แนวข้อสอบ ก.พ.4

3,835
-1

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,835
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
185
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวข้อสอบ ก.พ.4

 1. 1. มาแล้ว ตามคำา ขอ ..ตอนนี้ด ูค ลิป วีด ีโ อและฝึก ทำา แนวข้อ สอบด้า นล่า งนี ้้ ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ ชุดที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 2.30 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 1. 25 ก. 102 33 43 61 89........... ข. 125 ค. 135 ง. 140 41. “ คนเจ้าระเบียบมีเหตุผลของตนเอง.....อยากจะมีความสุข........รับ เหตุของความไม่มี ระเบียบของ คนอืน.........ไม่ใช่จะเคี่ยวเข็ญให้คนอื่นมีระเบียบเหมือนตนเ อง ......มาตรฐานความมี ่ ระเบียบ ของคนไม่เท่ากัน” ข้อใดนำามาเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมที่สุด บ้าง ซึ่ง ก. ถ้า ควร ด้วย เพราะ ค. เพื่อ อาจ ด้วย เนื่องจาก ควร บ้าง ทั้งนี้ ข. ในเมื่อ ต้อง ง. เนื่องจาก 42. ข้อใดนำามาเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมที่สุด กุศ ล .........เรานับถือพุทธศาสนา ฉะนัน............วันวิสาขบูชาเรา........ร่วมกันบำาเพ็ญบุญ ้ ก. เนืองจาก เมือถึง จึง ่ ่ ถึง จึง ค. เพราะ เมื่อ จะ ข. เหตุที่ ใน จึง ง. เนืองจาก ่ 43. ข้อความใดที่เหมาะจะเติมลงในช่องว่าง เมือลมโชยพัดมา.............................ก็แกว่งไกว ่ หน้าต่าง ก. ผมของวิภาดา ค. ธงที่หน้าโรงเรียน ข. ผ้าม่านที่ ง. กิ่งกุหลาบ 1)ลองตีเเฉกหาความเเตกต่างจะได้ 8 10 18 28 46 เเละ 8+10 ได้18 10+18 ได้28 18+28 ได้ 46 ดังนั้นคำาตอบเกิดจาก 89+46 ได้135
 2. 2. 2)41 ตอบ ก 42 ตอบก 43 ตอบ ง ค่ะ ความสามารถทางด้า นความมีเ หตุผ ล การวัดความสามารถในการสรุปเหตุผล เกี่ยวข้องกับวิจารณญาณการตัด สอนใจของแต่ละบุคคล เพื่อสรุปให้สมเหตุสมผลเปรียบเทียบให้มีความสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนสะสมมาตั้งแต่เด็ก ประกอบการศึกษาหาความรู้ความสามารถ อื่นด้วย รูปแบบของข้อสอบจึงแตกต่างกันไป อุป มาอุป ไมย ลักษณะของข้อสอบประเภทนี้เป็นการเลือกหาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ข อง คำา คู่ของคำา ขึ้นอยู่กับโจทย์ข้อสอบจะกำาหนดรูปแบบการสอบถามในลักษณะใด ลักษณะ หนึ่ง อาจจะให้หาคำาที่ 1 เลือกคำาตอบที่มีความใกล้เคียงกัน แต่ถ้า ข้อสอบไม่ได้กำาหนดเหตุผลไว้ซับซ้อน อาจจะพิจารณาข้อแตกต่างได้ง่าย ผู้ที่จะทำาข้อสอบประเภทนี้ได้ดี ควรที่จะต้องมีความรู้ความหลากหลายทาง ด้านต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่ส อบอ่านหนังสือประเภทต่างๆและมีความรู้รอบตัวทาง สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และอื่นๆจะได้เปรียบ โจทย์แ บบฝึก หัด อุป มาอุป ไมย ข้อ 1. ระยะทาง : ไมล์ ก.แสง:แรงเทียน ข.เสียง: ความถี่ ค.นำาหนัก:ตา ช่าง ง.ความเร็ว : กิโลเมตร จ.ความดัง:เดซิเบล ข้อ 2. จมูก: ได้กลิ่น ก.มือ : จับ ข.ตา: มอง ค.หู: ได้ยิน ง.เท้า: เดิน จ.ปาก : รับประทาน ข้อ 3 เด็ก: ผู้ใหญ่ ก.นักเรียน: ครู ข.แม่นำ้า: ทะเล ค.ต้นไม้: ใบไม้ ง.คนรวย : คนจน จ.กระท่อม: คฤหาสน์ ข้อ 4. อินเดีย : เอเชีย ก. เกาหลีเหนือ : เกาหลีใต้ ข. แคนนา : อเมริกาเหนือ ค. ฝรั่งเศส : ปารีส ง. กรุงเทพ : ดุสิต จ. ภูเก็ต : ภาคใต้ ข้อ 5. มาฆบูชา : เดือนสาม ก. ตรุษไทย : เดือนห้า ข. สงกรานต์ : เดือนอ้าย ค. วิสาขบูชา : เดือนหก ค. เข้าพรรษา : เดือนเก้า จ. ออกพรรษา : เดือนสิบสอง ข้อ 6. ภูเขา : หิน ก. ทะเล : นำ้า ข. แม่นำ้า : เรือ ค. ป่า : เสือ ง. ท้องฟ้า : เมฆ จ. สวน : ผลไม้
 3. 3. ข้อ 7. ฟิลิปปินส์ : ญี่ปุ่น ก. อินโดนีเซีย : ไทย ค. สิงคโปร์ : มาเลเซีย จ. พม่า : อินเดีย ข้อ 8. นักมวย : หมัด ก. นักวิ่ง : ความเร็ว ค. นักเรียน : หนังสือ จ. นักฟุตบอล : เตะ ข้อ 9. แม่สาย : เชียงราย ก. แสนสุข : ชลบุรี ค. สุไหงโกลก : สตูล จ. ดอนเจดีย์ : กาญจนบุรี ข้อ 10. ช้อน : ซ้อม ก. ชาม : ถ้วย ค. เสื้อ : กระโปรง จ. กางเกง : เข็มขัด ข้อ 11. กรุงเทพ : ลอนดอน ก. ปักกิ่ง : ปารีส ค. พนมเปญ : ซิดนีย์ จ. นิวเดลฮี : เซอูล ข้อ 12. ลุง : ป้า ก. น้า : อา ค. พี่ : น้อง จ. สามี : ภรรยา ข้อ 13. ทีมฟุตบอล : โค้ช ก. กองทัพ : นายพล ค. สมาคม : ประธาน จ. โรงเรียน : อาจารย์ ข้อ 14. ดินดาน : หิน ก. มีนาคม : ปี ค. ม้า : จ๋าจ๊ะเลี้ยง จ. ข้าว : เกวียน ข้อ 15. เทศน์ : กัณฑ์ ก. คัมภีร์ : ผูก ค. เซียมซี : ใบ จ. อธิษฐาน : จบ ข้อ 16. ไก่ : ไข่ ก. ต้นไม้ : ผลไม้ ค. ฝน : แม่นำ้า จ. รถ : นำ้ามัน ข้อ 17. บ้าน : หลังคา ข. อังกฤษ : ฝรั่งเศส ง. ออสเตรเลีย : นิวซีแลนด์ ข. นักร้อง : เสียง ง. นักแสดง : บทบาท ข. สงขลา : หาดใหญ่ ง. เบตง : ยะลา ข. เสื้อ : เนคไท ง. หมวก : ศีรษะ ข. มะนิลา : ฮานอย ง. เวียงจันทร์ : โตเกียว ข. ชาย : หญิง ง. บิดา : มารดา ข. ชมรม : ที่ปรึกษา ง. รัฐบาล : รัฐมนตรี ข. แสงแดด : วิตามิน ง. ทังสเตน : โลหะ ข. คาถา : บท ง. ตำารา : เล่ม ข. นา : ข้าว ง. นำ้า : ปลา
 4. 4. ก. ต้นไม้ : ใบ ค. คน : หมวก จ. เรือ : ประทุน ข้อ 18. เรือนจำา : นักโทษ ก. กรง : นก ค. เปล : เด็ก จ. โรงเรียน : นักเรียน ข้อ 19. คน : ข้าว ก. ว่าว : ลม ค. วัว : หญ้า จ. รถ : คนรถ ข้อ 20. ชาย : หญิง ก. นาย : นางสาว ค. แข็งแรง : อ่อนแอ จ. พระอาทิตย์ : พระจันทร์ ข้อ 21. นำ้า : เรือ ก. รัง : นก ค. ป่า : เสือ จ. บ้าน : คน ข้อ 22. ท้าวสุรนารี : นครราชสีมา ก. เขาเขียว : ชลบุรี ค. พระปฐมเจดีย์ : นครปฐม จ. ฟาร์มจระเข้ : สมุทรปราการ ข้อ 23. ชี้แจง : เข้าใจ ก. ข้อร้อง : คล้อยตาม ค. จูงใจ : เชื่อฟัง จ. ห้ามปราม : ปฏิบัติตาม ข้อ 24. คัดค้าน : ไม่เห็นด้วย ก. เล่าลือ : พูดเกินจริง ค. ยืนหยัด : ไม่ท้อถอย จ. เกลี่ยกล่อม : ทำาให้ง่ายขึ้น ข้อ 25. หมวก : ศีรษะ ก. กำาไล : มือ ค. เนคไท : เสื้อ จ. เข็มขัด : กางเกง ข้อ 26. เข็มหมุด : กระดาษ ก. เข็ม : ผ้า ค. ไม้กลัด : กระทง จ. เข็มกลัด : ปกเสื้อ ข้อ 27. แว่นตา : การเห็น ก. ยางลบ : การเขียน ข. ห้อง : ฝา ง. เสา : เพดาน ข. บ้าน : คน ง. กุฏิ : พระ ข. ต้นไม้ : ปุ๋ย ง. เรือ : พาย ข. พระเอก : นางเอก ง. ข้าวเปลือก : ข้าวสาร ข. คอก : วัว ง. กรง : สุนัข ข. นำ้าตกสาริกา : จันทบุรี ง. ดอนเจดีย์ : กาญจนบุรี ข. เรียกร้อง : กลับใจ ง. วิงวอน : เห็นใจ ข. หลุดมือ : ไม่มีโอกาส ง. ป่วยการ : เสียสุขภาพ ข. สร้อย : คอ ง. รองเท้า : ถุงเท้า ข. ตะปู : ไม้ ง. เชือก : กล่อง ข. ไม้เท้า : การเดิน
 5. 5. ค. ฟันปลอม : การเคี้ยว จ. ครู : การเรียนรู้ ข้อ 28. ผึ้ง : ความขยันขันแข็ง ก. สิงโต : ความเข้มแข็ง ค. พายุ : ความโหดร้าย จ. หญ้าแพรก : ความรุ่งเรือง ข้อ 29. พ่อ : ลูกสาว ก. ตา : แม่ ค. ลุง : ป้า จ. น้องชาย : น้องสาว ข้อ 30. ก้าวหน้า : ถอยหลัง ก. โรงเรียน : คุก ค. วิ่ง : เดิน จ. สนุก : เศร้า ข้อ 31. สวัสดี : ลาก่อน ก. ไป : มา ค. ขึนต้น : ลงท้าย ้ จ. รักกัน : อภัยให้กัน ข้อ 32. เรือ : ประทุน ก. ต้นไม้ : ใบ ค. คน : ร่ม จ. ศาลา : เสา ข้อ 33. คน : ตาย ก. เรือ : ล่ม ค. ใบไม้ : ร่วง จ. เครื่องจักร : เสีย ข้อ 34. ช่วยเหลือ : อุดหนุน ก. ไอนำ้า : นำ้าค้าง ค. ข้อร้อง : อ้อนวอน จ. รัก : เฉย ๆ ข้อ 35. ทีมฟุตบอล : โค้ช ก. โรงเรียน : อาจารย์ ค. กองทัพ : นายพล จ. สุขาภิบาล : เทศบาล ข้อ 36. เชียงใหม่ : สันกำาแพง ก. พัทยา : ชลบุรี ค. สุรินทร์ : ช้าง จ. โทรทัศน์ : วิทยุ ข้อ 37. ด่าน : สินค้า ก. ทางหลวง : ป้อม ค. แม่นำ้า : คลอง ง. ยา : การรักษา ข. กา : ความตาย ง. ทะเล : ความใจกว้าง ข. ลูกชาย : ลูกสาว ง. พี่ชาย : พี่สาว ข. เจริญ : เสื่อม ง. ยินดี : ดีใจ ข. ดีใจ : เสียใจ ง. จากกัน : พบกัน ข. ปากกา : ปลอก ง. บ้าน : หลังคา ข. ไม้ : โค่น ง. ช้าง : ล้ม ข. บาดเจ็บ : รักษา ง. สงคราม : เชลย ข. ชมรม : ที่ปรึกษา ง. สมาคม : เลขาธิการ ข. นครศรีธรรมราช : กระทูน ง. ผู้ว่า : นายอำาเภอ ข. เขือน : นำ้า ่ ง. ศาล : อัยการ
 6. 6. จ. สงคราม : เชลย ข้อ 38. หนู : กาฬโรค ก. ตะปู : บาดทะยัก ค. แมลงวัน : ท้องเสีย จ. ยีสต์ : ขนมปัง ข้อ 39. องุ่น : พุทรา ก. มะละกอ : สับปะรด ค. ลางสาด : ทุเรียน จ. ขนุน : แตงโม ข้อ 40. ใกล้ : ไกล ก. ตำ่า : สูง ค. เดิน : วิ่ง จ. เร็ว : ช้า ข้อ 41. เจริญ : เสื่อม ก. รำ่ารวย : ยากจน ค. สะอาด : สกปรก จ. สงคราม : สันติภาพ ข้อ 44. ครู : นักเรียน ก. หมอ : คนไข้ ค. บ้าน : ประตู จ. ตำารวจ : ผู้ร้าย ข้อ 45. รองเท้า : ถุงเท้า ก. สมุด : ดินสอ ค. เสื่อ : หมอน จ. เสื้อเชิ้ต : เสื้อกล้าม ข้อ 46. นักมวย : เวที ก. นักเรียน : โรงเรียน ค. นักปิงปอง : โต๊ะปิงปอง จ. ครู : กระดานดำา ข้อ 47. พัดลม : ความร้อน ก. วิทยุ : เสียง ค. ตู้เย็น : ความเย็น จ. เครื่องดูดฝุ่น : ความสกปรก ข้อ 48. กระแสไฟฟ้า : สายไฟ ก. คนขับ : รถยนต์ ค. นักเรียน : โรงเรียน จ. ครู : นักเรียน ข้อ 49. หิน : ดิน ก. หยวก : อาหารหมู ค. ลูกอ๊อด : กบ จ. นำ้าแข็งน้า ข. ไข้เลือดออก : ยุง ง. สุนัข : กลัวนำ้า ข. ส้ม : น้อยหน่า ง. มะยม : ฝรั่ง ข. ดี : ชั่ว ง. สั้น : ยาว ข. ก้าวหน้า : ถอยหลัง ง. อุตสาหกรรม : เกษตรกรรม ข. ชาวนา : ฝน ง.เสื้อ : กางเกง ข. ปากกา : หมึก ง. กางเกง : เสื้อ ข. นักเทนนิส : แร็กเก็ต ง. สนาม : นักฟุตบอล ข. รถ : ความสะดวก ง. หนังสือ : ความรู้ ข. รถยนต์ : ถนน ง. เณร : โบสถ์ ข. ซากจ๋าจ๊ะ : ปุ๋ย ง. ดักแด้ : ไหม
 7. 7. ข้อ 50. เศร้าโศก : อารมณ์ ก. ยางลบ : ดินสอ ข. แกลบ : อิฐ ค. คนใช้ : แพทย์ ง. ปากกา : เครื่องเขียน จ. นำ้า : ฝน ข้อ 51. ปรนัย : อัตนัย ก. ข้อเสนอ : ข้อสรุป ข. ข้อปลีกย่อย : ข้อใหญ่ ค. ข้อขัดแย้ง : ข้อต่อรอง ง. ข้ออ้างอิง : ข้อแนะนำา จ. ข้อเท็จจริง : ข้อคิดเห็น ข้อ 52. เหล็ก : โลหะ ก. มีด : ดาบ ข. แม่นำ้า : ทะเล ค. สร้อย : ทองคำา ง. ทองหยอด : ของหวาน จ. มะพร้าว : กะทิ ข้อ 53. นำ้าเดือด : เย็น ก. นำ้าเชื่อม : หวาน ข. นำ้าอบ : หอม ค. นำ้าอ้อย : จืด ง. นำ้าตก : นำ้าใส จ. นำ้าครำา สกปรก ข้อ 54. แจกัน : ดอกไม้ ก. ถำ้า : เสือ ข. แก้ว : นำ้า ค. แม่นำ้า : ปลา ง. ทะเลทราย : อูฐ จ. อาหาร : วิตามิน ข้อ 55. สังหาริมทรัพย์ : อสังหาริมทรัพย์ ก. บ้าน : รถเก๋ง ข. ทีดิน : ต้นมะม่วง ่ ค. ม้า : เรือยนต์ ง. แพ : โรงรถ จ. ตู้เย็น : โต๊ะบิลเรียด ข้อ 56. หม่อน : ไหม ก. หญ้า : ม้า ข. กล้วย : ลิง ค. หนอน : นก ง. ปลา : แมว จ. ข้าวเปลือก : ไก่ ข้อ 57. พ่อตา : แม่ยาย ก. อา : น้า ข. แม่ : พ่อ ค. ภรรยา : สามี ง. ลุง : ป้า จ. ลูกสะใภ้ : ลูกเขย ข้อ 58. เขาสามร้อยอด : ประจวบคีรีขันธ์ ก. ภูกระดึง : เลย ข. เขารัง : ภูเก็ต ค. เขาใหญ่ : สระบุรี ง. เขาเขียว : ชลบุรี จ. ดอยอินทนนท์ : เชียงใหม่ ข้อ 59. นครราชสีมา : ปากช่อง ก. ฉะเชิงเทรา : แปดริ้ว ข. เชียงใหม่ : ดอยสุเทพ ค. นครปฐม : พระปฐมเจดีย์ ง. กาญจนบุรี : นำ้าตกเอราวัณ จ. กรุงเทพมหานคร : เขตบางกอกน้อย ข้อ 60. 14 เมษายน : วันผู้สูงอายุ
 8. 8. ก. 1 เมษายน : วันข้าราชการพลเรือน ข. 2 เมษายน : วันประมง แห่งชาติ ค. 5 มิถุนายน : วันกองทัพไทย ง. 13 เมษายน : วันอนุรักษ์ มรดกไทย จ. 25 มกราคม : วันสิ่งแวดล้อมไทย ข้อ 61. 2 : 8 ก. 5 : 25 ข. 4 : 24 ค. 6 : 42 ง. 3 : 27 จ. 28 : 7 ข้อ 62. อบอุ่น : ร้อน ก. สีขาว : สีดำา ข. ดอกไม้ : ต้นไม้ ค. ความดี : ความชั่ว ง. นำ้าเย็น : นำ้าแข็ง จ. อากาศ : บรรยากาศ ข้อ 63. วันเสาร์ : วันอาทิตย์ ก. ปีจอ : ปีกุน ข. วันที่ 31 : วันที่ 1 ค. วันจันทร์ : วันศุกร์ ง. เดือนยี่ : เดือนอ้าย จ. เดือนมกราคม : เดือนกุมภาพันธ์ ข้อ 64. เชียงใหม่ : สงขลา ก. แพร่ : ชลบุรี ข. ลำาพูน : เพชรบุรี ค. แม่ฮ่องสอน : สุราษฎร์ธานี ค. อุดรธานี : สมุทรปราการ จ. บุรีรัมย์ : นครศรีธรรมราช ข้อ 65. กระทรวงสาธารณสุข : องค์การเภสัชกรรม ก. กระทรวงการคลัง : องค์การยาสูบ ข. กระทรวงกลาโหม : องค์การฟอกหนัง ค. กระทรวงศึกษา : องค์การค้าของคุรุสภา ง. กระทรวงมหาดไทย : องค์การผลิตอาหารสำาเร็จรูป จ. กระทรวงคมนาคม : องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ข้อ 66. ตะเกียง : แสงสว่าง ก. นำ้า : ดื่ม ข. ไฟ : หุงต้ม ค. กังหัน : หมัน ง. พัดลม : ความเย็น จ. พระอาทิตย์ : กลางวัน ข้อ 67. หมู่คณะ : ผู้นำา ก. เรือ : หางเสือ ข. รถ : คนขับ ค. นักร้อง : ดนตรี ง. เด็ก : ผู้ปกครอง จ. นักเรียน : ครู ข้อ 68. กระดาษ : เขียน ก. เรือ : พาย ข. เชือก : เส้น ค. นักร้อง : ดนตรี ง. เด็ก : ผู้ปกครอง จ. นักเรียน : ครู ข้อ 69. เดือนสิบสอง : ลอยกระทง ก. เดือนยี่ : สงกรานต์ ข. เดือนสาม : วิสาขบูชา
 9. 9. ค. เดือนหก : อาสาฬหบูชา จ. เดือนสิบ : ออกพรรษา ข้อ 70. เสื้อ : เครื่องนุ่งห่ม ก. ยา : ยารักษาโรค ค. มะลิ : พวงมาลัย จ. สุนัข : เฝ้าบ้าน ข้อ 71. ระเหิด : ละลาย ก. นำ้า : ควัน ค. ไอ : ของเหลว จ. นำ้าแข็งแห้ง : นำ้าเดือด ข้อ 72. สีดำา : ความเศร้าโศก ก. สีแดง : ชาติ ค. สีเขียว : ความสดชื่น จ. สีนำ้าเงิน : พระมหากษัตริย์ ข้อ 73. ปู : ก้าม ก. เสือ : ขา ค. เต่า : กระดอง จ. เป็ด : ปีก ข้อ 74. แมว : หนู ก. มด : ช้าง ค. เสือ : กวาง จ. ลิง : ชะนี ข้อ 75. แผ่นดิน : แหลม ก. นำ้าตก : นำ้า ค. ทราย :หาด จ. นำ้าตก : ภูเขา ข้อ 76. นึ่ง : ลังถึง ก. ตุ๋น : นำ้า ค. อบ : อ่าง จ. ทอด : กระทะ ข้อ 77. กล้วย : เครือ ก. มะพร้าว : ลูก ค. มะกอก : ช่อ จ. หมาก : ทะลาย ข้อ 78. ช้าง : งา ก. นก : ขน ค. แรด : นอ จ. ม้า : เขา ข้อ 79. กล้วย : วิตามิน ก. ข้าว : อิ่ม ค. บุหรี่ : นิโคติน ง. เดือนแปด : เข้าพรรษา ข. ชาม : ภาชนะ ง. นำ้าตาล : ขนม ข. หนาว : ร้อน ง. ลูกเห็บ : หิมะ ข. สีเหลือง : พระ ง. สีขาว : ความบริสุทธิ์ ข. ปลา : เกล็ด ง. คางคก : ลิ้น ข. นก : ผึ้ง ง. เต่า : กระต่าย ข.คลื่น : ทะเล ง. นำ้า : อ่าว ข. ต้ม : เตา ง. จาน : แก้ว ข. มะม่วง : พวง ง. องุ่น : ผล ข. เสือ : กระดูก ง. วัว : หาง ข. ไข่ : แข็งแรง ง. สบู่ : ฟองนำ้า
 10. 10. จ. ยาเสพติด : ความตาย ข้อ 80. อินทรี : ลูก ก. เหยี่ยว : เค้าแมว ค. เค้าแมว : ค้างคาว จ. ยูง : กระยาง ข้อ 81. นักเรียน : โรงเรียน ก. หมอ : ห้องผ่าตัด ค. นางพยาบาล : รถพยาบาล ข้อ 82. บาท : สตางค์ ก. นาที : วินาที ค. เมือง : วัง ข้อ 83. ตะวัน : เวลา ก. คาวเหนือ : ทิศ ค. ไม้เมตร : ระยะทาง ข้อ 84. อินเดีย : อังกฤษ ก. อาหรับ : ฟิลิปปินส์ ค. ญี่ปุ่น : รัสเซีย ข้อ 85. ขว้าง : บอล ก. ทำาลาย : ลูกระเบิด ค. ยิง : ปืน ข้อ 86. บด : หั่น ก. นั่ง : นอน ค. เห็น : ไหว้ ข้อ 87. เรียบ : กลม ก. ระเบียบ : รี ค. สะอาด : กลวง ข้อ 88. ข้อสอบ : ปรนัย ก. นวนิยาย : หนังสือ ค. วิทยุ : การสื่อสาร ข้อ 89. ไส้ตัน : ปลา ก. หัวขวาน : งู ค. สังกะวาด : นก ข้อ 90. ถกเถียง : โต้วาที ก. ปรัชญา : จิตวิทยา ค. ความรุนแรง : สันติภาพ ข้อ 91. นักเขียน : นวนิยาย ก. กวี : โครง ค. เพลง : นักแต่งเพลง ข. เหยี่ยว : ค้างคาว ง. แร้ง : กา ข. ครู : บ้านพักครู ง. ผู้ร้าย : ห้องขัง ข. กรัม : กิโลกรัม ง. เมตร : เซนติเมตร ข. ปฏิทิน : วันที่ ง. ตาชั่ง : นำาหนัก ข. กัมพูชา : ฝรั่งเศส ง. เวียดนาม : จีน ข. ฆ้อง : ฟัน ง. หลาว : พุ่ง ข. เดิน : คลาน ง. หิว : กิน ข. ราบ : แบน ง. ขรุขระ : เบี้ยว ข. คำาถาม : ตัวเลือก ง. วรรณคดี : พระอภัยมณี ข. เสือหมอบ : จ๋าจ๊ะ ง. หงอนไก่ : พืช ข. ท้าทาย : คู่ต่อสู้ ง. การต่อสู้ : การแข่งขัน ข. ละคร : ผู้แสดง ง. ช่างไม้ : นักแกะสลัก
 11. 11. ข้อ 92. โรงพยาบาล : คนไข้ ก.โรงงาน : เครื่องจักร ข. โรงเรียน : ครู ค. แพทย์ : คลินิก ง. สถานเลี้ยงเด็ก : เด็ก ข้อ 93. นำ้าท่วม : ฝนตก ก. เหนื่อย : นอน ข. กิน : หิว ค. เขือน : ทำานา ่ ง. ทำาลาย ป่า : ฝนแล้ง ข้อ 94. กรอบ : รูป ก. ถ้วย : จานรอง ข. ปก : หนังสือ ค. วิทยุ : เสียง ง. ฟิล์ม : กล้องถ่ายรูป ข้อ 95. ยาพิษ : ตาย ก. ความสุข : ดนตรี ข. ชีวิต : ทารก ค. ความมีนำ้าใจ : ความร่วมมือ ง. บท : หนังสือ ข้อ 96. ช่างไม้ : บ้าน ก. ภารโรง : โรงเรียน ข. คนครัว : อาหาร ค. ทหาร : รั้ว ง. ข้าราชการ : กรม ข้อ 97. บุ้งกี่ : ตะกร้า ก. กระจาด : ไม้คาน ข. ชะลอม : เข่ง ค. ไม้กวาด : กาละมัง ง. ไห : หม้อ ข้อ 98. นิตยสาร : บรรณาธิการ ก. บริษัท : เจ้าของ ข. โรงเรียน : อาจารย์ ค. ภาพยนตร์ : พระเอก ง. ละคร : ผู้กำากับ ข้อ 99. จงอาง : สวาย ก. สามเหลี่ยม : เทโพ ข. กุเลา : แสงอาทิตย์ ค. ยี่สก : แมวเซา ง. เขียว : แก้ว ข้อ 100. ลูกนำ้า : ปลา ก. ลูกเจี๊ยบ : ไก่ ข. ยุง : ไข่ปลา ค. ลูกอ๊อด : กบ ง. หนอน : นก ข้อ 101. แพทย์ : ฝึกหัด ก. นักวิทยาศาสตร์ : ทดลอง ข. นักคำานวณ : ฝึกฝน ค. ครู : ฝึกสอน ง. ข้าราชการ : อบรม ข้อ 102. อดอาหาร : นำ้าหนัก ก. อาหาร : อ้วน ข. ขนมปัง : แป้ง ค. ยา : ความเจ็บปวด ง. ลดลง : เพิ่มขึ้น ข้อ 103. หนังสือ : ตัวอักษร ก. ซอง : กระดาษ ข. บ้าน : ซอย ค. โรงหนัง : ป้ายโฆษนา ง. ปฏิทิน : วันที่ ข้อ 104. คุก : อาชญากรรม ก. ผู้พิพากษา : อาชญากร ข. นักโทษ : ขโมย ค. ป่าช้า : ความตาย ง. อิสรภาพ : นก ข้อ 105. ท่อนำ้า : นำ้า ก. สายไฟ : ไฟฟ้า ข. เสียง : สุญญากาศ ค. ถนน : รถยนต์ ง. วงกลม : ส่วนโค้ง
 12. 12. ข้อ 106. การสอบ : ทุจริต ก. กองทัพ : เกณฑ์ทหาร ข. หลอกลวง : ธุรกิจ ค. กฎหมาย : คับแคบ ง. ความเสี่ยง : เสมียน ข้อ 107. ปุ๋ย : ชาวนา ก. ข้าวโพด : ชาวไร่ ข. รำาข้าว : คนเลี้ยงหมู ค. ดอกเบี้ย : นายธนาคาร ง. ทหาร : ประชาชน ข้อ 108. เกาะ : มหาสมุทร ก. ภูเขา : ลำาธาร ข. ป่า : หุบเขา ค. โอเอซิส : ทะเลทราย ง. ผลไม้ : เมล็ด ข้อ 109. วิวาท : ทนทาน ก. โต้เถียง : คนงาน ข. ให้เหตุผล : มั่นคง ค. ขึนเสียง : อดทน ้ ง. ต่อต้าน : สึกหรอ ข้อ 110. นาฬิกา : เวลา ก. ส่วนสูง : ไม้เมตร ข. ชั่วโมง : นาที ค. ระยะทาง : ความยาว ง. ตาชั่ง : นำ้าหนัก ข้อ 111. การโฆษนา : การซื้อ ก. ทัศนคติ : ความแน่ใจ ข. ความพยายาม : ความ สำาเร็จ ค. ความนิยม : การหาเสียง ง. ความช่วยเหลือ : ความเข้ม แข็ง ข้อ 112. ทารก : นมวัว ก. กบ : ลูกอ๊อด ข. ผ้า : กรรไกร ค. พี่เลี้ยง : นมมารดา ง. รถยนต์ : นำ้ามัน ข้อ 113. ลำาปาง : อุบลราชธานี ก. นครศรีธรรมราช : เชียงใหม่ ข. แพร่ : นครพนม ค. ร้อยเอ็ด : พิษณุโลก ง. ปัตตานี : สระบุรี ข้อ 114. ออกซิเจน : ไฮโดรเจน ก. เรเดียม : คาร์บอนไดออกไซด์ ข. ยูเรเนียม : กำามะถัน ค. ไนโตรเจน : ฮีเลียม ง. ฟอสฟอรัส : สังกะสี ข้อ 115. หนู : แมว ก. สุนัข : ช้าง ข. เหยือ : นก ค. คางคก : แมลง ง. สิงโต : งู ้ ข้อ 116. ดึง : ถือ ก. ดัน : ยก ข. ผลัก : เตะ ค. กระเถิบ : เขี่ย ง. ชก : หมอบ ข้อ 117. วิวาท : โต้เถียง ก. โกรธ : เกลียด ข. ว่ากล่าว : ตักเตือน ค. ตำาหนิ : กลมเกลียว ง. ทำาโทษ : ตี ข้อ 118. วงเวียน : ไม้บรรทัด ก. ตุ้มหู : อัญมณี ข. คันไถ : ทุ่งนา ค. กระดาษ : เครื่องพิมพ์ ง. จอบ : ดิน ข้อ 119. ถนน : รถยนต์ ก. นำ้ามัน : ยางมะตอย ข. แม่นำ้า : เรือยาว
 13. 13. ค. รถไฟ : ราง ข้อ 120. โศกเศร้า : ตาย ก. หัวเราะ : ร้องไห้ ค. สับสน : โกรธ ข้อ 121. สามเหลี่ยม : ปีรามิด ก. หลอดแก้ว : ทรงกระบอก ค. ไอศกรีม : แท่ง ข้อ 122. หมอ : โรค ก. นายอำาเภอ : อาชญากรรม ค. ใบสั่งยา : เภสัชกร ข้อ 123. ความระมัดระวัง : อุบัติเหตุ ก. ความประมาท : ความตาย ค. อนามัย : สุขภาพ ข้อ 124. แมว : หนู ก. นกเหยื่อ ค. กับดัก : หนู ข้อ 125. พุ่ง : หลาว ก. ฆ่า : ลูกปืน ค. ตี : วิ่ง การสรุป ความสัญ ลัก ษณ์ ง. สะพาน : อุโมงค์ ข. กลัว : เกลียด ง. สุข : เกิด ข. กระเป๋า : สี่เหลี่ยม ง. สี่เหลี่ยม : หู๊บ ข. เงิน : ตระหนี่ ง. ขโมย : การทำาโทษ ข. ยาม : โจรกรรม ง. ความวิตก : ภยันตราย ข. สุนัข : นก ง. สิงโต : งู ข. ยิง : ธนู ง. มีด : แทง โจทย์ข้อสอบจะกำาหนดเงื่อนไขหรือข้อมูลมาให้ พร้อมทั้งข้อสรุปที่โจทย์ ต้องการถามการหาคำาตอบจึงต้องพิจารณาทำา ความเข้าใจเงื่อนไขหรือข้อมูลที่ ให้มาก่อน พร้อมทั้งคำาสั่งโจทย์ต้องการก่อน มิฉะนั้นจะเกิดความสับสนและเข้าใจ ผิดได้ ส่วนใหญ่ของโจทย์ข้อสอบมักจะให้สรุปว่าเป็นจริงไม่เป็นจริงหรือ ไม่ สามารถสรุปได้แน่นอน ดังนั้นต้องทำาความเข้าใจเครื่องหมายต่างๆ ที่ให้มาว่ามี ความหมายอย่างไร = หมายถึง เท่ากับ ¹ หมายถึง ไม่เท่ากัน ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อย กว่า > หมายถึง มากกว่า ≯ หมายถึง ไม่มากกว่า ซึ่งอาจเท่ากับหรือน้อย กว่า < หมายถึง น้อยกว่า ≮ หมายถึง ไม่น้อยกว่า ซึ่งอาจเท่ากับหรือ มากกว่า ≥ หมายถึง มากกว่าหรือเท่ากับ ≤ หมายถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ เท่าที่โจทย์ข้อสอบกำาหนดพบว่า ให้พิจารณาเลือกข้อสรุปที่กำาหนดให้มา แล้วตอบโดยยึดหลักดังนี้ ตอบข้อ ก. ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง ตอบข้อ ข. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริง ตอบข้อ ค. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
 14. 14. ตอบข้อ ง. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริงหรือไม่เป็นจ ริง หรือไม่อาจ สรุปได้แน่ชัด แบบฝึก หัด การสรุป ความสัญ ลัก ษณ์ กำา หนดให้ 2A ≮ B = C > D ≯ E <st1:metricconverter ProductID="2F" w:st="on">2F</st1:metricconverter> < G > C = 3H ≮ = 2R (อักษรทุกตัวมีค่าเป็นจำานวนเต็มบวก) ข้อ 1. ข้อสรุปที่ 1. 3D < 4H ข้อสรุปที่ 2. G ≯ B ข้อ 2. ข้อสรุปที่ 1. A ¹ G ข้อสรุปที่ 2. F = R ข้อ 3. ข้อสรุปที่ 1. B < F ข้อสรุปที่ 2. BC > DH ข้อ 4. ข้อสรุปที่ 1. C = E ข้อสรุปที่ 2. A > R ข้อ 5. ข้อสรุปที่ 1. E = A ข้อสรุปที่ 2. G > D กำา หนดให้ A < BC = D ≯ E > F X ≯ 2D = 2B < y ¹ z (อักษรทุกตัวมีค่าเป็น จำานวนเต็มบวก) ข้อ 6. ข้อสรุปที่ 1. B = F ข้อสรุปที่ 2. 3A ¹ 2DC ข้อ 7. ข้อสรุปที่ 1. y > x ข้อสรุปที่ 2. Z ≮ C ข้อ 8. ข้อสรุปที่ 1. A ¹ Z ข้อสรุปที่ 2. D > A ข้อ 9. ข้อสรุปที่ 1. AB > 2y ข้อสรุปที่ 2. B ≯ E ข้อ 10. ข้อสรุปที่ 1. Z ¹ F ข้อสรุปที่ 2. y < A กำา หนดให้ 5A ≯ B ≯ <st1:metricconverter ProductID="2C" w:st="on">2C</st1:metricconverter> = 2DE X > C ≯ Y > Z (อักษรทุกตัวมีค่าเป็นจำานวนเต็มบวก) ข้อ 11. ข้อสรุปที่ 1. C ≯ Z ข้อสรุปที่ 2. 3A ¹ 2D ข้อ 12. ข้อสรุปที่ 1. 4Y < <st1:metricconverter ProductID="3C" w:st="on">3C</st1:metricconverter> ข้อสรุปที่ 2. Z ¹ E ข้อ 13. ข้อสรุปที่ 1. B < X
 15. 15. ข้อสรุปที่ 2.AC ข้อ 14. ข้อสรุปที่ 1. 2B ข้อสรุปที่ 2. ข้อ 15. ข้อสรุปที่ 1. D ข้อสรุปที่ 2. กำา หนดให้ > Z > 2X 2DE < Z ¹ B (C + D) > X A > B ≮ (C + D) = E 4P = B ≮ 2Q < R > S (อักษรทุกตัวมีค่าเป็น จำานวนเต็มบวก) ข้อ 16. ข้อสรุปที่ 1. B ¹ Q ข้อสรุปที่ 2. A ≮ (B + P) ข้อ 17. ข้อสรุปที่ 1. P < E ข้อสรุปที่ 2. QC > 2B ข้อ 18. ข้อสรุปที่ 1. D > A ข้อสรุปที่ 2. BR < 2E ข้อ 19. ข้อสรุปที่ 1. Q > CR ข้อสรุปที่ 2.R ≯ A ข้อ 20. ข้อสรุปที่ 1. A = E ข้อสรุปที่ 2.B > S กำา หนดให้ (A + B) = C ≯ D < E X > 2y = C ≮ Z (อักษรทุกตัวมีค่าเป็นจำานวนเต็มบวก) ข้อ 21. ข้อสรุปที่ 1. Xy ¹ By ข้อสรุปที่ 2. Y = Z ข้อ 22. ข้อสรุปที่ 1. E > Z ข้อสรุปที่ 2. y ¹ D ข้อ 23. ข้อสรุปที่ 1. C < E ข้อสรุปที่ 2. AB > X ข้อ 24. ข้อสรุปที่ 1. BC > DC ข้อสรุปที่ 2.E ¹ X ข้อ 25. ข้อสรุปที่ 1. (A + Y) < Dy ข้อสรุปที่ 2.C > E กำา หนดให้ B > C < D > E ≯ F ≯ H G > D ≯ I ≮ J ≯ K (อักษรทุกตัวมีค่าเป็นจำานวนเต็ม บวก) ข้อ 26. ข้อสรุปที่ 1. I > E ข้อสรุปที่ 2.E < G ข้อ 27. ข้อสรุปที่ 1. J ¹ F ข้อสรุปที่ 2.H ≮ D ข้อ 28. ข้อสรุปที่ 1. C = E ข้อสรุปที่ 2.I < B ข้อ 29. ข้อสรุปที่ 1. EC > DG
 16. 16. ข้อสรุปที่ 2.I ≯ C ข้อ 30. ข้อสรุปที่ 1. F > B ข้อสรุปที่ 2.K < G กำำ หนดให้ A < B ≯ C = D B = E ≮ F < 2G (อักษรทุกตัวมีค่ำเป็นจำำนวนเต็ม บวก) ข้อ 31. ข้อสรุปที่ 1. A2 > B2 ข้อสรุปที่ 2.C ≤ E ข้อ 32. ข้อสรุปที่ 1. BE = CD ข้อสรุปที่ 2.EF ≤ 2B ข้อ 33. ข้อสรุปที่ 1. 2E ≤ <st1:metricconverter ProductID="2C" w:st="on">2C</st1:metricconverter> ข้อสรุปที่ 2.B < G ข้อ 34. ข้อสรุปที่ 1. E ¹ D ข้อสรุปที่ 2.A ≥ G ข้อ 35. ข้อสรุปที่ 1. A = D ข้อสรุปที่ 2.B = G กำำ หนดให้ A > 2B ≯ <st1:metricconverter ProductID="2C" w:st="on">2C</st1:metricconverter> ≮ D 2P < C < Q ≮ R (อักษรทุกตัวมีค่ำเป็นจำำนวนเต็ม บวก) ข้อ 36. ข้อสรุปที่ 1. C ≥ B ข้อสรุปที่ 2.P = A ข้อ 37. ข้อสรุปที่ 1. B ¹ Q ข้อสรุปที่ 2. G > D 2 ข้อ 38. ข้อสรุปที่ 1. 3B > 4Q ข้อสรุปที่ 2.4P < B ข้อ 39. ข้อสรุปที่ 1. R < C ข้อสรุปที่ 2.A ¹ P ข้อ 40. ข้อสรุปที่ 1. D = R ข้อสรุปที่ 2.Q ¹ D กำำ หนดให้ (X + y) = S ≮ U < N H = P > Q ≮ S > 2y (อักษรทุกตัวมีค่ำเป็น จำำนวนเต็มบวก) ข้อ 41. ข้อสรุปที่ 1. X = y ข้อสรุปที่ 2.H > S ข้อ 42. ข้อสรุปที่ 1. P > 2X ข้อสรุปที่ 2. H ≮ U ข้อ 43. ข้อสรุปที่ 1. U > Q
 17. 17. ข้อสรุปที่ 2.S > P ข้อ 44. ข้อสรุปที่ 1. P < N ข้อสรุปที่ 2.N = y ข้อ 45. ข้อสรุปที่ 1. U = X ข้อสรุปที่ 2. N > H กำำ หนดให้ 2A > 3B ≯ C ≯ D > EF D < M ¹ N = F (อักษรทุกตัวมีค่ำเป็นจำำนวนเต็ม บวก) ข้อ 46. ข้อสรุปที่ 1. C < M ข้อสรุปที่ 2.A ¹ M ข้อ 47. ข้อสรุปที่ 1. N < D ข้อสรุปที่ 2.3B > <st1:metricconverter ProductID="4F" w:st="on">4F</st1:metricconverter> ข้อ 48. ข้อสรุปที่ 1. M > F ข้อสรุปที่ 2. C ¹ F ข้อ 49. ข้อสรุปที่ 1. A > D ข้อสรุปที่ 2.B < M ข้อ 50. ข้อสรุปที่ 1. D = F ข้อสรุปที่ 2.C > N กำำ หนดให้ 2H ≯ W = T < S K ≯ N > S ≯ L (อักษรทุกตัวมีค่ำเป็นจำำนวนเต็มบวก) ข้อ 51. ข้อสรุปที่ 1. W > L ข้อสรุปที่ 2. S มีค่ำมำกที่สุด ข้อ 52. ข้อสรุปที่ 1. H มีค่ำน้อยที่สุด ข้อสรุปที่ 2.K > T ข้อ 53. ข้อสรุปที่ 1. N > W ข้อสรุปที่ 2.S < K ข้อ 54. ข้อสรุปที่ 1. L ¹ T ข้อสรุปที่ 2.H < N ข้อ 55. ข้อสรุปที่ 1. L < N ข้อสรุปที่ 2.H = K กำำ หนดให้ E = I < A ≮ D > R M ≯ u < L ≮ A (อักษรทุกตัวมีค่ำเป็นจำำนวนเต็มบวก) ข้อ 56. ข้อสรุปที่ 1. M > R ข้อสรุปที่ 2.D > L ข้อ 57. ข้อสรุปที่ 1. L > I ข้อสรุปที่ 2.A ¹ F ข้อ 58. ข้อสรุปที่ 1. u ¹ F ข้อสรุปที่ 2.D > F ข้อ 59. ข้อสรุปที่ 1. R = A ข้อสรุปที่ 2.L = F
 18. 18. ข้อ 60. ข้อสรุปที่ 1. u = D ข้อสรุปที่ 2.I < M ควำมสำมำรถทำงด้ำ นตัว เลข ควำมสำมำรถด้ำนนี้ บุคคลต้องมีควำมเข้ำใจในเรื่องคณิตศำสตร์ ทรำบ ควำมหมำยเข้ำใจกำรบวก ลบ คูณ หำร เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจำำนวน ควำม หมำยของจำำนวน ปริมำณมำก – น้อย มีควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์ ฝึกฝน ทำำโจทย์ประเภทต่ำงๆ เป็นประจำำ จะมีส่วนช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจระบบควำม คิดได้ดี อนุก รม โจทย์ให้ควำมสัมพันธ์ของระบบตัวเลขว่ำเรียงกันอย่ำงไร มีกฎเกณฑ์ อย่ำงไร แล้วหำควำมสัมพันธ์ของชุดตัวเลขนั้น อำจจะเป็นกำรหำตัวเลขที่ถัดไป หรือเลขที่ว่ำงเว้นไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมพลิกแพลงของโจทย์จะให้คำำตอบขึ้นอยู่ กับค วำมยำกหรือง่ำยที่ผู้ออกข้อสอบจะกำำหนดหลักหรือกฎเกณฑ์ใด เพื่อวัด ควำมสำมำรถทำงด้ำนนี้ โจทย์แ บบฝึก หัด อนุก รม ข้อ 1. จ. 40 12 ก. 1 ข้อ 2. 2 ก. 20 11 ข้อ 3. 93 ก. 33 7 21 ก. 71 39 8 ก. 261 27 ข้อ 4.3 จ. 237 ข้อ 5. จ. 437 ข้อ 6. 4 305.1 ก. 72.6 25 1 10 ข. 2 9 3 ข. 25 8 2 9 6...... ค. 3 ง. 4 จ. 5 5 16 4 8...... ค. 30 ง. 35 63 38 33...... ข. 35 ค. 37 75 79...... ข. 83 ค. 121 64 125 ข. 300 416.2 ข. 82.9 ง. 42 ง. 132 216...... ค. 317 194 จ 876.7 ข้อ 7.2613 3618 4824...... ก. 1821 ข. 2917 จ. 5223 ข้อ 8.12 19 29 44 66...... ง. 343 527.3...... ค. 83.4 ง. 638.4 ค. 3819 ง. 4224 จ. 56
 19. 19. จ. 121 ก. 77 ข. 88 ค. 97 ง. 106 130 68 ข. 12 30...... ข้อ 10. 9 21 ก. 158 39 66 ข. 159 105...... ค. 160 ข้อ 11. 243 256 ก. 5 125 ข. 7 36....... ค. 9 ข้อ 12. 10 ก. 9 9 11 8 ข. 13 13 ข้อ 13. 300 ก. 10 30 ข้อ 14. 4 ก. 54 ข้อ 15. จ. 18 ข้อ 9.350 222 ก. 10 จ. 165 จ. 23 จ. 18 จ. 94 จ. 242 ข้อ 16. ข้อ 17. ค. 14 ง. 16 ง. 162 ง. 11 จ. 13 5....... ค. 18 ง. 21 40 4....... ข. 12 ค. 14 ง. 16 10 22 46....... ข. 62 ค. 70 ง. 86 7 ก. 160 12 27 72...... ข. 197 ค. 207 ง. 222 1 ก. 21 3 4 7 ข. 23 18..... ค. 25 ง. 27 11 จ. 29 45045 3465 315....... ก. 25 ข. 30 ค. 35 ง. 40 จ. 45 ข้อ 18. 1 4 9 16 25....... ก. 28 ข. 30 ค. 34 ง. 36 จ. 49 ข้อ 19. 3 6 5 9 7........ ก. 11 ข. 12 ค. 16 ง. 18 จ. 20 ข้อ 20 32 81 64 25....... ก. 16 ข. 9 ค. 6 ง. 4 จ. 7
 20. 20. __________________

×