระยะเวลาการดำาเนินงาน วงเงินงบประมาณและที่มา ตลอดจน ผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้เทศบาลตำาบลนาป่าแซงได้พิจารณาเห็นแล้ว ว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕ 4– ๒๕๕ 6) สามารถใช้เป็นแนวทางใน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณของเทศบาลตำาบลนาป่าแซงที่มีอยู่ อย่างจำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถแก้ไข ปัญหาได้ และสามารถ สนองตอบความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในท้องถิ่นได้ อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เทศบาลตำาบล นาป่าแซง จึงได้จัด ทำาแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำาบลนาป่าแซงขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถแก้ปัญหาและ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ก. ขั้น ตอนในการดำา เนิน การทั่ว ไปของการจัด ทำา แผนพัฒ นา สามปี
 28. 28. ดัง นี้ การจัด ทำา แผนพัฒ นาสามปี มีข ั้น ตอนในการดำา เนิน การ ๑. การกำา หนดแนวทางพัฒ นาและจัด ทำา กรอบยุท ธศาสตร์ การพัฒ นา การกำาหนดแนวทางพัฒนาและจัดทำากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ แทนแผนแม่บทชุมชน ผู้นำาศาสนา สภาวัฒนธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อกำาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำาบลนาป่าแซง โดย การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาที่มีความเหมาะสม กำาหนด โครงการ กิจกรรม ที่ต้องดำาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้า หมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกโดยการ ๑.๑ ประชุมเพื่อพิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์ หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา หากมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ ก็กำาหนดห้วงเวลาการดำาเนินงานที่สอดรับกัน โดยทบทวนจากแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.๒๕๕ 4– ๒๕๕ 6) พิจารณาจากเกณฑ์ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น จปฐ. กชช. ๒ ค เมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ ๕ มิติ เมืองปลอดภัย เมืองสะอาด เมือง คุณภาพชีวิต เมืองธรรมาภิบาลและเมืองวัฒนธรรมและพิจารณาตาม อำานาจหน้าที่ตามภารกิจถ่ายโอน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี การสาธารณสุข ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกร รม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดทำากิจกรรมตามหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำาบล นาป่าแซง ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมหารือ และร่วมกันในการ (1 กำาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทำาเวทีประชาคม 6) ตอนที่ 2 ผลการปฏิบ ัต ิง านและหรือ ผลสำา เร็จ ของงาน (ต่อ )
 29. 29. ๑.๒ พิจารณานำาโครงการ / กิจกรรมที่เป็นปัญหาความต้องการของ ประชาชนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จากแผนชุมชน แผน ปฏิบัติการต่างๆที่เทศบาลจัดทำาขึ้น และการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น และ โครงการซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่นร้องขอมา บรรจุในแผนพัฒนาสามปี ๑.๓ จัดลำาดับความสำาคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมนอกจากนั้นก็จัดลำาดับโครงการไว้เพื่อจัดทำา แผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป ในกรณีของการดำาเนินการเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจต้องใช้เวลาต่อเนื่องยาวนาน กว่าสามปี จึงต้องพิจารณาแนวทางการจัดทำาโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่อง ระยะยาวด้วย โดยเทศบาลตำาบลนาป่าแซง ได้จัดเนินการประชุมคณะ กรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนา ผู้บริหารท้องถิ่นและตัวแทน ประชาคมตำาบลเข้าร่วมพิจารณาจัดลำาดับความสำาคัญ ๑.๔ การพิจารณากำาหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการคำานึงถึง ทรัพยากรการบริหาร และสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ๑.๔.๑ เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอง และแหล่งงบประมาณภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณ รายจ่ายด้วย ดังนั้นจึงได้กำาหนดจำานวนโครงการ ที่มีวงเงินงบประมาณที่ สอดคล้องกับงบประมาณรายรับรายจ่ายของเทศบาลตำาบลนาป่าแซง ๑.๔.๒ คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง ซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งเทศบาลตำาบลนาป่าแซงจะต้องนำาศักยภาพของ กำาลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากำาลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำางานให้เทศบาลตำาบลนาป่าแซงด้วยและถ้าพิจารณาในความหมาย อย่างกว้างอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการ พัฒนาท้องถิ่นด้วย ๑.๔.๓ วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้ง อาคารสถานที่ที่จะสามารถนำามาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการ พัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับ ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดัง กล่าวอย่างเต็มศักยภาพ ๑.๔.๔ การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากร ทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการ พัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและ นำาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ๑.๔.๕ ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้าร่วมดำาเนินการหรือมี ภารกิจรับผิดชอบการดำาเนินการในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งต้องคำานึงถึงการบูรณา การโครงการะหว่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานราชการต่างๆ องค์กรทาง ศาสนา กลุ่มองค์กร ต่างๆในชุมชน
 30. 30. เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว สามารถแยกประเภท ของโครงการ ดังนี้ 1) โครงการที่เทศบาลตำาบลมีขีดความสามารถดำาเนินการเอง 2) โครงการที่สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นดำาเนิน การเนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอำานาจหน้าที่ที่จะดำาเนินการเอง แต่ไม่ สามารถดำาเนินการเองได้ เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เทคนิค วิชาการสูง และหน่วยงานนั้นมีความสามารถที่จะดำาเนินการได้ดีกว่า 3) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น อัน เนื่องจากเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำาบลนาป่าแซง หรือเป็น โครงการที่มีความจำาเป็นแต่ไม่อยู่ในอำานาจหน้าที่ และสอดคล้องกับกรอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อนำาเสนอในแผนพัฒนาและให้คณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาระดับอำาเภอ พิจารณาเพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป ตอนที่ 2 ผลการปฏิบ ัต ิง านและหรือ ผลสำา เร็จ ของงาน (ต่อ ) (1 7)
 31. 31. ๒. การเก็บ รวบรวมข้อ มูล และการวิเ คราะห์ข ้อ มูล ๒.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดำาเนินการสำารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำาคัญและจำาเป็น ในการจัดทำาแผนพัฒนาสามปี โดยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ส่วนราชการในสังกัด และส่วนราชการภายนอก เช่น สำานักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นอำาเภอ ที่ทำาการปกครองอำาเภอ สำานักงานเกษตร อำาเภอ สำานักงานปศุสัตว์อำาเภอ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำานักงาน พัฒนาชุมชนอำาเภอ ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย ฯลฯ และสืบค้นข้อมูลที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำาคัญ เช่น เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์มวลรวม รายได้ ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นตำาบล แผนชุมชน ข้อมูล จปฐ. กชช ๒ ค. โดยใช้ข้อมูลปัญหาความต้องการ จากเวทีประชาคม ดังกล่าว ซึ่งสะท้อนความต้องการของประชาชนในจังหวัดเป็นแนวทางใน การจัดทำาแผนพัฒนาสามปี ให้มีความสมบูรณ์และสนองต่อความต้องการ ของประชาชนอย่างแท้จริง ๒.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล - ประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา ได้สรุปผลการพัฒนาในปีที่ ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำาบลนาป่าแซงเป็นผู้ดำาเนินการประเมินผลทั้งการนำาแผนพัฒนา สามปี ไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณและความพึงพอใจของประชาชนต่อ การดำาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี - การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งได้คัดเลือกทุก ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว คณะกรรมการร่วม กันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม / ชุมชน ในห้วง ระยะเวลาสามปี หากมีความจำาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกำาหนดขึ้นใหม่ อาจ กำาหนดขึ้นได้แต่ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนา ท้องถิ่น และนำาไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป
 32. 32. ตอนที่ 2 ผลการปฏิบ ัต ิง านและหรือ ผลสำา เร็จ ของงาน (ต่อ ) - การจัดลำาดับความสำาคัญของแนวทางการพัฒนา เนื่องจากภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ล้วนแต่มีความจำาเป็นในการดำาเนินการแต่มีความจำาเป็นเร่งด่วนมากน้อย (1 8)
 33. 33. แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องจัดลำาดับความสำาคัญของแนวทางการพัฒนา ซึ่ง ไม่ได้หมายความว่าแนวทางพัฒนาที่ถูกจัดลำาดับความสำาคัญอยู่ในลำาดับ หลัง ๆ จะไม่ต้องนำามาปฏิบัติ เพราะการที่จะกำาหนดแนวทางการพัฒนา ทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องดำาเนินการ แต่ในห้วงระยะ เวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้นอาจมีแนวทางที่จำาเป็นต้องนำามาเน้น การปฏิบัติ ซึ่งการจัดลำาดับความสำาคัญโดยประชุมตกลงกัน - การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปีโดยมีการ วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 3. การกำา หนดวัต ถุป ระสงค์ข องแนวทางการพัฒ นา 1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ที่ประชุมร่วมกัน พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดทำาเป็น วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ ของยุทธศาสตร์การพัฒนา จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนำาวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทำาเป็น วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 2. ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากำาหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่ จะต้องดำาเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดำาเนิน การย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณา คือ 2.1 พิจารณากิจกรรมที่ต้องดำาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของแนวทางการพัฒนาที่กำาหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ / กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมที่เทศบาลตำาบลนา ป่าแซงดำาเนินการเอง โครงการ / กิจกรรมที่ร่วมดำาเนินการกับหน่วยงาน อื่น หรือโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำาเนินการ 2.2 พิจารณาจัดลำาดับความสำาคัญของโครงการ / กิจกรรม ควร พิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกัน 2.3 พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้าน กระบวนการดำาเนินงานและในด้านผลการดำาเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรม ลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2.4 พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากความจำาเป็นเร่งด่วน โดยมองถึงขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของเทศบาลตำาบลนา ป่าแซง และความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาดำาเนินการ 4 การจัด ทำา รายละเอีย ดของโครงการ /กิจ กรรม ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ พัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทำารายละเอียดในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้จะเน้นรายละเอียดของ กิจกรรมในช่วงปีแรก เพื่อให้สามารถนำาไปจัดทำางบประมาณรายจ่าย ประจำาปีได้ต่อไป โดยโครงการที่ดีควรเป็นโครงการที่ให้ผลงานหรือ ผลลัพธ์ที่มีความยั่งยืนและผลงานหรือผลลัพธ์นั้นๆ จะต้องเกี่ยวเนื่อง
 34. 34. โดยตรงกับจุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่ได้จัดตั้งไว้ ซึ่งจะนำาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ตอนที่ 2 ผลการปฏิบ ัต ิง านและหรือ ผลสำา เร็จ ของงาน (ต่อ ) (1 9) และเป็นโครงการที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ และผลงานหรือ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะต้องคงอยู่ยั่งยืน องค์ประกอบ ข้อเสนอโครงการชื่อ โครงการ ความสำาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของ โครงการ ขอบเขตของโครงการ ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ความสำาเร็จของโครงการ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากรที่ต้องใช้ งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด ผู้ เกี่ยวข้องกับโครงการ ประโยชน์ที่จะได้รับ โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ความ เสี่ยงที่สำาคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง การวิเ คราะห์โ ครงการ 1. การวิเคราะห์ขอบเขต และกระบวนการในการดำาเนินโครงการ กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายเกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป นักท่อง เที่ยว พื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป้าหมาย หมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ จังหวัด 2. การวิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการ 3. ความพร้อมของโครงการ เช่น ความพร้อมของพื้นที่ดำาเนินการ ความพร้อมของรูปแบบรายการ ความพร้อมของการศึกษาผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อม ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค การศึกษาโครงการ เบื้องต้น 4. การวิเคราะห์ประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้เกี่ยวข้องที่สำาคัญ ผลกระทบใน ทางบวก ผลกระทบในทางลบ 5. ระยะเวลาในการจัดทำาแผนพัฒนาสามปี โครงการอื่นที่สัมพันธ์ โครงการอื่นเป็นโครงการต้นนำ้า โครงการอื่นเป็นโครงการที่ต้องทำาร่วมกัน โครงการอื่นเป็นโครงการปลายนำ้า รายละเอียด ลักษณะ ความสัมพันธ์ 6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำาคัญ ประเด็นที่ต้องพิจารณา ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิด เช่นด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้านการดำาเนินงาน ด้าน นโยบาย กฎหมายของรัฐ ด้านผู้รับบริการ ด้านเศรษฐกิจ 5. การจัด ทำา ร่า งแผนพัฒ นาสามปี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาลตำาบลนาป่าแซง นำารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมที่ได้จัดทำาร่างแผนพัฒนาสามปี
 35. 35. แล้วเสนอคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำาบลนาป่าแซง เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาลตำาบลนา ป่าแซง จัดทำาร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 บทนำา ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา ส่วนที่ 6 การนำาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาลตำาบล นาป่าแซง นำาร่างแผนพัฒนาสามปี เสนอคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล ตำาบลนาป่าแซงเพื่อพิจารณา ทั้งนี้การจัดทำาร่างแผนมีเจตนารมณ์เพื่อตรวจสอบความ เรียบร้อยก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เสนอให้คณะกรรมการแผนพัฒนา เทศบาลตำาบลนาป่าแซงเห็นชอบก่อนผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้ ตอนที่ 2 ผลการปฏิบ ัต ิง านและหรือ ผลสำา เร็จ ของงาน (ต่อ ) (2 0)

×