พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535

5,261 views
5,021 views

Published on

พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535
http://pun2013.bth.cc/

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,261
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
126
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535

 1. 1. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การผังเมือง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. ๒๕๑๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีที่า๕ กุมภาพันธ าพ.ศ. ๒๕๑๘ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหไว ณ วัน ก เปนปที่ ๓๐ ในรัชกาลปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกลาฯ ใหประกาศวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการผังเมืองและผังชนบทเสียใหม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ ยินยอมของสภานิต ก ัญ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีิบา ญัติแหงชาติานัํากงานคณะกรรมการกฤษฎีกา้ สํ ท หนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติการผังเมือ ก พ.ศ. ๒๕๑๘” สํานัมาตรา ๑ พระราชบัญญัา ินี้เรียกวา “สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีง า กงานคณะกรรมการกฤษฎีก ต มาตรา ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันาประกาศในราชกิจจา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี นุเบกษาเปนตนไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. ๒๔๙๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา วกงานคณะกรรมการกฤษฎี บรรดากฎหมาย สํานักและขอบังคับอื่น ในสวกนที่บัญญัติไวแลนัในพระราชบัญญัติ กา กฎ งานคณะกรรมการกฤษฎี า นี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “การผั งเมื อง” หมายความว า การวาง จั ด ทํ า และดํ า เนิ น การให เป น ไปตามผั ง เมืองรวมและผัางนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกางและบริเวณทีา่เนักงานคณะกรรมการกฤษฎีสรางหรือพัฒนา สํ เมืองเฉพาะในบริเวณเมือ สํ กี่ยวของหรือชนบท เพื่อ กา เมืองหรือสวนของเมืองขึ้นใหมหรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองที่ไดรับความเสียหาย เพื่อใหมี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสุ ขลั ก ษณะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา น ระเบี ยบ ความสวยงาม การใช กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี หรือทําใหดียิ่งขึ้นซึ่ ง ความสะดวกสบาย ความเป ประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อสงเสริมการ สํา สํา เศรษฐกิจ สังคมนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดํารงรักษาหรือนักรงานคณะกรรมการกฤษฎีกาีประโยชนหรือ และสภาพแวดลอม เพื่อ บู ณะสถานที่และวัตถุที่ม คุณค า ในทางศิ ล ปกรรม ยกรรม ประวั ติศ าสตร หรื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สถาป ตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอ โบราณคดีสํหรืกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านั อ เพื่ อ บํ า รุ ง รั ก ษา ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนที่ ๓๓/ฉบับพิเศษ หนา ๘/๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๑๘
 2. 2. -๒- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ผังเมื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา องรวม” หมายความวา แผนผัง นโยบายและโครงการกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั รวมทั้งมาตรการ ควบคุ ม โดยทั่ ว ไป เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการพั ฒ นา และการดํ า รงรั ก ษาเมื อ งและบริ เ วณที่ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ ย วข อ งหรื อาชนบทในด า นการใช ป ระโยชน ใ นทรั พาย สิ น การคมนาคมและการขนส ง การ สาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ผังเมืองเฉพาะ” หมายความวา แผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือ ดํารงรักษาบริสํเาวณเฉพาะแหง หรือกิจการที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีวขาองหรือชนบท ในเมืองและบริเวณที่เกี่ย ก นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อประโยชนแกการผังเมือง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ” หมายความว า อาคารตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ มการก อสร า ง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี “อาคาร อาคาร รวมทั้งสิ่งปลูกสรางทุกชนิดหรือสิ่งอื่นใดที่วางบน ใต หรือผานเหนือพื้นดิน หรือพื้นน้ํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ที่อุปกรณ” หมายความวา ที่ดินของเอกชน ซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดใหเปนที่เวน วางหรือใชเพื่อสาธารณประโยชนสํายางอื่นดวย เชน ทางเทากา อ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ทางเดิน ตรอกหลังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก งหรือขางอาคาร ทางน้ํา ทางหรือทอระบายน้ํา สํานั“ที่ โ ล ง ” หมายความว า าบริ เ วณที่ ดิ นสําน ได ร ะบุ ไ ว ใ นผั ง เมื อ งรวมหรื อ ผั ง เมื อ ง กงานคณะกรรมการกฤษฎีก อั นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เฉพาะใหเปนที่วางเปนสวนใหญ และเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่ระบุไว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาพนักงานการผันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บังคับพระราชกฤษฎีกากําหนด กา สํา ง” ในกรณีที่มีการประกาศใช สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี “เจ เขตที่ ดิ น ที่ จ ะทํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทํ า หรื อ อนุสําั ติ ผงานคณะกรรมการกฤษฎีกาง เมื อ งเฉพาะ า การสํ า รวจเพื่ อ วาง จั ด ม นัก ั ง เมื อ งรวมและหรื อ ผั สํา หมายความวา เจาพนักงานการผังตามที่ไดระบุไวในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีที่มีการใชบังคับผัง เมืองรวม หมายความว รมโยธาธิการและผังเมือง*หรื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า อธิบดีกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อเจาพนักงานทงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก องถิ่น ผูวางและ จัดทําผังเมืองรวม ในกรณีที่มีการใชบังคับผังเมืองเฉพาะ หมายความวา ผูวางและจัดทําผังเมือง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เฉพาะ “เจ าพนั กงานท องถิ่ น” ในเขตเทศบาล หมายความว า คณะเทศมนตรี ในเขต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สุ ข าภิ บ าล หมายความว า คณะกรรมการสุ ข าภิ บ าล ในเขตขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด หมายความวาสํานัวกางานคณะกรรมการกฤษฎีกา าเภอซึ่งไดสําับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดใหทํา ผู ราชการจังหวัดหรือนายอํ ร นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การแทน ในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความวา ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือหัวหนาเขตซึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วาราชการกรุงเทพมหานครใหทําการแทน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดรับมอบหมายจากผู “เจ า หน า ที่ ดํ า เนิ น การ ” หมายความว า เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น หรื อ องค ก ารหรื อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บรรษัทของรัฐซึ่งมีอํานาจหนาที่หรือซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการใหเปนไป ตามผังเมืองเฉพาะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “องคการบริหารสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สุขาภิบาล หรืสํากรุงงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อ นัก เทพมหานคร “ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผังเมืองรวมหรืนักผังเมืองเฉพาะในเขตกรุา เทพมหานครานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา อ งานคณะกรรมการกฤษฎีก ง สํ เปนการวางและจัดทํ า สํานั“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกตินี้ กงานคณะกรรมการกฤษฎีก า สํา ษาการตามพระราชบัญญั า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 3. 3. -๓- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ สํานักฎกระทรวงนั้น เมื่อไดปา กงานคณะกรรมการกฤษฎีก ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังกาบได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี คั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการผังเมือง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖ ใหมี คณะกรรมการผั งเมื องคณะหนึ่ ง ประกอบดกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั วยปลั ดกระทรวง มาตรา มหาดไทย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห ่ยวของโดยตรงกับการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งชาติ ผูทรงคุนักวุฒิทางการผังเมืองหรืกาสาขาวิชาที่เกีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ณ งานคณะกรรมการกฤษฎี อ ผังเมืองไมเกินเจ็ดคน และผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมืองไมเกินเจ็สําคนงานคณะกรรมการกฤษฎีการมโยธาธิการและผังเมือง*เปนกรรมการและเลขานุการ ด นัก เปนกรรมการ อธิบดีก ในกรณีที่เปนการวาง จัดทํา หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพมหานคร ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนกรรมการรวมดวย ผู นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกาทรงคุณวุฒิ สําแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่น กงานคณะกรรมการกฤษฎี ผู เปนกรรมการตามวรรคหนึ่ง กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะตองไมเปนขาราชการหรือพนักงานสงานคณะกรรมการกฤษฎีกงาหรือเงินเดือนประจํา สํานัมาตรา ๗ ใหคณะกรรมการผังเมืองมีอกนาจหนาที่เกี่ยวกับการผังเมืองตามที่ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัํางานคณะกรรมการกฤษฎีกา บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให มี ห น า ที่ แ นะนํ า เรื่ อ งต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การผั ง เมื อ งแก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการผังเมือง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘ ใหคณะกรรมการผังเมืองมีาอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะ หนึ่งหรือหลายคณะ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกเพื่อกระทําการหรือวินิจฉัยเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ให ช ว ยเหลื อ ในการดํ า เนิ น กิ จ การอย า งใดอย า งหนึ่ ง ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย แล ว รายงาน คณะกรรมการ าและใหนํามาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั บังคับโดยอนุโลม มาตรา มี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๙ ใหกรรมการผังเมืองซึ่งคณะรัฐกา แ ตงตั้งสําวาระอยูในตําแหน ง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี มนตรี คราวละสองป สํานัในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผังเมือสํงในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยัง กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผังเมืองซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น สํานักรรมการผังเมืองที่พนจากตําแหนง อาจไดงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กได กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก รับแตงตั้งเปนกรรมการอี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 4. 4. -๔- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการซึ่ง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ สํานั(๑) ตาย กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ลาออก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก สํานั(๔) เปนคนลมละลาย กา กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดรับโทษจํสํานักโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวสําแตงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖) าคุ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา น นักความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการผังเมืองตองมีกรรมการมาประชุมไม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นอยกวากึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม สํานัถาประธานกรรมการไมกายูในที่ประชุม าใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง กงานคณะกรรมการกฤษฎี อ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนประธานในที่ประชุม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๒ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก สํานักรรมการคนหนึ่ ง ให มีกสี ย งหนึ่ ง ในการลงคะแนน ถ า คะแนนเสี ย งเท า กั น ให กงานคณะกรรมการกฤษฎีเ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๓ ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*ดําเนินการใหเปนไปตามมติของ สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีอ คณะกรรมการผังกเมือง ในกรณีที่เปนกิจการตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานหรืกาบุคคลอื่นตาม พระราชบัญญัตินี้หรือ ใด กงานคณะกรรมการกฤษฎี งเมื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากฎหมายอื่นสํานัใหกรมโยธาธิการและผักา อง*แจงมติของคณะกรรมการให กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี หนวยงานหรือบุคคลนั้นทราบโดยเร็ว และติดตามผลการปฏิบัติกิจการของหนวยงานหรือบุคคล นั้นแลวรายงานใหคณะกรรมการผังเมืองทราบโดยมิชักสําานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ช สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การสํารวจเพื่อวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๔ ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ จะตราพระราช กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ เพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไวก็ได ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) วัตถุประสงคเพื่อทําการสํารวจในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมือง เฉพาะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) เจาพนักงานการผัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 5. 5. -๕- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เขตทองที่ที่จานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่แสดงเขตสํารวจแนบทายพระ กา สํะทําการสํารวจพรอมดวยแผนที สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ราชกฤษฎีกา สํานั(๔) กําหนดเวลาการใชกาังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองไมเกินหาป า กงานคณะกรรมการกฤษฎี บ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕ ในระหวางกําหนดเวลาที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทํา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา การสํารวจใชบังคับ ใหเจาพนักงานการผังมีอํานาจดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) เขาไปทําการอันจําเปนเพื่อการสํารวจ (๒) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดนักที่ประสงคจะใหเปนเขตผังเมืองรวมหรืาอผังเมืองเฉพาะ สํา ิน งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสิน เพื่อประโยชนในการวาง สํา องรวมหรือผังเมืองเฉพาะ สําร ก ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผัง และจัดทําผังเมืนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ เมื่อไดนัับงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมืองแลว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) ทําเครื่องหมายระดับ ขอบเขตและแนวเขตตามความจําเปน สํานั(๕) แจงใหหนวยราชการ องคการของรัฐงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่หรือแผนผัง กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักหรือรัฐวิสาหกิจสงแผนที แสดงเขตที่ดินเพียงเทาที่จําเปน เพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมือง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เฉพาะ ทั้งนี้ หามมิใหเขาไปในอาคาร ลานบานหรือสวนมีรั้วกั้นอันติดตอกับบานซึ่งเปน สําน แต เ จ า ของหรื อ ผู ค รอบครองอสั ง หาริกงานคณะกรรมการกฤษฎีกเจ า ของหรื อ ผู นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ม ทรั พ ย อ นุ ญ าต หรื อ า ที่ อ ยู อ าศั ย เว ครอบครองอสังหาริมทรัพยไดรับแจกงงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าไมนอสํานักาสามวันกอนเริ่ม กา ความเรื่องกิจการที่จะกระทํ ยกว งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั กระทําการนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๖ พระราชกฤษฎีกาซึ่งไดประกาศตามมาตรา ๑๔ ใหหมดอายุการใช บังคับเมื่อไดมีกฎกระทรวงใหใชบสํานักผังเมืองรวมหรือเมื่อใชบังคับพระราชบันักญัติใหใชบังคับผัง กา ังคับ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําญ งานคณะกรรมการกฤษฎี เมืองเฉพาะ แลวแตกรณี ในเขตแหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การวางและจัดทําผังเมืองรวม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๗ ผังเมืองรวมประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) แผนผังซึ่งทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับพรอมดวยขอกําหนด โดยมี สาระสําคัญทุกประการหรื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อบางประการงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ข) แผนผังแสดงที่โ (ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 6. 6. -๖- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการายการประกอบแผนผัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) นโยบาย มาตรการและวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผัง เมืองรวม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘ เมื่อสํานักสมควรวางและจัดทําผังเมืองรวม ณสํานักงที่ใด กรมโยธาธิ กา มาตรา เห็น งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทอ งานคณะกรรมการกฤษฎี การและผังเมือง*จะวางและจัดทําผังเมืองรวมของทองที่นั้นขึ้น หรือเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้นจะวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่ของตนขึ้นก็ได ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะวางและ จัดทําเองตองไดรับ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองกอน กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ า เขตแห ง ผั ง เมื อ งรวมนั้ น คาบบริ เ วณของเขตปกครองท อ งที่ ห ลายท อ งที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการผังเมืองจะสั่งใหกรมโยธาธิการและผังสํานักง*หรือเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่ เมือ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดียวหรือของทองที่ ที่เกี่ยวของร วมกันวางและจัดทําผังเมืองรวม และจะกํา หนดคาใชจา ยซึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา องคการบริหารสวนทองถิ่นของแตละทองที่จะตองจายตามสวนของตนก็ได สํานัในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นขอคําแนะนํากงานคณะกรรมการกฤษฎีกางเมือง*ในการ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั จากกรมโยธาธิการและผั วางและจัดทําผังเมืองรวม ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*ใหความรวมมือแกเจาพนักงานทองถิ่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่ไดขอมานั้น สํานัมาตรา ๑๙๒ เมื่อกรมโยธาธิการและผัางนักงานคณะกรรมการกฤษฎีผังเมืองรวมของ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ เมือง*จะวางหรือจัดทํา กา ทองที่ใด ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่นั้นทราบ และใหเจา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนักงานทองถิ่นนั้นมาแสดงความคิาดเห็นตอกรมโยธาธิการและผังเมือง*ดวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ย สํานัในการวางและจั ด ทํ า ผักา อ งรวมใดสํใหกงานคณะกรรมการกฤษฎีง เมื อ ง*หรื อ เจ า กงานคณะกรรมการกฤษฎี ง เมื านั ก รมโยธาธิ ก ารและผั กา พนักงานทองถิ่นแลวแตกรณี จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ แลวจัดการประชุมไมนอยกวา หนึ่งครั้ง เพื่อรับฟงข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่จะมีการวางและจัดทํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ าผั เมืองรวมนั้น ใน การรั บ ฟงขอคิ ด เห็น นี้ จะกํ า หนดเฉพาะให ผู แทนของประชาชนเขา รวมการประชุม ตามความ สํานัก การประชุม และการแสดงข เหมาะสมก็ไดสํานักกเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณางานคณะกรรมการกฤษฎีกา อคิดเห็น หลั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๐ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดวางและจัดทําผังเมืองรวมแลว ใหสงผัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมืองรวมมาใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*พิจารณา ถากรมโยธาธิการและผังเมือง*เห็นวาควรมี การแกไขเปลี่ยนแปลงผั ใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ มด กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งเมืองรวมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่นทราบพรอสํานัวยเหตุผล หากเจา กา พนักงานทองถิ่นไมเห็นดวยกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง* ใหแจงเหตุผลตอกรม สํา งกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โยธาธิการและผันัเมือง*แลวใหกรมโยธาธิการและผังเมืสําง*ดํงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมิชักชา อ นัก าเนินการตามมาตรา ๒๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 7. 7. -๗- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓ สํ มี กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑ เมื่อานัการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นในทอานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํงที่ของจังหวัดใด ให ผูวาราชการจังหวัดแหงจังหวัดนั้นแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหนึ่งในแตละทองที่ที่ สํานั ้น ประกอบดวยผูแทนองค สํา วนทองถิ่น ผูแทนกรมโยธาธิ วางผังเมืองรวมนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การบริหารสนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การและผัง เมือง* ผูแทนสวนราชการตาง ๆ ในทองที่ที่วางผังเมืองรวมนั้น และบุคคลอื่นที่เห็นสมควร มี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวาสิบหาคนและไมเกินยี่สิบเอ็ดคน มีหนาที่ใหคําปรึกษาและความ คิดเห็นเกี่ยวกัสํบนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกการและผังเมืสําง*หรือเจาพนักงานทองถิกนวางและจัดทํา อ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ่ า า ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิ า ขึ้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นในทองที่คสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณี าบเกี่ยวกันตั้งแตสอง จังหวัดขึ้นไป ใหคณะกรรมการผังเมืองเปนผูแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมและการ ปฏิบัติหนาที่ของคณะที สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ปรึกษาผังเมืองรวมดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหนําบทบัญญัติวาดวยการประชุมในหมวด ๑ มาใชบังคับแกการประชุมของ สํ นัก องรวมโดยอนุโลม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ปรึกษาผัางเมืงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๒ ผังเมืาองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง*หรืสําเจกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา อ นั าพนักงานทองถิ่น วางและจัดทําเสร็จแลว ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา ใน สํานัก ่เจาพนักงานทองถิ่น กา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี อ กรณีผังเมืองรวมทีงานคณะกรรมการกฤษฎีวางและจัดทําซึ่งากรมโยธาธิการและผังเมืกาง*มีความเห็น ควรแกไขหรือเปลี่ยนแปลง แตเจสําาพนังานคณะกรรมการกฤษฎีกองดวย ใหเสนอความเห็นของกรม กา กงานทองถิ่นไมเห็นพ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นัก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี โยธาธิการและผังเมือง*และเหตุผลของเจาพนักงานทองถิ่นที่ไมเห็นพองไปพรอมกันดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๓ เมื่อคณะกรรมการผังเมืองใหความเห็นชอบแลว ใหกรมโยธาธิการ และผังเมือง*หรือเจาพนั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานทองถิ่นกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้น จัดใหมานัารปดประกาศแผน กา สํานั ผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนั สํ ีก กงานคณะกรรมการกฤษฎี ที่แสดงเขตของผังเมืองรวมไวในที่เปดเผย ณ ที่วาการเขตหรือที่ทําการแขวงของกรุงเทพมหานคร นัก ที่ทําการขององคการบริ สํานั่น และสาธารณสถานภายในเขตของผัง หรือที่วาการอํสําาเภองานคณะกรรมการกฤษฎีกา การสวนทองถิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมืองรวมนั้นเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน โดยใหลงวันที่ที่ปดประกาศในใบประกาศนั้นดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในใบประกาศดั ง กล า ว ให มี คํ า ประกาศเชิ ญ ชวนให ผู มี ส ว นได เ สี ย ไปตรวจดู แผนผังและขสํากํากหนดของผังเมืองรวมได ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง* หรือทีาทําการของเจา อ นั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ่ พนั ก งานท อ งถิ่ น ผู ว างและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมนั้ น วิ ธี ก ารประกาศให เ ป น ไปตามระเบี ย บของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงมหาดไทย สํานัมาตรา ๒๔๕ หากภายในกําหนดเกาสําบวันนับตั้งแตวันปดประกาศดังกลาวใน กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สิ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๓ ผูมีสวนไดเสียผูใดมีหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงานทองถิ่นผู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั๓ งานคณะกรรมการกฤษฎีมโดยพระราชบัญสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕๓๕ ก มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติ กา ญัติ ารผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๔ มาตรา ๒๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ มาตรา ๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕
 8. 8. -๘- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วางและจัดทําผังเมื กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีองรวมนั้น รองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกํกหนดเกี่ยวกับการ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัา งานคณะกรรมการกฤษฎี ใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมนั้น และไมวากรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงาน สํ นัก งดวยกับคํารองขอนั กหรื สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทองถิ่นจะเห็นาพองานคณะกรรมการกฤษฎี้นา อไมก็ตาม าใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจา พนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี เสนอคํารองขอนั้นตอคณะกรรมการผังเมืองพรอมดวยความเห็น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเปนผูเสนอ ใหดําเนินการผานกรมโยธาธิการและผังเมือง* สํานัในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบดงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก วยกับคํารองขอ ใหคณะกรรมการผัง เมื อ งสั่ ง ให ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง*หรื อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น แล ว แต ก รณี แก ไ ขหรื อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กขอกําหนดดันักลาวในผังเมืองรวมนั้นกา าไมเห็นชอบดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา งกงานคณะกรรมการกฤษฎี ถ สํา วยก็ใหสั่งยกคํารอง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิ ขอนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๕๖ หากเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันปดประกาศดังกลาวใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๓ ไมมีผูมีสวนไดเสียผูใดรองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับ การใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมนั้นา หรือมีแตคณะกรรมการผังเมืองไดสั่งยกคํารองขอนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือคณะกรรมการผังเมืองไดสั่งใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดดังกลาว และกรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อเจาพนักนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดการใหเสํานไปตามนั้นแลว ให กา สํา งานทองถิ่น แลวแตกรณี ได โยธาธิการและผังเมือง*หรื ป นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กรมโยธาธิการและผังเมือง*เสนอผังเมืองรวมตอรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการออกกฎกระทรวงใช สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บังคับผังเมืองรวมนั้นตอไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การใช สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บังคับผังเมืองรวม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๖๗ การใชบงานคณะกรรมการกฤษฎีระทําโดยกฎกระทรวง ังคับผังเมืองรวมใหก กา สํานักฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองมีรายการตามมาตรา ๑๗ และใหาใชบังคับไดไม กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก เกินหาป ในระหว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา างที่กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใชบกา บ ถากรมโยธาธิการและผังเมือง* กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ังคั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร จะกําหนดใหแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหมใหเหมาะสม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎี โดยให กับสภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือสํเพื่อประโยชนแหงรัฐก็ได กา นําความ ในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภายในหนึ่งปกอนระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง ให กรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนัากงานทองถิ่นาแลงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํ นัก วแต กรณี สํา รวจวา สภาพการณและ สิ่งแวดลอมในการใชผังเมืองรวมดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม ถาเห็นวาสภาพการณและ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ยนแปลงในสาระสําคัญ ใหกรมโยธาธิการและผังเมือนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ง*หรือเจาพนักงาน สิ่งแวดลอมไมมีการเปลี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗ มาตรา ๒๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
 9. 9. -๙- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทองถิ่น แลวแตกรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดใหมีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็านของประชาชนในทองที่ที่ใชบังคับ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ผังเมืองรวมนั้นตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง และถาไมมีผูใดคัดคาน ก็ใหกรมโยธาธิการและผัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมือง*หรือเจาพนักงานทองถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองขยายระยะเวลาการ ใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งไดอีกหาป แตในกรณีที่เห็นวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมมี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเปลี่ ย นแปลงในสาระสํ า คั ญ ก็ ใ ห ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง*หรื อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ดําเนินการแกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหเหมาะสมได ไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณี ที่ ไ ม อ าจดํ า เนิ น การแก ไ ขผั ง เมื อ งรวมได ทั น ภายในระยะเวลาที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่งใชบังคับนัใหกรมโยธาธิการและผักา อง*หรือเจสํานักกงานทองถิ่นโดย กา สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎี งเมื กฎกระทรวงตามวรรคหนึ าพนั งานคณะกรรมการกฤษฎี ความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดอีกสองครั้ง ครั้งละไมเกินหนึ่งป การขอขยายระยะเวลาการใช บั ง คั บ ผั ง เมื อา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก งรวมตามวรรคหงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก า ให ก ระทํ า โดย กฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗ ในเขตที่ไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว หามบุคคลใด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีผิ ด ไปจากที่ ไ ด กนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรื อ ปฏิ บั ติ กนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ํ า หนดไว ใ นผั ง เมื อ งรวม สํา ารใด ๆ ซึ่ ง ขั ด กั บ ใช ป ระโยชน ที่ ดิ น กา ขอกําหนดของผังเมืองรวมนั้น สํานัความในวรรคหนึ่งมิใหกใาชบังคับแกกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ดินไดใช กงานคณะกรรมการกฤษฎี รณีที่เจาของหรือผูครอบครองที ประโยชนที่ดินมากอนที่จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและจะใชปาระโยชนที่ดินเชนนั้น กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตอไปเมื่อมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว แตถาคณะกรรมการผังเมืองเห็นวาการใช ประโยชน ที่ ดสําเช น นั้น ต อไปเปน การขัดา อนโยบายของผังานคณะกรรมการกฤษฎีกาคัญ ที่ เกี่ยวกั บ ิน นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ต สํานัก ง เมื อ งรวมในสาระสํ า สุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ีการและเงื่อนไขที่เจาของหรือผูครองครองที่ดินจะตสํางแกไขเปลี่ยนแปลง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ วิธ อ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี หรื อ ระงั บ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เช น นั้ น ต อ ไปภายในระยะเวลาที่ เ ห็ น สมควรได การกํ า หนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวใหคํานึงถึงกิจการที่มีการใชประโยชนที่ดิน สภาพของที่ดิน และทรัพยสินอื่นที่เ กา คาญที่ประชาชนไดรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกี่ยวกับที่ดิน การลงทุน ประโยชนหรือความเดือดรอนรําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จากกิ จ การนั้ น ทั้ ง นี้ ให ค ณะกรรมการผั ง เมื อ งเชิ ญ เจ า ของหรื อ ผู ค รอบครองที่ ดิ น มาแสดง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบดวย า เมื่ อ ได กํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขดั ง กล า วในวรรคสองแล ว ให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการผังเมืองมีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบ และเจาของหรือผู ครอบครองที่ดานัมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํิน กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘ ผังเมือนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา งเฉพาะประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 10. 10. - ๑๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ สํานั(๓) แผนผังเมืองหรือแผนผังบริเวณซึ่งนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดย มีสาระสําคัญทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) แผนผังแสดงการกําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งจําแนกเปนประเภท กิจการ พรอมทัา้งแนวเขตการแบงที่ดินออกเปนประเภทและยาน สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ข) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงพรอมทั้งรายละเอียดแสดง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แนวและขนาดทางสาธารณะ (ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ง) แผนผังแสดงที่โลง แสดงการกําหนดระดับพื้นดิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (จ) แผนผังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉ) แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคา สํานั สถาปตยกรรม ประวัต ในทางศิลปกรรมกงานคณะกรรมการกฤษฎีกาิศาสตรหรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาารงรักษาหรือ โบราณคดีที่จะพึงสงเสริมดํ บูรณะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ช) แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติหรืสํานัมิประเทศที่งดงาม กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อภู กงานคณะกรรมการกฤษฎี หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ รวมทั้งตนไมเดี่ยวหรือตนไมกงานคณะกรรมการกฤษฎีบําารุงรักษา หมูที่จะพึงสงเสริมหรือก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั (๔) รายการและคําอธิบายประกอบแผนผังตาม (๓) รวมทั้งประเภทและชนิด ของอาคารที่จะอนุญาตหรื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อไมอนุญานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ าตใหกอสราง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) ขอกําหนดที่จะใหปฏิบัติหรือไมใหปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ของผังเมืองเฉพาะทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) แนวทางและขนาดของที่อุปกรณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ข) ประเภท ชนิ ด ขนาด และจํ า นวนของอาคารที่ จ ะอนุ ญ าตหรื อ ไม อนุญาตใหสรางนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ค) ประเภท ชนิด ขนาด จํานวนและลักษณะของอาคารที่ชํารุดทรุดโทรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นที่นารังเกียจหรืงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผูอาศัยหรือสัญนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก อนาจะเปนอันตรายแก สํา จรไปมาซึ่งจะถูกสั่ง หรืออยูในสภาพอันเป ใหรื้อหรือยายตามคําสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๕๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ง) การใชประโยชนของอาคารที่อนุญาตใหสรางขึ้นใหม หรืออนุญาตให เปลี่ยนแปลง อันผิด า ป นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกไปจากการใชสําระโยชนตามที่ไดขอไวเมื่อขออนุญาตกอสราง ซึ่งจะตองไดรับ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ ดิ น ที่ จ สํานักญ าตให เ ป น ที่ ส ร า งอาคารที่ ใ ช เ พื่ อ (จ) ขนาดและแปลงที ะอนุ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประโยชนตาง ๆ ตามที่ไดระบุไวในผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งบริเวณของที่ดินที่กําหนดใหเปนที่โลง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อประโยชนตามที่ระบุ (ฉ) การสงเสริม กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีดํารงรักษาหรือบูนักงานคณะกรรมการกฤษฎีี่มีา ระโยชนหรือ สํา รณะสถานที่หรือวัตถุท กป คุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ช) การดํารงรักษาที่โลง สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

×