แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า ก้าวที่ 2

3,824
-1

Published on

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า ก้าวที่ 2
ชุดแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า ก้าวที่ 2 (เกี่ยวกับเทศบาล ชุดที่ 1)

http://pun2013.bth.cc/

Published in: Education
2 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
3,824
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
292
Comments
2
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า ก้าวที่ 2

 1. 1. แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่นชุดแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า ก้าวที่ 2 (เกี่ยวกับเทศบาล) (ชุดที่ 1 จานวน 54 ข้อ) โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc หรือ http://valrom2012.fix.gs หรือ http://pun.fix.gs
 2. 2. แนวข้อสอบเตรียมสอบท้องถิ่น ชุดแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า ก้าวที่ 2 (เกี่ยวกับเทศบาล ชุดที่ 1) โดยประพันธ์ เวารัมย์ ************************************** 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีผลบังคับใช้วันใด ก. ข. ค. ง. จ. 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 7 มีนาคม พ.ศ. 2496 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ********************************** 2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมปีล่าสุดคือฉบับที่และปีพ.ศ.ใด ก. ข. ค. ง. จ. ฉบับที่ 10 พ.ศ.2540 ฉบับที่ 11 พ.ศ.2543 ฉบับที่ 12 พ.ศ.2546 ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2554 ********************************** 3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง ข. เมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลตําบล หรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้ง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานันในท้องถิ่นนั้น ค. ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่จัดตั้ง เทศบาลปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาล และให้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่จําเป็นได้ เป็นการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ง. เทศบาลตําบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตําบล ประกาศ กระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย จ. เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่น คนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศ กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของ เทศบาลไว้ด้วย ********************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 1
 3. 3. 4. เทศบาลนคร ได้แก่ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป ก. ข. ค. ง. จ. 20,000 คน 30,000 คน 15,000 คน 50,000 คน ไม่จํากัดจํานวน ตามความต้องการของประชาชน ********************************** 5. การจัดตั้งเทศบาลตําบลต้องจัดทําเป็น ก. ข. ค. ง. จ. พระราชกฤษีกา ประกาศกระทรวงมหาดไทย พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ********************************** 6. เทศบาลนครประกอบด้วยสมาชิกจํานวนกี่คน ก. ข. ค. ง. จ. 20 คน 24 คน 26 คน 28 คน 30 คน ********************************** 7. นายกเทศมนตรีต้องมีอายุไม่ต่ํากว่ากี่ปี ก. ข. ค. ง. จ. 25 ปีบริบูรณ์ 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัครรับเลือกตั้ง 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 35 ปี 35 ปีบริบูรณ์ ********************************** 8. ก่อนนายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้ นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติภายในกี่วัน นับแต่วันประกาศผล การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ก. 15 วัน ข. 20 วัน ค. 30 วัน รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 2
 4. 4. ง. 45 วัน จ. 60 วัน ********************************** 9. เลขานุการนายกเทศมนตรีต้องมีอายุไม่ต่ํากว่ากีปี ่ ก. ข. ค. ง. จ. 18 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง ********************************** 10. การให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างเป็นภารกิจของเทศบาลตําบล ภายใต้กฎหมายที่ ระบุ ก. ข. ค. ง. จ. ภารกิจที่ต้องทํา ภารกิจที่อาจจัดทํา ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ภารกิจที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง ********************************** 11. หน่วยงานใด ที่วางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลปัจจุบัน ก. ข. ค. ง. จ. สํานักนายกรัฐมนตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ********************************** 12. การประชุมสภาเทศบาล ได้กําหนดให้ในปีหนึ่งประชุมสภาเทศบาลได้กี่สมัย ก. ข. ค. ง. จ. สองสมัย สามสมัย สี่สมัย ห้าสมัย ขึ้นอยู่มติสภาเทศบาล ********************************** 13. ผู้ใดเป็นผู้กําหนดสมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีของสภา เทศบาล รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 3
 5. 5. ก. ข. ค. ง. จ. นายอําเภอ ประธานสภาเทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดเทศบาล สภาเทศบาล ********************************** 14. ผู้ใดเป็นผู้กําหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ก. ข. ค. ง. จ. นายอําเภอ ประธานสภาเทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดเทศบาล ท้องถิ่นอําเภอ ********************************** 15. การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายใน กี่วัน ก. ข. ค. ง. จ. 7 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน ********************************** 16. การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ สมาชิกสภาเทศบาลที่ประกาศนั้นต้องมีจํานวนเท่าใด ก. ข. ค. ง. จ. กึ่งหนึ่ง สองในสาม สามในสี่ สามในห้า ครบจํานวน ********************************** 17. การประชุมครั้งแรกของเทศบาลนั้น ประชุมเพื่อดําเนินการในเรื่องใด ก. ข. ค. ง. เลือกประธานสภาเทศบาล เลือกรองประธานสภา เลือกเลขานุการสภาเทศบาล เลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 4
 6. 6. จ. เลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล ********************************** 18. กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมสภาครั้งแรกได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้จะมีผล อย่างไร ก. ข. ค. ง. จ. สมาชิกสภาเทศบาลพ้นจากตําแหน่ง นายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่ง จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนออธิบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยุบสภาเทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยุบสภาเทศบาล ********************************** 19. การยุบสภาเทศบาลเหตุเพราะไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ ตามกําหนดจะต้องจัดทํา อย่างไร ก. ข. ค. ง. จ. ประกาศ ระเบียบ พระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวงมหาดไทย คําสั่ง ********************************** 20. สมัยประชุมสามัญหนึ่งๆ ของเทศบาลกําหนดไว้ไม่เกินกี่วัน ก. ข. ค. ง. จ. 7 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน ********************************** 21. การขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาล จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใด ก. ข. ค. ง. จ. นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล นายอําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดเทศบาล ********************************** 22. โดยปกติผู้ใด เป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม ก. นายกเทศมนตรี รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 5
 7. 7. ข. ค. ง. จ. ประธานสภาเทศบาล นายอําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดเทศบาล ********************************** 23. ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาเทศบาลหรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ผู้ใดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม ก. ข. ค. ง. จ. นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล นายอําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดเทศบาล ********************************** 24. ผู้มีหน้าที่ในการยื่นขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญของเทศบาล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ข. ค. ง. จ. นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีจํานวนไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่อยู่ในตําแหน่ง ปลัดเทศบาล ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************** 25. การขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญของเทศบาลจะต้องยื่นคําร้องกับใคร เพื่อพิจารณาให้เรียก ประชุมวิสามัญ ก. ข. ค. ง. จ. ปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี นายอําเภอ ท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************** 26. สมัยประชุมวิสามัญของเทศบาล ให้มีกําหนดวันประชุมได้ไม่เกินกี่วัน ก. ข. ค. ง. จ. 7 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 6
 8. 8. ********************************** 27. การขอขยายเวลาการประชุมสภาสมัยวิสามัญจะต้องได้รับอนุญาตจากใคร ก. ข. ค. ง. จ. ท้องถิ่นอําเภอ นายอําเภอ ท้องถิ่นจังหวัด นายกเทศมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************** 28. การประชุมสภาเทศบาลต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมจํานวนเท่าใด จึงจะถือว่าครบ องค์ประชุม ก. ข. ค. ง. จ. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง สองในสาม สามในห้า สองในสี่ เกินกึ่งหนึ่ง ********************************** 29. การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาของเทศบาลในการประชุมสภานั้น ให้ถือเอาเสียงอย่างไร ก. ข. ค. ง. จ. เสียงข้างมาก เกินกึ่งหนึ่ง เสียงส่วนใหญ่ เสียงส่วนใหญ่เคารพเสียงส่วนน้อย เสียงเอกฉันท์ ********************************** 30. สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนนถ้าในที่ประชุมจํานวนลงคะแนน เสียงเท่ากัน จะต้องดําเนินการอย่างไร ก. ข. ค. ง. จ. ส่งเรื่องเพื่อยุบสภาเทศบาล ส่งเรื่องให้นายอําเภอวินิจฉัย ยุติการประชุมสภา ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************** 31. ข้อใดเป็นข้อห้ามสําหรับการประชุมสภาเทศบาล ก. ประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องการเมืองแห่งรัฐ ข. ประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมาย รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 7
 9. 9. ค. ประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องนอกเหนืออํานาจหน้าที่ ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค. จ. ถูกทุกข้อ ********************************** 32. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการประชุมลับของเทศบาล ก. ข. ค. ง. จ. ปลัดเทศบาลร้องขอให้ประชุมลับ นายกเทศมนตรีร้องขอให้ประชุมลับ ประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมลับได้โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกที่มาประชุมขอให้ประชุมลับ ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************** 33. เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีเกี่ยวกับงานใน หน้าที่ ในที่ประชุมสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีจะดําเนินการดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. ข. ค. ง. จ. ยังไม่ตอบกระทู้นั้นก็ได้ เพราะเห็นว่ายังไม่ควรเปิดเผย ตอบกระทู้นั้นในการประชุมสภาครั้งต่อไป จะต้องตอบกระทู้นั้นทันที ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ค. ถูกทุกข้อ ********************************** 34. การตั้งคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. ข. ค. ง. จ. กรรมการเป็นข้าราชการในเทศบาลก็ได้ กรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้ กรรมการต้องเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลเท่านั้น ถูกเฉพาะข้อ ก.และข้อ ข. ถูกทุกข้อ ********************************** 35. สมาชิกสภาเทศบาลมีอํานาจเลือกใคร เป็นกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลได้ ก. ข. ค. ง. จ. ต้องเลือกสมาชิกสภาเทศบาลและข้าราชการในเทศบาลนั้นเท่านั้น เลือกได้เฉพาะข้าราชการที่อยู่ในเทศบาลนั้น เลือกสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้หรือไม่ได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้ ต้องเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเท่านั้น ถูกทุกข้อ ********************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 8
 10. 10. 36. ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้เป็นหรือ มิได้เป็นสมาชิกเพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้จํานวนเท่าใด ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ก. ข. ค. ง. จ. ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ไม่เกินหนึ่งในสี่ ไม่เกินสองในสาม ไม่เกินสามในสี่ ไม่เกินสามในห้า ********************************** 37. ในกิจการอื่น อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาทหรือประชาชนในท้องถิ่น สมาชิก สภาเทศบาลจํานวนเท่าใด เสนอต่อประธานสภาเทศบาล เพื่อให้มีการออกเสียงประชามติใน ท้องถิ่นได้ และประกาศให้ประชาชนทราบ ก. ข. ค. ง. จ. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ไม่น้อยกว่าสามในห้าของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ********************************** 38. นอกจากสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว ใครมีอํานาจในการเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อให้มี การออกเสียงประชามติในท้องถิ่นได้และประกาศให้ประชาชนทรายในเรื่องกิจการอื่น อาจกระทบ ถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาลหรือประชาชนในท้องถิ่น ก. ข. ค. ง. จ. นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล นายอําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************** 39. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่สามารถกระทําได้ในการออกเสียงประชามติกรณีการกระทําเพื่อประโยชน์ใน การขอปรึกษาความเห็นของประชาชนว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องใดเรื่อง หนึ่งในกรณีกิจการอื่นใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาลหรือประชาชน ก. ข. ค. ง. การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรื่องข้อขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ข้อ ข. และข้อ ค. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 9
 11. 11. จ. ถูกทุกข้อ ********************************** 40. ข้อใด กล่าวถูกต้องในเรื่องการลงประชามติในเขตเทศบาล ก. ข. ค. ง. จ. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ การออกเสียงประชามติในเขตเทศบาลเป็นหน้าที่ของประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาลทุกคนย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ เฉพาะผู้นําชุมชนในเขตเทศบาล ********************************** 41. หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายใด ก. ข. ค. ง. จ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ กฎหมายพระราชบัญญัติของเทศบาล พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ********************************** 42. องค์ประชุมของคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล จะต้องมีจํานวนไม่ต่ํากว่าเท่าใด จึง จะเป็นองค์ประชุมได้ ก. ข. ค. ง. จ. กึ่งหนึ่ง หนึ่งในสี่ สองในสาม หนึ่งในห้า สามในห้า ********************************** 43. การประชุมคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลก็ดี การประชุมของคณะกรรมการวิสามัญ ของสภาเทศบาลก็ดี ใช้ระเบียบใดในการประชุม ก. ข. ค. ง. จ. ระเบียบข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ระเบียบข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลโดยอนุโลม ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกระทรวงมหาดไทย ********************************** 44. ข้อใดเป็น องค์ประกอบองค์การเทศบาล ก. สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและนายอําเภอ รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 10
 12. 12. ข. ค. ง. จ. สภาเทศบาล นายอําเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และส่วนราชการ สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี สภาเทศบาล ********************************** 45. สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายใด ก. ข. ค. ง. จ. กฎหมายพระราชบัญญัติเทศบาล กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสภาเทศบาล กฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ********************************** 46. สมาชิกสภาเทศบาล มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ก. ข. ค. ง. จ. 2 ปี 2 ปีนับแต่วันสมัครเลือกตั้ง 4 ปี 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 5 ปี ********************************** 47. ข้อใด คือเทศบาลตามกฎหมายเทศบาล ก. ข. ค. ง. จ. เทศบาลนคร เทศบาลอําเภอ เทศบาลตําบล เทศบาลจังหวัด เทศบาลอําเภอ เทศบาลตําบล เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลอําเภอ เทศบาลนคร สุขาภิบาล เทศบาลอําเภอ เทศบาลตําบล ********************************** 48. เทศบาลตําบล มีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลกี่คน ก. ข. ค. ง. จ. 10 คน 12 คน 16 คน 18 คน 24 คน ********************************** รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 11
 13. 13. 49. เทศบาลเมือง มีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลกี่คน ก. ข. ค. ง. จ. 10 คน 12 คน 16 คน 18 คน 24 คน ********************************** 50. เทศบาลนคร มีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลกี่คน ก. ข. ค. ง. จ. 12 คน 16 คน 18 คน 24 คน 30 คน ********************************** 51. ผู้ ประกาศยกเลิ กตํ าแหน่ งกํ านั น ผู้ใ หญ่ บ้า น ผู้ช่ วยผู้ใ หญ่ บ้า น แพทย์ ประจํ าตํ าบล หรื อ สารวัตรกํานัน ในเขตเทศบาลใด ที่หมดความจําเป็นที่จะต้องมีตําแหน่งดังกล่าวคือใคร ก. ข. ค. ง. จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ********************************** 52. เมื่ อ มี ก ารจั ด ตั้ ง เทศบาลตามพระราชบั ญ ญั ติ ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีภายในกี่วัน ก. ข. ค. ง. จ. 15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 90 วัน ********************************** 53. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดเมื่อใด ก. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลไม่สมควร ดํารงตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 12
 14. 14. ข. สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตําแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย มติ ดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ค. ขาดการประชุมสภาเทศบาลสองครั้งติดต่อกัน ง. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาเทศบาล จ. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอําเภอ ********************************** 54. ใคร เป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล ก. ข. ค. ง. จ. นายอําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ********************************** แนวข้อสอบชุดนี้อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน (แจกฟรี) แต่อย่าลืมไปดูระเบียบฉบับเต็มด้วยน่ะครับ เผื่อผมพิมพ์ผิดหรือเฉลยผิดไม่ว่าเป็นแนวข้อสอบอื่นๆก็ตาม เฉลยแนวข้อสอบอยู่ด้านล่าง หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย หากจะกรุณาส่งข้อผิดพลาดมาทางเมล์ valrom2009@hotmail.com ให้ทราบด้วย จะขอบพระคุณอย่างยิ่ง เพื่อได้จะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน จากเว็บไซต์ http://pun2013.bth.cc http://valrom2012.fix.gs http://pun.fix.gs เฉลยแนวข้อสอบด้านล่าง รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 13
 15. 15. สู้ๆๆๆ จ. ง. ข. ง. ข. ข. ค. ค. จ. ข. ง. ค. จ. ค. ข. จ. ง. จ. จ. ค. ง. ข. ง. ง. จ. ข. จ. ก. ก. ง. สู้ๆๆๆ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 30 เฉลยแนวข้อสอบเตรียมสอบท้องถิ่น ชุดแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า ก้าวที่ 2 (เกี่ยวกับเทศบาล) (ชุดที่ 1 จํานวน 54 ข้อ) โดยประพันธ์ เวารัมย์ ดังนี้ครับ ข้อ 31 จ. ข้อ 32 ก. ข้อ 33 ก. ข้อ 34 ค. ข้อ 35 ค. ข้อ 36 ข. ข้อ 37 ก. ข้อ 38 ก. ข้อ 39 จ. ข้อ 40 ก. ข้อ 41 ข. ข้อ 42 ก. ข้อ 43 ค. ข้อ 44 ง. ข้อ 45 ข. ข้อ 46 ง. ข้อ 47 ค. ข้อ 48 ข. ข้อ 49 ง. ข้อ 50 ง. ข้อ 51 ง. ข้อ 52 ค. ข้อ 53 ก. ข้อ 54 ข. อ่าน ทําความ เข้าใจ ทบทวน สู้ๆ สู้ๆ เพื่อ อนาคต รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 14

×