สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รัฐสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑
ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

สํานักงา...
-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น ทู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายเพื่ อ...
-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
ไม่ม งานคณะกรรมการกฤษฎีก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗ ในเมื่อสํานักีบทบัญญัติแห่งรั...
-๔-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“ข้ า พระพุ ท ธเจ้ าสํา(ชืกงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต ย์ ป ฏิ ญ าณว่ า นัข้ า พระพุ ท ธเจ้ า จ...
-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“ข้าพเจ้
ฏิ นัาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้า กา
กดีต งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า...
-๖-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณี
ละเป็นผู้สําเร็จราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่...
-๗-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และเสรีภาพตามที่รัฐ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาธรรมนูญนี้รับานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาละเสรี...
-๘-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การทรมาน ทารุณานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะ กา
สํานักงานคณะกรรม...
-๙-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กระทํามิได้เว้นแต่โดยอาศั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายา เฉพาะ...
- ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๔) ผู
้อ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ผู
หรื กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ...
- ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การคื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นอสังหาริมทรันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สําพย์ให้เจ้าของ...
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

105

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
105
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550"

 1. 1. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รัฐสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ิ สํานักนทราธิราช บรมนาถบพิตร งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สยามิ ตราไว้ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเป็นอดีตภาค ๒๕๕๐ พรรษา ปัจจุบันสมัย จันทรคติ นิยม สูกรสมพัสํตสร งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ิย นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านัก สาวนมาส ชุณหปักษ์ เอกาทสีดิถี สุรสําคติกาล สิงหาคมมาส จตุวีสติมสุรทิน ศุกร วาร โดยกาลบริเฉท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จัก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้นําความกราบบังคมทูลว่า การปกครองของประเทศไทยในระบอบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการะมหากษั ตสําย์ ทงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วั ฒ นามากว่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ า เจ็ ด สิ บ ห้ า ปี ตลอด ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ริ นัก รงเป็ น ประมุ ข ได้ ดํ า เนิ น ระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการประกาศใช้ ยกเลิก และแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้ง เพื่อให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เหมาะสมแก่สภาวการณ์ของบ้านเมืองและกาลสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และโดยที่รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจัก รไทย (ฉบั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บ ชั่ ว คราว)านักงานคณะกรรมการกฤษฎีบา ญั ติ ใ ห้ มี ส ภาร่นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๙ ได้ ก ั ญ สํา า งรั ฐ ธรรมนู ญ และ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้น มีหน้าที่จัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับสําหรับเป็นแนว ทางการปกครองประเทศ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางทุกขั้นตอน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนําความคิดเห็นเหล่านั้นมาเป็นข้อคํานึงพิเศษในการยกร่างและพิจารณาแปรญัตติโดยต่อเนื่อง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จัดทําใหม่นี้มีสาระสําคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของ สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ่นคงของชาติ การทํานุบําา ประชาชนชาวไทยกในการธํารงรักษาไว้ซึ่งเอกราชและความมักงานคณะกรรมการกฤษฎีกรุงรักษาศาสนา ทุกศาสนาให้สถิตสถาพร การเทิดทูนพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นมิ่งขวัญของชาติ การยึดถือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นมีพระมหากษักงานคณะกรรมการกฤษฎีนา ถีทางในการปกครองประเทศ การ กา สํานั ตริย์ทรงเป็นประมุขเป็ ก วิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ระบอบประชาธิปไตยอั คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและ สํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ตรวจสอบการใช้นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกําหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้งาฝ่ายนิติบัญญัติ อํานาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม และฝ่ายบริหาร ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา ารวมทั้งให้สถาบันศาล กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี และองค์กรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อจัดทําร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว สภาร่างรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ให้ประชาชน ทราบและจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ทั้งฉบับ การออก เสี ย งลงประชามติ ป รากฏผลว่ า ประชาชนผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง โดยเสี ย งข้ า งมากของผู้ ม าออกเสี ย ง านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นัก ประธานสภานิติบัญญั า ประชามติเห็นสํชอบให้นําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้บสํังาคับงานคณะกรรมการกฤษฎีกติแห่งชาติจึงนํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๔๗ ก/หน้า ๑/๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 2. 2. -๒- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น ทู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายเพื่ อ ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธย นัให้ ป ระกาศใช้ เ ป็ น กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสืบไป ทรงพระราชดําริว่าสมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติ สํานัก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามมติของมหาชน งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมีา ระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกล้าเหนืาอกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่ง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี จึง ก พ ราชอาณาจั ก รไทยฉบั บ นี้ ขึ้ น ไว้ ให้ ใ ช้ แ ทนรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) สํานัก สํ พุทธศักราช ๒๕๔๙งานคณะกรรมการกฤษฎี๑ าตุลาคม พุทธศัานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้เป็นต้นไป ซึ่งได้ตราไว้ ณ วันที่ ก กราช ๒๕๔๙ ตั้งแต่วันประกาศนี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอปวงชนชาวไทย จงมีความสมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์ ในอันที่จะปฏิบัติตามและ พิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักกา ้ เพื่อธําสํรงคงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอํานาจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี รไทยนี านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิ ป ไตยของปวงชนชาวไทย และนํ ามาซึ่ ง ความผาสุก สิริ ส วั ส ดิ์ พิพั ฒ นชั ย มงคลอเนกศุ ภผลสกล เกียรติยศสถาพรแก่อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาณาประชาราษฎรทั่วสยามรัฐสีมา สมดัา พระบรมราชปณิธานปรารถนาทุก กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ประการ เทอญ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บททั่วไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๒ ประเทศไทยมีาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพา กงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓ อํ า นาจอธิ ป ไตยเป็ น ของปวงชนชาวไทย พระมหากษั ตริ ย์ผู้ท รงเป็ น สํา นาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐ สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประมุขทรงใช้อํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามนตรี และศาลนัตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นไปตามหลักนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานิติธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หน่วยงานของรัฐ ต้องเป็ สํานัมาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทานัเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํธิ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ย่อมได้รับความคุ้มครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากํนัเนิด เพศ หรือศาสนาใดกย่อมอยู่ในความ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา า กงานคณะกรรมการกฤษฎี า คุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีก กฎหรือข้อบังคับนัขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญานี้ บทบัญญัตสําั้นเป็งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ิน นัก นอันใช้บังคับมิได้
 3. 3. -๓- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ไม่ม งานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗ ในเมื่อสํานักีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูาญนี้บังคับแก่กรณีกใงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ด ให้วินิจฉัยกรณี นั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระมหากษัตริย์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นทีสํคารพสักการะ ผู้ใดจะ กา ่เ านักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ละเมิดมิได้ สํานัผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตนัย์ในทางใด ๆ มิได้ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําริ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา อั นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๙ พระมหากษังานคณะกรรมการกฤษฎีกา และทรงเป็นสําครศาสนูปถัมภก สํานัก ตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ สํานัมาตรา ๑๐ พระมหากษัการิย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทย กงานคณะกรรมการกฤษฎี ต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๒ พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา องคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี ต่ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัคณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นสําอพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้ง กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๓ การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่งให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย ให้ ป ระธานรั ฐ สภาเป็ น ผู้ ล งนามรั บ สนองพระบรมราชโองการแต่ ง ตั้ ง ประธาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า้นจากตําแหน่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา องคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีสํพนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่น สํานักื่นพ้นจากตําแหน่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือให้องคมนตรีอ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๔ องคมนตรี ต้ อ งไม่ เ ป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินกกรรมการสิทธิสํมนุกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฐธรรมนูญ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า านัษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรั ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตําแหน่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งหรือเงินเดือานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จ เจ้าหน้าที่อานัของรัฐ หรือสมาชิก กา สํ นประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิ สํ ื่น กงานคณะกรรมการกฤษฎี หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๕ ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้วยถ้อยคํา ดังต่อไปนี
 4. 4. -๔- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ข้ า พระพุ ท ธเจ้ าสํา(ชืกงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต ย์ ป ฏิ ญ าณว่ า นัข้ า พระพุ ท ธเจ้ า จะ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นั ่ อ ผู้ ป ฏิ ญ าณ) ขอถวายสั สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎี จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศ า ้งจะรักษาไว้และปฏิบัติต กา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และประชาชนสํทันักงานคณะกรรมการกฤษฎีามซึ่งรัฐธรรมนูญาแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖ องคมนตรีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลาออก หรือมีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก พ้นจากตําแหน่งเมื่อตาย สํา พระบรมราชโองการ มาตรา ให้พ้นจากตําแหน่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๗ การแต่นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์และสมุหราชองครักษ์พ้น กา สํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี จากตําแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๘ ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรง บริหารพระราชภาระไม่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ ด้ ว ยเหตุาในักงานคณะกรรมการกฤษฎี้ กผู้ ใ ดผู้ ห นึ่ ง เป็ นผูนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ดก็ ต าม จะได้ ท รงแต่ งตั ง า สํา ้ สํ าเร็ จ ราชการแทน พระองค์ และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ มาตรา ๑๙ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีอในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตามมาตรา ๑๘ หรื กา เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรดํารง สํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ตําแหน่งผู้สําเร็านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้าความเห็นชอบ จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐ แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สําเร็จราชการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แทนพระองค์ ห นักงานคณะกรรมการกฤษฎี บ สํานัในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุสํารือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุกา ให้วุฒิสภาทํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หน้าที่รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๐ ในระหว่างที่ไม่มีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา สํ ๑๙ ให้ประธานองคมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ๑๘ หรือมาตราานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกเาป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชัา่วคราวไปพลาง ก่อน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ ผู้ สํ า เร็ จสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกรั บ การแต่ ง ตั้ งตามมาตรา ๑๘ หรื อ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ในกรณี ราชการแทนพระองค์ซึ่งได้ า มาตรา ๑๙ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในระหว่ า งที่ ป ระธานองคมนตรี ทํ า หน้ า ที่ ผู้ สํ า เร็ จ ราชการแทนพระองค์ ต ามวรรคสอง ประธาน องคมนตรีจะปฏิบกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานััติหน้าที่ในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมานักในกรณีเช่นว่านี้ ให้คณะองคมนตรีเลือก สํ ิได้ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา องคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทําหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม สํามาตรา ๑๙ ต้องปฏิญาณตนในที นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก มาตรา ๑๘ หรือนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ประชุมรัสํฐาสภาด้วยถ้อยคํา ดังต่อไปนี้ า
 5. 5. -๕- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ข้าพเจ้ ฏิ นัาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้า กา กดีต งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า (ชื่อผู้ปสําญกงานคณะกรรมการกฤษฎีพเจ้าจะจงรักภัสํานัก่อพระมหากษัตริย์ กา (พระปรมาภิ ไ ธย) และจะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เพื่ อ ประโยชน์ ข องประเทศและ สํา ก งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประชาชนทั้งจะรันักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาทํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หน้าที่รัฐสภาตามมาตรานี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓สํการสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎ มณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็นพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั เมื่อมีพระราชดําริประการใด ให้คณะ องคมนตรีจัดทําร่างกฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่ อ มี พ ระราชวิ นิ จ กย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีฉัา เมื่ อ ทรงเห็ นนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไ ธยแล้ ว ให้นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ชอบและทรงลงพระปรมาภิ สํา ป ระธานองคมนตรี ดําเนินการแจ้งประธานรัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาลง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า นามรับสนองพระบรมราชโองการ และเมืา่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กให้ใช้บังคับเป็น กฎหมายได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา างที่สภาผูานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาทํา กา สํ้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ในระหว่ หน้าที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้วให้คณะรัฐานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํมนตรีแ จ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรี ยกประชุมรัฐสภาเพื่ อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระชาชนทราบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งพระ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รัชทายาทไว้ตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา ๒๒ ต่อ ามวรรคหนึ่ง ให้คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ในการนี้ จะเสนอพระนามพระราชธิดา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีวามเห็นชอบแล้วนัให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญาองค์ผู้สืบราชสัานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํนตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์ ก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ค กา เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ สํานัในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุสํารือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุกา ให้วุฒิสภาทํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ห นักงานคณะกรรมการกฤษฎี บ หน้าที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหนึ่งหรือให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๒๔ ในระหว่างทีา่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบ กงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา ๒๓ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จ ราชการแทนพระองค์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลงในระหว่างที่ได้ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี แต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือระหว่างเวลาที่ประธาน สํผู้ ส เร็ จ ราชการแทนพระองค์ สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีก จ องคมนตรี เป็นานักํ างานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามมาตรา นั๒๐ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ สํ า เร็า ราชการแทน พระองค์นั้น ๆ แล้วแต่กรณี เป็ นผู้สํ าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่ าจะได้ ประกาศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํู้สืบ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ตริย์ อัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผานักราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 6. 6. -๖- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณี ละเป็นผู้สําเร็จราชการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้แสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แทนพระองค์ต่อไปตามวรรคหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีทําหน้าที่ผู้สําเร็จ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือทํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นัติมาตรา ๒๐ วรรค หน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์สํเานันการชั่วคราวตามวรรคสอง ให้นําบทบัญาญักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ป็ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สามมาใช้บังคับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๕ ในกรณีกงานคณะกรรมการกฤษฎีองปฏิบัติหน้าทีสํ่ ตนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่คณะองคมนตรีจะต้ กา ามมาตรา ๑๙ หรือ สํานั า มาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ วรรคสอง และอยู่ในระหว่างที่ไม่มงานคณะกรรมการกฤษฎีอมีแต่ไม่สามารถ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ีประธานองคมนตรีหรื กา ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่เลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ประธานองคมนตรี หรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๔ กวรรคสาม แล้วแต่ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎี กรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ สํา ธิกละเสรีภาพของชนชาวไทย สิทนัแงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนที่ ๑ บททั่วไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖ การใช้นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากองค์กร ต้องคํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา อํานาจโดยองค์กรของรัฐทุ สํา านึงถึงศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฐธรรมนูญสํานักมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภานัคณะรัฐมนตรี ศาล กา สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎี โดยคําวินิจฉัยของศาลรั ย่อ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้ ง องค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ และหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้ บั ง คั บ สํานัก ความกฎหมายทั้งปวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมาย และการตีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตน ได้เท่าที่ไม่ละเมิาดสิทธิและเสรีภาพของบุคกา ่น ไม่เป็นปฏินักงานคณะกรรมการกฤษฎีไม่ขัดต่อศีลธรรม สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีคลอื สําปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือ กา อันดีของประชาชน บุคคลซึ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่งถูกละเมิดสินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาญนี้รับรองไว้สํสามารถยกบทบัญญัติ กา สํา ทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนู านักงานคณะกรรมการกฤษฎี แห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ สํานับุงานคณะกรรมการกฤษฎีกาธิ ท างศาลเพืสํอ บักงานคณะกรรมการกฤษฎีามบทบั ญ ญั ติ ใ น กค คลย่ อ มสามารถใช้ สิ ท ่ านั งคั บให้รัฐ ต้ องปฏิ บัติต กา หมวดนี้ได้โดยตรงหากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิ
 7. 7. -๗- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเสรีภาพตามที่รัฐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาธรรมนูญนี้รับานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาละเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่ กา สํ รองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิแ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กฎหมายบัญญัติ สํานับุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนัสําสนุงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการใช้สิทธิ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บ นัก น และช่วยเหลือจากรัฐ ตามความในหมวดนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทํา มิได้เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกนี้กําหนดไว้และ เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญ า เท่าที่จําเป็น และจะกระทบกระเทือสํนสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ แก่กรณีใดกรณีหนัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่งเป็นการเจาะจงงานคณะกรรมการกฤษฎีกิแาห่งรัฐธรรมนูญ สํา นึ หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ สํานัก ทั้งต้องระบุบทบัญญัต ที่ให้อํานาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย บทบั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาญญัติในวรรคหนึกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บังคับกับกฎทีาออกโดยอาศัยอํานาจ กา สํานั ่งและวรรคสองให้นํามาใช้ สํ ่ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความเสมอภาค สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เท่าเทียมกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่น กําเนิด เชื้อชาติ ภาษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพศ อายุ ความพิงานคณะกรรมการกฤษฎีอสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง กา สํานักการ สภาพทางกายหรื กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทบัญญัติแห่งรัาฐธรรมนูญ จะกระทํามิได้ กา มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกบบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสรีภาพได้เช่นเดียวกั า สํานัมาตรา ๓๑ บุ ค คลผู้ เ ป็ น ทหาร ตํ า รวจ กงานคณะกรรมการกฤษฎี่กาน ของรั ฐ และ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที อื่ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั่วไป เว้นแต่ที่จํากัดไว้ในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือจริยธรรมานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา การเมือง สมรรถภาพ วินัย สํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนที่ ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๒ บุคคลย่นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกวิตและร่างกาย านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา อมมีสิทธิและเสรีภาพในชี า สํ มาตรา
 8. 8. -๘- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การทรมาน ทารุณานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํกรรม หรือการลงโทษด้วยวิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กระทํามิได้แต่การลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้ การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได้ เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีฎหมายบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เหตุอย่างอื่นตามที่ก กา การค้นตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทํามิได้เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณี ที่ มี ก ารกระทํ า ซึ่ ง กระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามวรรคหนึ่ ง ผู้ เ สี ย หาย กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิก ถอนการกระทํสําเช่กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น า นั นว่านั้น รวมทั้งจะกําหนดวิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้วยก็ได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน สํานับุงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครองในการทีานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กคคลย่อมได้รับความคุ้ม สํ่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดย ปกติสุข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี การเข้ ค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะกระทํามิได้ เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่น สํา งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่กฎหมายบันักญัติ ญ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ ภายในราชอาณาจักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั กร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การจํ า กั ด เสรี ภ าพตามวรรคหนึ่ ง จะกระทํ า มิ ไ ด้ เว้ น แต่ โ ดยอาศั ย อํ า นาจตาม บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เฉพาะเพืา่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรืงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก อ สวั ส ดิ ภ าพของ ประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์ สํานัการเนรเทศบุคคลผู้มีสัญา ไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้บุคคลผู้มี กงานคณะกรรมการกฤษฎีก ชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได้ มาตรา ๓๕ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ ส่วนตัวย่อมได้สํานัความคุ้มครอง รับ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ ส่วนตัวจะกระทําานัมิไงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต่อสาธารณะงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ก ด้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ สํานัก บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูล ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเา ภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้า ยกฎหมาย กงานคณะกรรมการกฤษฎีก สรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ว การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้ง การ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา่ น ใดเพื่ อ ให้ ล่ ว งรู้ ถึ งข้ อความในสิ่ ง สื่ อสารทั้ ง หลายที่ บุคานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ คลมี ติดต่ อ ถึ งกั น จะ กระทําด้วยประการอื
 9. 9. -๙- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทํามิได้เว้นแต่โดยอาศั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายา เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และย่อมมีสํเานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ลัทธินิยมในทางศาสนา สรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติ กา พิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความ สํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สงบเรียบร้อยหรืนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อศีลธรรมอันดีของประชาชน ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้กาับความคุ้มครองมิกห้รัฐกระทําการใด กา ร ใ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎี ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนาหรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัานัญังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ญ ก ติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๘ การเกณฑ์ แ รงงานจะกระทํ า มิ ไ ด้ เว้ น แต่ โ ดยอาศั ย อํ า นาจตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี าเป็ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการป้องปัาดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมกา นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งให้กระทําได้ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สงครามหรือการรบ หรื ส่วนที่ ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๙ บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทําการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ใน เวลาที่กระทํานั้นบัญญั ด นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คลนั้นจะหนักกว่าโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาติเป็นความผิสําและกําหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทําความผิดมิได้ สํานัในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิกา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ด ก่อนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดมิได้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้นเสมือนเป็นผู้กระทํา สํานัมาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้ กา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๑) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่อง การได้รับการพิาจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกางเพียงพอ การ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา จริงและตรวจเอกสารอย่า เสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับ การพิจารณาโดยผู้พิพ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบเหตุผล กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ประกอบคําวินิจฉัย คําพิพากษา หรือคําสั่ง สํานั(๓) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้กาง รวดเร็ว และ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี อ เป็นธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 10. 10. - ๑๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) ผู ้อ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ผู หรื กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้เสียหาย ผู้ตสํางหา โจทก์ จําเลย คู่กรณี กา้มีส่วนได้เสีย สํานัอพยานในคดีมีสิทธิ กา ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับการ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สอบสวนอย่างถูากต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยคําเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง กา (๕) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีที่จําเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทนสํและค่าใช้จ่ายที่จําเป็น กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎี และความช่วยเหลือ กา ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ (๖) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกสิทธิได้รับความ ิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมี า คุ้มครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่า มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม กา อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ ิท นั ด้รับการสอบสวนหรือการพิ สํานั(๗) ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจําเลยมีสสําธิไกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จารณาคดีที่ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบ พยานหลักฐานตามสมควร การได้สําับความช่วยเหลือในทางคดีาจากทนายความ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั และการได้รับการ ปล่อยตัวชั่วคราว สํานั(๘) ในคดีแพ่ง บุคคลมีสิทา ได้รับความช่สํายเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ กงานคณะกรรมการกฤษฎีก ธิ ว นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนที่ ๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สิทธิในทรัพย์สน ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๑ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิ และการจํากัดสิานัธิกเงานคณะกรรมการกฤษฎีกา่กฎหมายบัญญัาติ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ท ช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที สํ นั การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกย่อมเป็นไป ตามที่กฎหมายบัญญัต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๔๒ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยอํานาจตาม กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศั บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจําเป็นในการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ม าซึ่ ง ทรั พานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอ ง การส่ ง เสริานัและรั ก ษาคุ ณ ภาพ กา สํ ยากรธรรมชาติ การผั ง เมื า สํ ม กงานคณะกรรมการกฤษฎี ป้ อ งกั น ประเทศ การได้ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษ์โบราณสถานและ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํางอื งานคณะกรรมการกฤษฎีกา แหล่งทางประวัาติศาสตร์ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่านัก่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่กฎหมายบัญญัติ สํานัการกําหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้อสํงกําหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยคํานึงถึงราคา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ ถูกเวนคืนและประโยชน์ ูก นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่รัฐและผู้ถสําเวนคืนได้รับจากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําที่ถูกเวนคืน กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ช านัก พื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด ระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้า ัดแจ้ง ถ้ามิไสํด้ใช้เงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังกล่าวต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 11. 11. - ๑๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การคื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นอสังหาริมทรันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสามนัและการเรียกคืนค่า กา สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎี ทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ฀

×