Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง 2551 2554
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง 2551 2554

 • 212 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
212
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • เป็นการเอาแนวทางของ Kaplan มาเขียนเป็นภาษาไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2550
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 แก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้ความเป็นธรรมทางคดีอาญา
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ทางอาญา และด้านอื่นๆ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ทางอาญา และด้านอื่นๆ
 • ยุทธศาสตร์หนึ่งการพัฒนากระบวนการให้บริการ

Transcript

 • 1. 1
 • 2. คำำ นำำ กรมกำรปกครอง เป็นหน่วยงำนหลักของกระทรวงมหำดไทย ซึงได้สถำปนำขึ้น ่ เมื่อวันที่ ๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๔๓๕ เดิมชื่อ “กรมมหำดไทย ฝ่ำยพลำำภัง” ต่อมำได้มกำร ี เปลี่ยนชื่อหลำยครั้งและมีกำรปรับปรุงแบ่งส่วนรำชกำรภำยในมำเป็นลำำดับ จนในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมกำรปกครอง” และใช้มำจนปัจจุบัน จำกอดีตถึงปัจจุบัน กรมกำรปกครอง ได้ปรับเปลี่ยนภำรกิจและปรับปรุง โครงสร้ำงมำโดยตลอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ กำรปฏิบัติรำชกำรสนองนโยบำยของ รัฐบำลและสนองควำมต้องกำรของประชำชน ภำยใต้สถำนกำรณ์ปัจจุบันทีมกำร ่ ี เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง ทั้งทำงกำรเมืองและกำรบริหำรรำชกำร กรมกำร ปกครองจำำเป็นอย่ำงยิงที่จะต้องปรับตัว เพื่อให้สำมำรถก้ำวทันกับ ่ กำร เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว โดยอำศัยกำรกำำหนดยุทธศำสตร์ที่เหมำะสม เพื่อให้องค์กรสำมำรถ ดำำรงอยู่ได้อย่ำงเข้มแข็ง และสำมำรถพัฒนำ ให้ก้ำวหน้ำต่อไปในอนำคต กำรกำำหนดทิศทำงเชิงยุทธศำสตร์เพื่อขับเคลื่อนภำรกิจของกรมกำรปกครอง เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๐ โดยกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของภำคีกำร พัฒนำที่สำำคัญ ทังในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค รวมทังสมำคมนักปกครองฯ และสมำคม ้ ้ กำำนันผู้ใหญ่บ้ำนฯ โดยได้มกำรระดมควำมคิดเห็นในกำรกำำหนดยุทธศำสตร์จำกหลำย ี ฝ่ำยทีเกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรเปิดโอกำสให้ภำคีกำรพัฒนำ ที่สำำคัญ ทังในส่วนกลำงและ ่ ้ ส่วนภูมภำคทัวประเทศ มีส่วนร่วมในกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ร่ำงยุทธศำสตร์ของกรมกำร ิ ่ ปกครอง ตลอดจนมีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง ยุทธศำสตร์ให้มีควำมครอบคลุม เหมำะสม เป็นไปได้ในทำงกำรปฏิบัติ และเป็นที่ยอมรับ ของทุกฝ่ำย ยุทธศำสตร์กรมกำรปกครอง ประจำำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ฉบับนี้ จึงถือ กำำเนิดจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำก ทุกภำคส่วน ซึ่งจะเป็นตัวกำำหนดทิศทำงกำรขับ เคลื่อนภำรกิจของกรมกำรปกครองจำกนี้ต่อไป และจะเป็นธงนำำในกำรปฏิบัติรำชกำร ของข้ำรำชกำรกรมกำรปกครองและอำสำสมัครฝ่ำยปกครอง เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตำม ปณิธำนสูงสุดของนักปกครอง คือ “กำรบำำบัดทุกข์ บำำรุงสุขให้แก่ประชำชน” 2
 • 3. สำรบัญ เรื่อ ง หน้ำ ส่วนที่ ๑ : โครงสร้ำง พันธกิจ วิสัยทัศน์ และกำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์ - โครงสร้ำง - พันธกิจ ๗-๘ - วิสัยทัศน์ ๙ - กำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์ ๕-๖ ๑๐ ส่วนที่ ๒ : ประเด็นยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กระบวนงำน และตัวชี้วัด - ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำรบริหำรงำนอำำเภอและบูรณำกำรงำนทุก ภำคส่วนในพื้นที่ ๑๖ - ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรปกครองระบอบ ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒๔ - ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำกำรอำำนวยควำมเป็นธรรม ๓๔ - ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อย ๔๓ 3
 • 4. ส่ว นที่ ๑ โครงสร้ำ ง พัน ธกิจ วิส ัย ทัศ น์ และกำรวิเ ครำะห์เ ชิง ยุท ธศำสตร์ 4
 • 5. โครงสร้ำ งกรมกำรปกครอง (ตำมกฎกระทรวง) โครงสร้ำ งกรมกำรปกครอง (ตำมกฎกระทรวง) วิท ยำลัย กำร ปกครอง ผชช. ด้ำ นควำม มั่น คง อธิบ ดี สำำ นัก งำนผู้ต รวจ รำชกำรกรม ผชช. ด้ำ นกฎหมำย รองอธิบ ดี สำำ นัก กำรสอบสวนและ นิต ิก ำร สำำ นัก กิจ กำรควำมมั่น คง ภำยใน สำำ นัก บริห ำรกำรทะเบีย น สำำ นัก งำน เลขำนุก ำรกรม กองกำรเจ้ำ หน้ำ ที่ กองคลัง กองตรวจสอบระบบ บัญ ชี กลุ่ม พัฒ นำระบบ บริห ำร ศูน ย์ส ำรสนเทศเพื่อ กำรบริห ำร และพัฒ นำงำน สำำ นัก ยุท ธศำสตร์ ปกครอง และส่ง เสริม สำำ นัก บริห ำรกำรปกครอง ท้อ งที่ สำำ นัก อำำ นวยกำรกอง อำสำรัก ษำดิน แดน กองกำรสื่อ สำร กำรบริห ำร รำชกำรอำำ เภอ ทีท ำำ กำรปกครองจัง หวัด ่ ปลัด จัง หวัด (๗๕ ) ทีท ำำ กำรปกครองอำำ เภอ ่ นำยอำำ เภอ (๘๗๗ ) กลุม งำน/ฝ่ำ ย ่ บริห ำรงำนปกครอง ปลัดอำำเภอ งำนกำรเงิน และบัญ ชี เสมีย นตรำอำำ เภอ ฝ่ำ ยอำำ นวยควำม เป็น ธรรม ปลัดอำำเภอ กลุ่ม งำน ปกครอง จ่ำ จัง หวัด ฝ่ำ ยทะเบีย น และบัต ร ปลัดอำำเภอ กลุ่ม งำนควำม มั่น คง ป้อ งกัน จัง หวัด ฝ่ำ ยควำม มัน คง ่ ปลัดอำำเภอ ฝ่ำ ยกำรเงิน และบัญ ชี เสมีย นตรำ จัง หวัด 5 ทีม ำ : กฎกระทรวงแบ่ง ส่ว นรำชกำรกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย พ .ศ. ่ ๒๕๔๕
 • 6. โครงสร้ำ งกรมกำร ปกครอง (ตำมกลุ่ม ภำรกิจ -- Cluster) โครงสร้ำ งกรมกำร ปกครอง (ตำมกลุ่ม ภำรกิจ Cluster) วิทยำลัยกำรปกครอง สำำนักงำนผู้ตรวจ รำชกำรกรม กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรบริหำรงำน ปกครอง รองอธิบดีกรมกำรปกครอง สำำนักงำน เลขำนุกำรกรม กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กองคลัง สำำนักยุทธศำสตร์ และส่งเสริมกำร บริหำรรำชกำร อำำเภอ อธิบดีกรมกำร ปกครอง ปอ.หน. (ป.อำวุโส) งำนกำรเงินและบัญชี เสมียนตรำอำำเภอ ผชช. ด้ำนกฎหมำย กลุ่มภำรกิจด้ำนสนับสนุนกำรบริหำร งำนแบบบูรณำกำร รองอธิบดีกรมกำรปกครอง กลุ่มภำรกิจด้ำนควำม มั่นคง รองอธิบดีกรมกำรปกครอง กองตรวจสอบระบบ บัญชี กลุมพัฒนำระบบ ่ บริหำร สำำนักกิจกำรควำมมันคง ่ ภำยใน สำำนักอำำนวยกำรกองอำสำ รักษำดินแดน สำำนักกำรสอบสวนและนิตกำร ิ ศูนย์สำรสนเทศเพื่อ กำรบริหำรและพัฒนำ งำนปกครอง กองกำรสือสำร ่ สำำนักบริหำรกำรปกครองท้อง ที่ สำำนักบริหำรกำรทะเบียน ที่ทำำกำรปกครองจังหวัด ปลัดจังหวัด (๗๕) ทีทำำกำรปกครองอำำเภอ ่ นำยอำำเภอ (๘๗๗) กลุมงำน/ฝ่ำยบริหำร ่ งำนปกครอง ผชช. ด้ำนควำม มั่นคง ฝ่ำยอำำนวยควำมเป็น ธรรม ปอ.หน. กลุ่มงำน ปกครอง จ่ำจังหวัด ฝ่ำยทะเบียน และบัตร ปอ.หน. กลุ่มงำนควำม มั่นคง ป้องกันจังหวัด ฝ่ำยกำรเงิน และบัญชี เสมียนตรำจังหวัด ฝ่ำยควำมมั่นคง ปอ.หน. 6
 • 7. a. เสนอแนะนโยบำยและจัดทำำแผน มำตรกำร ติดตำม และประเมินผลด้ำนกำรรักษำ พัน ธกิ อ ของกรมกำร ปกครอง (ตำมกฎกระทรวง) พัน ธกิจ ของกรมกำร ปกครอง (ตำมกฎกระทรวง) ควำมสงบเรียบร้จยและควำมมั่นคงภำยใน b. ดำำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอำญำในหน้ำที่ พนักงำนฝ่ำยปกครอง และอำำนวยควำมเป็นธรรมให้แก่ประชำชน c. ดำำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน งำนกำรข่ำว งำนกิจกำรชำยแดน งำนควบคุมดูแลชำวเขำและชนกลุ่มน้อย ผูอพยพและผู้หลบหนีเข้ำเมือง งำนสัญชำติ ้ และงำนกิจกำรมวลชน d. สนับสนุน ส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย และกำรเลือกตั้งทุกระดับ e. ดำำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองอำสำรักษำดินแดน f. ดำำเนินกำรพัฒนำและบริหำรกำรปกครองท้องที่ในระดับอำำเภอ กิ่งอำำเภอ ตำำบล และ หมู่บ้ำน ตำมกฎหมำย ว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่ g. ดำำเนินกำรและพัฒนำระบบงำนทะเบียนรำษฎร งำนบัตรประจำำตัวประชำชน และงำน ทะเบียนอื่น รวมทั้ง กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลกลำงเพื่อกำรใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง ภำครัฐและภำคเอกชน h. ดำำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรในด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง ภำยใน i. ดำำเนินกำรสื่อสำรเพื่อกำรบริหำรงำน กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และควำมมั่นคง ภำยในประเทศ j. อำำนวยกำรและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมอำำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ นำยอำำเภอ ทีมำ : ่กฎหมำยกำำ งส่วนรำชกำรกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. ่ k. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมทีกฎกระทรวงแบ่หนดให้เป็นอำำนำจหน้ำที่ของกรมหรือตำมที่ ๒๕๔๕ 7 กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย
 • 8. พัน ธกิจ ของกรมกำร ปกครอง (ตำมกลุ่ม ภำรกิจ )) พัน ธกิจ ของกรมกำร ปกครอง (ตำมกลุ่ม ภำรกิจ ๑. ด้ำำ นกำรบริห ำร ๑. ด้ นกำรบริห ำร งำนปกครอง งำนปกครอง ๑.๑ อำำนวยกำรและ สนับสนุนกำร ปฏิบัตงำนตำมอำำนำจ ิ หน้ำทีและ ่ ควำมรับผิดชอบของนำย อำำเภอ ๑.๒ เสนอแนะนโยบำยและ จัดทำำแผน มำตรกำร ติดตำม และ ประเมินผล ด้ำนกำรรักษำควำมสงบ เรียบร้อย และควำมมันคงภำยใน ่ ๒. ด้ำำ นควำมมั่น คง ๒. ด้ นควำมมั่น คง ๒.๑ ดำำเนินกำรเกี่ยวกับกำร รักษำควำม มันคงภำยใน งำนกำรข่ำว ่ งำนกิจกำร ชำยแดน งำนควบคุมดูแล ชำวเขำและ ชนกลุ่มน้อย ผูอพยพและ ้ ผู้หลบหนี เข้ำเมือง งำนสัญชำติ และ งำนกิจกำร มวลชน ๒.๒ ดำำเนินกำรตำมกฎหมำย ว่ำด้วย กองอำสำรักษำดินแดน ๒.๓ ดำำเนินกำรพัฒนำ บุคลำกรในด้ำน กำรรักษำควำมสงบ เรียบร้อยและ ควำมมันคงภำยใน ่ ๒.๔ ดำำเนินกำรสือสำรเพื่อ ่ กำรบริหำรงำน ๓. ด้ำำ นสนับ สนุน กำรบริห ำร ๓. ด้ นสนับ สนุน กำรบริห ำร งำนแบบบูรร ณำกำร งำนแบบบู ณำกำร ๓.๑ ดำำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรักษำ ควำมสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอำญำใน หน้ำทีพนักงำน ่ ฝ่ำยปกครอง และอำำนวยควำม เป็นธรรมให้แก่ ประชำชน ๓.๒ สนับสนุน ส่งเสริมกำรปกครอง ในระบอบ ประชำธิปไตย และกำรเลือกตัง ้ ทุกระดับ ๓.๓ ดำำเนินกำรพัฒนำและบริหำร กำรปกครองท้องที่ ในระดับอำำเภอ กิ่งอำำเภอ ตำำบล และหมูบ้ำน ่ ตำมกฎหมำย ว่ำด้วยลักษณะ ปกครองท้องที่ ๓.๔ ดำำเนินกำรและพัฒนำระบบงำน ทะเบียนรำษฎร งำนบัตรประจำำตัวประชำชน และ งำนทะเบียนอืน ่ 8
 • 9. วิส ย ทัศ น์ก รมกำรปกครอง วิสั ย ทัศ น์ก รมกำรปกครอง ั “เป็น องค์ก รสมรรถนะสูง มุง มัน บูร ณำกำรงำนในพื้น ที่แ ละเป็น ที่ ่ ่ พึ่ง ของประชำชน เพื่อ สัง คมสงบสุข ” 9
 • 10. กำรวิเเครำะห์เเชิง ยุท ธศำสตร์ กำรวิ ครำะห์ ชิง ยุท ธศำสตร์ • กฎหมำยที่เ กี่ย วข้อ ง เช่น รธน. พ.ร.บ.ระเบีย บบริห ำรฯ • ปัญ หำควำมไม่ส งบเรีย บร้อ ย • กำรยอมรับ และเชื่อ มั่น ของรัฐ บำล ส่ว นรำชกำร O • ขำดขวัญ กำำ ลัง • บุค ลำกรเป็น ผู้บ ริห ำร ใจ สูง สุด ในพื้น ที่ SWOT W • ขำดงบ SWOT S • มีฐ ำนข้อ มูล กลำง ประมำณ • วัฒ นธรรมกำรทำำ งำน • ลัก ษณะงำน ทีม ุ่ง ผลสัม ฤทธิ์ ่ T กว้ำ งเกิน ไป • กระแสกระจำยอำำ นำจ ให้ส ว นท้อ งถิ่น ่ ทำำ ให้ กรมกำรปกครอง ถูก ลดภำรกิจ • กำรถ่ำ ยโอนภำรกิจ ให้ แก่ท อ งถิ่น ้ พลิก กำรปฏิร ูป ระบบรำชกำร • ปรับ ปรุง วิก ฤติ กำรบริห ำร เป็น จัด กำร โอกำส ภำยใน หำ โอกำส ขยำย ยุท ธศำสตร์ก รมกำรปกครอง งำน Crisis Manager 10
 • 11. ส่ว นที่ ๒ ประเด็น ยุท ธศำสตร์ ยุท ธศำสตร์ กลยุท ธ์ กระบวนงำน และตัว ชี้ วัด 11
 • 12. e ss Core Bu sin ่ เร่งดว ภำรกิจ ำส ุ ิงยทธศ ะห์เช รวิเครำ กำ หมำย ้รับมอบ ี่ นทได ประเด็น ยุท ธศำสตร์ (strategic issues) ต ำำ แ ห น Strate ่ง ท ำ ง ย ุท ธ ศ ำสตร gic Po ์ sition 12
 • 13. เป้ำ ประสงค์ข องยุท ธศำสตร์ก รมกำรปกครอง เป้ำ ประสงค์ข องยุท ธศำสตร์ก รมกำรปกครอง 13
 • 14. ภำพรวมยุ ทธศำสตร์ ก รมกำรปกครอง ภำพรวมยุ ธศำสตร์ รมกำรปกครอง ภำพรวมยุททธศำสตร์กรมกำรปกครอง ภำพรวมยุทธศำสตร์กกรมกำรปกครอง วำงระบบพื้นฐำนในกำรพัฒนำ อำำเภอให้เข้มแข็ง พัฒนำระบบอำำนวยกำรสนับสนุน อำำเภอ พัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกร บุคคลของอำำเภอ กำรพัฒนำระบบ บริหำรทรัพยำกร บุคคลของอำำเภอ สร้ำงจิตสำำนึก และพัฒนำ ศักยภำพของ บุคลำกรผู้ให้ บริกำร พัฒนำ กระบวนกำร ให้บริกำร พัฒนำสถำนที่ และภูมิ ทัศน์ในกำรให้ บริกำร กำรพัฒนำ บุคลำกร ผูให้บริกำร ้ กำรพัฒนำ โครงสร้ำงและ ระบบงำนของ อำำเภอ ประเด็น ยุท ธศำสตร์ท ี่ ๑ พัฒนำควำมพร้อม ด้ำนโครงสร้ำงพื้น ฐำนในกำรพัฒนำ ระบอบประชำธิป กำรพัฒ บพื ไตยฯ ในระดันำ ้นที่ สร้ำงผู้นำำ องค์กร ต้นแบบ และ ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยน ขยำยเครือข่ำย เรียนรู้ ประชำธิปไตย วิถีชวิตประชำธิปไตย ี ควำมพร้อม กำรขยำย และเสริมสร้ำง ในกำรพัฒนำ เพื่อกำร ควำม เข้ เข็มแข็งของเครือข่ำยกำร ประชำธิปไต พัฒนำ เรียนรู้วิถชีวต ี ิ ประชำธิปไต ย ประเด็น ประชำธิปไตยและสร้ำง ย ยุท ธศำสตร์ท ี่ ๒ ต้นแบบประชำธิปไตย กำรเสริมสร้ำงควำมเข้ม แข็ง กำรพัฒนำกำรบริหำร กำรปกครองระบอบ งำนอำำเภอและบูรณำ “เป็น องค์ก ร ประชำธิปไตย กำรงำนทุกภำคส่วน สมรรถนะสูง มุนมีพระมหำกษัตริย์ ง ่ อั ในพื้นที่ ทรง มัน บูร ณำกำร ่ ประเด็น เป็นประมุข ประเด็น งำนในพืน ที่ และ ้ ยุท ธศำสตร์ท ี่ ๕ เป็น ทีพ ง ของ ่ ึ่ ประชำชน เพื่อ ประเด็น สัง คมสงบ ยุท ธศำสตร์ท ี่ ๔ สุข ” กำรส่งเสริม กำรส่งเสริม กิจกรรม กิจกรรม วิถีชีวิต วิถีชีวิต ประชำธิปไตย ประชำธิปไตย และสนับสนุนมี และสนับสนุนกำร มีส่วนร่วม ส่ ระดับต่ำงๆ พัฒนำระบบ กำรอำำนวยควำม เป็นธรรม กำรพัฒนำ เชิงรุก ส่งเสริมบทบำท ยุท ธศำสตร์ท ี่ ๓ ประสิทธิภำพ กำรอำำนวย ควำมเป็น ธรรม กำรพัฒนำกำร อำำนวยควำมเป็นธรรม กำรเสริมสร้ำง ภำพลักษณ์ และ ขยำยเครือข่ำย กำรรักษำควำม กำรพัฒนำ กำรมีส่วนร่วมใน กำรพัฒนำ มั่นคงภำยในและ กำรจัด สถำนที่ให้ กำรอำำนวยควำม ประสิทธิภำพ ควำมสงบเรียบร้อย ระเบียบ บริกำร กำรพัฒนำ เป็นธรรม กำรพัฒนำ กำรรักษำควำม คนเข้ำเมือง ประสิทธิภำพ ประสิทธิภำพ มันคงภำยใน ่ โดย กำรรักษำควำม กำรรักษำควำม เฉพำะพื้นที่ จชต. มิชอบด้วย ป้องกัน สงบเรียบร้อย เสริมสร้ำง และจังหวัด สงบเรียบร้อย กฎหมำย คนเข้ำเมืองโดย ของฝ่ำยปกครอง เอกภำพในกำร ชำยแดน ของฝ่ำยปกครอง เสริมสร้ำงเอกภำพในกำรรักษำควำม กำรพัฒนำ กระบวนกำรให้ บริกำร กำรพัฒนำกำร บริกำร รักษำควำมมั่น คงภำบใน เฉพำะพืงกำร เสริมสร้ำ ้นที่ อยูจชต. นอย่ำง ร่วมกั และ ่ จังหวัดชำยแดน่ สันติสุขในพื้นที จชต. และ จังหวัดชำยแดน สงบเรียบร้อย ของฝ่ำยปกครอง เสริมสร้ำงจิตสำำนึกของประชำชนและผู้ ประกอบกำรเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือใน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและศีลธรรมอัน เสริมสร้ำงควำมร่วมมือของสหอำสำ ดี สมัคร ฝ่ำยปกครองในกำรรักษำควำมสงบ สนับสนุนกิจกรรม วิถีชีวิตประชำธิปไตย สนับสนุนกำรมีส่วน ร่วม ทำงกำรเมือง ของฝ่ำยปกครอง ในกำรคุ้มครอง สิทธิของ ประชำชนใน กระบวนกำร ยุติธรรม เสริมสร้ำงภำพ ลักษณ์ของกำร อำำนวยควำมเป็น ส่งเสริมกำรมีส่วน ธรรม ร่วมในกำรอำำนวย ควำมเป็นธรรม มิชอบ ด้จัยกฎหมำย วดระเบียบ คนเข้ำเมืองโดย มิชอบ ด้วยกฎหมำย 14
 • 15. แผนที่ย ุท ธศำสตร์ก รมกำรปกครอง แผนที่ย ุท ธศำสตร์ก รมกำรปกครอง ประสิท ธิผ ล คุณ ภำ พ เป็น องค์ก รสมรรถนะสูงง มุ่ง่ง มั่น บูร ณำกำรงำนในพื้น ที่แ ละเป็น เป็น องค์ก รสมรรถนะสู มุ มั่น บูร ณำกำรงำนในพื้น ที่แ ละเป็น ที่พ ึ่งึ่ง ของประชำชน เพื่อ สังง คมสงบสุข ที่พ ของประชำชน เพื่อ สั คมสงบสุข ปัจจัยสำำคัญเพือสนองควำมต้องกำรของประชำชน และภำคีกำรพัฒนำ ่ สัง คมสงบสุข ประเทศมี ควำมมัน คง ่ มีก ลไกสมรรถนะ ประชำธิป ไตยมี เกิด ควำมเป็น สูง ใน ควำมเข้ม แข็ง ธรรม กำรบูร ณำกำรงำน ประชำชน ในสัง คมโดย ในพื้น ที่ มีส ว นร่ว ม ่ บทบำท ผลของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ของฝ่ำ ย ทำงกำรเมือ ง ปกครอง กำรเสริมมสร้งควำมเข้มมแข็กำร กำรเสริ สร้ำำงควำมเข้ แข็ง งกำร ปกครองระบอบประชำธิปปไตยอัน ปกครองระบอบประชำธิ ไตยอัน มีพระมหำกษัตริริ ์ท์ รงเป็นประมุข • พัมีพระมหำกษัตยยทรงเป็นฒนำ ข ฒนำควำมพร้อมในกำรพัประมุ ประชำธิปไตย • ขยำย และเสริมสร้ำงควำมเข้ม แข็งของเครือข่ำย กำรเรียนรู้วิถีชีวิตประชำธิปไตย และสร้ำงต้นแบบ ประชำธิปไตยระดับต่ำงๆ • ส่งเสริมกิจกรรมวิถีชีวิต ประชำธิปไตยและสนับสนุน กำรมีส่วนร่วม กำรพัฒนำกำรอำำำนวย กำรพัฒนำกำรอำนวย ควำมเป็นนธรรม ควำมเป็ ธรรม • พัฒนำประสิทธิภำพกำร พัฒนำประสิทธิภำพกำร อำำนวย ควำมเป็นธรรม • เสริมสร้ำงภำพลักษณ์และ ขยำยเครือข่ำย กำรมีส่วนร่วมในกำรอำำนวย ควำมเป็นธรรม ประสิท ธิภ ำพ ทุนมนุษย์ กำร เรีย นรู้ และ • กำรพัฒนำสมรรถนะที่ จำำเป็น สำำหรับกำรขับเคลื่อน ยุทธศำสตร์ • สร้ำงขวัญกำำลังใจ แรงจูงใจ ประชำชนได้ รับ กำรบริก ำร และ กำรสนอง ตอบที่ด ี กำรรักกษำควำมมั่นคงภำยในและควำม ่ กำรรั ษำควำมมันคงภำยในและควำม สงบเรียยบร้อย บร้อย • พัฒนำประสิทสงบเรี ธิภำพกำรรักษำควำมมั่นคง ภำยในเฉพำะพื้นที่ จชต. และจังหวัดชำยแดน • พัฒนำประสิทธิภำพกำรรักษำควำมสงบ เรียบร้อยของฝ่ำยปกครอง • จัดระเบียบคนเข้ำเมืองโดยมิชอบด้วย กฎหมำย ภำพลัก ษณ์ฝ ำ ย ่ ปกครองเป็น ที่ พึง ของ ่ ประชำชน ภำพลักษณ์ กำรพัฒนำกำร กำรพัฒนำกำร บริกกำร บริ ำร • พัฒนำบุคลำกรผู้ให้ บริกำร • พัฒนำกระบวนกำรให้ บริกำร • พัฒนำสถำนที่ให้ บริกำร กำรพัฒ นำอำำำ เภอให้ป็น ศูน ย์กก ลำง กำรพัฒ นำอำ เภอให้เ เ ป็น ศูน ย์ ลำง กำรบริห ำรงำน กำรบริห ำรงำน ภำครัฐฐ และบูร ณำกำรงำนทุกเภอ วว น • ภำครั และบูร ณำกำรงำนทุกำ ภำคส่ น พัฒนำโครงสร้ำงและระบบงำนของอำ ภำคส่ • พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุภคลของอำำเภอ อย่ำำ งมีป ระสิท ธิภ ำพ อย่ งมีป ระสิท ธิ ค ำพ ทุนด้ำนข้อมูล • ข้อมูลพื้นฐำน / ฐำน ข้อมูล • เทคโนโลยี / ระบบ สำรสนเทศ • เครือข่ำยข้อมูล ทุนองค์กร • สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ใหม่ • สร้ำงภำวะผู้นำำ • กำรจัดวำงระบบ / กระบวนงำน • โครงสร้ำงส่วนกลำง / 15
 • 16. ประเด็น ยุท ธศำสตร์ท ี่ ๑ กำรพัฒ นำกำรบริห ำรงำนอำำ๑ ประเด็น ยุท ธศำสตร์ท ี่ เภอ และบูร ณำกำรงำนทุก ภำคส่ว นในพื้น ที่ กำรพัฒ นำกำรบริห ำรงำนอำำ เภอ และบูร ณำกำรงำนทุก ภำคส่ว นในพื้น ที่ 16
 • 17. การวิเเคราะห์ SWOT ด้า นการบริห ารราชการอำา เภอ การวิ คราะห์ SWOT ด้า นการบริห ารราชการอำา เภอ บุคลากร ขาดขวัญกำาลังใจ บุคลากรขาด ทักษะการบริหาร เชิงกลยุทธ์ ขาดการประชาสัมพันธ์ อย่างเพียงพอ ภาครัฐขาดการทำางานเชิง บูรณาการส่งผลกระทบต่อ การทำางานในระดับพื้นที่ กฎหมายหลัก ให้อำานาจนายอำาเภอ /อำาเภอเพิมขึน ่ ้ ปัญหาในสังคม เปิดโอกาสให้นายอำาเภอ เข้าไปมีบทบาท ในการแก้ไขมากขึ้น ขาดเจ้าภาพที่ชัดเจนในการ บูรณาการงานในพื้นที่ มีฐานข้อมูลกลาง ทีหน่วยงานต่างๆ ่ จำาเป็นต้องใช้ ขาดการประสานและ ความร่วมมือในการ มีบุคลากรเป็นผู้บริหารสูงสุด วัฒนธรรมการทำางาน ปฏิบัตงานในพื้นที่ ิ ระดับอำาเภอ ตำาบล หมูบ้าน ่ ประชาชนในชุมชนเมือง ที่มงผลสัมฤทธิ์ ุ่ & ไม่เข้าใจบทบาทอำานาจ กระแสการกระจายอำานาจ ในการบำาบัดทุกข์ หน้าที่ของกรมการปกครอง สู่ทองถิ่น ้ บำารุงสุข 17
 • 18. ภาพรวมประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ี่ ๑ ภาพรวมประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ๑ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑ ยุท ธศาสตร์ท ี่ ยุท ธศาสตร์ท ี่ การพัฒ นาการบริห ารงานอำา เภอ ๑ ๒ การพัฒนา และบูร ณาการงานทุก ภาคส่ว นในพื้น ที่ การพัฒนาระบบ โครงสร้างและ บริหาร ระบบงานของ ทรัพยากรบุคคล อำาเภอ ของอำาเภอ กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๑ กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๑ กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑ กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑ วางระบบพื้นฐานใน วางระบบพื้นฐานใน พัฒนาการบริหาร พัฒนาการบริหาร การพัฒนาอำาาเภอให้ เภอให้ การพัฒนาอำ ทรัพยากรบุคคลของ ทรัพยากรบุคคลของ เข้มแข็งง เข้มแข็ อำาาเภอ อำ เภอ กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๒ กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๒ พัฒนาระบบอำาานวย พัฒนาระบบอำ นวย การ การ สนับสนุนอำาาเภอ สนับสนุนอำ เภอ 18
 • 19. ตัว ชี้ว ัด ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ี่ ๑ ตัว ชี้ว ัด ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ๑ เป้า ประสงค์ข องประเด็น ยุท ธศาสตร์ : : เป้า ประสงค์ข องประเด็น ยุท ธศาสตร์ อำา เภอเป็น ศูน ย์ก ลางการบริห ารงานภาครัฐ และบูร ณาการงานทุก ภาคส่ว น อำา เภอเป็น ศูน ย์ก ลางการบริห ารงานภาครัฐ และบูร ณาการงานทุก ภาคส่ว น อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ ตัว ชี้ว ัด (ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑) เป้า หมาย ๒๕๕๑ ๑. ร้อยละของอำาเภอทีมีระบบการบริหารจัดการผ่านเกณฑ์ที่กรม ่ การปกครองกำาหนด ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๑๐๐ 19
 • 20. คุณภาพ ประสิทธิผล การให้บริการ ตามยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัตราชการ ิ การพัฒนา องค์กร แผนที่ย ุท ธศาสตร์ ((ประเด็นยุท ธศาสตร์ท ี่ ี่ ๑ )) แผนที่ย ุท ธศาสตร์ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ๑ อำาเภอเป็นศูนย์กลางการบริหารงาน อำาเภอเป็นศูนย์กลางการบริหารงาน ภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาคส่วน ภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาคส่วน อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคีการพัฒนามีสววนร่วม ่ ภาคีการพัฒนามีส่ นร่วม ในการบริหารราชการของอำาาเภอ ในการบริหารราชการของอำ เภอ รัรัฐบาลหน่ววยงานรัฐและประชาชน มีความพึงงพอใจ ฐบาล หน่ ยงานรัฐ และประชาชน มีความพึ พอใจ ต่อระบบการบริหารงานเชิงงยุทธศาสตร์ของอำาเภอ ต่อระบบการบริหารงานเชิ ยุทธศาสตร์ของอำาเภอ การขยายเครือข่ายความร่วมมือ ส่งงเสริมภาพลักษณ์ ส่ เสริมภาพลักษณ์ สร้างและพัฒนาระบบการบริหาร และสร้างระบบการมีส่วนร่วม ทีดีของอำาาเภอและการรักษา ่ ที่ดีของอำ เภอ และการรักษา งานอำาเภอให้ให้ตอบสนองต่อการ ความสัมพันธ์ทดีกับภาคีการพัฒ ี่ ั ปฏิบัติงานนโยบาย เสริมบทบาทของนายอำาเภอ ความสัมพันธ์ที่ดีกบภาคีการพัฒน และผูร้รับบริการ ้ และผู ับบริการ งานพื้นทีและงานยุทธศาสตร์ ดอำาเภอ ให้เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ่ ปลั การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ และการบูรณาการ คน คน เทคโนโ ความรู้ ้ โครงสร้ กระบว ทรัพ ยา เทคโนโ ความรู โครงสร้ กระบว ทรัพ ยา ลยี าง นงาน กร ลยี าง นงาน ปรับโครงสร้าางอำาเภอฒนาระบบบริหาร บสนุนกร พยากร พั พัฒนาสมรรถนะบุคลากรพัฒนาเทคโนโลยี ปรับโครงสร้ งอำาเภอพัฒนาระบบบริหาร บสนุนทรัพยากร พัฒนาสมรรถนะบุคลากรพัฒนาเทคโนโลยี สนั ทรั สนั จัดการความรู้ และสร้าง เป็ นกลุ ภารกิจ ปรับทัศศนคติ นคติ เป็ สารสนเทศ จัดการความรู้ และสร้าง นกลุ่ม่มภารกิจ งานยุทธศาสตร์ ทางการบริหาร งานยุทธศาสตร์ ทางการบริหาร ปรับทั สารสนเทศ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตัตั้งศู ย์ปฏิบัติการอำาเภอ ของอำ เภอ ้งศูน และเสริมมสร้างขวัญกำาลังใจและการสื่อสาร องค์กรแห่งการเรียนรู้ นย์ปฏิบัติการอำาเภอ ของอำาาเภอ สร้างขวัญกำาลังใจและการสื่อสาร และเสริ และทีมมตำาบล ในการปฏิบัตติงาน และที ตำาบล 20 ในการปฏิบั ิงาน 20
 • 21. กระบวน กระบวน งาน งาน ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑ การพัฒ นาโครงสร้าา งและระบบ ผู้รับผิดชอบหลัก : ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑ การพัฒ นาโครงสร้ งและระบบ กลุ่มภารกิจด้านการบริหารงานปกครอง : สน.ย งานของอำาา เภอ งานของอำ เภอ ผู้รับผิดชอบร่วม : ศสป. สส. สล.ปค. กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๑ ::วางระบบพื้น ฐานในการพัฒ นา กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๑ วางระบบพื้น ฐานในการพัฒ นา อำาา เภอให้เ ข้ม แข็ง อำ เภอให้เ ข้ม แข็ง ปรับ โครงสร้า งและกระบวนการ พัฒ นาระบบบริห ารงาน พัฒ นาระบบสารสนเทศ บริห ารงานของอำา เภอ ยุท ธศาสตร์ข องอำา เภอ และการสื่อ สาร แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ  การปรับบทบาทภารกิจของอำาเภอ  การวางระบบการวางแผน  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นทีและความ ่ ยุทธศาสตร์ในระดับอำาเภอ โดย กลาง และระบบสารสนเทศเพือ ่ ต้องการของประชาชน เชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัด การบริหาร และการตัดสินใจ  การปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร และความต้องการของพืนที่ ้ ของอำาเภอ  การพัฒนาระบบการสือสาร งานเป็นกลุ่มภารกิจ และเชือมโยง ่ รวมทัง พัฒนาระบบประเมินผล ้ ่  การพัฒนาระบบบูรณาการ โครงสร้างสูระดับตำาบล หมูบ้าน ่ ่ ระหว่างส่วนกลางกับ  การตังศูนย์ปฏิบัตการอำาเภอและ ้ ิ งานของภาครัฐในส่วนกลางที่ จังหวัด/อำาเภอ และระหว่าง ส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัตการ ิ กำาหนดให้อำาเภอเป็นหน่วย อำาเภอกับตำาบล/หมู่บ้าน  การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี อำาเภอ ปฏิบัติ ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่  การจัดตังและส่งเสริม ้ วิชาการและงบประมาณ โดยการประชาสัมพันธ์และ ประสิทธิภาพการปฏิบัตงานของทีม ิ สือสารผลการดำาเนินงานทีดี ่ ่ ตำาบล ต่อสังคม  การจัดการองค์ความรู้ และเสริม ตัว เป้า หมาย สร้างวัฒนธรรม ชี้ว ัด (กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๑) ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔  การลดขั้นตอนการทำางาน และ ๑. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐที่ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ จัดกระบวนงานใหม่ กำาหนดให้อำาเภอเป็นหน่วยปฏิบัติ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๒. ร้อยละของอำาเภอที่ได้รับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้21ยละ อ
 • 22. แผน แผน งาน/โครงการ งาน/โครงการ กระบวน กระบวน งาน งาน ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑ การพัฒ นาโครงสร้าา งและ ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑ การพัฒ นาโครงสร้ งและ ระบบงานของอำาา เภอ ระบบงานของอำ เภอ กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๒ ::พัฒ นาระบบอำาา นวยการ กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๒ พัฒ นาระบบอำ นวยการ สนับ สนุน อำาา เภอ สนับ สนุน อำ เภอ พัฒ นาระบบงบประมาณ สนับ สนุน การบริห ารงานอำา เภอ  การปรับปรุงระบบงบประมาณ สนับสนุนการบริหารงานอำาเภอให้เชื่อม โยงกับแผนชุมชน รวมทั้งเชือมโยงกับ ่ แผนพัฒนาและระบบงบประมาณของ จังหวัด  การนำาระบบการประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณ มาใช้ในการบริหารงบ ประมาณระดับอำาเภอ ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มภารกิจด้านบริหารงานปกครอง : สน.ยอ. สนับ สนุน ทรัพ ยากร ในการบริห ารงานอำา เภอ  การศึกษาความจำาเป็นด้านทรัพยากร ทางการบริหารของอำาเภอ เพือให้สามารถ ่ บูรณาการงานของทุกภาคส่วน  การสนับสนุนทรัพยากร (เครื่องมือ ครุภณฑ์) สำาหรับการเป็นเจ้าภาพการ ั บริหารราชการส่วนภูมภาคระดับอำาเภอ ิ ตัว ชี้ว ัด (กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๒) เป้า หมาย ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๑. ร้อยละของอำาเภอทีได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการทำางาน ่ เป็นไปตามเกณฑ์ทกรมการปกครอง ี่ กำาหนด ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ๒ ร้อยละของอำาเภอทีได้รับการพัฒนาระบบงบประมาณในการ ่ บริหารงานอำาเภอเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานทีกำาหนด ่ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๑๐๐ 22
 • 23. แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ กระบว กระบว นงาน นงาน ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ การพัฒ นาระบบบริห าร ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ การพัฒ นาระบบบริห าร ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มภารกิจด้านบริหารงานปกครอง : กจ., วปค ทรัพ ยากรบุค คลของอำาา เภอ ทรัพ ยากรบุค คลของอำ เภอ กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑ ::พัฒ นาการบริห ารทรัพ ยากร กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑ พัฒ นาการบริห ารทรัพ ยากร บุค คลของอำบริห ารทรัพ ยากร า เภอ บุค คลของอำา เภอ พัฒ นาบุค ลากร เสริม สร้า งขวัญ บุค คล ให้ม ีส มรรถนะสูง กำา ลัง ใจ ของอำา เภอให้เ หมาะ และคุณ ภาพชีว ิต ที่ สม  ดี  การปรับเกลี่ยอัตรากำาลังใน ระดับอำาเภอให้เหมาะสม  การขอรับการสนับสนุนอัตรา กำาลังเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ ภารกิจ  การปรับระบบบริหารงาน บุคคลให้ยดหยุ่นกับลักษณะ ื เฉพาะของพื้นที่  การดำาเนินการพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพือ ่ พัฒนาสมรรถนะในด้านต่าง ๆ อาทิ  สมรรถนะทางการบริหาร หลักการเชิง ยุทธศาสตร์ การบริหารการ เปลี่ยนแปลง  สมรรถนะที่ตอบสนอง ยุทธศาสตร์  สมรรถนะในการแก้ไขปัญหา ตัว ชี้ว ัด (กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑) ประชาชน อย่างมีส่วนร่วม ๒๕๕๑  การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล ๑. ร้อยละของบุคลากรกรมการปกครองทังส่วนกลางและส่วนภูมมีคุณธรรมอยละ ้ และพัฒนาบุคลากรให้ ภาค ร้ ิ และซื่อสัตย์สุจริต ทีผ่านเกณฑ์สมรรถนะที่ ่ ๖๕ กรมการปกครองกำาหนด ๒. จำานวนครั้งในการจัดกิจกรรม/โครงการเพือส่งเสริมสวัสดิการ ่ ๒ สิทธิประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เดือน/ค ในการทำางาน รั้ง ๓. ร้อยละของบุคลากรทีมความพึงพอใจต่อระบบการจัดสวัสดิการ ่ ี การปรับระบบค่าตอบแทน (เงินเพิ่มตำาแหน่ง นอ. /ปอ.)  การพัฒนาระบบการจัดการ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ บุคลากร  การส่งเสริมกิจกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง สมดุลระหว่างชีวิตกับงาน  การสร้างคุณค่าและพัฒนา ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ (นอ. /ปอ. ของประชาชน) เป้า หมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ๒ เดือน/ค รั้ง ๒ เดือน/ค รั้ง ๒ เดือน/ครั้ 23 ง
 • 24. ประเด็น ยุท ธศาสต ร์ท ี่ ๒ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ การเสริม ยุท ธศาสตร์ แข็ง ประเด็นสร้า งความเข้มท ี่ ๒ การปกครองระบอบประชาธิป ไตย การเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง อัน มีพ ระมหากษัต ริย ์ท รงเป็น ประมุข การปกครองระบอบประชาธิป ไตย อัน มีพ ระมหากษัต ริย ์ท รงเป็น ประมุข 24
 • 25. การวิเเคราะห์ SWOT ด้า นการส่ง เสริม สนับ สนุน การปกครอง การวิ คราะห์ SWOT ด้า นการส่ง เสริม สนับ สนุน การปกครอง ระบอบประชาธิป ไตย ระบอบประชาธิป ไตย ขาดองค์ค วามรู้เ กี่ย วกับ วิถ ีช ีว ิต ประชาธิป ไตย วัฒ นธรรมการทำา งาน ของฝ่า ยปกครอง ยัง เน้น การใช้อ ำา นาจ ประชาชน ขาดความรู้ ความตระหนัก ในวิถ ีช ีว ิต ประชาธิป ไตย การพัฒ นาประชาธิป ไตย เป็น นโยบายเร่ง ด่ว น ของรัฐ บาล และกระทรวงมหาดไทย กระแสการมีส่วนร่วม ทางการเมืองของ ประชาชนเพิ่มขึ้น กระแสโลกาภิว ัต น์ ทำา ให้ส ามารถเชื่อ มโยงและ เข้า ถึง ข้อ มูล ข่า วสารที่ร วดเร็ว มีกลไก อสพป. และ วิทยากรประชาธิปไตย จำานวนมาก กรมการปกครองมีก ลไก ระดับ การพัฒ นาทางการเมือ ง ในการดำา เนิน งาน กรมการปกครอง ในระดับ พืน ฐานยัง ไม่เ อือ ต่อ ้ ้ ที่ค รอบคลุม ในทุก ระดับ ปัญ หาด้า นเศรษฐกิจ และ า เนิน วิถ ีช ีว ต ประชาธิป ไตย มีค วามชอบธรรมในการ การดำ ิ สัง คมมีม ากขึน ้ ดำา เนิน งานพัฒ นาประชาธิป ไต และการมีส ่ว นร่ว ม ในทุก ระดับ 25
 • 26. ภาพรวมประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ี่ ๒ ภาพรวมประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ๒ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑ การพัฒนาความ พร้อม ในการพัฒนา ประชาธิปไตย กลยุท ธ์ ๑.๑ กลยุท ธ์ ๑.๑ พัฒนาความพร้อม พัฒนาความพร้อม ด้าานโครงสร้างพื้น ้ ด้ นโครงสร้างพืน ฐานในการพัฒนา ฐานในการพัฒนา ระบอบประชาธิป ระบอบประชาธิป ไตยฯ ระดับพื้นที่ ่ ไตยฯ ระดับพื้นที การเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง การปกครองระบอบประชาธิป ไตย อัน มีพ ระมหากษัต ริย ์ท รงเป็น ประมุข ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ การขยาย และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเครือ ข่ายการเรียนรู้วิถีชีวิต ประชาธิปไตยและสร้าง ต้นแบบประชาธิปไตย กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑ กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑ ระดับต่างๆ สร้าางผู้นำาองค์กรต้นแบบ สร้ งผู้นำา องค์กรต้นแบบ และขยายเครือข่าาย และขยายเครือข่ ย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๒ กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๒ ส่งงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่ เสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถีชีวิตประชาธิปไตย วิถชีวิตประชาธิปไตย ี ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๓ การส่งเสริม กิจกรรม วิถีชีวิต ประชาธิป ๓.๑ กลยุท ธ์ท ี่ ไตย กลยุท ธ์ท ี่ ๓.๑ และสนั กิจกรรม สนับสนุนบสนุน สนับสนุนกิจกรรม การมีถีชนร่วม วิถีชีวิต วิ ส่ว ีวิต ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย กลยุท ธ์ท ี่ ๓.๒ กลยุท ธ์ท ี่ ๓.๒ สนับสนุนการมีส่วน สนับสนุนการมีส่วน ร่ร่วม วม ทางการเมืองง ทางการเมือ 26
 • 27. ตัว ชี้ว ัด ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ี่ ๒ ตัว ชี้ว ัด ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ๒ เป้า ประสงค์ข องประเด็น ยุท ธศาสตร์ : : เป้า ประสงค์ข องประเด็น ยุท ธศาสตร์ การปกครองระบอบประชาธิป ไตยระดับ ฐานรากมีค วามเข้ม แข็งง การปกครองระบอบประชาธิป ไตยระดับ ฐานรากมีค วามเข้ม แข็ ตัว ชี้ว ัด (ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ ) เป้า หมาย ๒๕๕๑ ๑. ร้อยละของหมู่บ้านทีมีผู้มาใช้สทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านอย่างน้อย ่ ิ ร้อยละ ๗๐ ของจำานวน ผู้มสิทธิเลือกตังทังหมด ี ้ ้ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ 27
 • 28. คุณภาพ ประสิทธิผล การให้บริการ ตามยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัตราชการ ิ การพัฒนา องค์กร แผนทีย ท ธศาสตร์ ((ประเด็นยุท ธศาสตร์ท ี่ ี่ ๒ )) ่่ ุ แผนทียุ ท ธศาสตร์ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ๒ การปกครองระบอบ การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยระดับ ประชาธิปไตยระดับ ฐานรากมีความเข้มแข็งง ฐานรากมีความเข้มแข็ ประชาชน องค์กร ประชาชน องค์กร ดำาเนินตามวิถีชีวิต ดำาเนินตามวิถชีวิต ี ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนมีส่วนร่วม ในทางการเมืองง ในทางการเมือ เสริมสร้าางกิจกรรมประชาธิปไตย เสริมสร้ งกิจกรรมประชาธิปไตย โดยประยุกต์ววิถีชวิตประชาธิปไตย ี โดยประยุกต์ ิถีชวี ิตประชาธิปไตย กับกิจจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชนส่ส่งเสริมการจัดทำาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุม กับกิ กรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน งเสริมการจัดทำาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมช ส่งงเสริมกระบวนการ ส่ เสริมกระบวนการ และเพิ่มช่อองทางการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ว้วิถชีวิต และเพิ่มช่ งทางการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู ิถีชวิต ีี ทางการเมือองของประชาชน ประชาธิปไตย ทางการเมื งของประชาชน ประชาธิปไตย เสริมสร้าางความเข้มแข็ง เสริมสร้ งความเข้มแข็ง ของเครืออข่ายการเรียนรู้และพัฒนาประชาธิปไตย ของเครื ข่ายการเรียนรู้และพัฒนาประชาธิปไตย และสร้าางต้นแบบประชาธิปไตยระดับต่างๆ และสร้ งต้นแบบประชาธิปไตยระดับต่างๆ รวบรวมองค์ความรู้/หลักสูสูตรเกี่ยวกับ ่ รวบรวมองค์ความรู้/หลัก ตรเกียวกับ วิวิถชีวิตประชาธิปไตย/ /สร้าางและพัฒนาศักยภาพ ถีชีวตประชาธิปไตย สร้ งและพัฒนาศักยภาพ ี ิ วิวิทยากรประชาธิปไตย ทยากรประชาธิปไตย บูรรณาการการพัฒนา บู ณาการการพัฒนา ประชาธิปไตยทั้ง้งในระดับโครงสร้าง ประชาธิปไตยทั ในระดับโครงสร้าง และแผนพัฒนาประชาธิปไตย และแผนพัฒนาประชาธิปไตย 28
 • 29. แผน แผน งาน/โครงการ งาน/โครงการ กระบวน กระบวน งาน งาน ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑ การพัฒ นาความพร้อ มในการ ับผิดชอบหลัก : สภาพัฒนาการเมือง สำานักนายกรัฐมนต ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑ การพัฒ นาความพร้อ มในการ ผู้ร มน พัฒ นาประชาธิป ไตย หน่วยงานสนับสนุน : ปค. พัฒ นาประชาธิป ไตย กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ : กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๑ :: พัฒ นาความพร้อ มด้าา น กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๑ พัฒ นาความพร้อ มด้ น โครงสร้าา งพื้น ฐานในการพัฒ นา โครงสร้ งพื้น ฐานในการพัฒ นา ระบอบประชาธิป ไตยฯ ฒ นาบ พื้น จั ่ จัด โครงสร้า งและ รวบรวมองค์ค วามรู้ สร้า ป ไตยฯ ระดับ พื้น ที่ ด ทำา แผนปฏิบ ัต ิก าร ระบอบประชาธิ งและพั ระดั ที ศัก ยภาพวิท ยากร ขยายผลการพัฒ นา นาประสิท ธิภ าพ พัฒ เกี่ย วกับ วิถ ีช ีว ิต ประชาธิป ไตยทุก ระดับ ประชาธิป ไตยฯ การบริห ารงานทุก ระด ประชาธิป ไตย/หลัก สูต ร  การรวบรวมองค์  การพัฒนาศักยภาพ ความรู้เกี่ยวกับการ ทีมวิทยากรแกนนำา พัฒนาวิถชีวิต ี ระดับจังหวัด ทีม วิทยากรแกนนำาระดับ ประชาธิปไตย  การปรับปรุงและ อำาเภอ และอาสาสมัคร ต้นแบบประชาธิปไตย พัฒนาหลักสูตรการ พัฒนาวิถชีวิต ี ระดับหมู่บ้าน ประชาธิปไตยทีเหมาะ ่ สมกับกลุ่มเป้าหมายทุก ภาคส่วน ตัว ชี้ว ัด (กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๑)  การจัดทำาแผน ปฏิบัติการ ขยายผลสู่ พืนที่ หมูบ้าน ชุมชน ้ ่ ครัวเรือน และองค์กร เป้าหมาย  การพัฒนา ศักยภาพ ศพป.จ., อ. และ กม. ให้มความพร้อมใน ี การขับเคลื่อนวิถีชวิต ี ประชาธิปไตย เป้า หมาย ๒๕๕๑ ๑. ร้อยละของอำาเภอทีวิทยากรแกนนำาระดับอำาเภอได้รับการ ่ พัฒนา ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ - ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ 29
 • 30. แผน แผน งาน/โครงการ งาน/โครงการ กระบวน กระบวน งาน งาน ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ การขยาย และเสริม สร้าา งความผิดชอบหลัก : สภาพัฒนาการเมือง สำานักนายกรัฐมนต ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ การขยาย และเสริม สร้ งความับ ผู้ร หน่วยงานสนับสนุน : ปค. เข้ม แข็งง ของเครือ ข่า ยการเรีย นรู้ เข้ม แข็ ของเครือ ข่า ยการเรีย นรู้ วิถ ีช ีว ิต ประชาธิป ไตยและสร้าา งต้น แบบ จด้านสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ : แบบ วิถ ีช ีว ิต ประชาธิป ไตยและสร้ งต้น กลุ่มภารกิ ประชาธิป ไตยระดับ ต่าา งๆ ประชาธิป ไตยระดับ ต่ งๆ กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑ ::สร้าา งผู้น ำา องค์ก รต้น แบบ และ กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑ สร้ งผู้น ำา องค์ก รต้น แบบ และ ขยายเครือ ข่าา ยประชาธิป ไตย ขยายเครือ ข่ ยประชาธิป ไตย สรรหาผู้น ำา องค์ก รต้น แบบ สร้า งและขยายเครือ ข่า ย การเปลี่ย นแปลง การพัฒ นาประชาธิป ไตย  การสรรหาผู้นำา องค์กร ต้นแบบ วิถีชวิตประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน ี  การถอดบทเรียน ผู้นำา และอาสา สมัครต้นแบบประชาธิปไตย สำาหรับ การเตรียมการขยายผลบทเรียนสู่ การเรียนรู้แก่ชุมชน องค์กร  การสร้างและขยายเครือข่ายผู้นำา การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา ประชาธิปไตยให้มากยิ่งขึน ้  การจัดทำาระบบข้อมูลเครือข่าย ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงให้ทนสมัย ั ตัว ชีว ัด (กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑) ้ เป้า หมาย ๒๕๕๑ ๑. อัตราส่วนของผู้นำาต้นแบบต่อจำานวนประชากร ๑,๐๐๐ คน ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ - ๒ ๓ ๔ 30
 • 31. แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ กระบวน กระบวน งาน งาน ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ การขยาย และเสริม สร้าา งความผิดชอบหลัก : สภาพัฒนาการเมือง สำานักนายกรัฐมนต ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ การขยาย และเสริม สร้ งความ ผู้รับ เข้ม แข็งง ของเครือ ข่า ยการเรีย นรู้ เข้ม แข็ ของเครือ ข่า ยการเรีย นรู้ หน่วยงานสนับสนุน : ปค. วิถ ีช ีว ิต ประชาธิป ไตยและสร้าา งต้น แบบ จด้านสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ : ส แบบ วิถ ีช ีว ิต ประชาธิป ไตยและสร้ งต้นกลุ่มภารกิ ประชาธิป ไตยระดับ ต่าา งๆ ประชาธิป ไตยระดับ ต่ งๆ กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๒ ::ส่งง เสริม การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ว ิถ ี กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๒ ส่ เสริม การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ว ิถ ี ชีว ิต ประชาธิปนาวิท ยากรกระบวนการ ชีว ิต ประชาธิป ไตย พัฒ ไตย แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ และผู้น ำา องค์ก รเครือ ข่า ย  การพัฒนา และเสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับวิถีชวิตประชาธิปไตย และการมี ี ส่วนร่วม แก่วทยากรแกนนำาระดับจังหวัด ิ และทีมวิทยากรแกนนำาระดับอำาเภอ  การสร้างความตระหนักในการส่งเสริม วิถีชวิตประชาธิปไตย และการมีสวนร่วม ี ่ ทางการเมือง ให้กับผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย และ เครือข่ายในหมู่บ้าน)  การจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้นำาตามธรรมชาติ (ประธาน กองทุนหมูบ้าน, ปราชญ์ชาวบ้าน, ่ ประธานกลุ่มอาชีพ) ผู้นำาทีหน่วยงานรัฐ ่ จัดตัง/ผู้นำาทางการ ( ส.ท้องถิ่น, ้ ผู้ใหญ่บ้าน, กำานัน) อาสาสมัคร/ผู้ สนใจ (อสพป./ประชาชนทัวไป) ่ ตัว ชี้ว ัด (กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๒) เป้า หมาย ๒๕๕๑ ๑. ร้อยละของหมู่บ้านต้นแบบที่มการดำาเนินกิจกรรมส่งเสริม ี กระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตย ในหมูบ้าน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ่ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ - ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ 31
 • 32. แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ กระบวน กระบวน งาน งาน ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๓ การส่งง เสริม กิจ กรรมวิถ ีช ีว ิต ผู้รับผิดชอบหลัก : สภาพัฒนาการเมือง สำานักนายกรัฐมนต ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๓ การส่ เสริม กิจ กรรมวิถ ีช ีว ิต หน่วยงานสนับสนุน : ปค. ประชาธิป ไตย ประชาธิป ไตย กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ : ส และสนับ สนุน การมีส ่ว นร่ว ม และสนับ สนุน การมีส ่ว นร่ว ม กลยุท ธ์ท ี่ ๓.๑ ::สนับ สนุน กิจ กรรมวิถ ีช ีว ิต กลยุท ธ์ท ี่ ๓.๑ สนับ สนุน กิจ กรรมวิถ ีช ีว ิต ประชาธิป ไตย ประชาธิป ไตย เผยแพร่ก ิจ กรรม จัด กิจ กรรม สร้า งต้น แบบกิจ กรรม วิถ ีช ีว ิต ประชาธิป ไตย วิถ ีช ีว ิต ประชาธิป ไตย วิถ ีช ีว ิต ประชาธิป ไตย  การส่งเสริมการจัดกิจกรรม  การนำาบทเรียน ผู้นำา องค์กร วิถีชวิตประชาธิปไตยทุกระดับ ี อาสาสมัครต้นแบบวิถีชีวิต อย่างต่อเนื่อง โดยเน้น ประชาธิปไตย สำาหรับการเตรี  กิจกรรมในครอบครัว ยมการขยายผลบทเรียนสูการ ่  กิจกรรมในโรงเรียน เรียนรู้แก่หมู่บ้าน องค์กร มา สถานศึกษา ประยุกต์ และจัดทำาแนวทาง  การจัดทำาประชาคม สำาหรับการดำาเนินกิจกรรมวิถี เพือแก้ไข ่ ชีวตประชาธิปไตยสำาหรับ ิ ปัญหาของหมูบ้าน ่ บุคคล ครัวเรือน โรงเรียน และ  การแก้ไขปัญหา หมู่บ้าน  การจัดทำาโครงการนำาร่องส่ง ชุมชนด้วยหลัก วิถีชีวิตประชาธิปไตย เสริมวิถชีวิตประชาธิปไตยอันมี ี พระมหากษัว ชีย์ทรงเป็นประมุข๓.๑) ตั ตริ ้ว ัด (กลยุท ธ์ท ี่  การจัดทำาต้นแบบกิจกรรม วิถีชวิตประชาธิปไตย และ ี ประชาสัมพันธ์ สู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง เป้า หมาย ๒๕๕๑ ๑. ร้อยละของหมูบ้านทีผ่านเกณฑ์การจัดกิจกรรมวิถชีวิต ่ ่ ี ประชาธิปไตยครบถ้วนทุกกิจกรรม ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ - ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ 32
 • 33. แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ กระบวน กระบวน งาน งาน ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๓ การส่งง เสริม กิจ กรรมวิถ ีช ีว ิตับผิดชอบหลัก : สภาพัฒนาการเมือง สำานักนายกรัฐมนตร ิต ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๓ การส่ เสริม กิจ กรรมวิถ ีช ีวผู้ร มนต หน่วยงานสนับสนุน : ปค. ประชาธิป ไตย ประชาธิป ไตย กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ : ส และสนับ สนุน การมีส ่ว นร่ว ม และสนับ สนุน การมีส ่ว นร่ว ม กลยุท ธ์ท ี่ ๓.๒ ::สนับ สนุน การมีส ่ว นร่ว ม กลยุท ธ์ท ี่ ๓.๒ สนับ สนุน การมีส ่ว นร่ว ม ทางการเมือ งง ทางการเมือ ปลุก กระแสการมีส ่ว นร่ว ม สนับ สนุน กิจ กรรม ถอดบทเรีย น ทางการเมือ งอย่า งโปร่ง ใส การมีส ่ว นร่ว มทางการเมือ ง  การให้ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความ สำาคัญของการมีส่วนร่วมแก่ ทุกภาคส่วน  การจัดทำาแผนปฏิบัตการ ิ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ในระดับจังหวัด อำาเภอ ตำาบล หมูบ้าน ่  การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม การมีสวนร่วมทางการเมือง ตามแผน ่ ปฏิบัตการ ิ  การส่งเสริม สนับสนุน กกต. ใน การจัดการเลือกตังให้โปร่งใส เป็น ้ ธรรม ตามกระบวนงาน ทีกำาหนด ่  การส่งเสริมให้การดำาเนินงานของ คณะ กรรมการหมูบ้าน ตอบสนอง ่ ต่อการมีสวนร่วมทางการเมืองขั้นพืน ่ ้ ฐานของหมู่บ้าน ตัว ชี้ว ัด (กลยุท ธ์ท ี่ ๓.๒)  การถอดบทเรียน และเผย แพร่กจกรรมการมีสวนร่วม ิ ่ ทางการเมือง เป้า หมาย ๒๕๕๑ ๑. ร้อยละของประชาชนผู้มสทธิไปใช้สิทธิเลือกตังผู้ใหญ่บ้าน ี ิ ้ ในรอบ ๑ ปี ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ - ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ 33
 • 34. ประเด็น ยุท ธศาสต ร์ท ี่ ๓ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๓ การพัฒ นาการอำา นวยความเป็ี่ น ธรรม ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ๓ การพัฒ นาการอำา นวยความเป็น ธรรม 34
 • 35. การวิเเคราะห์ SWOT ด้า นการอำา นวยความเป็น ธรรม การวิ คราะห์ SWOT ด้า นการอำา นวยความเป็น ธรรม บุค ลากรขาด ประสบการณ์ ทัก ษะ และจิต วิญ ญาณในการ อำา นวยความเป็น ธรรม บุค ลากรที่ไ ด้ร ับ การ พัฒ นาสมรรถนะแล้ว ไม่ไ ด้ป ฏิบ ัต ห น้า ที่ ิ มีห น่ว ยงานราชการที่ม ี กลไกในการอำา นวยความเป็น ธรรม เป็น จำา นวนมาก ปัญ หาของสัง คมมีม าก จำา เป็น ต้อ งมีก ลไก อำา นวยความเป็น ธรรม กฎหมายให้อ ำา นาจ ฝ่า ยปกครอง ในการอำา นวยความเป็น ธรรม พนัก งานฝ่า ยปกครอง มีอ ำา นาจ หน้า ที่ ในการอำา นวยความเป็น ธรรม โดยตำา แหน่ง กลไกของฝ่า ยปกครอง ประชาชนยัง ไม่ท ราบ อยูใ กล้ช ิด กับ ประชาชน ่ ว่ มีก ารเสนอกฎหมายของ า กรมการปกครอง มีห น้า ที่ และรับ ทราบปัญ หา มีก ลไกอำา นวยความเป็น ธรร ในการอำา นวยความเป็น ธรรม ความต้อ งการที่แ ท้จ ริง ทั้ง ระดับ หมูบ ้า น และระดับ ่ น่ว ยงานอืน ๆ เพื่อ ทำา หน้า ที่ ่ อำา เภอ ของประชาชน แทนกรมการปกครอง 35
 • 36. ภาพรวมประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ี่ ๓ ภาพรวมประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ๓ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๓ การพัฒ นาการอำา นวยความเป็น ธรรม ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑ การพัฒนา ประสิทธิภาพ การอำานวยความ กลยุนธรรม๑.๑ กลยุท ธ์ท ๑.๑ เป็ ท ธ์ท ี่ ี่ พัฒนาระบบการ พัฒนาระบบการ อำาานวย อำ นวย ความเป็นธรรมเชิงงรุก ความเป็นธรรมเชิ รุก กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๒ กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๒ ส่งงเสริมบทบาทของ ส่ เสริมบทบาทของ ฝ่าายปกครอง ฝ่ ยปกครอง ในการคุ้มครองสิทธิ ในการคุ้มครองสิทธิ ของประชาชนใน ของประชาชนใน กระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรม ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ การเสริมสร้างภาพ ลักษณ์และขยาย เครือข่ายการมีส่วน ร่วมในการอำานวย ความเป็นธรรม กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑ กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑ เสริมสร้าางภาพลักษณ์ เสริมสร้ งภาพลักษณ์ ของ ของ การอำาานวยความเป็น การอำ นวยความเป็น ธรรม ธรรม กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๒ กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๒ ส่งงเสริมการมีส่วนร่วมใน ส่ เสริมการมีส่วนร่วมใน การอำาานวยความเป็น การอำ นวยความเป็น ธรรม ธรรม 36
 • 37. ตัว ชี้ว ัด ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ี่ ๓ ตัว ชี้ว ัด ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ๓ เป้า ประสงค์ข องประเด็น ยุท ธศาสตร์ : : เป้า ประสงค์ข องประเด็น ยุท ธศาสตร์ การอำา นวยความเป็น ธรรมเป็น ที่พ ึ่งึ่งของประชาชน การอำา นวยความเป็น ธรรมเป็น ที่พ ของประชาชน ตัว ชี้ว ัด (ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๓) เป้า หมาย ๒๕๕๑ ๑. ร้อยละของปัญหาเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนทีได้รับการแก้ไขตาม ่ ขันตอนและระยะเวลาที่ ้ กรมการปกครองกำาหนด ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๕ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ 37
 • 38. ประสิทธิผล ตาม ยุทธศาสตร์ คุณภาพ การให้ บริการ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัตราชการ ิ การพัฒนา องค์กร แผนที่ย ุท ธศาสตร์ ((ประเด็นยุท ธศาสตร์ท ี่ ี่ ๓ )) แผนที่ย ุท ธศาสตร์ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ๓ การอำานวย ความเป็นธรรม ของฝ่าย ปกครองเป็นที่ พึ่งของ ประชาชนเชื่อมัน ่น ประชาชนเชื่อมั่ ประชาชน และยอมรับบทบาท ประชาชนพึง และยอมรับบทบาท ประชาชนพึง การอำานวยความ พอใจการอำานวย การอำานวยความ พอใจการอำานวย เป็นธรรมของฝ่าย ความเป็นธรรม เป็นธรรมของฝ่าย ความเป็นธรรม ปกครอง ปกครอง สร้างความรู้ พัฒนาศูนย์อำานวยความ บทบาท และ เป็นธรรมให้เป็นกลไก ภาพลักษณ์ ของ หลักในการบูรณาการ การอำานวย การอำานวยความเป็น ความเป็นธรรม ธรรม ของฝ่าย ปกครองสู่สังคม สร้างเครือข่ายการมีส่วน ร่วม ในการอำานวยความเป็น ศึกษาวิจัยเพื่อสร้าง พัฒนาบุคลากรใน ธรรม ฐานความรู้ และการ จัดทำากรณีศกษา ึ ต้นแบบเกี่ยวกับการ อำานวยความเป็น ด้านการอำานวย ความเป็นธรรมใน ด้านทัศนคติ และ สมรรถนะ พัฒนาระบบ การติดตามการ ปฏิบัติ และ ติดตามผลกระ ทบต่อ ประชาชน พัฒนาระบบ สารสนเทศ ช่องทางการสือสาร ่ เพื่อสนับสนุนการ อำานวยความเป็นธรรม 38
 • 39. แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ กระบวน กระบวน งาน งาน ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑ การพัฒ นาประสิท ธิภ าพการ้รับผิดชอบหลัก : ผู ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑ การพัฒ นาประสิท ธิภ าพการ กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ : อำาา นวยความเป็น ธรรม อำ นวยความเป็น ธรรม กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๑ ::พัฒ นาระบบการอำาา นวยความ กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๑ พัฒ นาระบบการอำ นวยความ เป็น ธรรมเชิงง รุก รุ เป็น ธรรมเชิ พัก นาประสิท ธิภ าพ ส่ง เสริม การไกล่ ฒ แก้ไ ขปัญ หา เกลี่ย ศูน ย์อ ำา นวยความ ความเดือ ดร้อ นเชิง รุก ข้อ พิพ าท เป็น ธรรม  การพัฒนาศูนย์อำานวยความเป็น  การเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ของ ธรรมให้มีประสิทธิภาพ ในการบูรณา อำาเภอ/คณะกรรมการหมู่บ้านใน การอำานวยความเป็นธรรมในด้าน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และ การ ต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการอำานวย  การจัดระบบศูนย์อำานวยความเป็น ความเป็นธรรมของศูนย์อำานวย ธรรมให้เป็นกลไก ไกล่เกลี่ย ความเป็นธรรม  การถอดบทเรียนการแก้ไข ประนอมข้อพิพาทของอำาเภอและนาย อำาเภอ ตามที่กฎหมายกำาหนด ปัญหาและอำานวยความ  การเผยแพร่บทบาทการดำาเนินงาน เป็นธรรมให้แก่ประชาชนของ ของศูนย์อำานวยความเป็นธรรมให้ อำาเภอและคณะกรรมการหมู่บ้าน สาธารณชนทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อไป  การให้รางวัลศูนย์อำานวยความเป็น ธรรมที่มีผลงานยอดเยี่ยมระดับจังหวัด ตัว ชีว ัด (กลยุ ้ ระดับภาค และระดับประเทศ ท ธ์ท ี่ ๑.๑)  การจัดทำา Best Practice เผยแพร่ ๒๕๕๑ ๑. ร้อยละของข้อพิพาททางแพ่งทีอำาเภอสามารถไกล่เกลี่ยและ ่ ตกลงกันได้ด้วยการทำาสัญญา ประนีประนอมยอมความ ๒. ร้อยละของข้อพิพาททางอาญาทีอำาเภอสามารถไกล่เกลี่ยตกลง ่ กันได้และมีการยอมความ  การปรับปรุงระบบกลั่นกรอง เรื่อง  การจัดชุดปฏิบัติการแก้ ปัญหาเชิงรุกในระดับพื้นที่  การพัฒนาระบบการประสาน งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้า หมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๕ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๕ 39
 • 40. แผน แผน งาน/โครงการ งาน/โครงการ กระบวน กระบวน งาน งาน ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑ การพัฒ นาประสิท ธิภ าพ ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑ การพัฒ นาประสิท ธิภ าพ ผู้รับผิดชอบหลัก : การอำาา นวยความเป็น ธรรม การอำ นวยความเป็น ธรรม กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ : สน กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๒ ::ส่งง เสริม บทบาทของฝ่า ย เสริม บทบาทของฝ่า ย กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๒ ส่ ปกครองในการคุ้ม ครอง ปกครองในการคุ้ม ครอง สิท ธิข องประชาชนใน สิท ธิข องประชาชนใน สนับ สนุน การปฏิบ ัต ิ พัฒ นาการคุ้ม กระบวนการยุต ิธ รรมครองสิท ธิข อง กระบวนการยุต ิธ รรม ประชาชนในกระบวนการยุต ิธ รรม งาน ของส่ว นภูม ิภ าค  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ภารกิจด้านการคุ้มครองสิทธิของ ประชาชนในอำานาจหน้าทีของ ่ พนักงานฝ่ายปกครอง  การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างพนักงานฝ่ายปกครอง กับเครือข่ายทีเกี่ยวข้องกับ ่ กระบวนการยุตธรรม ิ ตัว ชี้ว ัด (กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๒)  การจัดชุดปฏิบัตการพิเศษที่มี ิ ความชำานาญการเชียวชาญเฉพาะ ่ สนับสนุนพนักงานสอบสวนและให้ คำาแนะนำาแก่พนักงานสอบสวนฝ่าย ปกครองในส่วนภูมภาค ิ  การจัดทำาแนวทาง วิธีการ สอบสวนคดีอาญา ในอำานาจหน้าที่ ของพนักงานฝ่ายปกครองเผยแพร่ เป้า หมาย ๒๕๕๑ ๑. ร้อยละของอำาเภอทีจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ ่ คุ้มครองสิทธิของประชาชนใน กระบวนการยุตธรรมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ิ ๒. ร้อยละของเครือข่ายกระบวนการยุตธรรมทีจัดตังขึ้นอย่าง ิ ่ ้ น้อยตำาบลละ ๑ เครือข่าย ๓. ร้อยละของจำานวนครั้งทีพนักงานสอบสวนร่วมการสอบสวน ่ และให้คำาแนะนำาแก่พนักงาน ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 40
 • 41. แผน แผน งาน/โครงการ งาน/โครงการ กระบวนงาน กระบวนงาน ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ การ เสริม สร้าา งภาพลัก ษณ์ ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ การ เสริม สร้ งภาพลัก ษณ์ ผู้รับผิดชอบหลัก : และขยายเครือ ข่าา ย และขยายเครือ ข่ ย กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ : การมีส ่ว นร่ว มในการอำาา นวยความ การมีส ่ว นร่ว มในการอำ นวยความ เป็น ธรรม เป็น ธรรม กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑ ::เสริม สร้าา งภาพลัก ษณ์ข อง กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑ เสริม สร้ งภาพลัก ษณ์ข อง ประชาสัม การอำาา นวยความเป็น ธรรม น ธ์ก าร สร้า งความรู้ค วาม การอำ นวยความเป็น ธรรมพั อำา นวย เข้า ใจ ความเป็น ธรรมสู่ ให้แ ก่บ ุค คลกลุ่ม เป้า สาธารณะ หมาย  การจัดทำาคู่มือ และประชาสัมพันธ์เชิง รุก  การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  การสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย ยุตธรรมทางเลือกในพื้นที่ ิ  การจัดอบรมให้ความรู้แก่กำานัน ผูใหญ่บ้าน เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ ้ กระบวนการยุตธรรมทางเลือก และ ิ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกียวข้อง เพือ ่ ่ เป็นแกนนำาถ่ายทอดความรู้สประชาชน ู่ โดยมุงหมายให้ประชาชนใช้เป็นช่อง ่ ทางในการระงับข้อพิพาท ตัว ชี้ว ัด (กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑) เป้า หมาย ๒๕๕๑ ๑. ร้อยละของอำาเภอทีจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ่ เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและ กระบวนการยุตธรรมทางเลือก อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ิ ๒. ร้อยละของอำาเภอที่มความร่วมมือเครือข่ายยุตธรรมทางเลือก ี ิ ในพื้นที่ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้41ยละ อ ๑๐๐
 • 42. แผน แผน งาน/โครงการ งาน/โครงการ กระบวน กระบวน งาน งาน ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ การเสริม สร้าา งภาพลัก ษณ์ ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ การเสริม สร้ งภาพลัก ษณ์ ผู้รับผิดชอบหลัก : และขยายเครือ ข่าา ย และขยายเครือ ข่ ย กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ : การมีส ่ว นร่ว มในการอำาา นวย การมีส ่ว นร่ว มในการอำ นวย ความเป็น ธรรม ความเป็น ธรรม กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๒ ::ส่งง เสริม การมีส ่ว นร่ว มใน กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๒ ส่ เสริม การมีส ่ว นร่ว มใน การอำาา นวยความเป็น ธรรม การอำ นวยความเป็น ธรรมวามร่ว มมือ สำา รวจภาคีค สร้า งเครือ ข่า ยความร่ว ม มือ  การสำารวจ และจัดทำาฐานข้อมูล ภาคีความร่วมมือ ในพื้นที่ เช่น ประเภทเครือข่าย, หน้าที่ และศักยภาพของเครือข่ายในการ อำานวยความเป็นธรรม  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการอำานวย ความเป็นธรรม เช่น ทนาย อาสา,ประชาอาสาแจ้งเหตุฯ, กลุ่ม เพื่อนช่วยเพือน เป็นต้น ่ ตัว ชี้ว ัด (กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๒) เป้า หมาย ๒๕๕๑ ๑. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนทีมเครือข่ายความร่วมมือด้านการอำานวย ่ ี ความเป็นธรรม ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ 42
 • 43. ประเด็น ยุท ธศาสต ร์ท ี่ ๔ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๔ การรัก ษาความมั่น คงภายในและความสงบเรีย บร้อ ย ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๔ การรัก ษาความมั่น คงภายในและความสงบเรีย บร้อ ย 43
 • 44. การวิเเคราะห์ SWOT ด้า นการรัก ษาความมั่น คงภายในและความ การวิ คราะห์ SWOT ด้า นการรัก ษาความมั่น คงภายในและความ สงบเรีย บร้อ ย สงบเรีย บร้อ ย การยอมรับบทบาทใน ภารกิจของกรม การปกครองมี ขอบเขตกว้าง ขวาง ทำาให้ขาด ลักษณะเด่นใน ภาพรวม บุคลากรขาด ขวัญและ กำาลังใจใน การปฏิบัติ งาน ทรัพยากร ทางการ บริหารไม่ เพียงพอ ประชาชนยังไม่ เข้าใจบทบาทของ ฝ่ายปกครองในการ รักษาความมั่นคง ภายใน และ การรักษาความสงบ แนวโน้มสถานการณ์ เรียบร้อย ความรุนแรง และ การขาดการ ความไม่สงบในสังคม ประสานและ ทวีความรุนแรงมาก ความร่วมมือ ยิงขึน ่ ้ ในการปฏิบัติ งานในพืนที่ ้ ความเจริญ ก้าวหน้าด้าน เทคโนโลยีเอื้อ อำานวยต่อการ ดำาเนินงานของ ฝ่ายปกครอง สามารถทำางาน ใน ภาวะจำากัดได้ อย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีกลไก บุคลากรในพืนที่ ้ หมูบ้าน ตำาบล ่ ด้านการรักษาความ มันคงภายใน และการ ่ รักษาความสงบ เรียบร้อยของรัฐบาล และส่วนราชการมีสง ู ปัญหาความไม่สงบฯ ความไม่มั่นคงบาง อย่างเพิ่มมากขึน เปิด ้ โอกาสให้ฝ่ายปกครอง ได้มบทบาทด้านนี้ ี กรมการ ปกครอง มีฐานข้อมูล กลาง ทีหน่วยงาน ่ ต่างๆ จำาเป็น มี ต้องใช้ บุคลากรที่เป็นผู้ บริหารสูงสุดใน พื้นที่ มีอำานาจใน การดำาเนินการด้าน การรักษาความ มั่นคงภายใน และ การรักษาความสงบ เรียบร้อย 44
 • 45. ภาพรวมประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ี่ ๔ ภาพรวมประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ๔ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๔ การรัก ษาความมั่น คงภายใน และความสงบเรีย บร้อ ย ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑ การพัฒนา ประสิทธิภาพ การรักษาความ มันคงภายใน ่ เฉพาะพืนที่ จชต. ้ และจังหวัดชายแดน กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๑ กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๑ เสริมมสร้างเอกภาพใน เสริ สร้างเอกภาพใน การรักกษาความมั่นคง การรั ษาความมั่นคง ภายในเฉพาะพื้นที่ ่ ภายในเฉพาะพื้นที จชต. และจังงหวัด จชต. และจั หวัด ชายแดน ชายแดน กลยุท ธ์ท ี่ ๑ .๒ เสริมสร้างการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุขในพื้นที่ จชต. และจังหวัด ชายแดน ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ การพัฒนา ประสิทธิภาพ การรักษาความ สงบเรียบร้อยของ กลยุท ธ์ท ี่ ๒ .๑ ฝ่ายปกครอง เสริมสร้างเอกภาพในการรักษา ความสงบเรียบร้อยของฝ่าย ปกครอง กลยุท ธ์ท ี่ ๒ .๒ เสริมสร้างจิตสำานึกของประชาชน และ ผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดความ ร่วมมือใน กลยุท ธ์ ที่ ๒ .๓ การปฏิบัติตามกฎหมายและศีล เสริมสร้างความร่วนดีอของสห ธรรมอั มมื อาสาสมัคร ฝ่ายปกครองในการรักษาความ ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๓ การจัดระเบียบ คนเข้าเมือง โดยมิชอบ ด้วยกฎหมาย กลยุท ธ์ท ี่ ๓ .๑ ป้องกันคนเข้าเมือง โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กลยุท ธ์ท ี่ ๓ .๒ จัดระเบียบคนเข้าเมือง โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 45
 • 46. ตัว ชี้ว ัด ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ี่ ๔ ตัว ชี้ว ัด ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ๔ เป้า ประสงค์ข องประเด็น ยุท ธศาสตร์ : : เป้า ประสงค์ข องประเด็น ยุท ธศาสตร์ สังงคมมีค วามสงบเรีย บร้อ ย ประชาชนมีค วามปลอดภัย และอยู่ร ่ว มกัน อย่า งง สั คมมีค วามสงบเรีย บร้อ ย ประชาชนมีค วามปลอดภัย และอยูร ่ว มกัน อย่า ่ สัน ติส ุข สัน ติส ุข ตัว ชี้ว ัด (ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๔) เป้า หมาย ๒๕๕๑ ๑. ร้อยละของแผนงาน/โครงการด้านการรักษาความมันคง ่ ภายในและความสงบเรียบร้อยที่ กรมการปกครองสามารถดำาเนินการบรรลุผลสำาเร็จตามเป้า หมายทีตงไว้ (ภายในปีงบประมาณ) ่ ั้ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ 46
 • 47. ประสิท ธิภ าพของ การปฏิบ ัต ิร าชการ คุณ ภาพ การให้บ ริก าร ประสิท ธิผ ล ตามยุท ธศาสตร์ แผนที่ย ุท ธศาสตร์ ((ประเด็นยุท ธศาสตร์ท ี่ ี่ ๔)) แผนที่ย ุท ธศาสตร์ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ๔ สัง คมมีค วามสงบเรีย บร้อ ย ประชาชน มีค วามปลอดภัย และอยู่ร ่ว มกัน อย่า งสัน ติส ุข ทุกภาคส่วนในพื้นที่ จชต. และจังหวัดชายแดน มีความพร้อมในการ รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนในพื้นที่ จชต. และจังหวัดชายแดน มีความรักสามัคคีและ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประชาชนและผู้ประกอบการ คนเข้าเมืองโดยมิชอบ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ ด้วยกฎหมายไม่ก่อปัญหา ตามกฎหมายและ ความเดือดร้อนให้แก่สังคม ศีลธรรมอันดี การพัฒ นา องค์ก ร จัดระเบียบคนเข้าเมือง พัฒนาประสิทธิภาพ เสริมสร้างจิตสำานึกของ เสริมสร้างการอยู่รวมกัน ่ จัดระเบียบสังคมและ โดยมิ การรักษาความมันคงภายใน ่ ประชาชนและผูประกอบการเพื่อให้ ชอบด้วยกฎหมาย ้ อย่างสันติสขในพืนที่ จชต. รักษาความสงบเรียบร้อย ุ ้ เฉพาะพื้นที่ จชต. และ เกิดความร่วมมือในการปฏิบัตตาม เพื่อไม่ให้ก่อปัญหา ิ และจังหวัดชายแดน ในหมูบ้านและชุมชน ่ ั จังหวัดชายแดน กฎหมายและศีลธรรมอันดี ความเดือดร้อนแก่สงคม บูร ณาการและสนธิก ำา ลัง เจ้า หน้า ที่ข องรัฐ และสหอาสาสมัค รฝ่า ยปกครองในการรัก ษา ความมัน คงภายในและความสงบเรีย บร้อ ย ่ พัฒ นาคน เทคโนโลยี ความรู้ โครงสร้า ง กระบวนงาน และทรัพ ยากรการบริห าร ตามประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑ : การพัฒ นาการบริห ารงานอำา เภอและบูร ณาการงานทุก ภาคส่ว นในพืน ท ้ 47
 • 48. แผน แผน งาน/โครงการ งาน/โครงการ กระบวน กระบวน งาน งาน ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑ การพัฒ นาประสิท ธิภ าพการรัก ษา ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง : สน.มน. ความมั่น คงภายในเฉพาะพื้น ที่ จชต . ผ้รับผิดชอบร่วม : สน.อส. สส. สน.ปท. และจัง หวัด ชายแดน กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๑ : เสริม สร้า งเอกภาพในการรัก ษา ความมั่น คงภายในเฉพาะพื้น ที่ จชต . และจัง หวั นวยการ บูร ณาการการปฏิบ ัต ิ บูร ณาการการอำาด ชายแดน การด้า น ด้า น ความมั่น คงของอำา เภอ ความมั่น คงระหว่า งกรม และตำา บลในพื้น ที่ การปกครอง จชต. และจัง หวัด จัง หวัด ชายแดน และ ชายแดน ศอ.บต.   การอำานวยการด้านความมั่นคง ระหว่าง กรมการปกครอง จังหวัดชายแดน และ ศอ.บต. แบบบูรณาการ การเสริมสร้างความร่วมมือด้าน ความมันคงของ ่ ทุกภาคส่วนระดับอำาเภอและตำาบล ในพื้นที่ จชต. และจังหวัดชายแดน ตัว ชีว ัด (กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๑) ้ เป้า หมาย ๒๕๕๑ ๑. ร้อยละของจำานวนอำาเภอในพืนที่ จชต. และจังหวัดชายแดน ทีมี ้ ่ เอกภาพในการรักษาความมันคงภายใน ่ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ 48
 • 49. ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง : สน.มน. ผู้รับผิดชอบร่วม : สน.อส. สส. สน.ปท. แผน แผน งาน/โครงการ งาน/โครงการ กระบวน กระบวน งาน งาน ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑ การพัฒ นาประสิท ธิภ าพการรัก ษา ความมั่น คงภายใน เฉพาะพื้น ที่ จชต. และจัง หวัด ชายแดน กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๒ : เสริม สร้า งการอยู่ร ่ว มกัน อย่า ง สัน ติส ุข ในพื้น ทีาจชต . และจัง หวัด ชายแดน ม การแก้ไ ข ส่ง เสริ สร้ ่ งความตระหนัก ปัญ หา และ ความขัด แย้ง ใน ความเข้า ใจให้แ ก่ พื้น ที่ด ้ว ยสัน ติว ิธ ี ประชาชนในพื้น ที่  การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิถีชวิตร่วมกันของ ี ประชาชน ในพื้นที่ จชต. และจังหวัดชายแดน เพื่อ ให้เกิดความรักสามัคคีและ ช่วยเหลือเกือกูลกัน ้  การระงับข้อพิพาทของ ประชาชน ในพืนที่ จชต. และจังหวัด ้ ชายแดน โดยใช้กระบวนการยุตธรรม ิ เชิงสมานฉันท์เป็นหลัก สนับ สนุน การจัด กิจ กรรมเชิง สร้า งสรรค์ข อง ประชาชนในพื้น ที่  การสนับสนุนการจัด กิจกรรมด้าน ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านของ ประชาชน ในพื้นที่ จชต. และจังหวัดชายแดน ตัว ชี้ว ัด (กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๒) เป้า หมาย ๒๕๕๑ ๑. จำานวนทีเพิมขึนของโครงการ/กิจกรรมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ่ ่ ้ ประชาชน ในการเสริมสร้าง การอยูร่วมกันอย่างสันติสขในพื้นที่ จชต. และจังหวัดชายแดน เมื่อ ่ ุ เทียบกับปีทผ่านมา ี่ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๕ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๕ 49
 • 50. กระบวน กระบวน งาน งาน ผู ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ การพัฒ นาประสิท ธิภ าพการรัก ษา้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณ ความสงบเรีย บร้อ ยของฝ่า ยปกครอง และกลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง : สน.สก, สน.มน กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑ : เสริม สร้า งเอกภาพในการรัก ษา ผู้รับผิดชอบร่วม : สน.อส. สส. สน.ปท. ความสงบเรีย บร้อ ยของฝ่า ยปกครอง บูร ณาการการอำา นวยการ รัก ษาความสงบเรีย บร้อ ย ระหว่า งส่ว นราชการใน สัง กัด ปค. แผน แผน งาน/โครงการ งาน/โครงการ การบูรณาการการอำานวยการรักษา ความสงบเรียบร้อย ระหว่างสำานัก/กอง และส่วนราชการ ในภูมภาคทีสังกัด ปค. ิ ่ การพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับ ใช้กฎหมายด้าน การรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่าย ปกครอง จัด ระเบีย บสัง คม และ รัก ษาความสงบ เรีย บร้อ ยในหมู่บ ้า น และชุม ชน  การจัดระเบียบสังคม  การป้องกันการแพร่ระบาดของยา เสพติด ตัว ชีว ัด (กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑) ้ เป้า หมาย ๒๕๕๑ ๑. ร้อยละของจำานวนหมูบ้านและชุมชนทีเจ้าหน้าที่ผปฏิบัตงานด้านการ ่ ่ ู้ ิ รักษาความสงบเรียบร้อยของ ฝ่ายปกครองดำาเนินการจัดระเบียบสังคม ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ 50
 • 51. แผน แผน งาน/โครงการ งาน/โครงการ กระบวน กระบวน งาน งาน ผู้รับ ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ การพัฒ นาประสิท ธิภ าพการรัก ษา ผิดชอบหลัก : กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณ ความสงบเรีย บร้อ ยของฝ่า ยปกครอง สน.สก. กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๒ : เสริม สร้า งจิต สำา นึก ของประชาชน ผิดชอบร่วม : สน.อส., สน.ปท. ผู้รับ และผู้ป ระกอบการเพื่อ ให้เ กิด ความร่ว มมือ ในการปฏิบ ัต ิต าม สร้า งเครือ ข่า ยภาคีภ าค กฎหมายและศีล สร้า งจิต สำา นึก ของ ธรรมอัน ดี ประชาชนและผู้ ประชาชน ประกอบการในการ ในการรัก ษาความสงบ ปฏิบ ัต ิต ามกฎหมาย เรีย บร้อ ยและ และศีล ธรรมอัน ดี การปฏิบ ัต ิต ามกฎหมาย และศีล ธรรมอัน ดี  การประชาสัมพันธ์ และสร้าง  การกำาหนดกระบวนการสร้าง จิตสำานึก การปฏิบัตตาม ิ กฎหมายและศีลธรรมอันดีของ ประชาชนและผู้ประกอบการ เครือข่ายภาคีภาคประชาชน ให้ เข้ามีสวนร่วมในการรักษาความ ่ สงบเรียบร้อยและปฏิบัติตาม กฎหมายและศีลธรรมอันดี ตัว ชี้ว ัด (กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๒) เป้า หมาย ๒๕๕๑ ๑. จำานวนทีเพิมขึนของโครงการ/กิจกรรมการสร้างจิตสำานึก ่ ่ ้ ของประชาชนและผู้ประกอบการที่ให้ ความร่วมมือในการปฏิบัตตามกฎหมายและศีลธรรมอันดี เมื่อ ิ เทียบกับปีทผ่านมา ี่ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๕ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๕ 51
 • 52. แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ กระบวน กระบวน งาน งาน ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ การพัฒ นาประสิท ธิภ าพการรัก ษา ความสงบเรีย บร้อ ยของฝ่า ยปกครอง กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๓ : เสริม สร้า งความร่ว มมือ ของสห อาสาสมัค รฝ่า ยปกครองในการรัก ษา ความสงบเรีย บร้อ ย พัฒ นาระบบฐานข้อ มูล ของ สหอาสาสมัค รฝ่า ย ปกครอง  การเชือมโยงข้อมูลของสห ่ อาสาสมัคร ฝ่ายปกครองด้านการรักษา ความสงบเรียบร้อยระหว่าง ส่วนกลาง และส่วนภูมภาค ิ ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง : สน.มน. สนับ สนุน การจัด กิจ กรรมของ สหอาสาสมัค รฝ่า ย ปกครอง  การกระตุนจิตสำานึกของ ้ สหอาสาสมัครฝ่ายปกครอง ให้แสดงบทบาทในกิจกรรม ด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย สร้า งแรงจูง ใจใน การมีส ่ว นร่ว มของ สหอาสาสมัค รฝ่า ย ปกครอง  การให้รางวัลแก่สมาชิก ของ สหอาสาสมัครฝ่ายปกครอง ทีมีผลงานดีเด่นด้านการ ่ รักษาความสงบเรียบร้อย ตัว ชี้ว ัด (กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๓) เป้า หมาย ๒๕๕๑ ๑. จำานวนทีเพิมขึนของโครงการ/กิจกรรมทีสหอาสาสมัครฝ่ายปกครอง ่ ่ ้ ่ ให้ความร่วมมือในการรักษาความ สงบเรียบร้อย เมือเปรียบเทียบกับปีทผ่านมา ่ ี่ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๕ ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๒๐ 52
 • 53. แผน แผน งาน/โครงการ งาน/โครงการ กระบวน กระบวน งาน งาน ผู้รับผิดชอบหลัก : ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๓ การจัด ระเบีย บคนเข้า เมือ ง กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง : สน.มน., สน.สก สน.ส โดยมิช อบด้ว ยกฎหมาย ผ้รับผิดชอบร่วม : สน.อส., สน.ปท. กลยุท ธ์ท ี่ ๓.๑ : ป้อ งกัน คนเข้า เมือ งโดยมิ ชอบด้ว ยกฎหมาย เผยแพร่ จัด ระบบป้อ งกัน พัฒ นาและปรับ ปรุง ประชาสัม พัน ธ์ และสร้า ง คนเข้า เมือ งฯ ระเบีย บ ข้อ บัง คับ ความรู้ค วามเข้า ใจแก่ ระดับ อำา เภอ คำา สั่ง หรือ มติ ครม. ที่ ทุก ภาคส่ว น เกี่ย วข้อ ง  การจัดศูนย์ประสานความ  การจัดทำาคู่มอและแนวทาง  การศึกษา วิเคราะห์ระเบียบ ื ร่วมมือใน การปฏิบัตงานของพนักงาน ิ ข้อบังคับ คำาสัง หรือมติ ครม. ่ การจัดระเบียบคนเข้าเมือง เจ้าหน้าทีตามมาตรการ ่ ทีเกี่ยวข้องกับคนเข้าเมืองโดย ่ โดยมิชอบด้วยกฎหมายใน มิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อพัฒนา ป้องกันคนเข้าเมืองโดยมิชอบ ส่วนกลาง จังหวัด และอำาเภอ ด้วยกฎหมาย และเผยแพร่ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ประชาสัมพันธ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาคน เมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตัว ชี้ว ัด (กลยุท เป้า หมาย ในความรับผิดชอบของ ปค. ธ์ท ี่ ๓.๑) ๒๕๕๑ ๒๕๕ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒ ๑. ระดับความสำาเร็จในการกำาหนดมาตรการป้องกันคนเข้าเมือง ระดับ ๓ ระดับ ระดับ ๕ ระดับ ๕ คำา อธิ ว าย กลยุท ้ โดยมิชอบด้บ ยกฎหมาย ธ์ท ี่ ๓.๑ เป็น เรื่อ งที่ร ิเ ริ่ม ขึน ใหม่ ซึ่ง ต้อ งดำา เนิน การควบคู่ไ ปกับ กลยุท ธ์ท ี่ ๔ ๓.๒ จึง จำา เป็น ต้อ งกำา หนดตัว ชี้ว ัด เป็น ระดับ ความสำา เร็จ ตามขั้น ตอนการดำา เนิน การ (Milestone) ดัง นี้ ระดับ ๑ หมายถึง ความสำาเร็จในการรวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ คำาสัง หรือมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับคน ่ เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระดับ ๒ หมายถึง ความสำาเร็จในการวิเคราะห์ระเบียบ ข้อบังคับ คำาสัง หรือมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับคน ่ เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายในความรับผิดชอบของ ปค. ระดับ ๓ หมายถึง ความสำาเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ คำาสัง หรือมติ ครม. ที่ 53 ่
 • 54. กระบวน กระบวน งาน งาน ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๓ การจัด ระเบีย บคนเข้า เมือ ง ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง : สน.มน. โดยมิช อบด้ว ยกฎหมาย ผ้รับผิดชอบร่วม : สน.อส., สน.บท., สน.ปท., สน.สก กลยุท ธ์ท ี่ ๓.๒ : จัด ระเบีย บคนเข้า เมือ งโดย มิช อบด้ว ยกฎหมาย บูร ณาการระบบข้อ มูล จัด ระเบีย บคนเข้า วิเ คราะห์แ ละ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ คนเข้า เมือ งฯ ร่ว มกับ ทุก สัง เคราะห์แ นวทาง เมือ งฯ ภาคส่ว นที่ การแก้ไ ขปัญ หา เกี่ย วข้อ ง คนเข้า เมือ งฯ  การศึกษา วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ แนวทางการแก้ไขปัญหาคน เข้าเมืองโดยมิชอบด้วย กฎหมาย ในพืนที่จังหวัดและ ้ อำาเภอเป้าหมาย ตัว ชีว ัด (กลยุท ธ์ท ี่ ๓.๒) ้ แผน แผน งาน/โครงก งาน/โครงก าร าร  การเชื่อมโยงข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับคนเข้าเมืองโดยมิ ชอบด้วยกฎหมายในความรับ ผิดชอบของ ปค.  การดำาเนินการจัด ระเบียบคนเข้าเมือง โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ๒๕๕๑ เป้า หมาย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๑. ระดับความสำาเร็จในการจัดระเบียบคนเข้าเมืองโดยมิชอบ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ ระดับ ด้วยกฎหมายในความรับผิดชอบ ๕ ของกรมการปกครอง คำา อธิบ าย กลยุท ธ์ท ี่ ๓.๒ เป็น เรื่อ งที่ร ิเ ริ่ม ขึน ใหม่จ ำา เป็น ต้อ งกำา หนดตัว ชี้ว ัด เป็น ระดับ ้ ความสำา เร็จ ตามขัน ตอนการดำา เนิน การ (Milestone) ดัง นี้ ้ ระดับ ๑ หมายถึง ความสำาเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลทางทะเบียนทีเกี่ยวข้องกับคนเข้าเมืองโดยมิ ่ ชอบด้วยกฎหมายในความรับผิดชอบของ ปค. ระดับ ๒ หมายถึง ความสำาเร็จในการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาคนเข้าเมืองโดยมิชอบด้วย กฎหมายในพืนทีจังหวัดและอำาเภอเป้าหมาย ้ ่ 54 ระดับ ๓ หมายถึง ความสำาเร็จในการสังเคราะห์องค์ความรู้ร่วมกับทุกภาคส่วนทีเกียวข้อง ่ ่
 • 55. ประเด็น ยุท ธศาสต ร์ท ี่ ๕ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๕ การพั ยุท ธศาสตร์ท ประเด็นฒ นาการบริก าร ี่ ๕ การพัฒ นาการบริก าร 55
 • 56. การวิเเคราะห์ SWOT ด้า นการให้บ ริก าร การวิ คราะห์ SWOT ด้า นการให้บ ริก าร วัฒนธรรม บางอย่าง ของฝ่าย ปกครอง ไม่เอือ ้ อำานวยต่อ การให้ ลากรขาด บุค บริการ ขวัญและ กำาลังใจใน การปฏิบัติ งานในด้าน บริการ มีการเสนอ กฎหมายของ ส่วนราชการอื่น เพือ ่ ทำาหน้าทีแทน ่ ฝ่ายปกครอง การขาดการ ประสานและ ความร่วมมือ ในการปฏิบัติ งานในพืนที่ ้ ทรัพยากร ทางการ บริหารไม่ เพียงพอ กระแสการกระ จายอำานาจให้ ส่วนท้องถิ่น ทำาให้กรมการ ปกครอง ถูกลดภารกิจ ความเจริญก้าวหน้าของ เทคโนโลยีรวมทั้งนโยบาย รัฐบาลด้านเทคโนโลยี เอื้อ อำานวยต่อการพัฒนางาน บริการของกรมการปกครอง ความ ต้องการ ใช้ระบบ ฐานข้อมูล มีสง ู มีจุดการให้ บริการ และมี โครงข่ายการ สื่อสาร ครอบคลุมทุก อำาเภอ รัฐบาล ประชาชน มีความเชือ ่ มั่นในการ ให้บริการ ของอำาเภอ กรมการ ปกครอง มีฐานข้อมูล กลาง ที่หน่วยงาน ต่างๆ มีบุคลากรที จำาเป็นต้องใช้ ่เป็น ผู้บริหารสูงสุด ในพื้นที่ มี อำานาจในการ อนุมัติ อนุญาต ฯ ตามกฎหมาย 56
 • 57. ภาพรวมประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ี่ ๕ ภาพรวมประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ๕ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๕ การพัฒ นาการบริก าร ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑ การพัฒนา บุคลากร ผู้ให้บริการ กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๑ กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๑ สร้าางจิตสำานึกและ สร้ งจิตสำานึกและ พัฒนาศักยภาพของ พัฒนาศักยภาพของ บุคลากรผู้ใ้ให้บริการ บุคลากรผู ห้บริการ ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ การพัฒนา กระบวนการให้ บริการ กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑ กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑ พัฒนากระบวนการให้บริริการ พัฒนากระบวนการให้บ การ ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๓ การพัฒนา สถานที่ ให้บริการ กลยุท ธ์ท ี่ ๓.๑ กลยุท ธ์ท ี่ ๓.๑ พัฒนาสถานทีและภูมิ ิ ่่ พัฒนาสถานทีและภูม ทัศน์ ทัศน์ ในการให้บริริการ ในการให้บ การ 57
 • 58. ตัว ชี้ว ัด ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ี่ ๕ ตัว ชี้ว ัด ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ๕ เป้า ประสงค์ข องประเด็น ยุท ธศาสตร์ : : เป้า ประสงค์ข องประเด็น ยุท ธศาสตร์ ผู้ร ับ บริก ารมีค วามพึงงพอใจ ผู้ร ับ บริก ารมีค วามพึ พอใจ ตัว ชี้ว ัด (ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๕) เป้า หมาย ๒๕๕๑ ๑. ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการทีมความพึงพอใจต่องาน ่ ี บริการของอำาเภอ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ 58
 • 59. ผู้ร ับ บริก ารมีค วามพึง พอใจ ผู้ร ับ บริก ารจากงานบริก ารของ อำา เภอได้ร ับ ความสะดวก รวดเร็ว ถูก ต้อ ง และเป็น ธรรม ประสิทธิภาพของ การปฏิบัตราชการ ิ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ แผนที่ย ุท ธศาสตร์ ((ประเด็นยุท ธศาสตร์ท ี่ ี่ ๕)) แผนที่ย ุท ธศาสตร์ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ท ๕ การพัฒนา องค์กร พัฒนาสถานที่และ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ พัฒนากระบวนการให้บริการ สร้างและขยายเครือข่าย ปรับสภาพภูมทศน์ การตรวจสอบและป้องกัน ิ ั ให้มีมาตรฐาน ทันสมัย โปร่งใส การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ในการให้บริการ การทุจริตในการให้บริการ และมีประสิทธิภาพ สร้างจิตสำานึก แรงจูงใจ ปรับปรุงการมอบอำานาจ และพัฒนาทักษะ เพิ่มสมรรถนะ และแก้ไขระเบียบ ของบุคลากรผู้ให้บริการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการให้บริการ 59 59
 • 60. ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑ การพัฒ นาบุค ลากรผู้ใใ ห้ ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๑ การพัฒ นาบุค ลากรผู้ ห้ แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ กระบวน กระบวน งาน งาน บริก าร บริก าร กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๑ ::สร้าา งจิต สำา นึก และพัฒ นา กลยุท ธ์ท ี่ ๑.๑ สร้ งจิต สำา นึก และพัฒ นา ศัก ยภาพของบุค ลากรผู้ใ้ใ ห้บ ริก าร ศัก ยภาพของบุค ลากรผู ห้บ ริก าร พัฒ นาทัก ษะ ความเชี่ย วชาญ ของบุค ลากรผู้ใ ห้ บริก าร สร้า ง จิต สำา นึก ในการให้ บริก าร  การกำาหนดสมรรถนะ  การพัฒนาบุคลากร ด้านการให้บริการ ที่เป็น ให้มจิตสำานึกในการ ี เลิศ ให้บริการ โดยใช้รูป  การพัฒนาสมรรถนะ แบบการพัฒนาทีหลาก ่ ของบุคลากรผู้ให้บริการ หลาย ให้มีทักษะและความ  การสรรหาองค์กร เชี่ยวชาญในการให้ บริการที่ได้มาตรฐาน ต้นแบบด้านการให้  การจัดระบบพี่เลี้ยง บริการและจัดระบบ งานบริการแก่บุคลากร เทียบเคียงระหว่าง ใหม่จนกว่าจะมีทักษะ องค์กรเพือพัฒนาการ ่ และความเชี่ยวชาญที่ได้ บริ ี่ ารตามแนวทาง มาตรฐาน ตัว ชี้ว ัด (กลยุท ธ์ทก๑.๑) ขององค์กรต้นแบบ ๑. ร้อยละของบุคลากรทีผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ่ ทักษะความเชี่ยวชาญและจิตสำานึก ในการให้บริการ ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มภารกิจด้านการบริหารงานปกครอง : สน.ยอ ผู้รับผิดชอบร่วม : สน.บท. สร้า งขวัญ กำา ลัง ใจและ ให้ร างวัล แก่ บุค ลากร  การประเมินผล ปรับ ปรุง กระบวนการ ตรวจสอบการ ทุจ ริต  การออกแบบและ พัฒนาระบบป้องกันและ การปฏิบัตงานของ ิ แก้ไขปัญหาการทุจริต บุคลากรด้านการให้ ในการปฏิบัติงาน บริการ  การปรับปรุง  การมอบรางวัล โครงสร้างและองค์กร เครื่องหมายบุคลากร ตรวจสอบและป้องกัน ดีเด่น และประกาศ การทุจริต  การเสริมสร้าง ยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณธรรมจริยธรรมของ ให้เป็นตัวอย่างทีดี ่ บุคลากรผู้ให้บริการทุก และส่งเสริมความ ระดับ ก้าวหน้าของ เป้า หมาย ่มสมรรถนะ  การเพิ บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ การตรวจติดตามการ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ทุจริต ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 60
 • 61. กระบวน กระบวน งาน งาน ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ การพัฒ นา ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๒ การพัฒ นา กระบวนการให้บ ริก าร กระบวนการให้บ ริก าร กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑ : :พัฒ นากระบวนการให้ กลยุท ธ์ท ี่ ๒.๑ พัฒ นากระบวนการให้ บริก าร บริก าร ลดขั้น ตอนการให้บ ริก าร และพัฒ นาศูน ย์บ ริก ารร่ว ม พัฒ นา เทคโนโลยี ในการให้ บริก าร ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มภารกิจด้านการบริหารงานปกครอง : สน.ยอ ผู้รับผิดชอบร่วม : สน.บท. สร้า งและขยายเครือ ข่า ย การมีส ่ว นร่ว มของผู้ร ับ บริก าร แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ  การปรับปรุงขันตอนและลด  การพัฒนาการบริการด้วย  การปรับปรุงและขยายช่อง ้ ระยะเวลาการให้บริการ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eทางการรับฟังความคิดเห็นและ  การกำาหนดมาตรฐานใน Service) ข้อร้องเรียนของผูรับบริการ ้  การปรับปรุงระบบคิวของ  การตังคณะทำางานภาค การให้บริการ ้  การบูรณาการสร้างเครือ หน่วยบริการ ประชาชน ข่ายความร่วมมือในการบริการ  การขยายช่องทางในการให้  การพัฒนาระบบการติดตาม ร่วม และพัฒนาศูนย์บริการร่วม บริการ ตรวจสอบ  การพัฒนาระบบอำานวย ระดับอำาเภอ การทำางานจากภาคประชาชน  การปรับปรุงการมอบอำานาจ ความสะดวกภายในหน่วย  การขยายเครือข่ายภาค และแก้ไขระเบียบกฎหมายที่ บริการ (เช่น จัดเคาน์เตอร์ ประชาชน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบ เกี่ยวข้อง ้ ั ตัว ชีว ัด (กลยุท ธ์ท ี่ เซอร์วิส ติดผังแสดงขันตอน ้ ๒.๑) เป้า หมาย และค่าธรรมเนียมการให้บริการ เครือข่ายต่างพืนที่ ้ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ การมีเจ้าหน้าทีสวนหน้าให้คำา  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ่ ่ ๑. ร้อยละของงานบริการของกรมการปกครองทีาในการให้บริการ ฯลฯ) ร้อยละ ่ ร้อยละ ร้ธ์ ร้อยละ  การประชาสัมพันอยละ แนะนำ สามารถลดรอบระยะ เวลาของขั้นตอนการให้บริการ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๒. ร้อยละของงานบริการของกรมการปกครองทีสามารถให้บริการ ่ ด้วยระบบ e-Service ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๕ ร้อยละ ๒๐ ๓. ร้อยละของอำาเภอทีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการจัดตังศูนย์ ่ ้ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ 61
 • 62. บริก าร บริก าร ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๓ การพัฒ นาสถานที่ใ ห้ ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๓ การพัฒ นาสถานที่ใ ห้ แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ กระบวน กระบวน งาน งาน กลยุท ธ์ท ี่ ๓.๑ : :พัฒ นาสถานที่แ ละภูม ิท ัศ น์ กลยุท ธ์ท ี่ ๓.๑ พัฒ นาสถานที่แ ละภูม ิท ัศ น์ ในการให้บ ริก าร ในการให้บ ริก าร ค้น หาและ เลือ กสรรต้น แบบ หน่ว ยบริก ารที่ เป็น เลิศ  การสรรหาองค์กรต้นแบบ หน่วยบริการ ทีเป็นเลิศในด้านการจัดสำานักงาน ่  การพัฒนาระบบการเทียบเคียง กับองค์กรต้นแบบ  การออกแบบสถานทีและสภาพ ่ ภูมิทศน์ของหน่วยบริการทีเหมาะ ั ่ สมและเป็นเอกลักษณ์ ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มภารกิจด้านการบริหารงานปกครอง : สน.ยอ. ผู้รับผิดชอบร่วม : สน.บท. ปรับ ปรุง สถานที่แ ละภูม ท ัศ น์ ิ ของอำา เภอตามแนวต้น แบบ  การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพยากรทางการบริหารที่ จำาเป็นให้แก่อำาเภอ  การปรับปรุงผังสำานักงานภายใน หน่วยบริการ  การปรับปรุงสภาพภูมทศน์และ ิ ั บริเวณโดยรอบตามรูปแบบที่ กำาหนด (เช่น บริเวณอาคารทีว่าการ ่ อำาเภอ ถนน ทีจอดรถ ห้องนำ้า ฯลฯ) ่ ตัว ชี้ว ัด (กลยุท ธ์ท ี่ ๓.๑) เป้า หมาย ๒๕๕๑ ๑. ร้อยละของอำาเภอทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาสถานทีและ ่ ่ สภาพภูมทศน์ในการให้บริการ ิ ั ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ 62