มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557

183,505
-1

Published on

กดโหลด "Save" มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557

12 Comments
48 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
183,505
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5,294
Comments
12
Likes
48
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557

 1. 1. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ลํานั้กมาตรฐานงบประมาณ ฮ้านั้กงบป่ระมาณ ฒพ'๖๖.จี้๐.ชุ่บิ ถุมภาพันธี 2556
 2. 2. คํานํา ฮั สื ๓ อี้ คั ง อึ้ ลื่ ปื เอกสารราคามาตรฐานครุภณฑฉบบน จคท ขบเพอใซเปี่บเเนวทาง ใบการจั้คการงบประมาฌรายจํายประจําปิ เพึอใหัเจั้าหน้าทืสํานักงบประบาณ ส่วบราซการ คัญิ ญิ รฐวสาหกจ เเละหน่วยงานอี่บของรัฐ บีเเนวทางปฏีบงืงาบใหี่เปี่นบาตรฐานเคืยวกั้น อย่างไรกิ่ตาบ เบื่องจากฐาบขั้อมูลทึ่ใซ๊บการจัคทําเปี๋บการรวบรวมจ์อบูลราคาภายใน ประเทศ คังนั้น ราคาบาตรฐานครุภัฌฑไบเอกสารฉบับบึ้จีงไบ่ครอบคลุมถิ่งการจัคหา ใบต่างประเทศ สําน๊กมาตรฐานงบบ่ระบาณหวังว่า เอกสารฉบับบึ้จะเปี่นประโยซน้ ค่อการปฎีบงืงาบของเจั้าหน้าหี่สํานักงบประบาฌ ส่วนราซการ รัฐวิสาหกิจ เเละหน่วยง1นอึ่บ ของร๊ฐ หากมิ่การเปลื่ยนเเปลงในตั๊านราคา เเละคุฌลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ลําน๊กบาดรฐานงบประบาฌจะไคัปรับปรุงเเกั้ขเเละเเจ้งใหึทราบต่อไป สําน้กบาตรฐานงบประบาณ ลํานักงบประบาฌ กุมภาพับธ์2556
 3. 3. สารบัญ คํานํา 1' ราค1มาตรจูาบครุภัณฑ์ 1'1 ครุภัณฑ์ก่อสรี้าง 1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร 1.3 ครุภัณฑ์การเเพทย์ คั ข์ 1.4 ครุภฌฑการศึกษา 1.5 ครุภัฌฑ์โฆษณาเเละเผยเเพร่ 1.6 ครุภัณฑ์งาบบัาบงาบคร้ว 1.7 ครุภัฌฑไฟฟ็าเเละวืทยุ 1.8 ครุภัณฑ์ยาบพาหนะเเละขบส่ง 1.9 ครุภัณฑ์โรงงาบ 1ด่10ครุภัฌฑ์สําน๊กงาน 1'11ครุภ้ณฑ์สํารวจ 1.12 ครุภ้ณฑ์วืทยาศาสตร็ 2. คุณลักบฌะเฉพาะครุภัฌฑ์ 2.1 ครุภ้ฌฑ์ก่อสร๊าง 2.2 ครุภัฌฑ์การเกษตร 2.3 ครุภัณฑ์การเเพทย์ ยั ถ์ 2.4 ครุภฌฑการคี่กษา 2.5 ครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยเเพร่ ย ข์ ถ้ ผ 2.6 ครุภณฑงาบบาบงาบครว 2.7 ครุภัณฑไฟฟ็าเเละวีทยุ หน๊า ©ฆ๑พั้ 11 13 14 17 19 22 23 24 25 38 44 58 60 63 66
 4. 4. ปิ หนา 2.8 ครุภัฌฑ์ยาบพาหนะเเละขบส่ง 68 2.9 ครุภ้ณฑโรงงาน 77 2.10 ครุภัณฑ์ลําน๊กงาบ 79 2.11 ครุภัณฑ์สํารวจ 84 2.12 ครุภัณฑ์วืทยาศาสตร์ 90 3. ภาคผนวก 93 3'1 มติ๋คณะร๊ฐมบตรี้เเจ์งคาบหนั้งลีอลําน๊กเลขาธิการคณะร๊ฐมนครี้ ที่ สร.02๐3/ว 48 ลงวับหี่ 18 พฤษภาคม 2516 เรึ่อง การกําหบคราคาบาตรฐานครุภัณฑ์เเละบัานพักขั้าราซการ 94 3.2 หน๊งสึอนําส่งบัญูซิ่ร1ควมาตรฐาบครุภัฌฑ์หนังสึอสํานักงบบ่ระมาฌ ที่บร 0719/ว 57 ลงวันทึ่ 26 กุบภาพันธ์ 2556 ลื่ ยั ข์ 1วู๊ยึงํ ราค1บาตรฐาบครุภณฑ 95
 5. 5. 1ปุ๋ ราคามาตรฐานลรุภัณฑ์
 6. 6. ประเภท /รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ หน่วยนั้บ ราคาตํอหน่วย หมายเหตุ (บาท) ราคาครุภ้ณฑ์ทุกประเภท ยี่ ๐ กึ่ ยี่ ทกาทบต เปนราคาทรวม 1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ภาษีมูลค่าเพิ่มเเส้ว 1 รอก ชุด 1'1 ขนาด 2 ตับ 7,200 1'2 ขนาด 3 ตับ 9,500 1'3 ขนาด 5 ตับ 15,000 2 เครี่องผสมคอนกรึต เครี่อง 2'1 ชบึตเทลึกเทบึยว 45,000 2.2 ชบึดเทลึกทล่อ 46,000 3 เคริ่องสั่นคอนกรึต เครี่อง 3'1 ขนาด 25 มิลลิเมตร 17,500 3.2 ขนาด 38 มิลลิเมตร 18,500 3'3 ขนาด 45 มิลลิเมตร 19,500 จ๋ เคริ่องตบดิน เครี่อง 19,000 5 รถขุดตีนตะขาบ คัน 5'1 ขนาด 120 เเรงมั้า 3,900,000 5.2 ขนาด 150 เเรงมั้า 4,200,000 5'3 ขนาด 200 เเรงมั้า 5,700,000 6 รถเเทรกเตอร์ตืนตะขาบ คัน 6'1 ขนาด 120 เเรงมั้า 5,347,000 6'2 ขนาด 165 เเรงมั้า 6,9๐๐,๐๐๐ 7 รถตักหน้าขุดหสัง คัน 7'1 ชบึดขับเคลี่อบ 2 ส้อ 2,750,000 7.2 ชบึดขับเคลี่อบ 4 ส้อ 3,000,000
 7. 7. ประเภท /รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ หน่วยนั้บ ราคาตํอหน่วย หมายเหตุ ราคาครุภ้ณฑ์ทุกประเภท ยี่ ๐ กึ่ ยี่ ทกาทบต เปนราคาทรวม 8 รถตักสัอยาง คน ภาษีมูลค่าเพิมเเสัว 8'1 ขนาด 100 เเรงมั้า -นิ้าทน๊กใซ้งาบ 7,8๐๐ กิโลกรัม 3,400,000 -นิ้าทน๊กใซ้งาบ 8,500 กิโลกรัม 3,700,000 8'2 ขนาด 150 เเรงมั้า 4,500,000 9 รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 เเรงมัา คัน 7,500,000 10 รถบดสัอเหลี้ก ขนาด 10 ตัน คัน 3,000,000 11 เครึองอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที เครึอง 65,500
 8. 8. ประเภท /รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ หน่วยนั้บ ราคาตํอหน่วย หมายเหตุ ราคาครุภ้ณฑ์ทุกประเภท ยี่ ๐ กึ่ ยี่ ทกาทนด เปบราคาทรวม 1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร ภาษีมูลค่าเพิ่มเเลัว 1 รถฟาร์มเเทรกเตอร์ คน ญิ ยั ขื่ ผุ้ ชนตขบเคลอบ 4 ลอ 1'1 ขนาด 25 เเรงมั้า 343,000 1'2 ขนาด 40 เเรงมั้า 550,000 1'3 ขนาด 85 เเรงมั้า 1,1๐๐,๐๐๐ 2 รถไถ คัน 2'1 ขนาด 8 เเรงมั้า 59,500 2.2 ขนาด 10 เเรงมั้า 65,500 3 เคริ่องพ่นยา เครี่อง 3'1 เเบบใซ้เเรงลม -ขนาด 1'อื เเรงมั้า 7,500 3' 2 เเบบใซ้เเรง ตันข อง เหลว ชบึตสะพายทลัง -ขนาด 1.อื เเรงมั้า 12,500 ชบึตดั๊งพี้บ -ขนาด 2.5 เเรงมั้า 13,500 -ขนาด 3.อื เเรงมั้า 15,000 ซึ้ เครี่องชั่ง เครี่อง เเบบมิดุ้มถ่วง 4'1 ขนาด 1,๐๐๐ กิโลกรัม 18,000 4'2 ขนาด 2,000 กิโลกรัม 19,500 เเบบดิจืตอล 4.3 ขนาด 300 กิโลกร้ม 12,800 4.4 ขนาด 500 กิโลกร้ม 17,100 4'อิ ขนาด 1,๐๐๐ กิโลกรัม 20,300 4'6 ขนาด 2,000 กิโลกรัม 23,500
 9. 9. ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ เคริ่องสูบนิ้า เเบบทอยโข่ง เครึ่องยบด์เบนซึน 5'1 สูบนิ้าได์ 450 สิตรต่อบาทึ 5.2 สูบนิ้าได์ 1,100 ลิตรต่อนาที 5'2'1 ขนาด 5 เเรงมั้า 5'2'2 ขนาด 7 เเรงมั้า เคริ่องยนด์ดืเซล 5'3 สูบนิ้าได์ 1,750 ลิตรต่อบาที 5'4 สูบนิ้าได์ 3,800 ลิตรต่อนาทึ มอเตอปี่ฟฟ็า 5.อื สูบนิ้าได์ 450 ลิตรต่อนาที 5'6 สูบนิ้าได์ 1,130 สิตรต่อนาที 5'7 สูบนิ้าได์ 1,500 สิตรต่อนาที เเบบท่อพญานาค 5'8 ท่อสูบบําพญานาค หน่วยนั้บ ราคาตํอหน่วย สี่ เครอง 9,500 15,000 23,000 45,000 95,000 11,๐๐๐ 16,๐๐๐ 20,000 85,000 หมายเหตุ ราคาครุภ้ณฑ์ทุกประเภท ยี่ ๐ กึ่ ยี่ ทกาทนด เปบราคาทรวม ซี ' ถิ่ ผุ้ ภาษมูล คา เพ ม เเลว
 10. 10. ประเภท /รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ หน่วยนั้บ ราคาตํอหน่วย หมายเหตุ (บาท) ราคาครุภ้ณฑ์ทุกประเภท ยี่ ๐ กึ่ ยี่ ทกาทบต เปนราคาทรวม 1.3 ครุภัณฑ์การเเพทย์ ภาษีมูลค่าเพิ่มเเส้ว 1 เตืยงเฟาว์เลอร์ เติ่ยง 1.1 ซบิ้ดมีอหมุน 1'1'1 เเบบ ก 26,000 1'1'2 เเบบ ข 18,200 1.2 ซน็ดใฟฟ็า 49,000 2 เตืยงตรวจภายใน เติ่ยง 20,000 3 เตืยงทําคลอด เติ่ยง 45,000 นู๋ รถเข็นชบิ้ดนั่ง คัน 6,500 5 รถเข็นซบิ้ดนอน คัน 20,000 6 รถเข็นทําเเผล คัน 10,000 7 รถเข็นอาหาร คัน 8,000 ๘ ถ้ งี้ ยั 8 รถเขนผาเปอน คน 7,000 9 หมัอตัมเคริ่องมีอ เครี่อง 12,000 ถ้ ๘ 10 ดูอบเดก ๔ฮึงู 480,000 1 1 เคริ่องดูดเสมหะ เครี่อง 1 1,๐๐๐ 1 2 เคริ่องชั่งนิ้าหนัก เครี่อง 1 3,000
 11. 11. 13 1นื่ 15 16 ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ เครึองวัดความตันโลหิต ะ งี้ 13'1 เเบบตงพบ 13'2 เเบบสอดเเขนชบึดอัตโนมั้ดิ ยูบิ้ตทําฟัน เครึองป้นเเละผสมสารอุดฟัน ชุดท๊นตกรรมเคลีอนทีพร้อมเกั้าอีสนามเเละโคมไฟ หน่วยนึปิ ราคาตํอหน่วย (บาท) เครี่อง 7,900 7๐,๐๐๐ ชุด 438,000 เครี่อง 12,000 ชุด 65,000 หมายเหตุ ราคาครุภ้ณฑ์ทุกประเภท ยี่ ดํ กึ่ ยี่ ทกาทบต เปนราคาทรวม ซี ' ถิ่ ผุ้ ภาษมูล คา เพ ม เเลว
 12. 12. ประเภท /รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ หน่วยนั้บ ราคาตํอหน่วย หมายเหตุ (บาท) ราคาครุภัณฑ์ทุกประเภท ยี่ ดํ กึ่ ยี่ ทกาทนด เปนราคาทรวม คั ข์ ซี ' อิ๋ ผุ้ 1.นู๋ ครุภณฑการศึกษา ภาษมูลคาเพมเเลว 1 จักรธรรมดา คัน 1'1 ชบึดมิมอเตอร์ 6,000 2 จักรทําลวดลาย คัน 9,500 3 จักรพันริม คัน 3'1 เเบบธรรมดา 13,000 3.2 เเบบอุตลาหกรรม 30,000 4 จักรอุตสาหกรรม คัน 4'1 เเบบเย็บผัา 20,000 4'2 เเบบเย็บทน๊ง 25,000 | ดํ ซ์ ยั 5 หุนจาลองโครงกระดูกมนุษย ตว เเบบเตึมตัว 16,000 ' ๐ ผุ้ งี้ ฮั ถ้ ถ้ ยั ฮั 6 หุนจาลองกลามเนอ สลบเพศได พรอมอวยวะภายใน ตว เเบบเตึมตัว 1ยี่5,000 7 หุ่นจําลองฝึกทําคลอดเเละฝึกตัดเย็บ พร้อมทารก ตัว เเละอุปกรณ์ดันศรึษะเติ์ก 7'1 เเบบครึงตัว 120,000 7.2 เเบบเต็มตัว 18๐,๐๐๐ 8 หุ่นจําลองฝึกปฏิบัดิการช่วยชืวิตขันสูง ตัว เเบบเตึมตัว 8'1 หุ่นจําลองเเบบญัทญ่ 400,000 8'2 ทุ่นจําลองเเบบเติ่ก 300,000 8'3 ทุ่นจําลองเเบบทารก 443,500
 13. 13. ประเภท /รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ หน่วยนั้บ ราคาตํอหน่วย หมายเหตุ ราคาครุภ้ณฑ์ทุกประเภท ยี่ ยํ ๘ ยี่ ทกาทนด เปนราคาทรวม 1.5 ครุภัณฑโฆษณาเเละเผยเเพร่ ภาษีมูลค่าเพิ่มเเลัว 1 จอร๊บภาพ ชบิ้ดมอเตอปี๊ฟฟ็า จอ ขนาดเส้นทะเเยงมุม 1'1 ขนาด 100 นิ้ว 9,900 1'2 ขนาด 120 นิ้ว 11,900 1'3 ขนาด 150 นิ้ว 19,900 1'4 ขนาด 180 นิ้ว 31,900 1'อิ ขนาด 200 นิ้ว 39,900 2 เคริ่องฉายภาพซ้ามศึรษะ เครี่อง 5,600 3 เคริ่องมัลดิมีเดืยโปรเจคเตอร์ เครี่อง ระตับ 8ขุ6^ 3'1 ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ฒ81เแ๓๐บือึ่ 16,000 2,700 ก๋ผอึ่1เตั้ธํ"ล๊ซึ้บเบ่เปื่บบยืกั้มา๓ว๊ฐีาน ระตับ อิ๊6ษิ 3'2 ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ฒ81 เแ๓๐บือื่ 22,000 3'3 ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ฒ81เแ๓อี๊บือึ่ 23,900 3'4 ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ฒ81เแ๓ธํบือึ่ 32,900 3'อิ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ฒ81เแ๓๐บือึ่ 39,000 3'6 ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 จุ๋8[ [บ๓6ภ$ 64,900 4,200 ลื้ผ$[เ๓ธํถล๊ขี้นไปเปีนนอกมาตรฐาน จ๋ กล้องล่ายภาพนิ่ง ระบบดิจืตอล กล้อง 4'1 ความละเอืยดไม่น้อยกว่า 12 สัานพิกเซล 6,000 4'2 ความละเอืยดไม่น้อยกว่า 14 ส้านพิกเซล 7,000 4'3 ความละเอืยดไม่น้อยกว่า 16 ลัานพิกเซล 10,000 17 สิ้านพิกเชลขี้นไป เปี๋นนอกมาดรฐาน 5 โทรท๊ศน์สื ซนิดจอเเบน เครี่อง 5'1 ขนาด 29 นิ้ว 5,500
 14. 14. 6 7 ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ โทรทัศน์ เเอล ซื ดี (เบือ โขุ) ระตับความละเอืยดจอภาพ 1366อึ๋768 พิกเซล 6'1 ขนาด 32 นิ้ว ระตับความละเอืยดจอภาพ 1920กี๊1080 พิกเซล 6.2 ขนาด 32 นิ้ว 6'3 ขนาด 40 นิ้ว 6'4 ขนาด ฉื6 นิ้ว โทรท๊ศน์ เเอล อี ดี (เบือ โขุ) ระตับความละเอืยดจอภาพ 1366อึ๋768 พิกเซล 7'1 ขนาด 32 นิ้ว ระตับความละเอืยดจอภาพ 1920กี๊1080 พิกเซล 7.2 ขนาด 32 นิ้ว 7'3 ขนาด 40 นิ้ว 7'4 ขนาด 46 นิ้ว 7'อิ ขนาด 55 นิ้ว 10 หน่วยนั้บ ราคาตํอหน่วย สี่ เครอง สี่ เครอง 11,๐๐๐ 12,000 17,000 30,000 14,000 19,๐๐๐ 26,000 50,000 66,400 หมายเหตุ ราคาครุภ้ณฑ์ทุกประเภท ยี่ ดํ กึ่ ยี่ ทกาทนด เปนราคาทรวม ซี ' อิ๋ ยั ภาษมูล คา เพ ม เเลว
 15. 15. 11 ประเภท /รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ หน่วยนั้บ ราคาตํอหน่วย หมายเหตุ ราคาครุภัณฑ์ทุกประเภท ยี่ ๐ กึ่ ยี่ ทกาทนด เปนราคาทรวม 1.6 ครุภัณฑ์งานบัานงานคร้ว กาษีมูลค่าเพิ่มเเลัว 1 ตู้เยื้น ตู้ 1'1 ขนาด 5 คิวบึกฟุต 6,500 1.2 ขนาด 7 คิวบึกฟุต 9,ยี่00 1'3 ขนาด 9 คิวบึกฟุต 15,000 1'4 ขนาด 13 คิวบึกฟุต 19,000 1'อิ ขนาด 16 คิวบึกฟุต 25,000 สูงกว่า 20 คืวบิ้กฟุตเปี่นนอกมาดรฐาน 2 ตู้เเซ่อาหาร ตู้ 2'1 ขนาด 20 คิวบึกฟุต 32,000 2.2 ขนาด 32 คิวบึกฟุต 38,000 2'3 ขนาด 45 คิวบึกฟุต 66,300 3 เคริ่องทํานิ้าเยื้น เครี่อง 3'1 เเบบต่อท่อ - ขนาด 1 ก๊อก 13,000 ซี ขนาด 2 ก๊อก 15,000 ขื่ เคริ่องทํานิ้าร้อน-นิ้าเย็น เครี่อง 4'1 เเบบต่อท่อ - ขนาด 2 ก๊อก 25,900 5 เคริ่องตัดหญ้า เครี่อง 5'1 เเบบขัอเเข็ง 9,500 5.2 เเบบขัออ่อน 11,300 5'3 เเบบเข็น 13,000 5'4 เเบบล์อจั้กรยาน 10,000 5.อิ เเบบนั่งขับ 181,900
 16. 16. 12 ประเภท /รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ หน่วยนั้บ ราคาตํอหน่วย หมายเหตุ (บาท) ราคาครุภ้ณฑ์ทุกประเภท ยี่ ๐ กึ่ ยี่ ทกาทนด เปนราคาทรวม ภาษีมลค่าเพิ่มเเสัว 6 เตาเเก๊ส เตา 9,900 7 เตาอบไมโครเวฟ เตา 12,900 8 เคริ่องตูดควัน เครี่อง 18,900 9 เคริ่องซักผัา เครี่อง 9'1 ขนาด 50 ปอนด์ 245,000 9'2 ขนาด 125 ปอนด์ 685,000 9'3 ขนาด 200 ปอนด์ 1,350,000 9.4 ขนาด 400 ปอนด์ 2,800,000 10 เคริ่องอบผัา เครี่อง 1๐'1 ขนาด 50 ปอนด์ 165,000 10'2 ขนาด 100 ปอนด์ 250,000 10'3 ขนาด 200 ปอนด์ 550,000
 17. 17. 13 ประเภท /รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ หน่วยนั้บ ราคาตํอหน่วย หมายเหตุ ราคาครุภ้ณฑ์ทุกประเภท ยี่ ๐ กึ่ ยี่ ทกาทนด เปนราคาทรวม 1.7 ครุภัณฑใฟฟ็าเเละวิทยุ ภาษีมูลค่าเพิ่มเเสัว 1 เคริ่องร๊บล่งวืทยุ เครี่อง ระบบ วุฒ/ธีแ 1'1 ชบึดมึอลีอ 5 วัตด์ 12,000 1.2 ชบึดประจําทิ่ 10 ว้ตด์ 28,000 1'3 ชบึดประจําทิ่ 40 ว้ตด์ 30,000 1'4 ชบึดดิดรถยนด์ 25 ว้ตด์ 24,000 ระบบ ปิ๊/$$฿ 1'อิ ชบึดประจําทิ่ 100 ฆัตด์ 7๐,๐๐0 2 เคริ่องกําเนิดไฟฟ็า เครี่อง ราคาไม่รวมค่าดิดดั๊ง 2'1 ขนาด 3 กิโลวัตด์ 29,000 2.2 ขนาด 5 กิโลว้ตด์ 63,000 2'3 ขนาด 10 กิโลว้ตด์ 150,000 2'4 ขนาด 15 กิโลวัตด์ 260,000 2.5 ขนาด 25 กิโลว้ตด์ 385,000 2'6 ขนาด 50 กิโลว้ตด์ 500,000 2'7 ขนาด 100 กิโลว้ตด์ 785,000 2'8 ขนาด 200 กิโลว้ตด์ 1,250,000 2.9 ขนาด 300 กิโลว้ตด์ 1,420,000 2'10 ขนาด 400 กิโลวัตด์ 2,100,000 2'11 ขนาด 500 กิโลวัตด์ 3,550,000
 18. 18. 14 ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ 1'8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถส่วนกลาง รถนังส่วนกลาง คน 1'1 ปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 1,300 ชีซี'(ธ๐๐ 0๓) 1.2 ปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 1,600 ชืชื' รถบรรทุก (ตีเซล) คน 2'1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,000 ซืชี' ยั ผื่ ยั ขบเคลอน 2 ลอ - เเบบมิซ่องว่างด์านทลังคนข้บ(6^฿) - เเบบตับเบึลเเค็บ 2.2 ขนาด 1 ตัน ปริมาดรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ชืชี' ยั ผื่ ยั ขบเคลอน 2 ลอ - เเบบธรรมดา - เเบบมิช่องว่างด์านทลังคนข้บ(6^฿) ซี เเบบตับเบึลเเคึบ ยั ผื่ ยั ขบเคลอน 4 ลอ - เเบบมิซ่องว่างด์านทลังคนข้บ(6^฿) ซี เเบบตับเบึลเเคึบ หสังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลง (1) ทลังคาผัาใบ (2) ทสังคาอลมิเบึยม ปื (3) ทลังคาไฟเบอร์กลาสทรึอเทลึก 2'3 ขนาด 2 ตัน - 4 ลัอ - 6 ลัอ 2'4 ขนาด 3 ตัน 6 ส้อ 2.5 ขนาด 4 ตัน 6 สัอ 2'6 ขนาด 6 ตัน 6 ลัอ 2'6'1 เเบบ กระบะเทลึก 2'6'2 เเบบ กระบะเทท๊าย หน่วยนั้บ ราคาตํอหน่วย 482,000 784,000 657,000 722,000 494,000 688,000 787,000 821,000 896,000 11,5๐๐ 16,๐๐๐ 33,700 982,000 1,๐17,๐๐๐ 1,116,๐๐๐ 1,297,000 1,758,000 1,980,000 หมายเหตุ ราคาครุภัณฑ์ทุกประเภท ยี่ ๐ กึ่ ยี่ ทกาทนด เปนราคาทรวม ซี ' อิ๋ ยั ภาษมูล คา เพ ม เเลว
 19. 19. 15 ข์ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หน่วยนั้บ ราคาตํอหน่วย หมายเหตุ 2'6'3 เเบบ บรรทุกา 2,119,000 2'6'4 เเบบ บรรทุกนิ้าเอนกประสงค์ 2,190,000 ราคาครุภัณฑ์ทุกประเภท ยี่ ๐ กึ่ ยี่ ทกาหนด เปนราคาทรวม 2'7 รถบรรทุกขยะ ภาษีมูลค่าเพิ่มเเส้ว ขนาด 1 ตัน - เเบบเปิดขัางเทท๊าย 900,000 ขนาด 6 ตัน 6 สัอ - เเบบเปิดขัางเทท๊าย 2,119,000 - เเบบอัดท๊าย 2,300,000 3 รถโดยสาร คัน 1,232,400 ยี่วั่ ซี 3'1 ขนาด 12 ทนง (ดเซล) รั่ รถจักรยานยนด์ คัน 4'1 ขนาด 110 ชืซ๊' 37,500 4'2 ขนาด 120 ชืซี' 46,400 4.3 ขนาด 140 ชืซ๊' 57,000 4.4 ขนาด 200 ชืซ๊' 68,000 5 รถยนด์ตรวจการ คัน 5'1 เบนซิน 1,153,000 5.2 ดีเซล 1,410,000 6 รถพยาบาล (รถตู้) คัน 1,800,000 7 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) คน 669,700
 20. 20. ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ รถประจําตําเเหน่ง ระตับรองอธิบตี ฉื ผุ้๐ ๐ ' ผื่ ยี่ซี ซี ' หรอผู ารงตาเเหนงอนทมฐานะเทยบเทา ยั ญิ งี ระดบ อธบด รองปลัดกระทรวง เอกอัครราชทูดประจํากระทรวง ผู้ตรวจราชการระตับกระทรวง รองเลขาธิการนายกรั้ฐมนตรึฝ่ายการเมีอง เลขานุการรั้ฐมนตรึเเละ ผู้ซ่วยเลขานุการร้ฐมนตรึ ฉื ผุ้๐ ๐ ' ผื่ ยี่ซี ซี ' หรอผูดารงตาเเหนงอนทมฐานะเทยบเทา ระตับปลัดกระทรวง เลขาธิการนายกรั้ฐมนตรึ ฉื ผุ้ดํ ๐ ' ผื่ ยี่ซี ซี ' หรอผูดารงตาเเหนงอนทมฐานะเทยบเทา ระตับร๊ฐมนตรึ รองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้เเทนราษฏร ระตับรองนายกรั้ฐมนตรึ รองประธานร้ฐสภา ยัดํ' ยั ยั ผูนาฝายคานในสภาผูเเทนราษฏร 16 หน่วยนั้บ ราคาตํอหน่วย หมายเหตุ (บาท) ราคาครุภ้ณฑ์ทุกประเภท ยี่ ๐ กึ่ ยี่ ทกาหนด เปนราคาทรวม ซี ' ถิ่ ผุ้ ภาษมูล คา เพ ม เเลว 1,263,000 1,650,000 2,550,000 3,792,000 4,249,000
 21. 21. 17 ประเภท /รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ หน่วยนั้บ ราคาตํอหน่วย หมายเหตุ (บาท) ราคาครุภัณฑ์ทุกประเภท ยี่ ๐ กึ่ ยี่ ทกาหนด เปนราคาทรวม 1.9 ครุภัณฑโรงงาน ภาษีมูลค่าเพิ่มเเสัว 1 กบไฟฟ็า ตัว 1'1 ขนาด 5 บึ้ว 11,800 1'2 ขนาด 6 บึ้ว 12,500 1'3 ขนาด 8 บึ้ว 15,000 2 เคริ่องเจืย/ตัด ตัว 2'1 ขนาด 5 นิ้ว 5,500 2.2 ขนาด 6 นิ้ว 5,800 2'3 ขนาด 7 นิ้ว 6,300 2'4 ขนาด 9 นิ้ว 6,500 3 เคริ่องซ๊ดกระดาษทราย เครี่อง เเบบสั่น 3'1 ขนาด 112 ตื้ 225 มิลลิเมตร 5,800 เเบบสายพาน 3'2ขนาด 75 มิลลิเมตร 6,900 3'3 ขนาด 100 มิลลิเมตร 1๐,๐๐๐ นู๋ เลิ่อยวงเดีอนไฟฟ็า เครี่อง 4.1 ขนาด 8 นิ้ว 6,500 4'2 ขนาด 9 นิ้ว 6,900 5 เคริ่องลอกบัว เครี่อง 5'1 ขนาด 12 มิลลิเมตร 9,500 6 เคริ่องตัดเหลี้ก เครี่อง 6'1 ขนาด 1'6 มิลลิเมตร 8,900 6.2 ขนาด 2'5 มิลลิเมตร 18,000
 22. 22. ประเภท /รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ 7 เเม่เเรงตะเฆ่ 7.1 ขนาด 2 ตัน 7.2 ขนาด 3 ตัน 7'3 ขนาด 5 ตัน 8 เเม่เเรงยกกระปุกเกียร์ 8.1 ขนาด 8.2 ขนาด 8.3 ขนาด 8.4 ขนาด 800 1,๐๐๐ 1,200 1,500 กิโลกร้ม กิโลกร้ม กิโลกร้ม กิโลกร้ม หน่วยนับ ราคา ต่อหน่วย สี่ เครอง สี่ เครอง 11,๐๐๐ 14,500 25,000 21,9๐๐ 25,000 3๐,๐๐๐ 45,800 หมายเหตุ ราคาครุภ้ณฑ์ทุกประเภท ทึกําหนด เปี่นราคาทึรวม ภาษีมูลค่าเพิมเเสัว
 23. 23. 19 ประเภท /รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ หน่วยนั้บ ราคาตํอหน่วย หมายเหตุ ราคาครุภัณฑ์ทุกประเภท ยี่ ๐ กึ่ ยี่ ทกาหนด เปนราคาทรวม 1.10 ครุภัณฑ์ส์าน๊กงาน ภาษีมูลค่าเพิ่มเเสัว 1 เครึองโทรสาร เครึอง เเบบใซ้กระดาษธรรมดา 1'1 ส่งเอกสารได์คร๊งละ 20 เเผ่น 18,000 1.2 ส่งเอกสารได์ครั้งละ 30 เเผ่น 30,000 2 เครึองล่ายเอกสาร เครึอง ระบบดิจิ้ตอล (ขาว - ตํา ) 2'1 ความเร็ว 10 เเผ่นต่อนาที 50,000 2.2 ความเร็ว 20 เเผ่นต่อนาที 100,000 2'3 ความเร็ว 30 เเผ่นต่อนาที 120,000 2'4 ความเร็ว 40 เเผ่นต่อนาที 180,000 2.5 ความเร็ว 50 เเผ่นต่อนาที 210,000 ระบบดิจิ้ตอล (ขาว - ตํา สื ) 2'6 ความเร็ว 20 เเผ่นต่อนาที 130,000 2'7 ความเร็ว 30 เเผ่นต่อนาที 250,000 2'8 ความเร็ว 40 เเผ่นต่อนาที 350,000 2'9 ความเร็ว 50 เเผ่นต่อนาที 450,000 3 เครี่องพิมพ์ลําเนาระบบดิจืตอล เครี่อง 3'1 ความละเอืยด 300 กี๊ 300 จุดต่อตารางนิ้ว 90,000 3'2 ความละเอืยด 300 กี๊ 400 จุดต่อตารางนิ้ว 130,000 3'3 ความละเอืยด 400 อึ๋ 400 จุดต่อตารางนิ้ว 180,000 นู๋ เครึองอัดสําเนา เครึอง 28,000
 24. 24. 20 ประเภท /รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ หน่วยนั้บ ราคาตํอหน่วย หมายเหตุ ราคาครุภ้ณฑ์ทุกประเภท ยี่ ๐ กึ่ ยี่ ทกาหนด เปนราคาทรวม 5 เคริ่องทําลายเอกสาร เครี่อง ภาษีมูลค่าเพิ่มเเลัว 5'1 เเบบทําลาย 10 เเผ่น 20,000 5.2 เเบบทําลาย 20 เเผ่น 32,000 6 เครี่องเจาะกระดาษเเละเซ้าเลํม เครี่อง 6'1 เเบบเจาะกระดาษเเละเขัาเล่มมึอโยก 13,700 6.2 เเบบเจาะกระดาษไฟฟ้าเเละเขัาเล่มมึอโยก 28,500 7 เครี่องบันทึกเงินสด เครี่อง 24,500 8 เคริ่องนับธนบัตร เครี่อง 8'1 เเบบดั้งโต๊ะ 52,500 8'2 เเบบดั๊งพื้น 80,000 9 เคริ่องปร๊บอากาศ เครี่อง ราคารวมค่าดิดดั๊ง เเบบเเยกส่วน ค่าตึดดั้ง ตูคุณสักษณะเฉพาะ ชบึดดั๊งพี้นหรึอชบึดเเขวน (มิระบบฟอกอากาศ) ครุภัณฑ์ 9'1 ขนาด 13,000 บีทียู 22,500 ฉลากประหย้ดไฟฟ็าเบอร์5 9'2 ขนาด 15,000 บีทียู 26,000 ฉลากประหย้ดไฟฟ้าเบอร์5 9.8 ขนาด 18,000 บีทียู 28,400 ฉลากประหย้ดไฟฟ้าเบอร์5 9.4 ขนาด 24,000 บีทียู 33,400 ฉลากประหย้ดไฟฟ็าเบอร์5 9'อื ขนาด 30,000 บีทียู 37,300 ฉลากประหย้ดไฟฟ้าเบอร์5 9.6 ขนาด 36,000 บีทียู 43,500 ฉลากประหย้ดไฟฟ้าเบอร์5 9'7 ขนาด 40,000 บีทียู 50,800 9'8 ขนาด 44,000 บีทียู 52,000 9'9 ขนาด 48,000 บีทียู 55,900 9'10 ขนาด 50,000 บ็หึยู 57,000 สูงกว่า 53,000 บีทึยูเปี่นนอกมาดรฐาน ญิ ยั ะ ฟื้ ' ชนดดูตงพน (ไมมิระบบฟอกอากาศ) 9'11 ขนาด 33,000 บีทียู 44,900 9'12 ขนาด 38,000 บีทียู 46,000 9'13 ขนาด 42,000 บีทียู 50,500 9'14 ขนาด 56,000 นื่฿ งี่฿ ๔๓ 58,400 สูงกว่า 60,000 บีทึยูเปี่นนอกมาตรฐาน
 25. 25. 21 ประเภท /รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ หน่วยนั้บ ราคาตํอหน่วย หมายเหตุ ราคาครุภ้ณฑ์ทุกประเภท ยี่ ๐ กึ่ ยี่ ทกาหนด เปนราคาทรวม ญิ ญิ ม ซี ซี ' อิ๋ ยั ชนดตดผนง (มระบบฟอกอากาศ) ภาษมูลคาเพมเเลว 9'15 ขนาด 12,000 บีทียู 17,900 ฉลากประหย้ดไฟฟ็าเบอร์ 5 9.16 ขนาด 16,000 บีทียู 21,500 ฉลากประหย้ดไฟฟ้าเบอร์ 5 9.17 ขนาด 18,000 บีทียู 23,200 ฉลากประหย้ดไฟฟ้าเบอร์ 5 9'18 ขนาด 24,000 บ็หึยู 28,000 สูงกว่า 25,000 บีทึยูเปี่นนอกมาตรฐาน 10 เครี่องฟอกอากาศ เครี่อง เเบบฝังใด์เพดาน 10'1 ขนาดความเร็วของเเรงลมระตับสูง 500 6ธีฒ 46,500 10'2 ขนาดความเร็วของเเรงลมระตับสูง 1,๐๐๐ 0ธีณ 50,9๐๐ 11 เคริ่องดูดฝุ่น เครี่อง 11'1 ขนาด 15 ลิตร 13,000 11'2 ขนาด 25 ลิตร 15,000 12 เครี่องซ๊ดพื้น เครี่อง 20,000 13 ถังนิ้า เเบบไฟเบอร์กลาส ใบ มอก' 435-2548 13'1 ขนาด 1,๐๐๐ ลิตร 9,7๐๐ 13'2 ขนาด 1,500 ลิตร 11,๐๐๐ 13'3 ขนาด 2,000 ลิตร 13,000 13'4 ขนาด 2,500 ลิตร 17,500 เเบบพลาสตึก ใบ มอก' 1379-2551 13'อิ ขนาด 2,000 ลิตร 7,8๐๐ เเบบสเเตนเลส ใบ มอก' 989-2533 13'6 ขนาด 1,๐๐๐ ลิตร 9,9๐๐ 13'7 ขนาด 1,6๐๐ ลิตร 12,300 13'8 ขนาด 2,000 ลิตร 14,600 13'9 ขนาด 2,500 ลิตร 18,900 1นู๋ เคริ่องพิมพ์ดืด เครี่อง เเบบไฟฟ็า
 26. 26. 22 ประเภท /รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ หน่วยนั้บ ราคาตํอหน่วย หมายเหตุ (บาท) 14'1 ขบึดไม่มิหนวยความจํา 18,700 ราคาครุภ้ณฑ์ทุกประเภท ยี่ ๐ กึ่ ยี่ ทกาหนด เปนราคาทรวม 1.11 ครุภัณฑ์ลํารวจ ภาษีมูลค่าเพิ่มเเสัว 1 กล้องระตับ ชุด 1'1 ขนาดกําสังขยาย 24 เท่า 24,000 1.2 ขนาดกําสังขยาย 30 เท่า 34,000 2 กล้องวัดมุม ชุด เเบบ ธรรมดา 2'1 ชบึดอ่านค่ามุมไดัละเอืยด 1 ลิปดา 78,000 เเบบ อิเลึกทรอบึกส์ 2.2 ชบึดอ่านค่ามุมไดัละเอืยด 5 พิลิปดา 110,000 (ระบบอัตโนมั้ดิ ) 2'3 ชบึดอ่านค่ามุมไดัละเอืยด 5 พิลิปดา 97,000 2'4 ชบึดอ่านค่ามุมไดัละเอืยด 10 พิลิปดา 85,000 2.5 ชบึดอ่านค่ามุมไดัละเอืยด 20 พิลิปดา 80,000
 27. 27. 23 หน่วยนึปิ ราคาตํอหน่วย ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ (บาท) 1.12 ครุภัณฑ์วืทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ กล้อง 1'1 ชบึดตาเตียว 10,900 1.2 ชบึด 2 ตา - งานการสอน 38,500 - งานวิจั้ย 55,000 1'3 ชบึด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิ้ตอล 245,000 เครี่องนับเม็ดยา เครี่อง 330,000 เคริ่องวัดความเปิ่นกรด-ด่าง เครี่อง เเบบดั้งโต๊ะ 38,400 หมายเหตุ ราคาครุภ้ณฑ์ทุกประเภท ยี่ ๐ กึ่ ยี่ ทกาหนด เปนราคาทรวม ซี ' อิ๋ ยั ภาษมูล คา เพ ม เเลว
 28. 28. 2. คุณลักษณะเฉพาะควุภัณฑ์
 29. 29. 2.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1. วู๊ยึกั้ ยี่ ฉื 2. เครองผสมคอนกรต ยี่ สั่ งี 3. เครองสนคอนกรต &นิ เครึองตบดิน 5. รถขุดตืนตะขาบ 3' 4' หมายเหตุ 1' 2 3' 4 25 ซี รายละเอยด ผื | ญิ ยั ยั งื เปนรอกเเมเเรงซนดเเขวน ซกดวยมอ มิขอเกาะด์านบน 1 ตัว ขอเกืยวยกบําหนั้กตัานล่าง 1 ตัว ใบีซ่เปี๋นตัวยกนาหนั้ก ยัฉื ซี ข์ ๘ ฒ ถิ่ ด่ ยั ใซเฟองเกยรทดเปนตวเพมกาลงยก ใปี๊ซ่เปืนตัวช้กหมุนเฟืองเกิ่ยร์ทดใหัรอกทํางาน สี่ด่ ผื่ รั่ ยั ะ อิ๋ ยี่ ฆ ขนาดทกาหนดเปนขนาดนาหนกขนตาทยกได ยั งี ด่ ผื่ งี งื ผื่ | ถงผลมคอนกรตทาจากเหลกเหนยว หรอ เหลกหลอ ความจุของโม่ 7 ลูกบาศก์ฟุต (1 98'1 ลิตร) ขณะยั้งไม่ผสม เเละ ข์ ญิ ยั 5 ลูกบาศกฟุต (140 ลตร) ขณะผสมเเลว ฆ ลื่ ข์ซี ใซเครองยนตดเซล ตื่ ' อิ๋ ' ฆ ขนาดเครองยนตไมตากวา 5 เเรงมา 1 ลูกบาศก์ฟุต = 28บ่3 ลิตร ฆ ตื่ ข์ ญิ ใซเครองยนตเบนซน ตื่ ' อิ๋ ' ฆ ขนาดเครองยนตไมตากวา 5 เเรงมา ความยาวของลายจืพร้อมขนาด ไม่ตํากว่า 4 เมตร ขนาดทึกําหนดเปืนขนาดตําลุดของเส้น ผ่าคูนย์กลางของหัวเขย่า ลื่ วั่ ซี ซีตื่ ซี ตื่ ตื่ ฉื จี๋ ซี หมายเหตุ: เครองสนคอนกรต มซอเรยกซออนคอ สายจคอนกรต ฆ ตื่ ข์ ญิ ใซเครองยนตเบนซน บําหนั้กของเครึองตบดินไม่ตํากว่า 80 กิโลกร้ม เเรงบดอ้ดไม่นั้อยกว่า 5 ตัน ๘ ' ถ้ ' ขั้ ' งี ความเรวในการตบไมนอยกวา 5,000 ครงตอนาท เปืนรถขุดไฮดรอลิกตึนตะขาบ (บีงูญ์อืบ11๐ อ็ตั้๐อิ๋ปุ๋อื[๐ธ) หมุนไดัรอบตัว ซึ่ บี ๘ บี ฒ ตื่ ข์ะ อิ๋ ขนาดทกาหนดเปนขนาดกาลงเครองยนตขนตา ฆ จี๋ บุงกเเละความลามารถ (1) มิบุ้งกืพร้อมฟ้นเเละ $1ยี่อ 0บ[[อธ 2 ขนาด 120 เเรงมั้า ความจบั้งกืไม่น๊อยกว่า 0บ่7 ลกบาศก์เมตร ผิ ผิ ยั 3 ขนาด 150 เเรงมั้า ความจบั้งกืไม่นั้อยกว่า 0บ่9 ลกบาศก์เมตร ผิ ผิ ยั (4) ขนาด 200 เเรงมั้า ความจุบุ้งกืไม่น้อยกว่า 1ย่2 ลูกบาศก์เมตร
 30. 30. 26 ซี รายละเอยด งี _ _ _ ' ยั ' ะ ะ 1 1ปื อ๊ 1๓5 ย่ มร ย ขดไกลสด บิอิ๊อิ๊ ฐี ล ยํ ไมนอยกวา 9 00 เมตร ผิ ผิ ระยะขุดลึกลุด (บิ1อิ๊อิ๊1กอิ๊ บิอชูเ๒) ไม่น้อยกว่า 6บ่50 เมตร งี ยั _ _ ' ยั ' มระย ขุดไดสูงลุด (0บ[[1บิฐ บีอ1อิ๊๒[)ไมนอยกวา 9บ่00 เมตร มิความเรึ่วในการหมุน ($พ1กอิ๊ 8ชูออปื่) ไม่น้อยกว่า 8 รอบ ' งี ตอนาท 3' เครึองยนด์ตีเซล 4 จังหวะ 4' ระบบซับเคลีอนเปี๋นเเบบ บีงุปื่ธ๐อื่[อ[1๐ หรึอ ฿งูญ์อิ๋บ11๐ ซี ' ยั ยั ลื่ ญิ ฆ ตนตะขาบเเตละขางสามารถขบเคลอนอสระได 5' ระบบเครึองล่าง (1) ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ' ซี ผื่ ' ฆ ' ฆ ' (2) เเผนตนตะขาบเปนเเบบ โธ1ชู1อ 6ธ๐บษิธํขั้ ความกวางไมนอยกวา 600 มิลลิเมตร (3) ระยะกึงกลางระหว่างตึนตะขาบ (โธอื๐๒ 6อิ๋บฐีอ) ไม่นั้อยกว่า 2,100 มิลลิเมตร บําหนั้กใซ้งาน (0ชู6ธย๊[1กอิ๊ ฟี61อิ๊บี้[) (1) ขนาด 120 เเรงมั้า บําหนั้กใชังานไม่นั้อยกว่า 18,000 กีโลกร้ม (2) ขนาด 150 เเรงมั้า บําหนั้กใชังานไม่นั้อยกว่า 19,500 กีโลกร้ม (3) ขนาด 200 เเรงมั้า บําหนั้กใชังานไม่นั้อยกว่า 28,000 กีโลกร้ม เเรงฉุดลาก (บิธอิ๋ฒ๒๓ ชูบ11) (1) ขนาด 120 เเรงมั้า เเรงฉุดลากไม่น้อยกว่า 14,000 กิโลกร้ม (2) ขนาด 150 เเรงมั้า เเรงฉุดลากไม่นั้อยกว่า 17,000 กีโลกร้ม (3) ขนาด 200 เเรงมั้า เเรงฉุดลากไม่นั้อยกว่า 19,000 กิโลกร้ม ระบบไฟฟ็า 24 โวลท์ หลั้งคากันเเดดเเบบ ^11 ฟี6ย๊[บี้6ธ $[661 บึย๊ชู พ1[บี้ $ย๊รู๊6[งุ ๐1355 อุปกรณ์ประกอบ มิ เตอร์บอกช้วโมงการทํางานของเครึองยนด์ เกจ์บอกอุณหภูมิเครี้องยนด์หรึอลั้ญญาณ เกจ์บอกความตันนิ้ามั้นเครึ่องยนด์หรึอลั้ญญาณ เกจ์บอกความตันนิ้ามั้นไฮดรอลิก เกจ์บอกไฟซาร์ทหรี้อลั้ญญาณไฟซาร์ท หมวกบึรภ้ย ลําหร้บพนั้กงานซับ 2 ชุด กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด
 31. 31. 27 ซี รายละเอยด 8' ไส้กรองอากาศ จํานวน 2 ชุด 9' ไลั้กรองทุกระบบ จํานวน 6 ชุด 10' ชุดประเเจบลิ่อกลําหร้บใซ้กั้บรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหลิ่ก จํานวน 1 ชุด 11' ชุดประเเจปากตายลําหรั้บใซ้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด 12' เครึ่องมึอประจํารถ จํานวน 1 ชุด 13' มิลั้ญญาณเเละอุปกรณ์อี่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 14' หนั้งสิ่อคู่มึอจํานวน 1 ชุด ประกอบตัวย คู่มึอการบํารุงร้กษา (0ชู6ธย๊[1๐ก ษัย๊กแอ1) คู่มึอการซ่อม ($บี้๐ชู ษั3กแฮ๊1) เเละคู่มึออะไหล่ (?ย๊[$ ฿๐๐฿) - กําลั้งเคริ่องยนด์ทิ่กําหนด จะกําหนดเปี๋นกําล้งทั้งหมด (ฐีธ๐ษิอื่ ชู๐ฒอธ) หรี้อกําลั้งสุทธิ (บิอ[ ชู๐พอธ ว้ดที่ บิงุฒ๒ออ1) ซึ่งหักกําลั้งของเคริ่องมึอ อุปกรณ์ต่าง ๆ ออกเเลั้วกึ๋ไตั ถ้ 'ยั ฆ ด่ ยั ลื่ ข์ขั้ อิ๋ หึ ผื่ อู้ะ เเลวเเตวตถุประสงคไนการใซงาน "กาลงเครองยนตขนตา" จงสามารถเปนไดทง ซันตําของกําล้งทังหมดหรึอกําลั้งลุทธิกึ๋ไตั 6. รถเเทรกเตอร์ตืนตะขาบ บ่ เปืนรถเเทรกเตอร์ตึนตะขาบ (ตั้ฐี1อ บิ๐2อธ) ญิ ขั้ ซี 'ฆ ฆ ยั ซี ซี ฆ ตดตงใบมดอยูขางหนา สามารถปรบมุมเอยงของใบมดได ขนาดทึกําหนดเปี๋นขนาดกําลั้งเครึองยนด์ซันตํา ระบบถ่ายทอดกําลั้งเปี๋นเเบบ ?๐ฒอธ $๒1ธเ หรึอ โ๐ธถุบอ 0๐บิงอธ[อธ หรึอ บีงุฮั๐$[ย๊[1๐ ยั ยั งี้ ผื่ ขุ่ งื ฒ ข์ ' ฉื ระบบบงคบเลยวเปนเเบบ บีงุบี่ธอิ๋บ11๐ หรอ คลตซเเบบเเผนเปยก หลายเเฝน หรึอ บีงุปื่ธ๐อื่[อิ๋[1๐ ระบบเครึองล่างมิลูกกลิงตัวล่าง (โธอิ๋๐๒ ฿๐11อธอื่) ซ้างละไม่นั้อยกว่า 5 ตัว ใบมึดตันดิน (1) ขนาด 120 เเรงมั้า พึนทึหน๊าตัดของใบมึดตันดินไม่น๊อยกว่า 2ขุ่8 ตารางเมตร (2) ขนาด 165 เเรงมั้า พึนทึหน๊าตัดของใบมึดตันดินไม่น๊อยกว่า 3บ่4 ตารางเมตร ะ ยั ยั _ _ นาหนกใซงาน (0ชู6ธย๊[1กอิ๊ ฟี61อิ๊บี้[) (1) ขนาด 120 เเรงมั้า บําหนั้กใชังานไม่นั้อยกว่า 12,800 (2) ขนาด 165 เเรงมั้า บําหนั้กใชังานไม่นั้อยกว่า 18,000
 32. 32. 28 ซี รายละเอยด 7' หลั้งคากันเเดดเเบบ ฿๐ชูษิ 0อิ๋บิ๐ชูงู ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 8' ระบบไฟฟ็า 24 โวลท์ ใซ้เเบตเตอรึ 12 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 เเอมป็ต่อชั้วโมง จํานวน 2 ลูก มิโคมไฟหน้า-หลัง ตัานละ 2 ดวง อุปกรณ์ประกอบ ซี ' ๘ ยั ยั ' รึ ยั ยี่ มเเผนเหลกปองกนอางนามนเครอง (0ธอิ๋ณัออิ๋อื่อ 6บอิ๋ธปื่) มิเเฝนเหลิ่กป๊องกั้นซุดส่งผ่านกําลั้ง (โธอิ๋บิอื่๓1ษิอื่1๐บิ 6บอิ๋ธปื่) งี ' ๘ วู้ ยั ' ๘ ๘ มเเผนเหลกปองกนลูกรอกลางเเละสปรอตเกต มิเกจ์ว้ดต่างๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต งี ยั ยั มขอลากจูงดานหนา มิขอลากจูงตัานหลั้งเเบบ บีออิ๋ปุ๋งู บิบ[งุ 1 ย่ 2 3 4' มิมิเตอร์บอกซั่วโมงการทํางานของเครึ่องจั้กร 5 6 7 8 ไส้กรองอากาศ จํานวน 2 ชุด ไส้กรองทุกระบบ จํานวน 6 ชุด เเม่เเรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกับตัวเครึองจั้กร จํานวน 1 ชุด หมวกบึรภ้ยลําหร้บพนั้กงานซับ จํานวน 2 ใบ บ่ ชุดประเเจบลิ่อกลําหรั้บใซ้กับรถขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร ยั ข์ | งี พรอมอุปกรณบรรจุกลองเหลก 1 ชุด บ่ ชุดประเเจปากตายลําหร้บใช้กั้บรถขนาดระหว่าง 12 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร 1 ชุด ยี่ งื ยํ ฆ ' ๘ เครองมอประจารถพรอมกลองเหลก 1 ชุด เครี้องมึอเฉพาะลําหร้บการตรวจเครึองล่าง 1 ชุด กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด งีปี้ ข์ตื่ ฆ ญิ ญญาณเเละอุปกรณอน ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลต หนั้งสิ่อคู่มึอ 1 ชุด ประกอบตัวยคู่มึอการใซ้รถ (0ชูอธอิ๋[1๐บิ ฌอิ๋บิบอื1) คู่มึอการซ่อม (8๒๐ชู ฒอิ๋บิบอ1) เเละคู่มึอการลั่งอะไหล่ (?อิ๋ธ[ษิ ฿๐๐๒) 7. รถตักหน้าขุดหสัง 7.1 ซนิดขับเคลีอน 2 สัอ มึ ยั ยั ยั ษิ ยั ยั เปนรถตกหนาขุดหลง (เ๐อปื่อธ ฿อิ๋๐ฒ๐อ) ซนดลอยาง 4 ลอ ญิ ถ้ จี๋ด่ ยั ยั ถ้ ถ้ จี๋ ถ้ ยั ถ้ ตดบุงกสาหรบตกหนารถเเละบุงกขุดดานหลงรถ ควบคุมดวย ระบบไฮดรอลิก ถ้ ขื่ ข์งี ยั งี ยํ ยั ' ถ้ ' ถ้ 2' ใซเครองยนตดเซล 4 จงหวะ มกาลงไมนอยกวา 70 เเรงมา สี่ ลื่ ' ญิ ' งี ฆ ฆ รั่ ทรอบเครองยนตไมเกน 2,200 รอบตอนาท ระบายความรอนดวยนา
 33. 33. 29 ซี รายละเอยด ระบบถ่ายทอดกําลั้งเเบบ บีงุปื่ธ๐อื่[อืเ1๐ หรึอเเบบ โ๐ธถุบอ 0๐บิงอธ[อธ ระบบบั้งตับเลียวเเบบ ?0พ6ธ $[66ธ1กอิ๊ หรึอ บีงุฮั๐$[3[1๐ ฆ กึ๋ยั บุงกตก (1) ซดบังกืตัก ดิดตังอย่ ผิ ผิ ยั หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก (2) ขนาดความจุของบุ้งกิ่ไม่น๊อยกว่า 0ย่75 ลูกบาศก์เมตร 3 ความสงจากพึนดินถึงสลั้กบั้งกืขณะยกสงสดไม่น้อยกว่า 3'3 เมตร ยั ผิ ยั ผิ บังกืขด ผิ ผิ กื งุดตึดตังอยู่ตัานหลั้งรถ มึขาคํายั้นทําให้รถมั้นคงขณะ ง ขุดดิน ควบคุมตัวยระบบไฮดรอลิก 2 ขนาดความกว้างของบังกืขด ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ผิ ผิ 3 ความจของบังกิ่ ไม่นั้อยกว่า 0บ่15 ลกบาศก์เมตร ผิ ผิ ยั 4 มิระยะขดไกลไตั ไม่นั้อยกว่า 4,500 มิลลิเมตร ผิ 5 มิระยะขดลึกไตั ไม่น๊อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร ผิ งี ะ ยั ยั _ _ ' ยั ' ญิ ยั มนาหนกใซงาน (0ชูอธอิ๋[1บิฐี ฟีอ1ฐ๒[)ไมนอยกวา 6,000 กโลกรม หล้งคากั้นเเดดเเบบ ฿๐ชูษิ 0อิ๋บิ๐ชูงู ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ระบบไฟฟ็า 12 โวลท์ อุปกรณ์ประกอบ มิมิเตอร์บอกช้วโมงการทํางานของเครึองจั้กรกล ข์ยั ก ดอุณหภูมิของเครี้องยนด์หรึอลั้ญญาณ ซีปี้ วื ยั รั่ ยั ลื่ ข์ ซึ่ ญ “าณไฟเตอนความดนนามนเครอง เเละไฟซารทเเบตเตอร งี ข์ ยั ะ ยั งี้ ญิ มเกจบอกระดบนามนเซอเพลง มิประเเจลําหร้บถอดไลั้กรองทุกระบบ จํานวน 1 ชุด เเม่เเรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกั้บตัวเครึองจั้กร จํานวน 1 ชุด หมวกบึรภ้ยลําหร้บพนั้กงานซับ จํานวน 2 ชุด กระบอกอัดจาระบี จํานวน 1 ชุด ลื่ วื ด่ ด่ เครองมอประจารถ จานวน 1 ชุด ตี ๒ ๓ มิ ๑ ๓ ฒิ ฟิ ษั อื ๐ . . . . . . . . . ชุดประเเจบลิ่อกลําหรั้บใซ้กับรถจะตัองมิไม่นั้อยกว่า 10 ขนาด ตังเเต่ ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด เเละอุปกรณ์การซันพร้อม กล่องเหลิ่ก ยํ ยั อู้ยั ยั งี ' ยั ' บ่ ชุดประเเจปากตายสาหรบใซกบรถจะตองมไมนอยกวา 10 ขนาด ตังเเต่ขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด ข์ตื่ ฆ ญิ “ญาณเเละอุปกรณอน ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลต ยั ญาณไฟฉุกเฉินสิ่เหลีองหมุนรอบตัว ขนาดเลั้นผ่าคูนย์กลาง ยั ไม อยกว่า 150 มิลลิเมตร ตึดตังบนหัวเกํง จํานวน 1 ชุด
 34. 34. 30 ซี รายละเอยด 'ฉื ยั งื ยํ ยั 'งื ยั _ 14' หนงลอคูมอ จานวน 1 ชุด ประกอบดวยคูมอการใซ (0ชูอธอี๊[1๐บิ ณอิ๋บิบอ1) คู่มึอการซ่อม (8๒๐ชู ฒอืกบอื1) เเละคู่มึอการลั้งอะไหล่ (?ย๊[$ ฿๐๐฿) 7.2 ซนิดขับเคลีอน นู๋ สัอ 1' เปี๋นรถตักหนั้าขุดหลั้ง (เ๐อปื่อธ ฿อิ๋๐ฒ๐อ) ซบึดลั้อยาง 4 ลั้อ ญิ ฆ จี๋ ด่ ยั ยั ฆ ฆ จี๋ ฆ ยั ฆ ตดบุงกสาหรบตกหนารถเเละบุงกขุดดานหลงรถ ควบคุมดวย ระบบไฮดรอลิก ฆ ยี่ ข์ซี ฒ ซี ด่ ยั ' ฆ ' ฆ ใซเครองยนตดเซล 4 จงหวะ มกาลงไมนอยกวา 70 เเรงมา ซึ่ ลื่ ' ญิ ' ซี ฆ ฆ รั่ ทรอบเครองยนตไมเกน 2,200 รอบตอนาท ระบายความรอนดวยนา ระบบถ่ายทอดกําลั้งเเบบ บีงุปื่ธ๐อื่[อืเ1๐ หรึอเเบบ โ๐ธถุบอ 0๐บิงอธ[อธ ระบบบั้งตับเลียวเเบบ บีงุญ์๐อื่[อเ1๐ หรึอ ฿งูปื่ธอิ๋บ11๐ ฆ กึ๋ยั บุงกตก (1) ซดบังกืตัก ดิดตังอย่ ผิ ผิ ยั หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก (2) ขนาดความจุของบุ้งกิ่ไม่น๊อยกว่า 0ย่85 ลูกบาศก์เมตร 3 ความสงจากพึนดินถึงสลั้กบั้งกืขณะยกสงสดไม่น้อยกว่า 3'3 เมตร ยั ผิ ยั ผิ ปี้ จี๋ บงกขด พิ พิ ฆ อึ๋ ญิ สั้ ' ฆ ยั งี งั ยั ด่ ฆ วั่ ญิ (1) ชุดบุงกขุดตดตงอยูดานหลงรถ มขาคายนทาใหรถมนคงขณะขุดดน ควบคุมตัวยระบบไฮดรอลิก ฆ ยั จี๋ ' ยั ' ญิ ญิ (2) ขนาดความกวางของบุงกขุด ไมนอยกวา 600 มลลเมตร 3 ความจของบังกิ่ ไม่น้อยกว่า 0บ่15 ลกบาศก์เมตร ผิ ผิ ยั 4 มิระยะขดไกลไตั ไม่นั้อยกว่า 5,300 มิลลิเมตร ผิ 5 มิระยะขดลึกไต๊ม่น๊อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร ผิ งี ะ ยั ยั _ _ ' ยั ' ญิ ยั มนาหนกใซงาน (0ชูอธอิ๋[1บิฐี ฟีอ1ฐ๒[)ไมนอยกวา 6,500 กโลกรม หลั้งคากั้นเเดดเเบบ ฿๐ชูษิ 0อิ๋บิ๐ชูงู ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ระบบไฟฟ็า 12 โวลท์ อุปกรณ์ประกอบ มิมิเตอร์บอกช้วโมงการทํางานของเครึองจั้กรกล ข์ยั ก ดอุณหภูมิของเครี้องยนด์หรึอลั้ญญาณ งีปี้ งื ยั ไ ยั ตื่ ข์ ซึ่ ญญาณไฟเตอนความดนนามนเครอง เเละไฟซารทเเบตเตอร มิเกจ์บอกระตับบํามั้นเชือเพลิง มิประเเจลําหร้บถอดไลั้กรองทุกระบบ จํานวน 1 ชุด เเม่เเรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกั้บตัวเครึองจั้กร จํานวน 1 ชุด หมวกบึรภ้ยลําหร้บพนั้กงานซับ จํานวน 2 ชุด
 35. 35. 8. รถตักสัอยาง 31 ซี รายละเอยด 8' กระบอกอัดจาระบี จํานวน 1 ชุด ตื่ งื ด่ ด่ 9' เครองมอประจารถ จานวน 1 ชุด 10' ชุดประเเจบลิ่อกลําหรั้บใซ้กับรถจะตัองมิไม่นั้อยกว่า 10 ขนาด ตังเเต่ ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด เเละอุปกรณ์การซันพร้อม กล่องเหลึก ยํ ยั อู้ยั ยั งี ' ยั ' บ่ ชุดประเเจปากตายสาหรบใซกบรถจะตองมไมนอยกวา 10 ขนาด ตังเเต่ขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด ข์ตื่ ฆ ญิ “ญาณเเละอุปกรณอน ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลต ยั ญาณไฟฉุกเฉินสิ่เหลีองหมุนรอบตัว ขนาดเลั้นผ่าคูนย์กลาง ยั ไมนอยกว่า 150 มิลลิเมตร ตึดตังบนหัวเกํง จํานวน 1 ชุด ยั งื 'งื ยํ ยั 'วื ยั _ หนงลอคูมอ จานวน 1 ชุด ประกอบดวยคูมอการใซ (0ชูอธอิ๋[1๐บิ ณอิ๋บิบอ1) คู่มึอการซ่อม (8๒๐ชู ฒอืกบอื1) เเละคู่มึอการลั้งอะไหล่ (?ย๊[$ ฿๐๐฿) 8.1 ขนาด 100 เเรงมัา 1' บําหนั้กใช้งาน 7,800 กิโลกร้ม 1' เปี๋นรถตักลั้อยาง ซบิ้ดซับเคลีอนตัวยตัวเอง พร้อมตึดตังบุ้งกิ่ เเบบใซ้งานตัก ขนาดทึกําหนดเปี๋นขนาดกําลั้งเครึองยนด์ซันตํา ตื่ ข์ซี ยั เครองยนตดเซล 4 จงหวะ ระบบถ่ายทอดกําลั้งเเบบ ?0พ6ธ $บี้1รู๊[ หรึอ โ0ธถุแ6 บึ๐กง6ธ[6ธ หรึอ บีงุฮั๐$[ย๊[1๐ ระบบบังตับเลียวเเบบ บีงุญ์อบ11๐ หรึอ บีงุปื่ธ๐อื่[อืเ1๐ หักเลียวกลางลําตัว งี งี้ ' ญิ มมุมเลยวไมเกน 40 องศา ระบบเบรกเปืนเเบบ บิ1อื่๐ ฿ธซั่อ บําหนั้กใซ้งาน (0ชูอธอิ๋[1บิฐี พ61อิ๊บี้[) ไม่น้อยกว่า 7,800 กิโลกร้ม บุ้งกืเเละความสามารถ (1) มิบุ้งกืพร้อมฟ้นเเบบถอดเปลียนไตั (2) มิขนาดความจุบุ้งกืไม่น้อยกว่า 1ย่5 ลูกบาศก์เมตร (3) มิเเรงงัดว้สดุไม่น้อยกว่า 7,500 กิโลกร้ม งี ยั ยั จี๋หึ งี้ ญิ ' ยั ' ญิ ญิ (4) มระยะสูงจากสลกบุงกถงพนดนไมนอยกวา 3,400 มลลเมตร 8' ระบบไฟฟ็า 24 โวลท์ ใซ้เเบตเตอรึ 12 โวลท์ ขนาดไม่นั้อยกว่า 50 เเอมป์ต่อช้วโมง มิโคมไฟฟ็า 2 ดวง เเละโคมไฟหลั้ง 2 ดวง 9' หลั้งคากั้นเเดดเเบบ ฿๐ชูษิ 0อิ๋บิ๐ชูงู ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 36. 36. 32 ซี รายละเอยด อุปกรณ์ประกอบ มิมิเตอร์บอกซั่วโมงการทํางานของเครึ่องยนด์ เกจ๋วัดอุณหภูมิของเคริ่องยนด์หรึอลั้ญญาณ เกจ์บอกความตันนิ้ามั้นเครึ่องยนด์หรึอลั้ญญาณ มิเกจ์บอกระตับนิ้ามั้นไฮดรอลิก เกจ์บอกไฟซาร์ท หรี้อลั้ญญาณไฟซาร์ท หมวกบึรภ้ยลําหร้บพนั้กงานซับ จํานวน 2 ชุด กระบอกอัดจาระบี จํานวน 1 ชุด เเม่เเรงไฮดรอลิก ขนาดไม่นั้อยกว่า 10 ตัน จํานวน 1 ชุด ๒๓มื่๑๓พื้ฟิ๓ต๊ ไส้กรองอากาศ จํานวน 2 ชุด บ่ ไส้กรองทุกระบบ จํานวน 6 ชุด บ่ ชุดประเเจบลิ่อกลําหร้บใซ้กั้บรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหลิ่ก จํานวน 1 ชุด บ่ ชุดประเเจปากตายลําหรั้บใซ้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด ตื่ งื ด่ ด่ เครองมอประจารถ จานวน 1 ชุด ซี ยั ข์ตื่ ฆ ญิ มลญญาณเเละอุปกรณอน ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลต หนั้งสิ่อคู่มึอ จํานวน 1 ชุด ประกอบตัวยคู่มึอการบํารุงร้กษา (0ชู6ธ3[1๐ก ษัย๊กแฮ๊1) คู่มึอการซ่อม ($บี้๐ชู ษัย๊กแอ1) เเละ เเละคู่มึอการลังอะไหล่ (?อิ๋ธ[อื่ ฿๐๐๒) บําหนั้กใช้งาน 8,500 กิโลกร้ม 1' เปี๋นรถตักลั้อยาง ซบิ้ดซับเคลีอนตัวยตัวเอง พร้อมดิดตังบุ้งกิ่ ฆ ยั ซึ่ ด่ ผื่ ด่ ยั ตื่ ข์ขั้ อิ๋ เเบบใซงานตก ขนาดทกาหนดเปนขนาดกาลงเครองยนตขนตา ตื่ ข์ซี ยั เครองยนตดเซล 4 จงหวะ ระบบถ่ายทอดกําลั้งเเบบ ?0พ6ธ $บี้1รู๊[ หรึอ โ0ธถุแ6 บึ๐กง6ธ[6ธ หรึอ บีงุฮั๐5[3[1๐ ระบบบั้งตับเลียวเเบบ บีงูญ์อิ๋บ11๐ หรึอ บีงูญ์๐อื่[อืเ1๐ หักเลียวกลาง ยํ ยั งี งี้ ' ญิ ลาตว มมุมเลยวไมเกน 40 องศา ระบบเบรกเปี๋นเเบบ บิ1ษิ๐ ฿ธอิ๋๒อ นิ้าหนั้กใช้งาน (0ชูอธอิ๋[1บิอิ๊ พ61อิ๊บี้[) ไม่นั้อยกว่า 8,500 กีโลกร้ม บุ้งกึ๋เเละความสามารถ (1) มิบุ้งกิ้พร้อมฟ้นเเบบถอดเปอี่ยนไตั ซี ฆ จี๋ ' ฆ ' ข์ (2) มขนาตความจูบุงก1มนยึปิ้กวา 1'อื ลูกบาศกเมตร
 37. 37. 33 ซี รายละเอยด 3 มิเเรงงัดว้สดไม่น้อยกว่า 8,500 กีโลกร้ม ผิ (4) มิระยะสูงจากลลั้กบุ้งกืลึงพืนดินไม่น้อยกว่า 3,500 มิลลิเมตร 8' ระบบไฟฟ็า 24 โวลท์ ใซ้เเบตเตอรึ 12 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 เเอมป็ต่อช้วโมง มิโคมไฟฟ็า 2 ดวง เเละโคมไฟหลั้ง 2 ดวง 9' หลั้งคากันเเดดเเบบ ฿๐ชูษิ 0อิ๋บิ๐ชูงู ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์ประกอบ มิมิเตอร์บอกซั่วโมงการทํางานของเครึ่องยนด์ เกจ์วัดอุณหภูมิของเคริ่องยนด์หรึอลั้ญญาณ เกจ์บอกความตันนิ้ามั้นเครึ่องยนด์หรึอลั้ญญาณ มิเกจ์บอกระตับนิ้ามั้นไฮดรอลิก เกจ์บอกไฟซาร์ท หรี้อลั้ญญาณไฟซาร์ท หมวกบึรภ้ยลําหร้บพนั้กงานซับ จํานวน 2 ชุด กระบอกอัดจาระบี จํานวน 1 ชุด เเม่เเรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน จํานวน 1 ชุด 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' ไลั้กรองอากาศ จํานวน 2 ชุด บ่ ไส้กรองทุกระบบ จํานวน 6 ชุด บ่ ชุดประเเจบลิ่อกลําหร้บใซ้กั้บรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหลิ่ก จํานวน 1 ชุด บ่ ชุดประเเจปากตายลําหรั้บใซ้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด ตื่ งื ด่ ด่ เครองมอประจารถ จานวน 1 ชุด ซี ยั ข์ลื่ ฆ ญิ มลญญาณเเละอุปกรณอน ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลต หนั้งสิ่อคู่มึอ จํานวน 1 ชุด ประกอบตัวยคู่มึอการบํารุงร้กษา (0ชู6ธ3[1๐ก ษัย๊กแฮ๊1) คู่มึอการซ่อม ($บี้๐ชู ษัย๊กแอ1) เเละ เเละคู่มึอการลั้งอะไหล่ (?อิ๋ธ[ษิ ฿๐๐๒) 8.2 ขนาด 150 เเรงมัา 1' เปี๋นรถตักลั้อยาง ซบิ้ดซับเคลิอนตัวยตัวเอง พร้อมดิดตังบุ้งกิ่ ฆ ยั สี่ด่ ผื่ ด่ ฒ ตื่ ข์ะ อิ๋ เเบบใซงานตก ขนาดทกาหนดเปนขนาดกาลงเครองยนตขนตา 2' เครึองยนด์ตีเซล 4จั้งหวะ 3' ระบบถ่ายทอดกําลั้งเเบบ ?๐ฒอธ 8๒1ธเ หรึอ โ๐ธถุบอ 0๐บิงอธ[อธ หรึอ บีงุญ์๐ 5[ย๊[1๐
 38. 38. 34 ซี รายละเอยด ระบบบั้งตับเลิยวเเบบ บีงูปื่ธอิ๋บ11๐ หรึอ บีงูญ์๐ษิ[อืเ1๐ หักเลียวกลาง ลําตัว มีมุมเลิยวไม่เกิน 40 องศา ระบบเบรกเปี๋นเเบบ บิ1ษิ๐ ฿ธอิ๋๒อ บําหนั้กใช้งาน (0ชูอธอิ๋[1บิอิ๊ พ61อิ๊บี้[) ไม่นั้อยกว่า 12,000 กิโลกร้ม บุ้งกืเเละความสามารถ (1) มิบุ้งกืพร้อมฟ้นเเบบถอดเปลียนไตั 2 มิขนาดความจบั้งกิ่ไม่น้อยกว่า 2'3 ลกบาศก์เมตร ผิ ผิ ยั 3 มิเเรงงัดว้สดไม่น้อยกว่า 12,400 กีโลกร้ม ผิ 4 มิระยะสงจากสลั้กบั้งกิ่ถึงพืนดินไม่น้อยกว่า 3,700 มิลลิเมตร ยั ผิ 8' ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ ใซ้เเบตเตอรึ 12 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 เเอมป็ต่อช้วโมง มิโคมไฟฟ้า 2 ดวง เเละโคมไฟหล้ง 2 ดวง 9' หลั้งคากันเเดดเเบบ ฿๐ชูษิ 0อืบิ๐ชูงู ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์ประกอบ มิมิเตอร์บอกซั่วโมงการทํางานของเครึ่องยนด์ เกจ์วัดอุณหภูมิของเคริ่องยนด์หรึอลั้ญญาณ เกจ์บอกความตันนิ้ามั้นเครึ่องยนด์หรึอลั้ญญาณ มิเกจ์บอกระตับนิ้ามั้นไฮดรอลิก เกจ์บอกไฟซาร์ท หรี้อลัญญาณไฟซาร์ท หมวกบึรภ้ยลําหร้บพนั้กงานซับ จํานวน 2 ชุด กระบอกอัดจาระบี จํานวน 1 ชุด เเม่เเรงไฮดรอลิก ขนาดไม่นั้อยกว่า 10 ตัน จํานวน 1 ชุด ไส้กรองอากาศ จํานวน 2 ชุด บ่ ไส้กรองทุกระบบ จํานวน 6 ชุด 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10 11 บ่ ชุดประเเจบลิ่อคลําหร้บใซ้กั้บรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหลิ่ก จํานวน 1 ชุด บ่ ชุดประเเจปากตายลําหร้บใซ้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด ตื่ งื ด่ ด่ เครองมอประจารถ จานวน 1 ชุด งีปี้ ข์ตื่ ฆ ญิ มลญญาณเเละอุปกรณอน ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลต หนั้งสิ่อคู่มึอ จํานวน 1 ชุด ประกอบตัวยคู่มึอการบํารุงร้กษา (0ชู6ธ3[1๐ก ษัย๊กแย๊1) คู่มึอการซ่อม ($บี้๐ชู ษัย๊กแย๊1) เเละ เเละคู่มึอการลั้งอะไหล่ (?อิ๋ธ[ษิ ฿๐๐๒)
 39. 39. 35 ซี รายละเอยด 9. รถเกลิยดิน ขนาด 150 เเรงมัา เปี๋นรถเกลียดิน (ฌ๐[อธ 6ธอิ๋ปื่อธ ) ซับเคลีอนตัวยเครึองยนด์ตึเซล ลื่ ข์ซี ฒ ฆ ฆ ร้ ซี ด่ ยั ' ฆ ' ฆ เครองยนตดเซล 4 จงหวะ ระบายความรอนดวยนา มกาลงไมนอยกวา 150 เเรงมา ความเรึ่วรอบเครี้องยนตไม่เกินกว่า 2,500 รอบ/นาทึ สตาร์เครี้องยนด์ตัวยระบบไฟฟ็า ระบบถ่ายทอดกําลั้งเปี๋นเเบบ ?๐พอธ $๒1ธ[ซับเคลีอน 4 ลั้อหลั้ง ลั้อหนั้าปร้บเอืยงไตัตัวยระบบไฮโดรลิคทํามุมไดไม่น้อยกว่า 20 องศา (ฟี๒ออ1 เออืบิ) ระบบบังตับเลียวเปี๋นเเบบ บีงุญ์อบ11๐ เเบบหักเลียวกลางลําตัว มิความยาวของซ่วงลั้อ (ฟี๒ออ1 ฿อิ๋ษิอ) ไม่นั้อยกว่า 6,000 มมย่ รั่ ยั ฆ ' ' ' ฆ ' ยั นาหนกใซงาน(0ชูอธอิ๋[1บิอิ๊ ฟีอ1อิ๊[๒) ไมนอยกวา 13 ตน ความยาวของใซ้ชุดใบมึด ไม่นั่อยกว่า 3,600 มม เเละคราดกรุยดินทํางานตัวยระบบ ไฮดรอลิค หลั้งคากันเเดด-ฝน เเบบ $1บิฐี1อ ฿๐ชูษิ 0อิ๋๒ ตามมาตรฐานโรงงาน อุปกรณ์ประกอบ ซีญิ ข์ วั่ ด่ ตื่ ข์ มมเตอรบอกซวโมงการทางานของเครองยนต เกจ์วัดอุณหภูมิของเครึองยนด์หรึอลั้ญญาณ เกจ์บอกความตันบํามั้นเครึองยนด์หรึอลั้ญญาณ เกจ์วัดระตับบํามั้นเซิ่อเพลิง เกจ์บอกไฟซาร์ท หรี้อลั้ญญาณไฟซาร์ท เเม่เเรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกั้บตัวเครึองจั้กร จํานวน 1 ชุด 1' 2 3 4' มิเกจ์บอกระตับนิ้ามั้นไฮดรอลิก 5 6 7 8 หมวกบึรภ้ยลําหร้บพนั้กงานซับ จํานวน 2 ชุด ไส้กรองอากาศ จํานวน 3 ชุด บ่ ไลั้กรองทุกระบบ จํานวน 5 ชุด อุปกรณ์ถอดน๊อตลั้อ จํานวน 1 ชุด บ่ ชุดประเเจปากตายลําหร้บใช์กับรถ ขนาดระหว่าง 8 มม ถึง 32 มม จํานวน 1 ชุด บ่ ชุดประเเจเเหวนลําหร้บใซ้กับรถ ขนาดระหว่าง 10 มม ถึง 32 มม จํานวน 1 ชุด กระบอกฮ้ดจารบี จํานวน 1 ชุด เกจว้ดลมยาง จํานวน 1 ชุด หนั้งสิ่อคู่มึอ จํานวน 1 ชุด ประกอบตัวยคู่มึอการใซ้เเละการบํารุงร้กษา (0ชู6ธ3[1๐ก ษัย๊กแฮ๊1) คู่มึอการซ่อม ($บี้๐ชู ษัย๊กแอ1) เเละ เเละคู่มึอการลั้งอะไหล่ (?อิ๋ธ[ษิ ฿๐๐๒)
 40. 40. 36 ซี รายละเอยด 10. รถบดลัอเหสี้ก ขนาด 10 ตัน 1' เปี๋นรถบดลั้อเหลึกเเบบลั้นสะเทึอนซับเคลีอนตัวยตัวเอง ลั้อหน๊าเปี๋นลั้อเหลี่กหน้าเรึยบ ยั ยั มึ ยั เเละลอหลงเปนลอยาง ตื่ ข์ซี ฒ ซี ด่ ยั ' ฆ ' ฆ เครองยนตดเซล 4 จงหวะ มกาลงไมนอยกวา 125 เเรงมา ความเรึ่วรอบเครี้องยนตไม่เกินกว่า 2,800 รอบ/นาทึ ระบบถ่ายทอดกําลั้งเปืนเเบบ บีงูญ์๐ษิ[อี๊[[1๐ ระบบบังตับเลียวเปี๋นเเบบ บีงุญ์อบ11๐ เเบบหักเลียวกลางลําตัว ฆ ๘ วั่ วื ขนาดลอเหลกสนสะเทอน ยั ยั ผื่ | ยั | 5ย่1 ขนาดความกวางของลอเหลกไมนอยกวา 2,000 มมย่ 5'2 ขนาดเลั้นผ่าศูนย์กลางของลั้อเหลิ่ก 1,500 มมย่ ระบบลันสะเทึอน 6'1 ความถืของการลั้นสะเทึอนสูงลุดไม่น๊อยกว่า 1,800 คร้งต่อนาทึ 6'2 บําหนั้กลั้นสะเทึอนสูงลุดของลั้อหน๊าไม่น้อยกว่า 20 ตัน งี ะ ยั ยั _ _ ' ยั ' ยั มนาหนกใซงาน ( 0ชูอธอิ๋[1บิอิ๊ ฟีอ1ฐ๒[ ) ไมนอยกวา 10 ตน หล้งคากันเเดด-ฝน เเบบ ฿๐ชูษิ 0อี๊บิ๐ชูงู๒ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ฆ ยี่ ยั ญิ ข์ ฆ ยั ยั พรอม เครองปรบ อากาศ ฟลมกรอง เเสงภายในหองพนกงานขบ อุปกรณ์ประกอบ ซีญิ ข์ วั่ ด่ ตื่ ข์ มมเตอรบอกซวโมงการทางานของเครองยนต เกจ์วัดอุณหภูมิของเครึองยนด์หรึอลั้ญญาณ เกจ์บอกความตันบํามั้นเครึองยนด์หรึอลั้ญญาณ มิเกจ์บอกระตับบํามั้นไฮดรอลิก เกจ์บอกไฟซาร์ท หรี้อลัญญา ณไฟซาร์ท เเม่เเรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกั้บตัวเครึองจั้กร จํานวน 1 ชุด 1 2 3 4 5' เกจ์วัดระตับนิ้ามั้นเซื้อเพลิง 6 7 8 หมวกบึรภ้ยลําหร้บพนั้กงานซับ จํานวน 2 ชุด ไส้กรองอากาศ จํานวน 3 ชุด บ่ ไส้กรองทุกระบบ จํานวน 5 ชุด อุปกรณ์ถอดน๊อตลั้อ จํานวน 1 ชุด บ่ ชุดประเเจปากตายลําหร้บใซ้กับรถ ขนาดระหว่าง 8 มม ถึง 32 มม จํานวน 1 ชุด บ่ ชุดประเเจเเหวนลําหร้บใซ้กับรถ ขนาดระหว่าง 10 มม ถึง 32 มม จํานวน 1 ชุด กระบอกฮ้ดจารบี จํานวน 1 ชุด เกจ์ว้ดลมยาง จํานวน 1 ชุด หนั้งสิ่อคู่มึอ จํานวน 1 ชุด ประกอบตัวยคู่มึอการใซ้เเละการบํารุงร้กษา (0ชู6ธย๊[10ก ษัย๊กแ31) อกา รซ่อม ($บี้๐ชู ษั3กแ31) เเละคู่มึ อ การสั่งอะไห ล่ (?3ธ[$ ฿๐๐฿)
 41. 41. 37 ซี รายละเอยด 11. เครึองอ้ดอากาศ บ่ เปี๋นเครี้องฮ้ดอากาศซบิ้ดฮ้ด 2 คร้ง (โพ๐-$[3อิ๊6 0๐๓ชูธอษิอื่๐ธ) 'ถ้ ' งี ข์ วู้ ยั ถ้ ถ้ ขนาดไมนอยกวา 2 สูบ มการดปองกน ระบายความรอนดวยอากาศ ดิดตังบนถังนอนเเบบอยู่กับทึ ' อิ๋ ' ฆ ข์ มอเตอปี๊มตากวา 5'5 เเรงมา 380 โวลท 3 เฟส มี ษัย๊อิ๊ก6[1๐ บึ๐ก[ย๊๐[๐ธ พ1[บี้ 0ง6ธ1๐ย๊อ่ พร้อม ปืบิอ่6โ มี่๐1[ย๊อิ๊6 ?ธ๐[6๐[1๐ก สามารถอัดอากาศให้มิความตันลูงลุด ไม่น้อยกว่า 10 บาร์ (150 ปอนด์ต่อตารางบิ้ว) เเละอัตราการจ่ายอากาศ (^1ธ บิอ11งอธงุ) 300 ลิตรต่อนาทึ (10 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทึ) (0ธิฌ) ซี ข์ยั ยั ยั ข์ ' อิ้ ข์ มเกจวดความดนลมภายในถงขนาด 0-300 ปอนดตอตารางนว (0-20 บาร) ถังบรรจุอากาศทําตัวยเหลิ่กเหบียว มิความจุไม่น๊อยกว่า 300 ลิตร (10 ลกบาศกัฟต) ยั งื 7' มิลินบิ้รภ้ย (8อิ๋ธอ[งุ มีอิ๋1งอ) เปิดปิดลมฮ้ดจากถัง เเละวาล์วถ่ายบําออกจากถัง ตื่ ยั ฆ งี ฆ ฆ งื ซี 8' เครองอดอากาศจะตองมหมอกรองเเบบเเหงหรอเเบบเปยก 9' ไตัมาตรฐาน 180, บิ1พ, 118, มอก' หรี้อมาตรฐานอื่นทึเทึยบไตั ตื่ ยั งีตื่ งี ตื่ วื ตื่ ยั ตื่ หึ' *หมายเหตุ งี เครองอดอากาศมซอเรยกอน คอ เครองอดลม เครองปัมลม
 42. 42. 2.2 ครุภัณฑ์การเกษตร 1. รถฟาร์มเเทรกเตอร์ 38 ซี รายละเอยด 1.1 ขนาด 25 เเรงม้า ๘ ข์ ข์ ญิ ยั ยี่ ถ้ เปนรถฟารมเเทรกเตอรซนดขบเคลอน 4 ลอ ระบบเครึองยนด์ดึเซล 3 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนตัวยบํา งี บี ยั ' ฆ ' ฆ ยี่ ๘ ' ญิ ' งี มกาลง มนอยกวา 25 เเรงมา ทความเรวรอบไมเกน 2,800 รอบตอนาท งีงีข์ญิอู้'อู้'งีข์งีข์ ยั'อู้'งีข์ มเกยรเดนหนาไมนอยกวา 8 เกยรเเละเกยรถอยหลงไมนอยกวา 2 เกยร ระบบพวงมาล้ยเปี๋นเเบบเพาเวอร์ (?๐พอธ) หรึอ ไฮโดรสเเตดิค (บีงุญ์๐อื่[อื[1๐) ระบบเบรกเปืนเบรกเเบบจานเเซ่ในบํามั้น เเขนยกเครี้องมึอเเบบ 3 จุด 1.2 ขนาด รั่0 เเรงม้า 1' 2' ๘ ข์ ข์ ญิ ยั ยี่ ถ้ เปนรถฟารมเเทรกเตอรซนดขบเคลอน 4 ลอ ลื่ ข์งี ฆ ฆ ร้ ระบบเครองยนตดเซล ระบายความรอนดวยนา งี บี ยั ' ฆ ' ฆ ยี่ ๘ ' ญิ ' งี มกาลงไมนอยกวา 40 เเรงมา ทความเรวรอบไมเกน 2,700 รอบตอนาท งีงีข์ญิอู้'อู้'งีข์งีข์ ยั'อู้'งีข์ มเกยรเดนหนาไมนอยกวา 8 เกยรเเละเกยรถอยหลงไมนอยกวา 2 เกยร ระบบพวงมาล้ยเปืนเเบบไฮดรอลิก (บีงุปื่ธอืบ11๐) หรึอ ไฮโดรสเเตตึค (บีงุปื่ธ๐อื่[อื[1๐) ระบบเบรกเปืนเบรกเเบบจานเเซ่ในบํามั้น เเขนยกเครึองมึอเเบบ 3 จุด ขนาด 85 เเรงมัา 1' 2' ๘ ข์ ข์ ญิ ยั ยี่ ถ้ เปนรถฟารมเเทรกเตอรซนดขบเคลอน 4 ลอ ระบบเครี้องยนด์ตีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนตัวยบํา งี บี ยั ' ฆ ' ฆ ยี่ ๘ ' ญิ ' งี มกาลงไมนอยกวา 85 เเรงมา ทความเรวรอบไมเกน 2,600 รอบตอนาท ระบบส่งกําล้ง (1) มิเกืยร์เดินหน้าไม่บั้อยกว่า 8 เกืยร์เเละเกืยร์ถอยหล้ง | ยั | งี ข์ ไมนอยกวา 2 เกยร (2) มิลิ่อกเพลาท้าย (บิ1ธธธํบั้ธํปื[1ฮู้1 เ๐๐เ) ระบบพวงมาล้ยเปี๋นเเบบเพาเวอร์ (?๐พอธ) หรึอ ไฮโดรสเเตดิค (บีงุญ์๐อื่[อิ๋[1๐) ระบบเบรกเปืนเบรกเเบบจานเเซ่ในบํามั้น ระบบไฮดรอลิก (1) ความตันระบบไฮดรอลิกไม่นั้อยกว่า 1,800 ปอนด์ต่อตารางบึว (2) เเขนยกเครี้องมึอเเบบ 3 จุด
 43. 43. 39 ซี รายละเอยด เปี๋นรถไถซบิ้ดเดินตาม ฆ ลื่ ข์ซี บ่ ใซเครองยนตดเซล ซึ่ ด่ มึ ลื่ ข์ขั้ อิ๋ บ่ ขนาดทกาหนดเปนขนาดเครองยนตขนตา ภี ข์ ยั ภี ยั ผื่ ยั ยั ภี ยั มอุปกรณประกอบดวย: คราด สก ลอเหลก ผานหวหมู ขอเวยนซาย 3. เคริ่องพ่นยา 3.1 เเบบใซ้เเรงลม - ขนาด 1'5 เเรงมั้า (1) ถังบรรจุนิ้ายาไต๊ม่นั้อยกว่า 12 ลิตร (2) เครึ่องยนด์เบนซึน 2 จังหวะ (3) ขนาดเครึ่องยนตไม่ติ่ากว่า 1ย่5 เเรงมั้า (4) ปริมาณลมไม่ติ่ากว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทึ (5) ความเรึ่วลมไม่ติ่ากว่า 85 เ

×