เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

3,768
-1

Published on

กดโหลด "Save" เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลตำบลนาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,768
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 1. 1. (1) ส่วนที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 2. 2. (2) คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาป่าแซง บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลตําบลนาป่าแซง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ต่อสภาเทศบาลตําบลนาป่าแซงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาลตําบลนาป่าแซง จึงขอชี้แจงให้ท่าน ประธานและสมาชิ ก ทุ ก ท่ า นได้ ท ราบถึ ง สถานะการคลั ง ตลอดจนหลั ก การแนวนโยบายการดํ า เนิ น การ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้ 1. สถานการณ์คลัง 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เทศบาลตําบลนาป่าแซง มีสถานะการเงิน ดังนี้ บาท 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 22,946,440.03 1.1.2 เงินสะสม 7,022,994.60 บาท 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 4,826,509.00 บาท 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน - --- โครงการ รวม บาท 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน - โครงการ รวม บาท 1.2 เงินกู้คงค้าง - บาท 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2555 27,771,010.96 บาท ประกอบด้วย (1) รายรับจริงทั้งสิ้น -หมวดภาษีอากร 122,671.65 บาท -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 51,222.45 บาท -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 186,496.95 บาท -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 454,724.00 บาท -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 183,047.00 บาท -หมวดภาษีจัดสรรให้ 10,599,247.91 บาท -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,821,116.00 บาท -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,352,485.00 บาท (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 1,405,608.00 บาท (3) รายจ่ายจริง 17,290,747.70 บาท ประกอบด้วย งบกลาง 880,142.80 บาท งบบุคลากร 5,325,803.00 บาท เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 3. 3. (3) งบดําเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 7,295,327.43 542,093.00 3,247,381.47 บาท บาท บาท บาท (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 1,405,608.00 บาท รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,352,485.00 บาท (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน บาท 3. งบเฉพาะการ ประเภทกิจการ.........-..........กิจการ..............-.................................................................... ปีงบประมาณ พ.ศ......-........มีรายรับจริง......-.......บาท รายจ่ายจริง..............-...........บาท กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ จํานวน......................-..........บาท ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน.......................-..........บาท กําไรสุทธิ จํานวน.......................-.........บาท เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่..............-............... จํานวน......................-..........บาท ทรัพย์จํานํา จํานวน......................-..........บาท เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 4. 4. (4) คําแถลงงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 2.1 รายรับ รายรับ รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด หมวดรายได้จากทุน รวมรายได้จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวมรายได้รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมงบประมาณทั้งหมด รายรับจริง ปี 2555 ประมาณการ ปี 2556 ประมาณการ ปี 2557 122,671.65 51,222.45 186,496.95 454,724.00 183,047.00 998,162.05 141,000.00 30,000.00 85,300.00 400,000.00 40,000.00 696,300.00 150,000.00 60,000.00 200,000.00 600,000.00 300,000.00 1,310,000.00 10,599,247.91 11,830,000.00 13,000,000.00 10,599,247.91 11,830,000.00 13,000,000.00 8,821,116.00 12,386,600.00 15,000,000.00 8,821,116.00 12,386,600.00 15,000,000.00 1,405,608.00 7,352,485.00 29,176,618.96 24,912,900.00 29,310,000.00 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 5. 5. (5) 2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย งบ จ่ายจากงบประมาณ งบกลาง งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว) งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) งบลงทุน (หมวดค่าครุ ภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) รายจ่ายจากงบประมาณ รายจ่ายจริง ปี 2555 ประมาณการ ปี 2556 ประมาณการ ปี 2557 880,142.80 1,544,512.00 1,932,124.20 5,325,803.00 7,232,360.00 8,007,920.00 7,295,327.43 7,497,888.00 10,784,455.80 542,093.00 8,758,093.00 3,247,381.47 26,048,840.70 401,500.00 1,954,400.00 18,630,660.00 4,095,500.00 4,490,000.00 29,310,000.00 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 6. 6. (6) ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 7. 7. (7) บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2557 ของ เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ด้าน ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) แผนงานสาธารณสุข (00220) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) ด้านการเศรษฐกิจ (00310) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) แผนงานการเกษตร (00320) แผนงานพาณิชย์ (00330) ด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 13,159,940.00 0.00 8,051,815.80 150,000 0.00 4,609,120.00 967,000.00 340,000.00 0.00 100,000.00 0.00 1,932,124.20 29,310,000.00 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 8. 8. (8) รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ แผนงานงบกลาง (00410) งาน งบ งบกลาง งบกลาง บําเหน็จ/บํานาญ รวม งานงบกลาง 00411 1,932,124.20 1,645,924.20 286,200 1,932,124.20 รวม 1,932,124.20 1,645,924.20 286,200 1,932,124.20 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 9. 9. (9) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน งานบริหารงานทั่วไป งบ 00111 งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน รวม 5,076,080 2,624,640 2,451,440 3,004,000 723,000 1,476,000 270,000 535,000 2,603,500 2,603,500 78,000 78,000 10,761,580 งานวางแผนสถิติและ วิชาการ 00112 - งานบริหารงานคลัง 00113 - เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 1,214,360 1,214,360 1,132,000 90,000 852,000 190,000 52,000 52,000 2,398,360 รวม 6,290,440 2,624,640 3,665,800 4,136,000 813,000 2,328,000 460,000 535,000 2,655,500 2,655,500 78,000 78,000 13,159,940
 10. 10. (10) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ งบ รักษาความสงบภายใน 00121 งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน รวม - งานเทศกิจ 00122 - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย 00123 - เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ รวม -
 11. 11. (11) แผนงานการศึกษา (00210) งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งบ การศึกษา 00211 งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน รวม 661,080 661,080 1,316,000 55,000 1,121,000 140,000 10,000 10,000 420,000 420,000 2,407,080 งานระดับก่อนวันเรียน และประถมศึกษา 00212 301,280 301,280 3,131,455.80 1,434,590 1,696,865.80 2,212,000 2,212,000 5,644,735.80 งานระดับมัธยมศึกษา 00213 งานศึกษาไม่กําหนด ระดับ 00214 - - เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ รวม 962,360 962,360 4,447,455.80 55,000 2,555,590 1,836,865.80 10,000 10,000 2,632,000 2,632,000 8,051,815.80
 12. 12. (12) แผนงานสาธารณสุข (00220) งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งบ สาธารณสุข 00221 งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน รวม - งานโรงพยาบาล 00222 - งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น 00223 งานศูนย์บริการ สาธารณสุข 00224 - - 50,000 50,000 100,000 150,000 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ รวม 50,000 50,000 - 100,000 150,000
 13. 13. (13) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานสวัสดิการสังคมและ งบ สังคมสงเคราะห์ 00231 สังเคราะห์ 00232 งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน รวม - - - รวม - - - เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 14. 14. (14) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน งานบริหารทั่วไป งานไฟฟ้าถนน งบ เกี่ยวกับเคหะและ 00242 ชุมชน 00241 งบบุคลากร 755,120 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 755,120 งบดําเนินงาน 1,024,000 ค่าตอบแทน 215,000 ค่าใช้สอย 639,000 ค่าวัสดุ 170,000 ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน 1,430,000 ค่าครุภัณฑ์ 223,000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,207,000 งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 1,400,000 เงินอุดหนุน 1,400,000 รวม 3,209,120 1,400,000 งาน สวนสาธารณะ 00243 - งานกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูล 00244 - เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ งานบําบัดน้ําเสีย 00245 - รวม 755,120 755,120 1,024,000 215,000 639,000 170,000 1,430,000 223,000 1,207,000 1,400,000 1,400,000 4,609,120
 15. 15. (15) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานส่งเสริมและ งบ การสร้างความเข้มแข็ง สนับสนุนความเข้มแข็ง ของชุมชน 00251 ชุมชน 00252 งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) งบดําเนินงาน 847,000 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 847,000 ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 120,000 เงินอุดหนุน 120,000 รวม 967,000 - - - - เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ รวม 847,000 847,000 120,000 120,000 967,000
 16. 16. (16) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ (00260) งาน งานบริหารทั่วไป งบ เกี่ยวกับศาสนา งานกีฬาและ วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00262 นันทนาการ 00261 งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) งบดําเนินงาน 100,000 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 100,000 ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน รวม 100,000 งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น 00263 80,000 80,000 160,000 160,000 240,000 งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว 00264 - เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ - รวม 180,000 180,000 160,000 160,000 340,000
 17. 17. (17) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานก่อสร้างโครงสร้าง งบ อุตสาหกรรมและการโยธา พื้นฐาน 00312 00311 งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน รวม - - เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ - รวม - -
 18. 18. (18) แผนงานการเกษตร (00320) งาน งบ งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน รวม งานส่งเสริมการเกษตร 00321 100,0000 100,0000 งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 00322 - - - - รวม - - - 100,0000 100,0000 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 19. 19. (19) แผนงานการพาณิชย์ (00330) งาน งานกิจการสถานธนานุบาล งบ 00331 งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน รวม - งานกิจการประปา 00332 งานตลาดสด 00333 งานโรงฆ่าสัตว์ 00334 - - - - - เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ รวม
 20. 20. (20) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ *************** โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอํานาจตามความใน พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึ ง ตราเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลนาป่าแซง โดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ ข้อ 1 เทศบัญญัติ เรียกว่า เทศบัญญัติบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 29,310,000 บาท ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจากเงินรายได้จากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไปเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 29,310,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้ ด้าน ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) แผนงานสาธารณสุข (00220) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) แผนงานการเกษตร (00320) แผนงานพาณิชย์ (00330) ด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 13,159,940.00 0.00 8,051,815.80 150,000 0.00 4,609,120.00 967,000.00 340,000.00 0.00 100,000.00 0.00 1,932,124.20 29,310,000.00 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 21. 21. (21) ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น…………-………….… บาท ดังนี้ งบ งบกลาง งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว) งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) รวมรายจ่าย ยอดรวม - ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลนาป่าแซง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลนาป่าแซง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ ประกาศ ณ วันที่..................................................................... (ลงนาม) ……………………………………… (นายสังวาลย์ แก่นกุล) นายกเทศมนตรีตําบลนาป่าแซง อนุมัติ (ลงนาม) ……………………………………..… (นายวรุตม์ จารุนาค) นายอําเภอปทุมราชวงศา ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 22. 22. (22) รายงานประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ รายรับจริง ปี 2552 หมวดภาษีอากร 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2. ภาษีบํารุงท้องที่ 3. ภาษีป้าย 4. อากรฆ่าสัตว์ รวมหมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 4. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฎิกูล 5. ค่าธรรมเนียมเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 6. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 7. ค่าธรรมเนียมเกี่ยกับการขอนุญาตใช้น้ําประปา ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ยอดต่าง (%) ปี 2557 31,755.00 56,215.96 6,900.00 6,300.00 101,170.96 40,180 60,021.95 6,500.00 4,320.00 111,021.95 50,040.00 61,134.45 10,905.00 1,920.00 123,999.45 53,821.00 63.750.65 5,100.00 122,671.65 39.35 1.96 96.08 0 22.8 75,000.00 65,000.00 10,000.00 150,000.00 7,815.00 20.00 49,482.00 900.00 รายการ 5,220.00 180.00 60.00 5,350.00 2,640.00 5,200.00 6,900.00 150.00 0 300.70 232.56 20.00 -100 0 9,900.00 1.01 70.00 614.29 1,650.00 21.21 1,000.00 10,000.00 500.00 2,000 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประมาณการ เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 23. 23. (23) รายรับจริง รายการ ปี 2552 8. ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 9. ค่าปรับการผิดสัญญา 10. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 11. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขายเสียง 11. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1. ค่าเช่าที่ดิน 2. ค่าถ่ายเอกสารหรือค่าบริการสถานที่ 3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 4. ค่าเช่าเครื่องพัสดุ ครุภัณฑ์ รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1. รายได้จากกิจการประปา รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ยอดต่าง (%) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 4,950.00 66,482.00 10.00 170.00 129,829.00 1,500.00 16,635.60 70.00 40.00 29,055.60 400.00 2,064.00 1,511.00 110.00 300.00 19,275.00 2,100.00 19.05 27,069.00 -26.11 973.75 105.39 110.00 -100.00 9,029.00 143.66 51,222.45 17.14 70.00 55,719.77 3,630.00 59,419.77 100.00 29,724.16 5,850.00 35,674.16 1,280.00 69,583.70 4,800.00 75,663.70 80.00 182,616.95 3,800.00 186,496.95 12,400 -1.43 163.16 7.24 10,000.00 180,000.00 10,00.00 200,000.00 214,202.00 214,202.00 269,622.00 269,622.00 348,979.00 348,979.00 454,724.00 454,724.00 31.95 31.95 600,000.00 600,000.00 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประมาณการ เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ปี 2557 2,500.00 20,000 2,000 22,000.00 60,000.00
 24. 24. (24) รายรับจริง รายการ ปี 2552 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1. ค่าขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา 2. ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 3. เงินค่าอุดหนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 4. เงินชดเชยจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 5. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด หมวดรายได้จากทุน 1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน รวมหมวดรายได้จากทุน หมวดภาษีจัดสรร 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4. ภาษีสุรา 5. ภาษีสรรพาสามิต 6. ค่าภาคหลวงแร่ 7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการ ปี 2554 ปี 2553 ปี 2555 ยอดต่าง (%) ปี 2557 69,800.00 5,504.00 75,304.00 77,799.00 77,799.00 16,000.00 99,250.00 29,376.00 144,626.00 45,900.00 572.00 131,350.00 5,225.00 183,047.00 8.93 -100 0 -100 4,684.69 63.89 50,000.00 250,000.00 300,000.00 - - - - - - 5,611,437.60 3,052,985.73 4,077543.58 5,579,488.29 - 1,207,254.48 2,292,757.55 1,735,592.03 27,053.96 - 130,571.81 34,214.26 540,993.28 756,231.43 930,471.34 961,446.61 1,186,840.56 2,066,873.50 1,917,024.06 1,727,855.53 14,598.43 37,387.04 47,861.14 24,614.56 33,466.64 44,059.75 92,812.65 70,182.84 16.50 44.04 1,069.10 4.01 15.75 -18.75 13.99 6,500,000.00 2,500,000.00 400,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 20,000.00 80,000.00 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 25. 25. (25) รายรับจริง รายการ ประมาณการ ยอดต่าง (%) ปี 2552 ปี 2554 315,128.00 416,016.93 551,873.88 465,853.79 7.33 500,000.00 2.91 8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกรรมที่ดิน ปี 2553 148.41 - - 0 - 7,729,521.38 7,580.957.27 10,040,916.01 10,599,247.91 22.65 13,000,000.00 9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาตขายสุรา รวมหมวดภาษีจัดสรร ปี 2555 ปี 2557 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 1. เงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การบู ร ณะท้ อ งถิ่ น และกิ จ การอื่ น ทั่วไป (หรือเงินอุดหนุน) รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,612,581.44 9,888,813.27 7,842,046.00 8,821,116.00 70.05 15,000,000.00 9,612,518.44 9,888,813.27 7,842,046.00 8,821,116.00 70.05 15,000,000.00 รวมทุกหมวด 17,922,029.41 17,992,943.25 18,595,505.16 20,418,525.96 43.55 29,310,000.00 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 26. 26. (26) ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปี 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ **************** ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1. หมวดภาษีอากร (411000) 29,310,000 บาท แยกรายละเอียดดังนี้ รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท 1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001) แยกเป็น ตั้งไว้ 75,000 บาท คําชี้แจง - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด 1.2 ภาษีบํารุงท้องที่ (411002) ตั้งไว้ 65,000 บาท คําชี้แจง - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด 1.3 ภาษีป้าย (411003) ตั้งไว้ 10,000 บาท คําชี้แจง - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด 1.4 อากรการฆ่าสัตว์ (411004) ตั้งไว้ 0 บาท คําชี้แจง - ไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากไม่สามารถจัดเก็บได้ตามระเบียบกฎหมาย 2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (412000) รวมทั้งสิ้น 2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา (412103) 60,000 บาท แยกเป็น ตั้งไว้ 1,000 บาท คําชี้แจง - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด 2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412106) ตั้งไว้ 0 บาท ตั้งไว้ 0 บาท คําชี้แจง - ไม่ประมาณการไว้ เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่สามารถจัดเก็บได้ 2.3 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฎิกูล (412108) คําชี้แจง - ไม่ประมาณการไว้ เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่สามารถจัดเก็บได้ เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 27. 27. (27) 2.4 ค่าธรรมเนียมจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร (412109) ตั้งไว้ 0 บาท คําชี้แจง - ไม่ประมาณการไว้ เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่สามารถจัดเก็บได้ 2.5 ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ (ขุดเจาะบ่อบาดาล) (412123) ตั้งไว้ 0 บาท คําชี้แจง - ไม่ประมาณการไว้ เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่สามารถจัดเก็บได้ 2.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ (412128) ตั้งไว้ 500 บาท คําชี้แจง - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด 2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตใช้น้ําประปา (412199) ตั้งไว้ 2,000 บาท คําชี้แจง - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด 2.8 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202) ตั้งไว้ 2,500 บาท คําชี้แจง - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด 2.9 ค่าปรับการผิดสัญญา (412210) ตั้งไว้ 20,000 บาท คําชี้แจง - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด 2.10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (412303) ตั้งไว้ 10,000 บาท คําชี้แจง - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด 2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412307) ตั้งไว้ 2,000 บาท คําชี้แจง - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด 2.12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ (412399) ตั้งไว้ 22,000 บาท คําชี้แจง เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 28. 28. (28) - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด 3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน(413000) รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท 3.1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ (เช่น ค่าเช่าวัสดุ ครุภัณท์) (413002) ตั้งไว้ แยกเป็น 10,000 บาท คําชี้แจง -ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่าน เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ 3.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (413003) ตั้งไว้ 180,000 บาท คําชี้แจง - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริงปี 2555 3.3 รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร (413999) ตั้งไว้ 10,000 บาท คําชี้แจง - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ 4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (414000) รวมทั้งสิ้น 4.1 รายได้จากกิจการประปา (414999) 600,000 บาท ตั้งไว้ แยกเป็น 600,000 บาท คําชี้แจง - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ 5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000) รวมทั้งสิ้น 5.1 ค่าขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา (415004) 300,000 บาท แยกเป็น ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งไว้ 0 บาท คําชี้แจง - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้ 5.2 ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร (415007) คําชี้แจง - ไม่ประมาณการไว้ เนื่องจากปีที่ผ่านมา จัดเก็บไม่ได้ 5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (415999) ตั้งไว้ 250,000 บาท เช่น ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินรถกู้ชีพกู้ภัย คําชี้แจง - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 29. 29. (29) รวมรายได้จัดเก็บเองทั้งหมด เป็นเงิน 1,310,000 บาท 6. หมวดรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (420000) รวมทั้งสิ้น 13,000,000 บาทแยกเป็น หมวดภาษีจัดสรร (421000) 6.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กําหนดแผนฯ (421002) ตั้งไว้ 6,500,000 บาท คําชี้แจง - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บและได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 6.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (421004) ตั้งไว้ 2,500,000 บาท คําชี้แจง - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บและได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 6.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005) ตั้งไว้ 400,000 บาท - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บและได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 6.4 ภาษีสุรา (421006) ตั้งไว้ 1,000,000 บาท - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บและได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 6.5 ภาษีสรรพาสามิต (421007) ตั้งไว้ 2,000,000 บาท - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บและได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 6.6 ค่าภาคหลวงแร่ (421012) ตั้งไว้ 20,000 บาท - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บและได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 6.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (421013) ตั้งไว้ 80,000 บาท - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บและได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 6.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน (421015) ตั้งไว้ 500,000 บาท คําชี้แจง - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บและได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. เป็นเงิน 13,000,000 บาท 7. หมวดรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (430000) รวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท แยกเป็น เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 30. 30. (30) 7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ และภารกิจกิจถ่ายโอนเลือกทํา (431002) ตั้งไว้ 15,000,000 บาท - ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการอุดหนุนเพิ่มขึ้น รวมรายรับปีงบประมาณ 2557 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น จํานวน 29,310,000 บาท เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 31. 31. (31) รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2556 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ รายจ่ายจริง ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง เงินสบทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สํารองจ่าย รายจ่ายตามข้อผูกพัน ประมาณการ ยอดต่าง (%) ปี 2557 รวมงบกลาง 150,000 90,000 89,604 489,380 818,984 0 0 1,030.02 -19.62 100.97 150,000 90,000 1,012,544.20 393,380 1,645,924.20 หมวดบําเหน็จ/บํานาญ เงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมหมวดบําเหน็จ/บํานาญ รวมงบกลาง รวมงานงบกลาง รวมแผนงานงบกลาง 250,526 250,526 1,069,510 1,069,510 1,069,510 14.23 14.23 80.65 80.65 80.65 286,200 286,200 1,932,124.20 1,932,124.20 1,932,124.20 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 32. 32. (32) ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน เงินประจําตําแหน่ง ค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวมงบบุคลากร ปี 2557 695,520 120,000 120,000 198,720 1,490,400 2,624,640 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 0 0 0 0 0 0 695,520 120,000 120,000 198,720 1,490,400 2,624,640 1,469,760 267,600 42,000 390,240 151,640 2,321,240 4,945,880 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปี 2556 ประมาณการ ยอดต่าง (%) 6.23 -6.28 100.00 5.75 23.66 5.61 2.63 1,561,320 250,800 84,000 367,800 187,520 2,451,440 5,076,080
 33. 33. (33) ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล รวมหมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซื่งบริการ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายจ่ายเกี่ยเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซม (รายจ่ า ยเพื่ อซ่ อมแซมบํ า รุ ง รั ก ษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) รวมหมวดค่าใช้สอย ปี 2557 710,000 20,000 10,000 92,500 30,000 30,000 892,500 480,000 40,000 20,000 123,000 30,000 30,000 723,000 -13.21 333.33 251.35 506,000 260,000 650,000 50,000 20.00 60,000 878,000 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ -32.39 100 100 32.97 0 0 -18.99 583,000 60,000 185,000 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปี 2556 ประมาณการ ยอดต่าง (%) 68.11 1,476,000
 34. 34. (34) ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 หมวดค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุอื่น ปี 2556 ประมาณการ ยอดต่าง (%) ปี 2557 รวมหมวดค่าวัสดุ 50,000 40,000 40,000 195,000 40,000 10,000 375,000 60.00 -25.00 0.00 -69.23 25.00 0.00 -28.00 80,000 30,000 40,000 60,000 50,000 10,000 270,000 รวมหมวดสาธารณูปโภค รวมงบดําเนินงาน 400,000 25,000 30,000 100,620 555,620 2,701,120 12.50 0.00 0.00 -70.18 -3.71 11.21 450,000 25,000 30,000 30,000 535,000 3,004,000 20,000 -30.00 14,000 หมวดค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 35. 35. (35) รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ รวมงบลงทุน 20,000 20,000 ประมาณการ ยอดต่าง (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,917.50 12,917.50 รวมหมวดเงินอุดหนุน รวมงานบริหารทั่วไป 40,000 38,000 78,000 7,745,000 0.00 0.00 0.00 38.95 ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษษณและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนส่วนราชการ เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ปี 2557 1,500,000 983,000 50,000 9,500 47,000 2,603,500 2,603,500 40,000 38,000 78,000 10,761,580
 36. 36. (36) ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน เงินประจําตําแหน่ง ค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ปี 2556 ประมาณการ ยอดต่าง (%) ปี 2557 รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวมงบบุคลากร 662,140 169,800 0 170,040 75,800 1,077,780 1,077,780 21.87 -14.98 0.00 -9.66 -11.08 12.67 12.67 807,000 144,360 42,000 153,600 67,400 1,214,360 1,214,360 งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล รวมค่าตอบแทน 60,000 5,000 30,000 130,000 225,000 -100 500 0.00 -76.92 -60.00 0 30,000 30,000 30,000 90,000 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 37. 37. (37) ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซื่งบริการ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายจ่ายเกี่ยเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซม (รายจ่ า ยเพื่ อซ่ อมแซมบํ า รุ ง รั ก ษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) รวมหมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ รวมหมวดค่าวัสดุ รวมงบดําเนินงาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2557 100,000 10,000 60,000 732,000 40,000 60,000 0 20,000 190,000 348.42 852,000 50,000 24,000 74,000 489,000 200 66.67 156.75 131.49 150,000 40,000 190,000 1,132,000 10,000 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 632 300 0 20,000 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปี 2556 ประมาณการ ยอดต่าง (%) -100 0.00 0 52,000
 38. 38. (38) ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ รวมงบลงทุน รวมงานบริหารงานคลัง รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ปี 2556 10,000 10,000 1,576,780 9,321,780 ประมาณการ ยอดต่าง (%) 420 420 52.10 41.17 ปี 2557 52,000 52,000 2,398,360 13,159,940
 39. 39. (39) ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวมงบบุคลากร งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล รวมค่าตอบแทน ปี 2557 125,000 21,340 48,060 4,140 198,540 198,540 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 327.87 491.56 -100 -100 232.97 232.97 534,840 126,240 0 0 661,080 661,080 10,000 1,000 10,000 10,000 31,000 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปี 2556 ประมาณการ ยอดต่าง (%) 200 400 0 0 77.41 30,000 5,000 10,000 10,000 55,000
 40. 40. (40) ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซื่งบริการ รายจ่ายเกี่ยเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซม (รายจ่ า ยเพื่ อซ่ อมแซมบํ า รุ ง รั ก ษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) รวมหมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ รวมหมวดค่าวัสดุ รวมงบดําเนินงาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ รวมงบลงทุน ปี 2557 463,200 350,000 636,000 445,000 0 40,000 853,200 31.39 0 0 0 0 0 1,121,000 110,000 30,000 140,000 1,024,200 10,000 10,000 10,000 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 37.30 27.14 40,000 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปี 2556 ประมาณการ ยอดต่าง (%) 0 0 0 10,000 10,000 10,000 110,000 30,000 140,000 1,024,200
 41. 41. (41) ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 225,000 225,000 225,000 1,457,740 รวมเงินอุดหนุน รวมงบเงินอุดหนุน รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศึกษา เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปี 2556 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ประมาณการ ยอดต่าง (%) 86.66 86.66 86.66 65.12 ปี 2557 420,000 420,000 420,000 2,407,080
 42. 42. (42) ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวมงบบุคลากร งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซื่งบริการ รวมหมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ วัสดุงานงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) รวมหมวดค่าวัสดุ รวมงบดําเนินงาน 74,280 74,280 74,280 961,350 70,000 1,766,740 1,836,740 2,798,090 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปี 2556 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ประมาณการ ยอดต่าง (%) 305.60 305.60 305.60 0 49.22 0 -7.91 -7.61 11.91 ปี 2557 301,280 301,280 301,280 1,434,590 1,434,590 70,000 1,626,568.80 1,696,865.80 3,131,455.80
 43. 43. (43) ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,596,400 1,596,400 1,596,400 4,468,770 5,926,510 รวมหมวดเงินอุดหนุน รวมงบเงินอุดหนุน รวมงานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา รวมแผนงานการศึกษา เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปี 2556 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ประมาณการ ยอดต่าง (%) 38.56 38.56 38.56 26.31 35.86 ปี 2557 2,212,000 2,212,000 2,212,000 5,644,735.80 8,051,815.80
 44. 44. (44) ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ปี 2556 ประมาณการ ยอดต่าง (%) ปี 2557 รวมหมวดค่าวัสดุ รวมงบดําเนินงาน 40,000 40,000 40,000 25 25 25 50,000 50,000 50,000 งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ รวมหมวดเงินอุดหนุน รวมงบเงินอุดหนุน รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวมแผนงานสาธารณสุข 100,000 100,000 100,000 140,000 140,000 0 0 0 7.14 7.14 100,000 100,000 100,000 150,000 150,000 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
 45. 45. (45) ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน เงินประจําตําแหน่ง ค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวมงบบุคลากร งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล รวมหมวดค่าตอบแทน ปี 2557 193,200 63,120 0 130,640 58,400 445,360 445,360 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 120.12 -856 0 31.45 0 69.55 69.55 425,280 57,720 42,000 171,720 58,400 755,120 755,120 10,000 5,000 10,000 480,000 505,000 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปี 2556 ประมาณการ ยอดต่าง (%) -100 0 0 -58.33 -57.43 0 5,000 10,000 200,000 215,000
 46. 46. (46) ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซื่งบริการ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายจ่ายเกี่ยเนื่องกับการปฎิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ่ หมวดอื่น ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซม (รายจ่ า ยเพื่ อซ่ อมแซมบํ า รุ ง รั ก ษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) รวมหมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ รวมหมวดค่าวัสดุ ปี 2557 120,000 5,000 30,000 384,000 5,000 50,000 233.33 200,000 215,000 197.21 639,000 20,000 50,000 30,000 20,000 120,000 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 220 0 66.67 60,000 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปี 2556 ประมาณการ ยอดต่าง (%) 50 0 66.67 100 753.33 30,000 50,000 50,000. 40,000 1,024,000
 47. 47. (47) ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษษณและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์อื่น ปี 2556 41,500 รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 41,500 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่างๆ ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมงบลงทุน รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 320,000 320,000 361,500 1,646,860 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ประมาณการ ยอดต่าง (%) ปี 2557 -78.31 0 0 0 0 437.35 9,000 20,000 30,000 16,000 148,000 223,000 0 40.63 0 277.19 295.57 94.86 457,000 450,000 300,000 1,207,000 1,430,000 3,209,120
 48. 48. (48) ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 0 1,646,860 รวมหมวดเงินอุดหนุน รวมงบเงินอุดหนุน รวมงานไฟฟ้าถนน รวมแผนงานเคหะและชุมชน เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปี 2556 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ประมาณการ ยอดต่าง (%) 0 0 0 0 179.87 ปี 2557 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 4,609,120
 49. 49. (49) ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น รวมหมวดค่าใช้สอย รวมงบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวมหมวดเงินอุดหนุน รวมงบเงินอุดหนุน รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ปี 2557 140,000 847,000 505 505 847,000 847,000 30,000 30,000 30,000 170,000 170,000 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 505 140,000 140,000 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปี 2556 ประมาณการ ยอดต่าง (%) 300 300 330 3}123.33 468.82 120,000 120,000 120,000 967,000 967,000
 50. 50. (50) ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ วัสดุกีฬา ปี 2556 ปี 2557 0 0 0 0 เทศบัญญัติ เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 100,000 100,000 100,000 100,000 -45.20 80,000 146,000 146,000 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น รวมหมวดค่าใช้สอย รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 146,000 รวมหมวดค่าวัสดุ รวมงบดําเนินงาน รวมงานกีฬาและนันทนาการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประมาณการ ยอดต่าง (%) -45.20 45.20 80,000 80,000
 51. 51. (51) ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 20,000 140,000 160,000 160,000 306,000 306,000 รวมหมวดเงินอุดหนุน รวมงบเงินอุดหนุน รวมศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปี 2556 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ประมาณการ ยอดต่าง (%) 50.00 -7.14 0 0 -21.56 11.11 ปี 2557 30,000 130,000 160,000 160,000 240,000 340,000
 52. 52. (52) ปี 2552 รายจ่ายจริง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 แผนงานการการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น รวมหมวดค่าใช้สอย รวมงบดําเนินงาน รวมงานส่งเสริมการเกษตร รวมแผนงานการเกษตร ปี 2557 50,000 เทศบาลตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 100 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เทศบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปี 2556 ประมาณการ ยอดต่าง (%) 100 100 100 100 100,000 100,000 100,000 100,000
 53. 53. (53) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน งบกลาง ******************************************* ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้ทั้งสิ้น 1,932,124.20 บาท จ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้ 372,080.00 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 1,560,044.20 บาท (1) เงินสมทบประกันสังคม (110300) ตั้งไว้ 150,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป จะต้องนําส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไปหรือถ่ายโอน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 85,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 64,520 ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 (2) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900) ตั้งไว้ 90,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์วินิจฉัยแล้ว ว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ จํานวน 15 อัตรา (เดือนละ 500 บาท x 15 อัตรา x 12 เดือน ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) (3) สํารองจ่าย(111000) ตั้งไว้ 1,012,544.20 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นฉุกเฉินหรือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนและเหตุการณ์ที่ไม่คาด การณ์ล่วงหน้าไว้ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 (4) รายจ่ายตามข้อ฀x

×