• Like
แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว

 • 1,634 views
Uploaded on

แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว …

แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
http://pun2013.bth.cc/

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,634
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
29
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. แบบประเมิน เพื่อ เลื่อ นระดับ และแต่ง ตั้ง พนัก งานเทศบาล ให้ด ำา รงตำา แหน่ง ในระดับ สูง ขึ้น ตำา แหน่ง เจ้า หน้า ที่ว ิเ คราะห์น โยบายและ แผน ระดับ ๖ ว ตำา แหน่ง เลขที่ ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ ของ นายประพัน ธ์ เวารัม ย์ ตำา แหน่ง เจ้า หน้า ที่ว ิเ คราะห์น โยบายและ แผน ระดับ 5 ตำา แหน่ง เลขที่ ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑
 • 2. สำา นัก ปลัด เทศบาล เทศบาลตำา บล นาป่า แซง อำา เภอปทุม ราชวงศา จัง หวัด อำา นาจเจริญ คำา นำา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอำานาจเจริญ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ตำาบล ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตำาบล การประเมินบุคคลและการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อน ระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำาบลให้ดำารงตำาแหน่งที่สูงขึ้นตาม ตำาแหน่งที่ได้กำาหนดไว้แล้วนั้น ผูขอรับการประเมินปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานนโยบายและการ ้ วางแผน ในตำาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ ซึ่งตาม มาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งของสายงานนี้รับผิดชอบครอบคลุมงาน นโยบายและการวางแผนทั้งหมด โดยปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเช่น พิจารณา เสนอแนะเพื่อประกอบการกำาหนดนโยบาย จัดทำาแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจ เป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ บริหาร อาจเป็นนโยบายแผนงานเทศบาลตำาบล ฝึกอบรมให้คำาปรึกษา แนะนำา ตอบปัญหาและชี้แจง เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการ กำาหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด ทำาหน้าที่กำาหนด นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่และงบ ประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานวางแผน มอบ หมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำาปรึกษาแนะนำา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหา ขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ผูขอรับการประเมิน จึงได้จัดทำาแบบประเมินบุคคล ประเมินผลงาน ้ และแบบแสดงรายละเอียด การเสนอผลงาน นำาเสนอเพื่อพิจารณาคัด เลือก แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ ว อย่างไรก็ตาม ความสำาเร็จของผลงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
 • 3. งานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ขอรับการประเมิน ได้รวบรวมสรุปเป็นผล งานนำาเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยการส่ง เสริม สนับสนุน การไว้วางใจ การให้ความช่วยเหลือของผู้บริหาร ผู้ บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานทุกระดับ รวมถึงการให้ความร่วมมือของ ประชาชน ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ขอรับการ ประเมิน จึงใคร่ขอขอบคุณ ทุกท่าน ทุกหน่วยงานเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ประพันธ์ เวารัมย์ ผูขอรับการประเมิน ้ สารบัญ หน้า เรื่อ ง ส่ว นที่ 1 แบบตรวจสอบคุณ สมบัต ิข องบุค คล ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (สำาหรับผู้รับการประเมินกรอก) 1 ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 4 ส่ว นที่ 2 แบบประเมิน สายงานที่เ ริ่ม ต้น จากระดับ 3 สำา หรับ ผู้ ปฏิบ ัต ิท ี่ม ีป ระสบการณ์ 5 ส่ว นที่ 3 แบบประเมิน คุณ ลัก ษณะของบุค คลสายงานที่เ ริ่ม ต้น จากระดับ 3 ตอนที่ 1 รายการประเมิน 7 ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน (สำาหรับผู้บังคับ บัญชากรอก) 8 ตอนที่ 3 สรุปความเห็นในการประเมิน (สำาหรับ ก.ท.จ..) 9
 • 4. ส่ว นที่ 4 แบบประเมิน คุณ ลัก ษณะบุค คลแสดงรายละเอีย ด การเสนอผลงาน ตอนที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ 10 ตอนที่ 2 ผลงานที่เสนอให้ประเมิน (ผลงานลำาดับที่ 1) 15 ตอนที่ 3 รับรองผลงานลำาดับที่ 1 23 ผลงานลำาดับที่ 2 24 รับรองผลงานลำาดับที่ 2 26 ผลงานลำาดับที่ 3 27 รับรองผลงานลำาดับที่ 3 28 ตอนที่ 4 การประเมินผลงาน 29 ส่ว นที่ 5 แบบสรุป ผลการคัด เลือ กพนัก งานเทศบาล 37 ส่ว นที่ 6 ภาคผนวก สำา เนาบัต รประวัต ิพ นัก งานเทศบาล สำา เนาประกาศนีย บัต ร /วุฒ ิบ ัต รการฝึก อบรม เอกสารประกอบผลงานลำา ดับ ที่ 1 เอกสารประกอบผลงานลำา ดับ ที่ 2 เอกสารประกอบผลงานลำา ดับ ที่ 3 สำา เนาเอกสารประกอบประสบการณ์ใ นการปฏิบ ัต ิ งานนอกเหนือ จากตำา แหน่ง รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจ ารณา คุณ สมบัต ิแ ละประเมิน ผลงานพนัก งานฯ (แบบ ๑)
 • 5. แบบตรวจสอบคุณ สมบัต ิข องบุค คล เพื่อ เลื่อ นพนัก งานเทศบาลในตำา แหน่ง ผู้ป ฏิบ ัต ิง านที่ม ี ประสบการณ์ ตอนที่ ๑ ข้อ มูล ส่ว นบุค คล (สำา หรับ ผู้ร ับ การประเมิน กรอก )
 • 6. ๑. ชื่อ ผู้ข อรับ การประเมิน นายประพันธ์ เวารัมย์ ๒. ตำา แหน่ง ปัจ จุบ ัน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๕ ตำาแหน่งเลขที่ ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ งาน/ฝ่าย/กลุ่ม งานนโยบายและแผน สำานักปลัดเทศบาลตำาบลนาป่าแซง อำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ ดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน เมื่อ 2 มิถุนายน ๒๕๕๒ อัตราเงินเดือนปัจจุบัน 12,84 ๐ บาท อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณที่ แล้วมา ๑๒,๒ 4 ๐ บาท ๓. ขอประเมิน เพื่อ แต่ง ตั้ง ให้ด ำา รงตำา แหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน ระดับ ๖ ว ตำาแหน่งเลขที่ ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ งาน/ฝ่าย/กลุ่ม งานนโยบายและแผน สำานักปลัดเทศบาลตำาบลนาป่า แซง อำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ ๔. ประวัต ิส ่ว นตัว เกิดวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕ 23 อายุราชการนับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน ๖ ปี 4 เดือน ๕. ประวัต ิก ารศึก ษา (ให้เริ่มจากวุฒิการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันที่บันทึก ไว้ใน ก.พ.๗) คุณ วุฒ ิ วิช าเอก ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มัธยมศึกษาตอน ปลาย บริหารรัฐ กิจ สำา เร็จ การ ศึก ษา พ.ศ. 2546 มัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ศูนย์บริการศึกษานอก โรงเรียน เขตบางขุนเทียน ศูนย์บริการศึกษานอก โรงเรียน อำาเภอประโคนชัย โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ๖. ประวัต ิก ารฝึก อบรมและดูง าน ปี ระยะเวลา 254 20 มิ.ย. 2548 8 หลัก สูต ร สัมมนาทิศทางการแก้ ปัญหาความยากจนโดย ใช้แผนแม่บทชุมชนพึ่ง ตนเอง สถาบัน จังหวัดอำานาจเจริญ ร่วมกับเครือข่ายแผน แม่บทชุมชนพึ่งตนเอง
 • 7. 254 14 - 15 ก.ค. 8 2548 254 25 ก.ค. 2548 8 ปี ระยะเวลา 254 5 ส.ค. 2548 8 254 26 - 30 มิ.ย. 8 2548 254 9 255 0 4 - 6 ก.ย. 2549 5 - 8 ก.ค. 2550 255 2 - 8 ก.ย. 0 2550 255 1 - 26 ต.ค. 0 2550 255 18 - 19 พ.ค. 3 2553 โครงการฝึกอมรม “หลักสูตรการพัฒนา บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน สิ่งแวดล้อมของอปท.” โครงการเสริมสร้างขีด ความสามารถการบริหาร จัดการทรัพยากรนำ้าให้กับ ผู้แทนคณะทำางานลุ่มนำ้า ระดับตำาบล หลัก สูต ร โครงการอบรมแกนนำาผู้ ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 การวางผังเมือง (ครั้งที่ 3) อบรมพัฒนาประสิทธิภาพ ข้าราชการอปท. ประชุมเชิงปฎิบัติการจัด ทำาแผนการ จัดการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น โครงการฝึกอบรมการวาง ผังเมืองรวม ตามนโยบายการถ่ายโอน ภารกิจ การวางผังเมืองสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2550 และศึกษาดูงานด้านวาง ผังเมือง ณ กรุง ปักกิ่ง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตาม อบจ.อำานาจเจริญ/ สำานักงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรนำ้า (2 ) สถาบัน พัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ สำานักงานโยธาธิการ และผังเมือง จ.อำานาจเจริญ สำานักงานท้องถิ่น จังหวัดอำานาจเจริญ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น สำานักงานโยธาธิการ และผังเมือง จ.อำานาจเจริญ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น สำานักงานคณะ กรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคล
 • 8. 255 27 มิ.ย.- 22 3 ก.ค. 2553 255 23 – 27 ส.ค. 4 2553 255 25 -26 เม.ย. 4 2554 255 4 - 7 พ.ค. 4 2554 ประเมินผลการ บริหารงานบุคคลของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โครงการประชุมเชิงปฎิบัติ การพัฒนา ศักยภาพในการจัดทำา แผน การบริหาร งบประมาณ การพัสดุ การ เงินและบัญชี ทางการศึกษาของอปท. อบรมหลักสูตร คอมพิวเตอร์สำาหรับการ วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 21 โครงการประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำา งบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้อง ถิ่น และงบประมาณด้าน การศึกษา โครงการฝึกอบรมการ บันทึกบัญชีและ การจัดทำารายงานการเงิน ด้วยระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตอนที่ ๑ ข้อ มูล ส่ว นบุค คล (ต่อ ) ส่วนท้องถิ่น สำานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น สำานักงานส่งเสริมการ ปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ขอนแก่น (3 )
 • 9. ๗. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับ การแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดำารงตำาแหน่งในสายงาน ต่าง ๆ วัน เดือ น ปี ตำา แหน่ง ระดั บ ๓ อัต รา เงิน เดือ น ๗,๒๖๐ ๑ มิ.ย. ๒๕๔๘ 2 มิ.ย. ๒๕๕๐ 2 มิ.ย. ๒๕๕๒ 1 ต.ค. 2554 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน อบต.นาป่าแซง ๔ ๘,430 อบต.นาป่าแซง ๕ ๕ สัง กัด ๑๐,19 ๐ เทศบาลตำาบลนา ป่าแซง 12,840 เทศบาลตำาบลนา ป่าแซง ๘. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) ชื่อใบอนุญาต .............................-............................................................................ ....................... วันออกใบอนุญาต ......................-.......................... วันหมดอายุ .....................-............................... ๙. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอก เหนือจากข้อ ๗ เช่น เป็นหัวหน้า โครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น) ๙.๑ เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาล ตำาบลนาป่าแซง ๙.๒ เป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำาบลนาป่าแซง ๙.๓ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำาบลนาป่าแซง ๙.๔ เป็นเลขานุการคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานส่วนตำาบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งที่สูงขึ้น ๙.๕ เป็นคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดและนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำานาจเจริญ ๙.๖ เป็นคณะกรรมการดำาเนินการออกเสียงประจำาหน่วยออกเสียง ๙.๗ เป็นคณะกรรมการการเลือกกำานันตำาบลห้วย
 • 10. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความ จริงทุกประการ (ลงชื่อ) ………………………...........ผูขอรับการประเมิน ้ (นายประพันธ์ เวารัมย์) ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน 5 วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (4 ) ตอนที่ ๒ การตรวจสอบคุณ สมบัต ิข องบุค คล (สำา หรับ หน่ว ยงานการ
 • 11. เจ้า หน้า ที่) ๑. คุณวุฒิการศึกษา ( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ง ( ) ไม่ตรง ๒. ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง ( ) ครบตามที่กำาหนดไว้ในมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่ง ( ) ไม่ครบ แต่จะครบกำาหนดในวัน ที่…………………………………………. ๓. ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง (เฉพาะสายงานที่เริ่ม จากระดับ ๑ และ ๒) ( ) ติดต่อกัน ๒ ปี ( ) ไม่ติดต่อกันแต่ครบ ๒ ปี ( ) อื่น ๆ ……………………………….. ๔. ระยะเวลาขั้นตำ่าในการดำารงตำาแหน่ง หรือเคยดำารงตำาแหน่งในสายงานที่ จะแต่งตั้ง (ให้รวมถึงการดำารง ตำาแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ เกื้อกูลด้วย) ( ) ตรงตามที่ ก.ท. กำาหนด (สายงานที่จะแต่งตั้ง 6 ปี…-…เดือน สายงานเกื้อกูล…-…..ปี…-..เดือน) ( ) ไม่ตรง (สายงานที่จะแต่งตั้ง………..ปี………เดือน สายงาน เกื้อกูล……..ปี………เดือน) ( ) ส่งให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณา ( ) อื่น ๆ ๕. อัตราเงินเดือน ( ) ตรงตามหลักเกณฑ์ ( ) ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์………………………………………….. ๖. ประวัติการดำาเนินการทางวินัย ( ) เคยถูกลงโทษทางวินัยระดับโทษ……………………………… เมื่อ………………………… ( ) กำาลังอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย ( ) กำาลัง อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย ( ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือถูก ลงโทษทางวินัย สรุปผลการตรวจสอบผู้รับการประเมิน ( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำาเนินการต่อไปได้ ( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำาเนินการต่อไปได้ แต่ตองให้คณะกรรมการ ้ ประเมินผลงานเป็นผู้พิจารณาในเรื่อง ระยะเวลาขั้นตำ่าในการดำารงตำาแหน่ง ( ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
 • 12. (เหตุผล……………………………………………………………………… ……) …………………………………….. (ลงชื่อ) (นางจันทร์ทิรา มวลปาก) ตำาแหน่ง หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554
 • 13. (แบบ ๓) แบบประเมิน ตำา แหน่ง สายงานที่เ ริ่ม ต้น จากระดับ ๓ สำา หรับ ผู้ ปฏิบ ัต ิง านที่ม ีป ระสบการณ์ เพื่อ เลื่อ นพนัก งานเทศบาลในตำา แหน่ง ผู้ป ฏิบ ัต ิง านที่ม ี ประสบการณ์ ๑. ตำา แหน่ง เลขที่ ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ ชื่อ ตำา แหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๕ ขอ ปรับเป็นระดับ ๖ ว งาน/ฝ่า ย/กลุ่ม งานนโยบายและแผน สำานักปลัดเทศบาลตำาบลนาป่า แซง อำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ 2. คำา บรรยายลัก ษณะงานของตำา แหน่ง (เดิม ) ดำารงตำาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ ปฏิบัติงานใน หน้าที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน สำานักปลัดเทศบาลตำาบล นาป่าแซง ลัก ษณะงานที่ป ฏิบ ัต ิ ๑. ดำาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และนโยบายของผู้บริหาร ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะเพื่อประกอบการกำาหนดนโยบาย ๓. ร่วมจัดทำาแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล ๔. วินิจฉัย ตรวจสอบ ให้คำาปรึกษา คำาแนะนำาและตอบปัญหาแก่ บุคคลในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานเกี่ยวกับการดำาเนินการจัดทำา แผน ตลอดจนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำาแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบ ๕. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการดำาเนินงาน ๖. ประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ๗. รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี รายงานความก้าวหน้าใน การรับการถ่ายโอนภารกิจฯ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่เกิด จากการปฏิบัติ ๘. ดำาเนินการจัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน ในหน้าที่ ๙. จัดเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอ
 • 14. แนะตลอดจนปัญหาความต้องการของประชาชน โดยนำามาจัดลำาดับความ สำาคัญและความเร่งด่วนเพื่อจัดทำาแผนงาน โครงการบรรจุในแผนพัฒนา เทศบาล ๑๐. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รัับแต่งตั้ง เข้า ร่วมประชุมในการกำาหนดนโยบาย และแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังปฏิบัติงานตามที่ ได้รับมอบหมาย (6 ) ๓. คำา บรรยายลัก ษณะงานของตำา แหน่ง (ใหม่) ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำานักปลัด รับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีขอบเขตของเนื้องานค่อนข้าง หลากหลาย มีขั้นตอนการทำางานที่ยุ่งยากซับซ้อนพอสมควร ปฏิบัติงาน ในลักษณะผู้ชำานาญการพิเศษซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิเคราะห์ นโยบายและแผนที่ยากมาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์กับ งานที่ปฏิบัติ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานเอง แก้ไข ปรับเปลี่ยนแผน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามเป้า หมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำาลังความ สามารถเพื่อให้บังเกิดผลดีต่อองค์กรและท้องถิ่น ลัก ษณะงานที่ป ฏิบ ัต ิ ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ต้องใช้ ความชำานาญพิเศษเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน หลายอย่าง เช่น ร่วมจัดทำาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่างแผน พัฒนาสามปี ร่างแผนดำาเนินงาน ซึ่งต้องดำาเนินการจัดหาข้อมูลต่าง ๆ ให้ ครบถ้วน ทันสมัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน การวิจัย ประสานแผน ประมวล แผน พิจารณา เสนอแนะเพื่อประกอบการกำาหนดนโยบาย จัดทำาแผนงาน โครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามแผน ซึ่งอาจเป็น นโยบาย แผนงานหรือโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร ดำาเนินการฝึกอบรม ให้คำาปรึกษา แนะนำา ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนและผู้ที่มี ความสนใจในเรื่องแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการต่าง
 • 15. ๆ ตามที่ได้รัับแต่งตั้ง ที่สำาคัญคือการเข้าร่วมประชุมในการกำาหนด คะแน คะแนน เหตุผ ล องค์ป ระกอบ นโยบายและแผนงานของเทศบาล จัดเตรียมแผนงานโครงการที่มีความ นเต็ม ที่ไ ด้ร ับ จำาเป็นและจัดลำาดับความสำาคัญ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตาม แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการส่งเสริม การอุดหนุน จากกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำา นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2549 ดำาเนินการจัดทำาข้อมูลเข้าสู่ระบบตามโครงการจัดทำา ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้ จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหน้าที่ ติดต่อประสานงานวางแผน วินิจฉัย ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้แผนพัฒนา เทศบาลก่อประโยชน์ต่อองค์กรและท้องถิ่นให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำาบลนาป่าแซงที่ว่า “เทศบา ลตำาบลนาป่าแซงเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ มุ่งให้บริการสู่ธรรมาภิบาลคู่ตำาบล” องค์ป ระกอบ 1. หน้า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบ ( ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมาก โดย ต้องใช้ความคิดริเริ่ม ประกอบกับวิธีการหรือแนวทาง ปฏิบัติที่มีอยู่และ มาตรฐานชัดเจน (10 - 15 คะแนน) ( ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มี ขอบเขตเนื้อหา ค่อนข้างหลากหลายโดยต้องใช้ ความคิดริเริ่มในงานที่ คะแน นเต็ม 30 (7 ) คะแนนที่ เหตุ ได้ร ับ ผล
 • 16. มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก ( 16 – 20 คะแนน) ( ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเป็น พิเศษ หรืองานที่มี ขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยต้อง ใช้ความคิดริเรัิั่มใน การปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับ สภาพการณ์ (21 – 25 คะแนน) ( ) ปฏิบัติงานที่ยากมากเป็นพิเศษ หรือ งานที่มีขอบเขต เนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้ ความคิดริเริ่มในการ กำาหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทาง ปฏิบัติงานให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ (26 – 30 คะแนน) 2. ความยุ่ง ยากของงาน ( ) เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน มาก และมีความหลาก หลายในวิธีการและแนวทางดำาเนิน งาน(10 – 15 คะแนน) ( ) เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน มาก มีความ หลากหลาย และมีขั้นตอนวิธีการที่ยุ่งยากหลาย ด้าน (16 – 20 คะแนน) ( ) เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน มากเป็นพิเศษต้อง ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ ในการรับเปลี่ยน แนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ สภาพการณ์ (21 – 25 คะแนน) ( ) เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็น พิเศษต้องประยุกต์ใช้ ความรู้และประสบการณ์ในการ กำาหนด หรือ ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้ เหมาะสมสอดคล้อง 30
 • 17. กับสภาพการณ์ (26 – 30 คะแนน) 3. การกำา กับ ตรวจสอบ ( ) ได้รับการกำากับ แนะนำา ตรวจสอบ เฉพาะบางเรื่องที่ สำาคัญ (1-5 คะแนน) ( ) ได้รับการกำากับแนะนำา ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน น้อยมาก ( 6-10 คะแนน ) ( ) ได้รับการตรวจสอบติดตามความ ก้าวหน้า และผลการ ปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่กำาหนดใน แผนปฏิบัติงาน ( 11-15 คะแนน ) ( ) ได้รับการตรวจสอบติดตามผล สัมฤทธิของการ ์ ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ บ้างเป็นครั้งคราว (16-20 คะแนน ) 20 (8 ) องค์ป ระกอบ คะแน นเต็ม 4. การตัด สิน ใจ ( ) ได้รับมอบอำานาจในการตัดสินใจ ค่อนข้างมาก โดยจะมี การกลั่นกรองในบางเรื่องที่สำาคัญ ( 1 - 5 คะแนน ) ( ) ได้รับมอบอำานาจในการตัดสินใจ ค่อนข้างมาก สามารถ วางแผน และกำาหนดแนวทางการ ทำางานและแก้ปัญหา ในงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง (6 10 คะแนน) ( ) ได้รับมอบอำานาจในการตัดสินใจ อย่างอิสระ สามารถ ปรับเปลี่ยนแนวทาง และแก้ไข ปัญหาในการปฏิบัติงาน ที่รับผิดชอบด้วยตนเองค่อนข้าง มาก(11-15 คะแนน) 20 คะแนนที่ เหตุ ได้ร ับ ผล
 • 18. ( ) ได้รับมอบอำานาจในการตัดสินใจ อย่างอิสระเกี่ยวกับการ ริเริ่มพัฒนาแนวทาง และวิธีการ ปฏิบัติงานใหม่ ๆรวม ทั้งการจัดทำา ปรับเปลี่ยนแผนงาน/ โครงการ และแก้ไข ปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็น ประจำา(16– 20 คะแนน ) รวม 100 เกณฑ์ก ารตัด สิน ตำาแหน่งที่ผ่านการประเมินเพื่อปรับระดับตำาแหน่ง ต้องได้คะแนน ดังนี้ - ระดับ 6 ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป - ระดับ 7 ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป - ระดับ 8 ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป สรุป ผลการประเมิน .................. …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………..…... .... …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………. …………… ( ) ผ่านการประเมิน ( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ลงชื่อ)…………………………………….. (นางจันทร์ทิรา มวลปาก) ตำาแหน่ง หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 .... …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………. …………… .... …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………. …………… สรุป ผลการประเมิน ( ) ผ่านการประเมิน
 • 19. ) ไม่ผ่านการประเมิน (ลงชื่อ)…………………………………….. (นางสาวธนาทิพย์ สีดาพันธ์) ตำาแหน่ง ปลัดเทศบาลตำาบลนาป่าแซง (9 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ) มติ ก .ท .จ . ( มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ ………/…………เมื่อวันที่......... ……………………………………………….. ………………………….... …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… .... ( ) ผ่านการประเมิน ( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ลงชื่อ)………….. ………………………..ผู้รับรองมติ (………………………………………) เลขานุการ ก.ท.จ.อำานาจเจริญ
 • 20. (แบบ 5) แบบประเมิน คุณ ลัก ษณะของบุค คล (สำา หรับ ตำา แหน่ง ในสายงานที่เ ริ่ม ต้น จากระดับ 3) ชื่อผู้รับการประเมิน นายประพันธ์ เวารัมย์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง เจ้า หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6 ว ตอนที่ 1 รายการประเมิน 1. ความรับ ผิด ชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - เอาใจใส่ในการทำางานที่ได้รับมอบหมายและ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสำาเร็จ และความผิดพลาด - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและ หรือแก้ไขปัญหา หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สำาเร็จ และได้รับผลดีแล้วก็ พยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรือ งานใดที่พบว่ามีปัญหา หรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรือ ปล่อยทิ้งไว้จนเกิด ปัญหาเช่นนั้นซำ้า ๆ อีก 2. ความคิด ริเ ริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดำาเนินการใหม่ ๆ คะแนน เต็ม 20 20 คะแนน
 • 21. เพื่อประสิทธิผลของงาน - แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุ สมผลและสามารถปฏิบัติได้ - แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดย เฉพาะในสายวิชา/งานของตน - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธี ทำางานให้มีประสิทธิภาพ และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา - สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวใน การรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 3. การแก้ไ ขปัญ หาและการตัด สิน ใจ พิจารณา จากพฤติกรรม เช่น - วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหา ใด ๆ - วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้ หลายวิธี - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง เหมาะสม - ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกตนเอง) 15 (1 1) ตอนที่ 1 รายการประเมิน 4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - รักษาวินัย - ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน คะแนน เต็ม 15 คะแนนที่ ไ ด ั้ รั บ
 • 22. - ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วย จรรยาบรรณของ ข้าราชการพลเรือน 5. ความสามารถในการสื่อ ความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - สือสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา ่ เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้ อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 6. การพัฒ นาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น - ติดตาม ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่ เป็นความก้าวหน้าทาง วิชาการ วิชาชีพอยู่เสมอ - สนใจและปรับตนเองให้ก้าวหน้าทันวิทยาการ ใหม่ ๆ ตลอดเวลา - นำาความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวม 15 15 100
 • 23. ตอนที่ 2 สรุป ความเห็น ในการประเมิน (สำาหรับผู้บังคับบัญชาชั้น ต้น) (1 2) ความเห็น ของผู้ป ระเมิน ( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 60) ( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) ระดับ การประเมิน …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ….….. ระบุเ หตุผ ล …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ….….. ……………………ผู้ประเมิน มวลปาก) เทศบาล (ลงชื่อ)……………….. (นางจันทร์ทิรา ตำาแหน่ง หัวหน้าสำานักปลัด วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ความเห็น ของผู้บ ัง คับ บัญ ชาเหนือ ขึ้น ไป 1 ระดับ (ปลัด เทศบาล) ( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น ( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ ดังนี้ 1. คะแนนความรับผิดชอบ……………………………….…… คะแนน ระดับการประเมิน…………………………………. 2. คะแนนความคิดริเริ่ม…..………….………………….. …….คะแนน ระดับการประเมิน…………………………………. 3. คะแนนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ……….…….คะแนน ระดับการประเมิน………………………………….
 • 24. 4. คะแนนความประพฤติ……. ………………………………….คะแนน ระดับการ ประเมิน…………………………………. 5. ความสามารถในการสื่อความหมาย..…………….………คะแนน ระดับการประเมิน…………………………………. 6. การพัฒนาตนเอง…………………………….………….……… คะแนน ระดับการประเมิน…………………………………. สรุป ผลการประเมิน ( ) ผ่านการประเมิน ( ) ไม่ผ่านการประเมิน ………………..……………………ผู้ประเมิน ทิพย์ สีดาพันธ์) ตำาบลนาป่าแซง (ลงชื่อ) (นางสาวธนา ตำาแหน่ง ปลัดเทศบาล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ตอนที่ 3 สรุป ความเห็น ในการประเมิน (สำาหรับ ก.ท.จ.) (1 3) ความเห็น ก.ท.จ. (กรณีผู้บังคับบัญชาทั้งสองระดับมีความเห็นแตกต่างกัน) ( ) ผ่านการประเมิน ( ) ไม่ผ่านการประเมิน เหตุผ ล …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………
 • 25. …………… ลงชื่อ…………………………….. (………………..…………. ………………..) ประธาน ก.ท.จ. อำานาจเจริญ (แบบ ๗) แบบแสดงรายละเอีย ดการเสนอผลงาน (สำา หรับ ตำา แหน่ง ในสายงานที่เ ริ่ม ต้น จากระดับ ๓) ชื่อผู้รับการประเมิน นายประพันธ์ เวารัมย์ ตำาแหน่งที่จะแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๖ว
 • 26. ตอนที่ ๑ หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบ (สำาหรับผู้รับการประเมินกรอก) ๑. หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบปัจ จุบ ัน - ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น ศึกษาวิเคราะห์ประมวลผลแผน การดำาเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ - ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำาแผนและโครงการต่าง ๆ - วิเคราะห์งบประมาณเพื่อใช้ในการจัดทำาร่างเทศบัญญัติงบ ประมาณรายจ่ายประจำาปี - ควบคุมงบประมาณเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ - ศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการเขียนโครงการ ต่าง ๆ - วางแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามขั้น ตอนและเป็นระบบ - รับผิดชอบงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ๒. หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบของตำา แหน่ง ที่จ ะขอแต่ง ตั้ง - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูงขึ้น - รับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยควบคุมหน่วยงาน และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำานวนมากพอสมควร - ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อกอบการกำาหนดนโยบาย จัดทำาแผนหรือนโยบาย - ติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่ง อาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง ของประเทศ - ฝึกอบรมให้คำาปรึกษา แนะนำา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน การปฏิบัติงาน - รับผิดชอบงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามขั้น ตอนและเป็นระบบ - พิจารณาวางอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่ และบริหารงบประมาณได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • 27. (1 5) ตอนที่ ๒ ผลการปฏิบ ัต ิง านและหรือ ผลสำา เร็จ ของงาน (สำา หรับ ผู้ร ับ การประเมิน กรอก ) เรีย งตามลำา ดับ ความดีเ ด่น หรือ ความสำา คัญ จำา นวนตั้ง แต่ ๑ ถึง ๓ ชิ้น โดยให้ใ ช้ ๑ แผ่น ต่อ ผลงาน ๑ ชิ้น ผลงานลำา ดับ ที่ ๑ ชื่อ ผลงาน การจัดทำาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕ 4 – ๒๕๕ 6) ระยะการดำา เนิน งาน เดือ น / ปี พ.ศ. ที่ด ำา เนิน การ เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน การจัดทำาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕ 4– ๒๕๕ 6) ของเทศบาลตำาบลนาป่าแซงแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมีลักษณะการกำาหนดราย ละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำาขึ้นสำาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมี การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำาทุกปี การจัดทำาแผนพัฒนาสามปีของ เทศบาลตำาบลป่าแซงได้มีการพิจารณา ทบทวน โครงการแผนงาน กิจกรรมมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำาบลนาป่าแซงมาสู่ การปฏิบัติ โดยได้กำาหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ซึ่ง มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สถานที่ดำาเนินการ ลักษณะกิจกรรม วิธีการ ดำาเนินงาน ระยะเวลาการดำาเนินงาน วงเงินงบประมาณและที่มา ตลอดจน ผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้เทศบาลตำาบลนาป่าแซงได้พิจารณาเห็นแล้ว ว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕ 4– ๒๕๕ 6) สามารถใช้เป็นแนวทางใน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณของเทศบาลตำาบลนาป่าแซงที่มีอยู่ อย่างจำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถแก้ไข ปัญหาได้ และสามารถ สนองตอบความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในท้องถิ่นได้ อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เทศบาลตำาบล นาป่าแซง จึงได้จัด ทำาแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำาบลนาป่าแซงขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถแก้ปัญหาและ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ก. ขั้น ตอนในการดำา เนิน การทั่ว ไปของการจัด ทำา แผนพัฒ นา สามปี
 • 28. ดัง นี้ การจัด ทำา แผนพัฒ นาสามปี มีข ั้น ตอนในการดำา เนิน การ ๑. การกำา หนดแนวทางพัฒ นาและจัด ทำา กรอบยุท ธศาสตร์ การพัฒ นา การกำาหนดแนวทางพัฒนาและจัดทำากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ แทนแผนแม่บทชุมชน ผู้นำาศาสนา สภาวัฒนธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อกำาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำาบลนาป่าแซง โดย การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาที่มีความเหมาะสม กำาหนด โครงการ กิจกรรม ที่ต้องดำาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้า หมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกโดยการ ๑.๑ ประชุมเพื่อพิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์ หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา หากมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ ก็กำาหนดห้วงเวลาการดำาเนินงานที่สอดรับกัน โดยทบทวนจากแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.๒๕๕ 4– ๒๕๕ 6) พิจารณาจากเกณฑ์ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น จปฐ. กชช. ๒ ค เมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ ๕ มิติ เมืองปลอดภัย เมืองสะอาด เมือง คุณภาพชีวิต เมืองธรรมาภิบาลและเมืองวัฒนธรรมและพิจารณาตาม อำานาจหน้าที่ตามภารกิจถ่ายโอน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี การสาธารณสุข ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกร รม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดทำากิจกรรมตามหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำาบล นาป่าแซง ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมหารือ และร่วมกันในการ (1 กำาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทำาเวทีประชาคม 6) ตอนที่ 2 ผลการปฏิบ ัต ิง านและหรือ ผลสำา เร็จ ของงาน (ต่อ )
 • 29. ๑.๒ พิจารณานำาโครงการ / กิจกรรมที่เป็นปัญหาความต้องการของ ประชาชนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จากแผนชุมชน แผน ปฏิบัติการต่างๆที่เทศบาลจัดทำาขึ้น และการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น และ โครงการซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่นร้องขอมา บรรจุในแผนพัฒนาสามปี ๑.๓ จัดลำาดับความสำาคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมนอกจากนั้นก็จัดลำาดับโครงการไว้เพื่อจัดทำา แผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป ในกรณีของการดำาเนินการเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจต้องใช้เวลาต่อเนื่องยาวนาน กว่าสามปี จึงต้องพิจารณาแนวทางการจัดทำาโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่อง ระยะยาวด้วย โดยเทศบาลตำาบลนาป่าแซง ได้จัดเนินการประชุมคณะ กรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนา ผู้บริหารท้องถิ่นและตัวแทน ประชาคมตำาบลเข้าร่วมพิจารณาจัดลำาดับความสำาคัญ ๑.๔ การพิจารณากำาหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการคำานึงถึง ทรัพยากรการบริหาร และสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ๑.๔.๑ เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอง และแหล่งงบประมาณภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณ รายจ่ายด้วย ดังนั้นจึงได้กำาหนดจำานวนโครงการ ที่มีวงเงินงบประมาณที่ สอดคล้องกับงบประมาณรายรับรายจ่ายของเทศบาลตำาบลนาป่าแซง ๑.๔.๒ คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง ซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งเทศบาลตำาบลนาป่าแซงจะต้องนำาศักยภาพของ กำาลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากำาลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำางานให้เทศบาลตำาบลนาป่าแซงด้วยและถ้าพิจารณาในความหมาย อย่างกว้างอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการ พัฒนาท้องถิ่นด้วย ๑.๔.๓ วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้ง อาคารสถานที่ที่จะสามารถนำามาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการ พัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับ ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดัง กล่าวอย่างเต็มศักยภาพ ๑.๔.๔ การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากร ทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการ พัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและ นำาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ๑.๔.๕ ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้าร่วมดำาเนินการหรือมี ภารกิจรับผิดชอบการดำาเนินการในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งต้องคำานึงถึงการบูรณา การโครงการะหว่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานราชการต่างๆ องค์กรทาง ศาสนา กลุ่มองค์กร ต่างๆในชุมชน
 • 30. เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว สามารถแยกประเภท ของโครงการ ดังนี้ 1) โครงการที่เทศบาลตำาบลมีขีดความสามารถดำาเนินการเอง 2) โครงการที่สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นดำาเนิน การเนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอำานาจหน้าที่ที่จะดำาเนินการเอง แต่ไม่ สามารถดำาเนินการเองได้ เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เทคนิค วิชาการสูง และหน่วยงานนั้นมีความสามารถที่จะดำาเนินการได้ดีกว่า 3) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น อัน เนื่องจากเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำาบลนาป่าแซง หรือเป็น โครงการที่มีความจำาเป็นแต่ไม่อยู่ในอำานาจหน้าที่ และสอดคล้องกับกรอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อนำาเสนอในแผนพัฒนาและให้คณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาระดับอำาเภอ พิจารณาเพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป ตอนที่ 2 ผลการปฏิบ ัต ิง านและหรือ ผลสำา เร็จ ของงาน (ต่อ ) (1 7)
 • 31. ๒. การเก็บ รวบรวมข้อ มูล และการวิเ คราะห์ข ้อ มูล ๒.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดำาเนินการสำารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำาคัญและจำาเป็น ในการจัดทำาแผนพัฒนาสามปี โดยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ส่วนราชการในสังกัด และส่วนราชการภายนอก เช่น สำานักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นอำาเภอ ที่ทำาการปกครองอำาเภอ สำานักงานเกษตร อำาเภอ สำานักงานปศุสัตว์อำาเภอ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำานักงาน พัฒนาชุมชนอำาเภอ ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย ฯลฯ และสืบค้นข้อมูลที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำาคัญ เช่น เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์มวลรวม รายได้ ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นตำาบล แผนชุมชน ข้อมูล จปฐ. กชช ๒ ค. โดยใช้ข้อมูลปัญหาความต้องการ จากเวทีประชาคม ดังกล่าว ซึ่งสะท้อนความต้องการของประชาชนในจังหวัดเป็นแนวทางใน การจัดทำาแผนพัฒนาสามปี ให้มีความสมบูรณ์และสนองต่อความต้องการ ของประชาชนอย่างแท้จริง ๒.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล - ประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา ได้สรุปผลการพัฒนาในปีที่ ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำาบลนาป่าแซงเป็นผู้ดำาเนินการประเมินผลทั้งการนำาแผนพัฒนา สามปี ไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณและความพึงพอใจของประชาชนต่อ การดำาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี - การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งได้คัดเลือกทุก ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว คณะกรรมการร่วม กันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม / ชุมชน ในห้วง ระยะเวลาสามปี หากมีความจำาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกำาหนดขึ้นใหม่ อาจ กำาหนดขึ้นได้แต่ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนา ท้องถิ่น และนำาไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป
 • 32. ตอนที่ 2 ผลการปฏิบ ัต ิง านและหรือ ผลสำา เร็จ ของงาน (ต่อ ) - การจัดลำาดับความสำาคัญของแนวทางการพัฒนา เนื่องจากภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ล้วนแต่มีความจำาเป็นในการดำาเนินการแต่มีความจำาเป็นเร่งด่วนมากน้อย (1 8)
 • 33. แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องจัดลำาดับความสำาคัญของแนวทางการพัฒนา ซึ่ง ไม่ได้หมายความว่าแนวทางพัฒนาที่ถูกจัดลำาดับความสำาคัญอยู่ในลำาดับ หลัง ๆ จะไม่ต้องนำามาปฏิบัติ เพราะการที่จะกำาหนดแนวทางการพัฒนา ทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องดำาเนินการ แต่ในห้วงระยะ เวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้นอาจมีแนวทางที่จำาเป็นต้องนำามาเน้น การปฏิบัติ ซึ่งการจัดลำาดับความสำาคัญโดยประชุมตกลงกัน - การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปีโดยมีการ วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 3. การกำา หนดวัต ถุป ระสงค์ข องแนวทางการพัฒ นา 1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ที่ประชุมร่วมกัน พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดทำาเป็น วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ ของยุทธศาสตร์การพัฒนา จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนำาวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทำาเป็น วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 2. ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากำาหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่ จะต้องดำาเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดำาเนิน การย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณา คือ 2.1 พิจารณากิจกรรมที่ต้องดำาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของแนวทางการพัฒนาที่กำาหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ / กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมที่เทศบาลตำาบลนา ป่าแซงดำาเนินการเอง โครงการ / กิจกรรมที่ร่วมดำาเนินการกับหน่วยงาน อื่น หรือโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำาเนินการ 2.2 พิจารณาจัดลำาดับความสำาคัญของโครงการ / กิจกรรม ควร พิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกัน 2.3 พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้าน กระบวนการดำาเนินงานและในด้านผลการดำาเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรม ลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2.4 พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากความจำาเป็นเร่งด่วน โดยมองถึงขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของเทศบาลตำาบลนา ป่าแซง และความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาดำาเนินการ 4 การจัด ทำา รายละเอีย ดของโครงการ /กิจ กรรม ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ พัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทำารายละเอียดในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้จะเน้นรายละเอียดของ กิจกรรมในช่วงปีแรก เพื่อให้สามารถนำาไปจัดทำางบประมาณรายจ่าย ประจำาปีได้ต่อไป โดยโครงการที่ดีควรเป็นโครงการที่ให้ผลงานหรือ ผลลัพธ์ที่มีความยั่งยืนและผลงานหรือผลลัพธ์นั้นๆ จะต้องเกี่ยวเนื่อง
 • 34. โดยตรงกับจุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่ได้จัดตั้งไว้ ซึ่งจะนำาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ตอนที่ 2 ผลการปฏิบ ัต ิง านและหรือ ผลสำา เร็จ ของงาน (ต่อ ) (1 9) และเป็นโครงการที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ และผลงานหรือ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะต้องคงอยู่ยั่งยืน องค์ประกอบ ข้อเสนอโครงการชื่อ โครงการ ความสำาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของ โครงการ ขอบเขตของโครงการ ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวชี้วัด ความสำาเร็จของโครงการ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากรที่ต้องใช้ งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด ผู้ เกี่ยวข้องกับโครงการ ประโยชน์ที่จะได้รับ โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ความ เสี่ยงที่สำาคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง การวิเ คราะห์โ ครงการ 1. การวิเคราะห์ขอบเขต และกระบวนการในการดำาเนินโครงการ กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายเกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป นักท่อง เที่ยว พื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป้าหมาย หมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ จังหวัด 2. การวิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการ 3. ความพร้อมของโครงการ เช่น ความพร้อมของพื้นที่ดำาเนินการ ความพร้อมของรูปแบบรายการ ความพร้อมของการศึกษาผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อม ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค การศึกษาโครงการ เบื้องต้น 4. การวิเคราะห์ประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้เกี่ยวข้องที่สำาคัญ ผลกระทบใน ทางบวก ผลกระทบในทางลบ 5. ระยะเวลาในการจัดทำาแผนพัฒนาสามปี โครงการอื่นที่สัมพันธ์ โครงการอื่นเป็นโครงการต้นนำ้า โครงการอื่นเป็นโครงการที่ต้องทำาร่วมกัน โครงการอื่นเป็นโครงการปลายนำ้า รายละเอียด ลักษณะ ความสัมพันธ์ 6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำาคัญ ประเด็นที่ต้องพิจารณา ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิด เช่นด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้านการดำาเนินงาน ด้าน นโยบาย กฎหมายของรัฐ ด้านผู้รับบริการ ด้านเศรษฐกิจ 5. การจัด ทำา ร่า งแผนพัฒ นาสามปี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาลตำาบลนาป่าแซง นำารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมที่ได้จัดทำาร่างแผนพัฒนาสามปี
 • 35. แล้วเสนอคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำาบลนาป่าแซง เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาลตำาบลนา ป่าแซง จัดทำาร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 บทนำา ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา ส่วนที่ 6 การนำาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาลตำาบล นาป่าแซง นำาร่างแผนพัฒนาสามปี เสนอคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล ตำาบลนาป่าแซงเพื่อพิจารณา ทั้งนี้การจัดทำาร่างแผนมีเจตนารมณ์เพื่อตรวจสอบความ เรียบร้อยก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เสนอให้คณะกรรมการแผนพัฒนา เทศบาลตำาบลนาป่าแซงเห็นชอบก่อนผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้ ตอนที่ 2 ผลการปฏิบ ัต ิง านและหรือ ผลสำา เร็จ ของงาน (ต่อ ) (2 0)
 • 36. 6 การอนุม ัต ิแ ละประกาศใช้แ ผนพัฒ นาสามปี คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำาบลนาป่าแซง เสนอร่างแผน พัฒนาสามปีให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี จากนั้นจึงส่งแผนพัฒนาสามปีที่ได้รับอนุมัติ และประกาศใช้ ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการประสานแผน พัฒนาท้องถิ่นระดับอำาเภอ หน่วยงานราชการในพื้นที่ กลุ่มองค์กรต่างๆ แล้วจึงประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน ภายใน 15 วัน พร้อมปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วันและจัด วางข้อมูลข่าวสารตลอดจนเอกสารเพื่อให้ประชาชนเข้าดูข้อมูลได้ ณ ศูนย์ ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำาบลนาป่าแซง และได้ประชาสัมพันธ์ในในเว็บไซต์ www.napasang.go.th เพื่อให้ผสนใจเข้าดูข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสาร ู้ ได้ ผลสำา เร็จ ของงาน ในการจัดทำาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 - 2556) ของเทศบาล ตำาบลนาป่าแซง สามารถดำาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำาแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อให้สามารถใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นก รอบในการจัดทำางบประมาณและวางแนวทางเพื่อนำาไปปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ตอนที่ 2 ผลการปฏิบ ัต ิง านและหรือ ผลสำา เร็จ ของงาน (ต่อ ) (2 1)
 • 37. ข .ลัก ษณะที่แ สดงถึง ความยุ่ง ยากของงาน /ปัญ หา /อุป สรรค ความยุ่ง ยากของงาน การจัดทำาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยง ระหว่างแนวทางการดำาเนินงานต่าง ๆ ทีอาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้ง ่ ในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำามาตัดสินใจกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานและให้ทรัพยากรการบริหาร ของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด การวางแผนพัฒนาสามปี สามารถดำาเนินการพัฒนาให้บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดทั้งด้านระยะเวลา บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้มีการวางแผนการใช้ ทรัพยากรทุก ๆ ด้านไว้ก่อนแล้ว และเป็นการสนองความต้องการของ ประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้แผนพัฒนาสามปียัง เป็นมาตรการหนึ่งที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างแผนพัฒนาสามปีกับ การจัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปีของเทศบาลอีกด้วย ปัญ หา/อุป สรรค ในสภาพความเป็นจริง การจัดทำาแผนพัฒนาให้ได้ประโยชน์ สูงสุดในการนำาไปพัฒนาท้องถิ่นนั้น ปัญหาที่เกิดก็คือ ขันตอนการเก็บ ้ รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 1. การเก็บ รวบรวมข้อ มูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ต้องคำานึงถึงแนวทางการพัฒนา ของจังหวัด/อำาเภอ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. เป็นแนวโดยเน้น การรับสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและข้อมูลการพัฒนาจาก หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เพื่อมากำาหนดประเด็นการพัฒนา ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว จะมีแนวทางใกล้เคียงกัน แนวทางการใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำาแผน เช่น การจัดทำาประชาคมหมู่บ้าน การสนับสนุนให้มีการ จัดทำาแผนชุมชน ในทางปฏิบัติแล้ว เมื่อได้ดำาเนินการออกประชาชาคม หมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการออกประชาคมหาข้อมูลในระดับชุมชน/หมู่บ้าน หรือการจัดทำาประชาคมในระดับตำาบล การให้ความร่วมมือของประชาชน นั้นเป็นเรื่องที่มีผลต่อการจัดทำาประชาชนดังกล่าว 2. ข้อ จำา กัด ของงบประมาณ เนื่องจากการนำาเสนอโครงการ / กิจกรรม ของประชาคมมี เป็นจำานวนมาก และประชาชนย่อมคาดหวังว่าสิ่งที่เสนอมานั้นย่อมได้รับ การแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน แต่ในแง่ความเป็นจริงงบประมาณของเทศบาล ตำาบลนาป่าแซงมีค่อนข้างจำากัด จะต้องจัดลำาดับความสำาคัญ และคำานึงถึง สถานะทางการคลังเป็นสำาคัญด้วย
 • 38. 3. ข้อ จำา กัด ด้า นภัย ธรรมชาติ การเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ทำาให้ เทศบาลตำาบลนาป่าแซงต้องนำางบประมาณไปใช้เพื่อการทำากิจกรรมดัง กล่าวที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้เป็นเงินงบประมาณที่สูง และยัง ส่งผลกระทบจากภัยธรรมชาติทำาให้ไม่สามารถดำาเนินโครงการกิจกรรมใน พื้นที่ที่กำาหนดได้ (2 2) ตอนที่ 2 ผลการปฏิบ ัต ิง านและหรือ ผลสำา เร็จ ของงาน (ต่อ ) 4. การมีส ่ว นร่ว มของประชาชน ช่วงเวลาการออกประชาคม ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้มีผู้เข้า ร่วมประชาคมน้อย เพราะในแต่ละชุมชนก็มีอาชีพที่แตกต่างกัน เช่น ประกอบอาชีพรับจ้าง อาชีพเกษตรกรรมการ ทำาให้เวลาว่างของ ประชาชน ในแต่ละหมู่บ้านก็จะไม่ตรงกัน หรือออกเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่ ตรงกับเวลางานของประชาชน ดังนั้นในการเชิญประชุมประชาคมของ แต่ละครั้งก็จะทำาให้มีผู้เข้าร่วมประชุมน้อย ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม และมักจะเห็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมเวทีประชาคมซึ่งการพัฒนา ท้องถิ่นนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของคนทุกวัยแต่เมื่อมีเพียงผู้สูง อายุมาเข้าร่วมเวทีประชาคมปัญหาและความต้องการจึงออกมาเพียงแก้ไข ปัญหาเฉพาะกลุ่มเท่านั้น แนวทางแก้ไ ขที่ด ำา เนิน การ และสามารถนำา ไปปรับ ใช้ เรื่อ งการจัด เก็บ ข้อ มูล ก็ค ือ จากการดำาเนินการจัดทำาแผนพัฒนาสามปีนั้น การจัดเก็บข้อมูล เพื่อมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำาแผนสามปี การจะได้มาซึ่งข้อมูลก็คือ ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน จากปัญหา และที่ได้ดำาเนินการแก้ไข ดังนี้ การดำาเนินการเขียนโครงการประชาคมหมู่บ้านและชุมชน โดยดำาเนิน การประชาคมในช่วงเวลาที่เหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ จะเป็นการ ออกจัดหาข้อมูลหรือการทำาประชาคม ในลักษณะที่พร้อมกันในหลายๆด้าน เช่น ในแต่ละครั้งจะเก็บข้อมูลด้านสภาพทั่วไป ข้อมูลด้านสาธารณสุข ข้อมูลด้านการคลังและเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้หรือเรื่องอื่นๆที่เป็น กิจกรรมเทศบาลตำาบลนาป่าแซง ในการจัดกิจกรรมประชาคมสิ่งที่เป็นแรงดึงดูดให้คนมาร่วม ประชาชาคมจึงเป็นสิ่งสำาคัญมาก ในกิจกรรมที่ทำาเช่น การจัดทำาประชาคม
 • 39. เบี้ยยังชีพ การมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้ดอยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ้ หรือจะเป็นกิจกรรมการการเยี่ยมบ้านยามเย็น กิจกรรมนายกเทศมนตรี เทศบาลตำาบลนาป่าแซงพบประชาชน เป็นการมอบของหรือถุงยังชีพแก่ผู้ ด้อยโอกาส หรือจะเป็นกิจกรรมที่ร่วมกับการประชุมอบรมให้ความรู้ต่างๆ เช่น การฝึกอบรมเพื่อไปศึกษาดูงาน เรื่องเวลาในการจัดทำาประชาชนใน การออกประชาคมหรือการออกเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น เวลาเย็นหรือช่วง เวลาหลังจากเลิกงานแล้ว ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด เพราะประชาชน จะเดินทางกลับจากการทำาเกษตรกรรม หรือ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้น ไป ดังนั้นสิ่งที่ได้จากการจัดทำาประชาคมที่พร้อมกับการทำากิจกรรมอื่นๆนั้น ทำาให้มีผู้เข้าร่วมจัดทำาประชาคมเป็นจำานวนมาก และสามารถแก้ปัญหาที่ ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ค. การนำา ผลงานไปใช้ป ระโยชน์ /อ้า งอิง การจัดทำาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความ เชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นนำามาตัดสินใจกำาหนด แนวทางการดำาเนินงานและใช้ ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดประชาชนมีความมั่นใจในระบบการบริหารขององค์กร ซึ่งใช้ ระเบียบ แบบแผน และแนวทางในการบริหารงานอย่างชัดเจน สามารถ อำานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่น สร้าง ความมั่นใจในการได้รับการบริการที่ดี ถูกต้อง รวดเร็ว ยุติธรรมและ เสมอภาค บุคลากรในองค์กรสามารถใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นคู่มือในการ ปฏิบัติงาน สร้างความความเชื่อมั่นในองค์กรของตนเองมากยิ่งขึ้น (2 3) ตอนที่ 3 การรับ รองผลงาน (สำาหรับผู้บังคับบัญชากรอก) ใช้ รับ รอง 1 แผ่น ต่อ ผลงาน 1 ชิ้น 1. คำา รับ รองของผู้ข อรับ การประเมิน ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ขอรับการประเมิน แผน 5 (ลงชื่อ)…………………………….. ผู้ (นายประพันธ์ เวารัมย์) ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554
 • 40. 2. คำา รับ รองของผู้บ ัง คับ บัญ ชา (ระดับ หัว หน้า กอง) ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตาม ความเป็นจริงทุกประการ ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี) …………………………………………………………………………… ……… (ลงชื่อ) …………………………………….ผู้ตรวจสอบ ( นางจันทร์ทิรา มวลปาก) ตำาแหน่ง หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 3. คำา รับ รองของผู้บ ัง คับ บัญ ชาเหนือ ขึ้น ไป (ปลัด เทศบาล) ได้ตรวจสอบผลงานที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตาม ความเป็นจริงทุกประการ ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี) …………………………………………………………………………… ……….. (ลงชื่อ) …………………………………..ผูตรวจสอบ ้ (นางสาวธนาทิพย์ สีดาพันธ์) ตำาแหน่ง ปลัดเทศบาลตำาบลป่าแซง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 (2 4) ตอนที่ ๒ ผลการปฏิบ ัต ิง านและหรือ ผลสำา เร็จ ของงาน (สำา หรับ
 • 41. ผู้ร ับ การประเมิน กรอก ) เรีย งตามลำา ดับ ความดีเ ด่น หรือ ความสำา คัญ จำา นวนตั้ง แต่ ๑ ถึง ๓ ชิ้น โดยให้ใ ช้ ๑ แผ่น ต่อ ผลงาน ๑ ชิ้น  ผลงานลำา ดับ ที่ 2 เดือ น/ปี พ.ศ. ที่ด ำา เนิน การ ตั้ง แต่ มกราคม 2553 – สิง หาคม 2553 ชื่อ ผลงานหรือ งานที่ป ฏิบ ัต ิ การจัด ทำา เทศบัญ ญัต ิง บประมาณราย จ่า ย ประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2554 ก. ขั้น ตอนในการดำา เนิน การ การจัดทำาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำาแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวัน ที่ 14 มิถุนายน 2554 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำางบประมาณรายจ่าย ประจำา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำางบประมาณราย จ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำางบ ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำาปี 2555 ขันตอนในการดำาเนินการจัดทำาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่จัดทำาเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็น ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำาปี ได้ดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1. บันทึกข้อความแจ้งหัวหน้ากองทุกกองเตรียมการจัดทำา เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวบรวม ประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายของงานภายในส่วนที่รับผิด ชอบเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 2. ประสานกองคลังรวบรวมรายงานทางการเงิน และสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้า หน้าที่งบประมาณ 3. เจ้าหน้าที่งบประมาณพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขงบ ประมาณในขั้นต้นเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในแผนพัฒนาตำาบลสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) แล้วนำาเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ตั้งยอดเงินงบประมาณ
 • 42. 4. รวบรวม แล้วจัดทำาเป็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่นกำาหนด เสนอต่อผู้บริหารอีกครั้ง เพื่อให้ผู้บริหารได้นำาเสนอต่อสภา เทศบาลตำาบลนาป่าแซง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 5. ทำาญัตติหรือวาระการประชุมเสนอประธานสภาเทศบาลตำาบล นาป่าแซง เพื่อเรียกประชุมสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ 1,2 และ 3 7. รวมรวมเอกสารประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. 2554 6. นำาเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ที่สภาให้ความเห็นชอบแล้วต่อนาย อำาเภอปทุมราชวงศา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำานาจเจริญ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 7. ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ ที่นายอำาเภอปทุมราชวงศาปฏิบัติ ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำานาจเจริญ อนุมัติแล้ว โดยเปิดเผยให้ ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 8. รายงานการประกาศใช้เทศบัญญัติฯ ไปยังนายอำาเภอปทุม (2 ราชวงศา และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามระยะเวลาที่กำาหนด 5) 9. การบริหารงบประมาณ ตรวจสอบ กำากับดูแลการใช้จ่ายงบ ประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้ จ่ายเงิน ควบคุมการโอน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำาชี้แจงงบประมาณ ตามที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณมีความประสงค์และผู้บริหารอนุมัติให้ถูก ต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการกำาหนด ข. ลัก ษณะที่แ สดงถึง ความยุ่ง ยากของงาน จากการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ เป็น เจ้าหน้าที่จัดทำาเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำาปี ต้องมีความละเอียด รอบคอบ มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการ ปฏิบัติ พึงระวังการตั้งงบประมาณรายจ่ายผิดหมวดรายจ่าย ความผิดพลาด ในการลงตัวเลข จำานวนเงินและตัวอักษร การตั้งงบประมาณผิดรูปแบบที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำาหนดไว้ และพึงระวังการโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำาชี้แจงประกอบงบประมาณใช้อำานาจอนุมัติไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ การจัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปีหากมีความล่าช้าไม่สามารถ เสนอสภาได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม อาจเกิดความเสียหายต่อการ บริหารท้องถิ่นอาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของประชาชน ค. แนวทางการแก้ไ ข 1. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดทำางบ ประมาณรายจ่ายประจำาปีให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างถ่องแท้ 2. ใช้รูปแบบการจัดทำางบประมาณตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำาหนดให้ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 3. มีความละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบในการลงตัวเลข ตัวอักษร
 • 43. 4. จัดทำำรำยละเอียดงบประมำณให้ชัดเจน 5. จัดทำำปฏิทินงบประมำณ เพื่อให้กำรจัดทำำงบประมำณแล้ว เสร็จสำมำรถเสนอสภำเทศบำลตำำบล นำป่ำแซง ได้ทันภำยในวันที่ 15 สิงหำคม ง. กำรนำำ ผลงำนไปใช้ป ระโยชน์ /อ้ำ งอิง 1. สำมำรถประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำำปีได้ ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมำณ (1 ตุลำคม 2554) เป็นประโยชน์ต่อประชำชนในพื้นที่ ตอนที่ 3 กำรรับ รองผลงำน (สำำหรับผู้บังคับบัญชำกรอก) ใช้ร ับ รอง 1 แผ่น ต่อ ผลงำน 1 ชิ้น 1. คำำ รับ รองของผู้ข อรับ กำรประเมิน ขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร ขอรับกำรประเมิน 5 (ลงชื่อ)…………………………….. ผู้ (นำยประพันธ์ เวำรัมย์) ตำำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2554 (2 6) 2. คำำ รับ รองของผู้บ ัง คับ บัญ ชำ (ระดับ หัว หน้ำ กอง ) ได้ตรวจสอบผลงำนที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่ำถูกต้องตรงตำม ควำมเป็นจริงทุกประกำร ควำมเห็นอื่น ๆ (ถ้ำมี) ……………………………………………………………………………… …… (ลงชื่อ) …………………………………….ผูตรวจสอบ ้ ( นำงจันทร์ทิรำ มวลปำก) ตำำแหน่ง หัวหน้ำสำำนักปลัดเทศบำล
 • 44. วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2554 3. คำำ รับ รองของผู้บ ัง คับ บัญ ชำเหนือ ขึ้น ไป (ปลัด เทศบำล ) ได้ตรวจสอบผลงำนที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่ำถูกต้องตรงตำม ควำมเป็นจริงทุกประกำร ควำมเห็นอื่น ๆ (ถ้ำมี) ……………………………………………………………………………… …….. ตรวจสอบ (ลงชื่อ)…………………………………..ผู้ (นำงสำวธนำทิพย์ สีดำพันธ์) ตำำแหน่ง ปลัดเทศบำลตำำบลป่ำแซง วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2554 (2 7) ตอนที่ ๒ ผลกำรปฏิบ ัต ิง ำนและหรือ ผลสำำ เร็จ ของงำน (สำำ หรับ
 • 45. ผู้ร ับ กำรประเมิน กรอก ) เรีย งตำมลำำ ดับ ควำมดีเ ด่น หรือ ควำมสำำ คัญ จำำ นวนตั้ง แต่ ๑ ถึง ๓ ชิ้น โดยให้ใ ช้ ๑ แผ่น ต่อ ผลงำน ๑ ชิ้น  ผลงำนลำำ ดับ ที่ 3 เดือน/ปี พ.ศ. ที่ดำำเนินกำร ตั้งแต่ ธันวำคม 2552 – กุมภำพันธ์ 2553  ชื่อผลงำนหรืองำนที่ปฏิบัติ โครงกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิก สภำเทศบำลตำำบลนำป่ำแซง ก . ขั้น ตอนในกำรดำำ เนิน กำร 1. รำยงำนวันครบวำระของสมำชิกสภำเทศบำลตำำบลและนำยก เทศมนตรีตำำบลนำป่ำแซง ในวันที่ 30 กรกฎำคม 2552 2. จัดประกำศกำำหนดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยก เทศมนตรีตำำบลนำป่ำแซง ในวันที่ 17 มกรำคม 2553 3. ช่วยรับสมัครเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลตำำบลและนำยกเทศมนตรี ตำำบลนำป่ำแซง 4. ช่วยงำนตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล ตำำบลและนำยกเทศมนตรี ขั้นตอนในกำรดำำเนินกำรตำมกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลตำำบล และนำยกเทศมนตรีตำำบลนำป่ำแซง มีดังนี้ 1. จัดทำำโครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลตำำบลและนำยก เทศมนตรีตำำบลนำป่ำแซง 2. จัดเตรียมรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม จัดทำำแผนดำำเนิน กำร 3. จัดทำำประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง ภำยในวันที่ 8 ธันวำคม 2552 และประกำศให้มีกำรเลือกตั้งวันที่ 9 ธันวำคม 2552 4. รับสมัครเลือกตั้ง ระหว่ำงวันที่ 14-18 ธันวำคม 2552 5. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ระหว่ำงวันที่ 19-25 ธันวำคม 2552 6. แต่งตั้งผู้อำำนวยกำรประจำำหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมกำกร ประจำำหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมกำรนับคะแนน เจ้ำหน้ำที่นับคะแนน และ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ภำยในวันที่ 27 ธันวำคม 2552 7. จัดทำำประกำศกำำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ภำยในวันที่ 27 ธันวำคม 2552 8. ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภำยในวันที่ 27 ธันวำคม 2552 9. จัดทำำผู้มีสิทธิขอเพิ่มชื่อ ขอถอนชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภำยในวันที่ 6 มกรำคม 2553 10. จัดทำำเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง ภำยในวันที่ 6 มกรำคม 2553 11. แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ภำยในวันที่ 9 มกรำคม 2553
 • 46. 2553 2553 2553 12. ประกำศกำำหนดสถำนที่นับคะแนน ภำยในวันที่ 9 มกรำคม 13. กำำหนดเวลำส่งหีบบัตรเลือกตั้ง ภำยในวันที่ 9 มกรำคม 14. กำำหนดสถำนที่นับคะแนน ภำยในวันที่ 9 มกรำคม 2553 15. ผู้มสิทธิแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ภำยในวันที่ 9 มกรำคม ี 16 เลือกตั้ง วันที่ 17 มกรำคม 2553 17. ผู้มสิทธิแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ภำยในวันที่ 24 ี มกรำคม 2553 ในฐำนะเป็นผู้ช่วยงำน รับผิดชอบงำนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล ตำำบลและนำยกเทศมนตรีตำำบลนำแซง เป็นกำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และ ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้กำำหนดเช่น พระรำช บัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือก ตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 )และระเบียบกฎหมำยอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อ หำกไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดจะทำำให้ผู้ (2 สมัครเลือกตั้งได้รับผลกระทบอย่ำงหลีกเลี่ยงมีได้ 8) ค. แนวทำงกำรแก้ไ ข 1. ต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในกำรทำำงำนกำรเลือกตั้ง 2. ให้มีกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องให้รู้บทบำทหน้ำที่ในกำร ดำำเนินกำรเลือกตั้งอย่ำงถูกต้อง 3. ติดตำมงำนและประสำนงำนกำรดำำเนินกำรเลือกตั้งเป็นไปให้ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและให้มีกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคที่อำจเกิดขึ้นได้ ง. กำรนำำ ผลงำนไปใช้ป ระโยชน์ /อ้ำ งอิง 1. จัดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น ให้ เป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม 2. คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำำจังหวัดอำำนำจเจริญประกำศ รับรองผลเมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2553 2. ให้ได้ผู้นำำท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์และกำรทำำงำนยึดหลักธรรมำภิบำล ด้วยควำมโปร่งใส 3. ให้ประชำชนตำำบลนำป่ำแซงได้เรียนรู้กำรปกครองระบอบ ประชำธิปไตย ตอนที่ 3 กำรรับ รองผลงำน (สำำหรับผู้บังคับบัญชำกรอก) ใช้ร ับ รอง 1 แผ่น ต่อ ผลงำน 1 ชิ้น 1. คำำ รับ รองของผู้ข อรับ กำรประเมิน ขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
 • 47. ขอรับกำรประเมิน 5 (ลงชื่อ)…………………………….. ผู้ (นำยประพันธ์ เวำรัมย์) ตำำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2554 2. คำำ รับ รองของผู้บ ัง คับ บัญ ชำ (ระดับ หัว หน้ำ กอง ) ได้ตรวจสอบผลงำนที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่ำถูกต้องตรงตำม ควำมเป็นจริงทุกประกำร ควำมเห็นอื่น ๆ (ถ้ำมี) ……………………………………………………………………………… …… (ลงชื่อ) …………………………………….ผูตรวจสอบ ้ ( นำงจันทร์ทิรำ มวลปำก) ตำำแหน่ง หัวหน้ำสำำนักปลัดเทศบำล วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2554 3. คำำ รับ รองของผู้บ ัง คับ บัญ ชำเหนือ ขึ้น ไป (ปลัด เทศบำล ) ได้ตรวจสอบผลงำนที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่ำถูกต้องตรงตำม ควำมเป็นจริงทุกประกำร ควำมเห็นอื่น ๆ (ถ้ำมี) ……………………………………………………………………………… …….. ตรวจสอบ (ลงชื่อ)…………………………………..ผู้ (นำงสำวธนำทิพย์ สีดำพันธ์) ตำำแหน่ง ปลัดเทศบำลตำำบลป่ำแซง วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2554 แบบให้ค ะแนนกำรประเมิน สำำ หรับ กรรมกำรประเมิน ผลงำนฯ ผู้ป ระเมิน นำงสำวธนำทิพ ย์ สีด ำพัน ธ์ ผู้ข อรับ กำรประเมิน นำย ประพัน ธ์ เวำรัม ย์
 • 48. ขอประเมิน ในตำำ แหน่ง เจ้ำ หน้ำ ที่ว ิเ ครำะห์น โยบำยและแผน ระดับ 6 ว ตอนที่ 4 กำรประเมิน ผลงำน (สำำ หรับ กรรมกำรประเมิน ผล งำนฯ ที่ไ ด้ร ับ มอบหมำย 3 คน กรอก) งำนที่ คะแน คะแน รำยกำรประเมิน เสนอ นเต็ม นที่ไ ด้ 1. กำร 1. ควำมเพียงพอของควำมรู้ควำมสำมำรถ 20 จัดทำำ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน แผน 2. คุณภำพของผลงำน 20 พัฒนำ 2.1 ควำมถูกต้องเหมำะสมของผลงำน 20 ตำำบล ในแง่ของวิธีกำรปฏิบัติ 20 สำมปี 2.2 ควำมสมบูรณ์ ควำมประณีตและทัน 20 (พ.ศ. ต่อกำำหนดเวลำ 2554– 2.3 ประโยชน์ของผลงำนต่อองค์กร 2556) หรือผู้รับบริกำร 3. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์หรือควำม สำมำรถในกำรแก้ไข ปัญหำ ซึ่งนำำมำใช้เป็นแนวปฏิบัติ สำำหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ได้ รวม 2. กำร 1. ควำมเพียงพอของควำมรู้ควำมสำมำรถ จัดทำำ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน เทศบัญ 2. คุณภำพของงำน ญัติงบ 2.1 ควำมถูกต้องเหมำะสมของผลงำน ประมำณ ในแง่ของวิธีกำรปฏิบัติ รำยจ่ำย 2.2 ควำมสมบูรณ์ ควำมประณีตและทัน ประจำำ ต่อกำำหนดเวลำ ปีงบประ 2.3 ประโยชน์ของผลงำนต่อองค์กร มำณ หรือผู้บริหำร พ.ศ. 3. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์หรือควำม 2555 สำมำรถในกำรแก้ไข ปัญหำ ซึ่งนำำมำใช้เป็นแนวปฏิบัติ สำำหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ได้ 100 20 20 20 20 20
 • 49. รวม ตอนที่ 4 งำนที่ เสนอ 3. โครงกำร เลือกตั้ง นำยก เทศมนตรี และ สมำชิก สภำ เทศบำล ตำำบลนำ ป่ำแซง 100 (3 0) กำรประเมิน ผลงำน ( ต่อ ) คะแน คะแน นเต็ม นที่ไ ด้ 1. ควำมเพียงพอของควำมรู้ควำมสำมำรถ 20 ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 2. คุณภำพของผลงำน 20 2.1 ควำมถูกต้องเหมำะสมของผลงำน 20 ในแง่ของวิธีกำรปฏิบัติ 20 2.2 ควำมสมบูรณ์ ควำมประณีตและทัน 20 ต่อกำำหนดเวลำ 2.3 ประโยชน์ของผลงำนต่อองค์กร 3. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์หรือควำม สำมำรถในกำรแก้ไข ปัญหำ ซึ่งนำำมำใช้เป็นแนวปฏิบัติ สำำหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ได้ รำยกำรประเมิน รวม 100 คะแนนรวมเฉลี่ยของผลงำนทั้ง 3 ชิ้น…………… คะแนน (คะแนนรวม 100 คะแนน) (ได้คะแนนค่ำเฉลี่ยรวมไม่ตำ่ำกว่ำ 60 คะแนน) ( ) ผ่ำนกำรประเมินผลงำน ) ไม่ผ่ำนกำรประเมินผลงำน ( (ลงชื่อ).
 • 50. ……………………………………ผู้ประเมิน ทิพย์ สีดำพันธ์) นำป่ำแซง( ประธำนกรรมกำร) ตุลำคม พ.ศ. 2554 (นำงสำวธนำ ตำำแหน่ง ปลัดเทศบำลตำำบล วันที่ 6 เดือน แบบให้ค ะแนนกำรประเมิน สำำ หรับ กรรมกำรประเมิน ผลงำนฯ ผู้ป ระเมิน นำงสำวพรรณิภ ำ มณีเ นตร ผู้ข อรับ กำรประเมิน นำย ประพัน ธ์ เวำรัม ย์ ขอประเมิน ในตำำ แหน่ง เจ้ำ หน้ำ ที่ว ิเ ครำะห์น โยบำยและแผน ระดับ 6 ว ตอนที่ 4 กำรประเมิน ผลงำน (สำำ หรับ กรรมกำรประเมิน ผล งำนฯ ที่ไ ด้ร ับ มอบหมำย 3 คน กรอก) คะแ คะแ งำนที่ รำยกำรประเมิน นน นนที่ เสนอ เต็ม ได้ 1. กำรจัด 1. ควำมเพียงพอของควำมรู้ควำมสำมำรถ 20 ทำำแผน ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน แผนพัฒนำ 2. คุณภำพของผลงำน 20 ตำำบลสำมปี 2.1 ควำมถูกต้องเหมำะสมของผลงำน 20
 • 51. ในแง่ของวิธีกำรปฏิบัติ 2.2 ควำมสมบูรณ์ ควำมประณีตและทัน ต่อกำำหนดเวลำ 2.3 ประโยชน์ของผลงำนต่อองค์กร หรือผู้รับบริกำร 3. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์หรือควำม สำมำรถในกำรแก้ไข ปัญหำ ซึ่งนำำมำใช้เป็นแนวปฏิบัติ สำำหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ได้ 20 20 รวม 2. กำรจัด 1. ควำมเพียงพอของควำมรู้ควำมสำมำรถ ทำำ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน เทศบัญญัติ 2. คุณภำพของงำน งบประมำณ 2.1 ควำมถูกต้องเหมำะสมของผลงำน รำยจ่ำย ในแง่ของวิธีกำรปฏิบัติ ประจำำ 2.2 ควำมสมบูรณ์ ควำมประณีตและทัน ปีงบประมำ ต่อกำำหนดเวลำ ณ พ.ศ. 2.3 ประโยชน์ของผลงำนต่อองค์กร 2555 หรือผู้บริหำร 3. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์หรือควำม สำมำรถในกำรแก้ไข ปัญหำ ซึ่งนำำมำใช้เป็นแนวปฏิบัติ สำำหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ได้ 100 20 รวม 100 (พ.ศ. 2554– 2556) 20 20 20 20
 • 52. (3 2) ตอนที่ 4 งำนที่ เสนอ 3. โครงกำร เลือกตั้ง นำยก เทศมนต รีและ สมำชิก สภำ เทศบำล ตำำบลนำ ป่ำแซง กำรประเมิน ผลงำน ( ต่อ ) รำยกำรประเมิน 1. ควำมเพียงพอของควำมรู้ควำมสำมำรถ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 2. คุณภำพของผลงำน 2.1 ควำมถูกต้องเหมำะสมของผลงำน ในแง่ของวิธีกำรปฏิบัติ 2.2 ควำมสมบูรณ์ ควำมประณีตและทัน ต่อกำำหนดเวลำ 2.3 ประโยชน์ของผลงำนต่อองค์กร 3. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์หรือควำม สำมำรถในกำรแก้ไข ปัญหำ ซึ่งนำำมำใช้เป็นแนวปฏิบัติ สำำหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ได้ รวม คะแน คะแน นเต็ม นที่ไ ด้ 20 20 20 20 20 100 คะแนนรวมเฉลี่ยของผลงำนทั้ง 3 ชิ้น…………… คะแนน (คะแนนรวม 100 คะแนน) (ได้คะแนนค่ำเฉลี่ยรวมไม่ตำ่ำกว่ำ 60 คะแนน) ( ) ผ่ำนกำรประเมินผลงำน ) ไม่ผ่ำนกำรประเมินผลงำน ……………………………………ผู้ประเมิน รณิภำ มณีเนตร) รำชวงศำ(กรรมกำร/ผู้ทรงคุณวุฒิ) ตุลำคม พ.ศ. 2554 ( (ลงชื่อ). (นำงสำวพร ตำำแหน่ง ท้องถิ่นอำำเภอปทุม วันที่ 6 เดือน
 • 53. แบบให้ค ะแนนกำรประเมิน สำำ หรับ กรรมกำรประเมิน ผลงำนฯ ผู้ป ระเมิน นำงจัน ทร์ท ิร ำ มวลปำก ผู้ข อรับ กำรประเมิน นำย ประพัน ธ์ เวำรัม ย์ ขอประเมิน ในตำำ แหน่ง เจ้ำ หน้ำ ที่ว ิเ ครำะห์น โยบำยและแผน ระดับ 6 ว ตอนที่ 4 กำรประเมิน ผลงำน (สำำ หรับ กรรมกำรประเมิน ผล งำนฯ ที่ไ ด้ร ับ มอบหมำย 3 คน กรอก) คะแ งำนที่ คะแน รำยกำรประเมิน นนที่ เสนอ นเต็ม ได้ 1. กำรจัด 1. ควำมเพียงพอของควำมรู้ควำม 20 ทำำแผน สำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน พัฒนำ 2. คุณภำพของผลงำน 20 ตำำบลสำม 2.1 ควำมถูกต้องเหมำะสมของผลงำน 20 ปี ในแง่ของวิธีกำรปฏิบัติ 20 (พ.ศ.255 2.2 ควำมสมบูรณ์ ควำมประณีตและ 20 4– 2556) ทันต่อกำำหนดเวลำ 2.3 ประโยชน์ของผลงำนต่อองค์กร หรือผู้รับบริกำร 3. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์หรือควำม สำมำรถในกำรแก้ไข ปัญหำ ซึ่งนำำมำใช้เป็นแนวปฏิบัติ สำำหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ได้
 • 54. 2. กำรจัด ทำำ เทศบัญญั ติงบ ประมำณ รำยจ่ำย ประจำำ ปีงบประม ำณ พ.ศ. 2555 รวม 1. ควำมเพียงพอของควำมรู้ควำมสำมำรถ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 2. คุณภำพของงำน 2.1 ควำมถูกต้องเหมำะสมของผลงำน ในแง่ของวิธีกำรปฏิบัติ 2.2 ควำมสมบูรณ์ ควำมประณีตและทัน ต่อกำำหนดเวลำ 2.3 ประโยชน์ของผลงำนต่อองค์กร หรือผู้บริหำร 3. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์หรือควำม สำมำรถในกำรแก้ไข ปัญหำ ซึ่งนำำมำใช้เป็นแนวปฏิบัติ สำำหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ได้ รวม 100 20 20 20 20 20 100 (3 4) ตอนที่ 4 งำนที่ เสนอ 3. โครงกำร เลือกตั้ง นำยก เทศมนต รีและ กำรประเมิน ผลงำน ( ต่อ ) รำยกำรประเมิน 1. ควำมเพียงพอของควำมรู้ควำมสำมำรถ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 2. คุณภำพของผลงำน 2.1 ควำมถูกต้องเหมำะสมของผลงำน ในแง่ของวิธีกำรปฏิบัติ 2.2 ควำมสมบูรณ์ ควำมประณีตและทัน คะแน คะแน นเต็ม นที่ไ ด้ 20 20 20 20 20
 • 55. สมำชิก สภำ เทศบำล ตำำบลนำ ป่ำแซง ต่อกำำหนดเวลำ 2.3 ประโยชน์ของผลงำนต่อองค์กร 3. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์หรือควำม สำมำรถในกำรแก้ไข ปัญหำ ซึ่งนำำมำใช้เป็นแนวปฏิบัติ สำำหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ได้ รวม 100 คะแนนรวมเฉลี่ยของผลงำนทั้ง 3 ชิ้น…………… คะแนน (คะแนนรวม 100 คะแนน) (ได้คะแนนค่ำเฉลี่ยรวมไม่ตำ่ำกว่ำ 60 คะแนน) ( ) ผ่ำนกำรประเมินผลงำน ) ไม่ผ่ำนกำรประเมินผลงำน ……………………………………ผู้ประเมิน มวลปำก) ตำำบลนำป่ำแซง (กรรมกำร) ตุลำคม พ.ศ. 2554 ( (ลงชื่อ). (นำงจันทร์ทิรำ ตำำแหน่ง หัวหน้ำสำำนักปลัดเทศบำล วันที่ 6 เดือน
 • 56. แบบให้ค ะแนนกำรประเมิน สำำ หรับ กรรมกำรประเมิน ผลงำนฯ ผู้ป ระเมิน นำงสำววะไลภรณ์ ไชยโย ผู้ข อรับ กำรประเมิน นำย ประพัน ธ์ เวำรัม ย์ ขอประเมิน ในตำำ แหน่ง เจ้ำ หน้ำ ที่ว ิเ ครำะห์น โยบำยและแผน ระดับ 6 ว ตอนที่ 4 กำรประเมิน ผลงำน (สำำ หรับ กรรมกำรประเมิน ผล งำนฯ ที่ไ ด้ร ับ มอบหมำย 3 คน กรอก) งำนที่ คะแน คะแน รำยกำรประเมิน เสนอ นเต็ม นที่ไ ด้ 1. กำร 1. ควำมเพียงพอของควำมรู้ควำมสำมำรถ 20 จัดทำำ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน แผน 2. คุณภำพของผลงำน 20 พัฒนำ 2.1 ควำมถูกต้องเหมำะสมของผลงำน 20 ตำำบล ในแง่ของวิธีกำรปฏิบัติ 20 สำมปี 2.2 ควำมสมบูรณ์ ควำมประณีตและทัน 20 (พ.ศ. ต่อกำำหนดเวลำ 2554– 2.3 ประโยชน์ของผลงำนต่อองค์กร 2556) หรือผู้รับบริกำร 3. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์หรือควำม สำมำรถในกำรแก้ไข ปัญหำ ซึ่งนำำมำใช้เป็นแนวปฏิบัติ สำำหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ได้ รวม 2. กำร 1. ควำมเพียงพอของควำมรู้ควำมสำมำรถ จัดทำำ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน เทศบัญ 2. คุณภำพของงำน ญัติงบ 2.1 ควำมถูกต้องเหมำะสมของผลงำน ประมำณ ในแง่ของวิธีกำรปฏิบัติ รำยจ่ำย 2.2 ควำมสมบูรณ์ ควำมประณีตและทัน ประจำำ ต่อกำำหนดเวลำ ปีงบประ 2.3 ประโยชน์ของผลงำนต่อองค์กร มำณ หรือผู้บริหำร 100 20 20 20 20 20
 • 57. พ.ศ. 2554 3. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์หรือควำม สำมำรถในกำรแก้ไข ปัญหำ ซึ่งนำำมำใช้เป็นแนวปฏิบัติ สำำหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ได้ รวม งำนที่ เสนอ ตอนที่ 4 3. โครงกำร เลือกตั้ง นำยก เทศมนตรี และ สมำชิก สภำ เทศบำล ตำำบล รำยกำรประเมิน กำรประเมิน ผลงำน ( ต่อ ) 1. ควำมเพียงพอของควำมรู้ควำมสำมำรถ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 2. คุณภำพของผลงำน 2.1 ควำมถูกต้องเหมำะสมของผลงำน ในแง่ของวิธีกำรปฏิบัติ 2.2 ควำมสมบูรณ์ ควำมประณีตและทัน ต่อกำำหนดเวลำ 2.3 ประโยชน์ของผลงำนต่อองค์กร 3. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์หรือควำม สำมำรถในกำรแก้ไข ปัญหำ ซึ่งนำำมำใช้เป็นแนวปฏิบัติ สำำหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ได้ รวม 100 คะแน คะแน นเต็ม นที่ไ ด้ 20 20 20 20 20 100 คะแนนรวมเฉลี่ยของผลงำนทั้ง 3 ชิ้น…………… คะแนน (คะแนนรวม 100 คะแนน) (3 6)
 • 58. (ได้คะแนนค่ำเฉลี่ยรวมไม่ตำ่ำกว่ำ 60 คะแนน) ( ) ผ่ำนกำรประเมินผลงำน ) ไม่ผ่ำนกำรประเมินผลงำน ……………………………………ผู้ประเมิน รณ์ ไชยโย) อบต.นำหว้ำ (กรรมกำร) พ.ศ. 2554 ( (ลงชื่อ). (นำงสำววะไลภ ตำำแหน่ง หัวหน้ำสำำนักปลัด วันที่ 6 เดือน ตุลำคม (แบบ 8) แบบสรุป ผลกำรคัด เลือ กพนัก งำนเทศบำล เพื่อ เลื่อ นขึ้น ดำำ รงตำำ แหน่ง ที่ส ูง ขึ้น ตำำ แหน่ง สำำ หรับ ผู้ป ฏิบ ัต ิง ำนที่ มีป ระสบกำรณ์
 • 59. (สำำ หรับ คณะกรรมกำรประเมิน ผลงำนฯ กรอก)
 • 60. คณะกรรมกำรประเมิน ผลงำนฯ ได้ป ระชุม ร่ว มกัน เพื่อ พิจ ำรณำ คำำ ขอประเมิน ผลงำนของ นำยประพันธ์ เวำรัมย์ ตำำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับ 6 แล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม พ.ศ. 2554 ปรำกฏ ดังนี้ 1. กำรตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ( ) มีคุณสมบัติสำมำรถเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำำรงตำำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้นได้ ( ) ขำดคุณสมบัติ เนื่องจำก………………………………………………………….. 2. กำรประเมินคุณลักษณะของบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย………… คะแนน ระดับกำรประเมิน……… ( ) ผ่ำนเกณฑ์ (60%) ( ) ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 3. กำรประเมินผลงำน ได้คะแนนเฉลี่ย…………………… คะแนน ( ) ผ่ำนเกณฑ์ (60%) ( ) ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 4. กำรสัมภำษณ์ ได้คะแนนเฉลี่ย……………………คะแนน ( ) ผ่ำนเกณฑ์ (60%) ( ) ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ทั้ง นี้ คณะกรรมกำรประเมิน ผลงำนฯ มีค วำมเห็น สรุป ดัง นี้ ( ) ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะของบุคคลและประเมินผล งำนสำมำรถเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ ดำำรงตำำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ ไม่ก ่อ นวัน ที่ 1 ตุล ำคม พ.ศ. 2554 ( ) ไม่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะของบุคคลและประเมิน ผลงำน ลงชื่อ.......... ………………………………ประธำนกรรมกำร (นำงสำวธนำทิพย์ สีดำพันธ์) ปลัดเทศบำลตำำบลนำป่ำแซง กรรมกำร/ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร ลงชื่อ…………………………………… (นำงสำวพรรณิภำ มณีเนตร) ท้องถิ่นอำำเภอปทุมรำชวงศำ ลงชื่อ…………………………………… (นำงจันทร์ทิรำ มวลปำก)
 • 61. ภำคผนวก
 • 62. สำำ เนำบัต รประวัต ิ พนัก งำนเทศบำล
 • 63. สำำ เนำประกำศนีย บัต ร /วุฒ ิบ ัต รกำร ฝึก อบรม
 • 64. เอกสารประกอบผลงานลำา ดับ ที่ 1
 • 65. เอกสารประกอบผลงานลำา ดับ ที่ 2
 • 66. เอกสารประกอบผลงานลำา ดับ ที่ 3
 • 67. สำา เนาเอกสารประกอบประสบการณ์ ในการปฏิบ ัต ิง านนอกเหนือ จาก ตำา แหน่ง
 • 68. รายงานการประชุม คณะกรรมการ พิจ ารณาคุณ สมบัต ิแ ละประเมิน ผล งานพนัก งานฯ
 • 69. รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจ ารณาคุณ สมบัต ิแ ละ ประเมิน ผลงานพนัก งานเทศบาล เพื่อ เลื่อ นระดับ และแต่ง ตั้ง ให้ด ำา รงตำา แหน่ง ให้ด ำา รงตำา แหน่ง ผู้ ปฏิบ ัต ิง านที่ม ีป ระสบการณ์ ครั้ง ที่ 1/2554 วัน พฤหัส บดีท ี่ 6 ตุล าคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้อ งประชุม สภาเทศบาลตำา บลนาป่า แซง *************************** ผู้เ ข้า ประชุม ลำา ดับ ชื่อ - สกุล ตำา แหน่ง ลายมือ ชื่อ หมายเห ที่ ตุ 1 นางสาวธนาทิพย์ สี ประธาน
 • 70. 2 3 4 5 ดาพันธ์ นางสาวพรรณิภา มณีเนตร นางจันทร์ทิรา มวล ปาก นางสาววะไลภรณ์ ไชยโย นางสงกรานต์ พรม เสน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการ ผู้เ ข้า ร่ว มประชุม ไม่มี เริ่ม ประชุม เวลา 09.30 น. เมื่อที่ประชุมพร้อม นางสาวธนาทิพย์ สีดาพันธ์ ตำาแหน่ง ปลัด เทศบาลตำาบลนาป่าแซง ทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบีย บวาระที่ ๑ เรื่อ งประธานแจ้ง ให้ท ี่ป ระชุม ทราบ .......ไม่มี............................................................................ ............................................. ระเบีย บวาระที่ ๒ เรื่อ งรับ รองรายงานการประชุม ครั้ง ที่แ ล้ว .......ไม่มี............................................................................ ............................................. ระเบีย บวาระที่ ๓ เรื่อ งเสนอเพื่อ ทราบ .......ไม่มี............................................................................ .............................................
 • 71. -2ระเบีย บวาระที่ 4 เรื่อ งเสนอเพื่อ พิจ าณา 4.1 พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานพนักงานเทศบาลเพื่อ เลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งให้ดำารงตำาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มี ประสบการณ์ (ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว) นางสาวธนาทิพย์ สีดาพันธ์ 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ปลัดเทศบาลตำาบลนาป่าแซงหมวด ๒ การบริหารงานบุคคลในเทศบาล มาตรา 23 ให้นำาความในมาตรา ประธานกรรมการฯ ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อำานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดัง กล่าวเป็นอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี มาตรา ๑๕ การออกคำาสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่ง ตั้ง การย้าย การโอนการรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทาง วินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ ร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล ให้เป็นอำานาจของนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาหนด แต่ สำาหรับการออกคำาสั่งแต่งตั้ง และการให้ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำาแหน่ง ต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน อำานาจในการดำาเนินการเกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคลตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบหมายให้ ผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน ตำาแหน่งใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้น เป็นผู้ใช้อำานาจแทนนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาหนด 2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด อำานาจเจริญ
 • 72. ให้ดำารงตำาแหน่งใน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 ลง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 176 การเลื่อนพนักงานเทศบาลขึ้นแต่งตั้ง ระดับที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบคัด เลือกเพื่อดำารงตำาแหน่งนั้นได้ หรือจากผู้ได้รับการ คัดเลือกเพื่อดำารงตำาแหน่ง นั้น ข้อ 183 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำารง ตำาแหน่งในระดับสูงขึ้นสำาหรับ ตำาแหน่งที่กำาหนดเป็นตำาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มี ประสบการณ์ในสายงานที่เริ่มต้น จากระดับ 3 (5) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งให้ สามารถดำาเนินการได้ ดังนี้ (ก) เลื่อนผู้ดำารงตำาแหน่งระดับ 5 ของสาย งานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึนดำารงตำาแหน่งระดับ 6 (ว) ของสายงานนั้น ้ (6) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงนับถึงวันยื่น แบบประเมิน ดังนี้ (ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะสำาหรับตำาแหน่ง ตามที่ ก.ท. กำาหนดไว้ในมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่ง ที่จะแต่งตั้ง และ -3(ข) มีระยะเวลาขั้นตำ่าในการดำารงตำาแหน่งหรือเคย ดำารงตำาแหน่งในสายงานที่ จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดับตำาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ เลื่อ นขึ้น ดำา รง ตำา แหน่ง คุณ วุฒ ิ ระดับ 6 ระดับ 7 - คุณวุฒิปริญญาตรีหรือ 6 ปี 7 ปี เทียบเท่า 4 ปี 5 ปี - คุณวุฒิปริญญาโทหรือ 2 ปี 3 ปี เทียบเท่า - คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ เทียบเท่า
 • 73. - การนับระยะเวลาข้อ (ข) อาจนำาระยะเวลา ในการดำารงตำาแหน่ง หรือ เคยดำารงตำาแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งเป็นงานที่มี ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่ ก.ท. กำาหนดมานับ รวมเป็นระยะเวลาขั้นตำ่า ดังกล่าวได้ตามบัญชีกำาหนดกลุ่มตำาแหน่งพนักงาน เทศบาลที่มีลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน - การพิจารณาคุณวุฒิตามข้อ (ข) ต้องเป็น คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง ตามคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่ง นั้นเท่านั้น และให้พิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาที่ ระบุไว้บัตรประวัติพนักงาน เทศบาล เป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มเติม ภายหลังจากการบรรจุเข้ารับ ราชการต้องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติ พนักงานเทศบาลก่อนจึงจะนำา วุฒินั้นมาใช้ในการพิจารณาได้ (7) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งสูงขึ้น (ก) ตำาแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกำาหนด ตำาแหน่งให้เสนอ ก.ท.จ. เพื่อ พิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกำาหนดตำาแหน่งเมื่อผู้ ดำารงตำาแหน่งนั้นเป็นผู้มี ผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดำารง ตำาแหน่งเมื่อผู้ดำารงตำาแหน่ง นั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนจะแต่งตั้ง ให้ดำารงตำาแหน่งสูงขึ้น ดังกล่าว และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพ ของงานของตำาแหน่งนั้น เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสำาคัญถึงขนาดที่จะต้อง ปรับระดับตำาแหน่ง ตาม มาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งที่ ก.ท.กำาหนด (ข) ให้ ก.ท.จ. แต่งตั้งคณะกรรมกรรมการพิจารณา คุณสมบัติและประเมินผล งานประกอบดังนี้ (1) ประธานให้แต่งตั้งจากข้าราชการหือ พนักงานเทศบาล หรือผู้ที่เคยเป็นข้าราชการหรือ พนักงานเทศบาล ที่ดำารงตำาแหน่งในสายงานที่จะ
 • 74. ประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย 1 ระดับ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชำานาญในสาย งานนั้นๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน (2) กรรมการที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน เทศบาล หรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงาน เทศบาลที่เคยดำารงตำาแหน่งในสายงานที่จะประเมิน อย่างน้อยเท่ากับระดับตำาแหน่งที่ขอประเมินหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชำานาญในสาย งานนั้นๆ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความ สามารถ จำานวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน (3) เลขานุการให้ ก.ท.จ. แต่งตั้งเลขานุการ จำานวน 1 คน -4คณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะมีกี่คนก็ได้และ อาจตั้งเป็นการเฉพาะคราวหรือตั้งเป็นการถาวร ก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมและความจำาเป็นของ แต่ละจังหวัด โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำานาจ หน้าที่ดังนี้ (3.1) พิจารณากำาหนดแนวทางในการดำาเนินการ ประเมินผลงาน กำาหนดประเภท จำานวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะนำามา ใช้ประเมินในแต่ละตำาแหน่งให้สอดคล้องกับ ลักษณะการปฏิบัติงานของตำาแหน่งที่จะได้รับการ แต่งตั้ง (3.2) พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ บุคคลที่จะได้รับการคัดเลือก แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งที่สูงขึ้น (3.3.) พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ บุคคลที่จะได้รับการคัดเลือก แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งที่สูงขึ้น (3.4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน บุคคลตามที่ ก.ท.จ. มอบหมาย (8) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดย ความเห็นชอบของ ก.ท.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะ กรรมการประเมินผลงานฯ
 • 75. 3. หนังสือสำานักงาน ก.จ. และ ก.ท. ที่มท 0809.2/ว 87 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ในการเลื่อนและแต่งตั้ง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงาน เทศบาลให้ดำารงตำาแหน่งที่ สูงขึ้น 2.2 ตำาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 เมื่อได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 254 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554 ) ตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิม แล้ว ให้ปรับอัตรา เงินเดือนจากบัญชีอัตราเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน เข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือน ท้าย พ.ร.ฎ. การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 และ ปรับอัตราเงินเดือนใหม่แล้ว ทำาให้ได้รับเงินเดือน ตามบัญชีเงินเดือนใหม่ใน ปีงบประมาณที่ผ่านมาและปีงบประมาณปัจจุบันไม่ ตำ่ากว่าอัตราเงินเดือนที่ กำาหนดดังต่อไปนี้ และมีคุณสมบัติอื่นครบ ให้เสนอ ขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อน ระดับให้สูงขึ้นได้ - เลื่อนระดับ 6 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณ ปัจจุบันไม่ตำ่ากว่าขั้น 11,920 บาท (เดิมขั้น 11,350 บาท) และได้รับเงิน เดือนในปีงบประมาณที่ แล้วมาไม่ตำ่ากว่าขั้น 11,920 บาท (เดิมขั้น 11,350 บาท) หมายเหตุ 1. การเลื่อนระดับที่สูงขึ้นในทุกตำาแหน่ง ตาม แนวทางที่กำาหนดข้างต้นนี้ หากเลื่อนขั้นเงินเดือน ใน วันที่ 1 เมษายน 2554 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554) ตามบัญชีอัตราเงิน เดือนเดิมและปรับอัตราเงินเดือนเข้าสู่บัญชีอัตรา เดือนท้าย พ.ร.ฎ. การปรับอัตราเงินเดือน ข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 แล้ว ทำาให้ได้รับ เงินเดือนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.จ.จ. และ ก.ท.จ. แล้ว แต่กรณีกำาหนดเดิมไว้ กรณีดังกล่าวนี้ไม่สามารถ
 • 76. เสนอขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขั้นได้ เนื่องจากเมื่อปรับเงินเดือนจากบัญชี -5อัตราเงินเดือนข้าราชการหลักเกณฑ์ที่ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี กำาหนดขึ้นใหม่ เป็น คุณสมบัติในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น เท่านั้น 2. ผู้มีคุณสมบัติเลื่อนระดับที่สูงขึ้นใน ปีงบประมาณ 2554 เงินเดือน ในปีงบประมาณที่แล้ว มาให้หมายถึงบัญชีอัตรา เงินเดือนเดิมก่อนปรับ 3. ปีงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วัน ที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปี ถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำาหรับ ปีงบประมาณนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ดังนั้น การพิจารณาคุณสมบัติการได้รับเงิน เดือนให้พิจารณาจากการรับเงินเดือนจริงตาม ปีงบประมาณนั้น เช่น บุคลากร ระดับ 5 ขอเลื่อน ระดับเป็น ระดับ 6 ว ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ซึ่ง เป็นงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะต้องได้รับเงินเดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) ไม่ตำ่ากว่า 11,350 บาท เป็นต้น ที่ป ระชุม จึงให้ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณา ผลงานแต่ละชิ้นตามลำาดับ 1 ผลงานลำา ดับ ที่ 1 การจัด ทำา แผนพัฒ นา สามปี (พ.ศ.๒๕๕ 4 – ๒๕๕ 6) 1. มีความเพียงพอของ ความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน จากการสอบถามผู้รับการ ประเมินและดูแบบ ประเมินผลงานที่เสนอมา งานที่ปฏิบัติดังกล่าว เป็น งานที่ผู้รับการประเมินมี ความรู้ ความสามารถ เหมาะสม เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน เห็นควรให้คะแนน ............... คะแนน - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ แง่ของวิธีการปฏิบัติ 2. คุณ ภาพของผลงาน 2.1 ความถูกต้องเหมาะสมของผู้ประเมินผลงาน ใน
 • 77. ที่ป ระชุม คะแนน เต็ม 20 คะแนน จากการดูข้อมูลในแบบ ประเมินผลงานที่เสนอมา งานที่ปฏิบัติดังกล่าวเป็นงานที่ผู้รับการประเมินมี ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับวิธีการปฏิบัติตามโครงการดังกล่าว คะแนนเต็ม 20 คะแนน เห็นควรให้คะแนน ............... คะแนน - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เวลา คะแนนเต็ม 20 ที่ป ระชุม 2.2 ความสมบูรณ์ ความประณีต และทันต่อกำาหนด คะแนน จากการสอบถามผู้รับการประเมินและดูจาก แบบประเมินผลงานที่ เสนอมานั้น ความสมบูรณ์ ความประณีตและทันต่อ กำาหนดเวลา เห็นควรให้ คะแนน ............... คะแนน - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 2.3 ประโยชน์ของผลงานต่อองค์กร หรือผู้รับ บริการ คะแนนเต็ม 20 คะแนน จากการสอบถามผู้รับการประเมินและดูจากแบบ ประเมินผลงานที่เสนอมานั้น ประโยชน์ของผลงานต่อองค์กร หรือผู้รับบริการ เห็นควรให้ คะแนน..................คะแนน ที่ป ระชุม -6- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือความสามารถใน การแก้ไขปัญหาซึ่งนำามาใช้ เป็นแนวปฏิบัติสำาหรับผู้ปฎิบัติอื่น ๆ ได้ คะแนนเต็ม 20 คะแนน จากการ สอบถามผู้เข้ารับการประเมินและดูจากแบบประเมิน ผลงานที่เสนอมานั้น มี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือความสามารถในการ แก้ไขปัญหาซึ่งนำามาใช้เป็น แนวปฏิบัติสำาหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ เห็นควรให้คะแนน ............... คะแนน ที่ป ระชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
 • 78. 2. ผลงานลำา ดับ ที่ 2 การจัด ทำา เทศบัญ ญัต ิ งบประมาณรายจ่า ยประจำา ปี พ.ศ. 2555 1. มีความเพียงพอของความรู้ ความสามารถที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน จากการสอบถามผู้รับการ ประเมินและดูแบบ ประเมินผลงานที่เสนอมา งานที่ปฏิบัติดังกล่าว เป็น งานที่ผู้รับการประเมินมี ความรู้ ความสามารถ เหมาะสม เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน เห็นควรให้คะแนน ............... คะแนน ที่ป ระชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ แง่ของวิธีการปฏิบัติ ที่ป ระชุม คะแนน เต็ม 20 คะแนน จากการดูข้อมูลในแบบ ประเมินผลงานที่เสนอมา งานที่ปฏิบัติดังกล่าวเป็นงานที่ผู้รับการประเมินมี ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับวิธีการปฏิบัติตามโครงการดังกล่าว คะแนนเต็ม 20 คะแนน เห็นควรให้คะแนน ............... คะแนน - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เวลา คะแนนเต็ม 20 ที่ป ระชุม 2. คุณภาพของผลงาน 2.1 ความถูกต้องเหมาะสมของผู้ประเมินผลงาน ใน 2.2 ความสมบูรณ์ ความประณีต และทันต่อกำาหนด คะแนน จากการสอบถามผู้รับการประเมินและดูจาก แบบประเมินผลงานที่ เสนอมานั้น ความสมบูรณ์ ความประณีตและทันต่อ กำาหนดเวลา เห็นควรให้ คะแนน ............... คะแนน - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 2.3 ประโยชน์ของผลงานต่อองค์กร หรือผู้รับ บริการ คะแนนเต็ม 20 คะแนน จากการสอบถามผู้รับการประเมินและดูจากแบบ ประเมินผลงานที่เสนอมานั้น ประโยชน์ของผลงานต่อองค์กร หรือผู้รับบริการ เห็นควรให้
 • 79. คะแนน..................คะแนน - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ที่ป ระชุม 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือความสามารถใน การแก้ไขปัญหาซึ่งนำามาใช้ เป็นแนวปฏิบัติสำาหรับผู้ปฎิบัติอื่น ๆ ได้ คะแนนเต็ม 20 คะแนน จากการ สอบถามผู้เข้ารับการประเมินและดูจากแบบประเมิน ผลงานที่เสนอมานั้น มี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือความสามารถในการ แก้ไขปัญหาซึ่งนำามาใช้เป็น แนวปฏิบัติสำาหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ เห็นควรให้คะแนน ............... คะแนน -7ที่ป ระชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 3. ผลงานลำา ดับ ที่ 3 โครงการเลือ กตั้ง นายก เทศมนตรีแ ละสภาชิก สภาเทศบาล ตำา บลนาป่า แซง 1. มีความเพียงพอของความรู้ ความสามารถที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน จากการสอบถามผู้รับการ ประเมินและดูแบบ ประเมินผลงานที่เสนอมา งานที่ปฏิบัติดังกล่าว เป็น งานที่ผู้รับการประเมินมี ความรู้ ความสามารถ เหมาะสม เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน เห็นควรให้คะแนน ............... คะแนน ที่ป ระชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ แง่ของวิธีการปฏิบัติ ที่ป ระชุม 2. คุณภาพของผลงาน 2.1 ความถูกต้องเหมาะสมของผู้ประเมินผลงาน ใน คะแนน เต็ม 20 คะแนน จากการดูข้อมูลในแบบ ประเมินผลงานที่เสนอมา งานที่ปฏิบัติดังกล่าวเป็นงานที่ผู้รับการประเมินมี ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับวิธีการปฏิบัติตามโครงการดังกล่าว คะแนนเต็ม 20 คะแนน เห็นควรให้คะแนน ............... คะแนน - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
 • 80. เวลา คะแนนเต็ม 20 ที่ป ระชุม 2.2 ความสมบูรณ์ ความประณีต และทันต่อกำาหนด คะแนน จากการสอบถามผู้รับการประเมินและดูจาก แบบประเมินผลงานที่ เสนอมานั้น ความสมบูรณ์ ความประณีตและทันต่อ กำาหนดเวลา เห็นควรให้ คะแนน ............... คะแนน - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 2.3 ประโยชน์ของผลงานต่อองค์กร หรือผู้รับ บริการ คะแนนเต็ม 20 คะแนน จากการสอบถามผู้รับการประเมินและดูจากแบบ ประเมินผลงานที่เสนอมานั้น ประโยชน์ของผลงานต่อองค์กร หรือผู้รับบริการ เห็นควรให้ คะแนน..................คะแนน ที่ป ระชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือความสามารถใน การแก้ไขปัญหาซึ่งนำามาใช้ เป็นแนวปฏิบัติสำาหรับผู้ปฎิบัติอื่น ๆ ได้ คะแนนเต็ม 20 คะแนน จากการ สอบถามผู้เข้ารับการประเมินและดูจากแบบประเมิน ผลงานที่เสนอมานั้น มี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือความสามารถในการ แก้ไขปัญหาซึ่งนำามาใช้เป็น แนวปฏิบัติสำาหรับผู้ปฏิบัติอื่น ๆ เห็นควรให้คะแนน ............... คะแนน ที่ป ระชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ นางสงกรานต์ พรมเสน จากการประชุมคณะกรรมการประเมิน ผลงานที่ผู้รับการประเมินผลงานเสนอ นักพัฒนาชุมชน ทั้ง 3 ผลงาน สรุปคะแนนได้ดังนี้ เลขานุการกรรมการฯ ผลงานลำาดับที่ 1 การจัดทำาแผนพัฒนาตำาบล สามปี (พ.ศ. 2554-2556) จากการประเมินผลงาน ได้ค ะแนน................ คะแนน -8รายจ่ายประจำาปี ผลงานลำาดับที่ 2 การจัดทำาเทศบัญญัติงบประมาณ
 • 81. งบประมาณ พ.ศ. 2555 จากการประเมินผลงาน ได้ค ะแนน................ คะแนน ผลงานลำาดับที่ 3 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ตำาบลนาป่าแซง งบประมาณ พ.ศ. 2555 จากการ ประเมินผลงาน ได้ค ะแนน................ คะแนน ดังนั้น จากการประเมินผลงานทั้ง 3 ผลงาน คะแนน รวมเฉลี่ยของผลงาน ทั้ง 3 เรื่อง จำา นวน ................ คะแนน นางสาวธนาทิพย์ สีดาพันธ์ ให้ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมเอกสาร เพื่อ ให้เทศบาลตำาบลนาป่าแซง ปลัดเทศบาลตำาบลนาป่าแซงนำาส่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด อำานาจเจริญ เพื่อขอรับความ ประธานกรรมการฯ เห็นชอบ ต่อไป ระเบีย บวาระที่ 5 เรื่อ งอื่น ๆ นางสาวธนาทิพย์ สีดาพันธ์ มีคณะกรรมกรรมการท่านใด มีเรื่องเพิ่ม เติมอะไรหรือไม่ ถ้าไม่มี ปลัดเทศบาลตำาบลนาป่าแซงต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่าน ที่มา ประชุมวันนี้ ประธานกรรมการฯ ปิดประชุม เวลา 12.00 น. การประชุม (ลงชื่อ)................................................ ผู้บันทึก (นางสงกรานต์ พรมเสน) นักพัฒนาชุมชน เลขานุการกรรมการฯ (ลงชื่อ)................................................... ผู้ ตรวจรายงานการประชุม (นางสาวธนาทิพย์ สีดาพันธ์) ปลัดเทศบาลตำาบลนาป่าแซง ประธานกรรมการฯ
 • 82. -คู่ฉ บับ รายงานการประชุม คณะกรรมการ พิจ ารณาคุณ สมบัต ิแ ละประเมิน ผล งานพนัก งานฯ