ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 10
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 
Like this document? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 10

on

 • 536 views

 

Statistics

Views

Total Views
536
Views on SlideShare
536
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 10 Document Transcript

 • 1. - คู่ ฉบับ - 1 ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ กองช่า ง บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 51 รวมเป็น เงิน 10,000 บาท โอนเพิ่ม ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ สำา นัก ปลัด บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียมศาล ในการดำาเนินการคดีต่างๆ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมเป็น เงิน 10,000 บาท
 • 2. 2 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน ที..14/09/55.... ่ ทาน ........................................วัน ที่........................... (นายสังวาลย์ แก่น หน้า สำา นัก ปลั - คู่ หั.ว......................... ด ....................วัน กุล) ที่ นายกเทศมนตรีตำาบล ฉบับ - ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ กองช่า ง บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 51 รวมเป็น เงิน 75,000 บาท โอนเพิ่ม ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท กองช่า ง บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าใช้สอย ค่าบำารุงและซ่อมแซม ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน ที..14/09/55.... ่ ทาน ........................................วัน ที่........................... หัว หน้า สำา นัก ปลัด ....................วัน
 • 3. 3 เพื่อเคลื่อนย้ายหอถังประปาพร้อมก่อสร้าง ฐานรากหอถังประปา หมู่ที่ 4หมู่ที่ 6 รวมเป็น เงิน 75,000 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายการ ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 (นายสังคู่ - วาลย์ แก่น กุล) ฉบับ ต นายกเทศมนตรี- ำาบล ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ กองช่า ง บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 51 รวมเป็น เงิน 99,800 บาท
 • 4. 4 โอนเพิ่ม กองช่า ง บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าใช้สอย ค่าบำารุงและซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโคกพระ หมู่ ที่ 3,10 – เขตตำาบลนาหว้า รวมเป็น เงิน 99,800 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน ที..14/09/55.... ่ (นายสังวาลย์ แก่น ทาน ........................................วัน ที่........................... กุล) - คู่ หัว ำาบล นายกเทศมนตรีตหน้า สำา นัก ปลัด ....................วัน ที.......................... ่ ฉบับ - ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด กองช่า ง บริการชุมชนและสังคม ด้า น แผนงาน เคหะและชุมชน
 • 5. 5 งาน หมวด ประเภท รายการ ไฟฟ้าถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 51 รวมเป็น เงิน 4,800 บาท โอนเพิ่ม ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ สำา นัก ปลัด บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เพื่อจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมเป็น เงิน 4,800 บาท ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน ที..14/09/55.... ่ ทาน ........................................วัน ที่........................... (นายสังวาลย์ แก่น - คู่ หัว หน้า สำา นัก ปลัด ....................วัน กุล) ที.......................... ่ นายกเทศมนตรีตำาบล ฉบับ - ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
 • 6. 6 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ กองช่า ง บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 51 รวมเป็น เงิน 9,100 บาท โอนเพิ่ม ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ สำา นัก ปลัด บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำานักงาน เป็นต้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมเป็น เงิน 9,100 บาท ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน ที..14/09/55.... ่ ทาน ........................................วัน ที่........................... (นายสังวาลย์ แก่น - คู่ หัว หน้า สำา นัก ปลัด ....................วัน กุล) ที.......................... ่ นายกเทศมนตรีตำาบล ฉบับ -
 • 7. 7 ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ กองช่า ง บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 51 รวมเป็น เงิน 9,100 บาท โอนเพิ่ม ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ สำา นัก ปลัด บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าวัสดุ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เป็นต้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมเป็น เงิน 9,100 บาท ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน ที..14/09/55.... ่ ทาน ........................................วัน ที่........................... (นายสังวาลย์ แก่น หัว หน้า สำา นัก ปลัด ....................วัน กุล) ที.......................... ่ นายกเทศมนตรีตำาบล
 • 8. 8 - คู่ ฉบับ - ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ กองช่า ง บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 51 รวมเป็น เงิน 14,800 บาท โอนเพิ่ม ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ สำา นัก ปลัด บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าวัสดุ เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เป็นต้น รวมเป็น เงิน 14,800 บาท
 • 9. 9 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน ที..14/09/55.... ่ ทาน ........................................วัน ที่........................... (นายสังวาลย์ แก่น - คู่ หัว หน้า สำา นัก ปลัด ....................วัน กุล) ที.......................... ่ นายกเทศมนตรีตำาบล ฉบับ - ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ กองช่า ง บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 51 รวมเป็น เงิน 1,600 บาท โอนเพิ่ม สำา นัก ปลัด บริหารงานทั่วไป ด้า น แผนงาน บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป งาน
 • 10. 10 หมวด ประเภท รายการ บริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการด้านพัฒนาชุมชน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมเป็น เงิน 1,600 บาท ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน ที..14/09/55.... ่ - คูทาน ........................................วัน ที่.น ่หัว หน้า สำา นัก ปลัด ....................วั.......................... (นายสังวาลย์ แก่น กุล) ......................... ฉบับที.่ - นายกเทศมนตรีตำาบล ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ กองช่า ง บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 51 รวมเป็น เงิน 1,500 บาท
 • 11. 11 โอนเพิ่ม ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ สำา นัก ปลัด บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป เงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ค่าครองชีพชั่วคราว ตำาแหน่ง บุคลากร จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมเป็น เงิน 1,500 บาท ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน ที..14/09/55.... ่ (นายสังวาลย์ แก่น - คู่ ทาน ........................................วัน ที่........................... กุล) หัว หน้า สำา นัก ปลัด ....................วัน นายกเทศมนตรีตำาบล ฉบับ - .่ ......................... ที ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด กองช่า ง บริการชุมชนและสังคม ด้า น แผนงาน เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน งาน
 • 12. 12 หมวด ประเภท รายการ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 51 รวมเป็น เงิน 1,920 บาท โอนเพิ่ม ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ กองการศึก ษา บริการชุมชนและสังคม การศึกษา บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุสำานักงาน ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เป็นต้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมเป็น เงิน 1,920 บาท ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน ที..14/09/55.... ่ ทาน ........................................วัน ที่........................... (นายสัคู่ งวาลย์ แก่น - หัว หน้า สำา นัก ปลัด ....................วัน กุล) ที.......................... ่ นายกเทศมนตรีตำาบล ฉบับ - ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • 13. 13 โอนลด กองช่า ง ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 51 รวมเป็น เงิน 9,510 บาท โอนเพิ่ม กองคลัง ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารงานคลัง ค่าวัสดุ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์,คีย์บอร์ด เป็นต้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมเป็น เงิน 9,510 บาท ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน ที..14/09/55.... ่ ทาน ........................................วัน ที่........................... (นายสัคู่ แก่ - งวาลย์หน้าน า นัก ปลัด ....................วัน หัว สำ กุล) ที.......................... ่ นายกเทศมนตรีตำาบล ฉบับ - ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง
 • 14. 14 เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ กองช่า ง บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 51 รวมเป็น เงิน 18,824 บาท โอนเพิ่ม ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ กองคลัง บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารงานคลัง ค่าวัสดุ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้จ่ายค่าวัสดุสำานักงาน เช่น กระดาษถ่าย เอกสาร เป็นต้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมเป็น เงิน 18,824 บาท ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน ที..14/09/55.... ่ ทาน ........................................วัน ที่........................... (นายสังวาลย์ แก่น หัว หน้า สำา นัก ปลัด ....................วัน กุล) ที.......................... ่ นายกเทศมนตรีตำาบล
 • 15. - คู่ ฉบับ - 15 ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ กองช่า ง บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 51 รวมเป็น เงิน 10,000 บาท โอนเพิ่ม ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ สำา นัก ปลัด บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าวัสดุ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ เป็นต้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมเป็น เงิน 10,000 บาท
 • 16. 16 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 (นายสังวาลย์ /แก่น ...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน - คู่ ร่า ง พิม พ์ ที..14/09/55.... ่ กุล) ฉบับ ทาน ........................................วัน ที่........................... นายกเทศมนตรีตำาบล หัว หน้า สำา นัก ปลัด ....................วัน ที.......................... ่ ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ สำา นัก ปลัด บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล รวมเป็น เงิน 10,000 บาท โอนเพิ่ม ด้า น แผนงาน งาน หมวด สำา นัก ปลัด บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าวัสดุ
 • 17. 17 ประเภท รายการ ค่าวัสดุสำานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม เป็นต้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมเป็น เงิน 10,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน ที..14/09/55.... ่ ทาน ........................................วัน ที่........................... (นายสังวาลย์หน้าน า นัก ปลัด ....................วัน - คู่ หัว แก่ สำ กุล) ที.......................... ่ ฉบับ นายกเทศมนตรีตำาบล ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ สำา นัก ปลัด บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่ารับรองในการประชุมสภาหรือคณะกรรมการ รวมเป็น เงิน 30,000 บาท
 • 18. 18 โอนเพิ่ม ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ สำา นัก ปลัด บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสำานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำานักงาน เช่น กระดาษ,แฟ้ม เป็นต้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมเป็น เงิน 30,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน ที..14/09/55.... ่ ทาน ........................................วัน ที่........................... (นายสังวาลย์หน้าน า นัก ปลัด ....................วัน - คู่ หัว แก่ สำ กุล) ที.......................... ่ ฉบับ นายกเทศมนตรีตำาบล ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด กองช่า ง บริการชุมชนและสังคม ด้า น แผนงาน เคหะและชุมชน
 • 19. 19 งาน หมวด ประเภท รายการ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล กองช่าง รวมเป็น เงิน 10,000 บาท โอนมาตั้ง จ่า ยใหม่ กองช่า ง ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุการเกษตร เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเกษตร เช่น จอบ,เสียม เป็นต้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมเป็น เงิน 10,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน ที..14/09/55.... ่ ทาน ........................................วัน ที่........................... (นายสังวาลย์หน้าน า นัก ปลัด ....................วัน หั แก่ สำ - คู่ .ว......................... กุล) ที่ นายกเทศมนตรีตำาบล ฉบับ - ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10
 • 20. 20 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด กองการศึก ษา บริการชุมชนและสังคม ด้า น แผนงาน การศึกษา บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ งาน การศึกษา ค่าตอบแทน หมวด ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษา พยาบาล รายการ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน เทศบาลกองการศึกษา และผู้สิทธิเบิก เป็นต้น รวมเป็น เงิน 20,000 บาท โอนเพิ่ม ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ กองช่า ง บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด ไฟฟ้า,ปลั๊กไฟฟ้า,โคมไฟ เป็นต้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมเป็น เงิน 20,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 (นายสังวาลย์ แก่น กุล) นายกเทศมนตรีตำาบล
 • 21. ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน 21 ที..14/09/55.... ่ ทาน ........................................วัน ที่........................... - หั.ว......................... ด ....................วัน คูหน้า สำา นัก ปลั ่ ที่ ฉบับ - ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด กองการศึก ษา บริการชุมชนและสังคม ด้า น แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ กีฬาและนันทนาการ งาน ค่าวัสดุ หมวด ประเภท ค่าวัสดุกีฬา รายการ ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน รวมเป็น เงิน 30,000 บาท โอนเพิ่ม ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ สำา นัก ปลัด บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ค่าวัสดุ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,นำ้ายาพ่น หมอกควัน เป็นต้น
 • 22. 22 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมเป็น เงิน 30,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน ที..14/09/55.... ่ ทาน ........................................วัน ที่........................... (นายสังวาลย์หน้าน า นัก ปลัด ....................วัน แก่ หัว -.่ ......................... คู่ สำ กุล) ที นายกเทศมนตรีตบ ฉบัำาบล ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด กองการศึก ษา บริการชุมชนและสังคม ด้า น แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ กีฬาและนันทนาการ งาน ค่าวัสดุ หมวด ประเภท ค่าวัสดุกีฬา รายการ ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน รวมเป็น เงิน 20,000 บาท โอนเพิ่ม สำา นัก ปลัด
 • 23. 23 ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสำานักงาน เพื่อจัดซื้อวัสดุสำานักงาน เช่น กระดาษ,แฟ้ม เป็นต้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมเป็น เงิน 20,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน ที..14/09/55.... ่ (นายสังวาลย์ แก่น ทาน ........................................วัน ที่........................... กุล) หัว หน้า สำา นัก ปลัด ....................วัน - คู่ ที.......................... ่ นายกเทศมนตรีตำาบล ฉบับ - ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด กองการศึก ษา บริการชุมชนและสังคม ด้า น แผนงาน การศึกษา บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ งาน การศึกษา
 • 24. 24 หมวด ประเภท รายการ เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน เงินเดือน ตำาแหน่ง นักวิชาการศึกษา รวมเป็น เงิน 3,000 บาท โอนเพิ่ม ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ สำา นัก ปลัด บริการชุมชนและสังคม บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างบริการ เพื่อจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เป็นต้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมเป็น เงิน 3,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน ที..14/09/55.... ่ (นายสังวาลย์ แก่น ทาน ........................................วัน ที่........................... กุล) หัว หน้า สำา นัก ปลัด ....................วัน นายกเทศมนตรีตำาบล ่ ที.......................... ่ - คู ฉบับ ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • 25. 25 โอนลด กองการศึก ษา บริการชุมชนและสังคม ด้า น แผนงาน การศึกษา บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ งาน การศึกษา เงินเดือน หมวด ประเภท เงินเดือนพนักงาน รายการ เงินเดือน ตำาแหน่ง นักวิชาการศึกษา รวมเป็น เงิน 1,000 บาท โอนเพิ่ม กองคลัง ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารงานคลัง ค่าวัสดุ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์,คีย์บอร์ด เป็นต้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมเป็น เงิน 1,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 - คู่ ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน (นายสังวาลย์ แก่น ฉบับ ที.่ .14/09/55.... กุล) ทาน ........................................วัน ที่........................... นายกเทศมนตรีตหน้า สำา นัก ปลัด ....................วัน หัว ำาบล ที.......................... ่ ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง
 • 26. 26 เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด กองการศึก ษา บริการชุมชนและสังคม ด้า น แผนงาน การศึกษา บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ งาน การศึกษา เงินเดือน หมวด ประเภท เงินเดือนพนักงาน รายการ เงินเดือน ตำาแหน่ง นักวิชาการศึกษา รวมเป็น เงิน 10,000 บาท โอนเพิ่ม ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ สำา นัก ปลัด บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าวัสดุ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซ้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์,คีย์บอร์ด เป็นต้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมเป็น เงิน 10,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ร่า ง /พิม พ์...(ประพัน ธ์....เวารัม ย์)..วัน ที..14/09/55.... ่ (นายสังวาลย์ แก่น ทาน ........................................วัน ที่........................... กุล) หัว ำาบล นายกเทศมนตรีตหน้า สำา นัก ปลัด ....................วัน ที.......................... ่
 • 27. 27 - คู่ ฉบับ - ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด กองการศึก ษา บริการชุมชนและสังคม ด้า น แผนงาน การศึกษา บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ งาน การศึกษา เงินเดือน หมวด ประเภท เงินเดือนพนักงาน รายการ เงินเดือนพนักงาน ตำาแหน่ง นักวิชาการศึกษา รวมเป็น เงิน 1,500 บาท โอนเพิ่ม ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ สำา นัก ปลัด บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างบริการ เพื่อจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เป็นต้น รวมเป็น เงิน 1,500
 • 28. 28 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน บาท ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 (นายสังวาลย์ แก่น กุล) นายกเทศมนตรีตำาบล ประกาศเทศบาลตำา บลนาป่า แซง เรื่อ ง การโอนงบประมาณรายจ่า ยประจำา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง ที่ 10 ********************************** อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบกับมติที่คณะผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวัน ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โอนลด ด้า น แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ สำา นัก ปลัด บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน เงินเดือน ปลัดเทศบาล รวมเป็น เงิน 32,280 บาท โอนเพิ่ม สำา นัก ปลัด บริหารงานทั่วไป ด้า น แผนงาน บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป งาน
 • 29. 29 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเบี้ยเลี้ยงให้สมาชิ กอปพร.หรือทีมกู้ชีพกู้ภัย เป็นต้น รวมเป็น เงิน 32,280 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หมวด ประเภท ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 (นายสังวาลย์ แก่น กุล) นายกเทศมนตรีตำาบล