งบประมาณการศึกษา ปี 57

6,638 views
6,316 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,638
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • งบประมาณการศึกษา ปี 57

  1. 1. การจัดทำางบประมาณรายการจัดทำางบประมาณราย จ่ายด้านการศึกษาประจำาจ่ายด้านการศึกษาประจำา ปีงบประมาณปีงบประมาณ พพ..ศศ. 2557. 2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นถิ่น โดยโดย นน..สส..สุภาภรณ์ ทางนะทีสุภาภรณ์ ทางนะที หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและหัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและ การตรวจสอบการตรวจสอบ สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องสำานักงานส่งเสริมการปกครองท้อง
  2. 2. ระเบียบกระทรวงระเบียบกระทรวง มหาดไทยมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่น พพ..ศศ.2541.2541 แก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติม ถึงถึง ((ฉบับที่ฉบับที่ 3)3) พพ..ศศ.2543.2543
  3. 3. การจัดทำางบประมาณการจัดทำางบประมาณ รายจ่ายรายจ่าย ด้านการศึกษาของด้านการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้ององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พถิ่น พ..ศศ.2557.2557
  4. 4. หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 1.1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มทมท 0808.2/0808.2/วว 25502550 ลงวันที่ลงวันที่ 2121 มิถุนายนมิถุนายน 25562556 2.2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดด่วนที่สุด ที่ มทที่ มท 0893.3/0893.3/วว 15061506 ลงวันที่ลงวันที่ 2626 มิถุนายนมิถุนายน 25562556 3.3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากด่วนมาก ที่ มทที่ มท 0809.4/0809.4/วว 15521552 ลงวันที่ลงวันที่ 33 กรกฎาคมกรกฎาคม 25562556
  5. 5. รายรับ ประกอบด้วยรายรับ ประกอบด้วย 1.1.หมวดภาษีอากรหมวดภาษีอากร 2.2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ ใบอนุญาตใบอนุญาต 3.3.หมวดรายได้จากทรัพย์สินหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4.4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์และกิจการพาณิชย์ 5.5.หมวดเงินอุดหนุนหมวดเงินอุดหนุน
  6. 6. รายจ่าย ประกอบด้วยรายจ่าย ประกอบด้วย 1.1.รายจ่ายประจำา ประกอบด้วยรายจ่ายประจำา ประกอบด้วย -- หมวดหมวดเงินเดือนเงินเดือนและค่าจ้างประจำาและค่าจ้างประจำา -- หมวดค่าจ้างชั่วคราวหมวดค่าจ้างชั่วคราว -- หมวดค่าตอบแทนใช้สร้อยและหมวดค่าตอบแทนใช้สร้อยและ วัสดุวัสดุ -- หมวดค่าหมวดค่าสาธารณูปโภคสาธารณูปโภค -- หมวดเงินอุดหนุนหมวดเงินอุดหนุน -- หมวดรายจ่ายอื่นหมวดรายจ่ายอื่น 2.2.รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วยรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย
  7. 7. งบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่าย จากจาก – เงินรายได้– เงินรายได้ -- เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนทั่วไป
  8. 8. สถานศึกษาของสถานศึกษาของ อปทอปท.. 1.1. โรงเรียนโรงเรียน 2.2. ศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเด็กเล็ก
  9. 9. งบประมาณด้านการศึกษางบประมาณด้านการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เงินเดือนเงินเดือน 1.1. ค่าจ้างพนักงานจ้างปฏิบัติค่าจ้างพนักงานจ้างปฏิบัติ หน้าที่ครูผู้สอนหน้าที่ครูผู้สอน ในโรงเรียน ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์ในโรงเรียน ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็ก 2.2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
  10. 10. ค่าใช้สอยค่าใช้สอย -- บำารุงรักษาบำารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้างก่อสร้าง
  11. 11. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นหมวดอื่น 1.1. คชจคชจ..ไปราชการไปราชการ 2.2. โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันกีฬานักเรียนแข่งขันกีฬานักเรียน 3.3. โครงการจัดนิทรรศการแสดงโครงการจัดนิทรรศการแสดง ผลทางการศึกษาผลทางการศึกษา 4.4. โครงการจัดทำาข้อสอบวัดผลโครงการจัดทำาข้อสอบวัดผล ปลายภาคและปลายภาคและ
  12. 12. ค่าวัสดุค่าวัสดุ 1.1. วัสดุสำานักงานวัสดุสำานักงาน 2.2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3.3. วัสดุงานบ้านงานครัววัสดุงานบ้านงานครัว 4.4. วัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้าง 5.5. วัสดุการเกษตรวัสดุการเกษตร 6.6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
  13. 13. ค่าวัสดุค่าวัสดุ ((ต่อต่อ)) 7.7. วัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุคอมพิวเตอร์ 8.8. วัสดุวิทยาศาสตร์วัสดุวิทยาศาสตร์ 9.9. วัสดุกีฬาวัสดุกีฬา 10.10. วัสดุการศึกษาวัสดุการศึกษา 11.11. วัสดุดนตรีวัสดุดนตรี
  14. 14. ค่าสาธารณูปโภคค่าสาธารณูปโภค 1.1. ค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้า 2.2. ค่านำ้าประปาค่านำ้าประปา 3.3. ค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์
  15. 15. เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน 1.1. อุดหนุนการแข่งขันกีฬาอุดหนุนการแข่งขันกีฬา 2.2. อุดหนุนโครงการจัดงานอุดหนุนโครงการจัดงาน ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น 3.3. อุดหนุนการจัดงานมหกรรมอุดหนุนการจัดงานมหกรรม การจัดการศึกษาการจัดการศึกษา 4.4. อุดหนุนการจัดนิทรรศการอุดหนุนการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางแสดงผลงานทาง
  16. 16. งบประมาณด้านการศึกษางบประมาณด้านการศึกษา ของ อปทของ อปท.. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไปทั่วไป สำาหรับโรงเรียนสำาหรับโรงเรียน 1.1. เงินเดือนครูเงินเดือนครู 2.2. ค่าจ้างประจำา ตำาแหน่งค่าจ้างประจำา ตำาแหน่ง ภารโรงภารโรง
  17. 17. 3. เงินวิทยฐานะ - ชำานาญการ คนละ 3,500 บาท/เดือน - ชำานาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน - เชี่ยวชาญ คนละ 9,900 บาท/เดือน 4.4. ค่าตอบแทนรายเดือน ครูค่าตอบแทนรายเดือน ครู
  18. 18. 5.5. เงินเพิ่มค่าครองชีพเงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราวชั่วคราว 6.6. ค่าตอบแทนพิเศษรายค่าตอบแทนพิเศษราย เดือน สำาหรับเดือน สำาหรับ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ชายแดนชายแดน 33 จังหวัดจังหวัด ((ถ้ามีถ้ามี))
  19. 19. 7.7. ค่าตอบแทนการตรวจค่าตอบแทนการตรวจ ประเมินผลงานฯประเมินผลงานฯ ((ค่าตอบแทนค่าตอบแทน)) -- ชำานาญการพิเศษ คนละชำานาญการพิเศษ คนละ 11,,000000 บาทบาท -- เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญ คนละคนละ 11,,300300 บาทบาท
  20. 20. 8.8. เงินสมทบ กบขเงินสมทบ กบข.. -- ครูถ่ายโอนครูถ่ายโอน 8 %8 % ((สถสถ..จัดสรรให้ในส่วนของจัดสรรให้ในส่วนของ อปทอปท. 5 %). 5 %) -- ครูครู 3 % /3 % / อปทอปท..สมทบสมทบ 5 %5 % ((งบกลาง ประเภทรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่าย
  21. 21. 9.9. เงินสมทบ กสจเงินสมทบ กสจ.. -- ลูกจ้างประจำาในลูกจ้างประจำาใน สถานศึกษาสถานศึกษา 6 %6 % ((สถสถ..จัดสรรให้ในส่วนจัดสรรให้ในส่วน ของ อปทของ อปท. 3 %). 3 %) ลูกจ้างประจำาลูกจ้างประจำา 3 % /3 % / อปทอปท.. สมทบสมทบ 3 %3 %
  22. 22. 10.10. ค่าตอบแทนพนักงานค่าตอบแทนพนักงาน จ้างภารกิจจ้างภารกิจ//ทั่วไปทั่วไป หมวดเงินเดือนและค่าหมวดเงินเดือนและค่า จ้างจ้าง -- ค่าตอบแทนค่าตอบแทน//เงินเพิ่มค่าเงินเพิ่มค่า ครองชีพชั่วคราวครองชีพชั่วคราว งบกลาง ประเภทรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่าย ตามข้อผูกพันตามข้อผูกพัน
  23. 23. การตั้งงบประมาณการตั้งงบประมาณ ด้านการศึกษาด้านการศึกษา จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากเงินอุดหนุนทั่วไป (1)(1) อาหารเสริมอาหารเสริม((นมนม)) อัตราคนละอัตราคนละ 77 บาทบาท -- โรงเรียน สังกัด สพฐโรงเรียน สังกัด สพฐ.. 260260 วันวัน -- โรงเรียน สังกัด อปทโรงเรียน สังกัด อปท.. 260260 วันวัน -- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ((ตั้งตั้ง เองเอง//รับถ่ายโอนรับถ่ายโอน))
  24. 24. (1)(1) อาหารเสริมอาหารเสริม ((นมนม) () (ต่อต่อ)) -- โรงเรียนสังกัดสามัญศึกษาโรงเรียนสังกัดสามัญศึกษา 280280 วันวัน -- สังกัดกรมการศึกษานอกสังกัดกรมการศึกษานอก โรงเรียนโรงเรียน 280280 วันวัน -- สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสังกัดกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการสวัสดิการ 280280 วันวัน
  25. 25. (2)(2) อาหารกลางวัน อัตราอาหารกลางวัน อัตรา มื้อละมื้อละ 2020 บาทบาท 1.1. โรงเรียนสังกัด สพฐโรงเรียนสังกัด สพฐ. 200. 200 วันวัน 2.2. โรงเรียนสังกัด อปทโรงเรียนสังกัด อปท. 200. 200 วันวัน 3.3. โรงเรียน ตชดโรงเรียน ตชด. (. (ได้รับมอบได้รับมอบ หมายหมาย) 200) 200 วันวัน 4.4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 280280 วันวัน 5.5. กรมการศึกษานอกโรงเรียนกรมการศึกษานอกโรงเรียน
  26. 26. (2)(2) อาหารกลางวันอาหารกลางวัน ((ต่อต่อ)) วิธีดำาเนินการวิธีดำาเนินการ 1.1. สังกัด อปทสังกัด อปท. –. – โอนเงินเข้าบัญชีโอนเงินเข้าบัญชี ของสถานศึกษาของสถานศึกษา 2.2. –สังกัดหน่วยงานอื่น หมวดเงิน–สังกัดหน่วยงานอื่น หมวดเงิน อุดหนุนอุดหนุน 3.3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกรม ศาสนาศาสนา -- –มอบอำานาจ โอนเงินเข้า–มอบอำานาจ โอนเงินเข้า
  27. 27. (3)(3) การบริหารสนามกีฬาการบริหารสนามกีฬา ((ระดับจังหวัดระดับจังหวัด)) -- รับถ่ายโอนจากการกีฬาแห่งรับถ่ายโอนจากการกีฬาแห่ง ประเทศไทยประเทศไทย 1.1. ค่าตอบแทนรายเดือนค่าตอบแทนรายเดือน//ค่าครองค่าครอง ชีพชั่วคราวชีพชั่วคราว -- ภารกิจ วุฒิ ปภารกิจ วุฒิ ป..ตรี เดือนละตรี เดือนละ 15,00015,000 บาทบาท -- ภารกิจ วุฒิ ปวชภารกิจ วุฒิ ปวช.. เดือนละเดือนละ 9,0009,000 บาทบาท -- ทั่วไป ไม่จำากัดวุฒิ เดือนละทั่วไป ไม่จำากัดวุฒิ เดือนละ
  28. 28. (3.)(3.) การบริหารสนามการบริหารสนาม กีฬากีฬา((ต่อต่อ)) 2.2. ค่าสาธารณูปโภคค่าสาธารณูปโภค -- ขนาดใหญ่ สนามละขนาดใหญ่ สนามละ 228,000228,000 บาทบาท -- ขนาดกลาง สนามละขนาดกลาง สนามละ 180,000180,000 บาทบาท -- ขนาดเล็ก สนามละขนาดเล็ก สนามละ 152,308152,308 บาทบาท
  29. 29. (3)(3) การบริหารสนามการบริหารสนาม กีฬากีฬา((ต่อต่อ)) 3.3. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรักษาค่าปรับปรุงซ่อมแซมรักษา สนามสนาม ((หมวดค่าที่ดินฯหมวดค่าที่ดินฯ)) -- ขนาดใหญ่ สนามละขนาดใหญ่ สนามละ 950,000950,000 บาทบาท -- ขนาดกลาง สนามละขนาดกลาง สนามละ 942,000942,000 บาทบาท
  30. 30. (3)(3) การบริหารสนามการบริหารสนาม กีฬากีฬา((ต่อต่อ)) 4.4. ค่าพัฒนาบุคลากรค่าพัฒนาบุคลากร ((เจ้าเจ้า หน้าที่หน้าที่)) ((ค่าตอบแทนฯค่าตอบแทนฯ)) -- คนละคนละ 6,0006,000 บาทบาท
  31. 31. (4)(4) การจัดการศึกษาแก่เด็กการจัดการศึกษาแก่เด็ก ด้อยโอกาสด้อยโอกาส -- สำาหรับ อปทสำาหรับ อปท..ที่เข้าร่วมที่เข้าร่วม โครงการโครงการ 1.1. ค่าตอบแทนค่าตอบแทน//ค่าครองชีพค่าครองชีพ ครูอาสาวุฒิ ปครูอาสาวุฒิ ป..ตรีตรี 2.2. เงินประกันสังคมเงินประกันสังคม ((รัฐให้รัฐให้ 55 %% อปทอปท.5%).5%) 3.3. ค่าวัสดุการศึกษาค่าวัสดุการศึกษา
  32. 32. (5)(5) ส่งเสริมศักยภาพการจัดการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาของท้องถิ่นศึกษาของท้องถิ่น 1.1. คชจคชจ..ปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร 20,00020,000 บาทบาท ๒๒.. คชจคชจ..อินเตอร์เน็ตโรงเรียนอินเตอร์เน็ตโรงเรียน -- ADSLADSL โรงเรียนละ ๙โรงเรียนละ ๙,,๖๐๐ บาท๖๐๐ บาท // ปีปี -- wifiwifi โรงเรียนละ ๗โรงเรียนละ ๗,,๒๐๐ บาท๒๐๐ บาท//ปีปี ๓๓.. คชจคชจ..พัฒนาข้าราชการครูของพัฒนาข้าราชการครูของ โรงเรียนโรงเรียน -- ครูคนละ ๓ครูคนละ ๓,,๐๐๐ บาท๐๐๐ บาท
  33. 33. ส่งเสริมศักยภาพการจัดการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาของท้องถิ่นศึกษาของท้องถิ่น((ต่อต่อ)) ๔๔.. คชจคชจ..พัฒนาครูพัฒนาครู//ผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็ก -- ครูครู//ผู้ดูแลเด็ก คนละ ๒ผู้ดูแลเด็ก คนละ ๒,,๐๐๐๐๐๐ บาทบาท -- อปทอปท..นำาเงินรายได้ สมทบตามนำาเงินรายได้ สมทบตาม ความจำาเป็นความจำาเป็น ๕๕.. คชจคชจ..ซ่อมแซมอาคารเรียนซ่อมแซมอาคารเรียน -- โรงเรียนละ ๒๐๐โรงเรียนละ ๒๐๐,,๐๐๐ บาท๐๐๐ บาท
  34. 34. ส่งเสริมศักยภาพการจัดการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาของท้องถิ่นศึกษาของท้องถิ่น((ต่อต่อ)) ๖๖.. คชจคชจ..พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ละพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ละ ๑๐๐๑๐๐,,๐๐๐ บาท๐๐๐ บาท ๗๗.. คชจคชจ..พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ๕๐พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ๕๐,,๐๐๐ บาท๐๐๐ บาท ๘๘.. คชจคชจ..รณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้สถานรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้สถาน ศึกษาศึกษา ๑๑.. โรงเรียนละ ๑๕โรงเรียนละ ๑๕,,๐๐๐ บาท๐๐๐ บาท ๒๒.. ครูแกนนำาโรงเรียนละ ๑ คน ๆ ละครูแกนนำาโรงเรียนละ ๑ คน ๆ ละ ๓๓,,๐๐๐ บาท๐๐๐ บาท
  35. 35. ๙๙.. คชจคชจ..จัดงานแข่งขันกีฬานักเรียนในจัดงานแข่งขันกีฬานักเรียนใน สังกัด อปทสังกัด อปท.. ๑๑.. อปทอปท..เจ้าภาพระดับภาค ๆ ละเจ้าภาพระดับภาค ๆ ละ ๔๔,,๐๐๐๐๐๐,,๐๐๐ บาท๐๐๐ บาท ๒๒.. อปทอปท..เจ้าภาพระดับประเทศเจ้าภาพระดับประเทศ ๗๗,,๐๐๐๐๐๐,,๐๐๐ บาท๐๐๐ บาท ๑๐๑๐.. คชจคชจ..จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ -- อปทอปท..เจ้าภาพระดับภาคๆ ละเจ้าภาพระดับภาคๆ ละ ๑๑,,๐๐๐๐๐๐,,๐๐๐ บาท๐๐๐ บาท ส่งเสริมศักยภาพการจัดการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น ต่อศึกษาของท้องถิ่น ต่อ
  36. 36. ส่งเสริมศักยภาพการจัดการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาของท้องถิ่นศึกษาของท้องถิ่น((ต่อต่อ)) ๑๒๑๒.. คชจคชจ..จัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย -- อปทอปท..เจ้าภาพ ๕เจ้าภาพ ๕,,๐๐๐๐๐๐,,๐๐๐ บาท๐๐๐ บาท ๑๓๑๓.. คชจคชจ..จัดค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนจัดค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน -- อปทอปท..เจ้าภาพ ระดับภาคๆ ละเจ้าภาพ ระดับภาคๆ ละ ๒๒,,๐๐๐๐๐๐,,๐๐๐ บาท๐๐๐ บาท ๑๔๑๔.. คชจคชจ..จัดค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียนจัดค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกและประชาคมโลก -- อปทอปท..เจ้าภาพ ระดับภาคๆ ละเจ้าภาพ ระดับภาคๆ ละ
  37. 37. ๑๕๑๕.. คชจคชจ..พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม อาเซียนอาเซียน -- โรงเรียนละ ๘๐โรงเรียนละ ๘๐,,๐๐๐ บาท๐๐๐ บาท 16.16. คชจคชจ..จัดศูนย์ประสานการจัดการความจัดศูนย์ประสานการจัดการความ รู้ประชาคมอาเซียนรู้ประชาคมอาเซียน -- อปทอปท..เจ้าภาพระดับภาคๆ ละเจ้าภาพระดับภาคๆ ละ ๑๑,,๐๐๐๐๐๐,,๐๐๐ บาท๐๐๐ บาท ๑๗๑๗.. คชจคชจ..ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาของท้องถิ่นศึกษาของท้องถิ่น((ต่อต่อ))
  38. 38. ๑๘๑๘.. คชจคชจ..ติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษาจัดการศึกษา -- เจ้าภาพระดับภาคๆละเจ้าภาพระดับภาคๆละ ๒๒,,๐๐๐๐๐๐,,๐๐๐ บาท๐๐๐ บาท ๑๙๑๙.. คชจคชจ..ในการประชุมคณะในการประชุมคณะ กรรมการประสานงานกรรมการประสานงาน วิชาการวิชาการ ๑๑.. เจ้าภาพส่วนกลาง ๑เจ้าภาพส่วนกลาง ๑,,๐๐๐๐๐๐,,๐๐๐๐๐๐ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาของท้องถิ่นศึกษาของท้องถิ่น((ต่อต่อ))
  39. 39. ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่นของท้องถิ่น((ต่อต่อ)) ((รายการรายการที่ที่ 20-2520-25 เป็นโครงการคัดเป็นโครงการคัด เลือกก่อนการจัดสรรเลือกก่อนการจัดสรร)) 20.20. คชจคชจ..พัฒนาการจัดการศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษา โดยโรงเรียนเป็นฐานโดยโรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น((SBMLDSBMLD)) -- โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมปีละโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมปีละ 1,000,0001,000,000 บาทบาท -- โรงเรียนโรงเรียน SBMLDSBMLD)) ดีเด่นดีเด่น
  40. 40. ๒๑๒๑.. คชจคชจ..นำาร่องจัดการศึกษาตามนำาร่องจัดการศึกษาตาม แผนการศึกษาตลอดแผนการศึกษาตลอด ชีวิตสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยะชีวิตสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยะ ภาพของเด็กภาพของเด็ก -- โรงเรียนสังกัด อปทโรงเรียนสังกัด อปท.. แห่งละแห่งละ ๕๐๐๕๐๐,,๐๐๐ บาท๐๐๐ บาท ๒๒๒๒.. คชจคชจ..พัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาความร่วมมือด้านการ ศึกษากับประเทศศึกษากับประเทศ ส่งเสริมส่งเสริมศักยภาพศักยภาพการจัดการศึกษาการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น ต่อของท้องถิ่น ต่อ
  41. 41. ๒๓๒๓.. คชจคชจ..ส่งเสริม อปทส่งเสริม อปท..ให้จัดทำาแผนให้จัดทำาแผน พัฒนาการศึกษาดีเด่นพัฒนาการศึกษาดีเด่น ๑๑.. โรงเรียนโรงเรียน//ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่ง ละ ๕๐ละ ๕๐,,๐๐๐ บาท๐๐๐ บาท ๒๒.. ระดับ อปทระดับ อปท..แห่งละ ๕๐แห่งละ ๕๐,,๐๐๐ บาท๐๐๐ บาท ๒๔๒๔.. คชจคชจ..ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน สถานศึกษา อปทสถานศึกษา อปท.. กลุ่มจังหวัดละ ๕๐กลุ่มจังหวัดละ ๕๐,,๐๐๐ บาท๐๐๐ บาท ๒๕. คชจ.จัดทำาศูนย์การเรียนสำาหรับเด็ก ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น ต่อของท้องถิ่น ต่อ
  42. 42. สวัสดีสวัสดี

  ×