พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 
Like this document? Why not share!

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543

on

 • 9,232 views

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ...

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543
http://pun2013.bth.cc/

Statistics

Views

Total Views
9,232
Views on SlideShare
9,232
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
182
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543 Document Transcript

 • สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาษีโรงเรือนและที่ดิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกทธศักราช ๒๔๗๕กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั พุ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราช สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โองการดํารัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมภาษีโรงเรือนและขยายออกไปถึง ที่ดินด้วย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยบทมาตราต่อไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึ่ง กา สํานัมาตรา ๑ พระราชบัญกาตินี้ให้ เรียกว่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนและที่ดิน กงานคณะกรรมการกฤษฎี ญั า “พระราชบัญญัติภาษีโรงเรื พุทธศักราช ๒๔๗๕” สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๑ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๔๗๕ ที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช สํานั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ระบุ ว้ในบัญชีต่อท้าย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓ พระราชบัญ ญัตินี้ใ ห้ใ ช้เฉพาะแต่กา องที่ ซึ่งได้สํานักไงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ในท้ พระราชบัญญัตินี้ สํานัต่อไปเมื่อทรงพระราชดํากาห็นสมควรจะใช้พระราชบัญญัตินี้ขยายออกไปในท้องที่ใด กงานคณะกรรมการกฤษฎี ริเ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้ขยายออกไปเป็นคราว ๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔ นับตั้งแต่วันที่ใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นต้นไป และภายในท้องที่ซึ่งได้ระบุ สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไว้ตามมาตราก่อนกให้ยกเลิกกฎหมายดังต่อไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑. ประกาศภาษีเรือโรงร้านตึกแพ ปีมะเมียโทศก จุลศักราช ๑๒๓๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒. ประกาศแก้ ข้ อ ความในประกาศเก็ บ ภาษี เ รื อ โรงร้ า นตึ ก แพ ปี ม ะเมี ย โทศก จุลศักราช ๑๒๓๒กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓. ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมภาษีเรือโรงร้าน พุทธศักราช ๒๔๗๔ ๔. ประกาศว่าด้วยการใช้ประกาศแก้ไขเพิ่มเติกา เรือโรงร้าสํานักทธศักราช ๒๔๗๔ กา น พุ งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมภาษี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๕ ในพระราชบัญา ตินี้ ถ้าข้อความมิงานคณะกรรมการกฤษฎีางอื่น กงานคณะกรรมการกฤษฎีกญั สํานัก ได้แสดงให้เห็นเป็นอย่ กา “ที่ดิน” ให้กินความถึง ทางน้ํา บ่อน้ํา สระน้ํา ฯลฯ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนหรือสิ่งปลูนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งแพด้วย านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา กสร้างอย่างอื่น ๆ” ให้กินความถึ สํ “โรงเรื “ราคาตลาด” หมายความว่า จํานวนเงินซึ่งทรัพย์สินพร้อมทั้งสิ่งที่ทําเพิ่มเติมให้ สํา) ซึ่งจะจําหน่ายได้ในขณะเวลาที สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ดีขึ้นทั้งสิ้น (ถ้ามีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่กําหนดราคาตามพระราชบัญญัตินี้ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๙/-/หน้า ๕๑/๒๐ เมษายน ๒๔๗๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • -๒- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ผู้รับประเมิน” หมายความว่า บุคคลผู้พึงชําระค่าภาษี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหมายความว่า ปีานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ตามปฏิทินหลวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ปี” กา ๒ “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับแบบแสดง สํประเมินภาษี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายการทรัพย์สิน านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “พนักงานเก็บภาษี”๓ หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่จัดเก็บ รับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชําระ รวมทั้งเร่งรัดให้ชําระภาษี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด ๔ “รั กงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานัฐมนตรี” หมายความว่ากรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๕ “กําหนด” (ยกเลิก) ๖ ธีการงบประมาณ “รัฐวิ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ท่านให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็น ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประเภท คือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปลูกสร้างนั้น ๆ (๒) ที่ดินซึ่งมิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูสํกาสร้างอย่างอื่น ๆ” ตามความหมายแห่ง มาตรานี้ หมายความว่า ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่กางอื่น ๆ และบริาเนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า วณต่อเนื่องกันซึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํ ตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖ ทวิ๗ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่รัฐวิสาหกิจ สําหรับพื้นที่ที่เป็นบริเ กา โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีวณต่อเนื่องกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาางอื่นที่ใช้ประโยชน์โดยตรงของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รัฐวิสาหกิจนั้นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดได้ มาตรา ๗ ๘ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง และรั ฐ มนตรี ว่ า การ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงมหาดไทยรักกา ค่ า ธรรมเนี ย มและกํ า หนดกิ จ การอื่ น รวมทั้ ง ออกระเบี ย บและประกาศเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง กฎกระทรวงนั้น เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วให้ใช้บังคันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา บได้ ๒ แก้ไ กงานคณะกรรมการกฤษฎี ต สํามาตรา ๕ นิยามคําว่า “พนักกา าหน้าที่” สํานัขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญักาิภาษีโรงเรือน นักงานคณะกรรมการกฤษฎี งานเจ้ และที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ๓ มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ นิยามคําว่า า“พนักงานเก็บภาษี” แก้ไขเพิกาเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ่ม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ๔ เติ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํามาตรา ๕ นิยามคําว่า “รัฐมนตรี” แก้ไขเพิ่มสํามโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ๕ มาตรา นและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ นิยามคําว่าสํ“กํากงานคณะกรรมการกฤษฎีกญญัติภาษีโรงเรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านั หนด” ยกเลิกโดยพระราชบั า พ.ศ. ๒๕๓๔ ๖ มาตรา ๕ นิยามคําว่า “รัฐวิสาหกิจ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ๗ มาตรา ๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗ แก้ไขเพิ่มเติสําโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับทีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ๘ มาตรา ม นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • -๓- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๗ ทวิ๙ เพื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตินี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ปฏิบัติการตามพระราชบัญญั แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาค ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาษีโรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ ต่อเนื่องกับโรงเรืา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอนและสิ่งปลูกานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํสร้างนั้น ๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๐ มาตรา ๘ ให้ ผู้ รั บ ประเมิ น ชํ า ระภาษี ปี ล ะครั้ ง ตามค่ า รายปี ข องทรั พ ย์ สิ น คื อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกางอื่นนั้น ใน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่า อัตราร้อยละสิบสองครึ่งของค่ารายปี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา น ่งทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ “ค่ารายปี” หมายความว่า จํานวนเงินักซึงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านั ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นให้เช่าให้ถือว่าค่าเช่าสํนั้นกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่มีเหตุอัน คือค่ารายปี แต่ถ้าเป็นกรณี สมควรที่ทําให้พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสํว่าาค่าเช่านั้นมิใช่จํานวนเงินอันสมควรที่จะให้กช่าได้ หรือเป็น เ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินดําเนินกิจการเองหรือด้วยเหตุประการอื่น ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่มีอํานาจประเมินค่ารายปีได้โดยคํากางถึงลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พื้นที่ ทํกาเลที่ตั้ง และ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นึ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า บริ ก ารสาธารณะที่ ท รั พ ย์ สิ น นั้ น ได้ รั บ ประโยชน์ ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้ ท่านให้ยกเว้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํนจากบทบัญญัติแห่งภาคนี้ มาตรา ๙ ทรัพย์สินดังต่อไปนี (๑) พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พย์สินของรัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อสาธารณะและทรัพย์สินของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒)๑๑ ทรั ฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาลหรื การรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้ในกิจการการรถไฟโดยตรง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทํากิจการอัน มิใช่เพื่อเป็นผลกําไรส่ว กา เ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนบุคคล และใช้สํฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษาานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ (๔) ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียว หรือเป็นที่อยู่ ของสงฆ์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยู่เอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า ในโรงเรืาอนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หรือในที่ดินนั่งใช้ต่อเนื่องกัน สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําซึกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือให้ผู้อื่นอยู่ นอกจากคนเฝ้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๙ มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗ ทวิ แก้ไ ขเพิ่ม เติงานคณะกรรมการกฤษฎีาษี โ รงเรื อนและที่ ดนัก(ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ. สํานัก ม โดยพระราชบัญ ญั ติภ กา สํา ิน งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕๔๓ ๑๐ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑ มาตรา ๙ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • -๔- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖)๑๒ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เองโดยมิได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่นเพื่อหารายได้กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สาหกรรมหรือประกอบกิจการอื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกสิ่งปลูกสร้างอย่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อให้ผู้แทน สํ างอื่น ๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เอง หรื มาตรา ๑๐๑๓ โรงเรือนหรือ า อยู่เฝ้ารักษา และซึ่งมิได้ใช้เป็นที่ไว้สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม ท่านให้งดเว้นจากบทบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แห่งภาคนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๑ ถ้าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ถูกรื้อถอนหรือทําลายโดย ประการอื่น ท่านให้ลดยอดค่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ารายปีของทรังานคณะกรรมการกฤษฎีูกทําลายตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ทําขึ้น สํานัก พย์สินนั้นตามส่วนที่ถ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่ในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ นั้นต้องเป็นที่ซึ่งยังใช้ไม่ได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาน หรื อ สิ่ ง ปลูสําสร้ า งอย่ า งอื่ น ๆ ในที่ ดิ น นั้ น ท่ า นให้ ในกรณี นี้ ถ้ า ไม่ มี โ รงเรื อ นอื่ ก นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กําหนดค่าภาษีในเวลาที่กล่าวข้างบนตามบทบัญญัติในภาค ๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๒ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งทําขึ้นในระหว่างปีนั้น ท่านว่า สํา ให้เอาเวลาซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ นั้นได้มีขึ้นนักงานคณะกรรมการกฤษฎี่ได้แล้วเท่านั้น และสําเร็จจนควรเข้าอยู กา มาเป็นเกณฑ์คํานวณค่ารายปี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ้าในระหว่างปีไม่มีโรงเรือนอื่นหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ในที่ดินนั้น ท่านให้ กําหนดค่าภาษีเฉพาะเวลานั้น ตามบทบัญญัตกิใา พระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นภาค ๒ แห่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๓ ถ้าเจ้าของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบที่สําคัญมีลักษณะเป็นเครื่องจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กลไก เครื่ องกระทํ าหรือเครื่ อ งกําเนิ ดสินค้ าเพื่ อ ใช้ดํา เนิน การอุ ต สาหกรรมบางอย่ าง เช่น โรงสี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ากงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โรงเลื่อย ฯลฯ ขึ้นในโรงเรือนนั้น ๆ ในการประเมินท่านให้ลดค่นัรายปีลงเหลือหนึ่งในสามของค่ารายปี ของทรัพย์สินนั้น รวมทั้งส่วนควบดังกล่าวแล้วด้วย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๔ เวลาซึ่งลดค่ารายปีตามภาคนี้ ท่านให้คํานวณแต่เดือนเต็ม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา งที่ กงานคณะกรรมการกฤษฎีก ขึ้ น กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕ ในท้ อสํานัซึ่ ง ได้ จั ด ตั้ ง สุ ข าภิ บ าลแล้าว หรื อ จะตั้ ง สํานัก็ ดี ท่ า นให้ แ บ่ ง ผลประโยชน์จากภาษีนั้น ระหว่างสุขาภิบาล (สองส่วนในสาม) กับรัฐบาล (หนึ่งส่วนในสาม) ค่ นัก จ่ายในการเก็บภาษีทุกอย่ ัฐบาลเป็นผู้เสีย สําาใช้งานคณะกรรมการกฤษฎีกา าง ท่านให้รสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาค ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาษีที่ดินซึ่งมิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกกสร้างอย่างอื่นานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ๆ๑๔ หรือสิ่งปลู า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๒ มาตรา ๙ (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ๑๓ มาตรา ๑๐ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช ๒๔๗๕ ๑๔ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีซึ่งามิได้ใช้ต่อเนื่องกับนักงานคณะกรรมการกฤษฎีากา ่น มาตรา ๑๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่ งอื บัญญัติให้ยกเลิกภาษีที่ดิน ก และมาตรา ๑๗ ตั้งแต่
 • -๕- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕ มาตรา ๑๖ (ยกเลิก) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๗๑๖ (ยกเลิก) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาภาค ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษี ซึ่งสํานัากงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่ วในภาค ๑ และภาค ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การประเมิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๘ ค่ารายปีสํของปีที่ล่วงแล้วนั้น ท่านให้เกป็นหลักสําหรับการคํานวณค่าภาษี านักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งจะต้องเสียในปีต่อมา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๙๑๗ ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรั า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกพย์สินนั้นตั้งอยูานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กปี แต่ถ้าในปีาที่ล่วงมาแล้วมีเหตุ สํ่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จําเป็นอันเกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลื่อนกําหนดเวลาดังกล่าวออกไปได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับแบบพิมพ์ตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีจําเป็นเพื่อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนักงานเจ้นัหน้าที่มีอํานาจมีหนังสือกา สํา า กงานคณะกรรมการกฤษฎี สอบถามผู้เช่าหรือผู้ครองทรัพย์สิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี เพื่อให้ตอบข้อความตามแบบพิมพ์เช่นเดียวกันได้ และผู้เช่าหรือผู้ครองทรัพย์สินต้องตอบข้อสอบถาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในแบบพิ ม พ์ ดังกล่าว แล้วส่ งคื น ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนั งสื อ สอบถาม ในกรณีเช่นนี้ผ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาู้เช่าหรือผู้ครองทรังานคณะกรรมการกฤษฎีงคับและมีความรันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก พย์สินต้องอยู่ในบทบั กา สํา บผิดเช่นเดียวกับ ผู้รับประเมินเพียงเท่าที่เกี่ยวกับการสอบถามข้อความ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นไป กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้นไปให้ยกเลิกภาษีที่ดินซึ่งมิได้ใช้ต่อกา ่องกับ สํานั โดยบัญญัติว่า “ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เนื โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง อื่น ๆ ตามภาค ๒ มาตรา ๑๖, ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕” สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕ มาตรา ๑๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖ มาตรา ๑๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเตินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอนและที่ดิน (ฉบัาบที่ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา มโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื สํ นัก ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ๑๗ มาตรา
 • -๖- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๐๑๘ ให้ผู้รับประเมิน ผู้เช่า หรือผู้ครองทรัพย์สินกรอกรายการในแบบพิมพ์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั อความดังกล่าว ตามความเป็นจริงตามความรู พร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลายมือชื่อของตนกํากับไว้ แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ สํา ่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยูนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การส่งแบบพิมพ์ตามวรรคหนึ่ง จะนําไปส่งด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้อื่นไปส่งแทน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยน ให้ถือว่าวันที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นแบบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิมพ์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๑ ท่านให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบใบแจ้งรายการนี้ และถ้า สํ เติมละเอียดยิ่งขึ้น และถ้าจะเรี เห็นจําเป็นก็ให้มสําานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ีอํ นาจสั่งให้ผู้รับประเมินแสดงรายการเพิ่มานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยกให้นํา พยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อความในรายการนั้นก็เรียกได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๒ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้รับคําตอบจากผู้รับประเมินภายในสิบวันหรือ สํานัก ได้ รั บ คํ า ตอบอั น ไม่ เ พี ย งพอไซร้ ท่ า นให้ มี อํ า นาจออกหมายเรีงานคณะกรรมการกฤษฎีณา สถานที่ ซึ่ ง ย กผู้ รั บ ประเมิ น มา ก เห็นสมควร และให้นําพยานหลักฐานในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆกมาแสดงตามซึ่งเห็นจําเป็น กับให้มี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อํานาจซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจที่จะเข้าไป ตรวจตราทรัพย์สินได้ด กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี้วยตนเองต่อหน้าผู้รับประเมิน ผู้เช่า หรือผู้คา หรือผู้แทนานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกรอง สํ ระหว่างเวลาพระ อาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก และเมื่อผู้รับประเมิน ผู้เช่าหรือผู้ครองได้รับคําขอร้องแล้ว ก็จะต้องให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ที สํานัก ้น ในการนี้ผู้รับประเมิน ความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้ากา่ในการตรวจตรานังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้เช่าหรือผู้ ครองจะต้องได้รับแจ้งความเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบไม่ต่ํากว่าสี่สิบแปดชั่วโมงก่อนตรวจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๔ เมื่อได้ไต่สวนตรวจตราแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะ กําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) ประเภทแห่งทรัพสํย์สินงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักตามมาตรา ๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ข) ค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน (ค) ค่าภาษีที่จะต้องเสีย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งรายการตามที่ได้กําหนดไว้นั้นไปยังพนักงานเก็บภาษี ให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนักงานเก็บภาษีแจ้งรายการประเมินไปให้ผู้รับประเมินทรัพย์สินในท้องที่ของตนทราบโดยมิชักช้า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา น ผู้ ใ ดไม่ ยื่ นนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ อ เสี ย ภาษี สํา แบบพิ ม พ์ แ สดงรายการเพื มาตรา ๒๔ ทวิ ๑๙ ผู้ รั บ ประเมิ โรงเรื อ นและที่ดิน ตามมาตรา ๑๙ หรือ ยื่ น แบบพิ ม พ์ไม่ ถูก ต้อ งตามความจริง หรื อไม่ บริ บูร ณ์ ให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ประเมินเสียภาษี พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจประเมินและให้มีการแจ้งการประเมินย้อนหลังให้ผู้รับนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่พนักงานเจ้สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎีกา าหน้ ที่ประเมินได้ ๑๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับทีสํ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙ มาตรา ่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • -๗- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การประเมินตามวรรคหนึ่งให้กระทําได้ภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่ยื่นแบบพิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่มีอํานาจดําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั มพ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที (๑) ในกรณี เนินการตามมาตรา ๒๔ ย้อนหลังได้ไม่เกินสิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งระยะเวลาที่กําหนดให้ยื่นแบบพิมพ์ตามมาตรา ๑๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกม่ ถู ก ต้ อ งตามความจริ ง หรื อ ไม่ บ ริ บู ร ณ์กให้ พ นั ก งาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า (๒) ในกรณี ยื่ น แบบพิ ม พ์ ไ า เจ้าหน้าที่มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๒๔ ย้อนหลังได้ไม่เกินห้าปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งระยะเวลาที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กําหนดให้ยื่นแบบพิมพ์ตามมาตรา ๑๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๕ ผู้รับประเมินผู้ใดไม่พอใจในการประเมินไซร้ ท่านว่าอาจยื่นคําร้องต่อ อธิบดีกรมสรรพากร หรื า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอสมุหเทศาภิบานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่อขอให้พิจารณาการประเมินนั้น สํ าลตามแต่จะได้กําหนดไว้ เพื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหม่ โดยวิธีการดังจะได้กล่าวต่อไป มาตรา ๒๖ คําร้องทุก ๆ ฉบับ ให้เขียนในแบบพิมพ์ซึ่งกรมการอําเภอจ่าย เมื่อผู้รับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกส่ ง ต่ อ กรมการอํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีสิา นั้ น ตั้ ง อยู่ ภ ายในเวลาสิ บ ห้ า วั น สํา า เภอในท้ อ งที่ ซึ่ ง ทรั พ ย์ กน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประเมิ น ลงนามแล้ วให้ า นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ความตามมาตรา ๒๔ นั้ น เพื่ อ ให้ ส่ ง ต่ อ ไปยั ง อธิ บ ดี ก รมสรรพากร หรื อ สํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สมุหเทศาภิบาล แล้นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วแต่กรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗ ถ้าคําร้องยื่นภายหลังเวลาซึ่งกําหนดไว้ในมาตราก่อน ท่านให้อธิบดี กรมสรรพากร หรือกงานคณะกรรมการกฤษฎีสื อแจ้งความให้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท ธิที่จะให้ สํานัสมุ ห เทศาภิ บ าลมี ห นั ง กา สํ ผู้ รั บ ประเมิ น ทราบว่ า หมดสิ พิจารณาการประเมินใหม่ และจํานวนเงินซึ่งประเมินไว้นั้นเป็นจํานวนเด็ดขาด เมื่อเป็นดังนี้ห้ามไม่ให้ นําคดีขึ้นสู่ศาล เว้นแต่ในปั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญหาข้อกฎหมายซึ่งอ้างว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๘ เมื่ออธิบดีกรมสรรพากรหรือสํา้แทน หรือสมุหเทศาภิบาลกา วแต่กรณี ผู นักงานคณะกรรมการกฤษฎี แล้ ได้รับคําร้องแล้ว มีอํานาจออกหมายเรียกผู้ร้องมาซักถาม แต่ต้องให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๙ ผู้ร้องผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของอธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือสมุหเทศาภิบาล หรือไม่ยอมให้ซักถาม หรือไม่ตอบคําถาม หรือไม่นําพยานหลักฐานมาสนับสนุน คําร้องของตนเมื่อเรียกให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานํามา ท่านว่าผูนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา้นั้นหมดสิทธิที่จะขอให้พิจารณาการประเมิานใหม่ และจํานวน สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เงินซึ่งประเมินไว้นั้นเป็นจํานวนเด็ดขาด แต่ทั้งนี้ไม่ให้เป็นการปลดเปลื้องผู้ร้องให้พ้นจากความรับผิด ในการแจ้งความเท็าจโดยเจตนาหรือโดยที่รู้อยูกา วว่าเป็นเท็จสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ่แล้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๓๐ คําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรืา สมุหเทศาภิบาลนังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอ สํานัก ้น ให้แจ้งไปยัง มาตรา ผู้ ร้ อ งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ถ้ า มี ก ารลดจํ า นวนเงิ น ที่ ป ระเมิ น ไว้ เ ป็ น จํ า นวนเท่ า ใดก็ ใ ห้ แ จ้ ง ไปยั ง สํ เพื งานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนักงานเจ้าหน้าทีา่ นัก่อจะได้แก้ไขบัญชีการประเมินตามคําชีสํ้ขาาดนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๓๑ ผู้ รั บประเมิ นผู้ ใ ดไม่ พอใจในคํ าชี้ ขาดของอธิบดี กรมสรรพากร หรื อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สมุหเทศาภิบาล สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎีกาศาลเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกก็ได้ แต่ต้องทําภายใน จะนํ คดีไปสู่ศาลเพื่อแสดงให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สามสิบวัน นับแต่วันรับแจ้งความให้ทราบคําชี้ขาด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • -๘- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ้าอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลชี้ขาดว่าผู้รับประเมินหมดสิทธิที่จะให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกัา พิจารณาใหม่นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานําคดีขึ้นสู่ศาลนัเว้งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําตามมาตรา ๒๙ ห้ามไม่ให้ สํา ก นแต่ในปัญหา การประเมินของตนได้รบ ข้อกฎหมายซึ่งอ้างว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนรัฐวิสาหกิจไม่สําอใจในคําชี้ขาดตามวรรคหนึ่ง เนื่องจาก ในกรณีที่ผู้รับประเมินซึ่งเป็ กา พ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็ น ว่ า จํ า นวนเงิ น ซึ่ ง ประเมิ น ไว้ นั้ น มี จํ า นวนที่ สู ง เกิ น สมควร ให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น นํ า เรื่ อ งเสนอ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําชี้ขาดตามมาตรา ๓๐ ในการนี้ คณะรั ฐ มนตรี มี อาานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใ ห้ แ ก่ รั ฐ วิ สสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มติ ข อง าหกิ จ นั้ น ได้ ต ามที่ เ ห็ น สมควร สํ ํ นาจให้ ล ดหย่ อ นค่ า รายปี ๒๐ คณะรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๒ เมื่อคําพิพากษาที่สุดของศาลซึ่งแก้คําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร สําลนั้น ได้ส่งไปให้พนักงานเจ้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือสมุหเทศาภิบานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าหน้าที่ทราบแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แก้บัญชีการ ประเมินให้ถูกต้องโดยเร็ว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๓ การขอยกเว้น ขอให้ปลดภาษี หรือขอลดค่าภาษีตามความในภาค ๑ และภาค ๒ นั้น ผู้รับประเมินต้องเขียนลงในแบบพิมพ์ที่ยสําต่องานคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วย ื่น นัก กรมการอําเภอทุก ๆ ปี พยานหลักฐานที่จะสนับสนุน เพื่อว่าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีามารถสอบสวนให้แน่นอนโดยการ พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ส กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไต่สวน หรือวิธีอื่นว่าคําร้องขอนั้นมีมูลดีและควรจะให้ยกเว้นหรือปลดหรือลดภาษีเพียงใดหรือไม่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๔ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยกคําขอยกเว้นหรือคําขอให้ปลดภาษีหรือลด ค่าภาษีก็ให้แจ้งคําชี้ขาดไปยั ในเรื งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งผู้รับประเมิกงานคณะกรรมการกฤษฎีิทา เช่นเดียวกับสํานัก่องที่ได้บ่งไว้ใน สํานัน และผู้รับประเมินมีส กธิ หมวดนี้ที่ว่าด้วยการประเมิน มาตรา ๓๕ ในการกําหนดค่าภาษีนั้น เศษที่ต่ํากว่าครึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง ถ้าครึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหนึ่งสตางค์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สตางค์ขึ้นไปให้นับเป็น กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๖ หนังสือแจ้งความและหมายเรียกตามพระราชบัญญัตินี้จะให้คนนําไปส่ง หรือจะส่งโดยทางจดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ถ้าให้คนนํากา งเมื่อผู้ส่งไม่าพบผู้รับไซร้ จะส่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ไปส่ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้แก่บุคคลใด ซึ่งมีอายุเกินยี่สิบปีที่อยู่ในบ้านเรือนหรือสํานักการค้าของผู้รับก็ได้ และการส่งเช่นนี้ให้ ถือว่าเป็นการพอเพีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํายงตามกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ้าหาตัวผู้รับมิได้และไม่มีบุคคลที่จะรับดังกล่าวข้างบนไซร้ ท่านว่าอาจส่งโดยวิธีปิด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้นในที่ที่เสํานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกหรือโฆษณาในหนักงงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั สือพิมพ์ท้องที่ หนังสือแจ้งความหรือหมายนั ห็ นัได้ถนัดที่ประตูบ้านผู้รับ า ก็ได้ มาตรา ๓๗ ถ้าผู้รับประเมินจะต้องลงนามในแบบพิมพ์ใดตามพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนา กษณ์อักษรให้ตัวแทนลงนามแทนก็ได้ ถ้าผู้รับประเมิานได้รับหมายเรียก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่านว่าจะมอบฉันทะเป็ก ลายลั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๑ วรรคสาม เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติภ าษีโรงเรื อนและที่ดิ น (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕๓๔
 • -๙- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตัวตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ นอกจากที่ กล่ า วในหมายเรี ยกว่ าต้อ งไปเอง ท่ า นว่า จะมอบฉั น ทะเป็ น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลายลักษณ์อักษรให้ตัวแทนไปแทนตัวก็ไาด้ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพอใจว่าผู้แทนนั้นได้รับมอบอํานาจโดยชอบตามประมวล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการเก็บภาษี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑ มาตรา ๓๘ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนําค่าภาษีไปชําระต่อพนักงานเก็บภาษีภายใน สํา ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิ สํา กงานขององค์กรปกครองส่ สามสิบวันนับแต่วันนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา น ณ สํานันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวนท้องถิ่นที่ โรงเรื อ นหรื อสิ่ ง ปลู ก สร้ างอย่ า งอื่ น ตั้ ง อยู่ หรือ สถานที่อื่ นที่ ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่ นกํ า หนดโดยประกาศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ล่วงหน้าไว้ ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบวัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การชําระภาษีจะชําระโดยการส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคาร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา งานคณะกรรมการกฤษฎีก รับรองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่งนักด้ โดยสั่งจ่ายให้แก่องค์ากรปกครอง ก็ไ ส่ ว นท้ อ งถิ่ นนั้ น ๆ หรื อ โดยการชํ า ระผ่นักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกาน ตามระเบียสํานั่รั ฐ มนตรี ว่ า การ า นธนาคาร หรื อ โดยวิธ อื่ บที กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา กระทรวงมหาดไทยกําหนด การชําระภาษีให้ถือว่าได้มีก า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการชําระแล้วในวันกงานคณะกรรมการกฤษฎีงลายมือชื่อใน สํานั ที่พนักงานเก็บภาษีได้ล กา ใบเสร็จรับเงิน เว้นแต่การชําระภาษีตามวรรคสองให้ถือว่าวันส่งทางไปรษณีย์ วันชําระผ่านธนาคาร หรือวันชําระโดยวิธีอื่นตามที สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่กําหนด แล้าวนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ แต่กรณี เป็นวันชําระภาษี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการะค่ า ภาษี ตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมนตรี ว่ า การ มาตรา ๓๘ ทวิ ๒๒ การชํ า ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ รั ฐ กา กระทรวงมหาดไทยจะกําหนดให้มีการผ่อนชําระก็ได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาภาษีที่จะมีสสําธิผ่อนชําระ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการผ่อนชําระ ให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วงเงินค่ ิท นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๓๙ ถ้ามีผู้ยื่นฟ้นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๑ ท่านห้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา องต่อศาลตามความในมาตรา สํามมิให้ศาลประทับ เป็นฟ้องตามกฎหมาย เว้นแต่จะเป็นที่พอใจศาลว่าผู้รับประเมินได้ชําระค่าภาษีทั้งสิ้นซึ่งถึงกําหนด ต้องชําระ เพราะเวลาซึ่งท่านให้ไว้ตามมาตรากา นั้น ได้สิ้นไปแล้ว หรือจะถึงกําหนดชํกระระหว่างที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๓๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี าา คดียังอยู่ในศาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดสินให้ลดค่าภาษีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้นภายในสามเดืองานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ท่านให้คืนเงินส่วนที่ลดนั สํานักน โดยไม่คิดค่า ถ้าศาลตั อย่างใด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๐ ค่าภาษีนั้น ท่านให้เจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้เสีย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา่ดินและโรงเรืสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี่น าๆ เป็นของคนละเจ้าของ เจ้าของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่ถ้าที อนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื ก โรงเรือนหรือสิ่งปลูากสร้างอย่างอื่น ๆ ต้องเสียค่าภาษีทั้งสิ้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนหรือสิ่ง ในกรณีเช่นนั้นถ้าเจ้าของโรงเรื สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑ มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับทีสํ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๒ มาตรา ่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • - ๑๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ไม่เสียภาษี ท่านว่าการขายทรัพย์สินทอดตลาดของผู้นั้นตามมาตรา ๔๔ ให้รวม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าของโรงเรือนหรืงานคณะกรรมการกฤษฎีกๆ ยังคงมีอยู่นสํานัวกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก อสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น า ขายสิทธิใด ๆ ในที่ดินอันเจ้ ั้นด้ ย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนา ่นคําร้องและปรากฏว่าผู้รับประเมินได้เสียหายเพราะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๑ ถ้าผู้รับประเมิก ยื ทรัพย์สินว่างลงหรือทรัพย์สินชํารุดถึงจําเป็นต้องซ่อมแซมในส่วนสําคัญ ท่านว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลดค่าภาษีลงตามส่วนที่เสียหาย หรือปลดค่าภาษีทั้งหมดก็ได้ ถ้ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บ นัก รมสรรพากร หรือสมุห สําาผู้ ร้ องไม่ พ อใจ ท่ า นว่ า จะร้ อ งขอให้ อ ธิสําดี กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเทศาภิ บ าล พิจ ารณาอีก ชั้ น หนึ่ งก็ ได้ คํ าตั ดสิ นของอธิ บดี ก รมสรรพากรหรื อ สมุ ห เทศาภิ บ าลนั้ น ท่ า นว่ า เป็ น คําตัดสินเด็ดขาด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาษีค้าง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ค่า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๒ ถ้าค่าภาษีมิได้ชําระภายในเวลาที่ได้กําหนดในหมวด ๒ ไซร้ ท่านว่าเงิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ค่าภาษีนั้นค้างชําระ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๓ ถ้าเงินค่าภาษีค้างชําระ ท่านให้เพิ่มจํานวนขึ้นดังอัตราต่อไปนี้ (๑) งานคณะกรรมการกฤษฎีอนนั น นักงานคณะกรรมการกฤษฎี นมาตรา ๓๘ สํานักถ้าชําระไม่ เกิ นหนึ่งเดืกา บแต่วันพ้สํากํ าหนดเวลาที่ บัญ ญัติไว้ ใกา ให้เพิ่มร้อยละสองครึ่งแห่งค่าภาษีที่ค้าง (๒) ถ้ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีาเกินหนึ่งเดือนแต่ไกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ม่เกินสองเดือน ให้เพิ่มร้อยละห้าแห่งค่าภาษีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ที่ค้าง (๓) ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน ให้เพิ่มร้อยละเจ็ดครึ่งแห่งค่าภาษีที่ค้าง สํานักถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน ให้เพิ่มนัอยละสิบแห่งค่าภาษีที่ค้าง สําร้ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๔๔๒๓ ถ้ามิไสํามีการชําระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา นตามมาตรา ๔๓ มาตรา ด้ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ค้างชําระค่าภาษีเพื่อนําเงินมาชําระเป็นค่าภาษี เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายโดยมิต้องขอให้ ศาลสั่งหรือออกหมายยึก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีดา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ปฏิบัติตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๔๕ ถ้าค่าภาษีค้างอยู่และยังมิได้ชําระขณะเมื่อทรัพย์สิานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํนได้โอนกรรมสิทธิ์ มาตรา ไปเป็นของเจ้าของใหม่โดยเหตุใด ๆ ก็ตาม ท่านว่าเจ้าของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาค ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทกําหนดโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเตินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอนและที่ดิน (ฉบัาบที่ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา มโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื สํ นัก ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒๓ มาตรา
 • - ๑๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๖ ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความตามที่กล่าวไว้ในมาตรา ๒๐ เว้นแต่จะเป็น สํานักาผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เานักสองร้อยบาท สํ กิน งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้วยเหตุสุดวิสัย ท่านว่งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๗ ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเรียกร้อานัไม่นําพยานหลักฐานมาแสดง หรือไม่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ง กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอบคําถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม ตามความในมาตรา ๒๑ และ ๒๒ ท่านว่าผู้นั้นมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกินห้าร้อยบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๘ ผู้ใด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคําเท็จ หรือตอบคําถามด้วย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํ ผู้อ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา คําอันเป็นเท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็าจมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรืาอจัดหาทางให้านักื่นหลีกเลี่ยงการ คํานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินตามที่ควรก็ดี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ (ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อานักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา างหนึ่ง โกง โดยอุบาย หรือโดยวิธการอย่ อย่างใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณค่การายปีแห่งทรัพาย์สินของตนตามที่ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ควรก็ดี ท่นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก นั เกินหกเดือน หรือปรับ กา สําานว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจําคุสําไม่กงานคณะกรรมการกฤษฎีไม่เกินห้าร้อย บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักสํานัก๒๔๗๕ เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน ประกาศมา ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ราช งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • - ๑๒ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บัญชีแสดงท้องที่ใช้พระราชบัญญัติภาษี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕๒๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เขตจังหวัดพระนคร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทิศตะวั น นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานตก ฝั่งตะวัสําออกของแม่น้ําเจ้าพระยากา ้งแต่ปากคลองบางซื่อ ตลอดลง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาถึงปากคลองวัว สําศเหนือ ตั้งแต่ปากคลองบางซื่อไปตามลําคลองเข้าคลองเปรมประชากร เข้าคลอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประปาที่หลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๑ ตามลําคลองประปาไปถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๒ หักไปทางทิศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองเปรมประชากร ตามลํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา าคลองนั้นไปทาง ตะวันออกตรงไปหลักเขตหมาย ภ.ร.ด.านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เหนือถึงคลองขุดเจ้าพระยาวรพงศ์ เข้าคลองขุดนั้นไปถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๔ ซึ่งตั้งอยู่ริมทาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รถไฟ ทิศตะวันออก ตั้งแต่สํหลักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศใต้ตามทางรถไฟถึงคลอง กเขตหมาย ภ.ร.ด. ๔ ไปทางทิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประปา ตามคลองประปาไปทางทิศใต้และเลี้ยวเข้าคลองสามเสน ตามลําคลองสามเสนไปทางทิศ ตะวันออกเข้าคลองบางกระสัน ตามลําคลองนั้นไปออกคลองบางกะปิ ตามลําคลองบางกะปิไปทางทิศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตะวันออกถึงหัวถนนแหม่มโคล์ ไปตามแนวถนนนั้นตรงไปถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๗ อันตั้งอยู่ที่มุม ข้อศอกคลองไผ่สิงห์โต (และในระวางหัาวนัถนนแหม่มโคล่ถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด.สํ๗นันังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า ก้น ให้ขยายเขต ไปทางทิศตะวันออกอีก ๑๐ เส้น ถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๕ และ ภ.ร.ด. ๖) ตั้งแต่หลักเขตหมาย สํานัก าคลองไผ่สิงห์โตทางทิก ตะวั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภ.ร.ด. ๗ นั้น ไปตามลํงานคณะกรรมการกฤษฎีศา นตก ถึงทางรถไฟสายช่องนนทรี ตามทางรถไฟนั้น ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๘ หักไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางเดินถึงหลักเขตหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สิงห์โต ตามลําคลองนั้นไปทางทิศใต้กข้าคลองหัวลําสํานักเลี้ยวไปทางทิศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เ า ภ.ร.ด. ๙ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองไผ่ โพง งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตะวันออกเข้าคลองเตยและตามลําคลองเตยไปออกแม่น้ําเจ้าพระยา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทิศใต้ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา ตั้งแต่ปากคลองเตยมาทางทิศตะวันตกถึง ทางรถไฟสายช่องนนทรี งลม ตามทางรถไฟนั้นมาถึงกา ภ.ร.ด. ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกราิมคลองวัดช่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหลักเขตหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่หัวถนนศรีบําเพ็ญ ตามถนนศรีบําเพ็ญ ถนนเย็นอากาศถึงคลองมหาเมฆ ตามลําคลองนั้นไปทางทิศ เหนือแล้วเลี้ยวเข้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถนนงามดูพลีสํตามถนนงามดูพลีไปออกถนนสาธร ตาม าลําคูไปทางทิศตะวันออกเข้า านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถนนนั้นไปออกถนนเจริญกรุง (และในระวางตั้งแต่ที่ถนนงามดูพลีจดถนนสาธรถึงที่ถนนสาธรจดถนน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ๑๕ เส้น เสมอกับเขตสุขาภิ เจริญกรุงนั้น ให้ขยายเขตไปทางทิศใต้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บาล) ตั้งแต่สําี่ถนนสาธรจดถนน ท นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เจริญกรุง ตามถนนเจริญกรุงไปทางทิศใต้เข้าตรอกป่าช้าจีน ไปถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๑๑ อันตั้งอยู่ สํ นั แล้วเข้าตรอกหลังป่าช้ สํ นั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา เชิงสะพานคอนกรีาต กงานคณะกรรมการกฤษฎีากจีานไปทางทิศใต้าถึงกหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๑๒ เลี้ยวตาม ทางเดินไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๑๓ ออกถนนซอยสะพานที่ ๒ ตรงไปถึงตรอก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศตะวันตกเข้าถนนซอยที่ ๒ ตามถนนนั้นไปถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๑๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จันทร์ ตามตรอกนั้นไปทางทิ ตามทางเดินขึ้นสะพานยาวตรอกบางขวางถึงหลักเขตหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๑๕ ไปทางทิศใต้ถึง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๔ บัญชีแสดงท้องที่ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ใช้พระราชบัสําญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทกา กราช ๒๔๗๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยประกาศกําหนดเขตต์ท้องที ญ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ธศั
 • - ๑๓ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภ.ร.ด. ๑๖ ซึ่งตั้งอยู่ที่สะพานยาวบ้านใหม่ ไปตามสะพานนั้นทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กเขตหมายานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นตกถึงหลัานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ภ.ร.ด. ๑๘ เลี้ยวไปทางทิศตะวั สํกเขตหมาย ภ.ร.ด. ๑๗ เลี้ยวไปทางทิศใต้ถึงหลั ๑๙ ตามทางเดินไปถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๒๐ และเลี้ยวตามทางนั้นไปถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๒๑ สํ หลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๒๓ หักไปทางทิศตะวัสําออกถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๒๒ ตรงไปถึางนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ ภ.ร.ด. น นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๔ ไปตามทางเดินถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๒๕ ซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสะพานยาวตรอกนางบางไปตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สะพานนั้นถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๒๖ อันตั้งอยู่ที่มุมสุเหร่าเลียบเขตสุเหร่าไปทางทิศใต้ถึงหลักเขต หมาย ภ.ร.ด. ๒๗ าตรงไปถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๒๘ แล้วสํไปตามลําคูถึงหลักเขตหมายา ภ.ร.ด. ๒๙ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีก อันตั้งอยู่ริมคลองสวนหลวง ตามลําคลองนั้นไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๓๐ อัน ตั้งอยู่ริมคลองสวนหลวงเลี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้ยวตามสะพานไปตามทางเดินตรอกสุเหร่า เก่าถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๓๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรงไปถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๓๒ เลี้ยวไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๓๓ แล้วไปทาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ทิศใต้ถึงหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๓๔ เลี้ยวไปทางทิศตะวันตกถึางหลักเขตหมาย ภ.ร.ด. ๓๕า แล้วไปทาง ทิ ศ ใต้ ถึ ง หลั ก เขตหมาย ภ.ร.ด. ๓๖ อั น ตั้ ง อยู่ ที่ ค ลองวั ว ตามลํ า คลองวั ว ไปทางทิ ศ ใต้ อ อกลํ า น้ํ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เจ้าพระยา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เขตจังหวัดธนบุรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถนนบ้านจาก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําศเหนือ ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยฝั่งใต้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีอยถึงที่ตรงหัว สํ ไปตามลําคลองบางกอกน้ กา ทิศตะวั ี่ต นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานตก ตั้งแต่ทสํารงหัวถนนบ้านจาก หลังวักาอัมรินทร์ตามถนนบ้านจาก ถนน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บ้านช่างหล่อ และถนนสวนอนันต์ จดเขตวัดพระยาธรรม หักมาทางตะวันออกลงคลองวัดพระยา สํา มคลองมอญไปเข้าคลองวั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี คลองวั ธรรมถึงคลองมอญ นัข้กางานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดนากกลางและตามลําคลองนั้นไปเข้ากา ดอรุณ ไปตามคลองนั้นทางทิศตะวันตกหักเข้าคูวัดอรุณผ่านหน้าปรกเลี้ยวเข้าถนนโพธิ์สามต้นไปทางทิศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาญพาศน์มาตามถนนนั้นทางทิศใต้ หักเข้ากา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตรอกบ้านลาวเหนือ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก กุฎีเจ้าเซ็น ไป ตะวันตกเลี้ยวเข้าถนนเจริ ตามคลองวัดราชสิทธารามทางใต้ ออกคลองบางกอกใหญ่ ตามลําคลองนั้นไปทางตะวันตกถึงคลอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บางไส้ไก่ (ข้างที่ว่าการกิ่งอําเภอบุบผาราม) เข้าคลองบ้านสมเด็จไปถึงหัวห้องแถวตลาดแขก เลี้ยวเข้า ตรอกหลังตลาดแขกไปตามตรอกนั้นถึงคลองวัดน้อยใหม่ เลี้ยวเข้กาาคลองนั้นไปทางทิศตะวันตกออก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คลองบางไส้ไก่ตอนปลายไปตามลําคลองบางไส้ไก่ทางใต้ถึงทางรถไฟสายแม่กลอง ทินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําศใต้ ตั้งแต่ที่ทางรถไฟสายแม่กลองผ่านกับนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา คลองบางไส้ไก่ตามทางรถไฟมาทางทิศ ตะวันออกถึงแม่น้ําเจ้าพระยา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ออก ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยฝั่งใต้กเลียบฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาลงมาทาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทิศตะวัน ทิศใต้ ถึงสถานีรถไฟคลองสานบรรจบกับปลายเขตทางทิศใต้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลําน้ําเจ้าพระยา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทิศเหนือ เส้นตรงตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยฝั่งใต้ ข้ามลําน้ําเจ้าพระยามาฝั่ง ตะวันออกตรงที่ว่าการกรมทหารราบ ๒านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • - ๑๔ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทิศใต้ เส้นตรงตั้งแต่ท่าเรือของสถานีรถไฟคลองสาน ข้ามลําน้ําเจ้าพระยามาฝั่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งกรุงเกษมฝัานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ่งใต้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตะวันออกตรงปากคลองผดุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • - ๑๕ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี้องที่ใช้พระราชบัาญกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นัญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประกาศกําหนดเขตต์ท กา ๒๔๗๕๒๕ พระราชบัญญัติภสํานัโกงานคณะกรรมการกฤษฎีก่มเติม พุทธศักสํานัก๒๔๗๕๒๖ าษี รงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ า ราช งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๗ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔๒๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒ พระราชบัาญกงานคณะกรรมการกฤษฎีวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา ญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ กา สํ นั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นุเบกษาเป็นต้นไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๙ บรรดาค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินที่รัฐวิสาหกิจใดยังมิได้ดําเนินการชําระ หรือค้างชําระอยู่ก่อนวัก ที สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนา ่พระราชบัญญันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นชําระให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปี สํา ตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใดที่ค้างชําระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน สํา ป งานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นรัฐวิสาหกิจทีสําระกอบกิจการสาธารณูปโภค หรือสาธารณูนักการตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ก็ให้ ่ป นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ค่าภาษีที่ค้างชําระนั้นเป็นอันพับไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีญา ติตามวรรคหนึ่ง งานคณะกรรมการกฤษฎีกนค่าภาษีหากได้มีการชําระไปแล้ว สํานัก ไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกคื า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทบั กญั ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐ ผู้ ใ ดมี หานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํน้ า ที่ เ สี ย ภาษี ใ ห้ แ ก่ ก รุ ง เทพมหานคร เทศบาล เมื อ งพั ท ยา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สุ ข าภิ บ าล หรื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด แล้ ว แต่ ก รณี แต่ ยั ง มิ ไ ด้ ยื่ น แบบพิ ม พ์ แ สดงรายการ ทรัพย์สินเพื่อเสียสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อชําระภาษีสําังนักงานคณะกรรมการกฤษฎีตกิดต่อขอชําระ ภาษี หรือยังมิได้ชําระภาษี หรื ย ไม่ครบถ้วน หากผู้นั้นได้ า ภาษีตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระต่อพนักงานเก็บภาษีภายในกําหนดหนึา ปีนับแต่วันทีสําระราชบัญญัตินี้ใช้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ่ง และได้นําเงินค่าภาษีไปชํา ่พ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บังคับ ให้ผู้นั้นได้รับยกเว้นโทษทางอาญาและไม่ต้องเสียค่าปรับหรือเงินเพิ่ม สําหรับเงินค่าภาษีในส่วน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่มีอยู่ก่อนวันที่พสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๙/-/หน้า ๑๓๐/๒๙ พฤษภาคม ๒๔๗๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๙/-/หน้า ๒๕๙/๑๔ สิงหาคม ๒๔๗๕ ๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๙/ตอนที่ ๒๙/หน้า ๙๐๑/๒๘ เมษายน ๒๔๘๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจจานุเบกษา เล่ม นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหน้า ๑/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ สํา ๑๐๘/ตอนที่ ๑๙๖/ฉบับพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘ ราชกิ
 • - ๑๖ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๑ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง และรั ฐ มนตรี ว่ า การ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นัก โดยเหตุที่การจัดเก็บภาษี หมายเหตุ :- เหตุสําลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ าคือ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในปัจจุบัน ผ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีขั้นตอนมาก และยังมีวิธีการที่จํากัด อีกทั้งการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากรัฐวิสาหกิจยังไม่มี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทบัญญัติที่ชัดเจนและเป็นธรรมพอ ดังนั้น เพื่ออํานวยความสะดวกในการชําระภาษีและเพื่อให้การ คิดคํานวณภาษีเกิานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บปรุงวิสําีการในการจัดเก็บและการชําระภาษีทั้ง ธ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํดความเป็นธรรมยิ่งขึ้น สมควรปรั ของรัฐวิสาหกิจและของประชาชนเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนั้น เพื่อเร่งรัดให้มีการชําระ ภาษีที่ค้างชําระเพื่อนํา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป สมควรกําหนดเวลาให้มีการนําภาษี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ค้างมาชําระภายในกําหนด โดยยกเว้นโทษทางอาญา รวมทั้งเงินเพิ่ม และค่าปรับต่าง ๆ ให้ จึง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอนและที่ดิน สํ(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓๒๙ กา านักงานคณะกรรมการกฤษฎี พระราชบัญญัติภาษีโรงเรื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตัานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖ ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใสําผู้รับประเมินยื่นคําร้องขอให้พิจารณา ห้ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประเมินใหม่ได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ชี้ขาด เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบอํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านาจและหน้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฐดําเนินการแทนก็ได้ สํ าที่ดังกล่าวให้หน่วยงานอื่นของรั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ญญัติสภาตําบล หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้สําระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนืา่องจากพระราชบักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดให้มีองค์การบริหารส่วนตําบลและเป็นราชการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่ง สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อให้ครอบคลุมถึงการเก็ อ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บภาษีโรงเรืสํานและที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนันอกจากนี้โดยที่ สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ้อยคําเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่นในกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินมีใช้อยู่หลายคําตาม รูปแบบของราชการส่กวงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สมควรปรันักปรุงถ้อยคําดังกล่าวเพื่อกา ครอบคลุม สํานั นท้องถิ่นซึ่งมีอยู่หลากหลาย สํา บ งานคณะกรรมการกฤษฎี ให้ ถึงราชการส่วนท้องถิ่นทุกประเภท จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจจานุเบกษา เล่ม นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีนาคม ๒๕๔๓ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ๑๑๗/ตอนที่ ๑๖ ก/หน้า ๓๘/๗ สํา ๒๙ ราชกิ
 • - ๑๗ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หยก/ปรับปรุง ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ อุดมลั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากษณ์/ตรวจ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา