แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

471 views
401 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
471
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 1. 1. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 1 (125 ข้อ) โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun.fix.gs หรือ http://valrom2012.fix.gs
 2. 2. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ชุดที่ 1) โดยประพันธ์ เวารัมย์ *************************** 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตราขึ้นโดย ก. คําแนะนําและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ข. คําแนะนําของสภาผู้แทนราษฎร ค. คําแนะนําของสภาผู้แทนราษฎรและยินยอมจากวุฒิสภา ง. คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ***************************************************** 2. พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตราขึ้น เป็นเป็นที่เท่าใดของรัชกาลปัจจุบัน ก. ปีที่ 50 ข. ปีที่ 54 ค. ปีที่ 58 ง. ปีที่ 85 ***************************************************** 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อใด ก. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 ข. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 ค. วันที่ 29 ธันวาคม 2542 ง. วันที่ 30 ธันวาคม 2542 ***************************************************** 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ข. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล ค. สุขาภิบาล เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ***************************************************** 5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับพนักงานส่วนท้องถิ่น ก. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบล ข. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ค. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาล ง. ถูกทุกข้อ ***************************************************** 6. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 1
 3. 3. ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด ***************************************************** 7. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะ หนึ่ง ข. หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดจํานวนสามคน ค. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนห้าคน ง. ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ***************************************************** 8. บุคคลใด เป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด ***************************************************** 9. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผู้แทนที่มาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่คน ก. 2 คน ข. 3 คน ค. 4 คน ง. 5 คน ***************************************************** 10. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ ใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดคัดเลือกจํานวนหนึ่ง ค. ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน ง. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด **************************************************** 11. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจํานวนกี่คน ก. 3 คน ข. 4 คน ค. 5 คน ง. 6 คน ***************************************************** 12. บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตจังหวัดนั้น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเท่าใด นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 2
 4. 4. ก. 1 ปี ข. 2 ปี ค. 90 วัน ง. 180 วัน **************************************************** 13. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ใน ตําแหน่งคราวละกี่ปี ก. 2 ปี ข. 3 ปี ค. 4 ปี ง. 4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ **************************************************** 14. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากการเป็นกรรมการเมื่อ ก. ครบวาระ ข. ลาออก ค. พ้ น จาการเป็ น ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ง. ถูกทุกข้อ **************************************************** 15. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อใด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ ข. เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ค. มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ ง. ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก **************************************************** 16. การประชุมของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่าจํานวน เท่าใด ของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ก. หนึ่งในห้า ข. หนึ่งในสาม ค. กึ่งหนึ่ง ง. เกินกึ่งหนึ่ง **************************************************** 17. กรรมการของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการ ลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก. ให้ลงคะแนนใหม่ ข. ประธานออกเสียงอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด ค. จับสลาก ง. ถูกทุกข้อ **************************************************** 18. การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการต้อง คํานึงถึงสิ่งใด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 3
 5. 5. ค. รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ง. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด **************************************************** 19. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจําเป็นเฉพาะสําหรับข้าราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ข. กําหนดจํานวนและอัตราตําแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค. กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การ เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ง. กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัด **************************************************** 20. การออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้น เงิน เดือน การสอบสวน การลงโทษทางวิ นัย การให้ ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้ องทุ กข์ เป็ น อํานาจของบุคคลใด ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ง. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด **************************************************** 21. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. การออกคําสั่งแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. การออกคําสั่งให้ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจั งหวัดพ้นจากตําแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค. การออกคําสั่งสอบสวนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง **************************************************** 22. บุคคลใด เป็นประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 4
 6. 6. **************************************************** 23. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผู้แทนที่มาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวนกี่คน ก. 4 คน ข. 5 คน ค. 6 คน ง. 7 คน **************************************************** 24. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง ก. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งคัดเลือกจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนสามคน ข. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งคัดเลือกจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนสามคน ค. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งคัดเลือกจากปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนสามคน ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง **************************************************** 25. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมี ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ข. ด้านรัฐศาสตร์ และด้านนิติศาสตร์ ค. ด้านบริหารและจัดการ ง. ด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด **************************************************** 26. ตําแหน่งใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมบัญชีกลาง ข. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ค. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ง. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น **************************************************** 27. ใครเป็นมีหน้าที่ดําเนินการจัดให้มีการคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ก. ข. ค. ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น **************************************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 5
 7. 7. 28. ใครเป็นผู้แต่งตั้งข้าราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารอง อธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น **************************************************** 29. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนปัจจุบัน ก. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ข. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ค. ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ง. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ **************************************************** 30. กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกจากปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละกี่ปี ก. 2 ปี ข. 3 ปี ค. 4 ปี ง. 4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ **************************************************** 31. อํานาจของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิของ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัด ค. กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ง. กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด **************************************************** 32. ในกรณีที่การดําเนินการของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและจะเกิดความเสียหาย ร้ายแรง ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินอย่างไร ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. สั่งระงับการให้หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ข. สั่งเพิกถอนมติหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ค. ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัย ง. ถูกทุกข้อ **************************************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 6
 8. 8. 33. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไป ตามที่กําหนดในกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ง. กฎกระทรวง **************************************************** 34. การกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นอํานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการใด ก. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ง. ถูกทุกข้อ **************************************************** 35. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ประธานสภาเทศบาลซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน ข. นายกเทศมนตรีซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน ค. ผู้แทนพนักงานเทศบาล ซึ่งปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน ง. ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน **************************************************** 36. หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล มีจํานวนกี่คน ก. 4 คน ข. 5 คน ค. 6 คน ง. 9 คน **************************************************** 37. หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดจากส่วนราชการในจังหวัดของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ในกรณี จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ใครจะประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อใดก็ได้ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด **************************************************** 38. ผู้แทนเทศบาลของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล มีจํานวนกี่คน จ. 2 คน ข. 3 คน ค. 4 คน ง. 6 คน รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 7
 9. 9. **************************************************** 39. เทศบาลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลร่วมกันคณะหนึ่งทําหน้าที่บริหารงาน บุคคลสําหรับเทศบาลทุกแห่งที่อยู่ในจังหวัดนั้น ใครเป็นประธาน ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ง. หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือก **************************************************** 40. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จํานวนกี่คน ก. 2 คน ข. 4 คน ค. 5 คน ง. 6 คน **************************************************** 41. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน ด้านใด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านระบบราชการ ข. ด้านระบบราชการ ด้านการบริหาร ค. ด้านจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ง. ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ **************************************************** 42. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี ก. 4 ปี ข. 4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ ค. 5 ปี ง. ขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล **************************************************** 43. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้อง ก. มีสัญชาติโดยการเกิด ข. มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ ค. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา ง. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี **************************************************** 44. ในการคั ด เลื อกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผู้ แ ทนพนั กงานเทศบาล ให้ ใ ครมี หน้ า ที่ ดําเนินการจัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนพนักงานเทศบาลของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 8
 10. 10. ง. ปลัดจังหวัด **************************************************** 45. การออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้น เงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการ อื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เป็นอํานาจของใคร ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. นายอําเภอ ค. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ง. นายกเทศมนตรี **************************************************** 46. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. การออกคําสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ข. การออกคําสั่งให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตําแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน เทศบาล ค. การออกคําสั่งสอบสวนพนักงานเทศบาล ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง **************************************************** 47. บุคคลใด เป็นประธานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น **************************************************** 48. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล มีผู้แทนที่มาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนกี่คน ก. 4 คน ข. 5 คน ค. 6 คน ง. 7 คน **************************************************** 49. ผู้แทนเทศบาลของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ผู้แทนเทศบาล ซึ่งคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีจํานวนสามคน ข. ผู้แทนเทศบาล ซึ่งคัดเลือกจากประธานสภาเทศบาลจํานวนสามคน ค. ผู้แทนเทศบาล ซึ่งคัดเลือกจากปลัดเทศบาลจํานวนสามคน ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง **************************************************** 50. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในด้านต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 9
 11. 11. ก. ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ข. ด้านรัฐศาสตร์ และด้านนิติศาสตร์ ค. ด้านบริหารและจัดการ ง. ด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล **************************************************** 51. ตําแหน่งใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมบัญชีกลาง ข. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ค. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ง. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น **************************************************** 52. ใครเป็นมีหน้าที่ดําเนินการจัดให้มีการคัดเลือกนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลแล้วแต่กรณี เป็นผู้แทน เทศบาลของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง.อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น **************************************************** 53. ใครเป็นผู้แต่งตั้งข้าราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารอง อธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น **************************************************** 54. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คนปัจจุบัน ก. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ข. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ค. ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ง. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ **************************************************** 55. กรรมการผู้แทนเทศบาลซึ่งคัดเลือกจากปลัดเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละกี่ปี ก. 2 ปี ข. 3 ปี ค. 4 ปี ง. 4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 10
 12. 12. **************************************************** 56. อํานาจของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. กํ าหนดหลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขการคั ดเลื อกผู้ แทนพนั กงานเทศบาลและผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ของคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล ข. กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสําหรับพนักงานเทศบาล ค. กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ง. กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่พนักงานเทศบาล **************************************************** 57. ในกรณี ที่ ก ารดํ า เนิ น การของคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลและจะเกิ ด ความเสี ยหายร้ า ยแรง ให้ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลดําเนินอย่างไร ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. สั่งระงับการให้หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ข. สั่งเพิกถอนมติหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ค. ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัย ง. ถูกทุกข้อ **************************************************** 58. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน กฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข.พระราชกฤษฎีกา ค.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ง. กฎกระทรวง **************************************************** 59. การกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรั บ โอน การเลื่ อ นระดั บ และการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นของเทศบาล เป็ น อํ า นาจหน้ า ที่ ข อง คณะกรรมการใด ก. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ข. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ค. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ง. ถูกทุกข้อ **************************************************** 60. องค์การบริหารส่วนตําบลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลร่วมกันคณะหนึ่ง ทําหน้าที่บริหารงานบุคคลสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น ใครเป็นประธาน ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 11
 13. 13. ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย ค. ปลัดจังหวัด ง. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับคัดเลือก **************************************************** 61.คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนกี่คน ก. 7 คน ข. 8 คน ค. 9 คน ง. 10 คน **************************************************** 62. คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ประกอบด้วย ข้อกล่าวไม่ถูกต้อง ก. นายอําเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนั้น จํานวนแปดคน ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งคัดเลือกกันเองสามคน ค. ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน ง. ผู้แทนพนักงานส่วนตําบลซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคัดเลือกกันเองสี่คน **************************************************** 63. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน ด้านใดบ้าง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ข. ด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ค. ด้านระบบราชการ ง. ด้านการบริหารและจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร ส่วนตําบล **************************************************** 64. ให้ ใ ครมี หน้ า ที่จั ดให้ มีการคั ดเลื อกประธานสภาองค์ การบริ หารส่ วนตํ า บล ประธานกรรมการบริ หาร องค์การบริหารส่วนตําบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย **************************************************** 65. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานส่วนตําบลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการพนักงานส่วน ตําบล มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละกี่ปี ก. 4 ปี ข. 4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ ค. 5 ปี ค. แล้วแต่มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล **************************************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 12
 14. 14. 66. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขต จังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเท่าใดนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ ก. 1 ปี ข. 2 ปี ค. 90 วัน ง. 180 วัน **************************************************** 67. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลแต่ละแห่งเป็นไปโดย มาตรฐานที่สอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลคณะหนึ่ง ใครเป็นประธาน ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น **************************************************** 68. คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ประกอบด้วยเป็นคณะกรรมการข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมบัญชีกลาง ข. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ค. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ง. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น **************************************************** 69. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนสามคน ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนสี่คน ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนสี่คน ง. พนักงานส่วนตําบลที่คัดเลือกกันเองสามคน **************************************************** 70. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล มีจํานวนกี่คน ก. 4 คน ข. 5 คน ค. 6 คน ง. 9 คน **************************************************** 71. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล มีจํานวนกี่คน ก. 4 คน ข. 5 คน ค. 6 คน ง. 9 คน **************************************************** 72. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ผู้แทนองค์การบริห ารส่วนตําบล ซึ่งคัดเลือกจากประธานกรรมการบริห ารองค์ การบริ หารส่ว นตํ าบล จํานวนสามคน ข. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งคัดเลือกจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนสามคน ค. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งคัดเลือกจากปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนสามคน รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 13
 15. 15. ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง **************************************************** 73. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในด้านต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ข. ด้านรัฐศาสตร์ และด้านนิติศาสตร์ ค. ด้านบริหารและจัดการ ง. ด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล **************************************************** 74. ตําแหน่งใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมบัญชีกลาง ข. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ค. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ง. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น **************************************************** 75. ใครเป็นมีหน้าที่ดําเนินการจัดให้มีการคัดเลือกประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนพนักงานส่วนตําบลของคณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนตําบล ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง.อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น **************************************************** 76. ใครเป็นผู้แต่งตั้งข้าราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารอง อธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น **************************************************** 77. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล คนปัจจุบัน ก. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ข. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ค. ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 14
 16. 16. ง. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ **************************************************** 78. กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งคัดเลือกจากปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละกี่ปี ก. 2 ปี ข. 3 ปี ค. 4 ปี ง. 4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ **************************************************** 79. อํานาจของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. กําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนพนักงานส่ วนตํ าบลและผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ พนักงานส่วนตําบล ข. กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสําหรับพนักงานส่วนตําบล ค. กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ง. กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตําบล **************************************************** 80. ในกรณีที่การดํ าเนิ นการของคณะกรรมการพนักงานส่วนตํา บลและจะเกิ ด ความเสี ยหายร้ า ยแรง ให้ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลดําเนินอย่างไร ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. สั่งระงับการให้หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ข. สั่งเพิกถอนมติหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ค. ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัย ง. ถูกทุกข้อ **************************************************** 81. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลและคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน กฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข.พระราชกฤษฎีกา ค.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ง. กฎกระทรวง **************************************************** 82. การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นตามกฎหมายใด ก. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ค.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง **************************************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 15
 17. 17. 83. เมืองพัทยาให้มีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหนึ่ง ทําหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์และดําเนินการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา ใครเป็นประธาน ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี **************************************************** 84. คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ประกอบด้วย ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ประธานสภาเมืองพัทยาซึ่งประธานสภาเมืองพัทยาคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน ข. นายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา ค. ผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน ง. ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน **************************************************** 85. หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา มีจํานวนกี่คน ข. 2 คน ข. 3 คน ค. 5 คน ง. 6 คน **************************************************** 86. นายอําเภอหรือหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดชลบุรี ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ในกรณี จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ใครจะประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อใดก็ได้ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี **************************************************** 87. ผู้แทนเมืองพัทยาของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา มีจํานวนกี่คน ก. 2 คน ข. 3 คน ค. 4 คน ง. 6 คน **************************************************** 88. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา จํานวนกี่คน ก. 2 คน ข. 4 คน ค. 5 คน ง. 6 คน **************************************************** 89. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน ด้านใด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านระบบราชการ ข. ด้านระบบราชการ ด้านการบริหาร รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 16
 18. 18. ค. ด้านจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา ง. ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ **************************************************** 90. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพนักงานเมือง พัทยา มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี ก. 4 ปี ข. 4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ ค. 5 ปี ง. ขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล **************************************************** 91. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของพนักงานเมืองพัทยามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ก. มีสัญชาติโดยการเกิด ข. มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ ค. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา ง. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี **************************************************** 92. ในการคัดเลือกพนักงานเมืองพัทยา เป็นผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ให้ใครมีหน้าที่ดําเนินการคัดเลือก ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข.ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย ง. ปลัดจังหวัด **************************************************** 93. การออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้น เงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการ อื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา เป็นอํานาจของใคร ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. นายอําเภอ ค. คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ง. นายกเมืองพัทยา **************************************************** 94. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. การออกคําสั่งแต่งตั้งพนักงานเมืองพัทยา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ข. การออกคําสั่งให้พนักงานเมืองพัทยาพ้นจากตําแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน เมืองพัทยา รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 17
 19. 19. ค. การออกคําสั่งสอบสวนพนักงานเทศบาล ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง **************************************************** 95. เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลการบริหารบุคคลของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และสามารถรับ การกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่นให้มีคณะกรรมการใด ก. ก.ถ. ข. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ค. คณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข. **************************************************** 96. กรรมการโดยตํ าแหน่ งของคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุค คลส่ วนท้องถิ่ น ข้อใดกล่ าวไม่ ถูกต้อง ก. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ข. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ค. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ง. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง **************************************************** 97. กรรมการโดยตําแหน่งของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีจํานวนกี่คน ก. 4 คน ข. 6 คน ค. 8 คน ง. 9 คน **************************************************** 98. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีจํานวนกี่คน ก. 4 คน ข. 5 คน ค. 6 คน ง. 7 คน **************************************************** 99. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ใครเป็นผู้แต่งตั้ง ก. นายกรัฐมนตรี ข. คณะรัฐมนตรี ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย **************************************************** 100. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ด้านการบริหารงานท้องถิ่น ข. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 18
 20. 20. ค. ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ง. ด้านบริหารและจัดการหรือด้านกฎหมาย **************************************************** 101. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนหนึ่งคน ข. ผู้แทนคณะกรรมการกลางเมืองพัทยาจํานวนหนึ่งคน ค. ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจํานวนหนึ่งคน ง. ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครจํานวนหนึ่งคน **************************************************** 102. ใครเป็นเลขานุการของคณะกรรการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ก. กรรมการที่ได้รับคัดเลือก ข. หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ค. กรรมการของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ง. กรรมการของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล **************************************************** 103. ใครเป็นเลขานุการของคณะกรรการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คนปัจจุบัน ก. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ข. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ค. นายอาษา เมฆสวรรค์ ง. นายปริญญา นาคฉัตรีย์ **************************************************** 104. ผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้อง ก. นายคําดี มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ข. นายยิ่งดีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค. นายชอบธรรมมีอายุสี่สิบปีบริบูรณ์ ง. นายดวงเด่นมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคลและด้านระบบราชการ **************************************************** 105. ใครมีหน้าที่ดําเนินการจัดให้มีคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น **************************************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 19
 21. 21. 106. ใครเป็นผู้ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น **************************************************** 107. ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นคนปัจจุบัน คือใคร ก. นายอาษา เมฆสวรรค์ ข. นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ค. นายประยูร พรหมพันธุ์ ง. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี **************************************************** 108. ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ้นจากตําแหน่งเมื่อใด ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้อง ก. ครบวาระหกปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว ข. ครบวาระห้าปี ค. ตาย ง. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย **************************************************** 109. ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี ก. คราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจได้รับการคัดเลือกอีก ข. คราวละห้าปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว ค. คราวละหกปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจได้รับการคัดเลือกอีก ง. คราวละหกปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว **************************************************** 110. ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. กําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอํานาจการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ข. ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ค. ประสานงานกั บ คณะรั ฐ มนตรี หน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ก าร บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ง. กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 20
 22. 22. **************************************************** 111. ในกรณีที่การดําเนินการของคณะกรรมการกลางหรือคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จะเกิ ดความเสียหายร้ ายแรงต่อการบริหารเป็นส่ วนรวมหรื อไม่ เป็น ธรรมแก่ ข้าราชการหรื อพนั กงานส่วน ท้องถิ่น ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นดํานินอย่างไร ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. สั่งระงับการให้หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ข. สั่งเพิกถอนมติหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ค. ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัย ง. ถูกทุกข้อ **************************************************** 112. ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ ลูกจ้าง ที่นํามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้อื่นใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะ กําหนดสูงกว่าร้อยละเท่าใดของเงินงบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้ ก. ร้อยละ 20 ข. ร้อยละ 25 ค. ร้อยละ 35 ง. ร้อยละ 40 **************************************************** 113. สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นอยู่ในส่วนราชการใด ก. สํานัก ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค. สํานักปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี ง. สํานักปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย **************************************************** 114. สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบในราชการของ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ข. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น ค. จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น ง. ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น **************************************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs หนา 21

×