สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก...
-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“ผู้รับประเมิน” หมายความว่า บุคคลผู้พึงชําระค่าภาษี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหมายความว่า ป...
-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๗ ทวิ๙ เพื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตินี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ...
-๔-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๖)๑๒ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เองโดยมิได้
สํานั...
-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๕

ม...
-๖-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๐๑๘ ให้ผู้รับประเมิน ผู้เช่า หรือผู้ครองทรัพย์สินกรอกรายการในแบบพิมพ์
สํานักงานคณะ...
-๗-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การประเมินตามวรรคหนึ่งให้กระทําได้ภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไ...
-๘-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถ้าอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลชี้ขาดว่าผู้รับประเมินหมดสิทธิที่จะให้
สํานักงานคณะก...
-๙-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตัวตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ นอกจากที่ กล่ า วในหมายเรี ยกว่ าต้อ งไปเอง ท่ า นว่า จะมอบฉั ...
- ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ไม่เสียภาษี ท่านว่าการขายทรัพย์สินทอดตลาดของผู้นั้นตามมาตรา ๔๔ ให...
- ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มา...
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543

733 views
566 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
733
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543

 1. 1. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาษีโรงเรือนและที่ดิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกทธศักราช ๒๔๗๕กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั พุ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราช สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โองการดํารัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมภาษีโรงเรือนและขยายออกไปถึง ที่ดินด้วย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยบทมาตราต่อไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึ่ง กา สํานัมาตรา ๑ พระราชบัญกาตินี้ให้ เรียกว่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนและที่ดิน กงานคณะกรรมการกฤษฎี ญั า “พระราชบัญญัติภาษีโรงเรื พุทธศักราช ๒๔๗๕” สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๑ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๔๗๕ ที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช สํานั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ระบุ ว้ในบัญชีต่อท้าย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓ พระราชบัญ ญัตินี้ใ ห้ใ ช้เฉพาะแต่กา องที่ ซึ่งได้สํานักไงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ในท้ พระราชบัญญัตินี้ สํานัต่อไปเมื่อทรงพระราชดํากาห็นสมควรจะใช้พระราชบัญญัตินี้ขยายออกไปในท้องที่ใด กงานคณะกรรมการกฤษฎี ริเ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้ขยายออกไปเป็นคราว ๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔ นับตั้งแต่วันที่ใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นต้นไป และภายในท้องที่ซึ่งได้ระบุ สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไว้ตามมาตราก่อนกให้ยกเลิกกฎหมายดังต่อไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑. ประกาศภาษีเรือโรงร้านตึกแพ ปีมะเมียโทศก จุลศักราช ๑๒๓๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒. ประกาศแก้ ข้ อ ความในประกาศเก็ บ ภาษี เ รื อ โรงร้ า นตึ ก แพ ปี ม ะเมี ย โทศก จุลศักราช ๑๒๓๒กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓. ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมภาษีเรือโรงร้าน พุทธศักราช ๒๔๗๔ ๔. ประกาศว่าด้วยการใช้ประกาศแก้ไขเพิ่มเติกา เรือโรงร้าสํานักทธศักราช ๒๔๗๔ กา น พุ งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมภาษี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๕ ในพระราชบัญา ตินี้ ถ้าข้อความมิงานคณะกรรมการกฤษฎีางอื่น กงานคณะกรรมการกฤษฎีกญั สํานัก ได้แสดงให้เห็นเป็นอย่ กา “ที่ดิน” ให้กินความถึง ทางน้ํา บ่อน้ํา สระน้ํา ฯลฯ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนหรือสิ่งปลูนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งแพด้วย านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา กสร้างอย่างอื่น ๆ” ให้กินความถึ สํ “โรงเรื “ราคาตลาด” หมายความว่า จํานวนเงินซึ่งทรัพย์สินพร้อมทั้งสิ่งที่ทําเพิ่มเติมให้ สํา) ซึ่งจะจําหน่ายได้ในขณะเวลาที สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ดีขึ้นทั้งสิ้น (ถ้ามีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่กําหนดราคาตามพระราชบัญญัตินี้ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๙/-/หน้า ๕๑/๒๐ เมษายน ๒๔๗๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 2. 2. -๒- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ผู้รับประเมิน” หมายความว่า บุคคลผู้พึงชําระค่าภาษี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหมายความว่า ปีานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ตามปฏิทินหลวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ปี” กา ๒ “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับแบบแสดง สํประเมินภาษี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายการทรัพย์สิน านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “พนักงานเก็บภาษี”๓ หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่จัดเก็บ รับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชําระ รวมทั้งเร่งรัดให้ชําระภาษี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด ๔ “รั กงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานัฐมนตรี” หมายความว่ากรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๕ “กําหนด” (ยกเลิก) ๖ ธีการงบประมาณ “รัฐวิ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ท่านให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็น ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประเภท คือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปลูกสร้างนั้น ๆ (๒) ที่ดินซึ่งมิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูสํกาสร้างอย่างอื่น ๆ” ตามความหมายแห่ง มาตรานี้ หมายความว่า ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่กางอื่น ๆ และบริาเนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า วณต่อเนื่องกันซึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํ ตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖ ทวิ๗ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่รัฐวิสาหกิจ สําหรับพื้นที่ที่เป็นบริเ กา โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีวณต่อเนื่องกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาางอื่นที่ใช้ประโยชน์โดยตรงของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รัฐวิสาหกิจนั้นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดได้ มาตรา ๗ ๘ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง และรั ฐ มนตรี ว่ า การ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงมหาดไทยรักกา ค่ า ธรรมเนี ย มและกํ า หนดกิ จ การอื่ น รวมทั้ ง ออกระเบี ย บและประกาศเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง กฎกระทรวงนั้น เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วให้ใช้บังคันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา บได้ ๒ แก้ไ กงานคณะกรรมการกฤษฎี ต สํามาตรา ๕ นิยามคําว่า “พนักกา าหน้าที่” สํานัขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญักาิภาษีโรงเรือน นักงานคณะกรรมการกฤษฎี งานเจ้ และที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ๓ มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ นิยามคําว่า า“พนักงานเก็บภาษี” แก้ไขเพิกาเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ่ม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ๔ เติ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํามาตรา ๕ นิยามคําว่า “รัฐมนตรี” แก้ไขเพิ่มสํามโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ๕ มาตรา นและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ นิยามคําว่าสํ“กํากงานคณะกรรมการกฤษฎีกญญัติภาษีโรงเรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านั หนด” ยกเลิกโดยพระราชบั า พ.ศ. ๒๕๓๔ ๖ มาตรา ๕ นิยามคําว่า “รัฐวิสาหกิจ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ๗ มาตรา ๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗ แก้ไขเพิ่มเติสําโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับทีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ๘ มาตรา ม นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 3. 3. -๓- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๗ ทวิ๙ เพื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตินี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ปฏิบัติการตามพระราชบัญญั แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาค ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาษีโรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ ต่อเนื่องกับโรงเรืา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอนและสิ่งปลูกานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํสร้างนั้น ๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๐ มาตรา ๘ ให้ ผู้ รั บ ประเมิ น ชํ า ระภาษี ปี ล ะครั้ ง ตามค่ า รายปี ข องทรั พ ย์ สิ น คื อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกางอื่นนั้น ใน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่า อัตราร้อยละสิบสองครึ่งของค่ารายปี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา น ่งทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ “ค่ารายปี” หมายความว่า จํานวนเงินักซึงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านั ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นให้เช่าให้ถือว่าค่าเช่าสํนั้นกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่มีเหตุอัน คือค่ารายปี แต่ถ้าเป็นกรณี สมควรที่ทําให้พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสํว่าาค่าเช่านั้นมิใช่จํานวนเงินอันสมควรที่จะให้กช่าได้ หรือเป็น เ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินดําเนินกิจการเองหรือด้วยเหตุประการอื่น ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่มีอํานาจประเมินค่ารายปีได้โดยคํากางถึงลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พื้นที่ ทํกาเลที่ตั้ง และ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นึ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า บริ ก ารสาธารณะที่ ท รั พ ย์ สิ น นั้ น ได้ รั บ ประโยชน์ ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้ ท่านให้ยกเว้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํนจากบทบัญญัติแห่งภาคนี้ มาตรา ๙ ทรัพย์สินดังต่อไปนี (๑) พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พย์สินของรัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อสาธารณะและทรัพย์สินของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒)๑๑ ทรั ฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาลหรื การรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้ในกิจการการรถไฟโดยตรง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทํากิจการอัน มิใช่เพื่อเป็นผลกําไรส่ว กา เ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนบุคคล และใช้สํฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษาานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ (๔) ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียว หรือเป็นที่อยู่ ของสงฆ์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยู่เอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า ในโรงเรืาอนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หรือในที่ดินนั่งใช้ต่อเนื่องกัน สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําซึกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือให้ผู้อื่นอยู่ นอกจากคนเฝ้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๙ มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗ ทวิ แก้ไ ขเพิ่ม เติงานคณะกรรมการกฤษฎีาษี โ รงเรื อนและที่ ดนัก(ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ. สํานัก ม โดยพระราชบัญ ญั ติภ กา สํา ิน งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕๔๓ ๑๐ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑ มาตรา ๙ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 4. 4. -๔- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖)๑๒ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เองโดยมิได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่นเพื่อหารายได้กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สาหกรรมหรือประกอบกิจการอื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกสิ่งปลูกสร้างอย่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อให้ผู้แทน สํ างอื่น ๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เอง หรื มาตรา ๑๐๑๓ โรงเรือนหรือ า อยู่เฝ้ารักษา และซึ่งมิได้ใช้เป็นที่ไว้สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม ท่านให้งดเว้นจากบทบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แห่งภาคนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๑ ถ้าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ถูกรื้อถอนหรือทําลายโดย ประการอื่น ท่านให้ลดยอดค่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ารายปีของทรังานคณะกรรมการกฤษฎีูกทําลายตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ทําขึ้น สํานัก พย์สินนั้นตามส่วนที่ถ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่ในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ นั้นต้องเป็นที่ซึ่งยังใช้ไม่ได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาน หรื อ สิ่ ง ปลูสําสร้ า งอย่ า งอื่ น ๆ ในที่ ดิ น นั้ น ท่ า นให้ ในกรณี นี้ ถ้ า ไม่ มี โ รงเรื อ นอื่ ก นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กําหนดค่าภาษีในเวลาที่กล่าวข้างบนตามบทบัญญัติในภาค ๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๒ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งทําขึ้นในระหว่างปีนั้น ท่านว่า สํา ให้เอาเวลาซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ นั้นได้มีขึ้นนักงานคณะกรรมการกฤษฎี่ได้แล้วเท่านั้น และสําเร็จจนควรเข้าอยู กา มาเป็นเกณฑ์คํานวณค่ารายปี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ้าในระหว่างปีไม่มีโรงเรือนอื่นหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ในที่ดินนั้น ท่านให้ กําหนดค่าภาษีเฉพาะเวลานั้น ตามบทบัญญัตกิใา พระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นภาค ๒ แห่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๓ ถ้าเจ้าของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบที่สําคัญมีลักษณะเป็นเครื่องจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กลไก เครื่ องกระทํ าหรือเครื่ อ งกําเนิ ดสินค้ าเพื่ อ ใช้ดํา เนิน การอุ ต สาหกรรมบางอย่ าง เช่น โรงสี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ากงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โรงเลื่อย ฯลฯ ขึ้นในโรงเรือนนั้น ๆ ในการประเมินท่านให้ลดค่นัรายปีลงเหลือหนึ่งในสามของค่ารายปี ของทรัพย์สินนั้น รวมทั้งส่วนควบดังกล่าวแล้วด้วย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๔ เวลาซึ่งลดค่ารายปีตามภาคนี้ ท่านให้คํานวณแต่เดือนเต็ม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา งที่ กงานคณะกรรมการกฤษฎีก ขึ้ น กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕ ในท้ อสํานัซึ่ ง ได้ จั ด ตั้ ง สุ ข าภิ บ าลแล้าว หรื อ จะตั้ ง สํานัก็ ดี ท่ า นให้ แ บ่ ง ผลประโยชน์จากภาษีนั้น ระหว่างสุขาภิบาล (สองส่วนในสาม) กับรัฐบาล (หนึ่งส่วนในสาม) ค่ นัก จ่ายในการเก็บภาษีทุกอย่ ัฐบาลเป็นผู้เสีย สําาใช้งานคณะกรรมการกฤษฎีกา าง ท่านให้รสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาค ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาษีที่ดินซึ่งมิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกกสร้างอย่างอื่นานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ๆ๑๔ หรือสิ่งปลู า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๒ มาตรา ๙ (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ๑๓ มาตรา ๑๐ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช ๒๔๗๕ ๑๔ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีซึ่งามิได้ใช้ต่อเนื่องกับนักงานคณะกรรมการกฤษฎีากา ่น มาตรา ๑๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่ งอื บัญญัติให้ยกเลิกภาษีที่ดิน ก และมาตรา ๑๗ ตั้งแต่
 5. 5. -๕- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕ มาตรา ๑๖ (ยกเลิก) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๗๑๖ (ยกเลิก) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาภาค ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษี ซึ่งสํานัากงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่ วในภาค ๑ และภาค ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การประเมิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๘ ค่ารายปีสํของปีที่ล่วงแล้วนั้น ท่านให้เกป็นหลักสําหรับการคํานวณค่าภาษี านักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งจะต้องเสียในปีต่อมา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๙๑๗ ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรั า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกพย์สินนั้นตั้งอยูานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กปี แต่ถ้าในปีาที่ล่วงมาแล้วมีเหตุ สํ่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จําเป็นอันเกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลื่อนกําหนดเวลาดังกล่าวออกไปได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับแบบพิมพ์ตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีจําเป็นเพื่อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนักงานเจ้นัหน้าที่มีอํานาจมีหนังสือกา สํา า กงานคณะกรรมการกฤษฎี สอบถามผู้เช่าหรือผู้ครองทรัพย์สิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี เพื่อให้ตอบข้อความตามแบบพิมพ์เช่นเดียวกันได้ และผู้เช่าหรือผู้ครองทรัพย์สินต้องตอบข้อสอบถาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในแบบพิ ม พ์ ดังกล่าว แล้วส่ งคื น ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนั งสื อ สอบถาม ในกรณีเช่นนี้ผ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาู้เช่าหรือผู้ครองทรังานคณะกรรมการกฤษฎีงคับและมีความรันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก พย์สินต้องอยู่ในบทบั กา สํา บผิดเช่นเดียวกับ ผู้รับประเมินเพียงเท่าที่เกี่ยวกับการสอบถามข้อความ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นไป กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้นไปให้ยกเลิกภาษีที่ดินซึ่งมิได้ใช้ต่อกา ่องกับ สํานั โดยบัญญัติว่า “ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เนื โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง อื่น ๆ ตามภาค ๒ มาตรา ๑๖, ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕” สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕ มาตรา ๑๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖ มาตรา ๑๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเตินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอนและที่ดิน (ฉบัาบที่ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา มโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื สํ นัก ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ๑๗ มาตรา
 6. 6. -๖- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๐๑๘ ให้ผู้รับประเมิน ผู้เช่า หรือผู้ครองทรัพย์สินกรอกรายการในแบบพิมพ์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั อความดังกล่าว ตามความเป็นจริงตามความรู พร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลายมือชื่อของตนกํากับไว้ แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ สํา ่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยูนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การส่งแบบพิมพ์ตามวรรคหนึ่ง จะนําไปส่งด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้อื่นไปส่งแทน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยน ให้ถือว่าวันที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นแบบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิมพ์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๑ ท่านให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบใบแจ้งรายการนี้ และถ้า สํ เติมละเอียดยิ่งขึ้น และถ้าจะเรี เห็นจําเป็นก็ให้มสําานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ีอํ นาจสั่งให้ผู้รับประเมินแสดงรายการเพิ่มานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยกให้นํา พยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อความในรายการนั้นก็เรียกได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๒ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้รับคําตอบจากผู้รับประเมินภายในสิบวันหรือ สํานัก ได้ รั บ คํ า ตอบอั น ไม่ เ พี ย งพอไซร้ ท่ า นให้ มี อํ า นาจออกหมายเรีงานคณะกรรมการกฤษฎีณา สถานที่ ซึ่ ง ย กผู้ รั บ ประเมิ น มา ก เห็นสมควร และให้นําพยานหลักฐานในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆกมาแสดงตามซึ่งเห็นจําเป็น กับให้มี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อํานาจซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจที่จะเข้าไป ตรวจตราทรัพย์สินได้ด กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี้วยตนเองต่อหน้าผู้รับประเมิน ผู้เช่า หรือผู้คา หรือผู้แทนานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกรอง สํ ระหว่างเวลาพระ อาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก และเมื่อผู้รับประเมิน ผู้เช่าหรือผู้ครองได้รับคําขอร้องแล้ว ก็จะต้องให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ที สํานัก ้น ในการนี้ผู้รับประเมิน ความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้ากา่ในการตรวจตรานังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้เช่าหรือผู้ ครองจะต้องได้รับแจ้งความเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบไม่ต่ํากว่าสี่สิบแปดชั่วโมงก่อนตรวจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๔ เมื่อได้ไต่สวนตรวจตราแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะ กําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) ประเภทแห่งทรัพสํย์สินงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักตามมาตรา ๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ข) ค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน (ค) ค่าภาษีที่จะต้องเสีย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งรายการตามที่ได้กําหนดไว้นั้นไปยังพนักงานเก็บภาษี ให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนักงานเก็บภาษีแจ้งรายการประเมินไปให้ผู้รับประเมินทรัพย์สินในท้องที่ของตนทราบโดยมิชักช้า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา น ผู้ ใ ดไม่ ยื่ นนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ อ เสี ย ภาษี สํา แบบพิ ม พ์ แ สดงรายการเพื มาตรา ๒๔ ทวิ ๑๙ ผู้ รั บ ประเมิ โรงเรื อ นและที่ดิน ตามมาตรา ๑๙ หรือ ยื่ น แบบพิ ม พ์ไม่ ถูก ต้อ งตามความจริง หรื อไม่ บริ บูร ณ์ ให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ประเมินเสียภาษี พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจประเมินและให้มีการแจ้งการประเมินย้อนหลังให้ผู้รับนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่พนักงานเจ้สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎีกา าหน้ ที่ประเมินได้ ๑๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับทีสํ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙ มาตรา ่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 7. 7. -๗- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การประเมินตามวรรคหนึ่งให้กระทําได้ภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่ยื่นแบบพิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่มีอํานาจดําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั มพ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที (๑) ในกรณี เนินการตามมาตรา ๒๔ ย้อนหลังได้ไม่เกินสิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งระยะเวลาที่กําหนดให้ยื่นแบบพิมพ์ตามมาตรา ๑๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกม่ ถู ก ต้ อ งตามความจริ ง หรื อ ไม่ บ ริ บู ร ณ์กให้ พ นั ก งาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า (๒) ในกรณี ยื่ น แบบพิ ม พ์ ไ า เจ้าหน้าที่มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๒๔ ย้อนหลังได้ไม่เกินห้าปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งระยะเวลาที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กําหนดให้ยื่นแบบพิมพ์ตามมาตรา ๑๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๕ ผู้รับประเมินผู้ใดไม่พอใจในการประเมินไซร้ ท่านว่าอาจยื่นคําร้องต่อ อธิบดีกรมสรรพากร หรื า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอสมุหเทศาภิบานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่อขอให้พิจารณาการประเมินนั้น สํ าลตามแต่จะได้กําหนดไว้ เพื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหม่ โดยวิธีการดังจะได้กล่าวต่อไป มาตรา ๒๖ คําร้องทุก ๆ ฉบับ ให้เขียนในแบบพิมพ์ซึ่งกรมการอําเภอจ่าย เมื่อผู้รับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกส่ ง ต่ อ กรมการอํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีสิา นั้ น ตั้ ง อยู่ ภ ายในเวลาสิ บ ห้ า วั น สํา า เภอในท้ อ งที่ ซึ่ ง ทรั พ ย์ กน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประเมิ น ลงนามแล้ วให้ า นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ความตามมาตรา ๒๔ นั้ น เพื่ อ ให้ ส่ ง ต่ อ ไปยั ง อธิ บ ดี ก รมสรรพากร หรื อ สํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สมุหเทศาภิบาล แล้นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วแต่กรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗ ถ้าคําร้องยื่นภายหลังเวลาซึ่งกําหนดไว้ในมาตราก่อน ท่านให้อธิบดี กรมสรรพากร หรือกงานคณะกรรมการกฤษฎีสื อแจ้งความให้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท ธิที่จะให้ สํานัสมุ ห เทศาภิ บ าลมี ห นั ง กา สํ ผู้ รั บ ประเมิ น ทราบว่ า หมดสิ พิจารณาการประเมินใหม่ และจํานวนเงินซึ่งประเมินไว้นั้นเป็นจํานวนเด็ดขาด เมื่อเป็นดังนี้ห้ามไม่ให้ นําคดีขึ้นสู่ศาล เว้นแต่ในปั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญหาข้อกฎหมายซึ่งอ้างว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๘ เมื่ออธิบดีกรมสรรพากรหรือสํา้แทน หรือสมุหเทศาภิบาลกา วแต่กรณี ผู นักงานคณะกรรมการกฤษฎี แล้ ได้รับคําร้องแล้ว มีอํานาจออกหมายเรียกผู้ร้องมาซักถาม แต่ต้องให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๙ ผู้ร้องผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของอธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือสมุหเทศาภิบาล หรือไม่ยอมให้ซักถาม หรือไม่ตอบคําถาม หรือไม่นําพยานหลักฐานมาสนับสนุน คําร้องของตนเมื่อเรียกให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานํามา ท่านว่าผูนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา้นั้นหมดสิทธิที่จะขอให้พิจารณาการประเมิานใหม่ และจํานวน สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เงินซึ่งประเมินไว้นั้นเป็นจํานวนเด็ดขาด แต่ทั้งนี้ไม่ให้เป็นการปลดเปลื้องผู้ร้องให้พ้นจากความรับผิด ในการแจ้งความเท็าจโดยเจตนาหรือโดยที่รู้อยูกา วว่าเป็นเท็จสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ่แล้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๓๐ คําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรืา สมุหเทศาภิบาลนังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอ สํานัก ้น ให้แจ้งไปยัง มาตรา ผู้ ร้ อ งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ถ้ า มี ก ารลดจํ า นวนเงิ น ที่ ป ระเมิ น ไว้ เ ป็ น จํ า นวนเท่ า ใดก็ ใ ห้ แ จ้ ง ไปยั ง สํ เพื งานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนักงานเจ้าหน้าทีา่ นัก่อจะได้แก้ไขบัญชีการประเมินตามคําชีสํ้ขาาดนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๓๑ ผู้ รั บประเมิ นผู้ ใ ดไม่ พอใจในคํ าชี้ ขาดของอธิบดี กรมสรรพากร หรื อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สมุหเทศาภิบาล สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎีกาศาลเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกก็ได้ แต่ต้องทําภายใน จะนํ คดีไปสู่ศาลเพื่อแสดงให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สามสิบวัน นับแต่วันรับแจ้งความให้ทราบคําชี้ขาด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 8. 8. -๘- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ้าอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลชี้ขาดว่าผู้รับประเมินหมดสิทธิที่จะให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกัา พิจารณาใหม่นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานําคดีขึ้นสู่ศาลนัเว้งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําตามมาตรา ๒๙ ห้ามไม่ให้ สํา ก นแต่ในปัญหา การประเมินของตนได้รบ ข้อกฎหมายซึ่งอ้างว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนรัฐวิสาหกิจไม่สําอใจในคําชี้ขาดตามวรรคหนึ่ง เนื่องจาก ในกรณีที่ผู้รับประเมินซึ่งเป็ กา พ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็ น ว่ า จํ า นวนเงิ น ซึ่ ง ประเมิ น ไว้ นั้ น มี จํ า นวนที่ สู ง เกิ น สมควร ให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น นํ า เรื่ อ งเสนอ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําชี้ขาดตามมาตรา ๓๐ ในการนี้ คณะรั ฐ มนตรี มี อาานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใ ห้ แ ก่ รั ฐ วิ สสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มติ ข อง าหกิ จ นั้ น ได้ ต ามที่ เ ห็ น สมควร สํ ํ นาจให้ ล ดหย่ อ นค่ า รายปี ๒๐ คณะรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๒ เมื่อคําพิพากษาที่สุดของศาลซึ่งแก้คําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร สําลนั้น ได้ส่งไปให้พนักงานเจ้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือสมุหเทศาภิบานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าหน้าที่ทราบแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แก้บัญชีการ ประเมินให้ถูกต้องโดยเร็ว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๓ การขอยกเว้น ขอให้ปลดภาษี หรือขอลดค่าภาษีตามความในภาค ๑ และภาค ๒ นั้น ผู้รับประเมินต้องเขียนลงในแบบพิมพ์ที่ยสําต่องานคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วย ื่น นัก กรมการอําเภอทุก ๆ ปี พยานหลักฐานที่จะสนับสนุน เพื่อว่าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีามารถสอบสวนให้แน่นอนโดยการ พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ส กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไต่สวน หรือวิธีอื่นว่าคําร้องขอนั้นมีมูลดีและควรจะให้ยกเว้นหรือปลดหรือลดภาษีเพียงใดหรือไม่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๔ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยกคําขอยกเว้นหรือคําขอให้ปลดภาษีหรือลด ค่าภาษีก็ให้แจ้งคําชี้ขาดไปยั ในเรื งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งผู้รับประเมิกงานคณะกรรมการกฤษฎีิทา เช่นเดียวกับสํานัก่องที่ได้บ่งไว้ใน สํานัน และผู้รับประเมินมีส กธิ หมวดนี้ที่ว่าด้วยการประเมิน มาตรา ๓๕ ในการกําหนดค่าภาษีนั้น เศษที่ต่ํากว่าครึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง ถ้าครึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหนึ่งสตางค์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สตางค์ขึ้นไปให้นับเป็น กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๖ หนังสือแจ้งความและหมายเรียกตามพระราชบัญญัตินี้จะให้คนนําไปส่ง หรือจะส่งโดยทางจดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ถ้าให้คนนํากา งเมื่อผู้ส่งไม่าพบผู้รับไซร้ จะส่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ไปส่ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้แก่บุคคลใด ซึ่งมีอายุเกินยี่สิบปีที่อยู่ในบ้านเรือนหรือสํานักการค้าของผู้รับก็ได้ และการส่งเช่นนี้ให้ ถือว่าเป็นการพอเพีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํายงตามกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ้าหาตัวผู้รับมิได้และไม่มีบุคคลที่จะรับดังกล่าวข้างบนไซร้ ท่านว่าอาจส่งโดยวิธีปิด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้นในที่ที่เสํานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกหรือโฆษณาในหนักงงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั สือพิมพ์ท้องที่ หนังสือแจ้งความหรือหมายนั ห็ นัได้ถนัดที่ประตูบ้านผู้รับ า ก็ได้ มาตรา ๓๗ ถ้าผู้รับประเมินจะต้องลงนามในแบบพิมพ์ใดตามพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนา กษณ์อักษรให้ตัวแทนลงนามแทนก็ได้ ถ้าผู้รับประเมิานได้รับหมายเรียก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่านว่าจะมอบฉันทะเป็ก ลายลั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๑ วรรคสาม เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติภ าษีโรงเรื อนและที่ดิ น (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕๓๔
 9. 9. -๙- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตัวตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ นอกจากที่ กล่ า วในหมายเรี ยกว่ าต้อ งไปเอง ท่ า นว่า จะมอบฉั น ทะเป็ น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลายลักษณ์อักษรให้ตัวแทนไปแทนตัวก็ไาด้ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพอใจว่าผู้แทนนั้นได้รับมอบอํานาจโดยชอบตามประมวล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการเก็บภาษี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑ มาตรา ๓๘ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนําค่าภาษีไปชําระต่อพนักงานเก็บภาษีภายใน สํา ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิ สํา กงานขององค์กรปกครองส่ สามสิบวันนับแต่วันนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา น ณ สํานันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวนท้องถิ่นที่ โรงเรื อ นหรื อสิ่ ง ปลู ก สร้ างอย่ า งอื่ น ตั้ ง อยู่ หรือ สถานที่อื่ นที่ ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่ นกํ า หนดโดยประกาศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ล่วงหน้าไว้ ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบวัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การชําระภาษีจะชําระโดยการส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคาร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา งานคณะกรรมการกฤษฎีก รับรองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่งนักด้ โดยสั่งจ่ายให้แก่องค์ากรปกครอง ก็ไ ส่ ว นท้ อ งถิ่ นนั้ น ๆ หรื อ โดยการชํ า ระผ่นักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกาน ตามระเบียสํานั่รั ฐ มนตรี ว่ า การ า นธนาคาร หรื อ โดยวิธ อื่ บที กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา กระทรวงมหาดไทยกําหนด การชําระภาษีให้ถือว่าได้มีก า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการชําระแล้วในวันกงานคณะกรรมการกฤษฎีงลายมือชื่อใน สํานั ที่พนักงานเก็บภาษีได้ล กา ใบเสร็จรับเงิน เว้นแต่การชําระภาษีตามวรรคสองให้ถือว่าวันส่งทางไปรษณีย์ วันชําระผ่านธนาคาร หรือวันชําระโดยวิธีอื่นตามที สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่กําหนด แล้าวนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ แต่กรณี เป็นวันชําระภาษี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการะค่ า ภาษี ตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมนตรี ว่ า การ มาตรา ๓๘ ทวิ ๒๒ การชํ า ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ รั ฐ กา กระทรวงมหาดไทยจะกําหนดให้มีการผ่อนชําระก็ได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาภาษีที่จะมีสสําธิผ่อนชําระ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการผ่อนชําระ ให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วงเงินค่ ิท นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๓๙ ถ้ามีผู้ยื่นฟ้นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๑ ท่านห้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา องต่อศาลตามความในมาตรา สํามมิให้ศาลประทับ เป็นฟ้องตามกฎหมาย เว้นแต่จะเป็นที่พอใจศาลว่าผู้รับประเมินได้ชําระค่าภาษีทั้งสิ้นซึ่งถึงกําหนด ต้องชําระ เพราะเวลาซึ่งท่านให้ไว้ตามมาตรากา นั้น ได้สิ้นไปแล้ว หรือจะถึงกําหนดชํกระระหว่างที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๓๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี าา คดียังอยู่ในศาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดสินให้ลดค่าภาษีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้นภายในสามเดืองานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ท่านให้คืนเงินส่วนที่ลดนั สํานักน โดยไม่คิดค่า ถ้าศาลตั อย่างใด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๐ ค่าภาษีนั้น ท่านให้เจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้เสีย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา่ดินและโรงเรืสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี่น าๆ เป็นของคนละเจ้าของ เจ้าของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่ถ้าที อนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื ก โรงเรือนหรือสิ่งปลูากสร้างอย่างอื่น ๆ ต้องเสียค่าภาษีทั้งสิ้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนหรือสิ่ง ในกรณีเช่นนั้นถ้าเจ้าของโรงเรื สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑ มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับทีสํ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๒ มาตรา ่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 10. 10. - ๑๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ไม่เสียภาษี ท่านว่าการขายทรัพย์สินทอดตลาดของผู้นั้นตามมาตรา ๔๔ ให้รวม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าของโรงเรือนหรืงานคณะกรรมการกฤษฎีกๆ ยังคงมีอยู่นสํานัวกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก อสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น า ขายสิทธิใด ๆ ในที่ดินอันเจ้ ั้นด้ ย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนา ่นคําร้องและปรากฏว่าผู้รับประเมินได้เสียหายเพราะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๑ ถ้าผู้รับประเมิก ยื ทรัพย์สินว่างลงหรือทรัพย์สินชํารุดถึงจําเป็นต้องซ่อมแซมในส่วนสําคัญ ท่านว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลดค่าภาษีลงตามส่วนที่เสียหาย หรือปลดค่าภาษีทั้งหมดก็ได้ ถ้ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บ นัก รมสรรพากร หรือสมุห สําาผู้ ร้ องไม่ พ อใจ ท่ า นว่ า จะร้ อ งขอให้ อ ธิสําดี กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเทศาภิ บ าล พิจ ารณาอีก ชั้ น หนึ่ งก็ ได้ คํ าตั ดสิ นของอธิ บดี ก รมสรรพากรหรื อ สมุ ห เทศาภิ บ าลนั้ น ท่ า นว่ า เป็ น คําตัดสินเด็ดขาด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาษีค้าง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ค่า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๒ ถ้าค่าภาษีมิได้ชําระภายในเวลาที่ได้กําหนดในหมวด ๒ ไซร้ ท่านว่าเงิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ค่าภาษีนั้นค้างชําระ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๓ ถ้าเงินค่าภาษีค้างชําระ ท่านให้เพิ่มจํานวนขึ้นดังอัตราต่อไปนี้ (๑) งานคณะกรรมการกฤษฎีอนนั น นักงานคณะกรรมการกฤษฎี นมาตรา ๓๘ สํานักถ้าชําระไม่ เกิ นหนึ่งเดืกา บแต่วันพ้สํากํ าหนดเวลาที่ บัญ ญัติไว้ ใกา ให้เพิ่มร้อยละสองครึ่งแห่งค่าภาษีที่ค้าง (๒) ถ้ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีาเกินหนึ่งเดือนแต่ไกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ม่เกินสองเดือน ให้เพิ่มร้อยละห้าแห่งค่าภาษีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ที่ค้าง (๓) ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน ให้เพิ่มร้อยละเจ็ดครึ่งแห่งค่าภาษีที่ค้าง สํานักถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน ให้เพิ่มนัอยละสิบแห่งค่าภาษีที่ค้าง สําร้ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๔๔๒๓ ถ้ามิไสํามีการชําระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา นตามมาตรา ๔๓ มาตรา ด้ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ค้างชําระค่าภาษีเพื่อนําเงินมาชําระเป็นค่าภาษี เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายโดยมิต้องขอให้ ศาลสั่งหรือออกหมายยึก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีดา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ปฏิบัติตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๔๕ ถ้าค่าภาษีค้างอยู่และยังมิได้ชําระขณะเมื่อทรัพย์สิานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํนได้โอนกรรมสิทธิ์ มาตรา ไปเป็นของเจ้าของใหม่โดยเหตุใด ๆ ก็ตาม ท่านว่าเจ้าของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาค ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทกําหนดโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเตินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอนและที่ดิน (ฉบัาบที่ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา มโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื สํ นัก ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒๓ มาตรา
 11. 11. - ๑๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๖ ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความตามที่กล่าวไว้ในมาตรา ๒๐ เว้นแต่จะเป็น สํานักาผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เานักสองร้อยบาท สํ กิน งา( 

×