แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ชุดที่ 1

176,187
-1

Published on

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ชุดที่ 1
ติดตามชุดอื่นๆได้ที่
http://pun2013.bth.cc

Published in: Education
20 Comments
110 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
176,187
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10,886
Comments
20
Likes
110
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ชุดที่ 1

  1. 1. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 (ชุดที่ 1) โดยประพันธ์ เวารัมย์ *************************** 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม ราชโองการโปรดฯ โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ให้ไว้ ณ วันที่ เท่าใด ก. ข. ค. ง. จ. 13 สิงหาคม 2542 14 สิงหาคม 2542 15 สิงหาคม 2542 16 สิงหาคม 2542 19 สิงหาคม 2542 ***************************************************** 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อาศัยกฎหมายใด ก. ข. ค. ง. จ. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ถูกทุกข้อ ***************************************************** 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับเมื่อใด ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ก. ข. ค. ง. จ. วันที่ 14 สิงหาคม 2542 วันที่ 15 สิงหาคม 2542 วันที่ 19 สิงหาคม 2542 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้คือวันที่ 19 สิงหาคม 2542 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้คือวันที่ 20 สิงหาคม 2542 ***************************************************** 4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มีผลบังคับ เมื่อใด ก. ข. ค. ง. จ. 21 กรกฎาคม 2553 22 กรกฎาคม 2553 19 ธันวาคม 2553 20 ธันวาคม 2553 นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 1
  2. 2. ***************************************************** 5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข. การศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน หมายความว่ า การศึ ก ษาที่ เกิ ดจากการผสมผสานระหว่ างการศึ กษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต ค. ผู้สอน หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักการด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ง. คณาจารย์ หมายความว่ า บุ ค ลากรซึ่ ง ทํ า หน้ า ที่ ห ลั ก ทางด้ า นการสอนและการวิ จั ย ในสถานศึ ก ษา ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน ***************************************************** 6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. การประกั น คุ ณ ภาพภายใน หมายความว่ า การประเมิ น ผลและการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยผู้เรียนของสถานศึกษานั้นเอง หรือ หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ข. การประกัน คุ ณภาพภายนอก หมายความว่ า การประเมิ น ผลและการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในหรือภายนอก ค. ผู้บริหารการศึกษา หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน ง. ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของ ผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน จ. มาตรฐานการศึกษา หมายความว่า ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง ***************************************************** 7. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก. ข. ค. ง. จ. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมาย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ***************************************************** 8. ข้อใดไม่ใช่หลักการของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก. จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ข. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 2
  3. 3. ง. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน จ. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ***************************************************** 9. การจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการศึกษาให้ยึดหลักอะไร ก. ข. ค. ง. ระดมทรัพยากรจากต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา มีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้การจัดการศึกษา มี ห ลั ก การส่ ง เสริ ม มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และการพั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จ. ถูกทุกข้อ ***************************************************** 10. รูปแบบการจัดการศึกษา ตามพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ข. ค. ง. จ. การศึกษาในระบบการเรียนรู้ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบ การศึกษาในระบบ ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ***************************************************** 11. การศึกษาในระบบ มีกี่ระดับ ก. ข. ค. ง. จ. 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ ไม่จํากัด ***************************************************** 12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. การศึกษาพื้นฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา ข. การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ค. การแบ่งระดับหรืการเทียบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นไปตามที่กําหนดใน กฎกระทรวง ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ํากว่าปริญญา และระดับปริญญา จ. การศึกษาในระบบมีสามระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย ***************************************************** 13. ข้อใดเป็นระดับของการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. การศึกษาปฐมวัยศึกษา รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 3
  4. 4. ข. ค. ง. จ. การศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาระดับอุดมศึกษา ถูกทุกข้อ เฉลยอยู่ด้านล่าง ********************** หากรวบรวมได้จํานวนไม่น้อยกว่า 50 ข้อจะรวมเล่มมาให้โหลดอีกครั้ง แนวข้อสอบชุดนี้อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน (แจกฟรี) อย่าลืมไปอ่านระเบียบฯ ฉบับเต็มด้วย เผื่อผมพิมพ์ผิดหรือเฉลยผิด หากผิดพลาดประการผมขออภัย มา ณ ที่นี้ แต่หากกรุณาส่งข้อผิดพลาดมาเมล์ valrom209@hotmail.com ก็จะเป็นการดี จะได้ไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ติดตามแนวข้อสอบ พ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวกับสอบท้องถิ่น ได้ที่เว็บไซต์ผมเอง หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น ตอนนี้กําลังรวบรวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ต่างๆ ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน จากเว็บไซต์ http://pun2013.bth.cc http://valrom2012.fix.gs http://pun.fix.gs เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 จํานวน 13 ข้อ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข. ง. จ. ข. ค. จ. จ. ก. จ. ก. ก. จ. ข. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 4

×