สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก...
-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖ บรรดาเทศบังานคณะกรรมการกฤษฎีกา อํ า นาจตามพระราชบั ญ ญ...
-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๒ ภายใต้บนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมาตรา สํ๑๑กงานคณะก...
-๔-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รอ...
-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาช...
-๖-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๒๑ ประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่ดําเนิกากิจการของสภาเทศบาลให้...
-๗-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
งมากเป็นประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๒๘ การลงมติวกนิจฉัยข้อปรึกษานั้น ให้ถือเอา...
-๘-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การออกเสียงประชามติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษ...
-๙มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๔๑

๓๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ยกเลิสํา)นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก

สํานักงานคณะกรร...
- ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๘ เบญจ ๔๓ บุคคลผู้มีสิท ธิส มั ครรับเลื อกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมี
สํานักงานค...
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

261 views
160 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
261
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

 1. 1. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เทศบาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๔๙๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก่ า กุมภาพันสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ไว้ ณ วันที ๑๓ ธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า สํ ฯ ให้ประกาศว่าานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเทศบาลให้เสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยที หมาะสมยิ่งขึ้น สํานัจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าาฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม กงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖” สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นุเบกษาเป็นต้นไป ิ เ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก พระราชบั ญ ญั ตสํทศบาล พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๖ และบรรดา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมาย กฎ ข้อบั งคับอื่น ๆ ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้ วในพระราชบัญญัตินี้ หรื อซึ่งแย้งกับบทแห่ ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัตินี้ สํานัมาตรา ๔๒ เมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา วนที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยก ฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกติถึงการแต่งตั้งกํกงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหญ่บ้าน แพทย์กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัานัน ผู้ใหญ่ บ้าน ผู้ช่วยผู้ สํานั ประจําตําบล และ ท้องที่ในส่วนที่บัญญั า สารวัตรกํานันในท้องถิ่นนั้น และให้บรรดาบุคคลที่เป็นกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า า กงานคณะกรรมการกฤษฎี ประจําตําบล และสารวัตรกํานันพ้นจากตํากแหน่งและหน้าสํที่เนัฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้น กา ในเขตเทศบาลตําสํบลใด ถ้าหมดความจําเป็นกา่จะต้องมีตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กา ที สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล หรือสารวัตรกํานัน ให้รัฐมนตรีประกาศยกเลิกตําแหน่งดังกล่าว ในราชกิจจานุเสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บกษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ญ นั ตินี้ คงมีฐานะเป็น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ ให้เทศบาลที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้วในวักาใช้พระราชบัสําญักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี น เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามที่เป็นอยู่ แล้วแต่กรณี มีอํานาจหน้าที่และอยู่ใน บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จจานุเบกษาสํเล่นัก๗๐/ตอนที่ ๑๔/หน้า ๒๒๒/๑๗ กุมภาพันธ์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า ม งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ ราชกิ ๒๔๙๖ ๒ มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
 2. 2. -๒- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖ บรรดาเทศบังานคณะกรรมการกฤษฎีกา อํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด สํานักญ ญั ติ ที่ ไ ด้ อ อกโดยอาศั ย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระเบี ย บเทศบาล พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๖ พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๑ และ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี หรื สํา นาจตามกฎหมายอื่น ให้คงใช้ พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๖ กา อโดยอาศัยอํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บังคับได้ ในกรณี ที่ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด เทศบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วในวรรคก่ อ นไม่ ชํ า ระค่ า ปรั บ ให้ นํ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีวรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทบัญญัติมาตรา ๖๐ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วนที่ ๑ ส่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การจัดตั้งเทศบาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้กาัดตั้งท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี จ มาตรา ๗ เมื่อท้องถิ่นใดมีส นั้น ๆ เป็นเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํา ต งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอํานาจหน้าที่ตกามพระราชบัญญันักินี้และกฎหมาย อื่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘๓ เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยสภา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีารส่วนตําบล ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตําบลและองค์การบริห กา ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้จัดตั้งเป็น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เทศบาล ในระหว่ บลซึ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําสํานัก่งดํารงตําแหน่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยู่ก่อนวันที่จัดตั้งเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาล และให้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่จํา เป็นได้เป็นการชั่วสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อกตั้งนายกเทศมนตรี คราว จนถึงวันประกาศผลการเลื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๙ เทศบาลตําาบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขึ้นเป็นเทศบาลตําบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๐ ๕ เทศบาลเมื อ ง ได้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ นอั น เป็ นที่ ตั้ ง ศาลากลางจั ง หวัด หรื อ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้งแต่หนึ่งสํหมืกงานคณะกรรมการกฤษฎีพอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อัน านั ่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต้ อ งทํ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และซึ่ ง มี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็ น เทศบาลเมื อ ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๑๖ เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งสํานัห้าหมื่นคนขึ้นไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา แต่ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้ ง มี ร ายได้ พ อควรแก่ ก ารที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อั น ต้ อ งทํ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และซึ่ ง มี ป ระกาศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร าประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของ เทศบาลไว้ด้วย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔ มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๕ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติามโดยพระราชบัญญัติเทศบาลกา บที่ ๑๒) พ.ศ. า๒๕๔๖ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี (ฉบั สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖ มาตรา
 3. 3. -๓- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๒ ภายใต้บนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมาตรา สํ๑๑กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ านั การเปลี่ยนชื่อ เทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณี ที่ เ ป็ น การเปลี่ ย นแปลงเขตเทศบาลเมื อ งหรื อ เทศบาลนคร ให้ กํ า นั น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงเขต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า สุ ดอํ านาจหน้ าที่เฉพาะในเขตที สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเทศบาลตามความในวรรคหนึ่งสิสํ้นนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อพ้น กําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใช้บังคับเป็นต้นไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๓ ๘ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านัก ท้องถิ่นซึ่งได้ยกฐานะเป็นเทศบาลแล้สําอาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกได้โสํดยทํงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ว นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าเป็นประกาศ กระทรวงมหาดไทยนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งเทศบาล เดิมนับแต่วันที่ได้ถูกเปลี่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายนแปลงฐานะเป็กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนี้ สิทธิ และสิทงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั นต้นไป บรรดาทรัพย์สิน สํานักธิเรียกร้องของ เทศบาลเดิมให้โอนไปเป็นของเทศบาลใหม่ในขณะเดียวกันนั้น และบรรดาเทศบัญญัติที่ได้ใช้บังคับอยู่ ก่อนแล้วคงให้ใช้บังนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา คับต่อไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใ น ก า ร ยุ บ เ ลิ ก เ ท ศ บ า ล ใ ห้ ร ะ บุ ถึ ง วิ ธี ก า ร จั ด ท รั พ ย์ สิ น ไ ว้ ใ น ป ร ะ ก า ศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีด้วย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงมหาดไทยนั้น กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วนที่ ๒ ส่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา องค์การเทศบาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๙ มาตรา ๑๔ องค์การเทศบาลประกอบด้วสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทที่ ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาเทศบาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๐ สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตาม จํานวน ดังต่อไปนี้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) สภาเทศบาลตําบล ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิบสองคน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) สภาเทศบาลเมือสําประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ง นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน สํา้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู นักงานคณะกรรมการกฤษฎีนสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้อง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗ มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๙ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเตินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บที่ ๑๒) พ.ศ.านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบั สํ ๒๕๔๖ ๑๐ มาตรา
 4. 4. -๔- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหาร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขานุการของผู้งานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีส่วนได้เสีสําไม่ว่าทางตรงหรือ สํานักบริหารท้องถิ่น เพราะเหตุ ท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือ ย นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัคร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลือกตั้ง ในกรณี ที่ ตํ า แหน่ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลว่ า งลงไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใ ดและยั ง มิ ไ ด้ มี ก าร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เท่าที่มีอยู่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา า๑๖๑๑ สมาชิสําสภาเทศบาลให้อยู่ในตําแหน่งได้คราวละสี่ปนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํา ีนับแต่วันเลือกตั้ง ถ้าตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ให้เลือกตั้งสมาชิสํกสภาเทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายว่าด้สํวายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้บริหารท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สมาชิกสภาเทศบาลผู้เาข้ากมาแทนให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระของผู้ซึ่งตนแทน มาตรา ๑๗ ก่อนเข้ารับหน้าา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในทีา่ประชุมสภา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก เทศบาลว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ของท้องถิ่นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๘ สมาชิกสภาเทศบาลย่อมเป็นสํา้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และ ผู นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๒ มาตรา ๑๘ ทวิ สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิสํจการที่กระทําให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่ เทศบาลนั้นจะกระทํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓ มาตรา ๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อ สํานักถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) งานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ตาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ งานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) ลาออก โดยยื่นหนัางนัสืกอลาออกต่อผู้ว่าราชการจัางหวัด (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร (๖) กระทํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๗) สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะ นํ า มาซึ่ ง ความเสื่ อนักงานคณะกรรมการกฤษฎีงบเรี ย บร้ อ ยแก่าเนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาน เสื่ อ มเสี ย สํา มเสี ย หรื อ ก่ อ ความไม่ ส กา สํ ทศบาลหรื อ กระทํ า การอั ประโยชน์ของสภาเทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี้งหมดเท่าที่มีอยูาข้กชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ่เนัา งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ดังกล่าวต้องมี สมาชิกสภาเทศบาลทั กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑๒ มาตรา ๑๘ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเตินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บที่ ๑๒) พ.ศ.านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบั สํ ๒๕๔๖ ๑๓ มาตรา
 5. 5. -๕- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีที่สภาเทศบาลมีสําติ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาพสิ้นสุดลงนับแต่วัน กา ม นั (๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ สําลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใงานคณะกรรมการกฤษฎีกางต่อไปตาม สํานัก ดไม่สมควรดํารงตําแหน่ มีสิทธิเลือกตั้งที่ม านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวิานิจฉัยโดยเร็วสํคํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกงหวัดให้เป็น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก า าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจัา ที่สุด ในกรณี พร้ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นกาดลงตาม (๘) สํานัอมกันทั้งหมดให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สุ ถือว่าเป็นการยุบสภาเทศบาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๐ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตัา จากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งก้ง ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดํารงตําแหน่งจนครบอายุของ ๑๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาเทศบาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐ ทวิ ๑๕ สํนอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามมาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ๒๐ วรรคสอง มาตรา ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตําแหน่งเมื่อ สํานักลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) งานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๗๓ (๔) งานคณะกรรมการกฤษฎี้น โดยเห็นว่ามีความประพฤติ สํานักสภาเทศบาลมีมติให้พกาจากตําแหน่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในทางที่จะ นํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตําแหน่งหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือ สวัสดิภาพของประชาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือละเลยไม่ปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานาจหน้าที่ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เข้าชื่อเสนอให้สสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังกล่าวต้อสํานักะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากา ภาเทศบาลพิจารณา และมติ งมีค งานคณะกรรมการกฤษฎี สามในสี่ของ จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจากตําแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ซึ่งพ้น หรือ (๔) จะดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไม่ได้ตลอดอายุของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาเทศบาลนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ ป ระธานสภาเทศบาล หรื อ รองประธานสภาเทศบาลที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กใหม่ อ ยู่ ใ น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๐ ตรี ในกรณีที่ตําแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภา เทศบาลว่างลงเพราะเหตุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา กสภาเทศบาลขึ้น แทนตําแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง ๑๔ มาตรา ๒๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐ ทวิ แก้ไขเพินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๑๒)สํพ.ศ.งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล านัก ๒๕๔๖ ๑๕ มาตรา
 6. 6. -๖- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๒๑ ประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่ดําเนิกากิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมีา น้าที่กระทําสําจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อ รองประธานสภาเทศบาล ก ห กิ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๒ ในเมื่อประธานและรองประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ สํานัก อกตั้งกันเองเป็นประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สมาชิกสภาเทศบาลเลืงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๒๓ ให้กระทรวงมหาดไทยวางระเบียบข้กา งคับการประชุมสภาเทศบาลไว้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี อบั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามัยประชุมสามัาญสีงานคณะกรรมการกฤษฎีกครั้งแรกและ สํ นัก ่สมัย สมัยประชุมสามัญ า มาตรา ๒๔๑๗ ในปีหนึ่งให้มีส วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ว่าราชการจังหวัดต้สํางกํกางานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาประชุามสภาเทศบาลครั้ง อ นั หนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ แรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแล้ว และให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีที่สภาเทศบาลไม่นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก้งแรกได้ตามกํสําหนดเวลาในวรรค อาจจัดให้มีการประชุมครั า า นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา สอง หรือมีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคําสั่งยุบสภาเทศบาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุ ราชการจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาญาตจากผู้ว่าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๕ โดยปกติให้ป กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีระธานสภาเทศบาลเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ยังไม่มีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไม่เกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั รียกประชุมตาม ในกรณี กฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๖ นอกจากสมั ย ประชุ ม สามั ญ แล้ ว เมื่ อ เห็ น ว่ า เป็ น การจํ า เป็ น เพื่ อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั กสภาเทศบาลมี ประโยชน์แห่งเทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวนไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่อยู่ในตําแหน่งก็ดี อาจทําคําร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด สํานักสมควรก็ให้ผู้ว่าราชการจั ขอให้เปิดประชุมสําสามัญให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ถ้าเห็นงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งหวัดเรียก วิ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประชุมวิสามัญได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สมั ย ประชุ ม วิ ส ามั ญ ให้ มี กํ า หนดไม่ เ กิ น สิ บ ห้ า วั น แต่ ถ้ า จะขยายเวลาออกไปอี ก จะต้องได้รับอนุญสําตจากผู้ว่าราชการจังหวัด กา านักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๒๗ ๑๘ การประชุกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อย สํานั มสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖ มาตรา ๒๐ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเตินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บที่ ๑๒) พ.ศ.านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบั สํ ๒๕๔๖ ๑๗ มาตรา
 7. 7. -๗- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา งมากเป็นประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๒๘ การลงมติวกนิจฉัยข้อปรึกษานั้น ให้ถือเอาเสียงข้าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ิ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อมมีเสียงหนึา่งในการลงคะแนน ถ้ามีจํานวนลงเสียง สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งย่ ลงคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจ สํา่า กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หน้าที่ หรือเรื่องที่ฝนัฝืนกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแห่งรัฐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๓๐ การประชุนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเปิดเผยตามลักษณะที่จะได้ สํา มของสภาเทศบาลย่อมเป็น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล สํานักนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวนสมาชิกที่มาประชุมร้องขอให้ทําการประชุมลับ ก็ให้ประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมลับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐ มาตรา ๓๑ ในที่ประชุมสภาเทศบาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาั้งกระทู้ถาม สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิต นายกเทศมนตรี ห รื อ รองนายกเทศมนตรีงานคณะกรรมการกฤษฎีกเกี่ ย วกั บ การงานในหน้ า ที่ ไ ด้ แต่ ใ นข้ อ ความใด ๆ อั น า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าข้อความนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สกาคัญของเทศบาลนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ํา สํา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๓๒ ๒๑ สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตัสํเป็นงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้งานัก คณะกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สามัญของสภาเทศบาล และมีอํานาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการ วิสามัญของสภาเทศบาล เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด าๆ อันอยู่ใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก อํานาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําิทธิเสนอชื่อบุคคล ในการตั ผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกิจการอื่นใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๒ ทวิ๒๒ ในกรณี กา หรือประชาชนในท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือนายกเทศมนตรีอาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในท้องถิ่นได้ และประกาศให้ปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระชาชนทราบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ ๑๙ มาตรา ๓๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒๑ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๒ ทวิ แก้ไขเพินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๑๒)สํพ.ศ.งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล านัก ๒๕๔๖ ๒๒ มาตรา
 8. 8. -๘- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การออกเสียงประชามติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อไม่เห็นชอบกิจงานคณะกรรมการกฤษฎี่องหนึ่งตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมิใช่เรื่องที่ สํานักการสําคัญในเรื่องใดเรื กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประชาชนว่าจะเห็นชอบหรื ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลใด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทํามิได้ กา ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การออกเสี ย งประชามติ ต ามมาตรานี้ ใ ห้ มี ผ ลเป็ น เพี ย งการให้ คํ า ปรึ ก ษาแก่ ส ภา เทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในเรื่องนั้น กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารออกเสี ย งประชามติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยงประชามติกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต่ํากว่ากึ่งจํานวนของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎียา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระเบี ก บการประชุ ม ของคณะกรรมการให้ ใ ช้ รกะเบี ย บข้ อ บั ง คั บนัการประชุ ม สภา เทศบาลโดยอนุโลม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๓ มาตรา ๓๔ (ยกเลิก) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๕๒๔ (ยกเลิก) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๖ (ยกเลิก) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทที่ ๒ คณะเทศมนตรี๒๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๘ (ยกเลิก) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๐๓๐ (ยกเลิก) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๙๒๙ (ยกเลิสํา)นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๗๒๗ (ยกเลิก) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๓ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒๔ สํานัมาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาลา(ฉบังานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นัก บที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒๕ บทที่ ๒ คณะเทศมนตรี มาตรา ๓๖ ถึง มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖ มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒๗ มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒๙ มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ๓๐ มาตรา
 9. 9. -๙มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๔๑ ๓๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ยกเลิสํา)นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๒ มาตรา ๔๒ (ยกเลิก) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๔๓ ๓๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ยกเลิสํา)นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๔ มาตรา ๔๔ (ยกเลิก) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา า๔๕๓๕ (ยกเลิสํา)นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก มาตรา ๔๖๓๖ (ยกเลิก) กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๗๓๗ (ยกเลิก) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๘๓๘ (ยกเลิก) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทที่ ๒ ทวิ สํานันายกเทศมนตรี๓๙ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๐ มาตรา ๔๘ ทวิ ให้ เ ทศบาลมี น ายกเทศมนตรี ค นหนึ่ ง ซึ่ ง มาจากการเลื อ กตั้ ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ สํา ารท้องถิ่น โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาองถิ่นหรือผู้บริหนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๘ ตรี๔๑ (ยกเลิก) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๔๘ จัตวา๔๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา (ยกเลิก) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๑ มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๓๒ สํานัมาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาลา(ฉบังานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นัก บที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๓๓ มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๓๔ มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ๓๕ มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๓๖ สํานัมาตรา ๔๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาลา(ฉบังานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นัก บที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๓๗ มาตรา ๔๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๓๘ มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ๓๙ บทที่ ๒ ทวิ นายกเทศมนตรี มาตรา ๔๘ ทวิ ถึ ง มาตรา ๔๘ ปั ญ จวี ส ติ เพิ่ ม โดย พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๐ มาตรา ๔๘ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๔๑ มาตรา ๔๘ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๘ จัตวา ยกเลินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บที่ ๑๒) พ.ศ.านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา กโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบั สํ ๒๕๔๖ ๔๒ มาตรา
 10. 10. - ๑๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๘ เบญจ ๔๓ บุคคลผู้มีสิท ธิส มั ครรับเลื อกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัา สมาชิกสภาท้อนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ้ง สํา งถิ่นหรือผู้บริหาร คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ ท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ ด้วย สํานักมีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) งานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (๓) ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ พ้ น จากตํ า กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีแหน่ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น คณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมี ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อทางอ้อมในสักงานคณะกรรมการกฤษฎีรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปี สํานัญญาที่กระทํากับองค์ก กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง สํานักเคยเป็ น สมาชิ ก สภาท้กางถิ่ น หรื อ ผู้ บสํานัารท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ถู ก ให้ พ้ น จากตํ า แหน่ ง (๔) งานคณะกรรมการกฤษฎี อ ริห กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๔ มาตรา ๔๘ ฉ (ยกเลิก) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๕ มาตรา ๔๘ สัตต ให้นายกเทศมนตรีดํารงตําแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง และมี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา วันเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระยะการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา งตั้งรองนายกเทศมนตรี ก มาตรา ๔๘ อัฏฐ๔๖ นายกเทศมนตรีอาจแต่นักงานคณะกรรมการกฤษฎีซึ่งามิใช่สมาชิก สภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (๑) เทศบาลตําบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก (๒) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ไม่เกินสามคน (๓) เทศบาลนคร ให้แานักงานคณะกรรมการกฤษฎีด้ไาม่เกินสี่คน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไ ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลตําบลให้แานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกินสองคน ใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เ กา กรณีเทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้ จํานวนรวมกันไม่เกินห้ คน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีากา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๗ มาตรา ๔๘ นว รองนายกเทศมนตรีต้องมีาคุณงานคณะกรรมการกฤษฎีกาองห้ามตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นัก สมบัติและไม่มีลักษณะต้ มาตรา ๔๘ เบญจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๓ มาตรา ๔๘ เบญจ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๔๔ มาตรา ๔๘ ฉ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๕ มาตรา ๔๘ สัตต แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ๔๖ มาตรา ๔๘ อัฎฐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๘ นว แก้ไขเพินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๑๒)สํพ.ศ.งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล านัก ๒๕๔๖ ๔๗ มาตรา

×