Your SlideShare is downloading. ×
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

432
views

Published on


0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
432
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ชุดที่ 1 จานวน 39 ข้อ โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc หรือ http://valrom2012.fix.gs หรือ http://pun.fix.gs
 • 2. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 (ชุดที่ 1) โดยประพันธ์ เวารัมย์ *************************** 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดฯ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วย การควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย ให้ไว้ ณ วันที่ เท่าใด ก. ข. ค. ง. จ. 28 มีนาคม 2535 29 มีนาคม 2535 30 มีนาคม 2535 4 เมษายน 2535 5 เมษายน 2535 ***************************************************** 2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ตราขึ้นโดยคําแนะนําและยินยอมโดย ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. ข. ค. ง. จ. สภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ***************************************************** 3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 มีผลบังคับเมื่อใด ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ก. ข. ค. ง. จ. วันที่ 28 มีนาคม 2535 วันที่ 29 มีนาคม 2535 วันที่ 5 เมษายน 2535 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้คือวันที่ 30 มีนาคม 2535 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้คือวันที่ 6 เมษายน 2535 ***************************************************** 4. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 มีผลบังคับเมื่อใด ก. ข. ค. ง. จ. 13 พฤษภาคม 2550 26 มิถุนายน 2550 27 มิถุนายน 2550 วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้คือ วันที่ 27 มิถุนายน 2550 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้คือ วันที่ 28 มิถุนายน 2550 ***************************************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 1
 • 3. 5. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 ให้ยกเลิกกฎหมายใด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ข. ค. ง. จ. พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย พ.ศ. 2480 พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติสาธารณสุขและการแพทย์ พ.ศ. 2484 ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ***************************************************** 6. สิ่งปฏิกูล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ข. ค. ง. จ. เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น อุจจาระ ปัสสาวะ อุจจาระหรือปัสสาวะ สิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็นหรือไม่เหม็น ***************************************************** 7. มูลฝอย ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. ข. ค. ง. จ. ซากสัตว์ มูลสัตว์ที่มีกลิ่นเหม็น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร ที่มีกลิ่นเหม็น เศษวัสดุ ถุงพสาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร มูลฝอยติดเชื้อ และมีกลิ่นเหม็น มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายกับคนเท่านั้น ***************************************************** 8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ที่หรือทางสาธารณะ หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งเป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรือใช้สัญจรได้ ข. อาคาร หมายความ ตึก บ้าน เรือน แพ คลังสินค้า สํานักงานหรือสิ่งที่สร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือ เข้าใช้สอยได้ ค. ตลาด หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดให้ไว้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้า ง. สถานที่สะสมอาหาร หมายความว่า อาคาร สถานที่ ที่มิใช่ที่หรือสาธารณะ จ. ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หมายความ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรืออปท.อื่นที่กฎหมายกําหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ***************************************************** 9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ข้อกําหนดท้องถิ่น หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการส่วนท้องถิ่น ข. เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า ปลัดเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 2
 • 4. ค. เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําหรับในเขตองค์การบริหารส่วน ตําบล ง. เจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ จ. คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการสาธารณสุข ***************************************************** 10. ใครมีอํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมหรือ ยกเว้นค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ก. ข. ค. ง. จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ***************************************************** 11. บุคคลใด สามารถรักษาการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขได้ ก. ข. ค. ง. จ. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ นายจาตุรนต์ ฉายแสง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายประดิษฐ สินธวณรงค์ นายสรวงศ์ เทียนทอง ***************************************************** 12. กฎกระทรวงประกอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข มีผลบังคับใช้เมื่อใด ก. ข. ค. ง. จ. รัฐสภาเห็นชอบ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ แจ้งเวียนส่วนราชการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ***************************************************** 13. เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ ใคร มีอํานาจออกกฎกระทรวง ก. ข. ค. ง. จ. คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ประชาชน คณะกรรมการสาธารณสุข เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 3
 • 5. ***************************************************** 14. การออกกฎกระทรวง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ข. ค. ง. กําหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน วิธีดําเนินการเพื่อการตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดูแล แก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรื อกํากั บดูแลสําหรั บกิจการใช้ บังคับ เฉพาะ ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งไม่ได้ จ. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ***************************************************** 15. ในกรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุผลเป็นพิเศษเฉพาะท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นอาจออก ข้อกําหนดของท้องถิ่นในเรื่องที่ขัดหรือแย้งกับที่กําหนดในกฎกระทรวง ได้เมื่อรับความเห็นชอบ และอนุมัติจากใคร ก. ข. ค. ง. จ. รัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการ/คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการสาธารณสุข/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ***************************************************** 16. ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะความ เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนซึ่งจําเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้ใครมี อํานาจออกคําสั่งให้เจ้าของวัตถุระงับการกระทํา เพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายเช่นว่านั้นได้ ตามที่เห็นสมควร ก. ข. ค. ง. จ. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมอนามัย ***************************************************** 17. ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร กรณีตามข้อ 16 ให้ผู้มีอํานาจแจ้งแก่ผู้ว่าราชการ จังหวัดเพื่อสั่งให้ใครปฏิบัติการเพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสียหาย ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. สาธารสุขอําเภอนั้น ค. นายอําเภอท้องที่นั้น รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 4
 • 6. ง. เจ้าพนักงานสาธารณสุข จ. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ***************************************************** 18. คณะกรรมการสาธารณสุข ตําแหน่งใดเป็นประธานกรรมการ ก. ข. ค. ง. จ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้รับมอบหมาย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ***************************************************** 19. กรรมการโดยตําแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิหากแต่งตั้งเต็มจํานวนเป็นคณะกรรมการสาธารณสุข รวมทั้งหมดจํานวนกี่คน ก. ข. ค. ง. จ. 15 คน 16 คน 18 คน 20 คน 22 คน ***************************************************** 20. ตําแหน่งใด ต่อไปนี้ไม่ได้เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง ของคณะกรรมการสาธารณสุข ก. ข. ค. ง. จ. ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย อธิบดีกรมการปกครอง ***************************************************** 21. ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการสาธารณสุข ก. ข. ค. ง. จ. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทวงสาธารณสุข ***************************************************** 22. ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ของคณะกรรมการสาธารณสุ ข แต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถหรื อ ประสบการณ์ในด้านกฎหมายต่างๆ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 5
 • 7. ก. ข. ค. ง. จ. การคุ้มครองผู้บริโภค นโยบายสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข การอนามัยสิ่งแวดล้อม ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ***************************************************** 23. ตําแหน่งใด เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสาธารณสุข ก. ข. ค. ง. จ. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ***************************************************** 24. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสาธารณสุข มีวาระการดํารงตําแหน่งอย่างไร ข้อใด กล่าวถูกต้องที่สุด ก. ข. ค. ง. จ. 2 ปี 3 ปี 4 ปี 2 ปี อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 4 ปี อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ***************************************************** 25. หากปรากฏว่ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี เ ขตอํ า นาจในท้ อ งถิ่ น ไม่ ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ใคร แจ้งต่อผู้มีอํานาจควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้น ก. ข. ค. ง. จ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุข ***************************************************** 26. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุข ก. ควบคุม สอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ การสาธารณสุขเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 6
 • 8. ข. กํ า หนดโครงการและประสานงานระหว่ างส่ ว นราชการและราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ องเพื่ อ ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ค. ให้คําแนะนําต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกําหนดของ ท้องถิ่น ง. ศึกษา วิเคราะห์และให้ความต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับ สาธารณสุข จ. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุข และ พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใดๆ ***************************************************** 27. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสาธารณสุข ก. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้ง อีกได้ ข. การพ้นจากตําแหน่งนอกเหนือจากตามวาระ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ออก ค. การพ้นจากตําแหน่งนอกเหนือจากตามวาระ เมื่อลาออก ง. ผู้ทรงคุณวุฒิแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในด้านกฎหมายการสาธารณสุข การ อนามัย การคุ้มครองผู้บริโภค จ. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ***************************************************** 28. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสาธารณสุข แต่งตั้งได้ไม่เกินกี่คน ก. ข. ค. ง. จ. 2 คน 3 คน 4 คน 6 คน 8 คน ***************************************************** 29. ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้ แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ ตําแหน่งอย่างไร ก. ข. ค. ง. จ. 2 ปี 4 ปี 5 ปี เท่ากับวาระที่เหลือ เท่ากับที่ผู้อํานาจกําหนด ***************************************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 7
 • 9. 30. การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใด หากแต่งตั้ง เต็มจํานวนที่กฎหมายกําหนด ก. ข. ค. ง. จ. 8 คน 9 คน 10 คน 12 คน 15 คน ***************************************************** 31. การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสาธารณสุ ข ถ้ า คะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้ ดําเนินการอย่างไร ก. ข. ค. ง. จ. ลงคะแนนใหม่ เลื่อนการลงคะแนนไปวันถัดไป ให้รัฐมนตรีวินิจฉัย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเป็นเสียงชี้ขาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีคําสั่งให้กรรมการทั้งหมดพ้นจากตําแหน่ง ***************************************************** 32. ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก. ข. ค. ง. จ. นายวิทยา บุรณศิริ นายวิทยา แก้วภราดัย นายมานิต นพอมรบดี นายประดิษฐ สินธวณรงค์ นายสรวงค์ เทียนทอง ***************************************************** 33. ใครมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใดๆ มาประกอบการพิจารณาได้ ก. ข. ค. ง. จ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการสาธารณสุข ***************************************************** 34. การเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นอํานาจของ ใคร ก. เทศบาล รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 8
 • 10. ข. ค. ง. จ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร ***************************************************** 35. องค์การบริหารส่วนตําบลอาจร่วมกับเทศบาลดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ แต่ใน กรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม ใครมีอํานาจออกกฎกระทรวงโดยคําแนะนําของ คณะกรรมการสาธารณสุข กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการดําเนินการรวมกันได้ ก. ข. ค. ง. จ. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมอนามัย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ***************************************************** 36. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย มิให้ใช้บังคับกับการกําจัดของเสียอันตรายตามกฎหมายว่า ด้วยโรงงาน ข. ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ เว้นแต่จะ ได้รับใบอนุญาตจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ค. ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ แต่ในกรณีจําเป็น เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะสุ ข โดยส่ ว นรวม ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข มี อํ า นาจออกกฎกระทรวงโดย คําแนะนําของคณะกรรรมการสาธารณสุข ง. การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นอํานาจของเทศบาล เท่านั้น จ. ถูกทุกข้อ ***************************************************** 37. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความ สะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ห้ามการถ่าย เท ทิ้งหรือ ทําให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล นอกจากในที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศให้จัดไว้ ข. กําหนดให้มีที่รองสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน ค. ห้ามการถ่าย เท ทิ้งหรือ ทําให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล นอกจากในที่ที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจัดให้ไว้ รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 9
 • 11. ง. กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือครอบครองอาคารหรือสถานที่ ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพ จ. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ***************************************************** 38. ตําแหน่งใด เป็นผู้รับสนองพระราชโองการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ก. ข. ค. ง. จ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้รับมอบหมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมอนามัย นายกรัฐมนตรี ***************************************************** 39. ข้ อ ใดกล่ า วไม่ ถู ก ต้ อ ง เกี่ ย วกั บ เหตุ ผ ลในการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2550 ของ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ก. ข. ค. ง. จ. บทนิยามคําว่า มูลฝอย ยังไม่ชัดเจน บทนิยามคําว่า ราชการส่วนท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป บทนิยามคําว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับองค์ประกอบในคณะกรรมการสาธารณสุข เปลี่ยนตําแหน่งผู้รักษาการพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ***************************************************** เฉลยอยู่ด้านล่าง ********************** แนวข้อสอบชุดนี้อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน (แจกฟรี) อย่าลืมไปอ่านพ.ร.บ. ฉบับเต็มด้วย เผื่อผมพิมพ์ผิดหรือเฉลยผิด หากผิดพลาดประการผมขออภัย มา ณ ที่นี้ แต่หากกรุณาส่งข้อผิดพลาดมาเมล์ valrom209@hotmail.com ก็จะเป็นการดี จะได้ไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ติดตามแนวข้อสอบ พ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวกับสอบท้องถิ่น ได้ที่เว็บไซต์ผมเอง หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น ตอนนี้กําลังรวบรวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ต่างๆ ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน จากเว็บไซต์ http://pun2013.bth.cc http://valrom2012.fix.gs http://pun.fix.gs รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 10
 • 12. เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 (ชุดที่ 1 39 ข้อ โดย ประพันธ์ เวารัมย์) ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 30 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33 ข้อ 34 ข้อ 35 ข. จ. จ. จ. ง. จ. ค. ก. ข. จ. ง. จ. ง. ง. จ. จ. จ. จ. ง. จ. จ. ข. ง. ง. จ. ก. ข. ค. ง. ค. ง. ง. จ. ง. จ. ข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 38 ข้อ 39 ก. ก. จ. จ. อย่าลืมไปอ่านพ.ร.บ. ฉบับเต็มด้วยน่ะครับ อ่านให้จบทําความเข้าใจ ทุกมาตราของพ.ร.บ.มีสิทธิมาเป็นข้อสอบทั้งนั้น ข้อสอบชุดนี้ก็เป็นเพียงแนวทาง ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด ก็ขอให้โชคดีในการสอบ จากใจจริงของผู้รวบรวม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า http://pun2013.bth.cc รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 11

×