Your SlideShare is downloading. ×
5 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

5 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

50
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
50
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 87 ส่ว นที่ 1 คำำ แถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำ ยเพิ่ม เติม ประจำำ ปีง บประมำณ พ.ศ. …. ของ (ชื่อ องค์ก รปกครอง ..................................................... ส่ว นท้อ งถิ่น ) อำำ เภอ………………………จัง หวัด ……………………………
 • 2. 88 คำำ แถลงงบประมำณ ประกอบงบประมำณรำยจ่ำ ยเพิ่ม เติม ฉบับ ที่ .... ประจำำ ปีง บประมำณ พ.ศ. .... ท่ำ นประธำนสภำฯ และสมำชิก สภำ……………………………………… ตำมที่สภำ (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้พิจำรณำอนุมัติข้อ บัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำำปีงบประมำณ พ.ศ. …. ไปแล้วนั้น บัดนี้ปรำกฏว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมจำำเป็นต้องตั้งงบ ประมำณรำยจ่ำยเพิ่มขึ้น เนื่องจำกมีรำยรับบำงประเภทเพิ่มมำกขึ้น ประกอบกับ (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีรำยรับเกินยอดรวม ทั้งสิ้นของประมำณกำรรำยรับ เป็นเงินทั้งสิ้น............................ บำท ทำำให้มีควำมจำำเป็นต้องตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ฉบับที่ .... เป็น เงินทั้งสิ้น............................ บำท
 • 3. 89 (ภำพตรำสัญ ลัก ษณ์ อปท.) ส่ว นที่ 2 ข้อ บัญ ญัต ิ/เทศบัญ ญัต ิ เรื่อ ง งบประมำณรำยจ่ำ ยเพิม เติม ประจำำ ่ ปีง บประมำณ พ.ศ. …. ฉบับ ที.... ่ ของ (ชื่อ องค์ก รปกครอง ..................................................... ส่ว นท้อ งถิ่น ) อำำ เภอ………………………จัง หวัด ……………………………
 • 4. 90 บัน ทึก หลัก กำรและเหตุผ ล ประกอบร่ำงข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ฉบับที่ .... ประจำำปีงบประมำณ ……………..... ของ (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น) อำำเภอ …………………………… จังหวัด ……………………………………..... ด้ำ น ด้ำ นบริห ำรงำนทั่ว ไป แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน ด้ำ นบริก ำรชุม ชนและสัง คม แผนงำนกำรศึกษำ แผนงำนสำธำรณสุข แผนงำนสังคมสงเครำะห์ แผนงำนเคหะและชุมชน แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และ นันทนำกำร ด้ำ นกำรเศรษฐกิจ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ แผนงำนกำรเกษตร แผนงำนกำรพำณิชย์ ด้ำ นกำรดำำ เนิน งำนอื่น งบกลำง งบประมำณรำยจ่ำ ยทั้ง สิ้น รวม
 • 5. 5 รำยจ่ำ ยตำมงำนและงบรำยจ่ำ ย (ชื่อ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ) อำำ เภอ............................... จัง หวัด .............................. งบกลำง งำน งำน...................... งำน...................... งำน...................... .... .... .... งบ งบกลำง งบกลำง บำำเหน็จ/บำำนำญ 91 รำยจ่ำ ยตำมงำนและงบรำยจ่ำ ย (ชื่อ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ) รวม
 • 6. 6 อำำ เภอ ............................... จัง หวัด .............................. แผนงำน....................... งำน งบ งบบุค ลำกร เงินเดือน (ฝ่ำย กำรเมือง) เงินเดือน (ฝ่ำย ประจำำ) งบดำำ เนิน งำน ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำสำธำรณูปโภค งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำที่ดินและสิ่ง ก่อสร้ำง งบรำยจ่ำ ยอื่น รำยจ่ำยอื่น งบเงิน อุด หนุน เงินอุดหนุน รวม งำน.......................... งำน.......................... งำน.......................... รวม 92
 • 7. 7 93 ข้อ บัญ ญัต ิ/เทศบัญ ญัต ิ งบประมาณรายจ่า ยเพิ่ม เติม ฉบับ ที่ .... ประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. .... ของ (ชื่อ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ) อำา เภอ …………………………. จัง หวัด …………………………… โดยทีมความจำาเป็นต้องตังงบประมาณรายจ่ายเพิมขึนจากเดิม ่ ี ้ ่ ้ เนืองจากมีรายรับบางประเภทเพิมมากขึน ประกอบกับมีรายรับเกินยอด ่ ่ ้ รวมทังสินของประมาณการรายรับ จึงตราข้อบัญญัต/เทศบัญญัติ ฉบับนีไว้ ้ ้ ิ ้ โดยความเห็นชอบของ……………………… และโดยอนุมัติ ของ……………………….. ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัต/เทศบัญญัตงบ ิ ้ ิ ิ ประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. …. ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ นี้ภายหลังที่ได้ประกาศใช้ข้อ บัญญัติ/เทศบัญญัติ ข้อ ๓ ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีก จำานวน.................. บาท จำาแนกเป็น ข้อ ๔ ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการอีกเป็น จำานวน........................ บาท จำาแนกเป็น รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารงบประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้ ข้อ ๕ ให้นายก (ชือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน) มีหน้าทีรกษาการ ่ ่ ่ ั ให้เป็นไปตามข้อบัญญัต/เทศบัญญัติ และมีหน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน ิ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ประกาศ ณ วันที่..........เดือน............................พ.ศ. .... (ลงนาม) ……………………………………………..………. (……………………………………………………….) ตำาแหน่ง................................................................
 • 8. 8 อนุมัติ/เห็นชอบ (ลงนาม) ……………………………….……………………… (……………………..………………………………) ตำาแหน่ง................................................................
 • 9. รายงานประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่า ยเพิ่ม เติม ฉบับ ที่…. ประจำา ปีง บประมาณ .... (ชื่อ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ) อำา เภอ.................... จัง หวัด .................... รายการ หมวดภาษีอ ากร ประเภทรายรับ.................... รวมหมวดภาษีอ ากร หมวดค่า ธรรมเนีย ม ค่า ปรับ และใบ อนุญ าต ประเภทรายรับ.................... รวมหมวดค่า ธรรมเนีย ม ค่า ปรับ และใบอนุญ าต หมวดรายได้จ ากทรัพ ย์ส ิน ประเภทรายรับ.................... รวมหมวดรายได้จ ากทรัพ ย์ส ิน หมวดรายได้จ ากสาธารณูป โภคและ การพาณิช ย์ ยอดประมาณการ เดิม รับ จริง ระหว่า งปี ยอดประมาณการ
 • 10. 10 9 4 ประเภทรายรับ.................... หมวดรายได้จ ากสาธารณูป โภคและ การพาณิช ย์ หมวดรายได้เ บ็ด เตล็ด ประเภทรายรับ.................... รวมหมวดรายได้เ บ็ด เตล็ด หมวดรายได้จ ากทุน ประเภทรายรับ.................... รวมหมวดรายได้จ ากทุน หมวดภาษีจ ัด สรร ประเภทรายรับ.................... รวมหมวดภาษีจ ัด สรร หมวดเงิน อุด หนุน ทั่ว ไป ประเภทรายรับ.................... รวมหมวดเงิน อุด หนุน ทั่ว ไป รวมทุก หมวด
 • 11. 11 9 5
 • 12. 96 รายงานรายละเอีย ดประมาณการรายรับ งบประมาณราย จ่า ยเพิ่ม เติม ฉบับ ที่ ....... ประจำา ปีง บประมาณ .... (ชื่อ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ) อำา เภอ............. จัง หวัด ................ ประมาณการรายรับ รวมทั้ง สิ้น .......................... บาท แยกเป็น รายได้จ ัด เก็บ เอง หมวดภาษีอ ากร รวม ..................... ........... ประเภทรายรับ........................ จำาน ..................... วน ............ (คำาชี้แจงงบประมาณ)………. ………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …. หมวดค่า ธรรมเนีย ม ค่า ปรับ และใบ รวม ..................... อนุญ าต ........... ประเภทรายรับ........................ จำาน ..................... วน ............ (คำาชี้แจงงบประมาณ)………. ………………………………. ………………………………………… ………………………………………… … หมวดรายได้จ ากทรัพ ย์ส ิน รวม ..................... ........... ประเภทรายรับ........................ จำาน ..................... วน ............ (คำาชี้แจงงบประมาณ)………. ……………………………… ………………………………………… ………………………………………… บา ท บา ท บา ท บา ท บา ท บา ท
 • 13. 13 . หมวดรายได้จ ากสาธารณูป โภค และการพาณิช ย์ ประเภทรายรับ........................ (คำาชี้แจงงบประมาณ)………. ……………………………… ………………………………………… ………………………………………… … หมวดรายได้เ บ็ด เตล็ด ประเภทรายรับ........................ รวม ..................... ........... จำาน ..................... วน ............ บา ท บา ท รวม ..................... ........... จำาน ..................... วน ............ บา ท บา ท (คำาชี้แจงงบประมาณ)………. ……………………………… ………………………………………… ………………………………………… … หมวดรายได้จ ากทุน รวม ..................... ........... ประเภทรายรับ........................ จำาน ..................... วน ............ (คำาชี้แจงงบประมาณ)………. ……………………………… ………………………………………… ………………………………………… … บา ท บา ท 97 รายได้ท ี่ร ัฐ บาลเก็บ แล้ว จัด สรรให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น หมวดภาษีจ ัด สรร ประเภทรายรับ........................ (คำาชี้แจงงบประมาณ) …………………………………….… รวม ..................... ............ จำาน ..................... วน ............ บา ท บา ท
 • 14. 14 ………………………………………… ………………………………………… รายได้ท ี่ร ัฐ บาลอุด หนุน ให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น หมวดเงิน อุด หนุน ทั่ว ไป ประเภทรายรับ........................ (คำาชี้แจงงบประมาณ) ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… … รวม ..................... ............ จำาน ..................... วน ............ บา ท บา ท
 • 15. รายงานประมาณการรายจ่า ยงบประมาณรายจ่า ยเพิ่ม เติม ฉบับ ที่ ......... ประจำา ปีง บประมาณ ................ (ชื่อ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ) อำา เภอ....................... จัง หวัด .......................... รายการ แผน งาน............................................ งาน............................................... .... งบ............................................... หมวด......................................... ประเภทราย จ่าย..................... โครงการ........................... รวมหมวด .................. ยอดประมาณการ เดิม รับ จ่า ยระหว่า งปี ยอดประมาณการ
 • 16. 16 งบ............................................... หมวด......................................... ประเภทราย จ่าย..................... งบ............................................... หมวด......................................... ประเภทราย จ่าย..................... โครงการ........................... รวมหมวด .................. 9 8 โครงการ........................... รวมหมวด .................. รวมงบ.................. รวมงาน................... งาน............................................... ....
 • 17. 17 งบ............................................... หมวด......................................... ประเภทราย จ่าย..................... โครงการ........................... รวมหมวด .................. รวมงบ.................. รวมงาน................... รวมแผนงาน................... รวมทุก แผนงาน 9 9
 • 18. 100 รายงานรายละเอีย ดประมาณการรายจ่า ยงบประมาณราย จ่า ยเพิ่ม เติม ฉบับ ที่ ...... ประจำา ปีง บประมาณ ................ (ชื่อ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ) อำา เภอ....................... จัง หวัด .......................... ประมาณการรายจ่า ยรวมทั้ง สิ้น .......................... บาท จ่า ยจาก รายได้จ ัด เก็บ เอง หมวดภาษีจ ัด สรร และหมวดเงิน อุด หนุน ทั่ว ไป แยกเป็น แผนงาน......................................... งาน........................... รวม ............... ......... งบบุค ลากร รวม ............... ......... หมวดรายจ่า ย ............................... รวม ............... ......... ประเภทรายจ่าย.............................. จำาน ............... วน .......... (คำาชี้แจงงบประมาณ) ………………….………………………… …………………………………………… …………………………………………… ……… งบดำา เนิน งาน รวม ............... ......... หมวดรายจ่า ย ............................... รวม ............... ......... ประเภทรายจ่าย.............................. จำาน ............... วน .......... (คำาชี้แจงงบประมาณ) ………………….………………………… …………………………………………… …………………………………………… ……… งบลงทุน รวม ............... ......... บา ท บา ท บา ท บา ท บา ท บา ท บา ท บา ท
 • 19. หมวดรายจ่า ย ............................... รวม ............... ......... ประเภทรายจ่าย.............................. จำาน ............... วน .......... (คำาชี้แจงงบประมาณ) ………………….………………………… …………………………………………… …………………………………………… ……… งบรายจ่า ยอื่น รวม ............... ......... หมวดรายจ่า ย ............................... รวม ............... ......... ประเภทรายจ่าย.............................. จำาน ............... วน .......... (คำาชี้แจงงบประมาณ) ………………….………………………… …………………………………………… …………………………………………… ……… งบเงิน อุด หนุน รวม ............... ......... หมวดรายจ่า ย ............................... รวม ............... ......... ประเภทรายจ่าย.............................. จำาน ............... วน .......... (คำาชี้แจงงบประมาณ) …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ……… 19 บา ท บา ท บา ท บา ท บา ท บา ท บา ท บา ท
 • 20. ข้อ บัญ ญัต ิ/เทศบัญ ญัต ิง บประมาณรายจ่า ยเพิ่ม เติม ฉบับ ที่ ...... งบ/หมวด/ประเภทรายจ่า ย งบกลาง งบกลาง บำาเหน็จ/บำานาญ งบบุคลากร งบดำาเนินงาน เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง) เงินเดือน (ฝ่าย ประจำา) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค แผนงาน ประเภทราย จ่าย............. ประเภทราย จ่าย............. ประเภทราย จ่าย............. ประเภทราย จ่าย............. ประเภทราย จ่าย............. ประเภทราย จ่าย............. ประเภทราย จ่าย............. ประเภทราย จ่าย............. ประเภทราย จ่าย............. ประเภทราย แผน งาน........ แผน งาน........ แผน งาน........ รวม
 • 21. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ งบรายจ่ายอื่น ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง รายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน จ่าย............. ประเภทราย จ่าย............. ประเภทราย จ่าย............. ประเภทราย จ่าย............. ประเภทราย จ่าย............. 21 10 1