แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547

8,393 views
7,895 views

Published on

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
กำลังรวบรวมอย่ลครบ 50 – 100 ข้อ จะรวมเล่มอีกครั้ง
http://pun2013.bth.cc/

Published in: Education
3 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,393
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
425
Comments
3
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547

  1. 1. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 1 จํานวน 12 ข้อ โดยประพันธ์ เวารัมย์ **************************************** 1. กองทุนหมู่บ้าน หมายความว่า ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ก. ข. ค. ง. จ. กองทุนหมู่บ้าน กองทุนชุมชนเมือง กองทุนตําบล กองทุนหมู่บ้าน กองทุนตําบล กองทุนชุมชนเมือง กองทุนหมู่บ้าน ***************************************************** 2. ชุมชนเมือง ไม่ได้หมายความถึงข้อใดต่อไปนี้ ก. ข. ค. ง. จ. กรุงเทพมหานคร ชุมชนในเขตเทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ***************************************************** 3. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ก. ข. ค. ง. จ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่รับมอบหมาย ***************************************************** 4. ใครมีอํานาจออกประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ ก. ข. ค. ง. จ. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่รับมอบหมาย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs http://valrom2012.fix.gs หนา 1
  2. 2. ***************************************************** 5. กองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนมีฐานะอย่างไร ก. ข. ค. ง. จ. บริษัท SME สหกรณ์ ธนาคารหมู่บ้าน นิติบุคคล ***************************************************** 6. วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ที่จดทะเบียนข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการของสมาชิกหรือประชาชนในหมู่บ้านหรือ ชุมชนเมือง ข. ให้กู้ยืมเงินแก่กองทุนหมู่บ้านอื่น เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของหมู่บ้านหรือ ชุมชนเมือง ค. รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ ง. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเร่งด่วนสําหรับประชาชนโดยไม่มีดอกเบี้ย จ. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้และลด รายจ่าย ***************************************************** 7. ทุนหรือทรัพย์สินในการดําเนินการของกองทุนหมู่บ้าน ประกอบด้วย ข้อใดกล่าวไม่ถกต้อง ู ก. ข. ค. ง. จ. ดอกผล รายได้ หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน เงินหรือทรัพย์สินที่กองทุนหมู่บ้านได้รับบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน เงินที่คณะกรรมการจัดสรรให้ ***************************************************** 8. ข้อใดกล่าวไม่ถกต้องเกี่ยวกับกองทุนและชุมชนเมืองแห่งชาติ ู ก. ข. ค. ง. จ. มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนและประสานงานในการกู้ยืมเงินระหว่างประชาชน เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ***************************************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs http://valrom2012.fix.gs หนา 2
  3. 3. 9. กรรมการกองทุน หมู่ บ้า น ต้ องเป็ นผู้ ที่ มี คุ ณสมบั ติแ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ องห้ า มตามระเบี ย บที่ คณะกรรมการกําหนด และให้คํานึงถึงเรื่องใด ก. ข. ค. ง. จ. ชายหญิงมีจํานวนเท่ากัน ชายมากว่าหญิง หญิงมากกว่าชาย ชายและหญิงในสัดส่วนที่เท่ากัน ชายและหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ***************************************************** 10. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีอํานาจหน้าที่ต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ข. ค. ง. จ. พิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิก สํารวจ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ทํานิติกรรม สัญญา หรือดําเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุนหมู่บ้าน จัดตั้งสํานักงานกองทุนหมู่บ้านหรือสํานักงานกองทุนชุมชนเมือง รับสมาชิกและจัดทําทะเบียนสมาชิกและให้สมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิก ***************************************************** 11. ในกรณีที่มี การเลิกกองทุน หมู่บ้ าน บรรดากิจการ ทรัพย์ สิน สิ ทธิ และหนี้สิน ของกองทุ น หมู่บ้านนั้น ให้เป็นไปตามข้อใด ก. ข. ค. ง. จ. ตกเป็นของกองทุนหมู่บ้านอื่นหรือหมู่บ้านใกล้เคียง ตกเป็นของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ตกเป็นของแผ่นดิน ตกเป็นของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตกเป็นของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ***************************************************** 12. คณะกรรมการ หมายความว่าอย่างไร ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ก. ข. ค. ง. จ. คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองแห่งชาติและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ***************************************************** เฉลยแนวข้อสอบอยู่ด้านล่าง รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs http://valrom2012.fix.gs หนา 3
  4. 4. เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (ชุดที่ 1 จํานวน 12 ข้อ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ ดังนี้ครับ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 จ. จ. ง. ก. จ. ง. ง. ง. จ. จ. จ. จ. กําลังรวบรวมอยู่ครบ 50 – 100 ข้อ จะรวมเล่มอีกครั้ง อย่าลืมไปดูพ.ร.บ.ฉบับเต็มประกอบด้วย รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc http://pun.fix.gs http://valrom2012.fix.gs หนา 4

×